Hotărârea nr. 445/2019

Hotararea Consiliului Local nr. 445


MUNICIPIULUI CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR.445

privind aprobarea Programului comun de acțiune pentru deszăpezirea, prevenirea și combaterea poleiului în municipiul Craiova, pentru sezonul de iarnă 2019-2020

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 31.10.2019;

Având în vedere referatul de aprobare nr.171125/2019, raportul nr.171648/2019 al Direcției Servicii Publice și raportul de avizare nr.176515/2019 al Direcției Juridice, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ prin care se propune aprobarea Programului comun de acțiune pentru deszăpezirea, prevenirea și combaterea poleiului în municipiul Craiova, pentru sezonul de iarna 2019-2020 și avizele nr.344/2019 al Comisiei III-Servicii Publice, Liberă Inițiativă și Relații Internaționale, nr.355/2019 al Comisiei II-Urbanism, Protecția Mediului și Conservarea Monumentelor și nr.357/2019 al Comisiei V-Juridică, Administrație Publică și Drepturi Cetățenești;

În conformitate cu prevederile art.2 alin.1, alin.3 lit.g din Legea nr.101/2006 a serviciului de salubrizare a localităților, modificată și completată și ale Ordinului ANRSC nr.82/2015;

În temeiul art.129 alin.2 lit.d, coroborat cu alin.7 lit.n, art.139 alin.1, art.154 alin.1 și art.196 alin.1 lit.a din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă Programul comun de acțiune pentru deszăpezirea, prevenirea și combaterea poleiului în municipiul Craiova, pentru sezonul de iarnă 2019-2020, prevăzut în anexa (pag.1-58) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Servicii Publice și S.C. Salubritate Craiova S.R.L. vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Gheorghe NEDELESCU

CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR GENERAL,

Nicoleta MIULESCU

PROGRAM COMUN DE ACȚIUNE PENTRU DESZĂPEZIREA, PREVENIREA SI COMBATEREA POLEIULUI

IARNA 2019-2020

Pentru activitatea de deszăpezire in iama 2019-2020 se vor utiliza următoarele materiale antiderapante: sare industriala, nisip, clorura de calciu, clorura de magneziu, conform anexei la caietul de sarcini privind deszăpezirea. Lista cu materialele si cantitatile necesare este prezentata in ANEXA 1. Achiziția sării industriale, clorurilor si nisipului se va realiza prin proceduri specifice conform cerințelor actelor normative aplicabile achizițiilor publice. Pentru ușurarea activitatii materialul antiderapant va fi depozitat si in cinci rampe de incarcare intermediare: 1-Craiovita Noua B-dul. Dacia: 2- Rampa militară; 3-B-dul Decebal in parcarea de ia Electoputere; 4-Str. Potelu, langa A.N.L.; 5-Str. Prelungirea Bechetului, langa unitatea militară.

Deoarece S.C. Salubritate Craiova S.R. L. nu dispune in parcul propriu de toate utilajele necesare desfășurării activitatii dc deszăpezire, conform caietului de sarcini aprobat prin Hotararea nr. 2 a Asociației de Dezvoltare Intercomunitara “SALUBRIS Dolj”, s-a demarat procedura de închiriere de utilaje specifice de la alti agenti economici prin licitație publica pentru cele 12 loturi.

In ANEXA 2 sunt prezentate numeric utilajele participante la deszăpezire din partea S.C. Salubritate Craiova S.R.L. si cele 12 loturi ce se vor atribui prin licitație, care vor deveni definitive după încheierea tuturor procedurilor.

Activitatea de deszăpezire, pentru iarna 2019/2020 se va desfasura in 11 (unsprezece) sectoare de activitate, fiind monitorizata dc cate 2 (doi) dispeceri operațiuni salubrizare din cadrul S.C. Salubritate Craiova S.R.L. si un reprezentant al LAT, membra ADI „SALUBRIS Dolj”, in fiecare sector de activitate.

ANEXA 3 prezintă străzile principale si adiacente pe care se va acționa, fiind nominalizați si responsabilii pentru fiecare sector, responsabili care pot fi in locuiți in funcție de necesitați. Utilajele de deszăpezire care vor acționa in fiecare zona se vor stabili concret după incheierea tuturor procedurilor de închiriere a utilajelor. Străzile sunt prezentate în anexa la caietul de sarcini privind deszăpezirea aprobat prin Hotararea nr. 2 a ADI „SALUBRIS Dolj”.

In ANEXA 4 este prezentat programul de degajare a zăpezii de pe trotuare, din stafiile mijloacelor de transport in comun si de la trecerile de pietoni. Sunt specificați si responsabilii de sector si indicativele stafiilor de emisie-receptie. La activitatea de degajare a zăpezii de pe trotuare, din stațiile mijloacelor de transport in comun si de la trecerile de pietoni participa si alte societăți din subordinea Primăriei Craiova. Menționam ca aceste locații sunt prezentate in anexele la caietul de sarcini pentru desfasurarea activitatii de deszăpezire, aprobat prin Hotatarea nr.2 a ADI „SALUBRIS Dolj” .

ANEXA 5 prezintă tabelul cu personalul din cadrul S.C. Salubritate Craiova S;R.L;,"responsabil cu activitatea de deszăpezire-pe fiecare sector de activitate in parte, fiind specificate si indicativele stațiilor de emisie-receptie si numerele de telefon folosite.

ANEXA 6 prezintă spatiile de depozitare a zăpezii - zona Drum acces rampa ecologica Mofleni.

In ANEXA 7 sunt prezentate spatiile pentru adunarea si odihna personalului din cadrul S.C. Salubritate Craiova S.R.L., participant la deszăpezire.

In ANEXA 8 sunt menționați reprezentanții UAT, membra ADI „SALUBRIS Dolj”, care vor verifica si confirma desfasurarea activitatii de curatare si transport a zăpezii de pe cerile publice si menținerea in funcțiune a acestora pe timp de polei sau de inghet.Sef Departament,

Ing. Mihai lordache

LISTA CU MATERIALELE ANTIDERAPANTE

2019 - 2020

DENUMIRE

CANTITATE DE ACHIZIȚIONAT

STOC EXISTENT

SARE

2000-5000 tone

9,6 to

NISIP

500-1 OOOmc

0 mc

CLORURA CALCIU

max. 150 to

4 to

CLORURA MAGNEZIU

7,75 to

A d m uijșf ad©t?rarr^?

:"‘*r ■'>-


Direstor/Tehnic.

\ i

ing. Viorel-Dra^sJ^ebrc-Mazilu


Sef Departament.

Ing. Mihai lordache

LISTA CU UTILAJELE

CE PARTICIPA LA DESZĂPEZIRE 2019-2020 ale S.C. Salubritate Craiova SRL

NR.

CRT

TIP UTILAJ

SOCIETATEA

S.C. SALUBRITATE

1

TRACTOR CU PLUG/REMORCA/LAMA

4

2

TRACTOR CU SARARÎTA /REMORCA

3

3

VEHICUL DE GOSP. COMUNALA CU LAMA SI SARARÎTA

3

4

TIH 445

2

5

WOLLA A-1800 IF

1

6

FIAT DUCATO CLORURI/TP

2

7

AUTOMATURATOARE LAMA/SARARITA

1

8

FREZE

13

9

ATV

8

10

TRACTOR CU LAMA SI SARARÎTA

1

11

MULTIF. CU LAMA SI SARARÎTA

5

TOTAL

43îfrrc-Mazilu


Sef Departament, Ing. Mihai Iprdache


Tip vehicul

Număr minim utilaje

Număr maxim utilaje

Tractor rutier de minim 60 CP echipat cu plug (semigreder)/lama/remorca

3

5

LOT 1

3

5

Tractor rutier de minim 60 CP cu echipament de imprastiai materiale antiderapante/remorca

2

4

LOT 2

2

4

Autogredere cu putere de minim 80 CP

1

2

LOT 3

1

2

Autovehicule capacitate > 16 tone, cu 2 -4 axe motrice, echipate cu Iarna și sistem de împrăștiat material antiderapant cu capacitate de 2-3,5 mc.

1

2

LOT 4

1

2

Autovehicule capacitate > 16 tone, cu 2 -4 axe motrice, echipate cu lama și sistem de împrăștiat material antiderapant cu capacitate de 4-6 mc.

3

s

LOT 5

3

6

Autovehicule capacitate > 16 tone, cu 2 -4 axe motrice, echipate cu lama și sistem de împrăștiat material antiderapant cu capacitate de 7-9 rhc.

3

5

LOT 6

3

5

Buldoexcavatoare cu cupa cu capacitate intre 0,3mc-1,1mc pentru activitatea de deszăpezire

4

7

LOT 7

4

7

Buldoexcavatoare cu cupa cu capacitate intre 1,2mc-1,25mc pentru activitatea de deszăpezire

2

3

LOT 8

2

3

Buldoexcavatoare cu cupa cu capacitate intre 1,3 mc-1,5 mc pentru activitatea de deszăpezire

2

4

LOT 9

2

4

încărcător frontal cu cupă > 3 mc.

3

4

LOT 10

3

4

Tractor echipat cu lama > 150cp

1

2

LOT 11

1

2

Autobasculante cu capacitate 7-20 tone pentru transport materiale antiderapante (sare, nisip). zapad^si-Uacțare.

2

4

-A

2

4

TOTAL'PRESTArifX

27

.48


Administrator,/ Cp /

Mihai-Vk^Litan


£ xj! Director Te *4      /

N Viorel-Dragos D<Scf Departament,ETAPA I

ETAPA II

STRĂZI PRINCIPALE

STRĂZI ADIACENTE

A.I. CUZA, N. BALCESCU, FRAȚII GOLEȘTI,

ROMULUI, M. BASARAB, I. MAIORESCU, MADONA, POPA ȘAPCA, M. VITEAZUL UNIRII, ESPLANADA, GH. DOJA, DEALUL SPIREI,

MITR. N. VORNICESCU, S. BARNUTIU, AL, MACEDONSKI, BUJORULUI, E. CARADA,

CRISULUI, JIETULUI, M. VODĂ, SF. DUMITRU,

24 INUARIE, MITR. FIRMILIAN, 1. JIANU, FILANTROPIEI, BRANDUSA, TRANSILVANIA, C-TIN BRINCUSI, AVRAM IANCLJ, ARIES, ST. VODĂ, FRAȚII BUZESTI, LIBERTĂȚII, C.D. FORTUNESCU,

FELIX ADERCA, R. ROLLAND, C.R. MOTRU, DREPTĂȚII, HOREZULUI, 13 SEPTEMBRIE, BUZIAS, A. PAUNESCU, ARTARULLUI

ALEI SI PARCARI DIN ZONA CENTRALA

RESPONSABILCIUBOTU IONUT, SMEU DOREL


DÎT&ațoir Țelmic, ing. Viorel-jE^ag^Dobrc-Mazilu


Sef Departament,


Ing. Mihai lordache


SECTOR 1A

_____________STRĂZI PRINCIPALE

CENTRUL ISTORIC

C.N. PLOPSOR, OLTET, ROMAIN ROLLAND, TRAIAN DEMETRESCU,

R. MUNCITOARE, P. MOSOIU, DREPTĂȚII, TH. AMAN, LIPSCANI,

M. KOGALNICEANU

RESPONSABILI: STANESCU ILIUTA, DASCALU DUMITRUDire

ing. Viorel-Dragos


Sef Departament, Ing. Mihaî Iordache


ETAPA 1

ETAPA II

STRĂZI PRINCIPALE

STRĂZI ADIACENTE

BVD. DACIA (CL. SEVERINULUI-AMARADIA), BVD. TINERETULUI, BVD. OLTENIA, BVD. G. ENESCU, PAȘCANI, OPANEZ, CASTANILOR, TUFANELE, MAGNOLIEI, GHETISOARE1,                  i

