Hotărârea nr. 453/2019

Hotararea Consiliului Local nr. 453


MUNICIPIULUI CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR. 453

privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții pentru obiectivul de investiții „Reabilitare instalații, centrală termică la imobilul situat în strada Olteț, nr.5”

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 31.10.2019;

Având în vedere referatul de aprobare nr.173072/2019, raportul nr.177122/2019 întocmit de Direcția Patrimoniu și raportul de avizare nr.178346/2019 întocmit de Direcția Juridică, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ prin care se propune aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții pentru obiectivul de investiții „Reabilitare instalații, centrală termică la imobilul situat în strada Olteț, nr.5” și avizele nr.355/2019 al Comisiei II-Urbanism, Protecția Mediului și Conservarea Monumentelor, nr.357/2019 al Comisiei V-Juridică, Administrație Publică și Drepturi Cetățenești și nr.361/2019 al Comisiei I-Buget Finanțe, Studii, Prognoze și Administrarea domeniului;

În conformitate cu prevederile art.44 alin.1 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, modificată și completată și art.9 din Hotărârea Guvernului nr.907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;

În temeiul art.129 alin.2 lit.b coroborat cu alin.4 lit.d, art.139 alin.1, art.154 alin.1 și art.196 alin.1 lit.a din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă Documentația de avizare a lucrărilor de intervenții pentru obiectivul de investiții „Reabilitare instalații, centrală termică la imobilul situat în strada Olteț, nr.5”, scenariul 2, opțiunea 1, având următorii indicatori tehnico-economici:

 • a.   Valoarea totală a investiției (inclusiv TVA): 353.181,81 lei

din care C+M (inclusiv TVA):          173.806,55 lei

 • b.   Durata de realizare a investiției:               2 luni

5

prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul Municipiului Craiova prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală și Direcția Patrimoniu vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR GENERAL, Nicoleta MIULESCU


Gheorghe NEDELESCU


Expert tehnic cu calitatea atestat It-toate cerințele esențiale. Ing. Petcu Alexandru

Atestat nr.: 09380

M: 0744 39 87 36

Raport nr. 43/20.09.2019

RAPORT DE EXPERTIZA

Obiect,

„Reabilitare instalații, centrală termică Ia imobilul situat în str. Olteț nr. 5 ” - la SPECIALITATEA It.

Amplasament : Crai ova, strada Oltet, nr. 5, jud.Dolj.

Deținător: MUNICIPIUL CRAIOVA, str. A.I. Cuza, nr.7

Expertiza este necesara pentru intervenție la instalațiile termice ale clădirii, conform Legii 10/95, actualizata cu completările si modificările ulterioare.

Expertiza se efectuează asupra instalațiilor termice ale clădirii.

Expertiza tehnica s-a efectuat in baza reglementarilor tehnice: Legea nr. 10/1995- Legea privind calitatea în construcții modificata si completata.

Hotărâre nr. 925/1995 (HG. 925/2005 modificata si


completata prin HG 742/13.9.2018 , pentru aproba: Regulamentului de verificare și expertizare tehnicăn a proiectelor, a execuției lucrărilor și a construcțyffe

Prezentarea construcției.

Clădire se află în proprietatea municipiului Craiovâ/^vand destinația de spațiu de utilitate publică, cunoscută, în trecut, sub denumirea de ROM HANDICAP -asigurând servicii pentru persoanele cu dizabilități; prin refuncționalizare poate fi redată circuitului administrativ.

Clădirea are regim înălțime P+l și pod, este o construcție datând din perioada anilor 1930, suprafață construită 192 mp,

Su parter 126,64mp, Su etaj 145,02mp, fundații din cărămidă, pardoseală din lemn, zidărie din cărămidă plină arsă, planșee din grinzi de lemn, sistem învelitoare: șarpantă lemn cu învelitoare din tablă.

Inspecția in teren s-a făcut utilizând mijloace obișnuite, observări, măsurători, fotografierea.

 • A. Condițiile de amplasament și de exploatare a construcției;

Imobilul care face obiectul lucrărilor de intervenții pentru instalațiile de încălzire este situat în intravilanul Municipiului Craiova, str. Olteț nr. 5; terenul, nr. inventar 41000744, conform fișei mijlocului fix are suprafața 1141 mp, clădirea, nr. inventar 12008389, situată pe ternul înscris în cartea funciară nr. 58028, în plan, are o formă regulată aproximativ de dreptunghi cu dimensiuni maximale: 22,27 x 8,12 m; are regim înălțime P+l și pod, este o construcție datând din perioada anilor 1930, suprafață construită 192 mp, Suparter 126,64mp, Suetaj 145,02mp.

Este o clădire independentă; accesul în incintă se realizează din strada Olteț; vecinătăți: N, S, E- proprietar Municipiul Craiova, V-str. Olteț nr. 3

Încadrarea in categoria de importanta si clasa de importanta.

Conform HGR 766/1997 actualizata si modificata , aceste lucrări sunt in categoria de importanta "normala " C.

Conform PI00/3-2013 clasa de importanta si expunere este III.

Clasa de risc seismic;

Conform Normativului P 100-1/2013, perioada de colt este Tc=l,00 sec. si accelerația, terenului ag=0,16 .


Conform harții de macrozonare seismica a teritoriului

anexa la SR 11100/1-93 „Zonarea seismica a teritoriului*^ României”, județul Dolj este situat in zona cu grad „7b’j&e intensitate macroseismica cu revenire de 50 de ani.

 • B. Condițiile de exploatare a construcției

Instalațiile de incalzire interioare si racordurile acestora la centrala termica au fost puse in funcțiune cu cca. 80 de ani in urma. Conform catalogului privind clasificarea si duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe cu modificările si completarie ulterioare, durata normala de funcționare este cuprinsa între 40 ani si 60 ani,-conf. art. 1.6.4. pentru Clădiri administrative.

 • C. Starea construcției -instalațiile.

Instalațiile de incalzire din clădire au fost realizate odata cu clădirea, acestea fiind in soluția cu distribuție inferioara.

Instalațiile de incalzire interioare si centrala termica au fost puse in funcțiune cu cca. 80de ani

m urma.

Conductele de incalzire pentru construcție au fost realizate din otel pozate ingropat in slituri verticale si orizontale practicate in pereții de cărămidă ai clădirii.

Conductele din slituri au fost termoizolate cu vata

minerala susținuta cu plasa de sarma zincata tip rabitz. Corpurile de incalzire inițiale au fost

din fonta.


In pereți s-au găsit îngropate inclusiv vase de dezaerisire a instalației.

Centrala termica nu mai este pe amplasament. Clădirea a fost racordata la instalațiile de naturale. Instalația de gaze naturale din interior este in prezent dezafectata.

In prezent clădirea este in curs de reabilitare. Clădirea este situată în centrul municipiului-zonă care are asigurate utilități; funcțională, în trecut, a fost racordată la acestea, beneficiind de utilități.

Odata cu încetarea funcționării instalației termice clădirea a ramas fara căldură necesara care sa protejeze pereții Ia pătrunderea igrasiei, care s-a acumulat in perioadele reci si umede in aceștia si mai ales iarna; prin fenomenul de inghet-dezghet s-a produs degradarea accentuata a tencuielii si structurii de cărămidă, amplificata de pătrunderea zăpezii prin ferestre sparte si prin acoperișul neetans.

In prezent clădirea este racordata la rețeaua de apa, canalizare, electricitate. Instalațiile interioare de gaze sunt dezafectate.

Instalațiile de încălzire nu mai exista in totalitate, ramanand cca. 10-15% din conductele


incalzire.

 • D. Prevederile din reglementările tehnice care au stat la baza realizării construcției și cele în vigoare la data efectuării expertizei tehnice de calitate.

Toate normativele/reglementarile existente la daU^ proiectarii/executiei acestora au fost fie înlocuite abrogate/anulate.


Reglementari valabile in prezent: conform c oficiala a ministerului, Cuprins domeniul XIV :

Legea nr. 10/1995 Legea privind construcții-modificata si complrtata.

Hotărâre nr. 925/1995 (HG. 925/2005 modificata si completata prin HG 742/13.9.2018) , pentru aprobarea Regulamentului de verificare și expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a execuției lucrărilor și a construcțiilor.

Legea nr.372/2005 privind performanța energetică a clădirilor.

XIV-41 I 13-2015-Normativ pentru        proiectarea,

executarea și exploatarea instalațiilor de încălzire centrală., O.M.D.R.A.P. nr. 845/12.10.2015, M.Of., p I, nr.897bis/02.12.2015 .Iși încetează aplicabilitatea , I 13-2002 și I 13/1-2002

B-Lista reglementărilor tehnice în construcții publicate în alte broșuri de specialitate

XIV-51 GT 026-2000, Ghid pentru elaborarea reglementărilor tehnice și a procedurilor privind calitatea materialelor și produselor pentru instalații aferente construcțiilor-armonizate legislativ cu Uniunea Europeană, O.M.L.P.A.T. nr. 162/N/06.07.2000,

Ordin publicat în B.C. nr. 13/2001 și Broșura ICECON.

XIV-55 PCC 001-1999 Procedura de control a calității execuției lucrărilor de instalații, O.M.L.P.A.T. nr. 16/N/07.04.2000, Ordin publicat în B.C. nr. 13/2001

In prezentul raport se prezintă/ analizeaza sistemul de instalații prin prisma reglementarilor in vigoare la data


proiectarii/realizarii acesteia si in concordanta cu cele data întocmirii raportului.

 • E. Documentele care au stat la baza realizării construcției în fazele de proiectare, execuție și exploatare;

Asa cum am precizat la capitolele anterioare: Instalațiile de incalzire interioare si centrala termica au fost puse in funcțiune cu cca. 80de ani in urma.

Toate normativele/reglementarile existente la data proiectarii/executiei acestora au fost fie inlocuite fie abrogate/anulate.

La deținătorul instalatiilor/cladirilor nu s-au găsit proiectele instalațiilor studiate si tehnice ale acestora.


OBIECTUL EXPERTIZEI

Expertiza are ca scop evaluarea sistemului tehnic de încălzire aferent instalațiilor din clădirea existenta - din Craiova, strada Oltet, nr. 5, jud.Dolj.

Deținător: MUNICIPIUL CRAIOVA, str. A.I.Cuza, nr.7,

-in vederea determinării stării tehnice pentru evaluarea capacitatii de satisfacere a cerințelor conform legii;

Conform legii 372/2005,:

„CAPITOLUL VII,

Sistemele tehnice ale clădirilor

Art. 12. - (1) In cazul clădirilor noi, precum și în cazul renovării majore a clădirilor existente, se respectă cerințele referitoare la sistemele tehnice ale clădirilor prevăzute in reglementările tehnice specifice, în vigoare la data întocmirii proiectelor, cu privire la instalarea corectă, dimensionarea, reglarea și controlul sistemelor tehnice și vizează cel puțin următoarele:


 • a) sistemele de încălzire;

 • b) sistemele de preparare a apei calde de consum;

 • c) sistemele de climatizare/condiționare a aerului;

 • d) sistemele de ventilare de mari dimensiuni;

 • e) o combinație a acestor sisteme.” Citat închis.

(2) Cerințele se aplică în măsura în care, prin proî stabilește că acest lucru este posibil din punct de vedere tehnic, funcțional si economic.”

5                     3

Clădirea deține sistem conform aliniatului 1, litera a).

Prezenta documentație se refera numai la sistemul de incalzire.

a. ANALIZA STĂRII TEHNICE

In cadrul expertizei s-au avut in vedere următoarele cerințe esențiale:

 • A. rezistenta mecanica si stabilitate

 • B. securitate la incendiu

 • C. igiena, sanatate si mediu inconjurator.


 • D. siguranța si accesibilitate in exploatare

 • E. protecția impotriva zgomotului

 • F. economie de energie si izolare termica,

 • G. utilizarea sustenabila a resurselor naturale

Prin expertiza tehnica se va determina starea construcției (instalațiilor de incalzire), în determinării, în orice stadiu, a stării tehnice a construcției pentru evaluarea capacității ei de satisfacere a cerințelor conform legii.

Expertiza tehnica a fost solicitata prin caietul de sarcini al autoritarii contractante.

Raportul de expertiza cuprinde soluții și măsuri care se impun pentru fundamentarea tehnică și economică a deciziei de intervenție.

 • 1. SE PROPUNE: „Reabilitare instalații, centrală termică Ia imobilul situat în str. Olteț nr. 5 ”

Instalațiile care se propun a se reabilita consta din instalații termice interioare pentru clădire si centrala termica.

Conform temei de proiectare clădirea este existenta, nu intra in categoria monumentelor istorice; pe amplasament sau în zona imediat învecinată nu există monumente istorice/de arhitectură

Lucrările de reparații si înlocuire instalații nu fac parte din categoria lucrărilor care sa necesite documentație de specialitate pentru a fi supusa avizului comisiilor zonale ale monumentelor istorice-conform caietului de sarcini.

Clădirea are regim înălțime P+l și pod, este o construcție datând din perioada anilor 1930 avand fundații din cărămidă, pardoseală din lemn, zidărie^ din cărămidă plină arsă, planșee din grinzi de lempj^a^etHf^ învelitoare: șarpantă lemn cu învelitoare din tabl^v


 • 2. Analiza stării tehnice, inclusiv sistemul structural si analiza diagnostic, din punct de vedere al asigurării cerințelor fundamentale aplicabile .

Nota: sistemul structural este specific pârtii de construcții (pereți portanti, neportanti, plansee, stâlpi, grinzi, fundații, etc.).

Instalațiile de încălzire din clădire au fost realizate odata cu cladirea-cu cca. 80 ani in urma, acestea fiind in soluția cu distribuție inferioara.

Conductele de incalzire au fost din otel pozate ingropat in slituri verticale si orizontale practicate in pereții de cărămidă ai clădirii.

Conductele din slituri au fost termoizolate cu vata minerala susținuta cu plasa de sarma zincata tip rabitz. Corpurile de incalzire inițiale au fost din fonta.

In pereți s-au găsit ingropate inclusiv vase de dezaerisire a instalației.

Centrala termica nu mai este pe amplasament.

Clădirea a fost racordata la instalațiile de gaze

naturale. Instalația de gaze naturale dinj este in prezent dezafectata.


Instalațiile de incalzire nu mai exista in ramanand cca. 10-15% din conductele instalației °sincalzire.

Odata cu încetarea funcționării instalației clădirea a ramas fara căldură necesara care sa protejeze

pereții la pătrunderea igrasiei, care s-a acumulat in perioadele reci si umede in aceștia si mai ales iarna; prin fenomenul de inghet-dezghet s-a produs degradarea accentuata a tencuielii si structurii de cărămidă, amplificata de pătrunderea zăpezii prin ferestre sparte si prin acoperișul neetans.

In prezent clădirea este racordata la rețeaua de apa, canalizare, electricitate. Instalațiile interioare de gaze sunt dezafectate.

Repararea corpului de clădire, modernizarea și/sau dotarea cu echipamente este necesară atât pentru conservarea imobilului cât și pentru a permite desfășurarea în condiții de siguranță a exploatării și asigurarea confortului pentru utilizatori conform destinației; pentru funcționare necesită reabilitarea instalațiilor termice, asigurarea dotării cu centrală termică.

Dotarea cu echipamente si sistem de încălzire este necesară atât pentru conservarea imobilului cât și pentru a permite desfășurarea în condiții de siguranță a exploatării și asigurarea confortului pentru utilizatori conform destinației; pentru funcționare necesită reabilitarea instalațiilor termice, asigurarea dotării cu centrală termică, branșarea la gaze.

In conformitate cu Legea nr. 372/2005 privind performanța energetică a clădirilor, prevede:

„CAPITOLUL VI, Clădiri existente

Art. 10 , (1) La clădirile existente la care se execută lucrări de renovare majoră, performanța energetică a acestora sau a unităților de clădire ce fac obiectul renovării trebuie îmbunătățită,

pentru a satisface cerințele stabilite în metodologie, în măsura în care acest lucru este posibil din punct de vedere tehnic, funcți și economic.”


Modul asigurării cerințelor fundamentale aplicabile-instalatiile termice din clădire

a. Rezistenta mecanica si stabilitate.

Starea construcției,instalațiile de incalzire - sistemul termic- are durata de exploatare depășită, sunt extrem de corodate si nu mai indeplinesc exigenta A. Instalațiile de incalzire nu mai exista in totalitate, ramanand cca. 10-15% din conductele instalației incalzire.

 • B. Securitate la incendiu.

Clădirea nu deține in prezent mijloace si instalații pentru stingerea incendiilor.

Clădirea are funcțiunea de furnizare a serviciilor publice de interes local.

Destinații secundare si conexe: grupuri sanitare, cai de circulație (scări, holuri, coridoare).

Clădirea formează un compartiment de incendiu;

Documentația prezenta are ca obiect numai instalațiile interioare de incalire si centrala termica.

 • C. Igiena, sanatate si mediu inconjurator.

Instalațiile din clădire- in situația in care se găsesc nu corespund unei utilizări in condiții de a asigura confortul si implicit sanatatea ocupantilor, nu sunt funcționale si nu se folosesc.

Practic sistemele de instalații care doteaza clădirea nu interactioneaza cu mediul, nu poluează mediul.

d. Siguranța si accesibilitate in exploatare

Instalațiile existente se vor dezafecta in totalitate.

Cele propuse vor avea accesibilitatea asigurata atat prin caile de circulație existente- pentru accesul utilizatorilor, cat si pentru fiecare echipament, utilaj, instalație prin respectarea judicioasa a amplasamentelor cu asigurarea cailor de acces de minim 50 cm sau 80 cm in funcție de fiecare utilaj sau echipament.

Se va asigura acesibilitatea-pentru personalul care desfasoara activitati in cladiriea studiata -la confortul

necesar pentru un randament optim si pentru un climat interior stimulativ, creativ din punct de veden mediului de lucru.                    &

cV3


E. Protecția împotriva zgomotului.

Instalațiile actuale se vor dezafecta. Se vor dota cladirilec cu instalații de incalzire noi proiectate si executate in conformitate cu tehnologiile existente in prezent.

Utilajele si echipamentele cu care este dotata centrala termica sunt de productie/generatie recenta si in concordanta cu reglementările naționale si europene, marea majoritate fiind importate din Uniunea Europeana respecta limitele de zgomot impuse .

Conductele si armaturile corect dimensionate ale noilor instalații vor asigura protecția ocupantilor impotriva zgomotului.

 • F. Economie de energie si izolare termica,

In cazul sistemelor existente nu se poate evalua economia de energie si izolarea termica, deoarece acestea sunt dezafectate in buna parte.

Componentele noilor sisteme vor fi cu randamente maxime permise de tehnologia actuala, izolarea termica a acestora fiind făcută de producători in cazul utilajelor si echipamentelor care au temperatura mai mare sau mai mica decât a mediului in care lucrează,

iar toate conductele calde sau mai reci ca mediul hi care operează vor fi termoizolate pentru a asigu^fur randament al izolație superior, de minim 80 W%^Tcunt prevăd reglementările in vigoare.            *

&K? J y

te

Echipamentele de pompare care sunt consumatoare de energie electrica -pompele, vor fi dimensionate la valoarea optima din punct de vedere al randamentului hidraulic si electric si se vor incadra in nivelul de pierderi de energie maxim impus, conform certificatelor de conformitate si agrementelor tehnice.

. Cazanele de incalzire vor fi prevăzute in condensatie; conversia energiei va fi în proporție de până la 98% (eficiență energetică normată, 109%).

Instalațiile aferente, conducte, armaturi, fitinguri, suporți, etc. sunt in stare de degradare avansata, descompletate si nu mai pot fi utilizate.

Deasemenea s-au schimbat si normativele care reglementează proiectarea instalațiilor, acestea fiind de data recenta cel mai vechi intrat in vigoare este din anul 2010.

Conform catalogului privind durata de utilizarea a mijloacelor fixe:

HOTĂRÂRE nr. 2.139 din 30 noiembrie 2004 (modificata si completata) pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe prevăd durata de utilizare (ani) pentru principalele utilaje si echipamente după cum urmeaza:

 • 2.1.17.1.  Pompe si aparate pentru vehicularea lichidelor :

 • 2.1.17.1.1.  - pompe centrifuge: 8-12

2.1.17.3. Ventilatoare, aeroterme si microcentrale termice murale sau de pardoseli: 6-10


 • 2.1.17.3.1.  - aparate de climatizare 4-6

2.1.17.7. Alte mașini, utilaje si instalații neregasi^e in cadrul clasei 2.1.17 ,  8-12

G. Utilizarea sustenabila a resurselor naturale

Instalațiile termice au o vechime de cca. 80 ani - foarte mare, si sunt nefunctionale.

