Hotărârea nr. 440/2019

Hotararea Consiliului Local nr. 440


MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂRE NR.440

privind aprobarea participării municipiului Craiova, în calitate de partener al Asociației Naționale Cultul Eroilor „Regina Maria”, Filiala Județului Dolj „Frații Buzești”, în vederea organizării unor activități defășurate cu ocazia „Zilei Naționale a României 2019”

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 31.10.2019;

Având în vedere referatul de aprobare nr.175286/2019, raportul nr.176849/2019 al Serviciului Imagine și raportul de avizare nr.179460/2019 al Direcției Juridice, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ prin care se propune aprobarea participării municipiului Craiova, în calitate de partener al Asociației Naționale Cultul Eroilor „Regina Maria”, Filiala Județului Dolj „Frații Buzești”, în vederea organizării unor activități defășurate cu ocazia „Zilei Naționale a României 2019” și avizele nr.353/2019 al Comisiei IV-Învățământ, Cultură, Sănătate, Culte, Tineret și Sport, nr.357/2019 al Comisiei V-Juridică, Administrație Publică și Drepturi Cetățenești și nr.361/2019 al Comisiei I-Buget Finanțe, Studii, Prognoze și Administrarea domeniului;

În conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, modificată și completată și art.2, lit.e din Ordonanța Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art.129 alin.2 lit.e, coroborat cu alin.9 lit.a, art.139 alin.3 lit.f, art.154 alin.1 și art.196 alin.1 lit.a din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă participarea municipiului Craiova, în calitate de partener al Asociației Naționale Cultul Eroilor „Regina Maria”, Filiala Județului Dolj „Frații Buzești”, în vederea organizării unor activități defășurate cu ocazia „Zilei Naționale a României 2019”.

5

Art.2. Se aprobă alocarea din bugetul local al municipiului Craiova, a sumei de 9.000 lei, în vederea organizării evenimentului prevăzut la art.1 din prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă încheierea contractului de parteneriat între municipiul Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova și Asociația Națională Cultul Eroilor „Regina Maria”, Filiala Județului Dolj „Frații Buzești”, în vederea organizării evenimentului prevăzut la art.1 din prezenta hotărâre, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. Se împuternicește Primarul Municipiului Craiova să semneze contractul de parteneriat prevăzut la art.3 din prezenta hotărâre.

Art.5. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul

Administrație Publică Locală, Direcția Economico-Financiară, Serviciul Imagine și Asociația „Națională Cultul Eroilor „Regina Maria”, Filiala Județului Dolj „Frații Buzești” vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ


Gheorghe NEDELESCU


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR GENERAL,

Nicoleta MIULESCU


Municipiul Craiova - Primăria Municipiului Craiova

Serviciul Imagine

Contract de parteneriat încheiat cu Asociația Națională Cultul Eroilor "Regina Maria", Filiala Județului Dolj "Frații Buzești"

Anexa la Hotărârea nr.440/2019

CONTRACT DE PARTENERIAT

Încheiat între:

MUNICIPIUL CRAIOVA PRIN CONSILIUL LOCAL CRAIOVA, cu sediul în județul Dolj, Municipiul Craiova, str. Alexandru Ioan Cuza nr. 7, cod fiscal 4417214, tel. 0251/415907, fax. 0251/411561, reprezentat prin Mihail GENOIU, în calitate de Primar al Municipiului Craiova, denumit în continuare PARTENER

Și

Asociația Națională Cultul Eroilor "Regina Maria", Filiala Județului Dolj "Frații Buzești", cu sediul în str. Simion Bărnuțiu nr. 5, Craiova, înregistrată la Registrul Asociațiilor și Fundațiilor, sub nr. 04/19.01.2012, încheiere nr. 192/20. 12. 2011, pronunțată de Judecătoria Craiova, în dosar nr. 33324/215/2011, cont IBAN RO 10 CECEDJ 5830RON 1087457, deschis la CEC Craiova, reprezentată prin Grigore PĂSĂRIN, în calitate de Președinte

Art. 1 Obiectul contractului:

Parteneriatul în scopul desfășurării unor activități cu ocazia evenimentului "Ziua Națională a României - 1 Decembrie 2019", conform prevederilor OUG 57/2019 privind Codul Administrativ, precum și în conformitate cu prevederile art. 14, alin. 4 din Legea nr. 273/2006, privind finanțele publice locale, actualizată OG 26/2000 privind asociațiile și fundațiile.