GORUNULUI, PALTINULUI, E. FARAGO, ALEI CASTANILOR, PIERSICULUI, N. COCULESCU, G. GABRIELESCU, COLȚUNAȘ, DÎMBOVIȚA, PENES CURCANUL,RAZBOIENI, CART. 41,

ALEI SI PARCARI DIN CART. CRAIOVITA NOUA, G. ENESCU

RESPONSABILI: TRASCA ALEXANDRU, FLORESCU 0VID1U


Sef Departament,

Ing. Mihai^jdache

ETAPA I

ETAPA II

STRĂZI PRINCIPALE

STRĂZI ADIACENTE

DACIA (AMARADIA-GARA), AMARADIA, BRAZDA LUI NOVAC, DOLJULUI, 1 DECEMBRIE 1918.OPANEZ

M. CERCHEZ, C-TIN ARGETOIANU, PLEVNEI, FAGARAS, PRIVIGHETORII, SERG. C-TIN POPESCU

ALEI SI PARCARI DIN CART. BRAZDA LUI NOVAC,

RESPONSABILI: POPESCU MARIUS, MANDA COSMIN

Administrația^’^ AÎ e ?X

'.X ...069145

Mihai-Vlad            T.^c&g-

/tS*


Director Tehnic,

Viorel-Dragcp^pQ^re-Mazîlu


Sef Departament,

Ing. MihațjordacheETAPA 1

ETAPA II

STRĂZI PRINCIPALE

STRĂZI ADIACENTE

ȘTEFAN CEL MARE, PĂCII, PIETATII, SERBAN VODĂ,

P-TA C-TIN BRINCUSI, ARGEȘ, BASARABIA, BUCOVINA, N. IOGA, MARAMUREȘ, N. BALCESCU, CAROL 1, PĂLTINIȘ, V. ALECSANDRI, FRAȚII GOLEȘTI, GOGU CONSTANTINESCU, DECEBAL (GARA-RAMPA MILITARĂ), V. CONTA, POETULUI, OVIDIU,

ARH. DAN NICOLAE, M EMINESCU, I.L. CARAGIALE,

G. COSBUC, GILORTULUI, MILCOV, BUCIUMULUI,

FELDIOARA, MITR. N. CRIVEANU, PICTOR NEGULICI, ROVINE, BANUL MIHALCEA, SOARELUI, M. BARCA, S. STOILOV, GH. BARITIU, J. NEGULESCU,

ALEI SI PARCARI DIN CART. ROVINE, DEZROBIRII,

RESPONSABILI: TRUTA MARIUS, CIOICA MARIAN.

Administrator^:-Directe ing. Viorel-Dn


Sef Departament,

■e-Mazilu              Ing. Mihai Jordache


ETAPA 1

ETAPA II

STRĂZI PRINCIPALE

STRĂZI ADIACENTE

SPANIA, NANTERRE, HORIA, PUTNEI, P. ISPIRESCU, SARARI, TRAIAN LALESCU, IMP. TRAIAN, SF. APOSTOLI, DECEBALțRAMPA-CARACAL), H. COANDA,

GIRLESTI, E. STOENESCU, CLOȘCA, PICTOR 1. ANDREESCU, MARASEST1, MARASTI, E. GRIGORESCU, OITUZ, V. CARPEN, ELECTROPUTERE, L. MRAZEK, CÂMPULUI, P. POENARU, 1. TUCULESCU, TEHNICII,

RESPONSABILI: PASARE CONSTANTIN, DUDU ADRIAN

Administrat^AT

; - v c± r

& O)

zDire ing. Viorel-


•rc-Mazilu


Sef Departament, lng. Mihni ^••'■1'’'**’“


ETAPA l

ETAPA II

STRĂZI PRINCIPALE

STRĂZI ADIACENTE

GH. CHITU, ROVINARI, GEN. GH. MAGHERU, POTELU

ANUL 1848, H. COANDA, 22 DECEMBRIE 1989, T. VLADIMIRESCU,: ULMULUI, M. MILLO, CARACAL, H. FORD, GEN. DRAGALINA, P. RARES, PINULUI,

D. BOLINTINEANU, V. TEPES, P. CARP, I.D. SIRBU, REVOLUȚIEI, A. VLA1CU, VINTULUI, PANDURILOR, RECUNOȘTINȚEI, NERVA, ÎNCLINATĂ, D. BOLINTINEANU, A. RUSSO, CR. TELL,

ALEI St PARCARI DIN CART. V. ROȘIE

RESPONSABILI: NICOLAESCU OVIDIU, PREDA ADRIAN

Fx

Administrator,                    Directoi

Mihai-Vlad Butap.--77~"^ ing. ViorcDDraf ...... 'Vz

-rt>

■ tO

.■? -


!j63145

■y .ax

"x - , .,■■■ oMazilii


Sef Departament,

Ing. Xlihaijordache


ETAPA I

ETAPA II

STRĂZI PRINCIPALE

STRĂZI ADIACENTE

BVD. 1 MAL BVD. N. ROMANESCU, BVD ȘTIRBE! VODĂ.

C COPOSU, M. SORESCU, TABACI, POPOVENI, GEROTA, RÂULUI, UNIRII, BUCURA, V PAPILIAN, V. GOMOIU, ST. BERCEANU,

M. CANCIULESCU, C-TIN SEVEREANU, C-TIN ANGELESCU, SISESTI, ION CANTACUZINO. ANA IPATESCU,

VOINICULUI, EROILOR, I. AUGUSTIN, LALELELOR, CEAHLĂULUI,

STRĂZI DIN CARI. N. ROMANESCU, CATARGIU.FACAI

ALEI SI PARCARI DIN CART. 1 MAI, ST. VODĂ, N. ROMANESCU

RESPONSABILI FL.ORESCU ILIAN, PREDA SORIN

Adminislrai,ijrr-

M i hai - V1 a rklVifî;Direcrl

îng. Viorel-Dn


ire-Mazilu


Sef Departament,ETAPA I

ETAPA II

STRĂZI PRINCIPALE

STRĂZI ADIACENTE

BUCOVAT, EC. TEODOROIU, ALEXANDRU CEL BUN, E. TEODORINI, OBEDEANU, CRAIOVITA, FLUTURI, CP. ISLAZ, PELENDAVA, BRESTEI, M. TANASE, C-TIN LECCA, CART. ROVINE II, CALUGARENI, RÂULUI,

DUMBRĂVENI, GR. ALEXANDRESCU, TOMIS, CERNA, PARCULUI, AL. ODOBLEJA, POPORULUI, RENAȘTERII, TOMIS, MORII, PETUNIILOR, BEETHOVEN, I. CEZAR

STRĂZI DIN CART. BRESTEI SI FATA LUNCII

SECTOR 9 (EUROPEAN 1)

ETAPA 1

ETAPA II

STRĂZI PRINCIPALE

STRĂZI ADIACENTE

BVD. N. TU ULESCU, OL SEVER1NULUI

zona IZVORUL RECE, TROACA

PASAJ SUPRATERAN

RESPONSABILI: VLADOIU TIBERIU, UDRICA ILIE

Administrator,__________

MihaDVlad,BMt^ire


DircctojțxTehtîjî?) jug. Viorel-Dra^i

* X-\

"A

X co

‘J


ilu


Scf Departament.

Ing. Mihai înrdaehe


SECTOR 10 (EUROPEAN 2)

ETAPA I

ETAPA II

STRĂZI PRINCIPALE

STRĂZI ADIACENTE

CALEA BUCUREȘTI, IEȘIRE ORAȘ PASAJ SUS

VIDRA, PAUNITEI, DR. APELOR, DR. MUNTENILOR, PL. VULCANESTI PESCARUS

RESPONSABILLIVANESCU ȘTEFAN, VOICU ROMMEL


Di reci

ing. Viorcl-E                ’azilu


Sef Departament,

Ine. Mihai lordache


SECTOR 11

ETAPA I

ETAPA ll

STRĂZI PRINCIPALE

STRĂZI ADIACENTE

STR.BARIERA VALCII.STR. TOAMNEI,STR. ROZELOR,

STR. PARÂNGULUI, STR. VIILOR, STR CARPENULUI,STR. TEILOR PARÂNGULUI, LAMAITEi

STR. LĂCRĂMIOAREI,STR. TRANDAFIRULUI, STR. MERISORULU1,

STR. PLOPULUI, STR. STEJARULUI, STR. MĂLINULUI

STRĂZI SI ALEI DIN BARIERA VALCII

SIMNICUL DE JOS

RESPONSABILLPAUNA MARIUS VALENTIN, DUDUVEICA SORINEL PAUL

Administrator,                         Directe

re-Mazilu


Sef Departament,

Ing. Mihjti Iordache


Mihai-Vlad                      ing. Viorel-Dra

a gu

M r* J |l

RESPONSABILI: DINUTI COSMIN, BULAT ȘTEFAN

Adminjâ|E^©i45              Directori

Mihai-Vd^d Butari

■ 5?—f?» -•

y

RON^


n

2

4azilu


i£ î x>


Sef Departament, Ing. Mit151’ Tnr/larl^e


Anexa nr.3

ANEXA NR. 1

La Caietul de Sarcini

Caile de circulație pe care se execută activitatea de curățare a zăpezii

Ni.

crt.

(         Denumire tronson

strada

Gradul de prioritate

Dimensiuni tronson strada

Gradul de curățare

%

Lung, (xn)

Lat.

(m)

----------------------------1

5 Li

' 1.

Aleea acces bl. 156 ap.

3

105

5

525

60

2.

Aleea Agroind

3

120

6

720

60

D,

Aleea Atexandru-Odebeseu

4

75

4

390

60

4.

Aleea Anul 1848

2

211

6.5

1.371

60

i

5.

Aleea Arh. Duiliu Marcu

2

371

6

2.226

80

6.

Aleea B.P. Hașdeu

3

35

3

105

60

7.

Aleea Bărăganului

3

70

3

210

60

8.

Aleea Bibescu

3

50

3

150

60

9.

Aleea Balnduziei

3

100

4

400

60

10.

Aleea Bândușa

2

55

3

165

60

11.

Aleea Bucegi

3

230

5,4

1.242

60

12.

Aleea Bucura

3

260

8

2.080

60

13.

.Aicea Bușteni

3

280

4

1.120

60

14.

Aleea Călugăreni

n

3

300

5

1.500

î

60

15.

Aleea II Caracal

2

150

4

600

60

16.

Aleea Constantin Brâncuși

2

170

6

1.020

80

17.