Starea actuala a instalațiilor nu permite utilizarea sustenabila a resurselor precum combustibil, apa potabilizata/tratata care s-ar pierde si ar determina consum de energie electrica si manopera pentru mentenanta acestora.

Sistemele de instalații cu care a fost dotata clădirea nu indeplinesc exigentele i


calitatii in constructiCONCLUZII

Repararea corpului de clădire, -REABILITAREA INSTALAȚIILOR TERMICE -este necesară atât pentru conservarea imobilului cât și pentru a permite desfășurarea în condiții de siguranță a exploatării și asigurarea confortului pentru utilizatori conform destinației; pentru funcționare necesită reabilitarea instalațiilor termice, asigurarea dotării cu centrală termică, branșarea la gaze.

Prin intervenția în vederea refuncționalizării, se va asigura centrala termică propie si instalație interioara de încălzire.

Prin realizarea condițiilor de exploatare a spațiilor utile din imobil, se asigură:

-cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes local, iar pentru persoanele care vor desfășura activități în incintă condiții normale de muncă și igienă

de natură să le ocrotească sănătatea și integritatea

fizică și psihică.

- respectarea prevederilor art. 27 din Legea 10/1995 privind calitatea în construcții, conform căruia

proprietarii construcțiilor au ca obligații principale efectuarea la timp a lucrărilor de întreținere jj reparații.


Masuri propuse

Se vor dezafecta in totalitate instalațiile de incalzire aferente clădirii.

 • 1. Se va dota clădirea cu sursa de incalzire cu cazane de incalzire in condensatie, de mare eficienta energetica.

 • 2. Se va dota clădirea cu instalație de incalzire cu corpuri statice.

 • 3. Se va realiza prepararea apei calde menajere cu schimbător de căldură si acumulator de a.c.m incorporat in unul din cazanele care va echipa centrala termica.

Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea iinterventiei prin inlocuirea, modernizarea instalațiilor:

Prin realizarea condițiilor de exploatare a spațiilor utile din imobil, se asigură:

-cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes local, iar pentru persoanele care vor desfășura activități în incintă condiții normale de muncă și igienă de natură să le ocrotească sănătatea și integritatea fizică și psihică.

- respectarea prevederilor art. 27 din Legea 10/1995 privind calitatea în construcții, conform căruia proprietarii construcțiilor au ca obligații principale efectuarea la timp a lucrărilor de întreținere și de reparații.

Numărul estimat de utilizatori, comform temei de proiectare: 17 -26 persoane.

-Prin dotare cu cazane de incalzire cu

eficienta ridicata:


 • - se preconizează reducerea impactulyțf> negativ asupra mediului înconjurător

 • - si utilizarea rațională si eficientă resurselor energetice primare-utilizand, tehnologii curate”

 • - diminuarea efectelor negative ale proce de producere a energiei asupra climei

-reducerea cheltuielilor pentru încălzire -scăderea cheltuielilor pentru intervenții;

 • - reducerea emisiilor de noxe (CO2, NOx, Obiective sociale:

-căldura si apa calda menajera suficienta, precum si emisiile de noxe scăzute, care altfel pot ridica probleme de sănătate ocupantilor.

-asigurarea confortului utilizatorilor

Se indeplineste cerința Comisiei Europene care propune în setul de documente care reprezintă Noua Politică Energetică a UE următoarele obiective:

* reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră cu 20% până în anul 2020, în comparație cu cele din anul 1990;

■ reducerea consumului global de energie primară cu 20% până în anul 2020

România trebuie să acționeze susținut si

5                                       5                  5

coerent în vederea alinierii la acțiunile europene ce promovează obiectivele de mediu si energie.

Dotarea clădirii analizate cu un sistem termic de inalta eficienta se face in contextul

îndeplinirii țintelor propuse de Strategia națională a României pentru perioada 2007—2020, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1.069/2007, și al

transpunerii în legislația națională a Directivei 2006/32/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind eficiența energetică la utilizatorii finali și serviciile energetice și de abrogare a Directivei 93/76/CEE, document c stipulează rolul exemplar al sectorului publi promovarea eficienței energetice; se permi punerea în aplicare efectivă a principalelor prevederi legislative cu impact multiplu: reducerea consumurilor de energie, reducerea^


facturilor, efecte sociale favorabile, impuls pozitiv asupra pieței și protecția mediului.

Eficiența energetică constituie în prezent o condiție esențială a dezvoltării durabile la nivel mondial, fiind pentru România o premisă a trecerii la economia dezvoltată de piață, precum și o cerință imperioasă privind creșterea independenței energetice a țării și reducerea poluării mediului. Cea mai importantă metodă de punere în aplicare a tehnologiilor noi, care conduc la mari economii de energie și la creșterea randamentelor energetice, este implementarea proiectelor de investiții, activitati în care se înregistrează intensități energetice și pierderi de energie ridicate.

Comisia Europeană propune în setul de

documente care reprezintă Noua Politică Energetică a UE următoarele obiective:

 • ■ reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră cu 20% până în anul 2020, în comparație cu cele din anul 1990;

 • ■ reducerea consumului global de energie primară cu 20% până în anul 2020.

La 19 octombrie 2006, CE a adoptat Planul de acțiune privind eficiența energetică, aferent Directivei 2006/32/CE privind eficiența energetică la utilizatorii finali și serviciile energetice, care cuprinde măsuri datorită cărora UE ar putea face progrese vizibile în direcția îndeplinirii principalului său obiectiv, și anume reducereaPentru aceasta sunt necesare eforturi deosebite în schimbări de mentalități si

5      5

comportament și mai ales investiții suplim


Recomandarea intervențiilor necesare pentru asigurarea funcționarii conform cerințelor si conform exigentelor de calitate.

Se propune realizarea de instalații termice pentru incalzire clădire cu corpuri statice si cazane funcționând pe gaze naturale.

Instalațiile existente se vor dezafecta. Instalația de incalzire se va realiza cu doua ramuri cu distribuție inferioara -fiecare ramura. Se vor utiliza corpuri de incalzire protejate la coroziune, dimensionate pentru necesarul de incalzire al fiecărei încăperi.

Tempetratura interioara de calcul va fi conform reglementarilor in vigoare.

Pe conducte si corpuri de incalzire vor fi prevăzute armaturi pentru secționare, închidere, golire, reglare, dezaerisire.

Instalatiia de incalzire va asigura incalzirea de „garda”, atunci când clădirea nu este utilizata^^ ALE-V


Sursa de căldură. Se va dota clădirea cu :

Instalație interioara de incalzire din dfcvikie

cupru cu corpuri statice din otel, tip panor^'J^^fț^ protejate anticoroziv la interior si exterior electrostatic.

Pentru incalzire se vor utiliza cazane de incalzire

cu apa calda 80/60*C.

Cazanele utilizate (cel puțin doua) pentru agent termic apa calda vor fi prevăzute a lucre in condensatie; conversia energiei va fi în proporție de până la 98% ; (eficiență energetică normată, 109 %) Puterea termica a acestora se va stabili luând in considerație puterea maxima simultana solicitata in cea mai defavorabila ipoteza de utilizare.

Centrala termica se va lega la o butelie de egalizare.Cazanele vor avea arzatoare modulante si unitate de automatizare si reglare pentru menținerea temperaturii proiectate in incaperile deservite.

Pe fiecare cazan se vor prevede cate o supapa de siguranța dimensionata la parametrii cazanelor.

Pe fiecare cazan se va prevede cate o pompa de circulație.

-Conductele din centrala termica si aferente centralei vor fi protejate anticorosiv si termoizolate.

Pentru protecție si preluare a volumului de apa rezultat din dilatarea acesteia se va prevede vas (vase) de expansiune, judicios dimensionat (e).

Reglarea temperaturii pe fiecare circuit se va face cu comanda de către cronotermostate, un regulator specializat sau de cele furnizat odata cu cazanele.

IN INSTALAȚII SE VOR PREVEDE ROBINETI DE APARAT, DE ÎNCHIDERE, REȚINERE, REGLARE, OCOLIRE, GOLIRE, ETC. SI FILTRE DE IMPURITĂȚI CONFORM REGLEMENTARILOR SI UZANȚELOR.

Cazanele se vor racorda pe partea de combustibil la instalația de gaze naturale conform acordului de acces eliberat de operatorul zonal de gaze naturale.

Instalațiile de gaze naturale se vor proiecta si realiza conform procedurii speciale a Agenției NVMtlatafdV:. Reglementare in Domeniul Energiei si nu obiectul expertizei.                                             >

ÎL y 09380

Soluții tehnice si masuri propuse si -analizarea acestor opțiuni.

Identificarea scenariilor/opțiunilor tehnico-economice.

Scenarii considerate:

Scenariul 1: Reabilitarea instalațiilor in conformitate cu soluția existenta de la construirea clădirii. Scenariul 2: Reabilitarea instalațiilor in conformitate cu reglementările actuale, cu utilizarea tehnologiilor si echipamentelor existente in prezent.

Pentru Scenariul 2 se propun trei opțiuni:

Opțiunea 1-instalații din conducta de cupru Opțiunea 2-instalatii din conducta de otel Opțiunea 3-instalații din conducta de polipropilena

Descrierea scenariilor luate in considerație.

Scenariul 1: Reabilitarea instalațiilor in conformitate cu soluția existenta la construirea clădirii:

Realizarea de instalații de incalzire in clădire in soluția cu distribuție inferioara din conducte din otel pozate ingropat in slituri verticale si orizontale practicate in pereții de cărămidă ai clădirii.

Conductele din slituri se propune a fi termoizolateConform Legii nr. 121/2014 privind eficiența energetică, ANEXA Nr. 7, litera d): Scenariul 1 - nu este fezabil din motive tehnice si va fi exclus într-o etapă timpurie a analizei,

deoarece clădirea are o vechime de cca. 80 de ani si este construita astfel:

- are fundații din cărămidă, pardoseală din lemn, zidărie din cărămidă plină arsă, planșee din grinzi de lemn, sistem învelitoare: șarpantă lemn cu învelitoare din tablă,

-datorita posibilității ca noile slituri efectuate in ziduri sa afecteze rezistenta si stabilitatea clădirii, scenariul 1 va fi exclus.

Scenariul 2.

In cadrul scenariului 2i se va analiza in continuare:

A-dotarea cu corpuri de incalzire-pentru cele 3

opțiuni, luând in considerație faptul ca clădirea si incaperile sunt existente si pot fi utilizate numai corpuri de încălzire statice (nu ventiloconvectoare, alte tipuri cum ar fi

cele de radiație, etc.)

Consultând cataloagele tehnice ale diverșilor producători,

declarațiile acestora, parametrii tehnici precizați vor analiza următoarele posibilități:


 • 1- utilizarea corpurilor de încălzire din fonta

 • 2- utilizarea corpurilor de încălzire din aluminiu pf

 • 3- utilizarea corpurilor de incalzire din otel

1. avantajele si dezavantajele caloriferelor dinfci

Avantaje:

. durata mare de viata (majoritatea precizează 30 de ani) . rezistenta mare

. inerție termica mare (raman mai mult timp calde) Nota: nesemnificativ pentru ca se incalzesc mai greu

. foarte solide

Dezavantaje:

. inerție termica mare (Nota:se incalzesc mai greu si se răcesc mai greu)

. foarte grele . preț mare

. intretinere dificila si costisitoare ( curatare si vopsire periodica)

. Au volum mare de apa; caloriferele de fonta sunt grele. Adică foarte grele. Asa ca si montajul este mult mai scump.

Z.avantajele si dezavantajele caloriferelor din aluminiu.

Avantaje:

. garanție mare

 • • foarte ușoare si ușor de manevrat

. se incalzesc repede, Nota : Se răcesc tot asa de repede. . aspect modem

 • • durata de utilizare circa 20 de ani.

. Întreținere usosra pentru cele vopsite in electrostatic


. Aluminiu nu este un metal necoroziv

Dezavantaje:

. se răcesc repede

. se deformează mai ușor in caz de lovire

. trebuiesc dezaerisite mai des -mai ales <

in funcțiune

. corodează electrochimie. Nota expert -corodează atunci când se utilizează cu conducte de cupru. In rest coroziunea se moderează după o perioada de utilizare

 • 3. avantajele si dezavantajele caloriferelor din oțel.

Avantaje:

. costuri mici de achiziție si montaj

 • • se incalzesc repede. Nota : Se răcesc tot asa de repede.

<• gama variata de dimensiuni

 • • suporta temperaturi mari- Nota expert: ca toate celelalte

. întreținere usosra pentru cele vopsite in câmp electrostatic

Dezavantaje:

. se răcesc repede

. durata de viata medie mai mica decât caloriferele din

fonta sau aluminiu, (10-15 ani)

se pot deforma mai ușor prin lovire cu corpuri dure si grele

Concluzie: caloriferele din fonta vor fi excluse

datorita greutății acestora foarte mari (inclusiv a conținutului mare de apa din ele) ținând cont de vechimea clădirii, materialele din care este executata-

fundații de cărămidă, pereți de cărămidă fara stâlpi de beton, plansee din lemn.

Greutatea estimata pentru puterea termica necesara a clădirii prin utilizarea următoarelor tipuri de statice de incalzire, incarcate cu apa:


 • 1- corpuri de incalzire de fonta: 5840 Kg

 • 2- corpuri de incalzire din otel:    1527 Kg

 • 3- corpuri de incalzire din aluminiu: 917 Kg         „

Pentru a ceda 1000 de wați:

- un calorifer de fonta va avea greutatea de 64,0 kg metal si un conținut de apa de 9 litri

 • - un calorifer de otel va avea greutatea de 15, 94 kg metal si un conținut de apa de 3,15 litri

 • - un calorifer de aluminiu va avea greutatea de 9,26 kg metal si un conținut de apa de 2,20 litri.

B. Analiza utilizării diverselor țevi pentru conductele de insatalatii de incalzire

a.Tinand cont ca in clădirea existenta pardoselile, sunt din lemn, planseul din grinzi de lemn, deasemanea exista si stâlpi din lemn si lambriuri- utilizarea țevilor de otel este exclusa intr-o analiza timpurie deoarece in faza de execuție a instalațiilor, acestea -țevile de otel -sunt imbinate prin sudura cu flacara oxiacetilenica , proces in care se produc scântei si deasemeni cad -imprastiate- picaturi de metal incandescent (800-1000°C) care se scurg si care pot aprinde lemnul care exista ca material de construcție si se pot produce incendii.

b.Utilizarea conductelor de polipropilena sau cupru.

Polipropilena, prescurtat PPR, este un polimer din plastic, rezistent la condiții de temperatură moderata (punctul de topire al PPR-ului comercial se întinde între 160 și 166 grade Celsius) și presiuni crescută, care îl face potrivit pentru instalații.

PPR-ul se degradează la raze UV(ultravioleț©= grupuri microbiene care cresc în prezența awfcj spre deosebire de cupru care rezistă la so^g* și propietăti anti-bacteriene.


f-


Dezavantajele instalației pe PPR față de cupru Instalația PPR nu are aceeași durată de viață precum cea realizată din cupru. Țevile PPR sunt mai rezistente decât cele din PVC, dar nu vor ajunge niciodată la durabilitatea milenară a cuprului.

PPR este mai sensibil la lovituri și șocuri mecanice, spre deosebire de cupru. Cuprul rezistă la expunerea directă la flacără, PPR nu ar fi la fel de sigur în caz de incendii.

Aspectul estetic

La capitolul estetica țevile din cupru sunt in avantaj fata de cele din polipropilena. Acestea din urma sunt mai masive fapt ce le face mai inestetice. Un rol important il au si fitingurile de dimensiuni mai mari, acestea fiind mai voluminoase decât țeava de PPR.

Alte dezavantaje majore a țevilor din PPR: la incalzire, imbinarile sunt instabile in timp, aspectul inestetic (masivitate), sunt casante la rece, au un coeficient foarte mare de dilatare la cald, durata de viata mai redusa, nu se vopsesc (vopseaua nu rezista pe ele).

Coeficientul de dilatare al PPR este de cca 10 ori mai mare fata de cel al cuprului-fapt ce duce la prevederea in instalații a unui număr foarte mare de

dispozitive (lire) de dilatau interiorul incaperilor si sui număr mare de lipituri (cel lipituri pentru un dispozitiv


Grosimea mare a pereților țevilor din PPR (poate ajunge si la 10 -12 mm-un perete de țeava fapt ce da instalației masivitate si aspect inestetic. Ele sunt mai voluminoase fapt care le face mai greu de ascuns privirii. Nici produsele de imbinare (fitingurile) din PPR nu ajuta ele atragand atentia intr-un mod negativ fiind mai butucănoase.

Daca in cazul cuprului suntem siguri ca instalația va rezista o viata intreaga, deoarece acesta nu se degradează in timp, nu același lucru il putem spune despre polipropilena. Acesta are o durata de viata mai mica fapt care duce si la o garanție redusa acordata de producători.

Prețul de manoperă pentu instalațiile din PPR este similar cu cele realizate din conducte de cupru diferența investiției este crescută de costul materialelor dar acesta va fi compensat prin durata mare de viata a cuprului si a costurilor mari pentru fitingurile de PPR. Investiția inițiala mai ridicata ajuta sa obținem avantajul siguranței sistemului pentru o perioada foarte

mare de timp.

Cuprul rezista foarte bine la coroziune timp de zeci de ani iar proprietățile lui nu se schimbă în timjv^f^ Coeficientul de dilatație al țevilor din cuprjț^s mult mai mic decât al țevilor din plastic Cuprul este singurul material de instalații 4= antibacterian și, prin urmare, foarte igienic. dovedit că țevile din cupru diminuează formar biofilm, acel strat compus din microorganisme, care~se


formează pe suprafața interioara a conductelor de apa. De asemenea, cercetătorii au aratat ca se reduce posibilitatea de reproducere a bacteriilor periculoase cum ar fi Legionella.

Cuprul rezistă la expunerea directă la flacără, PPR nu ar fi la fel de sigur în caz de incendii.

Cuprul este ecologic, fiind un metal natural cu un grad ridicat de puritate. PPR-ul poate fi reciclat, dar nu poate fi refolosit decât prin prelucrare Cuprul este un metal ușor, maleabil și bun conducător electric termic, aflându-se în grupa alia tabelului iui Mendeleev, alături de argint și aur. Este rezistent la temperaturi mari, la foc și presiunea crescută dintr-o instalație. Țeava din cupru este moale, maleabilă, dar în același timp este rezistentă la șocuri, lovituri și temperaturi extreme. Cuprul se topește la peste 650 de grade Celsius , așadar face față focului. Cuprul are proprietăți antibacteriene și este recomandat pentru instalații.

Cuprul este trainic, garantat 50 ani la coroziune. Este practic un produs cu durată de viață nelimitată, spre deosebire de propilenă a cărei valabilitate depinde de producător. In plus este un material rezistent la lovituri și șocuri mecanice, cu îmbinări robuste, realizate prin sudură.

Țevile din cupru sunt mai estetice decât cele din PPR și pot fi lăsate nemascate, arătând chiar interesant într-o amenajare interioara moderna.Cel mai mare dezavantaj al insta ațiilor din cupru este prețul mai mare.

Pe de alta parte, se echilibrează costurile pentru instalații deoarece prețul fitingurilor din PPR este mult mai mare decât al celor din cupru.

Sistemul de țevi din cupru se remarca prin atitudinea simplista, subțire si plăcută ochiului. Un alt plus este acela ca țevile din cupru se pot vopsi in diferite culori fapt ce le ajuta sa se integreze mai ușor in decor. Bineinteles, se poate opta si pentru vopsirea țevilor din PPR, insa acest proces trebuie repetat constant deoarece in cazul acestora vopseaua nu rezista.

Țeava din cupru este moale, maleabila, fapt care ajuta la montajul rapid si sigur. Chiar daca gradul de maleabilitate este crescut, cuprul ramane extrem de rezistent la lovituri.

Spre deosebire de PPR, instaltiile din cupru pot ramane la vedere, nefiind necesara mascarea lor. Dimpotrivă, țevile de cupru pot da un aer aparte incaperilor.

Aspectul estetic poate fi si mai mult imbunatatit prin vopsirea țevilor de cupru. Astfel ele se vor integra mai ușor in stilul de amenajare al incaperilor. Avant^m^ este ca, spre deosebire de instalațiile din mawnafe^?? plastic, vopseaua rezista fara probleme.

