Hotărârea nr. 444/2019

Hotararea Consiliului Local nr. 444


MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR.444 privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova să voteze ordinea de zi în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor S.C.

Compania de Apă „Oltenia” S.A., din data de 07.11.2019

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 31.10.2019.

Având în vedere referatul de aprobare nr.174913/2019, raportul nr.176369/2019 întocmit de Direcția Servicii Publice și raportul de avizare nr.177261/2019 întocmit de Direcția Juridică, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ, prin care se propune mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova să voteze ordinea de zi în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A., din data de 07.11.2019 și avizele nr.344/2019 al Comisiei III-Servicii Publice, Liberă Inițiativă și Relații Internaționale, nr.357/2019 al Comisiei V-Juridică, Administrație Publică și Drepturi Cetățenești și nr.361/2019 al Comisiei I-Buget Finanțe, Studii, Prognoze și Administrarea domeniului;

În conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990, republicată, privind societățile;

În temeiul art.129 alin.2 lit. d, coroborat cu alin.7 lit. n, art.132, art.139 alin.1, art.154 alin.1 și art.196 alin.1 lit.a din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1.Se aprobă mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova-dna.Crețu Cristina Mădălina, să voteze în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A., din data de 07.11.2019, ora 12,30, ordinea de zi cu privire la analiza și aprobarea modificării Actului Constitutiv al S.C.Compania de Apă „Oltenia” S.A., în sensul completării art.5 pct.5.1 „Activități secundare” cu Cod CAEN: 4211 „lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor”.

Art.2.Primarul  Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate:Serviciul

Administrație Publică Locală, Direcția Servicii Publice, S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A. și dna. Crețu Cristina Mădălina vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Gheorghe NEDELESCU

CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR GENERAL, Nicoleta MIULESCU