Hotărârea nr. 442/2019

Hotararea Consiliului Local nr. 442


MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR.442

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.311/2019 referitoare la aprobarea organigramei și statului de funcții ale Operei Române Craiova, pentru anul 2019

Consiliul Local al Municipiului Craiova întrunit în ședința ordinară din data de 31.10.2019;

Având în vedere referatul de aprobare nr.172806/2019, raportul nr.175616/2019 al Serviciului Resurse Umane și raportul de avizare nr.177883/2019 al Direcției Juridice, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ prin care se propune modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.311/2019 referitoare la aprobarea organigramei și statului de funcții ale Operei Române Craiova, pentru anul 2019 și avizele nr.353/2019 al Comisiei IV-Învățământ, Cultură, Sănătate, Culte, Tineret și Sport, nr.357/2019 al Comisiei V-Juridică, Administrație Publică și Drepturi Cetățenești și nr.361/2019 al Comisiei I-Buget Finanțe, Studii, Prognoze și Administrarea domeniului;

În conformitate cu prevederile Legii nr.53/2003 privind Codul Muncii, modificată și completată și Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare;

În temeiul art.129 alin.2 lit.a coroborat cu alin.3 lit.c, art.139 alin.1, art.154 alin.1 și art.196 alin.1 lit.a din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă modificarea organigramei și statului de funcții ale Operei Române Craiova, pentru anul 2019, conform anexelor nr.1 și 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.311/2019.

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Serviciul Resurse Umane și Opera Română Craiova, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR GENERAL,

Gheorghe NEDELESCU

Nicoleta MIULESCU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

ANEXA NR. 1 LA HOTĂRÂREA NR.442/2019

ORGANIGRAMA OPEREI ROMANE CRAIOVA

TOTAL PERSONAL 172

CONSILIU LOCAL

PRIMAR

CONSIL

IUL

ADMINISTRATIV

r-----------

MANAGER


1

171


| CONSILIU ARTISTIC

L___________

CONTABIL

SEF

1

4


DIRECTOR

ARTISTIC


1

105


I

DIRECTOR

1

TEHN

IC

40


SECȚIE

1

PROGRAMARE SI

REALIZARE

ARTISTICA

104

I
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Gheorghe NEDELESCU

CONSILIUL LOCAL AL MUNCIPIULUI CRAIOVA

ANEXA NR 2 LA HOTĂRÂREA NR.442/2019

STAT DE FUNCȚII

AL OPEREI ROMÂNE CRAIOVA

Nr. crt.

ANUL 2019

Funcția

nivel studii

gr. sau tr.

Număr posturi aprobate

Număr posturi ocupate

Număr posturi vacante

0

1

2

3

4

5

8

1

MANAGER

S

II

1

1

0

1

DIRECTOR ARTISTIC

S

II

1

1

0

3

DIRECTOR TEHNIC

S

II

1

1

0

4

CONTABIL ȘEF

S

II

1

1

0

DIRECTOR ARTISTIC

SECȚIE PROGRAMARE ARTISTICĂ

1 ȘEF SECȚIE

S

I

1

1

0

COMPARTIMENT STUDII MUZICALE

1

DIRIJOR

S

IA

2

1

1

2

REGIZOR ARTISTIC

S

IA

1

1

0

3

SCENOGRAF

S

IA

1

1

0

4

CONSULTANT ARTISTIC

S

IA

1

1

0

5

MAESTRU COREPETITOR

S

IA

2

2

0

6

MAESTRU COREPETITOR

S

I

1

1

0

7.