Un alt avantaj pe care nu trebuie sa-1 trecem-vederea este acela ca țevile de cupru se imbinț excelent prin lipire cu aliaje specifice, fapt ce garanteaza etanșeitatea. Șocurile mecanice suferite de instalația din cupru nu vor avea repercursiuni asupra acestor imbinari robuste.

La dezavantajele cuprului putem trece si faptul ca nu se folosește cu radiatoare de aluminiu datorita coroziunii electrochimice.

In prezentul raport de expertiza, s-a luat in considerație si:

 • - faptul ca in clădire sunt doua incaperi principale care au pondereade cca. 70% din suprafața parterului si a etajului

 • - ca conductele se pozeaza aparent in aceste incaperi

 • - ca parapetul sub ferestre este mic, nepermitand montarea sub calorifere a unor conducte groase in diametru, cu multe dispozitive (lire) de preluare a dilatării

se propune utilizarea țevilor de cupru pentru realizarea instalației interioare de incalzire din clădire.

Cum am menționat mai inainte, la dezavantajele cuprului putem trece si faptul ca nu se folosește cu radiatoare de aluminiu datorita coroziunii electrochimice,


se vor utiliza corpuri statice de incalzire (jj protejat anticoroziv la interior si exterior.

Soluția de intervenție recomandata este:

Scenariul 2 , Opțiunea 1-Instalatii din țevi de cupru cu corpuri statice din otel, tip panou protejate anticoroziv la interior si exterior in câmp electrostatic si dotare cu centrala termica cu cazane pe combustibil gaz natural, in condensatie- de mare eficienta.

Justificarea opțiunii optime, recomandate.

 • - in clădire sunt doua incaperi principale care au ponderea de cca. 70% din suprafața parterului si a etajului

 • -  conductele se pozeaza aparent in aceste incaperi

 • -  parapetul sub ferestre este mic, nepermitand montarea sub calorifere a unor conducte groase in diametru (cum sunt cele din PPR), cu multe dispozitive (lire) de preluare a dilatării, astfel se propune utilizarea țevilor de cupru pentru realizarea instalației interioare de incalzire din

Recomandări privind implementarea soluției propuse.

Instalația va fi compusa din doua ramuri cu distribuție inferioara.

Se vor prevedea armături:

 • - de trecere

 • - de închidere și reglaj

 • - de golire

 • - de echilibrare hidraulică

Armăturile prevăzute vor corespunde presiunilor de lucru.

Se vor monta armături de golire în toate punctele joase.

Se vor utiliza armature cu cu sferă, PnlO bar.

Instalațiile de încălzire ale clădirilor vor fi executate cu țevi din cupru care satisfac cerințele prescripțiilor tehnice ale normelor SR EN 1057 Aceste țevi sunt fabricate din cupru dezoxi prin fosfor, astfel nu conțin oxigen. Compoziția materialului țevilor din cupnjfo țevi din cupru fără oxigen (Cu-DHP). Fitingurile ce se vor potrivi țevilor de cupi^ fitinguri fabricate conform SR EN 1254-1.


în vederea conectării lor la țevile de cupru prin lipire, fitingurile vor fabricate din cupru Cu- DHP (același material ca și în cazul țevilor).

Presiune de lucru pentru fitingurile din cupru și bronz cu îmbinare prin lipire conform EN1254-1.

Evitarea coroziunilor în instalațiile din cupru-Regula de combinare:

- în instalațiile combinate elementele din cupru se montează după cele din oțel zincat


colierelor fono-absorbante pentru țevi. «S        *


Centrala termica. Pentru incalzire se vomu^liză cazane de incalzire cu apa calda 80/60*0.

Cazanele utilizate (cel puțin doua) pentru agent termic apa calda vor fi prevăzute a lucre in condensatie; conversia energiei va fi în proporție de până la 98% ; (eficiență energetică normată, 109 %) Puterea termica a acestora se va stabili luând in considerație puterea maxima simultana solicitata in cea mai defavorabila ipoteza de utilizare.

Centrala termica se va lega la o butelie de egalizare.

Cazanele vor avea arzatoare modulante si unitate de automatizare si reglare pentru menținerea temperaturii proiectate in incaperile deservite.

Pe fiecare cazan se vor prevede cate o supapa de siguranța dimensionata la parametrii cazanelor.

Pe fiecare cazan se va prevede cate o pompa de circulație daca nu este in dotarea cazanului. Pentru circulația agentului termic in instalație -pe fiecare ramura se va prevede pompa de circulație activa si de rezerva- nemontata. Pe circuitul de încărcare se va prevede filtru mecanic foarte fin si dozator polifosfati.

Condensul rezultat de la cazane va fi colectat si tratat printr-un echipament de tratare-neutralizator de condens, si apoi evacuat la canalizare.

Conductele din centrala termica si aferente centralei vor fi protejate anticorosiv si termoizolate. Pentru protecție si preluare a volumului de apa rezultat din dilatarea acesteia se va prevede vas (vase) de expansiune, judicios dimensionat (dimensionate).

Reglarea temperaturii pe fiecare circuit de incalzire se va face cu comanda ck cronotermostate, un regulator specializat furnizat odata cu cazanele.


Modului în care se asigură cerințele fundamentale după implementarea soluției recomandate.

 • A.Rezistenta mecanica si stabilitate.

Instalațiile de incalzire cu care se va dota clădirea vor fi de presiuni corespunzătoare, conducte, armaturi, echipamente, utilaje, etc si se vor dimensiona si calcula pentru a putea fi folosite in siguranța. Acestea se vor sprijini, ancora de partea de construcție prin suporți care sa nu permită, deplasarea, caderea, mișcarea necontrolata. Presiunile nominale ale elementelor de instalații vor fi superioare celor ale fluidelor care circula prin acestea. Pe circuitele pe care este posibila depășirea presiunilor accidental, vor fi prevăzute supape de siguranța care sa protejeze echipamentele, armaturile, conductele, utilajele, reglate la presiunea nominala de lucru.

Pe circuitele cu fluide a căror temperatura variaza semnificativ se vor monta vase de __

expansiune care sa preia surplusul de li provenit din dilatare.

B. Securitate la incendiu.

Clădirea nu deține in prezent mijloace si instalații pentru stingerea incendiilor.

Clădirea are funcțiunea de furnizare a serviciilor publice de interes local.

Destinații secundare si conexe: grupuri sanitare, cai de circulație (scări, holuri, coridoare).

Clădirea formează un compartiment de incendiu; Documentația prezenta are ca obiect numai instalațiile interioare de incalire si centrala termica.

Instalațiile termice si corpurile de incalzire nu au rol activ si nici pasiv din punct de vedere al securității la incendiu.

O. Igiena, sanatate si mediu inconjurator.

Prin realizarea incalzirii clădirii, in

clădire isi pot desfasura activitatea intre 17 si 26 persoane in condiții de igiena si confort-irg toate incaperile asigurandu-se temper^^ăB^f^ conform destinației si in conformita ordin nr. 119 din 4 februarie 2014 p^jt^ aprobarea Normelor de igienă și sănăfjțț publică privind mediul de viață al pop emitent: Ministerul Sănătății


Si Ordinul nr. 994/2018 pentru modificarea și completarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății nr. 119/2014 si normativul 113, ediția in vigoare.

Prin dotare cu cazane de incalzire cu eficienta ridicata:

 • - se preconizează reducerea impactului negativ

asupra mediului înconjurător prin reducerea emisiilor de noxe (CO2, Nox)

 • -  utilizarea rațională si eficientă a resurselor

5                          5

energetice primare-utilizand „ tehnologii curate”

 • - diminuarea efectelor negative ale procesului de

producere a energiei asupra climei

 • - se asigura căldura si apa calda menajera si in acest fel nu creaza probleme de sănătate ocupantilor clădirii.

  Condensul rezultat de la cazane va fi colectat si tratat printr-un echipament de tratare-neutraliz^îsg^ condens, si apoi evacuat la canalizare.

  o 5   &

  1 I

  \ A O -


  D.Siguranța si accesibilitate in exploatai


// • i iZ n

v

Instalațiile propuse vor avea accesibilitate^ asigurata atat prin caile de circulație existente- ] accesul utilizatorilor, cat si pentru fiecare echipament, utilaj, instalație prin respectarea judicioasa a amplasamentelor cu asigurarea cailor de acces de minim 50 cm sau 80 cm in funcție de fiecare utilaj sau echipament.

Se asigura acesibilitatea-pentru personalul care desfasoara activitati in clădire -la confortul necesar -incalzire si apa calda menajera- pentru un randament optim si pentru un climat interior stimulativ, creativ din punct de vedere al mediului de lucru si igiena personala.

 • D. Proiecția împotriva zgomotului.

Se va dota clădirea cu utilaje noi, modeme care se incadreaza in limitele de zgomot admise si se instaleaza/monteaza in interiorul clădirii -in incapere din zidărie cu planseu de beton care nu permite propagarea zgomotului.

Acestea sunt amplasate la distanta de locuințele locuitorilor din zona, si nu pot deranja prin zgomot comunitatea.

Utilajele si echipamentele cu care va fi utilata construcția vor fi de generație recenta si foarte recenta si in concordanta cu reglementările naționale si europene, marea majoritate fiind produse in Uniunea Europeana, respecta limitele de zgomot impuse .

Zgomotul acestora va fi in limita acceptabila care va fi garantata de producătorii acestora.

F. Economie de energie si izolare termica,

Componentele noilor sisteme vor fi cu randamente maxime permise de tehnologia actuala, izolarea termica a acestora fiind făcută de producători in cazul utilajelor si echipamentelor care au temperatura maipentru a asigura un randament al izolație superior, de minim 80 % asa cum prevăd reglementările in vigoare. Echipamentele de pompare care sunt consumatoare de energie electrica -pompele, vor fi dimensionate la valoarea optima din punct de vedere al randamentului hidraulic si electric si se vor incadra in nivelul de pierderi de energie maxim impus, conform certificatelor de conformitate si agrementelor tehnice.

. Cazanele de incalzire vor fi prevăzute cu condensatie; conversia energiei va fi în proporție de până la 98% (eficientă energetică normată, 109 %)

. Prin dotarea cu cronotermostate de camera se va economisi energia termica, fiecare incapere fiind incalzita la temperatura prescrisa; cronotermostatul prin programarea orara zilnica, zilnica in cadrul saptamanii -se reduce cantitatea de căldură, existând posibilitatea ca in perioadele din zi sau zile din saptamana in care cladireauiL este ocupata, temperatura in clădire sa (pana deasupra temperaturii de apariție ziPrescripții utile la proiectarea si executarea instalațiilor de încălzire

Indicator

Titlul prescripției

1.Reglementari tehnice

NTPEE

2018

Normativ pentru proiectarea si executarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale

17

Normativ pentru proiectarea si executarea instalațiilor electrice cu tensiuni pana la 1000V curent alternativ si 1500V curent continuu

I 13/1-02

Normativ pentru proiectarea instalațiilor de incalzire centrala

C 142-85

Instrucțiuni tehnice pentru executarea si receptionarea termoizolatiilor la elementele de instalații

C 107/2-97

Normativ privind calculul coeficienților globali de izolare termica la clădirile cu alta destinație decât cele de locuit

P 118-99

Normativ de siguranța la foc a construcțiilor

Norme generale de prevenire si stingere a incendiilor

Norme generale de protecția muncii

Lista standardelor de stat aplicabile la proiectarea si executarea instalațiilor de încălzire centrala

Prescripții generale


164-85.1


Căldură. Terminologie si simboluri.


4369-81


Instalații de incalzire si ventilare. Terminolo


Termotehnica in construcții& \

I • s ®

/

O     /

Z O sie \p /


7109-86


Termotehnica construcțiilor. Termonologie, simboluri, unitati de măsură.

6472/2-83

Fizica construcțiilor. Higrotermica.Parametrii climatici exteriori.

6472/3-89

Idem. Termotehnica. Calculul termotehnic al elementelor de construcție ale clădirilor.

6472/4-89

Idem. Termotehnica. Compararea elementelor de construcție la difuzia vaporilor de apa. Prescripții de calcul.

6472/5-73

Idem. Hidrotehnica. Principii de calcul si de alcătuire pentru acoperișuri ventilate.

6472/6-88

Idem. Proiectarea termotehnica a elementelor de construcții cu punți termice.

6472/7-85

Idem. Termotehnica. Calculul permeabilității la aer a elementelor si materialelor de construcții

6472/9-76

Fizica construcțiilor. Proiectarea termotehnica a elementelor de construcții cu punți termice cilindrice.

Calculul instalațiilor interioare

SR 1907-1-97 Instalații de incalzire. Necesarul de căldură de calcul.Prescriptii de calcul

SR 1907-2-97 Instalații de incalzire. Necesarul de căldură de calcul. Temperaturi interioare convenționale de calcul.

SR 1907-3-97 Instalații de incalzire. Necesarul de căldură de calcul. Determinarea necesarului de căldură de calcul al serelo^și vitrate.


SR 4839-97 Instalații de incalzire. Numărul anual de grade-z

Corpuri de incalzire

SR EN 442/1-2000


Radiatoare si convectoare. Partea 1: SpeciFfeatiĂâi condiții tehnice.

1676-90.1

Elemente de radiator din fonta pentru instalații de incalzire centrala. Condiții tehnice generale de calitate.

1797/1-79

Instalații de incalzire centrala. Dimensionarea corpurilor de incalzire. Prescripții generale.

1797/2-88

Idem. Dimensionarea radiatoarelor de fonta.

11247/1-79

Instalații de incalzire centrala. Caracteristici termice si hidraulice ale corpurilor de incalzire. Mărimi caracteristice.

11247/2-79

Instalații de incalzire centrala.Caracteristici termice si hidraulice ale corpurilor de incalzire. Determinarea puterii termice.

11247/3-80


11247/4-81


Instalații de incalzire centrala.Caracteristici termice si hidraulice ale corpurilor de incalzire. Determinarea pierderii de sarcina.

Instalații de incalzire centrala.Caracteristici termice si hidraulice ale corpurilor de incalzire. Determinarea temperaturii superficiale.

11984-83 Instalații de incalzire centrala. Suprafața echivalenta termica a corpurilor de incalzire

Protecția contra coroziunii

10128-86 Protecția contra coroziunii a construcțiilor supraterane din otel.

Clasificarea mediilor agresive.

10702/1-83 Protecția contra coroziunii a construcțiilor din otel supraterane. Acoperiri protectoare. Condiții tehnice generale.

El0702/2-80 Idem. Acoperiri protectoare pentru construcții situate in medii neagresive, slab agresive si cu agresivitate medie.

Prezentul raport s-a întocmit in doua exemplare stampilate si semnate pe fiecare pagina si conține 47 pagini scrise, 24 pagini cu fotografii de prezentare a sistemului de incalzire existent pentru clădirea expertizata.

Data:


Ing. Petcu Alex


Atestat ni;FOTOGRAFII EFECTUATE CU OCAZIA INSPECȚIEI IN TEREN INSTALAȚII INTERIOARE DE ÎNCĂLZIRE COROZIUNEA CONDUCTELOR SI MODUL DE POZARE IN SLITURI ORIZONTALE SI VERTICALE PRACTICATE IN ZIDURILE DE CĂRĂMIDĂ

COROZIUNE AVANSATA SI CONDUCTE CU INTERIORUL COLMATAT
CONDUCTE CORODATE, IZOLATE CU VATA MINERALA SI PLASA RABITZ, AMPLASATE IN ȘANȚURI IN ZIDĂRIECONSTRUCȚIA IN SINE ALCATUITA DIN PARDOSELI DE LEMN, STÂLPI DE LEMN, PARAPET SUB FEREASTRA MIC

PARDOSEALA DE LEMN-PARTER, GRINZI DE LEMN PE GRINZI DE METAL
Proiectant

SC PALPROIECT SRL CRAIOVA

Tel: 0744 39 87 36

Nr.inreg.cam.comert: J16/1007/2002

Cod fiscal: 14999950

A.I.Cuza, bl. M19B, sc.l apt.7, Craiova

E mail: palproiect2002@yahoo.com

DOCUMENTAȚIE DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE

„Reabilitare instalații, centrală termică la imobilul situat în str. Olteț nr. 5 ”

BENEFICIAR: MUNICIPIUL CRAIOVA

INVESTITOR: MUNICIPIUL CRAIOVA

Proiectant: S.C. PALPROIECT S.R.L. - CRAIOVA

CONTRACT NR: 141871/19.08.2019

FAZA DALI

2019

Pr. nr. 02

Proiectant

SC PALPROIECT SRL CRAIOVA

Tel: 0744 39 87 36

Nr.inreg.cam.comert: J16/1007/2002

Cod fiscal: 14999950

A.I.Cuza, bl. M19B, sc.l apt.7, Craiova

E mail: palproiect2002@yahoo.com

DOCUMENTAȚIE DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE „Reabilitare instalații, centrală termică la imobilul situat în str. Olteț nr. 5 ”

LISTA Si SEMNATURILE PROIECTANTILOR

SEF DE PROIECT


° PROIECTANTI
SC PALPROIECT SRL

DOCUMENTAȚIE DE AVIZARE a lucrărilor de intervenții

BORDEROU


A. PIESE SCRISE

Informații generale privind obiectivul de inv^tî^ii Denumirea obiectivului de investiții Ordonator principal de credite/investitor Ordonator de credite (secundar/terțiar) Beneficiarul investiției.


1.

1.1.

1.2.

 • 1.3.

 • 1.4.

 • 1.5.

2.

2.1.G / N £

^ejnl^enție


Elaboratorul documentației de avizare a lucră Situația existentă și necesitatea realizării lucrărilorTRHntervenții. Prezentarea contextului: politici, strategii, legislație, acorduri


relevante, structuri instituționale și financiare.

 • 2.2.   Analiza situației existente și identificarea necesităților și a deficiențelor.

  Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investiției publice. Descrierea construcției existente

  Particularități ale amplasamentului: descrierea amplasamentului (localizare - intravilan/extravilan,


 • 2.3.

3.

 • 3.1.

 • a)

suprafața terenului, dimensiuni în plan);

 • b)  relațiile cu zone învecinate, accesuri existente și/sau căi de acces posibile;

 • c)  datele seismice și climatice;

 • e)  situația utilităților tehnico-edilitare existente;

 • f)  analiza vulnerabilităților cauzate de factori de risc, antropici și naturali, inclusiv de schimbări climatice ce pot afecta investiția;

 • g)  informații privind posibile interferențe cu monumente istorice/de arhitectură sau situri arheologice pe amplasament sau în zona imediat învecinată; existența condiționărilor specifice în cazul existenței unor zone protejate.-

 • 3.2.   Regimul juridic;

 • a)  natura proprietății sau titlul asupra construcției existente, inclusiv servituți, drept de preempțiune;

  destinația construcției existente;

  Caracteristici tehnice și parametri specifici: categoria și clasa de importanță;

  an/ani/perioade de construire pentru fiecare corp de construcție; suprafața construită;

  suprafața construită desfășurată; valoarea de inventar a construcției;

  alți parametri, în funcție de specificul și natura construcției


 • b)

 • 3.3.

 • a)

 • c)

 • d)

 • e)

 • f)

 • g)

existente.

 • 3.4.   Analiza stării construcției, pe baza concluziilor expertizei tehnice .

 • 3.5.   Starea tehnică, inclusiv sistemul structural și analiza diagnostic, din punctul de vedere al asigurării cerințelor fundamentale aplicabile, potrivit legii.

 • 3.6.   Actul doveditor al forței majore, după caz.

 • 4.  -Concluziile expertizei tehnice, -concluziile studiilor de diagnosticare:

 • a) clasa de risc seismic;

 • b)   prezentarea a minimum două soluții de intervenție;

 • c)   soluțiile tehnice și măsurile propuse de către expertul tehnic spre a fi dezvoltate în cadrul documentației de avizare a lucrărilor de intervenții;

 • d)   recomandarea intervențiilor necesare pentru asigurarea funcționării conform cerințelor și conform exigențelor de calitate.

 • 5.  Identificarea scenariilor/opțiunilor tehnico-economice (minimum două) și analiza detaliată a acestora.

  • 5.1.   Soluția tehnică, din punct de vedere tehnologic, constructiv, tehnic, și economic, cuprinzând:

 • b)   descrierea, după caz, și a altor categorii de lucrări incluse în soluția tehnică de intervenție propusă, termoizolații, înlocuirea instalațiilor/echipamentelor aferente construcției, demontări/montări, precum și lucrări strict necesare pentru asigurarea funcționalității construcției reabilitate;

Deșeuri și gestionarea deșeurilor

 • c)  analiza vulnerabilităților cauzate de factori de risc, antropici și naturali, inclusiv de schimbări climatice ce pot afecta investiția;

 • d)   informații privind posibile interferențe cu monumente istorice/de arhitectură sau situri arheologice pe amplasament sau în zona imediat învecinată; existența condiționărilor specifice în cazul existenței unor zone protejate; -NU ESTE CAZUL

 • e)   caracteristicile tehnice și parametrii specifici investiției rezultate în urma realizării lucrărilor de intervenție.

