Hotărârea nr. 458/2019

Hotararea Consiliului Local nr. 458


MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR.458

privind darea în administrare către Curtea de Conturi a României, pentru Camera de

Conturi a județului Dolj, a terenului ce aparține domeniului public al municipiului Craiova, situat în str. Brestei, nr.31

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 31.10.2019.

Având în vedere referatul de aprobare nr.172375/2019, raportul nr.172409/2019 întocmit de Direcția Patrimoniu și raportul de avizare nr.175553/2019 întocmit de Direcția Juridică, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ prin care se propune darea în administrare către Curtea de Conturi a României, pentru Camera de Conturi a județului Dolj, a terenului ce ap arțin e domeniului public al municipiului Craiova, situat în str. Brestei, nr.31 și avizele nr.344/2019 al Comisiei III-Servicii Publice, Liberă Inițiativă și Relații Internaționale, nr.357/2019 al Comisiei V-Juridică, Administrație Publică și Drepturi Cetățenești și nr.361/2019 al Comisiei I-Buget Finanțe, Studii, Prognoze și Administrarea domeniului;

În conformitate cu prevederile art.288 alin.3, art.289 alin.15, art.297 alin.1, art.300 alin.2 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ și Titlului Vl-Proprietatea Publică, art.858-870 din Codul Civil;

În temeiul art.129 alin.2 lit.c, coroborat cu alin.6 lit.a, art.139 alin.3 lit.g, art.154 alin.1 și art.196 alin.1 lit.a din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă preluarea din administrarea Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public și Fondului Locativ Craiova, a terenului situat în str. Brestei, nr. 31, în suprafață de 1026 mp., având valoarea de inventar de 848886,89 lei și nr. de inventar 42000651.

Art.2. Se aprobă darea în administrare, către Curtea de Conturi a României, pentru Camera de Conturi a județului Dolj, a terenului prevăzut la art.1, identificat în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, în vederea edificării unui obiectiv de investiții.

Art.3. Se aprob ă alipirea terenului aparținând domeniului public al mun icip iulu i Craiova, în suprafață totală de 1026 mp., cu număr cadastral 219853, înscris în cartea funciară nr. 219853, situat in mun icip iul Craiova, str. Brestei nr. 31 și crearea unui singur lot, în suprafață totală de 2853 mp.

Art.4. Cheltuielile ocazionate pentru alipirea terenului in suprafata de 1026 mp., identificat la art.1, perfectarea actelor notariale și efectuarea procedurilor de publicitate imobiliară prevazute de lege, vor fi suportate de către Curtea de Conturi a Romaniei, pentru Camera de Conturi a județului Dolj.

Art.5. Se împuternicește Primarul Municipiului Craiova să încheie și să semneze procesul verbal de predare-primire a terenului și să reprezinte municipiul Craiova în fața notarului public, în vederea autentificării și îndeplinirii condițiilor de publicitate imobiliară prevăzute de lege.

Art.6. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârile Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.147/1999 referitoare la însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Craiova nr.370/2010 referitoare la darea în administrarea Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public si Fondului Locativ Craiova, a terenului ce aparține domeniului public al municipiului Craiova, situat în str. Brestei, nr.31 și nr.206/2011 referitoare la darea în administrarea către Curtea de Conturi a României pentru Camera de Conturi a județului Dolj, a terenului situat în str. Brestei, nr.31.

Art.7. Direcția Patrimoniu va lua măsuri pentru îndeplinirea procedurilor legale pentru modificarea corespunzătoare a Hotărârii Guvernului nr.141/2008.

Art.8. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Patrimoniu, Direcția Economico -Financiară, Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public si Fondului Locativ Craiova și Curtea de Conturi a României, pentru Camera de Conturi a județului Dolj vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Gheorghe NEDELESCU

CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR GENERAL,

Nicoleta MIULESCU

Nr. cadastral

Svpftfato maturoto

Adresa Imobilului

M53

Str. Urerttl Hr,31

GortW. Fundara fir,

HAI                    | Crotow

Ut .

......                    ta

knaoiltara (Hi)

pyrswo

. •    .      -''■’r-n L

: -Hi •

'.'i:                  .

WitwJJÎ^u Wl&i H SS“ r'EUitnl OorniiW ,h»i«r ttf «ritr^J»

.-W  . .

MN
Suprafața dinmașurabDri«aas9mp Suprafața ț|in act’WLlitxp

Recaiptionoir :CCPJ DOLJ

Sa confirma suprafața d.in însurători ,sr\inti’oduc<«'ca imobilului in tata de da

to