Hotărârea nr. 436/2019

Hotararea Consiliului Local nr. 436


MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR. 436

privind aprobarea cuantumului și a numărului de burse acordate elevilor din învățământul preuniversitar de stat din municipiul Craiova, în anul școlar 20192020

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 31.10.2019;

Având în vedere referatul de aprobare nr.173103/2019, raportul nr.182587/2019 întocmit de Direcția Economico-Financiară și raportul de avizare nr.182926/2019 întocmit de Direcția Juridică, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ prin care se propune aprobarea cuantumului și a numărului de burse acordate elevilor din învățământul preuniversitar de stat din municipiul Craiova, în anul școlar 2019- 2020 și avizele nr.353/2019 al Comisiei IV-Învățământ, Cultură, Sănătate, Culte, Tineret și Sport, nr.357/2019 al Comisiei V-Juridică, Administrație Publică și Drepturi Cetățenești și nr.361/2019 al Comisiei I-Buget Finanțe, Studii, Prognoze și Administrarea domeniului;

În conformitate cu prevederile Legii Educației Naționale nr.1/2011, Ordinului Ministrului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului nr.3470/2012 pentru modificarea anexei la Ordinul Ministrului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului nr. 5576/2011 privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învățământul preuniversitar de stat;

În temeiul art.129 alin.2 lit.b și d coroborat cu alin.4 lit.a și alin.7 lit.a, art.139 alin.3, lit.a, art.154 alin.1 și art.196 alin.1 lit.a din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă cuantumul pentru fiecare categorie de bursă acordată elevilor din învățământul preuniversitar de stat din municipiul Craiova, în anul școlar 20192020, precum și numărul beneficiarilor, după cum urmează:

  • a. 1011 burse de performanță, reprezentând 3% din numărul elevilor înscriși la cursurile cu frecvență din învățământul preuniversitar de stat, în cuantum de 145 lei/luna;

  • b. 1778 burse de merit, reprezentând 8% din numărul elevilor înscriși la cursurile din învățământul gimnazial, liceal sau professional, în cuantum de 110 lei/luna;

  • c. 2000 burse de studiu, reprezentând 9% din numărul elevilor înscriși la cursurile din învățământul gimnazial, liceal sau professional, în cuantum de 90 lei/luna;

  • d. 4873 burse sociale, reprezentând 12% din numărul elevilor înscriși la cursurile cu frecvență din învățământul preuniversitar de stat, în cuantum de 80 lei, pentru elevii din învățământul preșcolar, primar și gimnazial și 90 lei/luna, pentru elevii din învățământul liceal, din care:

  • - burse medicale pentru toti elevii îndreptățiți (conform solicitărilor înaintate de către unitățile de învățământ);

  • - burse pentru persoane defavorizate.

Art.2. În cazul în care numărul de burse aprobate este mai mic decât numărul elevilor care îndeplinesc condițiile de acordare a acestora, consiliile de administrație ale unităților de învățământ stabilesc, anual, criterii specifice de acordare a burselor școlare, fără a se ține cont însă de religie, rasă, sex, apartenență politică a elevilor sau a familiilor acestora, apartenența la organizații legal constituite, studiile efectuate în străinătate, precum și accesul la burse din alte surse.

Art.3.Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Economico-Financiară, Inspectoratul Școlar Județean Dolj și consiliile de administrație ale unităților de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Craiova vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Gheorghe NEDELESCU

CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR GENERAL,

Nicoleta MIULESCU