Aleea Diomsie Ecleziarhul

3

26

1

26

60

18.

Aleea Dr. Mărcovici

3

410

5

2.050

60-]l

19.

Aleea Drumul Comeșului

350

4

1.400

| 60

20.

Aleea Drumul Jiului

3

148

3.5

518

60

21.

Aleea Dunării

3

332

8,29

2752

60

22.

Aleea Feleacului

2

70

3,1

217

60

23.

Aleea Plorcștî

•n

60

7

420

60

24.

Aleea Fluturi

1

90

4

360

| 60

i 25.

1

J

Aleea Frasinului

3

90

2,5

225

60

26.

Aleea Gen. Gh. Magheru

2

200

U5

685

60

27.

Aleea George Coșbuc

2

50

3

150

60

28.

Aleea Gheorghe Ckgu

2

3

390

60

29.

Aleea Ghețișoarei

.■“i

o

250

7

1.750

60

30.

Aleea Ilomer

3

150

3,5

525

60

31.

Aleea Hortensiei ..........

2

100

. . 4

400

80

32.

Aleea Ion Vasilescu

2

180

3,5

630

80

33.

.Aleea Isvama

3

175

11

1925

60

' 34.

Aloca Izvorului

3

70

3

Țin

U

60

35.

Aleea Livezi

3

110

4

440

60

36.

Aleea Măcimilui

3

180

4,5

810

60

37.

Aleea Magnol iei

3

280

4-7,1

1740

80

38.

Aleea Mamaia

2

70

4

280

60

39.

Aleea Matei Basarab

3

120

4

480

60

40.

Aleea Nectarului

3

t

40

4

160

60

41.

Aleea Nicolae Bălcescu

3

20

3

60

60

42.

.Aleea Nicolae Iorga

2

210

7,5

1.575

60

43.

Aleea Elena Teodorini

2

200

4-5

1.000

60

44.

AJeea-Obedeanu

40

4

-160

60

7

45.

Aleea Odessa

300

T 4

1.200

60

46.

1

Aleea Părului

3

60

5

300

60

47.

Aleea Poienii

3

105

6

630

60

48.

Aleea Potelu

j

2

260

7

1820

60

49.

Aleea Prunului

3

50

3,2

160

60

50.

Aleea Râului

3

60

i

6

360

60

51.

Aleea Recunoștinței

3

75

5

375

60

52.

AteUAmmrr

3

450

1

4

600

60

53.

Aleea-Roznov

înn JLW

4

ztnn

7'JU

60

i 54.

Aleea Sfântu Gheorghe

n

205

4-5

905

60

55.

56.

Aleea Tabacu

2

. 50

7

350

60

57.

Aleea Târgului

3

210

5

1.050

. 60

58.

Aleea Toamnei

3

135

4

540

60

59.

Aleea Triajului

3

100

4

400

60

60.

Aleea Trotușului

3

170

5

850

60

61.

Aleea V'asile Aiecsandri

3

25

3

75

60

62.

Aleea 1 Decembrie 1918

3

200

5

1.000

60

63.

Aleea I Abatorului

3

550

6

3.300

60

64.

Aleea I Albinelor

3

100

3

300

60

65.

Aleea 1 Alexandru cel Bun

3

50

5

250

60

66.

Aleea I Alunului

3

140

4

560

60

67.

Aleea 1 Ana Ipătescu

o J

120

2,65

318

60

68.

Aleea I Bâlteni

3

305

3,7'

1129

!

60

69.

Aleea I Banu Stepan

3

220

4

880

60

70.

Aleea 1 Bariera Vâlcii

2

840

6

5036

60

71.

Aleea I Bechet

3

210

5

1050

60

72.

Aleea I Brestei

3

221

5

1.205

60

73.

Aleea I Bucegi

3

360

5

1800

60

74.

Aleea I Călușari

o

3

348

7

2436

60

75.

Aleea I Câmpia Islaz

3

100

4

400

60

' 76.

Aleea I Cantonului

2

160

4

640

60

77.

Aleea I Căpșunilor

3

75

5

375

60

78.

Aleea I Caracal

2

280

5

1.400

60

79.

Aleea I Castanilor

2

130

6

780

80

80.

Aleea I Cornele

3

480

4,5

2160

60

81.

Aleea I Cornellu Coposu

'“T-

3

90

1,5

135

60

82.

Aleea I Crinului

3

161

4

644

60

83.

Aleea I Depoului

3

440

5,5

2.420

60

84.

Aleea I Doicești

3

113

4

452

60

85.

Aleea I Drumul Apelor

3

130

3,5

455

60

86.

Aicea I Drumul Fabricii

3

136

5

680

60

87.

Aleea I Drumul Muntenilor

3

250

5

1.250

60

88.

Aleea I Drumul Ungurenilor

3

120

4

480

60

89.

Aleea 1 Fragilor

3

295

5

1.475

60

90.

Aleea I Fulger

3

170

6

1020

60

91.

Aleea 1 Gârlești

3

330

5

1.650

60 j

92.

Aleea 1 Gheorgtte Donici

3

120

5

600

60

93.

Aleea N. Romancscu

3

40

1;5

45

60

94.

Aleea I Mirlei

3

40

3,8

152

60

95.

Aleea I Motru

3

210

8

1680

60

96.

Aleea I Odcssa                     ;

i

3

440

6

2640

60

12

; 97.

Aleea 1 Păltiniș

3

65

5

325

1 60

98.

Alcoa I Pandurilor-

3

|      450

1

n

4350

60

99.

Aleea I Parângului

2

450

3

1.350

60

100.

Aleea I Plaiul Vulcăneștl

3

110

3

330

60

101.

; Aleea 1 Poligonului

3

190

5

950

60

102.

Aleea I Popova

D

100

5

500

60

103.

Aleea Popoveni

3

100

6

600

60

104.

Aleea I Primăverii

2

390

6,1

2.379

60

105.

Aleea I Productelor

3

420

wv

60

106.

<

Alee e I Ramuri

3

260

3,6

936

60

107.

Aleea I Râului

90

6

540

60

108.

.Aleea I Rovine

'*T

40

3,7

148

60

109.

Aleea IRoznov

'"Y

124

6

744

60

110.

Aleea I Șimnic

3

450

5

2.250

60

j 111.

Aleea I Târguim

-n

240

7

PASO

60

112.

Aleea I Teilor

2

850

4,9

4.165

60

J

113.

Aleea I Țărăncuței

2

171

7,56

293

60

114.

Aleea H Abatorului

3

480

6

2.880

60

115.

Aleea 11 Albinelor

3

220

3

660

60

116’.

Aleea II Alexandru cel Bun

i

3

68

5

340

60

117.

Aleea II Ana Ipatescu

3

196

4,15

813

60

118.

Aleea II Bâlteni

3

290

7

2030

60

119.

Aleea II Banu Stepan

3

210

5

1.050

60

120.

Aleea II Bariera Vâlcii

2

210

3

630

60

121.

Aleea II Bcchct

3

325

12

3900

60 j

122.

Aleea II Breslei                      |

3

25

1

25

60 2

1123.

Aleea II Bucegi

3

50

4

200

60

124.

Aleea II Călușari

240

6

1140

60

125.

Aleea II Câmpia Islaz

3

70

5

350

60

126.

Aleea II Cantonului

2

220

4

i

880

60

127.

Aleea II Căpșunilor

3

125

6

750

60

128.

Aleea II Castanilor

2

320

7,1

2.272

60

129.

Aleea H Comeliu Coposu

3

130

1,5

195

60

130.

Aleea II Crinului

3

164

4

656

60

131.

Aleea II Depoului

3

550

4

2.200

60

132.

Aleea II Doicești

125

5

625

60

133.

Aleea II Drumul Apelor

3

290

3,5

1.015

60

134.

Aleea H Drumul Fabricii

3

136

3,5

473

60

135.

Aleea II Drumul Muntenilor

..     ■■         3

320

5

1.600

60

136.

Aleea II Drumul Ungurenilor

3

160

4

640

60

137.

Aleea II Fragilor

3

240

5

1.200

60

138.

Aleea II Fulger

3

150

5,5

825

60

139.

Aleea II Cârtești

3

700

5

3500

60

140.

Aleea II Gheorghe Douici

3

100

5

500

60

141.

Aleea II Motru

3

880

'5

900

60

142.

Aleea II Nicolae Romanescu

3

100

3

300

60

143.

Aleea II Odessa

3

900

5

4.500

60

144.

Aleea II Păltiniș

2

70

5

420

60 i

145.

Aleea U Parângului

2

170

510

60

146.

Aleea II Plaiul Vulcănești

3

170

3,5

595

60

147.

Aleea 11 Poligonului

3

276

3,27

903

60

148.

Aleea II Popova

3

100

5

500

60 Iz

1

149.

J Aleea II Primăverii

2

155

5

j       775

60

150.

/\leea II Ramuri

190

3,6

684

60

151.

Aleea II Rovine

50

5

250

60

152.

Aleea II Roznov

3

124

6

744

60

153.

Aleea II Teilor

3

180

3,9

702

60

1154.

Aleea II Toamnei

3

1.130

6

7.860

60

i

155.

Aleea II Țărăncuței

2

185

6

1110

60

156.

Aleea III Abatorului

2

180

5

900

60

157.

Aleea III Alexandru cel Bun

3

68

5

340

60

158.

Aleea III Bâlteni

3

157

2,5

392

60

159.

Aleea III Bariera Vâlcii

3

480

4

1920

60

160.

Aleea III Brestei

380

4,4

1672

60

161.

Aleea III Călușari

3

200

■5

1.000

60

162.

i

Aleea HI Câmpia Islaz

3

130

3

390

60

163.

Aleea III Cantonului

2

210

4

840

60

164.

Aleea III Căpșunilor

3

145

5,8

841

60

165.

Aleea III Castanilor

2

240

7,1

1.704

60

166.

Aleea III Crinului

3

123

4

492

60

167.

Aleea III Doiceștl

■’*>

100

3

300

60

168.

Aleea III Drumul Apelor

350

2,7

945

60

169.

Aleea III Drumul Fabricii

3

100

4

400

60

170.

AfeerftT-DnimurNtatenilor

o

360

5

E800

60

171.

Aleea III Fragilor

3

237

5

1.185

60

172.

Aleea III Fulger

3

95

3,5

333

60

173.

Aleea III Geerge-Eneseu

3

480

a

540

60

174

Aleea III Ghcorghc Donici

3

135

r

5

675

eq'

Ta

175.

Al eea-lțPP&lteiș

3

2W

1

5

4.050

69

176.

Aleea DI Parângului

2

170

3,2

544

60

177.

.Aleea III Plaiul Vulcănești

3

475

3,7

1757

60

1.78.

I

Aleea III Poligonului

J

458

5

2290

60

179.

Aleea III Popova

3

90

5

450

60

180.

Aleea III Primăverii

2

100

6

600

60

181.

Aleea III Ramuri

3

110

3,6

396

i

I            60

182.

Aicea III Rovine

3

20

6

120

60

183.

Aleea HI Roznov

3

95

4

380

60

184.

Aleea HI Teilor

n

3

185

4

740

60

185.

Aleea IV Alexandru cel Bun

3

110

5

550

60

; 186.