 • 5.2.   Necesarul de utilități rezultate, inclusiv estimări privind depășirea consumurilor inițiale de utilități și modul de asigurare a consumurilor suplimentare.

 • 5.3.   Durata de realizare și etapele principale corelate cu datele prevăzute în graficul orientativ de realizare a investiției, detaliat pe etape principale.

 • 5.4.   Costurile estimative ale investiției:

 • -     costurile estimate pentru realizarea investiției, cu luarea în considerare a costurilor unor investiții similare;

 • -     costurile estimative de operare pe durata normată de viață/amortizare a investiției.

 • 5.5.   Sustenabilitatea realizării investiției:

 • a)   impactul social;

 • b)   estimări privind forța de muncă ocupată prin realizarea investiției: în faza de realizare, în faza de operare;

 • c)   impactul asupra factorilor de mediu.

 • 5.6.   Analiza financiară și economică aferentă realizării lucrărilor de

intervenție:

 • a)   prezentarea cadrului de analiză, inclusiv specificarea perioadei de referință și prezentarea scenariului de referință;

 • b)    analiza cererii de bunuri și servicii care justifică necesitatea și dimensionarea investiției, inclusiv prognoze pe termen mediu și lung;

 • c)    analiza financiară; sustenabilitatea financiară;

 • e) analiza de riscuri, măsuri de prevenire/diminuare a riscurilor. 6.Scenariul/Opțiunea tehnico-economic(ă) optim(ă), recomandat(ă):

 • 6.1.   Comparația scenariilor/opțiunilor propus(e), din punct de vedere tehnic, economic, financiar, al sustenabilității și riscurilor.

 • 6.2.   Selectarea și justificarea scenariului/opțiunii optim(e), recomandat(e).

 • 6.3.   Principalii indicatori tehnico-economici aferenți investiției:

 • a) indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectivului de investiții, exprimată în lei, cu TVA și, respectiv, fără TVA, din care construcții-montaj (C+M), în conformitate cu devizul general;

 • b)  indicatori minimali, respectiv indicatori de performanță - elemente fizice/capacități fizice care să indice atingerea țintei obiectivului de investiții - și, după caz, calitativi, în conformitate cu standardele, normativele și reglementările tehnice în vigoare;

 • c)  indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultat/operare, stabiliți în funcție de specificul și ținta fiecărui obiectiv de investiții;

 • d)  durata estimată de execuție a obiectivului de investiții, exprimată în luni.

 • 6.4.   Prezentarea modului în care se asigură conformarea cu reglementările specifice funcțiunii preconizate din punctu asigurării tuturor cerințelor fundamentale aplicabile c gradului de detaliere al propunerilor tehnice.


 • 6.5.   Nominalizarea surselor de finanțare a inve urmare a analizei financiare și economice.

  B PIESE DESENATE


  • a)

  • b)

  • c)

  • d)

  • e)


plan de amplasare în zonă;

-pi

-P2

-p3

-P4

-P5


plan de situație;

plan amplasare centrala termica; plan instalațiiin in CT schema de principiu instalații


DOCUMENTAȚIE DE AVIZARE a lucrărilor de intervenții

„Reabilitare instalații, centrală termică la imobilul situat în str. Olteț nr. 5 ”

 • 1. Informații generale privind obiectivul de investiții.

  • 1.1.  Denumirea obiectivului de investiții

„Reabilitare instalații, centrală termică la imobilul situat în str. Olteț nr. 5 ”

 • 1.2. Ordonator principal de credite/investitor

MUNICIPIUL CRAIOVA, str. A.I.Cuza, nr.7

1.3.Ordonator de credite (secundar/terțiar)


MUNICIPIUL CRAIOVA, str. A.I.Cuza, nr.7

 • 1.4. Beneficiarul investiției.

MUNICIPIUL CRAIOVA, str. A.I.Cuza, nr.7

 • 1.5. Elaboratorul documentației de avizare a lucrărilor d

SC PALPROIECT SRL, Craiova, Str. A.I.Cuza, bl. M19B, Pt.7.

2.Situația existentă și necesitatea realizării lucrărilor de Intervenții1


^Conținutul-cadru al documentației de avizare a lucrărilor de intervenții este adaptat, specificul și complexitatea obiectivului de investiții propus.

2.1. Prezentarea contextului: politici, strategii, leg acorduri relevante, structuri instituționale și financi

Clădire aflată în proprietatea municipiului Craiova, destinația de spațiu de utilitate publică, cunoscută, în trecut, sub denumirea de ROM HANDICAP -asigurând servicii pentru persoanele cu dizabilități; prin refuncționalizare poate fi redată circuitului administrative.

Clădirea are regim înălțime P+l și pod, este o construcție datând din perioada anilor 1930, suprafață construită 192 mp,

Su parter 126,64mp, Su etaj 145,02mp, fundații din cărămidă, pardoseală din lemn, zidărie din cărămidă plină arsă, planșee din grinzi de lemn, sistem învelitoare: șarpantă lemn cu învelitoare din tablă.

Repararea corpului de clădire, modernizarea și/sau dotarea cu echipamente este necesară atât pentru conservarea imobilului cât și pentru a permite desfășurarea în condiții de siguranță a exploatării și asigurarea confortului pentru utilizatori conform destinației; pentru funcționare necesită reabilitarea instalațiilor termice, asigurarea dotării cu centrală termică.

Prin investiția propusa se urmărește cel puțin:

-Reducerea impactului negativ al sectorului energetic asupra mediului înconjurător

-Utilizarea rațională și eficientă a resurselor energetice primare

z\

-îmbunătățirea eficienței energetice, obiectiv strategic al politicii energetice naționale, datorită contribuției majore pe care o are asupra dezvoltării durabile și competitivității, la economisirea resurselor energetice primare și la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră,

si are in vedere promovarea utilizării la consumatorul de căldură a echipamentelor și aparaturii eficiente din punct de vedere energetic.

A

In situația clădirii analizate deținătorul a ales opțiunea pentru măsuri de renovare complexă a acesteia inclusiv, consolidarea clădirii, termoizolarea anvelopi, refacerea sistemului termic.

- Documentația s-a elaborat conform Legii nr.707/20.07.2016 pentru modificarea si completarea Legii nr.10/1995, privind calitateain construcții:

Care prevede art. : 5. La articoluI18,aIineatul(2) se modifici si va avea următorul cuprins:

..(2) Intervențiile la construcțiile existente se refera la lucrări de construire, reconstruire, desființare parțială, consolidare, reparație, modernizare, modificare, extindere, reabilitare, reabilitare termică, creștere a performanței energetice, renovare, renovare majoră sau complexă, după caz, schimbare de destinate, protejare,restaurare, conservare, desființare totală. Acestea se efectuează in baza unei expertize tehnice întocmite de un expert tehnic atestat.....”

—conform: Hotărârii G. nr. 907/29 noe 2016 publ. in m. of. 1061 din 29 dec.

16, privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice:

CAPITOLULUL I

Documentațiile tehnico-economice aferente obiectivelor de investiții finanțate din fonduri publice,

SECȚIUNEA 1

Prevederi comune.

“Art. 5. — (1) Documentațiile tehnico-economice se elaborează pe faze de proiectare, astfel: b) în cazul intervențiilor la construcții existente:

(i) documentație de avizare a lucrărilor de intervenții;”

SECȚIUNEA a 4-a

Documentația de avizare a lucrărilor de intervenții

„Art. 9. — (1) Documentația de avizare a lucrărilor de intervenții este documentația tehnico-economică, similară studiului de fezabilitate, elaborată pe baza expertizei tehnice a construcției/construcțiilor existente și, după caz, a studiilor, auditurilor ori analizelor de specialitate în raport cu specificul investiției.”

In conformitate cu Legea nr. 372/2005 privind performanța energetică a clădirilor, prevede:

„CAPITOLUL VI, Clădiri existente

Art. 10 , (1) La clădirile existente la care se execută lucrări de renovare majoră, performanța energetică a acestora sau a unităților de clădire ce fac obiectul renovării trebuie îmbunătățită, pentru a satisface cerințele stabilite în metodologie, în măsura în care acest lucru este posibil din punct de vedere tehnic, funcțional și economic.”

iar „CAPITOLUL VII Sistemele tehnice ale clădirilor

z\

Art. 12. - (1) In cazul clădirilor noi, precum și în cazul renovării majore a clădirilor existente, se respectă cerințele referitoare la sistemele tehnice ale clădirilor prevăzute în reglementările tehnice specifice, în vigoare la data întocmirii proiectelor, cu privire la instalarea corectă, dimensionarea, reglarea și controlul sistemelor tehnice și vizează cel puțin următoarele:

 • a) sistemele de încălzire;

 • b) sistemele de preparare a apei calde de consum;

economic.”

Prezenta documentație se refera numai la sistemul de incalzire.

Dotarea cu echipamente si sistem de incalzire este necesară atât pentru conservarea imobilului cât și pentru a permite desfășurarea în condiții de siguranță a exploatării și asigurarea confortului pentru utilizatori conform destinației; pentru funcționare necesită reabilitarea

instalațiilor termice, asigurarea dotării cu centrală termiPă, branșarea la gaze.                                      // J

 • 2.2. Analiza situației existente și identificarea necesităților și a deficiențelor.

In prezent clădirea este in curs de reabilitare. Imobilul care face obiectul lucrărilor de intervenții

pentru instalațiile de încălzire este situat în intravilanul Municipiului Craiova, str. Olteț nr. 5; terenul, nr. inventar


41000744, conform fișei mijlocului fix are s mp, clădirea, nr. inventar 12008389, situatjfp^ în cartea funciară nr. 58028.

Clădirea este situată în centrul municițjffilbi^zppă^f4 are asigurate utilități; funcțională, în trecut,^feșți^^^dată la acestea, beneficiind de utilități.


Repararea corpului de clădire, modernizarea și/sau dotarea cu echipamente este necesară atât pentru conservarea imobilului cât și pentru a permite desfășurarea în condiții de siguranță a exploatării și asigurarea confortului pentru utilizatori conform destinației; pentru funcționare necesită reabilitarea instalațiilor termice, asigurarea dotării cu centrală termică, branșarea la gaze.

Prin intervenția în vederea refuncționalizării, se va asigura centrala termică propie si instalație interioara de incalzire.

Prin realizarea condițiilor de exploatare a spațiilor utile din imobil, se asigură:

-cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes local, iar pentru persoanele care vor desfășura activități în incintă condiții normale de muncă și igienă de natură să le ocrotească sănătatea și integritatea fizică și psihică.

- respectarea prevederilor art. 27 din Legea 10/1995 privind calitatea în construcții, conform căruia proprietarii construcțiilor lucrărilor dg/îptpefi


țgații principale efectuarea la timp a șjf^e reparații.2.3. Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investiției publice

Prin realizarea condițiilor de exploatare a spațiilor utile-realizare sistem termic- in imobil, se asigură:

-cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes local, iar pentru persoanele care vor desfășura activități în incintă condiții normale de muncă și igienă de natură să le ocrotească sănătatea și

integritatea fizică și psihică.

- respectarea prevederilor art. 27 din Legea 10/1995 privind calitatea în construcții, co proprietarii construcțiilor au ca obligații jOi efectuarea la timp a lucrărilor de întreți^YSf reparații.


-Prin dotare cu cazane de încălzire c&efîcTeh

ridicata:

 • - se preconizează reducerea impactului negativ asupra mediului înconjurător

 • - si utilizarea rațională si eficientă a resurselor energetice primare-utilizand „ tehnologii curate”

 • - diminuarea efectelor negative ale procesului de producere a energiei asupra climei

-reducerea cheltuielilor pentru încălzire

-scăderea cheltuielilor pentru intervenții;

 • - reducerea emisiilor de noxe (CO2, NOx,

Obiective sociale:

-căldura si apa calda menajera suficienta, precum si emisiile de noxe scăzute, care altfel pot ridica probleme de sănătate ocupantilor.

-asigurarea confortului utilizatorilor

Se indeplineste cerința Comisiei Europene care propune în setul de documente care reprezintă Noua Politică Energetică a UE următoarele obiective:

■ reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră cu 20% până în anul 2020, în comparație cu cele din anul 1990;

* reducerea consumului global de energie primară

cu 20% până în anul 2020


România trebuie să acționeze sustinfttî

5                       5/7 ._"S  5/

vederea alinierii la acțiunile europene obiectivele de mediu si energie.

Dotarea clădirii analizate cu un

de inalta eficienta se face in contextul îndeplinirii țintelor propuse de Strategia națională a României pentru perioada 2007—2020, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1.069/2007, și al transpunerii în legislația națională a Directivei 2006/32/CE a

Parlamentului European și a Consiliului privind eficiența energetică la utilizatorii finali și serviciile energetice și de abrogare a Directivei 93/76/CEE, document ce stipulează rolul exemplar al sectorului public în promovarea eficienței energetice; se permite punerea în aplicare efectivă a principalelor prevederi legislative cu impact multiplu: reducerea consumurilor de energie, reducerea facturilor, efecte sociale favorabile, impuls pozitiv asupra pieței și protecția mediului.

Eficiența energetică constituie în prezent o condiție esențială a dezvoltării durabile la nivel mondial, fiind pentru România o premisă a trecerii la economia dezvoltată de piață, precum și o cerință imperioasă privind creșterea independenței energetice a țării și reducerea poluării mediului. Cea mai importantă metodă de punere în aplicare a tehnologiilor noi, care conduc la mari economii de energie și la creșterea randamentelor energetice, este implementarea proiectelor de investiții, activitati în care se înregistrează intensități energetice și pierderi de energie ridicate.

Comisia Europeană propune în setul de documente care reprezintă Noua Politică Energetică a UE următoarele obiective:

" reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră cu 20% până în anul 2020, în comparație cu cele din anul 1990;

■ reducerea consumului global de energie primară cu 20% până în anul 2020.

La 19 octombrie 2006, CE a adoptat Planul de acțiune privind eficiența energetică, aferent Directivei 2006/32/CE privind eficiența energetică la utilizatorii finali și serviciile energetice, care cuprinde măsuri datorită cărora UE ar putea face progrese vizibile în direcția îndeplinirii principalului său obiectiv, și anume reducerea consumului său global de energie primară cu 20% până în 2020

Pentru aceasta sunt necesare eforturi deosebite în schimbări de mentalități și comportament și mai ales investiții suplimentare.

3.Descrierea construcției existente.

Scurta descriere a construcției.


Clădirea din strada Oltet, nr. 5, Craiova, are în formă regulată aproximativ de dreptunghi cu dimensiuni" maximale: 22,27 x 8,12 m; are regim înălțime P+l și pod, este o construcție datând din perioada anilor 1930, suprafață construită 192 mp, Suparter 126,64mp, Suetaj 145,02mp.

Clădire aflată în proprietatea municipiului Craiova, având destinația de spațiu de utilitate publică, cunoscută, în trecut, sub denumirea de ROM HANDICAP asigurând servicii pentru persoanele cu dizabilități;

Prin refuncționalizare va fî fi redată circuitului administrativ.

Clădirea are fundații din cărămidă, pardoseală din lemn, zidărie din cărămidă plină arsă, planșee din grinzi de lemn, sistem învelitoare: șarpantă lemn cu învelitoare din tablă.

Instalațiile de încălzire din clădire au fost realizate odata cu clădirea, acestea fiind in soluția cu distribuție inferioara.

Conductele de incalzire au fost din otel pozate ingropat in slituri verticale si orizontale practicate in pereții de cărămidă ai clădirii.

Conductele din slituri au fost termoizolate cu vata minerala susținuta cu plasa de sarma zincata tip rabitz. Corpurile de incalzire inițiale au fost din fonta.

In pereți s-au găsit îngropate inclusiv vase de dezaerisire a instalației.

3.1.Particularități ale amplasamentului: V u y *

a)descrierea amplasamentului (localizare — intravilan/extravr terenului, dimensiuni în plan);

Imobilul care face obiectul lucrărilor de intervenții pentru instalațiile de încălzire este situat în intravilanul Municipiului Craiova, str. Olteț nr. 5; terenul, nr. inventar 41000744, conform fișei mijlocului fix are suprafața 1141 mp, clădirea, nr inventar 12008389, situată pe ternul înscris în cartea funciară nr. 58028, în plan, are o formă regulată aproximativ de dreptunghi cu dimensiuni maximale: 22,27 x 8,12 m; are regim înălțime P+l și pod, este o construcție datând din perioada anilor 1930, suprafață construită 192 mp, Suparter 126,64mp, Suetaj 145,02mp.

 • b)   relațiile cu zone învecinate, accesuri existente și/sau căi de acces posibile;

Imobilul este o clădire independentă; accesul în incintă se realizează din strada Olteț; vecinătăți: N, S, E- proprietar Municipiul Craiova, V-str. Olteț nr. 3

Lucrările de reparații si înlocuire instalații nu fac parte din categoria lucrărilor care sa necesite documentație de specialitate pentru a fi supusa avizului comisiilor zonale ale monumentelor istorice.

 • c)    datele seismice și climatice;

Normativul P100-1/2013 incadreaza locația amplasamentului cercetat in zona seismica cu perioada de colt Tc= 1,0 sec si accelerația terenului ag = 0,2 g.

Conform HGR 766/1997 actualizata si modificata , aceste lucrări sunt in categoria de importanta "redusa " D.

Conform PI00/3-2013 clasa de importanta si expunere este III.

Zona județului Dolj se caracterizează printr-un climat temperat-continental, avand ca principale caracteristici: precipitații reduse si valori relativ ridicate ale bilanțului caloric. Temperatura medie anuala este in zona de ~10,85°C, iar media precipitațiilor anuale este de -568,3 mm.

vest. Tot aceste vânturi au si vitezele cele mai mari 3,5 - 5,3 m/s. Lunile cu cele mai mari precipitații sunt mai, iunie si iulie.

Conform Normativului NP 082-2004, presiunea de referința a vintului pentru aceasta zona este gv=0,4Kpa si viteza vintului v=31 m/sec (zona Centru).

Greutatea de referința a stratului de zapada (gz) corespunzătoare unei perioade de revenire de 10 ani este de 1,8 KN/m.p. (in sud) si 1,5 KN/m.p. (in nord), conform STAS10101/21-92.

Adincimea maxima de inghet, in aceasta zona,este de 0,70 - 0,80 m, de la suprafața terenului sistematizat, conform STAS 6054/77 (fig. 2.5-2).

Clima este de câmpie, caracterizata prin veri foarte calde cu precipitații nu prea bogate, ce cad mai ales sub forma de averse si prin ierni moderate cu viscole rare si frecvente intervale de incalzire datorate advectiilor calde dinspre Marea Mediterana. Parametrii climatici mai importanți sunt:

 • - temperatura medie anuala este de 10 - 11°C ;

 • - temperatura medie in luna iulie este de 22 - 23°C ;

 • - temperatura medie in luna ianuarie este de -2 ; -3°C ;

 • - prescripțiile atmosferice medii anuale sunt de 500 - 600 mm ;

 • - predomina vânturile din E (24,6%), urmate de curentii de aer din V (18,7%) si din NV (9,6%) iar frecventa medie anuala a calmului este de 26,3%.

Potrivit harții cu repartizarea tipurilor climatice după indicele de umezeala Thornthwaite zona drumului se incadreaza la “tipul 1” (climate uscate), cu indicele de umiditate Im = -20 - 0.

 • d)   studii de teren:

Prezenta documentație se refera la reabilitarea instalațiilor termice existente, Nu sunt necesare studii de teren- construcția existenta este in curs de consolidare si refacere.

 • (i)   studiu geotehnic pentru soluția de consolidare a infrastructurii conform reglementărilor tehnice în vigoare;

Nu este cazul.

 • (ii)  studii de specialitate necesare, precum studii topografice, geologice, de stabilitate ale terenului, hidrologice, hidrogeotehnice, după caz;

Prezenta documentație se refera la reparația si reabilitarea instalațiilor existente, Nu sunt necesare studii de teren.

 • e)   situația utilităților tehnico-edilitare existente;

In prezent clădirea este racordata la rețeaua de apa, canalizare, electricitate. Instalațiile interioare de gaze sunt dezafectate.

