Hotărârea nr. 447/2019

Hotararea Consiliului Local nr. 447


MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR. 447

privind modificarea Regulamentului referitor la desfășurarea activității de gestionare a câinilor fără stăpân, în municipiul Craiova, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.108/2014

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 31.10.2019;

Având în vedere referatul de aprobare nr.171152/2019, raportul nr.171977/2019 întocmit de Direcția Servicii Publice și raportul de avizare nr.179089/2019 întocmit de Direcția Juridică, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ prin care se propune modificarea Regulamentului referitor la desfășurarea activității de gestionare a câinilor fără stăpân, în municipiul Craiova aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.108/2014 și avizele nr.344/2019 al Comisiei III-Servicii Publice, Liberă Inițiativă și Relații Internaționale, nr.357/2019 al Comisiei V-Juridică, Administrație Publică și Drepturi Cetățenești și nr.361/2019 al Comisiei I-Buget Finanțe, Studii, Prognoze și Administrarea domeniului;

În conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 155/2001, privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân și Hotărârii Guvernului nr.1059/2013 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.155/2001;

În temeiul art.129 alin. 2 lit. d coroborat cu alin.7 lit.n, art.139 alin.1, art.154 alin.1 și art.196 alin.1 lit.a din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă modificarea art.13 din Regulamentul referitor la desfășurarea activității de gestionare a câinilor fără stăpân, în municipiul Craiova, prin completare cu un nou alineat, care va avea următorul conținut:

„Alin.4. Finanțarea poate fi făcută și din donații de la persoanele care adoptă la distanță, donații ale altor persoane fizice sau juridice sau din alte surse, în condițiile legii. Delegatul va ține o evidență contabilă distinctă a acestor sume și un raport intrări/ieșiri va fi publicat trimestrial, pe site-ul societății.”

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.108/2014.

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Servicii Publice și S.C. Salubritate Craiova S.R.L. vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR GENERAL,

Gheorghe NEDELESCU

Nicoleta MIULESCU