Aleea IV Bâlteni

3

505

4,3

217

60

187.

Aleea IV Breslei

3

310

4

1.240

60

188.

Aleea IV Doinești

3

85

4

340

60

189.

Aleea IV Drumul Apelor

3

480

5,5 -6

2840

60

190.

Aleea IV -Drumul Muntenilor

3

440

5

2950

69

191.

Aleea IV Fragilor

3

180

3

540

60

192.

Aleea IV Fulger

72

83

4

332

i

60

193.

Aleea IV Gheorghe Donici

3

120

5

600 [

60

194.

Aleea IV Parângului

2

150

'o O

450

60

195.

Aleea IV Poligonului

3

897

3,3

2967

60

196.

Aleea IV Primăverii

2

360

6

1.920

ț

60

197.

Aleea IV Șîmnic

1

1.200

6

7.200

60

198.

Aleea IV Teilor

3

150

4,9

735

60

199.

Aleea V Alexandru cel Bun

3

110

5

550

60

200. ■

Aleea V Breslei

3

250

4

1.000

60 i

201.

| Aleea V Doiecști

3

70

3

210

60

202.

Aleea V Drumul Apelor

■A

600

4,5

2700

l

60

203.

Aleea V Fragilor

3

75

3

225

60 !

204.

Aicea V Gheorghe Dunici

3

105

4

420

60

205.

Aleea V Parângului

2

170

3,2

544

60

i

206.

Aleea V Primăverii

2

120

3,5

420

60 |

207.

Aleea V Teilor

3

90

3.5

315

60

208.

Aleea VI Alexandru cel Bun

3

110

5

550

60 i

1

209.

Aleea VI Brestei

3

257

5,5

1

1414

60

210.

i

Aleea VI Doiceștî

3

100

3

300

60

211.

Aleea VI Drumul Apelor

3

1076

U5,6

5005

60 ■

212.

Aleea VI Fragilor

T-

3

120

110

60

213.

Aleea VI Parângului

2

110

3

330

60

214.

Aleea-VI Poligonului

3

i on

4

480

60

215.

Aleea VI Primăverii

2

140

3

420

60

216.

Aleea VI Teilor

3

60

3,5

210

60

217.

Aleea VII Brestei

3

210

A

840

60

218.

Aleea VII Fragilor

3

90

5

450

60

219.

3

1 nn

384

60

:220.

Aleea VII Teilor

1

3

220

5

1.100

60

221.

Aloca VIII Fragilor

3

174

4,5

783

60

222.

Aleea VIU Teilor

3

150

5

750

60

223.

Bulevardul Oltenia

1

2.900

7-14

30.450

80 ’

224.

Bulevardul Tineretului

1

1.395

10

13.950

80

225.

Bulevardul Știrbei Vodă

1

2.414

13

31.382

80

226.

Bulevardul Carol I

1

1.460

10

14.600 |

60 2

227.

Bulevardul Dacia + Piață Gării

1

7072

14

99005

80

228.

Bulevardul Dccebal

1

5211

14

72960

80

[229.

Bulevardul 1 Mai

1

2006

21

42122

90

i

230.

Bulevardul Nicolae Titulescn

1

1468

14

20552

90

231.

i

1

Bulevardul Nicolae Romanescu

1

1.615

14

22.610

90

232.

Calea Brezei + aici

3

2.920

4-7

18.280

60

233.

DE 5

3

200

6

1.200

90

234.

Drumul industriilor

3

3.100

6

18.600

60

235.

Fundătura Popova

3

105

5

525

60

236.

_

Strada Parcul Câmpul Libertății

Anul 1848

2

105

6

630

60

237.

Prelungirea Teilor

3

680

7

4.760

60

238.

Strada 1 Decembrie 1918

1

900

7

6.300

80

i

239.

Strada 13 Septembrie

2

470

8,5

3995

60

240.

Strada 22 Decembriel989

1

835

7,7

6430

80

i

241.

Strada 24 Ianuarie

2

120

7

840

60

242.

Strada Abatorului

1.100

6

6.600

60

243.

Strada Aeroport

3

410

6

2.460

60

244.

Strada Afinelor

195

5

975

60

245.

Strada Alecu Russo

3

120

5

600

60 ]

246.

Strada Alba Iulia

3

1.340

14

18.760

60

247.

Strada Albăstrele

2

275

6

1.650

60

!

248.

Strada Albinelor

3

270

7

1890

60

249.

Strada Albișoarei

3

235

5

1.175

60

250.

Strada Alexandria

3

315

4

1260

60

251.

Strada Alexandru Buia

2

180

3,5

855

60

252.

Strada Alexandru cel Bun

1

250

7

1.750

60 2

253.

Strada Alexandru Ioan Cuza -r Piața Tricolorului

1

1.615

7

12.305

95

254.

| Strada Alexandru Macedonski

1

1048

7-8

8.313

80

255.

Strada Alexandri Odobescu

2

90

5

450

60

256.

Strada Almăjului

3

292

7

2024

60

257.

Strada Alunului

0

570

1.710

60

258.

Strada Amaradia

1

1.270

8-15

14.605

4 80

i259.

Strada Amil car Sandul eseu

2

480

6,7

3.216

60

260.

Strada Ana Ipătescu

1

1131

6-7

7.286

80

i

261.

Strada Anina

3

70

3

210

60

262.

Strada Antiaeriană

350

5

1.750

60 j

263.

Strada Anul 1848

1

1155

8-9

9.540

80

264.

Strada Arad

3

580

4

2.320

60

265.

Strada Argeș

1

140

7

980

80

266.

Strada Arh. Constantin Iotzu

2

240

3,5-6

1.140

60

267.

Strada Arh. Dan Nicolae

2

280

5,7

1.596

60

268.

Aleea Arh. Duiliu Marcu

2

380

6

2.280

90

269.

Strada Arh. Ion Mincu

1

300

7

2100

60

270.

Strada Arieș

1

900

3,3

11.744

90 |

■ j

271.

Strada Aristitza Romanescu

2

410

6

2.460

60

272.

k

Strada Arnota

3

120

5

600

60

273.

Strada Arțarului

2

455

7

3.185

60

274.

Strada Artileriei

3

750

5

3.750

60

275.

Strada Aurel Viaicu

2

200

7,1

1.420

60

276.

Strada Aviatorilor

o o

470

7

3.290

60

277.

Strada Avram Iancu

2

197

5,7

1123

60

278.

Strada B.P. Hașdeu                j

2

1.300

5,4

7.020

60 2

1279.

Strada Babadag

“t

215

5

1.075

I            60

280.

Strada Bahlui

3

227

7

1.589

60

281.

Strada Bâlteni

n

750

6

4.500

60

282.

Strada H.Balzac

2

90

6,2

558

60

283.

Strada Banatului

3

585

7

4.095

60

284.

Strada Bănescu

3

190

5

950

60

285. !

Strada Banu Mărăcine

2

45

6,5

293

60

286.

Strada Banu Mihalcea

2

170

6

1.020

60

287.

Strada Banul Stepau

1

1.015

7

7.105

60

288.

Strada Bărăganului

754

7

5.278

80

289.

Strada Barați

3

65

4

260

60

290.

Strada Bărbătești

3

115

7

805

60

291.

Strada Barba Lăzăreanu

2

170

6

1.020

60

292.

Strada Bariera Vâlcii

1

1.460

9

13.140

80

293.

Strada Bârseștî

2

500

7

3.500

60

294.

Strada Basarabia

1

680

7

4.760

60

295.

Strada Bătrânilor

1

700

7

4.900

60

296.

Strada Nicolae Ronrauescu

1

J.

1.000

7

7.000

80

297.

Strada Bega

3

420

7

2.940

60

298.

Strada Bibescu

1

1.700

7

11.900

80

299.

Strada Bicaz

2

400

7

2.800 i

60

300.

Strada Bihorului

3

430

6

2.580

60

301.

Strada Bistriței

3

402

7

2.814

60

302.

Strada Henri Ford

1

1500

13-14

20250

60

303.

Strada Bobâlna

2

130

4

520

60

304.

Strada Borsec

3

430

7

3010

60 ;

305.

Strada Botoșani

■“k

300

7

2.100

60

306.

Strada Bradului

3

160

5,3

848

60

307.

Strada Brăila

D

1407

3-5

6470

60

308.

Strada Brândușa

1

340

7

2.380

80

309.

Strada Brașov

3

170

7

1.190

60

310.

Strada Brateș

3

500

7

3.500

60 i

311.

Strada Brazda lui Novac

1

1.500

6,7-10

15.300

80

312.

Strada Brebeneilor

3

1.120

5

5.600

60

Strada Bresteî

1

6.010

7-9,5

42.670

80

314.

Strada Bucegi

2

480

5,2

2.496

60

315.

Strada Buciumului

1

510

7

3.570

60

316.

Strada Bucovăț

1

2.295

7

16.065

60

317.

Strada Bucovina

1

340

14,5

4.930

60

318.

Strada Bucura

2

1.145

7

8.015

60

319.

Strada Bujorului

2

550

7

2.450

60

320.

Strada Bușteni

"“l

225

8

1800

60

321.

Strada Buzăului

3

690

7

4830

60

322.

Strada Buziaș

2

440

7

3.080

60

323.

Strada C.D. Fortuncscu

1

365

8,5

3103

80

324.

Strada C.S. Nicolaescu-Plopșor

1

340

7

2.380

80

325.

Strada Căcrulata

3

180

5,5

990

60 ;

326.

Strada Caisului

3

210

5

1.050

60 i

■ ■ 1

i

327.

Strada Călărași

2

285

7

1.995

60 ,

328.

Strada Calea București

1

5.250

14

73.500

95

329.

Strada Calea București (Pod Electro

- Metro)

1

4.000

14

56.000

95

330.

Strada Calea Severinului

1

3.817

14

53.438

331.

Strada Călimanuluî

2

160

4

1   ~   640

60

332.

Strada Călmățui

3

285

10,5

2.993

60

•'n

poo.

Strada Caiugărenî

1

760

7,3

5.550

60

334.

Strada Călușari

o

272

7

1.904

60

335.

Strada Câmpia Islaz

1

1.785

7

12.495

80

JJQ.

Strada Câmpului

1

200

6

1.200

60

337.

1

Strada Cantonului

2

360

5

1800

60

338.

Strada Căpșunilor

3

280

7,5

2.100

60

339.

Strada Căprioarei

3

500

6

3000

60

340.

Strada Caracal

1

3605

6-21,2

54176

80

341.

Strada Cărbunești

3

85

"1

595

...

60

342.

Strada Carpațî

o D

155

7

1.085

60

343.

Strada Carpenului

3

1.280

5

6.400

60

344.

Strada Castanilor

2

380

7,1

2.698

60

345.

Strada Castorului

3

100

7

700

60

346.

Strada Cavaleriei

3

810

5

4.050

60

347.

Strada Ceahlăului

3

350

7

2.450

60

348.

Strada Cerbului

D

283

7

1.981

60

349.

Strada C&ma

2

200

5

1.000

60

350.

Strada Cemele

I

1.000

6

6.000

80

351.

Strada Cicoare!

3

140

5

700

60

352.