HCL nr.....

Art. 2 Durata contractului:

Prezentul acord intră în vigoare la data semnării lui și este valabil până la data de 02 decembrie 2019.

Art. 3 Principii de colaborare

Principiile care stau la baza prezentului contract sunt legalității, egalității, transparenței, proporționalității, satisfacerea interesului public, imparțialității, continuității, adaptabilității.

Art. 4 Obligațiile părților:

Asociația Națională Cultul Eroilor "Regina Maria", Filiala Județului Dolj "Frații Buzești" se obligă:

  • a) să editeze și să tipărească 200 de exemplare din revista Oltenia Eroică și să le distribuie gratuit în școli, unități militare, instituții de cultură etc;

  • b) să redacteze și să tipărească un număr de 150 de invitații, 100 de diplome de onoare, 100 de diplome de excelență, 10 plachete omagiale

  • c) să achiziționeze 3 coroane de flori.

  • d) să organizeze și să desfășoare un concurs pe teme de istorie cu participarea a 10 echipe din 10 școli gimnaziale, al cărui cost include diplome de participare, premii și mențiuni.

  • e) să se asigure că organizarea evenimentului se va desfășura în cele mai bune condiții, cu respectarea legislației în vigoare;

  • f)  să asigure resursele umane, echipam entele și alte asemenea necesare desfășurării evenimentului;

  • g) să facă referire pe toate materialele informative care promovează evenimentul la faptul că “partenerii principali ai evenimentului sunt Primăria Municipiului Craiova și Consiliul Local Municipal”;

  • h) să nu implice financiar Municipiului Craiova în ce privește costurile evenimentului, altele decât cele prevăzute în prezentul contract;

Municipiul Craiova - Primăria Municipiului Craiova

Serviciul Imagine

Contract de parteneriat încheiat cu Asociația Națională Cultul Eroilor "Regina Maria",

Filiala Județului Dolj "Frații Buzești"

  • i) să prezinte decontul justificativ/deviz privind suma alocată de către Municipiul Craiova prin prezentul contract în termen de 30 de zile după finalizarea evenimentului.

MUNICIPIUL CRAIOVA prin Consiliul Local Municipal se obligă:

a) să asigure decontarea cheltuielilor privind organizarea evenimentului "Zilei Naționale a României - 1 Decembrie 2019" în sumă de 9.000 lei, numai după prezentarea deconturilor justificative/devize de către Asociația Națională Cultul Eroilor "Regina Maria", Filiala Județului Dolj "Frații Buzești", privind suma alocată, din care vor fi suportate cheltuieli pentru: editare revistă "Oltenia Eroică" (acestea se vor distribui gratuit în școli, unități militare, instituții de cultură etc), redactarea de invitații, pro gram e și diplome, confecționare de plachete omagiale, achiziție coroane flori și organizarea unui concurs pe teme istorice cu participarea a 10 echipe din 10 scoli gimnaziale, eveniment ce include acordarea de diplome de participare, mențiuni și premii în obiecte.

Art. 5 Forța majoră

Forța majoră exonereză de răspundere partea care o invocă și o dovedește, părțile fiind obligate să-și notifice reciproc evenimentul considerat forță majoră, în 48 de ore de la data producerii acestuia.

Art. 6 Litigii

Orice litigiu decurgând din prezentul contract se va soluționa pe cale amiabilă și, dacă acest lucru nu e posibil, litigiul se va supune legislației românești în vigoare.

Art. 7 Dispoziții finale

Dispozițiile prezentului contract se pot modifica prin acte adiționale doar cu acordul ambelor părți.

Comunicările scrise se vor face la adresele sediilor părților contractante.

Prezentul contract conține un număr de 3 (trei) pagini și s-a încheiat într-un număr de 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte, astăzi .........................., data s emnării lui.

Municipiul Craiova prin

Asociația Națională Cultul Eroilor "Regina Maria", Filiala Județului Dolj "Frații Buzești" Președinte,


Grigore PĂSĂRIN


Consiliul Local Municipal Craiova

Primar,

Mihail GENOIU

Pt. Director Executiv,

Direcția Economico- Financiară,

Daniela Militaru

Control Financ iar-Preventiv, Simona Crenguța Rugeanu

Șef Serviciul Imagine,

Marina ANDRONACHE

Vizat pentru legalitate,

Lavinia Defta

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Gheorghe NEDELESCU