REFERENT DE SPECIALITATE

S

III

1

1

0

TOTAL

9

8

1

COMPARTIMENT SOLIȘTI VOCALI-ACTORI

1

SOL.VOCAL

S

IA

5

5

0

2

ACTOR

S

IA

5

5

0

3

ACTOR

S

I

1

1

0

4

ACTOR

S

II

1

1

0

TOTAL

12

12

0

COMPARTIMENT COR

1

MAESTRU COR

S

IA

1

1

0

2

ARTIST LIRIC

S

IA

18

18

0

3

ARTIST LIRIC

S

I

5

4

1

4

ARTIST LIRIC

S

II

1

1

0

5

CORIST

S

IA

2

2

0

6

CORIST

S

II

3

3

0

7

CORIST

M

I

6

6

0

TOTAL

36

35

1

COMPARTIMENT BALET

1

SOL.BALET

S

IA

2

2

0

2

SOL.BALET

M

I

1

0

1

3

BALERIN

S

I

1

1

0

4

BALERIN

M

I

3

2

1

TOTAL

7

5

2

SECȚIE ORCHESTRĂ

1

CONCERT MAESTRU

S

IA

2

1

1

2

ART.INSTRUMENTIST

S

IA

31

30

1

3

ART.INSTRUMENTIST

S

I

4

4

0

4

ART.INSTRUMENTIST

S

II

2

1

1

5

INSTRUMENTIST

M

III

1

1

0

TOTAL

40

37

3

DIRECTOR TEHNIC

COMPARTIMENT TEHNIC SCENĂ

1

REGIZOR SCENĂ

S

IA

2

2

0

2

OPERATOR SUNET

S

IA

1

1

0

3

MACHIOR

S

IA

1

1

0

4

INGINER

S

IA

1

1

0

5

OPERATOR LUMINI

S

IA

1

1

0

6

PERUCHIER

I

1

1

0

7

MUNCITOR CAL.(ACTIVITATE .SPECIFICA)

I

3

2

1

8

MUNCITOR CALIF.(ACTIVITATE .SPECIFICA)

I

2

1

1

9

MUNCITOR CALIF (ACTIVITATE .SPECIFICA)

I

1

1

0

TOTAL

13

11

2

FORMAȚIA COSTUME

1

ȘEF FORMAȚIE COSTUME

S

I

1

1

0

2

MUNCIT. CAL.(ACTIVITATE .SPECIFICA)

I

5

4

1

TOTAL

6

5

1

COMPARTIMENT PRODUCȚIE

1

INGINER PRODUCTIE

S

I

1

1

0

2

ARTIST PLASTIC

S

IA

1

1

0

3

MUNCITOR CALIF.(ACTIVITATE .SPECIFICA)

I

2

2

0

4

MUNCITOR CAL.(ACTIVITATE .SPECIFICA)

I

2

2

0

5

MUNCITOR CALIF.(ACTIVITATE .SPECIFICA)

I

1

1

0

6

MUNCITOR CALIF.(ACTIVITATE .SPECIFICA)

I

2

2

0

TOTAL

9

9

0

FORMAȚIE MÂNUITORI DECOR

1

SEF FORMAȚIE (MÂN.DECOR)

II

1

1

0

2

MUNCITOR CALIF.(ACTIVITATE .SPECIFICA)

I

4

4

0

TOTAL

5

5

0

MANAGER

SERVICIU ADMINISTRATIV

1

ȘEF SERVICIU

S

II

1

1

0

2

MUNCITOR CALIF.

I

1

1

0

3

SUPRAV.SALA

1

1

0

4

PLASATOARE

4

4

0

TOTAL

7

7

0

BIROU RESURSE-UMANE - SALARIZARE - COLABORATORI

1

ȘEF BIROU

S

II

1

1

0

2

ECONOMIST

S

IA

1

1

0

3

REFERENT DE SPECIALITATE

S

I

1

1

0

4

REFERENT DE SPECIALITATE

S

I

1

1

0

TOTAL

4

4

0

BIROU IMAGINE -PROMOVARE - RELAȚII PUBLICE

1

ȘEF BIROU

S

II

1

1

0

2

REFERENT DE SPECIALITATE

S

III

1

1

0

3

GRAFICIAN

M

I

1

1

0

TOTAL

3

3

0

BIROU ORGANIZARE SPECTACOLE-MARKETING

1

ȘEF BIROU

S

II

1

1

0

2

REFERENT DE SPECIALITATE

S

I

2

2

0

3

IMPRESAR ARTISTIC

S

IA

1

1

0

TOTAL

4

4

0

COMPARTIMENT ACHIZIȚII PUBLICE

1

ECONOMIST

S

I

1

1

0

2

MERCEOLOG

M

IA

1

1

0

TOTAL

2

2

0

COMPARTIMENT JURIDIC

1

CONSILIER JURIDIC

S

IA

1

1

0

TOTAL

1

1

0

SERVICIU PRIVAT SITUATIE DE URGENTA

1. ȘEF SERVICIU                            S    II

1

1

0

2. ȘEF FORMAȚIE                           S    II

1

1

0

3.

MUNCITOR CAL.(LAC.M. PSI)

I

3

3

0

TOTAL

5

5

0

CONTABIL ȘEF

COMPARTIMENT FINANCIAR-CONTABILITATE

1

ECONOMIST

S

IA

2

2

0

2

REFERENT DE SPECIALITATE

S

I

1

1

0

3

REFERENT DE SPECIALITATE

S

III

1

1

0

TOTAL

4

4

0

APROBATE

OCUPATE

VACANTE

|TOTAL

172

162

10

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Gheorghe NEDELESCU