Hotărârea nr. 437/2019

Hotararea Consiliului Local nr. 437

MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR.437

privind aprobarea achiziționării de către R.A.T. SRL a 10 mijloace de transport noi, în sistem leasing financiar, cu opțiunea de cumpărare

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 31.10.2019;

Având în vedere referatul de aprobare nr.180958/2019, rapoartele nr.180961/2019 și nr.187876/2019 întocmite de Direcția Economico-Financiară și rapoartele de avizare nr.181010/2019 și nr.187984/2019 ale Direcției Juridice, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ prin care se propune aprobarea achiziționării de către R.A.T. SRL a 10 mijloace de transport noi, în sistem leasing financiar, cu opțiunea de cumpărare și avizele nr.344/2019 al Comisiei III-Servicii Publice, Liberă Inițiativă și Relații Internaționale, nr.357/2019 al Comisiei V-Juridică, Administrație Publică și Drepturi Cetățenești și nr.361/2019 al Comisiei I-Buget Finanțe, Studii, Prognoze și Administrarea domeniului;

În conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, modificată și completată și Legii nr.98/2016 privind achizițiile publice, modificată și completată;

Potrivit art.11 alin.2 lit.f din Actul constitutiv al R.A.T. SRL, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.46/2017;

În temeiul art.129 alin.2 lit.b și d, coroborat cu alin.4 lit.b și alin.7 lit.n, art.132, art.139 alin.3 lit.b, art.154 alin.1 și art.196 alin.1 lit.a din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă achiziționarea a 10 mijloace de transport noi, în sistem leasing financiar, cu opțiunea de cumpărare.

Art.2. Se aprobă garantarea leasingului financiar cu bunurile achiziționate.

Art.3. Se aprobă împuternicirea următoarelor persoane din cadrul R.A.T. SRL, în vederea semnării tuturor documentelor aferente procedurii de leasing financiar:

  • -  Tănăsescu Marcel - Administrator;

  • -  Păun Jeana - Director economic;

  • -  Udriștoiu Raluca - Șef Birou jurdic;

  • -  Camen Cecilia - Șef Birou achiziții.

Art.4. Se mandatează dl. Dan Zorilă, reprezentantul municipiului Craiova, să voteze în Adunarea Generală a Asociaților R.A.T. SRL aprobarea achiziționării a 10 mijloace de transport noi, în sistem leasing financiar, cu opțiunea de cumpărare.

Art.5. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Economico-Financiară, R.A.T. SRL și dl. Dan Zorilă vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ         CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR GENERAL,

Gheorghe NEDELESCU            Nicoleta MIULESCU