Strada Cindrelu

3

350

5

1.750

60

t i

353.

Strada Cicârliei

3

127

7

889

60

354.

Strada Cireșului

3

117

6

702

60

355.

Strada Ciucaș

3

200

5

1.000

60

1

356.

Strada Cloșca                       1

"1

335

6

2.010

60

357.

| Strada Cluj-Napoca

J

3

570

7

3.990

60

358.

Strada Cocorului

3

1

320

6

1.920

60

359.

Strada Codlea

2

420

6,5

2.730

60

360.

Strada Col. Scarlat Demetriade

1

180

3,8

684

60

361.

!

Strada Colțunaș

2

185

5,6

1.036

60

1362.

Strada Constanța

o

100

3

300

60

363.

Strada Constantin Brâncovcanu

1

1.780

8

14.240

80

364.

Strada Constantin Brâncuși

1

600

7,35

4.410

i              80

1

.'365.

1

Strada Constantin Gherghina

3

550

5,5

3.025

60

366.

Strada Constantin Lecca

2

849

7

5.942

60

367.

Strada C. Radul eseu Motru

2

180

6,6

1.188

60

368.

Strada Coșuna

2

480

7

3.360

60

369.

Strada Corabia

3

213

7

1.491

60 '

370.

Strada Corcova

3

345

6,7

2.310

60

371.

Strada Comeliu Coposu

1

738

7-16

.

5.958

80

372.

Strada Cornului

3

1.180

5

5.900

-                              î

60

373.

Strada Costache Negruzzi

3

327

'5

1.635

60

374.

Strada Cpt. Nicolae Vulovici

1

110

4-6

523

60

375.

Strada. Craiovești

2

440

7,1

3.124

60

376.

Strada Craiovița

2

450

7,2

3.240

60

377.

Strada Crângului

3

465

7

3.255

60

378.

S trada Crinului

2

1.273

6,5

8.275

60 i

379.

Strada Cristian Teii

3

110

5

550

60

380.

Strada Crișan

2

70

6

420

60

381.

Strada Crișului

3

320

7

2.240

60

382.

Strada Cujmir

3

50

5

250

60 p

383.

Strada D. Stoica

3

150

7

1.050

60

384.

Strada Dăbulcni

3

140

8

1.120

60

385.

Strada Dîmbovița

2

360

7,2

2.592

6CJ

386.

Strada Dealul Spirei

2

950

7

6.650

60

387.

Strada Deltei

O

51

5

255

60

388.

Strada Depoului

2

958

6

5.746

60

389.

Strada Dcsnățui

1

300

7,2

2.160

60

390.

Strada Deva

2

600

7

4.200

60

ț

391.

Strada Dezrobirii

1

1745

7-10

14.372

70

392.

Strada Dimitrie Bolintineanu

2

390

4,5

1.755

60

393.

Strada Dimitrie Cantemir

3

165

7

1.155

60

394.

Strada Dimitrie Grecescu

2

265

6

1.590

60

395.

Strada Dionisie Ecleziarhul

2

150

5,4

810

60

396.

Strada Dobrogea

3

1.010

5,5

5.775

60

397.

Strada Doicești

2

395

'7

2.765

60

398.

Strada Doljului

1

1.100

6,5-14

7.404

80

399.

Strada Dorobanților

2

710

7

4.970

60 1

!

400.

Strada Dr, Constantin Angclcscu

2

870

7

6.090

60

401.

Strada Dr. Constantin Severeanu

2

555

7,2

3.996

60

402.

Strada Dr. Dimitrie Gerota

2

950

7

6.650

60

403.

Strada Dr. Ion Augustin

2

240

’7

1.680

60

404.

Strada Dr. Ion Cantacuzino

2

730

7

5.110

60

1

405.

Strada Dr. Ion Ionescu Argetoaia

2

130

6

780

60 !

406.

Strada Dr. Marcovici

2

450

5

2.250

60

407.

Strada Dr. Mihail Cănciulescu

2

390

7

2.730

60

408.

Strada Dr. Nicolae C. Păulescu

2

170

6

1.020

60 3

409.

Strada Dr. Nicolae louescu-Sisești

2

765

7

5.355

60

Î41CL

(

Strada Dr. Ștefan Berccanu

2

390

7

2.730

60

411.

Strada Dr. Victor Gomoiu

2

645

7,3

1

3.037

60

412.

Strada Dr. Victor Papilian

2

900

7

6.300

60

413.

Strada Drăgășani

n

3

215

8

1.720

60

414.

Strada Dragoslavcle

2

183

4-5

1 882

I

60

415.

Strada Dreptății

2

101

5,1-7,3

i

563

60

416.

Strada Drobeta

2

800

7

5.600

60

417.

Strada Drumul Apelor

2

2.310

4,5-7

14.723

60

1

418.

Strada Drumul Comeșului

3

580

6

3.480

60;

419.

Strada Drumul Fabricii

2

392

7

2.744

606

420.

Strada Tache Ionescu

■n

2.370

5-6,5

11.895

60

421.

Strada Drumul Jiului

'-i

3

1.185

7

8.295

60

422.

Strada Drumul Muntenilor

2

1.360

6

8.160

60

423.

Strada Drumul Ungurenilor

2

360

6

2.160

60

424.

Strada Dudului

3

116

4

464 ;

60

425.

Strada Dumbrăveni

2

320

7

2.240

60

426.

Strada Ecaterma Teodoroiu

1

860

7

6.020

70

427.

Strada Ecoului

3

î

200

4,5

900

60

428.

Strada Electroputere

2

421

7

2.947

80

429.

Strada Elena Farago

2

1.240

7

8.680

60

430.

Strada Elena Tcodorini

1

952

7

6.664

70

431.

Strada Elie Georgescu

3

205

6

1.230

60

432.

Strada Eliza Opran

2

1643

7

11.500

60

1

433.

Strada Emanoil Chinezu

2

200

3,5

700

60

434.

Strada Emil Gârleanu

2

480

3,5-6

2.280 ]

60 5

435.

Strada Emil Racoviță

i

2

400

7

2.800

60

436.

Strada Eroii Sanitari

3

320

7

2.240

60

437.

Strada Eroilor

1

837

6-10

5.523

60

438.

Strada Eroul Necunoscut

2

247

3-7

1.235

60

439.

j Strada Eugenio Carada

1

140

6-11,5

1.005

80

440.

Strada Eustațiu Stocncscu

2

620

6

l

3.720

60

441.

Strada Făgăraș

2

810

7,1

5.751

70

442.

Strada Fagului

2

405

7

2.835

60

i

443.

Strada Fălticeni

2

45

5

225

60

■444.

i

i

Strada Fântâna Popova

2

400

5

2.000

60

445.

Strada Fața Luncii

3

313

7,5

2.347

60

446.

Strada Feldioara

1

245

5,4

1.323

60

......

447.

Strada Felix Aderca

2

200

6

1.200

70

448.

Strada Fermei

o

650

7

4.550

60

449.

Strada Fermierului

3

5.492

5

27.460

60

1

450.

Strada Filantropiei

2

250

6-7

1.750

60

451.

Strada Filip Lazăr

2

235

6

1.410

60

452.

S tinda Florilor

2

255

6

L530

6Q

453.

Strada Fluturi

2

700

6-7

4.900

60

454.

Strada Fochistului

2

45

4

180

60

455.

Strada Focșani

3

960

7

6.720

60

456.

Strada Fragilor

!

3

458

7

3.026

60

457.

Strada Frânarului

3

150

7

1.050

60

458.

Strada Șerbari Cantacuzmo

3

735

5-6,5

3.862

60

1

459.

Strada Frații Bobescu

2

280

3,5-6

1.330

60 |

460. ,

1

Strada Frații Buzcști

1

510

7

3.570

80

461.

Strada Frații Golești

1

1.100

6,7

I      7.370

P     80

462.

Strada Fulger

3

1.450

5,25

7.613

60

463.

Strada Galați

-“k

500

"7

3.500

60

464.

Strada Gârlești

2

1.640

6

9.840

60

i

465.

Strada Garoafei

3

180

4

720

60

;466.

i

Strada Gen. Ștefan Fălcoianu

2

525

3,5-6

2.494

60

467.

Strada Gen. Ștefan Ispas

3

1.750

7

12.250

60

468.

Strada Gen. Cemătescu

2

300

6,2

1.860

60

469.

Strada Gen. Constantin Axgetoianu

1

680

6

4.080

80

470.

Strada Gen. Dragalîna

1

1.059

8

8.472

80

471.

Strada Gen. Eremia

2

220

6,7

1.474

60

472.

Strada Gen. Gheorghe Maghecu

1

845

7,5-14

8.553

80

473.

Strada Gen. Mihail Cerchez

2

245

3,7-6

1.500

80

474.

Strada Gen. Nicolae Magereanu

2

670

4

2.6S0

60

475.

Strada Geniștilor

2

850

5

4.250

60

476.

Strada George Breazul

2

190

7

1.330

60

477.

Strada George Coșbuc

2

260

5

1.300

60

478.

Strada George Enescu

1

1.947

6,5-14

23.364

80

479.

Strada George Fotino

2

800

5

4.000

60

480.

Strada George Vâlsan

2

250

4

1.000

60

481.

Strada Gheorghe Barițiu

2

120

7

840

60

482.

Strada Gheorghe Chițu.

1

1.050

10-21

13.439

80

483.

Strada Gheorghe Doja

2

650

7

4.515

60

484.

Strada Gheorghe Donici

3

360

7

2.520

60

485.

Strada Gheorghe Țițeica

2

650

7,3

4.745

60

1

486.

Strada GilortuJui

1

305 i

6

1.830 t

60 -3

487.

Strada Giuseppe Verdi

2

250

6

1.500

1 60

488.

; Strada Gogu Conslantinescu

2

270

7,1

1.917

60

489.

Strada Gorjului

2

465

7

3.255

60

490.

Strada Gorunului

2

230

6,1

1.403

60

491.

Strada Grădinari

3

990

7

6.930

60

492.

Strada Grădiște

3

332

7

2.324

60

493.

Strada Grigore Alexandrescu

2

200

4-5

1.000

j             60

i

494.

Strada Grigore Gabrielescu

2

180

7,1

1.278

60

495.

Strada Grigore Pleșoianu

2

744

7-10

5.341

60

496.

Strada Maria Roseti

1

801

6,5-9

6.304

60

497.

Strada Hanul Roșu

3

1.115

5

5.575

60

498.

Strada Hârșova

2

300

5

1.500

60

499.

Strada Henri Barbusse

1

215

7

1.505

60 ;

500.

Strada Henri Coandă

1

1.440

6-15

18.450

80

501.

Strada Homer

o

600

4,8

2.880

60

'502.

Strada Horezului

2

150

6-7

950

60

503.

Strada Horia

1

800

6,5-11

5.680

80

504.

Strada I.D. Sârbu

2

755

5,3-7

5.183

80

505.

Strada l.G. Duca

2

270

6

1.620

60

506.

Strada lancu Jianu

1

450

9-10

4.345

80

507.

Strada Iași

3

525

4

2.100 ■

60

508.

Strada Iezerului

3

155

12

1.860

60

509.

