Hotărârea nr. 441/2019

Hotararea Consiliului Local nr. 441


MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR.441

privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale Direcției de Asistență Socială Craiova, pentru anul 2019

Consiliul Local al Municipiului Craiova întrunit în ședința ordinară din data de 31.10.2019;

Având în vedere referatul de aprobare nr.179201/2019, raportul nr.179203/2019 al Serviciului Resurse Umane și raportul de avizare nr.179869/2019 al Direcției Juridice, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ prin care se propune aprobarea organigramei și statului de funcții ale Direcției de Asistență Socială Craiova, pentru anul 2019 și avizele nr.353/2019 al Comisiei IV-Învățământ, Cultură, Sănătate, Culte, Tineret și Sport, nr.357/2019 al Comisiei V-Juridică, Administrație Publică și Drepturi Cetățenești și nr.361/2019 al Comisiei I-Buget Finanțe, Studii, Prognoze și Administrarea domeniului;

În conformitate cu prevederile art.610 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, Legii nr.53/2003, republicată, privind Codul Muncii, Legii asistenței sociale nr.292/2011, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr.287/2009, republicată, privind Codul Civil, Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare, cu modificările și completările ulterioare, Ordonanței Guvernului nr.68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările și completările ulterioare și Hotărârii Guvernului nr.797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art.129 alin.2 lit.a coroborat cu alin.3 lit.c, art.139 alin.1, art.154 alin.1 și art.196 alin.1 lit.a din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă organigrama și statul de funcții ale Direcției de Asistență Socială Craiova, pentru anul 2019, conform anexelor nr.1 și 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Serviciul Resurse Umane și Direcția de Asistență Socială Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ         CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR GENERAL, Gheorghe NEDELESCU            Nicoleta MIULESCU

Anexa nr. 1 la Hotărârea nr.441/2019


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Gheorghe NEDELESCU


CONSILIUL LOCAL


PRIMARANEXA NR. 2 HOTĂRÂREA NR.441/2019

STAT DE FUNCȚII - DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ CRAIOVA

NR. CRT.

STRUCTURA

FUNCȚIA DE

DEMNITATE PUBLICĂ

FUNCȚIA PUBLICĂ

Clasa

Gradul profesional

Nivelul studiilor

FUNCȚIA

CONTRACTUALĂ

Treapta profesionala / grad

Nivelul studiilor

OBSERV

AȚII

Înalt funcționar public

de conducere

de execuție

de conduce

re

de execuție

1

director executiv

II

S

2

director executiv adjunct

II

S

Serviciul Evidență și Plată Beneficii de Asistență Socială (1+16)

3

șef serviciu

II

S

4

consilier

I

superior

S

5

inspector

I

superior

S

6

inspector

I

superior

S

7

inspector

I

superior

S

8

inspector

I

principal

S

9

referent de specialitate

II

superior

SSD

10

inspector

I

superior

S

11

inspector

I

superior

S

12

inspector

I

superior

S

13

inspector

I

superior

S

14

inspector

I

superior

S

15

inspector

I

superior

S

16

inspector

I

superior

S

17

inspector

I

principal

S

18

referent

III

superior

M

19

referent

III

superior

M

Serviciul Protecția Copilului și Familiei (1+11)

20

șef serviciu

Page 1

S

NR. CRT.

STRUCTURA

FUNCȚIA DE

DEMNITATE PUBLICĂ

FUNCȚIA PUBLICĂ

Clasa

Gradul profesional

Nivelul studiilor

FUNCȚIA

CONTRACTUALĂ

Treapta profesionala / grad

Nivelul studiilor

OBSERV

AȚII

Înalt funcționar public

de conducere

de execuție

de conduce

re

de execuție

Compartimentul Protecția Copilului (9)

21

consilier juridic

I

superior

S

22

inspector

I

principal

S

23

inspector

I

superior

S

24

consilier

I

superior

S

25

inspector

I

superior

S

26

inspector

I

asistent

S

27

inspector

I

debutant

S

28

inspector

I

superior

S

29

psiholog

practica nt

S

Compartimentul Alocații de Stat, Indemnizații și Măsuri Excepționale pentru Îngrijirea Copilul (2)

inspector

I

principal

S

30

inspector

I

asistent

S

Serviciul Strategii, Programe și Proiecte în Domeniul Asistenței Sociale și Relația cu Asociațiile și Fundațiile (1+7)

31

șef serviciu

II

S

Compartimentul Strategii, Programe, Proiecte și Relația cu ONG (5)

32

inspector

I

superior

S

33

inspector

I

superior

S

34

inspector

I

principal

S

35

inspector

I

superior

S

36

inspector

I

superior

S

Compartimentul Monitorizare, Analiză Statistică, Indicatori Asistență Socială și Incluziune Socială (2)

NR. CRT.

