Hotărârea nr. 438/2019

Hotararea Consiliului Local nr. 438


MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR.438

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.157/2018 referitoare la accesarea de către R.A.T. SRL a unei linii de credit în sumă de 3.000.000 lei

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 31.10.2019;

Având în vedere referatul de aprobare nr.173187/2019, raportul nr.176424/2019 al Direcției Economico-Financiară și raportul de avizare nr.177433/2019 al Direcției Juridice, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ prin care se propune modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.157/2018 referitoare la accesarea de către R.A.T. SRL a unei linii de credit în sumă de 3.000.000 lei și avizele nr.344/2019 al Comisiei III-Servicii Publice, Liberă Inițiativă și Relații Internaționale, nr.357/2019 al Comisiei V-Juridică, Administrație Publică și Drepturi Cetățenești și nr.361/2019 al Comisiei I-Buget Finanțe, Studii, Prognoze și Administrarea domeniului;

În conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale;

În temeiul art.129 alin.2 lit.b și d, coroborat cu alin.4 lit.b și alin.7 lit.n, art.132, art.139 alin.3 lit.b, art.154 alin.1 și art.196 alin.1 lit.a din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă modificarea art.2 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.157/2018 și va avea următorul conținut:

Se aprobă garantarea liniei de credit prevăzută la art.1 din prezenta hotărâre, cu următoarele garanții:

  • a) ipoteca mobiliară asupra conturilor bancare deschise la creditor;

  • b) ipoteca imobiliară asupra imobilului situat în Craiova, str.Calea București, bl.17A, scara 1, parter, înscris în cartea funciară cu nr.3105/0/1, proprietatea R.A.T. SRL;

  • c) ipoteca mobiliară asupra creanțelor R.A.T SRL provenite din următoarele contracte comerciale:

-Contract nr.100/62/05.01.2015 (cu modificările și completările ulterioare) încheiat cu S.C. Avioane Craiova S.A., cu sediul în Ghercești, str.Aviatorilor, nr.10, județ Dolj, CUI RO 2326144, având ca obiect prestări servicii transport persoane;

  • - Contract nr.2955/03.03.2017 (cu modificările și completările ulterioare) încheiat cu S.C. JMT IMPEX S.R.L., cu sediul în Craiova, str.Principatele Unite, nr.10, bl.10,ap.3, CUI RO 7101126, având ca obiect prestări servcii transport persoane;

  • - Contract nr.553/28.02.2019 (cu modificările și completările ulterioare) încheiat cu S.C. Complexul Energetic Oltenia S.A., cu sediul în Târgu Jiu, str.Alexandru Ioan Cuza, bl.5, județul Gorj, CUI RO 30267310, având ca obiect prestări servicii transport persoane;

  • - Contract nr.12756/16.09.2015 (cu modificările și completările ulterioare) încheiat cu S.C. Moviplast S.R.L., cu sediul în Craiova, B-dul Decebal, nr.85B, CUI RO 4710566, având ca obiect prestări servicii transport persoane;

  • - Contract nr.15542/12.10.2018 (cu modificările și completările ulterioare) încheiat cu S.C. Casa Noastră Imobiliare S.R.L., cu sediul în Craiova, str.Bujorului, nr.22, județul Dolj, CUI 14916661, având ca obiect încheierea spațiului publicitar aflat pe și în mijloacele de transport ale R.A.T. SRL;

  • - Contract nr.17348/14.11.2018 (cu modificările și completările ulterioare) încheiat cu S.C. Robest COM S.R.L., cu sediul în sat Cârcea, comuna Cârcea, tarlaua 6, parcel 45, județul Dolj, CUI 12164503, având ca obiect încheierea spațiului publicitar aflat pe mijloacele de transport ale R.A.T. SRL.”

Art.2. Se mandatează reprezentantul Municipiului Craiova, domnul Zorilă Dan, să voteze în Adunarea Generală a Asociaților R.A.T SRL modificarea art.2 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.157/2018.

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Economico-Financiară, R.A.T. SRL și dl.Zorilă Dan vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ       CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR GENERAL,

Gheorghe NEDELESCU           Nicoleta MIULESCU