Strada împăratul Traian

1

2.700

7,1

19.170

80

510.

Strada înclinată

2

255

3-6

1408

60

511.

Strada Independenței

2

450

5

2,250

60

512.

Strada Incului

3

260

7

1.820

6o|d

513.

Strada Infanteriei

3

600

T ?

4.200

60

514.

Strada înfrățirii

I

350

7,4

2.365

60

515.

Strada Ioana Radu

2

320

7,4

2.368

60

516.

Strada Ion Ancstin

3

180

8,1

1.458

60

i

517.

j Strada Ion Budai-Deleanu

3

327

6

1.635

60

518.

Strada Ion Creangă

2

160

6

960

l

60

519.

Strada Ion Luca Caragiale

2

150

6

900

60

;520.

1

Strada Ion Maiorescu

1

250

7

1.750

80

521.

1

Strada Ion Țuculescu

2

455

7

3.185

60

522.

Strada Ipoteștî

o

410

5,5

2.255

60

523.

Strada Isvama

3

460

7

3.220

60

524.

Strada luiius Cezar

3

290

7

2.030

60

525.

Strada Izvorului

■n

380

7,5

2.920

60

526.

Strada Jean Negulescu

2

145

7-12,5

1.180

60

;527.

Strada Jicni

2

650

6

3.900

60

528.

Strada Jiețului

2

277

3-5,3

1.349

60

529.

Strada Jiului

3

1.200

• i

7

8.400

60

530.

Strada Lăcrămioarei

200

4

800

60

531.

Strada Lalelelor

2

525

7

3.675

60 i

532.

Strada Lămâiței

2

410

6

2.460

60

533.

Strada Lăstărișului

3

130

9

1.170

60

534.

Strada Leandrului

3

155

7

1.085

60 i

?

535.

Strada Lebedei

3

495

6

2.970

60

536.

Strada Libertății

1

300

7-9,5

2.850

70

537.

Strada Licurici

3

80

5,5

440

60

538.

Strada Liliacului

3

138

4

552

60 3

p39?

Strada Lipscani

2

370

6

2.220

80

540.

Strada Livezi

—1

120

5

600

60

541.

Strada Locomotivei

2

85

6

510

60

542.

Strada Luceafărului

2

150

6

!

900

60

543.

Strada Ludovic JMrazek

2

250

8,62

2.165

60

544.

Strada Ludwig Van Beethoven

2

210

4-6

1.050

60

545.

Strada Luminii

2

110

n 5,5

605

60

546.

Strada Luminiței

2

375

7

2.625

60

547.

Strada Lyon

3

270

3y5

945

60

548.

Strada Măceșului

2

260

7

1.820

60

549.

Strada Măcirrului

2

270

7

1.890

60

JJU.

Strada Macului

2

275

6,2

X f

60

551.

Strada Madona Dudu + Piața Ierusalim-..................

1

560

...

7

. .

4.650

80

552.

Strada Maghiranului

3

95

5

475

60

553.

Strada Magnoliei

1

300

5

1.500

70

554.

Strada Maior Gheorghe Șontu

2

1

140

4

480

60

555.

Strada Mangaliei

3

255

3-5

1.020

60

556.

Strada Maramureș

1

755

7

6.5455285

70

557.

Strada Mărășești

2

493

6,5

3205

60

558.

Strada Marăști

2

190

6,5

1235

60

559.

Strada Mareșal Averescu

2

625

3,5-6

2.969

60

560.

Strada Mărgăritarului

3

120

4

480

60

561.

Strada Maria Tănase

1

586

14.

8207

80

562.

Strada Marinei

!

800

7

5.600

60

563.

Strada Matei Basarab

1

i

859

6,22-

6512

80

F

..

13,5

!564.

1

Strada Matei Mlllo

1

473

7,1

3358

565.

Strada Mărișorului

3

560

5

2.800

566.

Strada Mesteacănului

3

510

5

2550

567.

Strada Micșuuclc

2

434

7,3

3.168

568.

Strada Mihai Eminescu

2

321

5,6

1798

569.

Strada Mihai Viteazul

1

800

7

5.600

570.

Strada Mihail Barcă

2

310

7,1

3.201

571.

Strada Mihail K.ogălniceanu

1

375

7

2.625

572.

Strada Mihail Moxa

2

296

4,2

1.243

573.

Strada Mihail Strajau

2

320

4

1.280

574.

Strada Milcov

1

260

6

1.560

575.

Strada Mirăslâu

2

275

7

1.925

576.

Strada Mircea Vodă

2

150

6

900

577.

Strada Mircești

1

385

7

2.695

578.

Strada Miron Costin

2

330

6,5

2.145

579.

Strada Mitropolit Firmilian

1

325

7

2.275

580.

Strada      Mitropolit      Nestor

Vo mice seu

2

100

5,5

550

581.

Strada Mitropolit Nifon Criveanu

2

600

6,6 ;

3.960

582.

Strada Mixandrelor

3

100

7

700

1 • • 1

583.

Strada Mohorului

3

156

i

7,8-10

1.327 i

584.

Strada Moldova

3

280

4

1.120

585.

Strada Moroni

3

120

6,5

780

586.

Strada Morii

1

350

6

2.100

587.

Strada Motru

3

335

6

2.010

588.

Strada Muncelului

2

165

5,5

907

589.

Strada Izvorul Rece

3

726

5-9

6.102

590.

Strada Muntenia

3

2.030

7

14.210

60

591.

Strada Murelor

3

180

5

900

60

{592.

Strada Nicolae Jalea

n

240

7

1.680

60

593.

Strada Nanterre

1

780

8-12

6.689

80

594.

Strada Narciselor

3

155

3,5

542

60

595.

Strada Năsăud

2

315

7

2.205

60

596.

Strada Năvodari

2

100

7

700

60

597.

Strada Nectarului

2

285

4

1.140

60

598.

Strada Nedeia

2

240

5

1.200

60

599.

Strada Negoiului

2

310

7

2.170

60

600.

Strada Nerva

2

R 160

7,97

1.275

60

601.

Strada Nicolae Bălcescu

1

510

7

3.570

SO

602.

Strada Nicolae Băuescu

2

200

3,5

700

80 i

■ i

603.

Strada Nicolae Coculescu

2

440

3,6-6,2

2.156

SO

604.

Strada Nicolae lorga

1

1.313

14-20

19.942

80

605.

Strada Nicovalei

2

50

10

500

60

606.

Strada Nouă

3

400

7

2.800

60

607.

Strada Nucilor

3

120

5

600

60

608.

Strada Nufărului

2

310

6

1.860

60

609.

Strada Odesa

3

1.100

5

5.500

60

610.

Strada Ogorului

3

380

6

2.280

60

611.

Strada Oituz

2

245

4,9

1.201

60

612.

Strada Olănești

3

460

7

3.220

60

613.

Strada Olteni

2

220

6

1.320

60

614.

Strada Oltenița

3

240

9.5

2.280

60

615.

Strada Olteț

1

500

6

3.000

60

4;

616.

i Strada Oltului

3

800

6

4.800

60

617-

Strada Opanez

2

830

5-7,5

5.188

60

618.

Strada Ovidiu

2

120

5,5

660

60

619.

Strada Păcii

1

ÎOO

6

600

60

620.

Strada Padeșului

2

75

5

375

60

621.

Strada Păltiniș

1

1.730

6,5

11.245

70

622.

Strada Paltinului

2

210

7

1.470

60

623.

Strada Panait Mușc iu

1

100

5

500

80

624.

Strada Pandurilor

2

670

5-7

4.150

60

625.

Strada Pașcani

1

460

8

3.680

80

626.

S trada Parângului

1

1.080

7,1

7.668

60

627.

Strada Pârâului

3

175

6

1.050

60

628.

Strada Parcului

2

170

5

850

60

629.

Strada Paroșem

2

345

'7

2.415

60

630.

Strada Părului

2

490

6

2.940

60

631.

Strada Păstorului

2

229

6-7

1.423 ;

... »

60

632.

Strada Păuniței

3

1641

5

8.205

60

633.

Strada Pelendava

2

1.258

7

8.806

60

634.

Strada Pcneș Curcanul

2

165

7

1.155

60

635.

Strada Petrache Poenaru

2

240

3,8

912

60

636.

Strada Petre Carp

2

485

6,5

■ s

3.153

60

637.

Strada Petre Ispirescu

1

500

6,6

3.300

80

638.

Strada Petrila

3

150

5

750

60

639.

Strada Petru Rareș

1

250

5

1.250

60

640.

Strada Petuniilor

1

475

7

3.325

60 i

.1

641.

Strada Pictor Barbu iscovescu

2

100

j

_______________ -L

5

500

60

642.

i

Strada Pictor Ion Andreescu

2

150

6,7

1.005

643.

Strada Pictor Ion Negulici

1

2

120

5,6

672

644.

Strada Pictor Oscar Obcdeanu

2

350

6

2.100

645.

Strada Piersicului

2

280

6

j

1.680

646.

S trada Pietății

2

130

5,3

689

ț

647.

Strada Pieții

2

94

3,5-4,9

385

648.

Strada Pietrosu

2

80

4

320

649.

Strada Pinului

1

270

7

1.890

650.

Strada Plaiul Vulcănești

O

J

932

4,2

3,914

651.

Strada Plevneî

2

390

57

2.028

652.

Strada Plopului

3

827

5

4.135

653.

Strada Poetului

n

110

5

550

..

654.

Strada Poieni

3

425

5

2.125

655.

Strada Poligonului

2.358

2,5-6

9.304

656.

Strada Polovragi

2

320

3>8

...

1.216

657.

Strada Popa Șapcă

1

270

7-11.5

2.498

658.

Strada Popescu Voitești

2

190

7,5

1.425

659.

Strada Poporului

2

350

6

2.100

i

660.

Strada Popova

3

575

7

4.025

661.

Strada Popoveni

1

600

7

4.200

662.

Strada Porumbiței

2

190

7

1.330

663.

Strada Porumbului

3

315

7

2.205

664.

Strada Postăvarul

2

210

5

1.050

i

665.

Strada Potelu

1

2.456

4,5-li

16.273

666.

Strada Prahova

3

228

5

1.140

667.

Strada Preajba                      >

3

345

7

2.415


‘z?


668.

Strada Preciziei

3

2.530

3,2-6,9

14.197

669.

Strada Primăverii

1

580

6

3.480

670.

Strada Principatele Unite

1

480

7

3.360

671.

Strada Privighetoarei

2

190

6

1.140

672.

Strada Progresului

3

360

7

2.520

673.

Strada Prunului

140

5

700

674.

Strada Prutului

3

600

7

4.200

675.

Strada Pui de lei

O J

285

3,5

998

676.

Strada Putneî

2

290

6

1.740

677.

Strada Răchitei

3

235

7,5

1.763

678.

Strada Rampei

o

980

5

4.900

679.

Strada Ramuri

2

320

4

1.280

6S0.

Strada Rândunelelor

"t

D

478

8

3.824

681.

Strada Rășinari

3

700

7

4.900

682.

Strada Rarău

3

300

7

2.100

683.

Strada Râului

1

3.990

14

-

55.860

684.

Strada Râureai

3

147

7

1.029

685.

