Hotărârea nr. 439/2019

Hotararea Consiliului Local nr. 439


MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR.439

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.295/2018 referitoare la acordarea de facilități pe mijloacele de transport în comun ale R.A.T. SRL, pentru anumite categorii de persoane

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 31.10.2019;

Având în vedere referatul de aprobare nr.180529/2019, raportul nr.180535/2019 întocmit de Direcția Economico-Financiară și raportul de avizare nr.180653/2019 al Direcției Juridice, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ prin care se propune modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.295/2018 referitoare la acordarea de facilități pe mijloacele de transport în comun ale R.A.T. SRL, pentru anumite categorii de persoane și avizele nr.344/2019 al Comisiei III-Servicii Publice, Liberă Inițiativă și Relații Internaționale, nr.357/2019 al Comisiei V-Juridică, Administrație Publică și Drepturi Cetățenești și nr.361/2019 al Comisiei I-Buget Finanțe, Studii, Prognoze și Administrarea domeniului;

În conformitate cu prevederile Legii nr.127/2019 privind sistemul public de pensii;

În temeiul art.129 alin.2 lit. b, coroborat cu alin.4 lit. a, art.139 alin.3, lit. a și art.154 alin.1 și art.196 alin.1 lit.a din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă modificarea art.1 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.295/2018 și va avea următorul conținut:

Se aprobă acordarea de facilități pe mijloacele de transport în comun ale R.A.T SRL pentru anumite categorii de persoane, astfel:

  • a) gratuitate pe toate liniile de transport în comun ale R.A.T. SRL, pentru pensionarii cu domiciliul în municipiul Craiova, care au vârsta de peste 70 ani, precum și pentru cei care au un venit din pensie de până la 1.553 lei/lună, începând cu 1 octombrie 2019;

  • b) reducerea cu 50 % a prețului abonamentului, pentru orice tip de abonament, pentru pensionarii cu domiciliul în municipiul Craiova, care au vârsta mai mică de 70 ani și un venit net din pensie de peste 1.553 lei/lună, începând cu 1 octombrie 2019;

  • c) reducerea cu 50 % a prețului abonamentului, pentru orice tip de abonament, pentru studenții care frecventează cursurile de zi la instituțiile de învățământ autorizate din municipiul Craiova;

  • d) reducerea cu 50 % a prețului abonamentului, pentru orice tip de abonament, pentru elevii care frecventează cursurile de zi la instituțiile de învățământ autorizate din municipiul Craiova.

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Economico-Financiară, și R.A.T. SRL vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Gheorghe NEDELESCU

CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR GENERAL,

Nicoleta MIULESCU