Hotărârea nr. 457/2019

Hotararea Consiliului Local nr. 457


MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR.457

privind modificarea contractului de concesiune nr.198/2000 încheiat între

Consiliul Local al Municipiului Craiova și S.C. Nick Impex S.R.L.

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 31.10.2019.

Având în vedere referatul de aprobare nr.171621/2019, raportul nr.178145/2019 al Direcției Patrimoniu și raportul de avizare nr.178347/2019 al Direcției Juridice, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ prin care se propune modificarea contractului de concesiune nr.198/2000 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova și S.C. Nick Impex S.R.L. și avizele nr.344/2019 al Comisiei III-Servicii Publice, Liberă Inițiativă și Relații Internaționale, nr.357/2019 al Comisiei V-Juridică, Administrație Publică și Drepturi Cetățenești și nr.361/2019 al Comisiei I-Buget Finanțe, Studii, Prognoze și Administrarea domeniului;

În conformitate cu prevederile art.41 din Legea nr.50/1991 republicată, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, art.108, art.354 și art.355 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ;

În temeiul art.129 alin.2 lit.c, coroborat cu alin.6 lit.b, art.139 alin.3 lit.g, art.154 alin.1 și art.196 alin.1 lit.a din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă modificarea contractului de concesiune nr.198/2000, încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova și S.C. Nick Impex S.R.L., după cum urmează:

  • a) se înlocuiește partea contractantă S.C. Nick Impex S.R.L., cu Cazacu Ioana-Gilda și Cazacu Viorica;

  • b) se majorează suprafața de teren concesionat, situat în str. Calea București, nr. 23A, de la 49,55 mp., la 63,43 mp.

Art.2. Concesionarul are obligația de a plăti contravaloarea folosinței terenului în suprafață de 13,88 mp., pe ultimii 3 ani, calculată conform hotărârilor Consiliului Local al Municipiului Craiova privind aprobarea impozitelor și taxelor locale, adoptate pentru fiecare an.

Art.3. Se împuternicește Primarul Municipiului Craiova să semneze actul adițional de modificare a contractului de concesiune nr.198/2000.

Art.4. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.190/1999.

Art.5. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul

Administrație Publică Locală, Direcția Patrimoniu, Cazacu Ioana-Gilda și Cazacu Viorica vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Gheorghe NEDELESCU

CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR GENERAL,

Nicoleta MIULESCU