STRUCTURA

FUNCȚIA DE

DEMNITATE PUBLICĂ

FUNCȚIA PUBLICĂ

Clasa

Gradul profesional

Nivelul studiilor

FUNCȚIA

CONTRACTUALĂ

Treapta profesionala / grad

Nivelul studiilor

OBSERV

AȚII

Înalt funcționar public

de conducere

de execuție

de conduce

re

de execuție

37

consilier

I

superior

S

38

inspector

I

principal

S

Biroul Protecție Persoane Vârstnice și Persoane cu Dizabilități și Prevenire Marginalizare Socială (1+10)

39

șef birou

II

S

40

inspector

I

superior

S

41

inspector

I

superior

S

42

inspector

I

superior

S

43

inspector

I

superior

S

44

inspector

I

asistent

S

45

inspector

I

asistent

S

46

inspector

I

debutant

S

47

inspector

I

asistent

S

48

inspector

I

superior

S

49

mediator sanitar

M

Serviciul Resurse Umane, Juridic și Monitorizare Asistenți Personali (1+9)

50

șef serviciu

II

S

Compartimentul Resurse Umane și Juridic (3)

51

inspector

I

superior

S

52

consilier juridic

I

principal

S

53

consilier juridic

I

debutant

S

Compartimentul Monitorizare Asistenți Personali (6)

54

inspector

I

superior

S

55

inspector

Page 3

I

asistent

S

NR. CRT.

STRUCTURA

FUNCȚIA DE

DEMNITATE PUBLICĂ

FUNCȚIA PUBLICĂ

Clasa

Gradul profesional

Nivelul studiilor

FUNCȚIA

CONTRACTUALĂ

Treapta profesionala / grad

Nivelul studiilor

OBSERV

AȚII

Înalt funcționar public

de conducere

de execuție

de conduce

re

de execuție

56

inspector

I

superior

S

57

inspector

I

asistent

S

58

inspector

I

asistent

S

59

referent

III

superior

M

Compartimentul Control Intern (1)

60

inspector

I

superior

S

Serviciul Buget-Contabilitate (1+7)

61

șef serviciu

II

S

62

inspector

I

asistent

S

63

expert

I

superior

S

64

expert

I

superior

S

65

consilier

I

superior

S

66

inspector

I

superior

S

67

inspector

I

superior

S

68

inspector

I

debutant

S

Compartimentul Achiziții Publice (3)

69

consilier achiziții publice

I

superior

S

70

consilier achiziții publice

I

superior

S

71

consilier achiziții publice

I

principal

S

Serviciul Management Documente, Relații Publice și Informatică (1+8)

72

șef serviciu

II

S

73

consilier

I

superior

S

74

inspector

I

principal

S

75

inspector

I

superior

S

NR.

CRT.

STRUCTURA

FUNCȚIA DE

DEMNITATE

PUBLICĂ

FUNCȚIA PUBLICĂ

Clasa

Gradul profesional

Nivelul studiilor

FUNCȚIA

CONTRACTUALĂ

Treapta profesionala / grad

Nivelul studiilor

OBSERV

AȚII

Înalt funcționar public

de conducere

de execuție

de conduce

re

de execuție

76

inspector

I

superior

S

77

referent

III

superior

M

78

referent

III

asistent

M

79

inspector

I

superior

S

80

inspector

I

debutant

S

Compartimentul Administrativ (4)

81

inspector de specialitate

II

S

82

muncitor calificat

III

Șc.prof./M

83

îngrijitor

G

84

șofer

I

Șc.prof./M

Asistenți Personali (500)

85

asistent personal

G

Funcția / Număr posturi

Ocupate

Vacante

Total

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Gheorghe NEDELESCU

Nr. total de funcții de demnitate publică

0

0

0

Nr. total de înal ți funcționari publici

0

0

0

Nr. total de funcții publice

73

6

79

Nr. total de funcții publice de conducere

9

0

9

Nr. total de funcții publice de execuție

64

6

70

Nr. total funcții contractuale

509

47

556

Nr. total funcții contractuale de conducere

0

0

0

Nr. total funcții contractuale de execuție

509

47

556

Nr. total de posturi potrivit art. III alin. (2) din O.U.G. Nr. 63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 273/2006 privind finan țele publice locale, precum și pentru stabilirea unor m ăsuri financiare, cu modificările și completările ulterioare

-

-

-