Instalațiile de gaze naturale (instalația de utilizare si branșamentul de gaze) se vor proiecta si realiza conform procedurii speciale a Agenției Naționale de Reglementare in Domeniul Energiei -documentație separata.

 • f)    analiza vulnerabilităților cauzate de factori de risc, antropici și naturali, inclusiv de schimbări climatice ce pot afecta investiția;

Factorul antropic reprezintă totalitatea acțiunilor omului în raport cu natura, precum și urmările acestora asupra reliefului, condițiilor naturale, vegetației și faunei. Reabilitarea instalațiilor nu este un factor antropic.

Reabilitarea instalațiilor clădirii nu prezintă riscuri. Posibile riscuri ar putea reprezintă abateri de la normal ale celor patru elemete care compun sistemul de munca (executant, echipament de munca, sarcina de munca si mediul de munca) si cauze potențiale ale accidentelor de munca. Nu exista riscuri pentru bolile profesionale.

g) informații privind posibile interferențe cu monumente istorice/de arhitectură sau situri arheologice pe amplasament sau în zona imediat învecinată; existența condiționărilor specifice în cazul existenței unor zone protejate.

Conform temei de proiectare clădirea este existenta, nu intra in categoria monumentelor istorice; pe amplasament sau în zona imediat învecinată nu există monumente istorice/de arhitectură

 • 3.2. Regimul juridic;

a) natura proprietății sau titlul asupra construcției existente, inclusiv servituți, drept de preempțiune;

Regimul juridic: imobil în intravilan; proprietatea Municipiului Craiova; în administrarea Consiliului Local al Municipiului Craiova;

Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 197/27.05.2010 a fost aprobată la art. 1 lit c) modificarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Craiova prin completare cu bunurile prevăzute în anexa nr. 3 unde la poziția 92 se regăsește „Clădire Rom Handicap, suprafața construită 192 mp situată pe terenul înscris în CF nr. 58028, str. Ol nr. 5”.


Clădirea nu este inclusă în lista monumentelor Dolj înscrise în Patrimoniul cultural național al Jp

Regimul tehnic: clădire existentă, grupa con$t£H public.

Dihenitil

)9591 j

<>'/ fi / <&/


b)


destinația construcției existente;

Repararea corpului de clădire, modernizarea și              i

echipamente este necesară atât pentru conservarea imobilului cât și pentru a permite desfășurarea în condiții de siguranță a exploatării și asigurarea confortului pentru utilizatori conform destinației; pentru funcționare necesită reabilitarea instalațiilor termice, asigurarea dotării cu centrală termică, branșarea la gaze.

Prin realizarea condițiilor de exploatare a spațiilor utile din imobil, se asigură:

-cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes local, iar pentru persoanele care vor desfășura activități în incintă condiții normale de muncă și igienă de natură să le ocrotească sănătatea și integritatea fizică și psihică.

- respectarea prevederilor art. 27 din Legea 10/1995 privind calitatea în construcții, conform căruia proprietarii construcțiilor au ca obligații principale efectuarea la timp a lucrărilor de întreținere și de reparații.

Numărul estimat de utilizatori, comform temei de proiectare: 17 -26 persoane.

c) includerea construcției existente în listele monumentelor istorice, situri arheologice, arii naturale protejate, precum și zonele de protecție ale acestora și în zone construite protejate, după caz;

Conform temei de proiectare clădirea nu este inclusă în lista monumentelor istorice din județul Dolj înscrise în Patrimoniul cultural național al României.

3.3. Caracteristici tehnice și parametrii specifici:

 • a) categoria și clasa de importanță;

Conform HGR 766/1997 actualizata si modificata , aceste lucrări sunt in categoria de importanta "normala " C.

Conform PI00/3-2013 clasa de importanta si expunere • b)

 • c)


cod în Lista monumentelor istorice, după caz;

Nu este cazul.


an/ani/perioade de construire pentru fiecare corp

Exista un singur corp de clădire avand regim de înălțime P+l și pod, este o construcție datând din perioada anilor 1930.

 • d)   suprafața construită;

Sc= 192,00 mp..

 • e)   suprafața construită desfășurată;

Scd = 271,66 mp.

 • f)    valoarea de inventar a construcției;

Nu se cunoaște o valoare de inventar.

 • g)   alți parametri, în funcție de specificul și natura construcției existente.

Clădirea are regim înălțime P+l și pod, este o construcție datând din perioada anilor 1930 avand fundații din cărămidă, pardoseală din lemn, zidărie din cărămidă plină arsă, planșee din grinzi de lemn, sistem învelitoare: șarpantă lemn cu învelitoare din tablă.

 • 3.4. Analiza stării construcției, pe baza concluziilor expertizei tehnice. Se vor evidenția degradările, precum și cauzele principale ale acestora.

Odata cu încetarea funcționării instalației termice clădirea a ramas fara căldură necesara care sa protejeze pereții la pătrunderea igrasiei, care s-a acumulat in perioadele reci si umede in aceștia si mai ales iarna; prin fenomenul de inghet-dezghet s-a produs degradarea accentuata a tencuielii si structurii de cărămidă, amplificata de pătrunderea zăpezii prin ferestre sparte si prin acoperișul neetans.

Analiza stării construcției -instalațiile.

Instalațiile de incalzire din clădire au fost realizate odata cu clădirea, acestea fiind in soluția cu distribuție inferioara.

Conductele de incalzire au fost din otel pozate ingropat in slituri verticale si orizontale practicate in pereții de cărămidă ai clădirii.

Conductele din slituri au fost termoizolate cu vata minerala susținuta cu plasa de sarma zincata tip rabitz. Corpurile de incalzire inițiale au fost din fonta.

In pereți s-au găsit îngropate inclusiv vase de dezaerisire a instalației.


Centrala termica nu mai este pe amplasament fost racordata la instalațiile de gaze naturale. Insț^f^Cîardd"<^| naturale din interior este in prezent dezafectata./^C^^1

 • 3.5. Starea tehnică, inclusiv sistemul structural și analiza diagnostic, din punctul de vedere al asigurării cerințelor fundamentale aplicabile, potrivit legii.

Nota: sistemul structural este specific pârtii de construcții (pereți portanti, neportanti, plansee, stâlpi, grinzi, fundații, etc..).

a. Rezistenta mecanica si stabilitate.

Conform descrierilor din capitolul C. „Starea construcției -instalațiile” , din raportul de expertiza, sistemele descrise au durata de exploatare depășită, sunt extrem de corodate si nu mai indeplinesc exigenta A.

Instalațiile de incalzire nu mai exista in totalitate,


ramanand cea. 10-15% din conductele instalatreCmc

B. Securitate la incendiu.

Clădirea nu deține in prezent mijloace si instalatiî ^^ntrUJsțTtn,^ incendiilor.                                ^5==^

Clădirea are funcțiunea de furnizare a serviciilor publice de interes local.

Destinații secundare si conexe: grupuri sanitare, cai de circulație (scări, holuri, coridoare).

Clădirea formează un compartiment de incendiu;

Documentația prezenta are ca obiect numai instalațiile interioare de incalire si centrala termica.

Instalațiile termice si corpurile de incalzire nu au rol activ si nici pasiv din punct de vedere al securității la incendiu.

C. Igiena, sanatate si mediu inconjurator.

Instalațiile din clădire- in situația in care se găsesc nu corespund unei utilizări in condiții de a asigura confortul si implicit sanatatea ocupantilor, nu sunt funcționale si nu se folosesc.

Practic sistemele de instalații care doteaza clădirea nu interactioneaza cu mediul, nu poluează mediul.

d Siguranța si accesibilitate in exploatare.

Instalațiile existente se vor dezafecta in totalitate. Cele propuse vor avea accesibilitatea asigurata atat prin caile de circulație existente- pentru accesul utilizatorilor, cat si pentru fiecare echipament, utilaj, instalație prin respectarea judicioasa a amplasamentelor cu asigurarea cailor de acces de minim 50 cm sau 80 cm in funcție de fiecare utilaj sau echipament.

Se va asigura acesibilitatea-pentru personalul care desfasoara activitati in cladiriea studiata -la confortul necesar pentru un rai


interior stimulativ, creativ din punct de ved de lucru.                                       .

E. Protecția împotriva zgomotului.

fost dezafectate in buna parte. Se va dota clădirea cu utilaje noi, modeme care se incadreaza in limitele de zgomot admise. Acestea sunt amplasate in incaperi propii in incinta clădirii existente si nu pot deranja prin zgomot comunitatea.

Utilajele si echipamentele cu care va fi utilata construcția vor fi de generație recenta si foarte recenta si in concordanta cu reglementările naționale si europene, marea majoritate fiind produse in Uniunea Europeana respecta limitele de zgomot impuse .

Zgomotul acestora va fi in limita acceptabila care va fi garantata de producătorii acestora.

Conductele si armaturile corect dimensionate ale noilor instalații vor asigura protecția ocupantilor impotriva zgomotului.


F. Economie de energie si izolare termica.

In cazul sistemelor existente nu se poate eval de energie si izolarea termica, deoarece acestea dezafectate in buna parte.

Componentele noilor sisteme vor fi cu randamente maxime permise de tehnologia actuala, izolarea termica a acestora fiind făcută de producători in cazul utilajelor si echipamentelor care au temperatura mai mare sau mai mica decât a mediului in care lucrează, iar toate conductele calde sau mai reci ca mediul in care operează vor fi termoizolate pentru a asigura un randament al izolație superior, de minim 80 % asa cum prevăd reglementările in vigoare.

Echipamentele de pompare care sunt consumatoare de energie electrica —pompele, vor fi dimensionate la valoarea optima din punct de vedere al randamentului hidraulic si electric si se vor incadra in nivelul de pierderi de energie maxim impus, conform certificatelor de conformitate si agrementelor tehnice.

. Cazanele de încălzire vor fi prevăzute in condensatie; conversia energiei va fi în proporție de până la 98% (eficiență energetică normată, 109 %).

Instalațiile aferente, conducte, armaturi, fitinguri, suporți, etc. sunt in stare de degradare avansata, descompletate si nu mai pot fi utilizate.

Deasemenea s-au schimbat si normativele care reglementează proiectarea instalațiilor, acestea fiind de data recenta cel mai vechi intrat in vigoare este din anul 2010.

Conform catalogului privind durata de utilizarea a mijloacelor fixe:

HOTĂRÂRE nr. 2.139 din 30 noiembrie 2004 (modificata si completata) pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe prevăd durata de utilizare (ani) pentru principalele utilaje si echipamente după cum urmeaza:

 • 2.1.17.1.  Pompe si aparate pentru vehicularea lichidelor :


 • 2.1.17.1.1.  - pompe centrifuge: 8

2.1.17.3. Ventilatoare, aeroterme si microcentral murale sau de pardoseli: 6-10

 • 2.1.17.3.1.  - aparate de climatizare 4-6

2.1.17.7. Alte mașini, utilaje si instalații neregasit-e in cadrul clasei 2.1.17 ,  8-12


 • G. Utilizarea sustenabila a resurselor naturale

Instalațiile termice au o vechime de cca. 80 ani -foarte mare, si sunt nefunctionale.

Starea actuala a instalațiilor nu permite utilizarea sustenabila a resurselor precum combustibil, apa potabilizata/tratata care s-ar pierde si ar determina consum de energie electrica si manopera pentru mentenanta acestora.

4. Concluziile expertizei tehnice.

a)clasa de risc seismic;

Conform Normativului P 100-1/2013, perioada de colt este Tc=1,00 sec. si accelerația, terenului ag=0,16 .

Conform harții de macrozonare seismica a teritoriului României, anexa la SR 11100/1-93 „Zonarea seismica a teritoriului României”, județul Dolj este situat in zona cu grad „71” de intensitate macroseismica cu revenire de 50 de ani.

b)prezentarea a minimum două soluții de intervenție;

Soluția 1: Reabilitarea instalațiilor in conformitate cu soluția existenta de la construirea clădirii.

Soluția 2: Reabilitarea instalațiilor in conformitate cu reglementările actuale, cu utilizarea tehnologiilor si echipamentelor existente in prezent.

c) soluțiile tehnice și măsurile propuse de către expertul tehnic spre a fi dezvoltate în cadrul documentației de avizare a lucrărilor de intervenții;

d) recomandarea intervențiilor necesare pentru asigurarea funcționării conform cerințelor și conform exig^nteidf-da% calitate.

" \  '    "         i

Instalații termice pentru incalzire clădire^ statice si cazane funcționând pe gaze natufcaîfe^J^


cucoipuriC ' .A- ■

Instalațiile existente se vor dezafecta. Instalația de incalzire se va realiza cu doua ramuri cu distribuție inferioara -fiecare ramura. Se vor utiliza corpuri de incalzire protejate la coroziune, dimensionate pentru necesarul de incalzire al fiecărei incaperi.

Tempetratura interioara de calcul va fi conform reglementarilor in vigoare.

Pe conducte si corpuri de incalzire vor fi prevăzute armaturi pentru secționare, inchidere, golire, reglare, dezaerisire.

Instalatiia de incalzire va asigura incalzirea de „garda”, atunci când clădirea nu este utilizata.

Sursa de căldură.

Pentru incalzire se vor utiliza cazane de incalzire cu apa calda 80/60*C.

Cazanele utilizate (cel puțin doua) pentru agent termic apa calda vor fi prevăzute a lucre in condensatie; conversia energiei va fi în proporție de până la 98% ; (eficiență energetică normată, 109 %)

Puterea termica a acestora se va stabili luând in considerație puterea maxima simultana solicitata in cea mai defavorabila ipoteza de utilizare.

Centrala termica se va lega la o butelie de egalizare.

Cazanele vor avea arzatoare modulante si unitate de automatizare si reglare pentru menținerea temperaturii proiectate in incaperile deservite.

Pe flecare cazan se vor prevede cate o supapa de siguranța dimensionata la parametrii cazanelor.

Pe fiecare cazan se va prevede cate o pompa de circulație.

-Conductele din centrala termica si aferente centralei vor fi protejate anticorosiv si termoizolate.

Pentru protecție si preluare a volumului de apa rezultat din dilatarea acesteia se va prevede vas (vase) de expansiune, judicios dimensionat (e).

Reglarea temperaturii pe fiecare circuit se va face cu comanda de către cronotermostate, un regulator specializat sau de cele furnizat odata cu cazanele.

IN INSTALAȚII SE VOR PREVEDE ROBINETI DE APARAT, DE ÎNCHIDERE, REȚINERE, REGLARE, OCOLIRE, GOLIRE, ETC. SI FILTRE DE IMPURITĂȚI CONFORM REGLEMENTARILOR SI UZANȚELOR.

de combusfifiiflairtatajația acces


Cazanele se vor racorda pe partea de gaze naturale conform acordului de zonal de gaze naturale.

Ir i '\

(* \           , i

se vor proiecta si

c O' x

Agenției ' WăfioiiaîâoSfdi


Instalațiile de gaze naturale conform procedurii speciale a

Reglementare in Domeniul Energiei si nu fac pan^MHâ&mectul expertizei.

Pompele de circulație pe toate circuitele de încălzire vor fi cate doua bucăți, dar numai cate una montata, cealalta in rezerva nemontata.

-concluziile studiilor de diagnosticare2:

2)Studiile de diagnosticare pot fi: studii de identificare a alcătuirilor constructive ce utilizează substanțe nocive, studii specifice pentru monumente istorice, pentru monumente de for public, situri arheologice, analiza compatibilității conformării spațiale a clădirii existente cu normele specifice funcțiunii și a măsurii în care aceasta răspunde cerințelor de calitate, studiu peisagistic sau studii, stabilite prin tema de proiectare. -NU ESTE CAZUL

5.Identificarea scenariilor/opțiunilor tehnico-economice (minimum două) și analiza detaliată a acestora.

Scenarii considerate:

Scenariul 1: Reabilitarea instalațiilor in conformitate cu soluția existenta de la construirea clădirii.

Scenariul 2: Reabilitarea instalațiilor in conformitate cu reglementările actuale, cu utilizarea tehnologiilor si echipamentelor existente in prezent.

Pentru Scenariul 2 se propun trei opțiuni:

Opțiunea 1 -instalații din conducta de cupru       __


Opțiunea 2-instalatii din conducta de otel

Opțiunea 3-instalații din conducta de polipr

Descrierea scenariilor luate in considerat

Scenariul 1: Reabilitarea instalațiilor in confo soluția existenta la construirea clădirii:

Realizarea de instalații de incalzire in clădire in soluția cu distribuție inferioara din conducte din otel pozate ingropat in slituri verticale si orizontale practicate in pereții de cărămidă ai clădirii.

Conductele din slituri se propune a fi termoizolate cu vata minerala susținuta cu plasa de sarma zincata tip rabitz.

Corpuri de incalzire din fonta.

Conform Legii nr. 121/2014 privind eficiența energetică, ANEXA Nr.

7, litera d): Scenariul 1 - nu este fezabil din motive tehnice si va fi exclus într-o etapă timpurie a analizei,

deoarece clădirea are o vechime de cca. 80 de ani si este construita astfel:

- are fundații din cărămidă, pardoseală din lemn, zidărie din cărămidă plină arsă, planșee din grinzi de lemn, sistem învelitoare: șarpantă lemn cu învelitoare din tablă,

iar conform expertizei -datorita posibilității ca noile-^bturi efectuate in ziduri sa afecteze rezistenta si sta clădirii, scenariul 1 va fi exclus.


1 ) *

In cadrul scenariului 2, se va analiza in

A-dotarea cu corpuri de incalzire-pentru


Scenariul 2.


opțiuni, luând in considerație faptul ca clădirea si incaperile sunt existente si pot fi utilizate numai corpuri de incalzire statice (nu ventiloconvectoare, alte tipuri cum ar fi cele de radiație, etc.) Consultând cataloagele tehnice ale diverșilor producători, declarațiile acestora, parametrii tehnici precizați, se vor analiza următoarele posibilități:

 • 1- utilizarea corpurilor de incalzire din fonta

 • 2- utilizarea corpurilor de incalzire din aluminiu

 • 3- utilizarea corpurilor de incalzire din otel

 • 1. avantajele si dezavantajele caloriferelor din fonta

Avantaje:

. durata mare de viata (majoritatea precizează 30 de ani)

. rezistenta mare

• inerție termica mare (raman mai mult timp calde) Nota: nesemnificativ pentru ca se incalzesc mai greu

. foarte solide

Dezavantaje:

. inerție termica mare (Nota:se incalzesc mai greu si se răcesc mai greu)

 • •  foarte grele

 • • preț mare

 • •  intretinere dificila si costisitoare ( curatare si vopsire periodica)

. Au volum mare de apa; caloriferele de fonta sunt grele. Adică foarte grele. Asa ca si montajul este mult mai scump.


 • 2.avantajele si dezavantajele caloriferelor cJJ

Avantaje:

garanție mare

foarte ușoare si ușor de manevrat se incalzesc repede, Nota : Se răcesc tot aspect modem

durata de utilizare circa 20 de ani.

. întreținere usosra pentru cele vopsite in câmp electrostatic . Aluminiu nu este un metal necoroziv

Dezavantaje:

. se răcesc repede

. se deformează mai ușor in caz de lovire

 • • trebuiesc dezaerisite mai des -mai ales după punerea in funcțiune

 • • corodează electrochimie. Nota expert -corodează atunci când se utilizează cu conducte de cupru. In rest coroziunea se moderează după o perioada de utilizare

3. avantajele si dezavantajele caloriferelor din otel. Avantaje:

. costuri mici de achiziție si montaj

. se incalzesc repede. Nota : Se răcesc tot asa de repede.

. gama variata de dimensiuni

. suporta temperaturi mari- Nota expert: ca toate celelalte

 • • întreținere usosra pentru cele vopsite in câmp electrostatic

Dezavantaje:

. se răcesc repede

. durata de viata medie mai mica decât caloriferele din fonta sau aluminiu, (10-15 ani)

 • • se pot deforma mai ușor prin lovire cu corpuri dure si grele

Concluzie: caloriferele din fonta vor fi excluse datorita greutății acestora foarte mari (inclusiv a conținutului mare de apa din ele) ținând cont de vechimea clădirii, materialele din care este executata-fundatii de cărămidă, pereți de cărămidă fara stâlpi de beton, plansee din lemn.