Strada Războieni

3

170

7

1.190

686.

Strada Razelm

3

148

n

3

444

687.

Strada Recunoștinței

2

320

7,71

2.468

688.

Strada Remus

2

210

63

1.365

689.

Strada Renașterii

2

497

6,6

3.280 :

690.

Strada Retezat

3

50

6

300

691.

Strada Revoluției

2

285

6

1.710

692.

Strada Rodna

3

240

6

. î

1.440

693.

Strada Roiului

3

75

5 !

375

1694.

Strada Romain Rolland

2

120

5

600

695.

Strada România Muncitoare

1

500

7,2

3.744 |

696.

Strada Romanițelor

3

385

9

3.465 |

j

697.

, Strada Romul

1

J

250

7-8

2.000

698.

Strada Rosmarinelor

2

195

7

1.365

699.

Strada Rovinari

1

1.071

3,4-6,6

6.253

700.

Strada Rovine

2

530

5,6

2.968

701.

Strada Rozelor

1

580

6

3.480

702.

Strada Roznov

3

730

7

5.110

703.

Strada Rudari

-n

860

5

4.300

(704.

Strada Rugului

3

350

6

2.100

705.

Strada Runcu

3

135

4

540

706.

Strada Sabba Ștefănescu

2

323

3,5-6.5

1.469

707.

Strada Săcelu

2

535

7

3.745

708.

Strada Sadu

2

1.395

5-7

8.370

709.

Strada Salcâmului

3

110

5

550

710.

Strada Sălciei

3

125

9

1.125

711.

Strada Sălcioarei

3

750

7

5.250

712.

Strada Sărarilor

1

1.350

7

9.450

713.

Strada Săvinești

2

170

6

1.020

714.

Strada Sebeș

2 i

. 1

160 ,

7

1.120

715.

Strada Serg. Dimitric Radovici

2

152

6

913

716.

Strada Serg. Constantin Popescu

2

240

7

1.680

717.

Strada Sfântul Dumitru

1

300

7

2.100

718.

Strada-Sfântet-Gheerghe

g

85

5

425

719.

Strada Sfinții Apostoli

1

1.305

3-7,2

9.165720.

Strada Sinuon Bărnuțiu

1

560

Ț~   7

3.920

T       90

721.

Strada Siniion Stoilov

2

280

7,3

2.044

60

(722.

i

Strada Sinaia

•n

3

660

7

4.620

60

723.

; Strada Sinoe

3

214

3,5

749

60

724.

Strada Șiretului

2

1.125

7

j      7.875

1

60

725.

!

Strada Slănic

3

110

7

770

60

(726.

Strada Snagov

3

135

5

675

60

727.

L -______

Strada Soarelui

2

100

5,7

570

60

728.

Strada Sovata

3

335

12

4.020

60

729.

Strada Spania

1

656

7,9-11

5.324

80

730.

Strada Spini Haret

2

295

6

1.770

60

■731.

Strada Stânjeueilor

3

285

12

3.420

60

732.

Strada Stejarului

n

3

320

5

1.600

60

733.

1

Strada Strugurilor

3

316

6

1.896

60

734.

Strada Snlina

n

J

370

7

2.590

60 i

735.

Strada Școlii

3

510

5

2.550

60

736.

Strada Șerban Vodă

1

500

6,5

3.250

70

737.

Strada Șimian

3

135

7

945

60

738.

Strada Șimnic

3

110

6

660

80

739.

Strada Șoimului

2

300

3-6

1.500

60

740.

Strada Ștefan cel mare

1

1.100

9

9.900

60

741.

Strada Ștefan Odobleja

2

100

5

500

60

742.

Strada Ștefan Vel □ van

j

2

480

5,166

2.480

60

743.

Strada Șușita                        |

(

3

170

7

1.190

60

744.

Strada Tabaci

1

565

14

7.900

80

745.

Strada Tarcăului

■n

ș

340

7

2.380

60 B f?

746.

Strada Târgoviște

3

310

7

1      2.170

60

747.

Strada 'largului

2

595

14

8.330

60

748.

Strada Târnava

o

i

680

7

4.760

60

749.

Aleea Teatrului

1

190

6

1.140

80

750.

Strada Toamnei

1

1.900

6,5

12.350

70

751.

Strada Tcchirghiol

3

240

10

2.400

60

i

752.

Strada Tecuciului

2

375

7

2.625

j               60 !

!

753.

Strada Tehnicii

2

370

7-10,8

3.293

80

754.

Strada Teilor

1

1.360

6,1

8.296

60

755.

Strada Teleajenului

500

7

3.500

60

756.

Strada Teslui

3

95

7

665

60

757.

Strada Țărăncuței

2

422

8

3.376

60

758.

Strada Țarcului

400

5

24)00

60

759.

Strada Theodor Aman

1

350

7

2.450

70

760.

Strada Țicleni

3

380

1

4,5

1.710

60

761.

Strada Timișoara

3

2.270

14

31.780

60

762.

Strada Tisa

3

450

5

2.250

60

763.

Strada Tismana

3

1.050

7

7.350

60

764.

Strada Tonus

3

203

6,5

1.320

60

765.

Strada Topolnițci

3

65

3

195

60

766.

Strada Toporașî

2

937

9,6

8.246

60

767.

Strada Traian Demetrescu

2

231

3,65-

11,2' ''

1.570

70

i

768.

Strada Traian Gheorghiu

2

340

35-6,4

1.683

60

769.

Strada Traiau Lalescu

1

1.010

14,7

14.847

80

770.

Strada Trandafirului

3

670

1

5 ! ■■ i

3.350

6 CV

Ț?

f

T1\.

Strada Transilvaniei

1 1

j

210

7,08

1.487

70

772.

Strada Triajului

3

200

5

1.000

60

i

773.

Strada Trifoiului

2

250

6

1.500

60

774.

Strada Trotușului

3

480

5,3

2.544

60

775.

Strada Tudor Vladimirescu

1

J

1.225

6,1-7

8.382

70

776.

Strada Tufănele

1

390

7-14

4.095

80

777.

Strada Tulcea

•-i

330

7

2.310

r

60

778.

Strada Turturele

2

135

6

810

60

779.

Strada Ulmului

2

530

5-7

3.470

60

780.

Strada Unirii

1

_

2.716

8

21.773

80

781.

Strada V.G. Paleolog

2

260

3,5-6

1.235

60

782.

Strada Vâlcelei

2

220

4,5

990

60

783.

Strada Valter Mărăcineanu

2

250

6

1.500

60 :

784.

Strada Vânători

2

274

3,7-6,2

1.366

60

785.

Strada Vânători de Munte

■"1

1.800

7

12.600

60

786.

Strada Vântului

2

920

3,5-7

5.740

60

787.

Strada vasile Alecsandri

1

1.500

7

10.500

80

788.

Strada Vasile Cârlova

2

170

4

680

60

789.

Strada vasile Conta

1

350

7,2

2.520

60

790.

Strada Vasile Lupu

2

235

6

1.410

60

791.

Strada Vasilescu Carpen

2

210

7

1.470

60

792.

Strada Vaslui

3

395

7

2,765

60

793.

Strada Victoriei

2

203

6,5-

1.810

L

60

13,6

794.

Strada Viilor

2

1.700

4

6.800

80

795.

Strada Viitorului

2

620

5

3.100

60 j;

1

796.

Strada Viseului

'“1 _■>

550

6

|      3.300

i

60

797.

; Strada Vișinului

3

1.280

5

6.400

60

798.

Strada Viorele

2

410

4,5

1.845

60

799.

Strada Vîrgil Madgeani

2

255

6

1.530

60

800.

Strada Vlad Țepeș

2

240

i            6

|      1.440

60

801.

Strada Voineasa

3

255

7

1.785

60

802.

Strada Voinicului

1

395

4-6

2.270

70

803.

Strada Vrancei

2

280

7

1.960

60

804.

Strada Vulturi

2

106

6,5

789

60

805.

Strada Zalău

3

130

7

910

60

806.

Strada Zambilei

2

90

6,5

585

60

807.

Strada Zăvoiului

3

280

8,5

2.380

60

808.

Strada Zmeurei

3

360

3,3

1.188

60

809.

Strada Zorele

3

200

5

1.000

60

810.

Stradela Preda

2

96,5

2,7

260,5

60

811.

Șoseaua Bălcești

1

1.100

7

7.700

90

812.

Strada Cimitirului

3

JOu

5

D900

60

813.

Strada prelungirea Buchetului

3

2.600

7

18.200

60

814.

Aleea acces str Doicești

3

163

4

652

80

815.

Aicea acces Aleea TI Parângului

3

154

3

463

90

816.

Aleea acces str. Bariera Vâlcii       j

i

3

266

2

' 532

95

817.

Aicea acces DE 30 de pe strada

Viilor

3

113

3,8

434,64

90

818.

Aleea Codrului

3

100

3

300

90

819.

Aleea Comeliu Coposu

3

200

6

1.200

60

820.

Aleea Piersicului

2

300

6

1.800

60

821.

Aleea Sfinții Apostoli

3

-

- 1

-

z7

822.

Aleea Valter Mărăcineanu

3

205

5

1.025

60

823.

Aleea Tineretului

3

93,67

6,2

584,50

60

824.

Aleea III Gârlești

3

500

5

2.500

60

825.

j Strada Adolf Wadraann

2

90

6

540

60

826.

Strada Athciia

3

1.000

5

5.000

60

182 /.

Strada Deccncu

3

30

3

90

90

828.

Strada Diana

3

380

7

2.660

i             60

'829.

Strada Doina Făcăî

3

2.750

5

13.750

60

830.

Strada Giovaimi Peresutti

-n

80

6

480

60

831.

Strada Harghita Făcăî

3

450

'7

3.150

60

832.

Strada I.D. Stoica

3

150

7

1.050

60

833.

Strada Mălinului

3

1.700

6

10.200

......

60

834.

Strada Prelungirea Beghetului

2

1.050

7

7.350

60

835.

Strada Științei

3

295

6,2

1.829

60

836.

Aleea I Carol

-1

125

3

375

60

837.

Aleea acces Alexandru cel Bun

3

55

3

165

60

i 838.

Aleea II Râului

3

50

3

150

60

839.

Aleea III Odessa

3

950

5

4.750

60

840.

Aleea Retezat

3

250

3

750

60

841.

Aleea Simion Bămuțiu

3

45

4

ISO

60

842.

Aleea Voinicului

3

200

5,5

1.100

60

843.

Calea Dunării

1

250

7

175

80

844.

Strada Caraixnan

3

150

6

900

60

845.

Strada Detașamentul Păuliș

3

350

5

1.750

60

846.

Strada Florcști

o J

620

3-7,2

3.410

60

847.

Strada Gutuiului

3

90

6

540

60 k

i 848.

i

Strada Ialomița

3

j 1.125

4

4.500

1 80n

i

.■849.

Strada Ing. Emil Marghițu

3

150

6

900

i

IA,

850.

Strada Nisipului

3

120

600

60

851.

Strada Pescăruș

3

800

6

4.800

60

852.

Strada Vidra

3

1.220

5

6.100

60

853.

Strada Zorilor

3

350

6

2.100

60

. .... ....

