Hotărârea nr. 443/2019

Hotararea Consiliului Local nr. 443


MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR.443

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova

nr.384/2018 referitoare la desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Craiova în consiliile de administrație ale unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular cu personalitate juridică din municipiul Craiova

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 31.10.2019;

Având în vedere referatul de aprobare nr.173220/2019, raportul nr.176373/2019 al Serviciului Resurse Umane și raportul de avizare nr.178093/2019 al Direcției Juridice, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ prin care se propune modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.384/2018 referitoare la desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Craiova în consiliile de administrație ale unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular cu personalitate juridică din municipiul Craiova și nr.353/2019 al Comisiei IV-Învățământ, Cultură, Sănătate, Culte, Tineret și Sport, nr.357/2019 al Comisiei V-Juridică, Administrație Publică și Drepturi Cetățenești și nr.361/2019 al Comisiei I-Buget Finanțe, Studii, Prognoze și Administrarea domeniului;

În conformitate cu prevederile Legii nr.1/2011 privind educația națională, Ordinului Ministrului Educației Naționale nr.4619/2014 pentru aprobarea Metodologiei-cadru de organizare și funcționare a consiliului de administrație din unitățile de învățământ preuniversitar, modificată și completată și Ordinului Ministrului Educației Naționale nr. 3160/2017;

În temeiul art.129. alin.2 lit. d, coroborat cu alin. 7 lit.a, art.139 alin.1, art.154 alin.1 și art.196 alin.1 lit.a din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă modificarea pozițiilor nr.48 și nr.65 din anexa nr.1 a Hotărârii Consiliului

Local al Municipiului Craiova nr.384/2018, după cum urmează:

  • a) se desemnează dl.Nedelescu Gheorghe, reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Craiova în Consiliul de Administrație al Colegiului Național ”Carol I” Craiova, ca urmare a renunțării dlui. Bețiu Traian-Alexandru-Corneliu;

  • b) se desemnează dl.Bețiu Traian-Alexandru-Corneliu, reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Craiova în Consiliul de Administrație al Colegiului Militar ”Tudor Vladimirescu” Craiova, ca urmare a renunțării domnului Nedelescu Gheorghe.

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Serviciul Resurse Umane, Inspectoratul Școlar Județean Dolj, Colegiul Național ”Carol I” Craiova, Colegiul Militar ”Tudor Vladimirescu” Craiova, dl.Nedelescu Gheorghe și dl. Bețiu Traian-Alexandru-Corneliu vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Gheorghe NEDELESCU

CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR GENERAL,

Nicoleta MIULESCU