Hotărârea nr. 449/2019

Hotararea Consiliului Local nr. 449


MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR.449

privind repartizarea, în vederea închirierii, a două locuințe sociale

Consiliul Local al Municipiului Craiova întrunit în ședința ordinară din data de 31.10.2019;

Având în vedere referatul de aprobare nr.170760/2019, raportul nr.172252/2019 întocmit de Direcția Fond Locativ și C ontrol Asociații de Proprietari și raportul de avizare nr.173973/2019 întocmit de Direcția Juridică, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ prin care se propune repartizarea, în vederea închirierii, a două locuințe sociale și avizele nr.344/2019 al Comisiei III-Servicii Publice, Liberă Inițiativă și Relații Internaționale, nr.353/2019 al Comisiei IV-Învățământ, Cultură, Sănătate, Culte, Tineret și Sport, nr.357/2019 al Comisiei V-Juridică, Administrație Publică și Drepturi Cetățenești și nr.361/2019 al Comisiei I-Buget Finanțe, Studii, Prognoze și Administrarea domeniului;

În conformitate cu prevederile art.48 din Legea Locuinței nr.114/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare, art.30 din Hotărârea Guvernului nr.1275/2000 privind aprobarea Normelor metodologice pentru p un ere a în aplicare a prevederilor Legii locuinței nr. 114/1996, art.1 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.68/2006 privind măsuri pentru dezvoltarea activității în domeniul construcțiilor de locuințe prin programe la nivel national, art.1,art.2, art.3, art.14 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.74/2007 privind asigurarea fondului de locuințe sociale destinate chiriașilor evacuați sau care urmează a fi evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari, art.II din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2007 pentru modificarea Legii locuinței nr. 114/1996 și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 74/2007, art.108, 354, 355 și art.362 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ;

Potrivit Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.470/2018 privind aprobarea listei pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe și în repartizarea locuințelor destinate închirierii persoanelor și/sau familiilor evacuate sau care urmează a fi evacuate din locuințe retrocedate în natură foștilor proprietari, în anul 2019; „

În temeiul art.129, alin.2, lit.d, coroborat cu alin.7, lit.q, art.139, alin.1, art.154 alin.1 și art.196 alin.1 lit.a din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privin d Codul Administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă modificarea fondului unic de locuințe sociale, destinat închirierii persoanelor și/ sau familiilor evacuate sau care urmează a fi evacuate din locuințe retrocedate în natură foștilor proprietari, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.136/2013, modificată și completată, prin completare cu locuința situată în municipiul Craiova, str.Brestei, nr.257, bl.51g, sc.1, ap.307.

Art.2. Se aprobă repartizarea, în vederea închirierii, a două locuințe sociale, destinate persoanelor și/sau familiilor evacuate sau care urmează a fi evacuate din locuințe retrocedate în natură foștilor proprietari, către persoanele prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Se împuternicește Primarul Municipiului Craiova să încheie și să semneze contractele de închiriere a locuințelor identificate la art.1 din prezenta hotărâre.

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală și Direcția Fond Locativ și Control Asociații de Proprietari vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Gheorghe NEDELESCU


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR GENERAL,

Nicoleta MIULESCU


ANEXA LA HOTĂRÂREA NR.449/2019

Repartizare a două locuințe sociale destinate persoanelor și/sau familiilor evacuate sau care urmează a fi evacuate din locuințe retrocedate în natură foștilor proprietari

Nr. crt

Numele și prenumele

Adresa locuinței repartizate

1

VIZITIU MARIA

Str. Motru Nr. 23, Bl. 1, Sc. 2, Ap. 7 1 cameră și dependințe

Suprafață utilă: 23.13 mp

2

MATEI GEORGE

Str. Brestei Nr. 257, Bl. 51g, Sc. 1, Ap. 307 1 cameră și dependințe

Suprafață utilă: 65.00 mp

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Gheorghe NEDELESCU