Greutatea estimata pentru puterea termica n^ clădirii prin utilizarea următoarelor tipuri de cot de incalzire, incarcate cu apa:

 • 1- corpuri de incalzire de fonta: 5840 Kg

 • 2- corpuri de incalzire din otel:    1527 Kg

 • 3- corpuri de incalzire din aluminiu: 917 Kg Pentru a ceda 1000 de wați :

 • - un calorifer de fonta va avea greutatea de 64,0 kg metal si un conținut de apa de 9 litri

 • - un calorifer de otel va avea greutatea de 15, 94 kg metal si un conținut de apa de 3,15 litri

 • - un calorifer de aluminiu va avea greutatea de 9,26 kg metal si un conținut de apa de 2,20 litri.

B. Analiza utilizării diverselor țevi pentru conductele de insatalatii de încălzire

a.Tinand cont ca in clădirea existenta pardoselile, sunt din lemn, planseul din grinzi de lemn, deasemanea exista si stâlpi din lemn si lambriuri- utilizarea țevilor de otel este exclusa intr-o analiza timpurie deoarece in faza de execuție a instalațiilor, acestea -țevile de otel -sunt imbinate prin

sudura cu flacara oxiacetilenica, proces in care se produc scântei si deasemeni cad -imprastiate- picatu^ incandescent (800-10 aprinde lemnul care e pot produce incendii.


b.Utilizarea conductelor de polipropilena sau Cupili.

A T OH

Polipropilena, prescurtat PPR, este un polimer din plastic, rezistent la condiții de temperatură moderata (punctul de topire al PPR-ului comercial se întinde între 160 și 166 grade Celsius) și presiuni crescută, care îl face potrivit pentru instalații.

PPR-ul se degradează la raze UV(ultraviolete) sau grupuri microbiene care cresc în prezența amidonului, spre deosebire de cupru care rezistă la soare și are propietăti anti-bacteriene.

Dezavantajele instalației pe PPR față de cupru Instalația PPR nu are aceeași durată de viață precum cea realizată din cupru. Țevile PPR sunt mai rezistente decât cele din PVC, dar nu vor ajunge niciodată la durabilitatea milenară a cuprului.

PPR este mai sensibil la lovituri și șocuri mecanice, spre deosebire de cupru. Cuprul rezistă la expunerea directă la flacără, PPR nu ar fl la fel de sigur în caz de ipp


Aspectul estetic.. •. ) La capitolul estetica țevile din cupru sunt tmaV^ptaj^f^ța cele din polipropilena. Acestea din urma sunț^arW||r^ fapt ce le face mai inestetice. Un rol important ÎPaH=sC fitingurile de dimensiuni mai mari, acestea fiind mai voluminoase decât țeava de PPR.

Alte dezavantaje majore a țevilor din PPR: la încălzire, îmbinările sunt instabile in timp, aspectul inestetic (masivitate), sunt casante la rece, au un coeficient foarte mare de dilatare la cald, durata de viata mai redusa, nu se vopsesc (vopseaua nu rezista pe ele).

Coeficientul de dilatare al PPR este de cca 10 ori mai mare fata de cel al cuprului-fapt ce duce la prevederea in instalații a unui număr foarte mare de dispozitive (lire) de dilatare, ocupând mult spațiu in interiorul incaperilor si sunt inestetice, ingloband un număr mare de lipituri (cel puțin patru fitinguri si 4 lipituri pentru un dispozitiv).

Grosimea mare a pereților țevilor din PPR (poate ajunge si la 10 -12 mm-un perete de țeava fapt ce da instalației masivitate si aspect inestetic. Ele sunt mai voluminoase fapt care le face mai greu de ascuns privirii. Nici produsele de imbinare (fitingurile) din PPR nu ajuta ele atragand atentia intr-un mod negativ fiind mai butucănoase.

Daca in cazul cuprului suntem siguri ca instalația va rezista o viata întreaga, deoarece acesta nu se degradează in timp, nu același lucru il putem spune despre polipropilena.

Acesta are o durata de viata mai mica fapt care duce si la o garanție redusa acordata de producători.

Prețul de manoperă pentu instalațiile din PPR este similar cu cele realizate din conducte de cupru diferența investiției este crescută de costul materialelor dar acesta va fi compensat prin durata mare de viata a cuprului si a costurilor mari pentru fitingurile de PPR. Investiția inițiala mai ridicata ajuta sa obținem avantajul siguranței sistemului pentru o perioada foarte mare de timp. Cuprul rezista foarte bine la coroziune timp de zeci de ani iar proprietățile lui nu se schimbă în timp. Coeficientul de dilatație al țevilor din cupru este mult mai mic decât al țevilor din plastic.

Cuprul este singurul material de instalații antibacterian și, prin urmare, foarte igienic. S-a dovedit că țevile din cupru diminuează formarea de biofilm, acel strat compus din microorganisme, care se formează pe suprafața interioara a conductelor de apa. De asemenea, cercetătorii au aratat ca se reduce posibilitatea de reproducere a bacteriilor periculoase cum ar fi Legionella.

Cuprul rezistă la expunerea directă la flacără, PPR nu ar fi la fel de sigur în caz de incendii.

Cuprul este ecologic, fiind un metal natural cu un grad ridicat de puritate. PPR-ul poate fi reciclat, dar nu poate fi refolosit decât prin prelucrare Cuprul este un metal ușor, maleabil și bun conducător electric termic, aflându-se în grupa alia tabelului iui Mendeleev, alături de argint și aur. Este rezistent la temperaturi mari, la foc și presiunea crescută dintr-o instalație. Țeava din cupru este moale, maleabilă, dar în același timp este rezistentă la șocuri, lovituri și temperaturi extreme. Cuprul se topește la peste 650 de grade Celsius , așadar face față focului. Cuprul are proprietăți antibacteriene și este recomandat pentru instalații.

Cuprul este trainic, garantat 50 ani la coroziune. Este practic un produs cu durată de viață nelimitată, spre deosebire de propilenă a cărei valabilitate depinde de producător. In plus este un material rezistent la lovituri și șocuri mecanice, cu îmbinări robuste, realiza Țevile din cupru sunt mai estetice decât c fi lăsate nemascate, arătând chiar interes amenajare interioara moderna.


Deși ambele tipuri de țeavă se instalează la fplxle pot fi soluția de încredere, cuprul este superior multe puncte de vedere.

Cel mai mare dezavantaj al insta ațiilor din cupru este prețul mai mare.

Pe de alta parte, se echilibrează costurile pentru instalații deoarece prețul fitingurilor din PPR este mult mai mare decât al celor din cupru.

Sistemul de țevi din cupru se remarca prin atitudinea simplista, subțire si plăcută ochiului. Un alt plus este acela ca țevile din cupru se pot vopsi in diferite culori fapt ce le ajuta sa se integreze mai ușor in decor. Bineînțeles, se poate opta si pentru vopsirea țevilor din PPR, insa acest proces trebuie repetat constant deoarece in cazul acestora vopseaua nu rezista.

Țeava din cupru este moale, maleabila, fapt care ajuta la montajul rapid si sigur. Chiar daca gradul de maleabilitate este crescut, cuprul ramane extrem de rezistent la lovituri.

Spre deosebire de PPR, instaltiile din cupru pot ramane la vedere, nefiind necesara mascarea lor. Dimpotrivă, țevile de cupru pot da un aer aparte incaperilor. Aspectul estetic poate fi si mai mult imbunatatit prin vopsirea țevilor de cupru. Astfel ele se vor integra mai ușor in stilul de amenajare al incaperilor. Avantajul este ca, spre deosebire de instalațiile din material plastic, vopseaua rezista fara probleme.

Un alt avantaj pe care nu trebuie sa-1 trecem cu vederea este acela ca țevile de cupru se imbina excelent prin lipire cu aliaje specifice, fapt ce ne garanteaza etanșeitatea. Șocurile mecanice suferite de instalația din cupru nu vor avea repercursiuni asupra acestor imbinari robuste.

La dezavantajele cuprului putem trece si faptul ca nu se folosește cu radiatoare de aluminiu datorita coroziunii electrochimice.

Conform raportului de expertiza, care a luat in considerație si:

 • - faptul ca in clădire sunt doua incaperi principale care au pondereade cca. 70% din suprafața parterului si a etajului

 • - ca conductele se pozeaza aparent in aceste incaperi

 • - ca parapetul sub ferestre este mic, nepermitand

montarea sub calorifere a unor conducte groase in diametru, cu multe dispozitive (lire) de preluaxecaL dilatării                                                  f1

se propune utilizarea instalației interioare deCum am menționat mai inainte, la dezavantajele cuprului putem trece si faptul ca nu se folosește cu radiatoare de aluminiu datorita coroziunii electrochimice,

se vor utiliza corpuri statice de încălzire din otel protejat anticoroziv la interior si exterior.

Conform raportului de expertiza soluția de intervenție recomandata este:

Scenariul 2 , Opțiunea 1-Instalatii din țevi de cupru cu corpuri statice din otel, tip panou protejate anticoroziv la interior si exterior in câmp electrostatic si dotare cu centrala

5.1 Soluția tehnică, din punct de vedere tehnologic, constructiv, tehnic și economic.


 • - de golire

 • - de echilibrare hidraulică

Acestea se vor monta în pozițiile indicate, cerute prin proiectul tehnic.

Armăturile prevăzute vor corespunde presiunilor de lucru.

Se vor monta armături de golire în toate punctele joase.

Robinetele de golire vor fi drepte cu cep, STAS 1602, corp din alamă pentru turnat AmTl și mufă filetată pentru racordarea la țevi de cupru la un capăt și racord olandez pentru racordul piesei port furtun la celălalt capăt.

Se vor utiliza robinete de golire cu dop filetat din p.p., cu lanț pentru protecția racordului pentru port furtun.

Se vor utiliza armature cu cu sferă , PnlO bar.

Armăturile se vor monta ținând seama de următoarele condiții:

 • - ușor accesibile

 • - ușor demontabile

Toate armăturile vor fi montate în poziția închis ținând seama de sensul de curgere al fluidelor.

Instalațiile de încălzire ale clădirilor vor fi executate cu țevi din cupru care satisfac cerințele prescripțiilor tehnice ale normelor SR EN 1057. Aceste țevi sunt fabricate din cupru dezoxigenat prin fosfor, astfel nu conțin oxigen.

Compoziția materialului țevilor din cupru Țevile din cupru fără oxigen (Cu-DHP) au ljj compoziție:

?ea • - 99,9 % cupru


 • - o mică parte argint

 • - 0,015-0,040% fosfor                    r

Proprietatea caracteristică a acestor țevF^teȚ^ȚțȚ^

rezistența mare la coroziune. Fitingurile ce se vbr^ potrivi țevilor de cupru: fitinguri fabricate conform SR

EN 1254-1.

In vederea conectării lor la țevile de cupru prin lipire, fitingurile vor fabricate din cupru Cu- DHP (același material ca și în cazul țevilor). Dacă fitingurile se folosesc în scopul conectării țevii și fitingului din alt material sau conectării țevii de cupru și țevii din alt material, fitingul folosit va fi din metal de tranziție. Ca material de tranziție se pot folosi bronzul sau alama. Presiune de lucru pentru fitingurile din cupru și bronz cu îmbinare prin lipire conform EN 1254-1.

Metode de lipire pentru racordarea fitingurilor:

 • 1. Lipire moale

 • - instalații de încălzire până la 110° C

 • 2. Lipire tare

 • - instalații de încălzire

Aliaje pentru lipirea moale

 • - S-Sn97Cu3

 • - S-Sn97Ag3 Paste de lipit moale conform SR EN 29454:- 3.1.1; 3.1.2; 2.1.2

Materialele de lipire tare sunt conform SR EN 1044.

Când se folosesc materiale de lipit CP 203 și CP 105, folosirea pastei de lipit la lipire cupru nu este necesară.

Evitarea coroziunilor în instalațiile din cupru-Regula de combinare:

 • - în instalațiile combinate elementele din cupru se montează după cele din oțel zincat


cazane de incalzire cu apa calda 80/60*C.

Cazanele utilizate (cel puțin doua) pentru agent termic apa calda vor fi prevăzute a lucre in condensatie; conversia energiei va fi în proporție de până la 98% ; (eficiență energetică normată, 109 %)

Puterea termica a acestora se va stabili luând in considerație puterea maxima simultana solicitata in cea mai defavorabila ipoteza de utilizare.

Centrala termica se va lega la o butelie de egalizare.

Cazanele vor avea arzatoare modulante si unitate de automatizare si reglare pentru menținerea temperaturii proiectate in incaperile deservite.

Pe fiecare cazan se vor prevede cate o supapa de siguranța dimensionata la parametrii cazanelor.

Pe fiecare cazan se va prevede cate o pompa de circulație daca nu este in dotarea cazanului. Pentru circulația agentului termic in instalație -pe fiecare ramura se va prevede pompa de circulație activa si de rezerva-nemontata. Pe circuitul de incarcare se va prevede filtru mecanic foarte fin si dozator polifosfati.

Condensul rezultat de la cazane va fi colectat si tratat printr-un echipament de tratare-neutralizator de condens, si apoi evacuat la canalizare.

Conductele din centrala termica si aferente centralei vor fi protejate anticorosiv si termoizolate. Pentru protecție si preluare a volumului de apa rezultat din dilatarea acesteia se va prevede vas (vase) de expansiune, judicios dimensionat (dimensionate).

Reglarea temperaturii pe fiecare circuit de incalzire se va face cu comanda de către cronotermostate, un regulator specializat sau de cele furnizat odata cu cazanele.

 • a).descrierea, după caz, și a altor categorii de lucrări incluse în soluția tehnică de intervenție propusă.

-Centrala termica va asigura:

-incalzire clădire

-preparare apa calda menajera -unul din cazane va avea incorporat un boiler de inox cu capacitatea de 46 litri, si va prepara apa calda menajera in regim prioritar.

Puterea termica utila a centralei termice (dotata cu doua cazane murale ) va fi de 80 Kw.

Toate conductele aferente instalațiilor centralei vor fi termoizolate. Pompele vor fi una activa si una de rezerva, nemontata pentru circulația cu pompe din butelia de egalizare.

Deasemeni utilajele si echipamentele calde vor fi termoizolate cu vata minerala si cu protecție a acesteia.

Instalațiile electrice vor fi de joasa tensiune si se vor racorda in tabloul electric al clădirii -la prizele de perete.

Deșeuri si gestionarea deșeurilor

Categoriile de deșeuri care vor rezulta ca urmare a realizării lucrărilor de reabilitare:

deșeuri de materiale izolante (vată minerală, carton asfaltat) rezultate de la demontarea conductelor care vor fi transportate la un depozit de deșeuri autorizat pentru acest tip de deșeuri;

-deșeuri metalice rezultate de la demontarea conductelor (țevi și armături) care se vor transporta la depozitul operatorului local și se vor preda pe baza de proces-verbal de predare-primire;

-deșeuri menajere rezultate de la angajații care vor realiza lucrările de reabilitare care vor fi transportate la un depozit de deșeuri municipal.

Toate categoriile de deșeuri vor fi colectate selectiv, în containere, si eliminate zilnic din zonele de lucru.

Antreprenorul general al lucrărilor va trebui să încheie contracte cu operatorii de salubritate locali sau cu agenți economici în vederea eliminării si valorificării deșeurilor

3                                                                 3

generate.

La sfârșitul săptămânii se vor aloca 2 ore pentru curățenia zonelor de lucru și eliminarea de pe amplasament a deșeurilor generate.

Deșeurile metalice se vor transporta la depozitul operatorului local și se vor preda pe baza de proces - verbal de predare-primire.

e).caracteristicile tehnice și parametrii specifici investiției rezultate în urma realizării lucrărilor de intervenție.

Agentul termic produs in cazane va fi apa calda avand temperaturile nominale 80/60°C.

Corpurile de incalzire vor fi calculate pentru a lucra la temperatura joasa, 75/65 °C si pentru a favoriza lucrul in condensatie, al cazanelor cu eficienta maxiama.

Puterea termica utila in centrala termica va fi de

80 Kw.

Cazanele de incalzire murale, vor fi cu tiraj fortat si camera de ardere etanșa si se vor amplasa in incapere proprie- intr-o incapere de la parterul clădirii construita din zidărie de cărămidă , planseu de beton si care are fereastra direct spre exterior.

Prin realizarea condițiilor de exploatare a spațiilor utile-realizare sistem termic- in imobil, se asigură:

-cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes local, iar pentru persoanele care vor desfășura activități în incintă condiții normale de muncă și igienă de natură să le ocrotească sănătatea și integritatea fizică și psihică.

energetice primare-utilizand „ tehnologii curate”

 • - diminuarea efectelor negative ale procesului de producere a energiei asupra climei

-reducerea cheltuielilor pentru încălzire

-scăderea cheltuielilor pentru intervenții;

 • - reducerea emisiilor de noxe (CO2, Nox)

Obiective sociale:

-săldura si apa calda menajera suficienta, precum si emisiile de noxe scăzute, care altfel pot ridica probleme de sănătate ocupantilor

-asigurarea confortului utilizatorilor

Se indeplineste cerința Comisiei Europene care propune în setul de documente care reprezintă Noua Politică Energetică a UE următoarele obiective:

■ reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră cu 20% până în anul 2020, în comparație cu cele din anul

1990;

■ reducerea consumului global de energie primară cu 20% până în anul 2020

 • 5.2. Necesarul de utilități rezultate, inclusiv estimări privind depășirea consumurilor inițiale de utilități și modul de asigurare a consumurilor suplimentare.

Nu se va depăși limita consumurilor inițiale de utilitati-in condiții normale de utilizarea clădirii.

Prin tehnologia utilizata , echipamentele si utilajele de inalta eficienta cu care se va dota clădirea se estimează o reducere de pana la 18% a consumurilor de utilitati.

Cazanele de incalzire vor fi in condensatie cu eficenta de pana la 109%. Pompele care se vor utiliza vor fi cu eficienta ridicata.

Conductele din spatiile neincalzite vor fi termoizolate corespunzător unui randament de minim 80%.Necesarul de utilități se prezintă

tabelar

PREPARARE Apa Calda Menajera

Norma de consum pe zi si persoana confom STAS

Consumul zilnic de apa (I)

Necesarul de căldură pentru consumul zilnic (Kwh/zi)

Consumul anual de căldură (Kwh/an)

1

15

405

281880

208800.0

Total pentru apa calda menajera

271440.0  .

Consum gaze naturale ACM (mcN/an)

30160.0 I


Total energie termica ACM consumata anual (kwh/an)

458250.8

Total gaze nat. ACM consumate anual (mcN/an)

50916.8ANALIZA CONSUM ENERGIE TERMICA SI GAZE NATURALE

Felul consumului

Consumul mediu orar pe perioada de încălzire Kwh/h

Consumul mediu zilnic (kwh/zi)

Perioada de consum (zile/an)

Energie termica consumata anual (Kwh/an)

1

2

3

4

5

PENTRU ÎNCĂLZIRE

CORP PRINCIPAL

1

43.24

1037.8

180

186810.8

Total pentru încălzire

186810.8

Consum gaze naturale încălzire (mcN/an)

20756.757

TOTAL ENERGIE TERMICA ÎNCĂLZIRE kwh/an

186810.8

TOTAL GAZE NATURALE ÎNCĂLZIRE Nmc/an

20756.8

CONSUM TOTAL PENTRU CLĂDIRE

TOTAL ENERGIE TERMICA kwh/an

645061.6

TOTAL GAZE NATURALE Nmc/an

71673.5 /5.3Durata de realizare și etapele principale corelate cu datele prevăzute în graficul orientativ de realizare a investiției, detaliat pe etape principale.

