Hotărârea nr. 446/2019

Hotararea Consiliului Local nr. 446


MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR.446

privind aprobarea tarifelor pentru desfășurarea serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân, propuse de S.C. Salubritate Craiova S.R.L.

Consiliul Local al Municipiului Craiova întrunit în ședința ordinară din data de 31.10.2019;

Având în vedere referatul de aprobare nr.171156/2019, raportul nr.171981/2019 al Direcției Servicii Publice și raportul de avizare nr.179085/2019 al Direcției Juridice, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ prin care se propune aprobarea tarifelor pentru desfășurarea serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân, propuse de S.C. Salubritate Craiova S.R.L. și avizele nr.344/2019 al Comisiei III-Servicii Publice, Liberă Inițiativă și Relații Internaționale, nr.357/2019 al Comisiei V-Juridică, Administrație Publică și Drepturi Cetățenești și nr.361/2019 al Comisiei I-Buget Finanțe, Studii, Prognoze și Administrarea domeniului;

În conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 155/2001, privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân, Hotărârii Guvernului nr.1059/2013 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân și Hotărârii Guvernului nr.937/2018 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată;

În temeiul art.129 alin. 2 lit. d coroborat cu alin.7 lit.n, art.139 alin.1, art.154 alin.1 și art.196 alin.1 lit.a din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă tarifele privind desfășurarea serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân, propuse de S.C. Salubritate Craiova S.R.L., prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător anexa nr.3 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.417/2011 și își încetează efectele Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.266/2017.

Art.3.Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Servicii Publice și S.C. Salubritate Craiova S.R.L. vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ       CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR GENERAL, Gheorghe NEDELESCU           Nicoleta MIULESCU

ANEXA LA HOTĂRÂREA NR.446/2019

CENTRALIZATOR TARIFE PENTRU SERVICIUL DE GESTIONARE A CÂINILOR FĂRĂ STĂPÂNI 2019

Nr.

crt

Activitate

U.M.

Tarif fără T.V.A

Vechi

Tarif fără T.V.A Nou

1

Capturare câini

Lei/câine

84,59

126,06

2

Cazare câini comunitari-

Adăpost Breasta

Lei/câine/zi

12,55

17,83

3

Microcipare

Lei/câine

25,03

28,15

4

Deparazitare Internă -Externă

Lei/câine

2,26

4,28

5

Euthanasiere

Lei/câine

29,5

37,8

6

Operație pentru sterilizare -Mascul

Lei/câine

34,56

45,34

7

Operație pentru sterilizare -Femelă

Lei/câine

74,23

86,72

8

Vaccinare antirabică

Lei/câine

6,43

9,35

9

Adopție la distanță-Cazare

Adăpost Breasta

Lei/oră

12,55

17,83

10

Operațiuni RECS - conform contract

Lei/oră

37

37

11

Usoare tratamente conform contract

10

10

12

Autospecializată FIAT la capturare câini - lucrat

70,06

82,14

13

Autospecializată FIAT la capturare câini - asteptare

Lei/oră

45,73

53,24

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Gheorghe NEDELESCU