854.

Strada Popovenî

1

1.350

7

9.450

60

855.

Aleea I Potelu

2

390

6,1

2.379

60

856.

Aleea II Alunului

3

710

3

2.130

60

857.

Strada Amza Pelea

1

285

7

1.995

80

i

S58.

Strada Hanul Doctorului

1.200

6

7.200

60

859.

Strada Marin Sorescu

1

260

14

3.640

80 !

860.

Strada Troaca Rovine II

1

2.800

6

18.200

80


ZASALUBRITATE CRAIOVAPRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA


ZONE DESZĂPEZIRE MUNICIPIUL CRAIOVA


101 -108

Fluturi

(BAZĂ)


106

Putelu

(ANL-uri)


PUNCTE ÎNCĂRCARE CU MATERIAL ANTIDERAPANT


$

A

$


103 -104 -105

Rampei

(Rampe Militară)Decebal

(Parcare MAT)


Prioritate


Număr străzi i 147

213

563


your njercy/or business Solutions


201B DD Marketing Aaency srl

rfliriiSddmBrfcut ng      C/ ";07r ■’X! ^7*5 ?2fl Lk’J


PROGRAM DEGAJARE ZAPADA TROTUARE-STATII AUTOBUZTRECERI PIETONALE

SECTOR

ZONA DE ACTIVITATE

SEF SECTOR

INDICATIV

021

CART. DEZROBIRII, ROVINE, CL BUCUREȘTI, LAPUS

GOLU GABRIEL

21

022

CART. VALEA ROȘIE, SARARI-SILOZ

COCARLESCU OANA

22

023

ZONA CENTRALA

STANESCU !L., DASCALU D-TRU, I0S1F DANIEL

23

024

CRAIOVITA NOUA, G, ENESCU, CL. SEVERINULUI

NEATU STELIAN, PIRVU MAGDALENA

24

026

1 MAI, ROMANESCU, UNIRII

OBLEAGA STEFANIA

26

027

BRAZDA LUI NOVAC, G. ENESCU,

SOCOTEANU BOGDAN

27

028

N. TITULESCU, BRESTEI, ȘTIRBEI VODĂ, M. TANASAE

DUMITRESCU SILVIU

28

REZERVA: ROSCA ALEXANDRA

PROGRAM ATV

SECTOR

ATV ZONA DE NORD

ATV ZONA DE SUD

SECTOR

024

Bd. Tineretului, Oltenia, G. Enescu, Dacia, Str. Pașcani CI. Severinului,

Bd. Știrbei Vodă, N. Titulescu, M. Tanase, Brestei, Pelendava, Riului

028

027

Bd. Dacia, Carol I, Str. Brazda lui Novac, Doljului, Amaradia

1 Decembrie 1918, C-tin. Brincusi, Pr. Unite, Păltiniș

Bd. 1 Mai, N. Romanescu, Unirii, M. Sorescu Tabaci, Riului, Gerota,

026

021

Bd. Decebal, CI. București, N. lorga, P. Ispirescu, Horia, Dezrobirii, Tr. Lalescu,

Bd. Decebal, Caracal, Spania, H. Coanda, Nanterre,

022


Adniinisț'rătt^45 '

Mihai-Vlad1 Butari ..x

Directi ing, VioreUDri


izilu


Sef Departament,

Ing. MihaLIordache


TABEL NOMINAL

CU PERSONALUL DESERVENT LA ACTIVITATEA DE DESZĂPEZIRE

2019 - 2020

SECTOR

ZONA DE ACTIVITATE

NUME SI PRENUME

INDICATIV

TELEFON

1

ZONA CENTRALA

SMEU DOREL

101

CIUBOTU IONUT

101

1A

CENTRUL ISTORIC

STAN ESC U I LI UTA

23

DASCALU D-TRU

IOSIF DANIEL

2

CART CRAIOVITA NOUA

CART. G.ENESCU

FLORESCU OVIDIU

102

TRASCA ALEXANDRU

102

3

CART. BRAZDA LUI NOVAC

POPESCU MARIUS

103

MANDA COSMIN

103

4

CART. ROVINE

CART. P-TA GĂRII

CIOICA MARIAN

104

TRUTA MARIUS

104

5

CART. CL. BUCUREȘTI

CART. DEZROBIRII

CART. SARARI, LAPUS

DUDU adrian

105

PASARE CONSTANTIN

105

6

CART. V.ROȘIE

PREDA ADRIAN

106

NICOLAESCU OVIDIU

106

7

CART 1 MAI

CART. ROMANESCU

CART. VETERANILOR. FACAI

PREDA SORIN

107

FLORESCU ILIAN

107

8

CART. BRESTEI

CART. TROACA

BULAT ȘTEFAN

108

DINUTI COSMIN

108

9

EUROPEAN 1

N. TITULESCU CALEA SEVERINULUI IZVORUL RECE

UDRICA ILIE

109

VLADOIU TIBERIU

109

10

EUROPEAN 2

CALEA BUCUREȘTI

DR APELOR. DR MUNTENILOR

VOICU ROMMEL

110

IVANESCU ȘTEFAN

110

11

CART BARIERA VILCII s:mnicul OE JOS

DUDUVEICA SORIN

111

PAUNA MARIUS

111

Dispecer

DISPECERATS.C. SALUBRITATE

STR. FLUTURI 48

10

REZERVE: MARINAS LUCIAN

ANDREI VASILE

IORDACHE BOGDAN

SOCOTEANU BOGDAN

ECHIPELE DE COORDONARE

_____________________TURA 1

BUTARI MIHAI VLAD_________

PURCARIN ANDREI_________

PETRE IONEL_____________

PĂUN ANDREI


TURA 2

RUIU ALIN

DOBRE DRAGOS

IORDACHE MIHAI

MARIUS MARIN


ÎNTOCMIRE jurnaltrinca stefanita -

BADIN FLORIN -

REZERVA: NANU CRISTJANU-^,

Admiârișttăior,

Director Tehțric,i

ing. Viore!-D          s^Mazilu

v


Sef Departament,

Ing. Mîhai Iordache


Mihai-Vlad Bitiarj.;. %   i

i A ■ •<,.               x,       ■

*/

*

SPATII DEPOZITARE ZAPADA

NR, CRT.

ZONA

OBS.

1

DRUM ACCES RAMPA MOFLENI

Din

ing. Viorel-


«n-

Mazilu


Sef Departament.

Ing. Mihai lordachcSPATIILE PENTRU ADUNAREA SI ODIHNA PERSONALULUI


PERSONAL PARTICIPANT LA DESZĂPEZIRE

Locuri pentru adunarea si odihna personalului

Personalul S.C. SALUBRITATE CRAIOVA S.R.L.

Str. Fluturi nr. 48

Admițiișff^t^145

Mihai-VJȘtfButari 'f ""

Director Tețihic, ing. Viorel-Dfi

iilu

Sef Departament,

Ing.........


<t- iA ■f» cu

£ r-


Anexa nr. 8


DESZĂPEZIRE 2019-2020

Mirea Marius

Claudiu lancu


Vladu Dorel                        03

Cătălin Popa 03

Nume prenume

Indicativ

Nr. sector

Denumire zonă

Nr. Telefon

Marius Munteanu

63

1+1A

Zona Centrală (Calea București -Câmpia Islaz-Matei Basarab -Macedonski - Brestei - Libertății), Centrul Istoric

Gili Iordache

63

1+1A

Zona Centrală (Calea București -Câmpia Islaz-Matei Basarab -Macedonski - Brestei - Libertății), Centrul Istoric

Costache Victor

62

6

Cartier Valea Roșie (împăratul

Traian - Caracal - H. Coandă - C.

Coposu - Unirii - Potelu)

1

Tuță Cosmin- Radu

62

6

Cartier Valea Roșie (împăratul

Traian - Caracal - H. Coandă - C.

Coposu - Unirii - Potelu)

Răduț Daniel

61

7

Cartier 1 Mai, Cartier Romanescu, ( Unirii- N.Romanescu- Știrbei Vodă-Râului- Popoveni- Bucura) Cartier Veterani, Cartier Făcăi

Roșea Gabriel

61

7

Cartier 1 Mai, Cartier Romanescu, ( Unirii- N.Romanescu- Știrbei Vodă-Râului- Popoveni- Bucura) Cartier Veterani, Cartier Făcăi

06

0766.338.546

06

0767.443.290

Nume prenume

Indicativ

Nr. sector

Denumire zonă

Nr. Telefon

Gabriel Badea

64

2

Cartier Craiovița Nouă, Cartier George Enescu (Amaradia B-dul Dacia - N. Titulescu- Calea Severinului)

Dobre Nicolae

64

2

Cartier Craiovița Nouă, Cartier George Enescu (Amaradia B-dul Dacia - N. Titulescu- Calea Severinului)

Bosun Mihai

65

8

Cartier Brestei ( Câmpia Islaz-Bucovăț- Lunca Jiului- N. Titulescu- Calea Severinului-Brestei. Cartier Troaca

Vîrfenescu Constantin

65

8

Cartier Brestei ( Câmpia Islaz-Bucovăț- Lunca Jiului- N. Titulescu- Calea Severinului-Brestei, Cartier Troaca

Petroșanu Ștefan iță

66

9

N. Titulescu- Calea Severinului-Izvorul Rece

Ghionea Dan

66

9

N. Titulescu- Calea Severinului-Izvorul Rece

Marian Ghencioiu                   08

Ghenovici Gabriel 08

Nume prenume

Indicativ

Nr. sector

Denumire zonă

Nr. Telefon

George Lungu

35

3

Cartier Brazda lui Novac (str.

Brazda lui Novac - Amaradia - B-dul Dacia - Păltiniș)

George Gârd

35

3

Cartier Brazda lui Novac (str.

Brazda lui Novac - Amaradia - B-dul Dacia - Păltiniș

Ovidiu Săceanu

37

4

Cartier Rovine (Păltiniș- Vasile Alecsandri- Petrache Poenaru- B-dul Decebal) Cartier Piața Gării

lonuț Lungu

37

4

Cartier Rovine (Păltiniș- Vasile Alecsandri- Petrache Poenaru- B-dul Decebal) Cartier Piața Gării

Mirel Matei

38

5+10

Dezrobirii - B-dul Decebal -împăratul Traian - Calea București, Cartier Sărari, Cartier Lăpuș, Drumul Apelor, Drumul Muntenilor

Copcă Vasile

38

5+10

Dezrobirii - B-dul Decebal -împăratul Traian - Calea București, Cartier Sărari, Cartier Lăpuș, Drumul Apelor, Drumul Muntenilor

Atitienei Adrian

34

11

Cartier Bariera Vâlcii, Simnicul de Jos

Zegheanu Claudiu

34

11

Cartier Bariera Vâlcii, Simnicul de Jos

Trifu Ion -                rezervă

Marta Doru -               rezervă

POART A 2 SALUBRITATE

Liviu Troacă 54

Mircea Marian 55

Militaru Daniel 56

Surdu Dragoș 67

Coordonator activitate-

Alin Glăvan 07

Delia Ciucă 07


Director Executiv Adj, Alin oflavAM

întocmit, insp. Liviu TROACZ Exp. Mircea MARI4