Durata estimata de realizare a investiției este de 2,0 luni, etapele de realizare fiind următoarele:
5.4. Costurile estimative ale investiției:

— costurile estimate pentru realizarea investiției, cu luarea în considerare a costurilor unor investiții similare;

Proiectant, SC PALPROIECTSRL. CUI 14999950, J16/1007/2002

DEVIZ GENERAL al obiectivului de investiții Reabilitare instalații, centrală termică la imobilul situat în str. Olteț nr. DTA:

5                                                            25.09.2019      1 Eur=4.7439 lei

Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare2) (fără

TVA)

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL I - Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0.00

0.00

0.00

1 2

Amenajarea terenului

0.00

0.00

0.00

1.3

Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială

0.00

0.00

0.00

1 4

Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților

0.00

0.00

0.00

Total capitol 1

0.00

0.00

0.00

CAPITOLUL 2

-Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

I

Total capitol 2

0.00

0.00

0.00

CAPITOLUL 3 - Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

3.1

Studii

0.00

0.00

0.00

3.1.1. Studii de teren-

0.00

0.00

0.00

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului

0.00

0.00

0.00

3.1.3, Alte studii specifice-

0.00

0.00

0.00

3.2

Docum-tii -suport și cheltuieli pentru obținerea aviz instalare ISCIR, aviz conform

0.00

0.00

0.00

3.3

Expertizare tehnică

17000.00

3230.00

20230.00

3.4

Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor

0.00

0.00

0.00

3.5

Proiectare

67200.00

12768.00

79968.00

3.5.1. Temă de proiectare

0.00

0.00

0.00

3.5.2. Studiu de prefezabilitate

0.00

0.00

0.00

3.5.3. Studiu de fezab./DALI și deviz general

27700.00

5263.00

32963.00

3.5.4. Docum. tehnice necesare în vederea obț. avizelor/acorduriior/ autorizațiilor

0.00

0.00

0.00

3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție

500.00

95.00

595.00

3.5.6. Proiect tehnic și detalii de execuție

39000.00

7410.00

46410.00

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

500 00

95.00

595.00

3.7

Consultanță

0.00

0.00

0.00

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

0.00

0.00

0.00

3.7.2. Auditul financiar

0.00

0.00

0.00

3.8

Asistență tehnică

11500.00

2185.00

13685.00

3.8.1. Asistență tehnică din partea proiectantului

0.00

0.00

3.8.1.1. pe perioada de execuție a lucrărilor

2000.00

380.00

2380.00

3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții

500.00

95.00

595.00

3.8.2. Dirigențiede șantier

9000.00

1710.00

10710.00

Total capitol 3

96200.00

18278.00

114478.00

CAPITOLUL 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții și instalații

131030 72

24895.84

155926.56

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

10025 20

1904.79

11929.99

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

0 00

0

0

4.4

Utilaje, echip.tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echip. de transport

0 00

0

0

4.5

Dotări

0 00

0

0

4.6

Active necorporale

0

0

Total capitol 4

141055.93

26800.626

167856.55

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

8000.00

1520.00

9520.00

5.1.1. Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier

5000.00

950.00

5950.00

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului

3000.00

570.00

3570.00

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

3084 33

586.02

3670.35

5.2.1. Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0.00

0.00

0.00

5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții (0.007)

1660.79

315.55

1976.34

5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții (0,001)

237.26

45.08

282.33

5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor — CSC (0,005)

1186.28

225.39

1411.67

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desfîințare

0.00

0.00

0.00

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute (10% Ob.nou; 20% Ob.exist) (0.15 la %);

43951 19

8350.7252

52301.91

5.4

Cheltuieli pentru informare și publicitate

0.00

0.00

Total capitol 5

55035.51

10456.75

65492.26

CAPITOLUL 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0.00

0.00

0.00

6.2

Probe tehnologice și teste

4500.00

855.00

5355.00

Total capitol 6

4500.00

855.00

5355.00

TOTAL GENERAL

296791.44

56390.37

353181.81

din care: C + M (1.2+ 1.3 +1.4 + 2 + 4.1 +4^>5.1.1)

146055.93

27750.63

173806.55ing. Tudorache LuciJrK^Jcosturile estimative de operare pe durata normată de viață a investiției.

SC PALPROIECT SRL

Costurile estimative de operare pe durata normată de viață a investiției.

Nr.

Crt

Natura consumului

Cantitatea consumata

um

Cost unitar (lei)

Cost anual

(lei)

Cost pe durata normata:10ani) (lei)

COSTUL CU UT

LITATILE

1

Gaze naturale

71673.5

mc/an

1.39

99626.17

996261.65

2

Energie electrica CT

2428

kwh/an

0.67

1626.76

16267.60

3

Apa rece ptr. ACM

148

mc/an

3.90

577.2

5772.00

101830.1

1018301.25

COSTURI CU REPARAȚII ÎNTREȚINERE

4

Primii trei ani sunt in garanție

2500

25000.0

175000.0

COSTUL CU PERSONALUL DE

NTRETINERE OPERARE

5

1 operatori

3000

36000.0

720000.0

TOTAL

ANUAL

PE 10 ANI

162830.13

1913301.25

 • 5.5. Sustenabilitatea realizării investiției: a) impactul social și cultural;


Prin realizarea condițiilor de exploal^ utile-realizare sistem termic- in imobil, seWîguraș^^’

-cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor

publice de interes local, iar pentru persoanele care vor desfășură activități în incintă condiții normale de

muncă și igienă de natură să le ocrotească sănătatea și integritatea fizică și psihică.

-Prin dotare cu cazane de incalzire cu eficienta ridicata:

 • - se preconizează reducerea impactului negativ asupra mediului înconjurător

 • -  utilizarea rațională si eficientă a resurselor

,                        5

energetice primare-utilizand „ tehnologii curate”

 • - diminuarea efectelor negative ale procesului de producere a energiei asupra climei

-reducerea cheltuielilor pentru încălzire

-scăderea cheltuielilor pentru intervenții;

 • - reducerea emisiilor de noxe (CO2, NOx, -căldura si apa calda suficienta, precum si emisiile

de noxe reduse care altfel pot ridica probleme de sănătate populației.

-asigurarea confortului utilizatorilor

Se indeplineste cerința Comisiei Europene care propune în setul de documente care reprezintă Noua Politică Energetică a UE următoarele obiective:

■ reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră cu 20% până în anul 2020, în comparație cu cele din anul 1990;

* reducerea consumului global de energie primară cu 20% până în anul 2020

Dotarea clădirii analizate cu u sistem termic de înalta eficienta se face in contextul îndeplinirii țintelor propuse de Strategia națională a României pentru perioada 2007—2020, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1.069/2007, și al transpunerii în legislația națională a Directivei 2006/32/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind eficiența energetică la utilizatorii finali și serviciile energetice și de abrogare a Directivei 93/76/CEE, document ce stipulează rolul exemplar al sectorului public în promovarea eficienței energetice; se permite punerea în aplicare efectivă a principalelor prevederi legislative cu impact multiplu: reducerea consumurilor de energie, reducerea facturilor, efecte sociale favorabile, impuls pozitiv asupra pieței și protecția mediului.

Eficiența energetică constituie în prezent o condiție esențială a dezvoltării durabile la nivel mondial, fiind pentru România o premisă a trecerii la economia dezvoltată de piață, precum și o cerință imperioasă privind creșterea independenței energetice a țării și reducerea poluării mediului. Cea mai importantă metodă de punere în aplicare a tehnologiilor noi, care conduc la mari economii de energie și la creșterea randamentelor energetice, este implementarea proiectelor de investiții, activitati în care se

înregistrează intensități energetice și pierderi de energie ridicate.

b) estimări privind forța de muncă ocupată prin realizarea investiției:

- în faza de realizare a investiției se preconizează utilizarea unui număr de 16 persoane, personal pentru asigurarea dirigentiei de șantier, sef de punct de lucru, responsabil cu calitatea, cu protecția muncii, maistru șefi de echipa si muncitori.

-în faza de operare , 1 persoana- personal specializat pentru supraveghere si operare.

c) impactul asupra factorilor de mediu.

Practic sistemele de instalații cu care se doteaza clădirea nu interactioneaza cu mediul, nu poluează mediul.


Prin utilizarea cazanelor de produs apa calda de înalta eficienta emisiile de noxe in atmosfera s cele mai inalte standarde, in conformitatea standardele din UE.                      I Aî


5.6. Analiza financiară și economică aferentă,

VaP


realizării lucrărilor de intervenție:

a) prezentarea cadrului de analiză, inclusiv specificÂ^ĂA/ perioadei de referință și prezentarea scenariului de refr '

Analiza se bazează pe următorul cadru:

 • - Legislația românească, ce cuprinde dispoziții privind analiza economico-fmanciară/cost-beneficiu (în mod special, Hotărârea nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente

5

obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice,;

 • - Regulamentele și orientările relevante ale Comisiei Europene,

 • - Statistici, previziuni și alte documente care ar putea oferi informații de luat în considerare în dezvoltarea

5

unui cadru metodologic adecvat pentru efectuarea analizei.

Cadrul legal: ° Hotărârea nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente

5

obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice.

• Anexa 4 - Metodologia de realizare a analizei cost-beneficiu la HOTĂRÂREA nr. 907 din 29 noiembrie 2016 (^actualizată*)

Perioada de referința, 10 ani.

Scenariul de referința este cel,, fara proiect”.

 • b) analiza cererii de servicii care justifică necesitatea și dimensionarea investiției, inclusiv prognoze pe termen mediu și lung;

Dotarea cu echipamente si sistem de incalzire este necesară atât pentru conservarea imobilului cât și pentru a permite desfășurarea în condiții de siguranță a exploatării și asigurarea confortului pentru utilizatori conform destinației; pentru funcționare necesită reabilitarea instalațiilor termice, asigurarea dotării cu centrală termică, branșarea la gaze.

Prin intervenția în vederea refuncționalizării, se va asigura centra termică propie si instalație interioara de incalzire.

Prin realizarea condițiilor de exploatare a spațiilor utile din imobil, se asigură:

-cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes local, iar pentru persoanele care vor desfășura activități în incintă condiții normale de muncă și igienă de natură să le ocrotească sănătatea și integritatea fizică și psihică.

- respectarea prevederilor art. 27 din Legea 10/1995 privind calitatea în construcții, conform căruia construcțiilor au ca obligații principale lucrărilor de întreținere și de reparații.


 • c).analiza financiară; sustenabilitatea financiară; analiza economică; analiza cost-eficacitate;

Fiind o investiție publica fara venituri nu se pot face analizele financiare, cost-beneficiu, beneficiile fiind numai de ordin social si instituțional, lipsind capitolul venituri din încălzirea clădirii.

Investiția se realizează de către municipiul Craiova, care poate susține financiar reabilitarea instalației termice si a centralei termice a clădirii.

Eficacitatea investiției este rezultata din faptul ca asigura:

-cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes local, iar pentru persoanele care vor desfășură activități în incintă condiții normale de muncă și igienă de natură să le ocrotească sănătatea și integritatea fizică și psihică.

 • - reducerea impactului negativ asupra mediului înconjurător

 • -  utilizarea rațională si eficientă a resurselor energetice primare-utilizand „ tehnologii curate”

 • - diminuarea efectelor negative ale procesului de producere a energiei asupra climei

-reducerea cheltuielilor pentru încălzire

-căldura si apa calda menajera s lipsa pot ridica probleme de sănătate


 • - confortului utilizatorilor

a) analiza de riscuri, măsuri de prevenire/diminuare a riscurilor.

Proiectele sunt întotdeauna influențate de factori aflați in afara controlului direct al managerilor de proiect. Acest lucru este adevărat cu atât mai mult in cazul proiectelor de dezvoltare a infrastructurii sociale.

La nivelul activităților

Se presupune ca la data demarării proiectului va exista cadrul instituțional necesar pentru derularea acestuia si anume:

0 Echipa de implementare având stabilite sarcini, atribuții si responsabilități clare pentru fiecare membru al echipei (fise post, proceduri si documente comune)

0 Contract de finanțare a proiectului

Daca aceste presupuneri sunt îndeplinite aptiviE proiectului pot fi realizate daca le sunt asi; inputurile necesare acestora.f

v

La nivelul rezultatelor

Se presupune ca rezultatele proiectului vor 'bdte_ljfiS^ atinse daca:

0 va exista capacitate suficienta si disponibila pentru finanțarea investiției;

0 daca se vor obține avizele si autorizațiile necesare execuției de la toate instituțiile abilitate;

0 soluția tehnica din proiectul de execuție va putea fi realizata in condițiile specifice;

0 va exista capacitatea tehnica necesara pentru execuția investiției in timpul alocat

0 lucrările contractate/subcontractate vor fi realizate in conformitate cu cerințele tehnice si calitative si in intervalul de timp alocat

0 vor exista resurse materiale suficiente si disponibile la nivelul calitativ si de preț estimat;

0 va fi menținută stabilitatea cadrului legal (legislație) si de specialitate (standarde) existent la momentul întocmirii proiectului

investiția conform cu soluția tehnica proiectata, se încadrează in resursele financiare si de timp alocate si îndeplinesc cerințele de calitate solicitate;

0 exista o percepție pozitiva a comunității cu privire la realizarea investiției, drept urmare, aceasta va valorifica oportunitățile astfel apărute;


Riscuri asumate

Când realizam identificarea si evaluarea rifct trebuie sa luam in considerație posibilele x. . legate de livrarea/eficienta a output-urilor. Ml factorilor de risc se va efectua la nivelul activită al rezultatelor si al obiectivelor.

Nivel

Factor de risc generat de:

Nivel risc

Activi tăți

- lipsa resurselor umane corespunzător pregătite pentru completarea echipei de implementare a proiectului. Acest risc poate sa apară daca, in procesul de recrutare si selecție de personal nu exista suficienta motivație si interes pentru angajarea in proiect

scăzut

- disponibilitate redusa a furnizorilor de a întocmi documente de ofertare conforme cu procedurile de achiziții publice in vigoare. Aceasta indisponibilitate poate fi determinata de complexitatea si volumul dosarelor de licitație.

mediu

- modificări legislative in domeniul administrației publice care pot afecta si reorganiza activitatea.

mediu

Nivel

Factor de risc generat de:

Nivel risc

Rezult

ate

- capacitatea insuficienta de finanțare la timp a investiției.

mediu

- proiectarea neadaptata la condițiile specifice si a situației din teren. Acest risc poate sa apară ca urmare a unei evaluări incorecte a stării actuale a necesităților.

scăzut

- întârziere a lucrărilor datorita alocărilor defectuoase de resurse din partea executantului. Situația poate sa apară daca executantul derulează si alte lucrări in paralel.

scăzut

- nerespectarea specificațiilor tehnice si a standardelor de calitate in execuția lucrărilor. Situația poate sa apară atunci când executatul nu-si asuma in întregime obligațiile contractuale. Riscul poate fi diminuat prin asigurarea corespunzătoare a inspecției de șantier.

scăzut

- variația monetara si valutara. Inflația si modificarea ratei de schimb valutar pot duce la diminuarea sumelor in lei disponibile pentru finanțarea proiectului.

mediu

- creșterea preturilor la materii prime, materiale, servicii. Acest risc apare mai ales datorita creșterii cererii pe piața de materiale de construcții (pietriș, nisip) ca urmare a lucrărilor de infrastructura

mediu

Nivel


Obiect ive


 • - variabilitatea calității materialelor cu

menținerea prețului___________________

 • - indisponibilitatea temporara a unor

materiale de construcții ca urmare a creșterii cererii pe piața a materialelor de construcții___________________________

 • - modificarea fiscalității, a apariției unor taxe si impozite suplimentare care sa îngreuneze finanțarea proiectului

 • - potențiala instabilitate a cadrului

legislativ .___

 • - potențiale modificări ale prescripțiilor tehnice (legate de soluția tehnica s.a.)

 • - potențiale modificări ale standardelor de calitate


scăzut


mediu


mediu


mediu


mediu


scăzut


Factor de risc generat de:

 • - nerespectarea clauzelor contractuale a unor contractanți/ subcontractanti.

 • - ne-funcționalitatea aranjamentelor

instituționale pentru exploatarea si întreținerea corespunzătoare a investiției.___________________________

 • - exploatare ne-corespunzătoare a investiției pe durata reabilitări^ Tuo,


Nivel risc


mediu


mediu


acesteia si după.Reacția la risc va cuprinde masuri si acțiuni pentru diminuarea, eliminarea sau repartizarea riscului. Diminuarea riscurilor se va realiza prin:

programare daca riscurile sunt legate de termene de execuție

instruire pentru activitățile influențate de productivitate si calitatea lucrărilor

prin reproiectarea judicioasa a activităților, fluxurilor de materiale si folosirea echipamentelor îndepărtarea/eliminarea riscurilor in cadrul proiectului se va realiza prin:

inițierea unor activități suplimentare acolo unde este posibil

stabilirea unor preturi acoperitoare riscurilor condiționarea unor evenimente.

Repartizarea riscului - este un instrument de management al riscului ce se va realiza:

pe baza criteriului "alocarea riscului" pârtii care poate sa-1 suporte si sa-1 gestioneze cel mai bine.

prin identificarea pârtilor care preiau in parte sau total responsabilitatea pentru consecințele riscului

Riscurile potențiale vor fi formalizate prin:

contracte cu furnizorii de materii prime, materiale, servicii in care se vor stipula solicitările si garanțiile reciproce

contracte individuale de munca (pentru acoperirea riscurilor legate de resursele umane)

contracte de asigurare pentru preluarea unor riscuri neacceptate din punct de vedere comercial si uman.

Masuri de administrare a riscurilor

Administrarea riscului reprezintă o componenta importanta a managementului de proiect. In conformitate cu strategia si metodologia adoptata, obiectivul general al proiectului este de a contribui la educația si invatarea școlara inclusiv inițierea si invatarea inotului.

Atingerea acestor obiective generale presupune existenta anumitor condiții de incertitudine, respectiv asumarea unui risc. In aceste condiții, echipa de management a proiectului trebuie sa urmărească atingerea obiectivelor cu menținerea riscului la un nivel acceptabil.

Administrarea riscurilor se va efectua printr-un complex de decizii in cadrul echipei de management a proiectului si a factorilor de decizie care sa, monitorizarea permanenta a riscului si re compensarea efectelor acestuia.


Risc

Masuri

- indisponibilitate a furnizorilor de a întocmi documente de ofertare conforme cu procedurile de achiziții publice in

- organizarea unor întâlniri cu potențialii furnizori si conștientizarea asupra necesității respectării procedurilor de


vigoare.


- modificări legislative in domeniul administrației publice care pot afecta si reorganiza activitatea.


- capacitatea insuficienta de finanțare la timp a investiției.


- variația monetara si valutara. Inflația si modificarea ratei de schimb valutar pot duce la diminuarea sumelor in lei disponibile pentruachiziții

 • - eliminarea procedurilor birocratice inutile

 • - publicarea anunțului de

licitație in media cu impact mare____________

 • - documentarea distincta in fisa postului a sarcinilor corespunzătoare poziției de membru in echipa de implementare a proiectului

 • - alocarea unui tii$ț§ suficient pentru fundamentarea si XX argumentarea neces de fonduri pentru includerea in bugetul de investiții.

 • - contractarea unei eventuale linii de credit pentru a asigurară sustenabilitatea financiara

 • - luarea in calcul a unor costuri acoperitoare riscurilor, in faza de bugetare

 • - prevederea in buget a unui fond de rezerva care

  A A7/

  /09E

  It

  , _C, O ^Gj N ax


  finanțarea proiectului.

  sa poată fi accesat pentru acoperirea acestor riscuri

  - creșterea preturilor la materii prime, materiale, servicii. Acest risc apare mai ales datorita creșterii cererii pe piața de materiale de construcții.

  • - luarea in calcul a unor costuri acoperitoare riscurilor, in faza de bugetare

  • - prevederea in buget a unui fond de rezerva care sa poată fi accesat pentru acoperirea acestor riscuri

  • - condiționarea contractelor comerciale de preluarea acestui risc de către furnizor de lucrări, servicii etc.

  - indisponibilitatea temporara a unor materiale de construcții ca urmare a creșterii cererii pe piața a materialelor de construcții

  - condiționarea participării la procesul de achiziție a lucrărilor de execuție doar a executanților care prezintă dovada existentei unui stoc de materii si materiale sau surse certe de aprovizionare

  - modificarea fiscalității, a apariției unor taxe si impozite suplimentare care sa îngreuneze finanțarea proiectului

  - prevederea in buget a unui fond de rezerva care sa poată fi accesat pentru acoperirea acestor riscuri

  - potențiala instabilitate a

  - prevederea unor criterii

  cadrului legislativ

  calitative de calificare a executantului similare cu practicile comunității europene

  - potențiale modificări ale prescripțiilor tehnice (legate de soluția tehnica s.a.)

  - reproiectarea judicioasa a activităților, fluxurilor de materiale si folosirea echipamentelor

  - nerespectarea clauzelor contractuale a unor contractanți/subcontractan ti.

  - stipularea de garanții suplimentare in contractele comerciale încheiate

  - nefunctionalitatea aranjamentelor instituționale pentru exploatarea si întreținerea corespunzătoare a investiției.

  • - alocarea unui timp suficient pentru efectuarea unor aranjamente instituționale corespunzătoare

  • - întocmirea unor proceduri de lucru adaptate situațiilor specifice si asumate


Procesul de management al riscului va faze:

 • 1.  Identificarea riscului

 • 2.  Analiza riscului

 • 3.  Reacția la risc

In etapa de identificare a riscului se vor utiliza liste de control (ce se întâmpla daca?). Se evaluează pericolele potențiale, efectele si probabilitățile de apariție ale acestora pentru a decide care dintre riscuri trebuie prevenite. Tot in aceasta etapa se elimina riscurile nerelevante adică acele elemente de risc cu

6. Opțiunea tehnico-economică optimă, recomandată.

Se selectează opțiunea 1.

Soluția de reabilitare consta din :

Instalații din țevi de cupru cu corpuri statice din otel, tip panou protejate anticoroziv la interior si exterior in câmp electrostatic si dotare cu centrala termica cu cazane pe combustibil gaz natural, in condensatie- de mare eficienta.

6.1. Comparația opțiunilor propuse, din punct de vedere tehnic, economic, financiar, al sustenabilității și riscuriEyi


Pentru Scenariul 2 s-au propus trei optiuniS

Opțiunea 1 -instalații din conducta de cup Opțiunea 2-instalatii din conducta de otel V V2

Opțiunea 3-instalații din conducta de polipfdpifeiia^


Opțiunea 2-mstalatn din conducta de otel V v n

Opțiunea 3-instalații din conducta de poliprppifeția^ Comparația opțiunilor.

Instalațiile de încălzire se compun din conducte si corpuri de incalzire. Sunt trei variante de conducte anaizate si trei tipuri de corpuri de incalzire analizate.

In continuare se va face comparația pentru cele 3 tipuri de conducte si 3 tipuri corpuri de inclzire.

Echiparea cu caloriferele din fonta a fost exclusa datorita greutății acestora foarte mari (inclusiv a conținutului mare de apa din ele) ținând cont de vechimea clădirii, materialele din care este executata-fundatii de cărămidă, pereți de cărămidă fara stâlpi de beton, plansee din lemn .

Ținând cont ca in clădirea existenta pardoselile, sunt din lemn, planseul din grinzi de lemn, deasemanea exista si

vopsesc (vopseaua nu rezista pe ele).

Coeficientul de dilatare al PPR este de cea 10 ori mai mare fata de cel al cuprului-fapt ce duce la prevederea in instalații a unui număr foarte mare de dispozitive (lire) de dilatare, ocupând mult spațiu in interiorul incaperilor si sunt inestetice, ingloband un număr mare de lipituri (cel puțin patru fitinguri si 4 lipituri pentru un dispozitiv).

Grosimea mare a pereților țevilor din PPR (poate ajunge si la 10 -12 mm-un perete de țeava fapt ce da instalației masivitate si aspect inestetic. Ele sunt mai voluminoase fapt care le face mai greu de ascuns privirii. Nici produsele de imbinare din PPR nu ajuta ele atragand atentia intr-un mod negativ fiind mai butucănoase.

Prețul de manoperă pentu instalațiile din PPR este similar cu cele realizate din conducte de cupru diferența investiției este crescută de costul materialelor dar acesta poate fi compensat prin durata mare de viata a materialului (a cuprului) si a costurilor mari pentru fitingurile de PPR. Investiția inițiala mai ridicata -pentru țevi de cupru- ajuta sa obținem avantajul siguranței

sistemului pentru o perioada foarte mare de timp

Cuprul rezista foarte bine la coroziune timp de zeci de ani iar proprietățile lui nu se schimbă în timp. Coeficientul de dilatație al țevilor din cupru este mult mai mic decât al țevilor din plastic.

Cuprul este singurul material de instalații antibacterian și, prin urmare, foarte igienic. S-a dovedit că țevile din cupru diminuează formarea de biofilm, acel strat compus din microorganisme, care se formează pe suprafața interioara a conductelor de apa.

Cuprul rezistă la expunerea directă la flacără, PPR nu ar fi la fel de sigur în caz de incendii.

Cuprul este ecologic, fiind un metal natural cu un grad ridicat de puritate. PPR-ul poate fi reciclat, dar nu poate fi refolosit decât prin prelucrare

Cuprul este trainic, garantat 50 ani la coroziune. Este practic un produs cu durată de viață nelimitată, spre deosebire de propilenă a cărei valabilitate depinde de producător. In plus este un material rezistent la lovituri și șocuri mecanice, cu îmbinări robuste, realizate prin sudură. Țevile din cupru sunt mai estetice decât cele din PPR și pot fi lăsate nemascate, arătând chiar interesant într-o amenajare interioara moderna.

Țevile din cupru se pot vopsi in diferite culori fapt ce le ajuta sa se integreze mai ușor in decor. Bineinteles, se poate opta si pentru vopsirea țevilor din PPR, insa acest proces trebuie repetat constant deoarece in cazul acestora vopseaua nu rezista.

Țeava din cupru este moale, maleabila, fapt care ajuta la montajul rapid si sigur. Chiar daca gradul de maleabilitate este crescut, cuprul ramane extrem de rezistent la lovituri

Un alt avantaj pe care nu trebuie sa-1 trecem cu vederea este acela ca țevile de cupru se imbina excelent prin lipire cu aliaje specifice, fapt ce ne garanteaza etanșeitatea. Șocurile mecanice suferite de instalația din cupru nu vor avea repercursiuni asupra acestor imbinari robuste. Cum am menționat mai inainte, la dezavantajele cuprului putem trece si faptul ca nu se folosește cu radiatoare de aluminiu datorita coroziunii electrochimice,

 • 6.2. Selectarea și justificarea opțiunii optime, recomandate.

Se selectează opțiunea 1.

Soluția de reabilitare consta din : Instalații de incalzire din țevi de cupru cu corpuri statice din otel, tip panou protejate anticoroziv la interior si exterior in câmp electrostatic si dotare cu centrala termica cu cazane pe combustibil gaz natural, in condensatie- de mare eficienta.

Justificarea opțiunii optime.

 • - in clădire sunt doua incaperi principale care au ponderea de cca. 70% din suprafața parterului si a etajului

 • -  conductele se pozeaza aparent in aceste incaperi

 • - parapetul sub ferestre este mic, nepermitand montarea sub calorifere a unor conducte groase in diametru (cum sunt cele din PPR), cu multe dispozitive (lire) de preluare a dilatării, astfel

se propune utilizarea țevilor de cupru pentru

realizarea instalației interioare de incalzi si utilizarea corpurilor de incalzire dimp anticorosiv la interior .               & /


6.3. Principalii indicatori tehnico-economici aferenți investiției:

a) indicatori maximali:

- valoarea totală a obiectivului de investiții, exprimată în lei

 • 1. cu TVA :   353181.81

 • 2. fără TVA,  296791.44

-din care construcții-montaj (C+M), în conformitate cu devizul general:

 • 1. cu TVA :   173806.55

 • 2. fără TVA, 146055.93


 • b) indicatori minimali, respectiv indicatori de performanță — capacități fizice care să indice atingerea țintei obiectivului de investiții — și, după caz, calitativi, în conformitate cu standardele, normativele și reglementările tehnice în vigoare;

Cazanele utilizate pentru producer agent termic -apa calda vor fi prevăzute a lucra in condensatie; conversia energiei va fi în proporție de până la 98% ; (eficiență energetică normată, 109 %)

Puterea termica utila a centralei termice

80 Kw-                                  p              '

Agentul termic produs in cazane va fi apa c^ldâ-avaiid, ;> & temperaturile nominale 80/60°C.

Corpurile de incalzire vor fi calculate pentru^ădtJGFEfîâ temperatura joasa, 75/65 °C si pentru a favoriza lucrul in condensatie, al cazanelor cu eficienta maxiama.

Prin realizarea condițiilor de exploatare a spațiilor utile-realizare sistem termic- in imobil, se asigură:

-cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes local, iar pentru persoanele care vor desfășura activități în incintă condiții normale de muncă și igienă de natură să le ocrotească sănătatea și integritatea fizică și psihică.

- respectarea prevederilor art. 27 din Legea 10/1995 privind calitatea în construcții, conform căruia proprietarii construcțiilor au ca obligații principale efectuarea la timp a lucrărilor de întreținere și de reparații.

-Prin dotare cu cazane de incalzire cu eficienta ridicata:

 • - se preconizează reducerea impactului negativ asupra mediului înconjurător

 • -  utilizarea rațională si eficientă a resurselor

5                          5

energetice primare-utilizand „ tehnologii curate”

 • - diminuarea efectelor negative ale procesului de producere a energiei asupra climei

-reducerea cheltuielilor pentru încălzire -scăderea cheltuielilor pentru intervenții;

 • - reducerea emisiilor de noxe (CO2, Nox)

Obiective sociale:

-căldura si apa calda menajera suficienta, precum si emisiile de noxe scăzute, care altfel pot ridica probleme de sănătate populației.

-asigurarea confortului utilizatorilor

Se indeplineste cerința Comisiei Europene care propune în setul de documente care reprezintă Noua Politică Energetică a UE următoarele obiective:

* reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră cu

 • c)   indicatori socioeconomici, de impact,

stabiliți în funcție de specificul și ținta fiecărui obiectiv de investiții;

Prin realizarea incalzirii clădirii, in clădire isi pot desfasura activitatea intre 17 si 26 persoane in condiții de igiena si confort.

Prin dotare cu cazane de incalzire cu eficienta ridicata:

 • - se preconizează reducerea impactului negativ asupra mediului înconjurător

 • -  utilizarea rațională si eficientă a resurselor

5                        5

energetice primare-utilizand „ tehnologii curate”

 • - diminuarea efectelor negative ale procesului de producere a energiei asupra climei

-reducerea cheltuielilor pentru încălzire -scăderea cheltuielilor pentru intervenții;

 • - reducerea emisiilor de noxe (CO2, Nox)

Obiective sociale:

-asigurarea căldurii si apei calde menajere, precum si reducerea emisiilor de noxe, nu creaza probleme de sănătate ocupantilor clădirii respectiv populației.

 • d)   durata estimată de execuție a obiectivului de investiții, exprimată în luni.

Se estimează o durata de execuție de 2 luni.

6.4. Prezentarea modului în care se asigură conformarea cu reglementările specifice funcțiunii preconizate din punctul de vedere al asigurării tuturor cerințelor fundamentale aplicabile construcției, conform gradului de detaliere al propunerilor tehnice.

A.Rezistenta mecanica si stabilitate.

Instalațiile de incalzire cu care se va dota clădirea vor fi de presiuni corespunzătoare, conducte, armaturi, echipamente, utilaje, etc si se vor dimensiona si calcula pentru a putea fi folosite in siguranța. Acestea se vor sprijini, ancora de partea de construcție prin suporți care sa nu permită, deplasarea, caderea, mișcarea necontrolata. Presiunile nominale ale elementelor de instalații vor fi superioare celor ale fluidelor care circula prin acestea. Pe circuitele pe care este posibila depășirea presiunilor accidental, vor fi prevăzute supape de siguranța care sa protejeze echipamentele, armaturile, conductele, utilajele, reglate la presiunea nominala de lucru.

Pe circuitele cu fluide a căror temperatura variaza semnificativ se vor monta vase d< preia surplusul de lichid provenit


B. Securitate la incendiu.

Clădirea nu deține in prezent mijloace si instalații pentru stingerea incendiilor.

Clădirea are funcțiunea de furnizare a serviciilor publice de interes local.

Destinații secundare si conexe: grupuri sanitare, cai de circulație (scări, holuri, coridoare).

Clădirea formează un compartiment de incendiu; Documentația prezenta are ca obiect numai instalațiile interioare de incalire si centrala termica.

Instalațiile termice si corpurile de incalzire nu au rpLaciiy si nici pasiv din punct de vedere al securității la,jftc


 • C. Igiena, sanatate si mediu inconjurator.

Prin realizarea incalzirii clădirii, isi pot desfasura activitatea intre 17 si 26

persoane in condiții de igiena si confort-in toate incaperile asigurandu-se temperatura conform destinației si in conformitate cu ordin nr. 119 din

4 februarie 2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației emitent: Ministerul Sănătății Si Ordinul nr. 994/2018 pentru modificarea și completarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății nr. 119/2014 si normativul 113, ediția in vigoare.

Prin dotare cu cazane de incalzire cu eficienta ridicata:

 • - se preconizează reducerea impactului negativ asupra

mediului înconjurător prin reducerea emisiilor de noxe (CO2, Nox)

 • -  utilizarea rațională și eficientă a resurselor energetice primare-utilizand „ tehnologii curate”

 • - diminuarea efectelor negative ale procesului de

producere a energiei asupra climei

 • - se asigura căldura si apa calda menajera si in acest fel nu creaza probleme de sănătate ocupantilor clădirii.atat prin caile de circulație existente- pentru accesul utilizatorilor, cat si pentru fiecare echipament, utilaj, instalație prin respectarea judicioasa a amplasamentelor cu asigurarea cailor de acces de minim 50 cm sau 80 cm in funcție de fiecare utilaj sau echipament.

Se asigura acesibilitatea-pentru personalul care desfasoara activitati in clădire -la confortul necesar -incalzire si apa calda menajera- pentru un randament optim si pentru un climat interior stimulativ, creativ din punct de vedere al mediului de lucru si igiena personala.

 • D.Protecția împotriva zgomotului.

Se va dota clădirea cu utilaje noi, modeme care se incadreaza in limitele de zgomot admise si se instaleaza/monteaza in interiorul clădirii -in incapere din zidărie cu planseu de beton care nu permite propagarea zgomotului.

Acestea sunt amplasate la distanta de locuințele locuitorilor din zona, si nu pot deranja prin zgomot comunitatea.

Utilajele si echipamentele cu care va fi utilata construcția vor fi de generație recenta si foarte recenta si in concordanta cu reglementările naționale si europene, marea majoritate fiind produse in Uniunea Europeana, respecta limitele de zgomot impuse . Zgomotul acestora va fi in limita acceptabila care va fi garantata de producătorii acestora.

F. Economie de energie si izolare termica,

Componentele noilor sisteme vor fi cu randamente maxime permise de tehnologia actuala, izolarea termica a acestora fiind făcută de producători in cazul utilajelor si echipamentelor care au temperatura mai mare decât a mediului in care lucrează, iar toate conductele calde decât mediul in care opereaza-in afara celor din spațiul incalzit-vor fi termoizolate pentru a asigura un randament al izolație superior, de minim 80 % asa cum prevăd reglementările in vigoare.

Echipamentele de pompare care sunt consumatoare de energie electrica -pompele, vor fi dimensionate la valoarea optima din punct de vedere al randamentului hidraulic si

electric si se vor incadra in nivelul de pierderi de energie maxim impus, conform certificatelor de conformitate si agrementelor tehnice.

• Cazanele de incalzire vor fi prevăzute cu condensatie; conversia energiei va fi în proporție de până la 98% (eficiență energetică normată, 109 %)

. Prin dotarea cu cronotermostate de camera se va economisi energia termica, fiecare incapere fiind incalzita la temperatura prescrisa; cronotermostatul prin programarea orara zilnica, zilnica in cadrul saptamanii -se reduce cantitatea de căldură, existând posibilitatea ca in perioadele din zi sau zile din saptamana in care clădirea nu este ocupata, temperatura in clădire sa fie redusa (pana deasupra temperaturii de apariție a condensului pe pereți).

 • 6.5. Nominalizarea surselor de finanțare a investiției publice, ca urmare a analizei financiare și economice:

-alocații de la bugetul local.

7. Urbanism, acorduri și avize conforme

Pentru intervențiile la clădirea menționată acestea se vor realiza se pot executa fără autorizație de construire în conformitate cu prevederile Legii 50/1991, articolul 11(1) lit. f, modificată și completată prin Legea nr. 453/2001 art. 8 alin. (1) lit. f):

„Se pot executa fără autorizație de construire următoarele lucrări care nu modifică structura de rezistență, caracteristicile inițiale ale construcțiilor și ale instalațiilor aferente sau aspectul arhitectural al acestora: reparații la instalațiile interioare, la branșamentele și racordurile exterioare, de orice fel, aferente construcțiilor, în limitele

proprietății, precum și mont climatizare și/sau de con
/ ■


--sl-----2\\!

----*-------------«

----X-------II—*l a

u

l'

uzaT


y   -—■*-------*-------s-

_          c------s---1

cp 1

go\\W

r r

»□

H&J

cp

-n cp


01

r HA

—y

^77“


VERIF. MLPAT

-----1 Cc—

--1     \\'/z, A/ z-' > m V-, rx\ //

VERIFICATOR EXPERT:

NUME:

SEMNĂTURĂ:

7 'v

CEplNTA

REFERAT TE^PERTiaÂTrtr/ DATA

SC PALPROIECT SRL ''

BENEFICIAR: MUNICIPIUL CRAIOVA

PROIECT

NR.02

SPECIFICAȚIE

NUME

SEMNĂTURĂ

SCARA:

^:W)

PROIECT: DALI-Reabilitare instalații centrala

FAZA:

SEF PROIECT:

ing. CHITA DANIEL

termica la imobilul situat in str. Oltet, nr.5

DALI

PROIECTAT:

ing. CORABIE ADRIAN

DATA:

TITLU PLANȘA: Plan dc încadrare in zona

PLANȘA

DESENAT:

ing. CHITA DANIEL

2019

NR.P1


Legenda:

clădire care face obiectul prezentei documentații

VERIF. MLPAT

VERIFICATOR EXPERT:

NUME:

/'SEMNĂTURĂ: *

CERINȚA

REFERAT / EXPERTIZA NR. / DATA

SC PALPROIECT S

,RL

BENEFICIAR: MUNICIPIUL CRAIOVA

PROIECT

NR.02

SPECIFICAȚIE

NUME

SEMNĂTURĂ

-SCARA:

1:500

PROIECT: DALI-Reabilitare instalații centrala termica la imobilul situat in str. Oltet, nr.5

FAZA:

DALI

SEF PROIECT:

ing. CHITA DANIEL

PROIECTAT:

ing. CORABIE ADRIAN

<

DATA: 2019

TITLU PLANȘA: Plan de situație

PLANȘA

NR.P2

DESENAT:

ing. CHITA DANIEL

W-—"


VERIF. MLPAT

VERIFICATOR EXPERT:

NUME:

SEMNĂTURĂ;

J

Cerința

REFERAT / EXPERTIZA NR. / DATA

SC PALPROIECT SRL

BENEFICIAR: MUNICIPIUL CRAIOVA

PROIECT

NR.02

SPECIFICAȚIE

NUME

SEMNĂTURĂ

SCARA:

PROIECT: DALI-Reabilitare instalații centrala

FAZA:

SEF PROIECT:

ing. CHITA DANIEL

1:100

termica la imobilul situat in str. Oltet, nr.5

DAU

PROIECTAT:

ing. CORABIE ADRIAN

DATA:

TITLU PLANSA:Plan amplasare centrala termica

PLANȘA

DESENAT:

ing. CHITA DANIEL

__2019

NR.P3VERIF. MLPAT

.........

a

VERIFICATOR EXPERT:

NUME:

SEMNĂTURĂ:,

CERINȚA

REFERAT / EXPERTIZA NR. / DATA

SC PALPROIECT SRL

BENEFICIAR: MUNICIPIUL CRAIOVA

PROIECT

NR. 02

SPECIFICAȚIE

NUME

SEMNĂTURĂ

SCARA: 1:20

PROIECT: DALI-Reabilitare instalații centrala termica la imobilul situat in str. Oltet, nr.5

FAZA:

DAU

SEF PROIECT:

mg. CHITA DANIEL

//

PROIECTAT:

mg. CORABIE ADRIAN

DATA: 2019

TITLU PLANȘA: PLAN INSTALAȚII IN CT

PLANȘA

NR.P4

DESENAT:

mg. CHITA DANIEL


LEGENDA:


Conducta incalzire , termoizolata - tur; Comducta incalzire , termoizolata - retur;


s-


Ad


Conducta racord la vas expansiune - incalzire;

Conducta apa tratata pentru incarnare instalație incalzire;


eri, CT2


Conducta apa calda menajera , termoizolata;

Centrala termica murala


Electropompa pentru montat pe conducta;


VERIF. MLPAT


VERIFICATOR EXPERT:


NUME:


SC PALPROIECT SRL


SEMNĂTURĂ-: CERINȚA

"W

r ați

. 1 ,

SCARA:

DATA:

2019


REFERAT / EXPERTIZA NR. / DATA


BENEFICIAR: MUNICIPIUL CRAIOVA


PROIECT NR. 02


SPECIFICAȚIE

NUME

SEMNĂTURA

SEF PROIECT:

ing. CHITA DANIEL

\ XzX- ‘

PROIECTAT:

ing. CORABIE ADRIAN

DESENAT:

ing. CHITA DANIEL

4^PROIECT: DALI-Reabilitare instalații centrala termica la imobilul situat in str. Oltet, nr.5


TITLU PLANSA:SCHEMA DE PRINCIPIU A INSTALAȚIILOR


FAZA: DAU


PLANȘA

NR.P5


1

.

Â

• 3