Hotărârea nr. 435/2019

Hotararea Consiliului Local nr. 435


MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR. 435

privind acordarea unor ajutoare lunare din bugetul local, consumatorilor vulnerabili din municipiul Craiova, care utilizează, pentru încălzirea locuinței, energie termică furnizată în sistem centralizat, pentru sezonul rece 01 noiembrie 2019-31 martie 2020

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 31.10.2019;

Având în vedere referatul de aprobare nr.176410/2019, raportul nr.176413/2019 întocmit de Direcția Economico-Financiare și raportul de avizare nr.177617/2019 întocmit de Direcția Juridică, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ prin care se propune acordarea unor ajutoare lunare din bugetul local, consumatorilor vulnerabili din municipiul Craiova, care utilizează, pentru încălzirea locuinței, energie termică furnizată în sistem centralizat, pentru sezonul rece 01 noiembrie 2019-31 martie 2020 și avizele nr.344/2019 al Comisiei III-Servicii Publice, Liberă Inițiativă și Relații Internaționale, nr.357/2019 al Comisiei V-Juridică, Administrație Publică și Drepturi Cetățenești și nr.361/2019 al Comisiei I-Buget Finanțe, Studii, Prognoze și Administrarea domeniului;

În conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.70/2011 privind măsurile de protecție socială în perioada sezonului rece, modificată și completată și Hotărârii Guvernului nr.920/2011 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.70/2011;

În temeiul art.129 alin.2 lit.b coroborat cu alin.4 lit.a, art.139 alin.3, lit.a, art.154 alin.1 și art.196 alin.1 lit.a din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă acordarea unor ajutoare lunare din bugetul local, consumatorilor vulnerabili din municipiul Craiova, care utilizează, pentru încălzirea locuinței, energie termică furnizată în sistem centralizat, pentru sezonul rece 01 noiembrie 2019-31 martie 2020, prin compensarea procentuală aplicată la contravaloarea energiei termice utilizate lunar de consumatorul vulnerabil și înscrisă în factura pentru energie termică, după cum urmează:

 • - 7% în situația în care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau persoană singură este de până la 155 lei;

 • - 14% în situația în care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau persoană singură este cuprins între 155,1 lei și 210 lei;

 • - 20% în situația în care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau persoană singură este cuprins între 210,1 și 260 lei;

  • - 27% în situația în care venitul net mediu lunar pe persoană singură este cuprins între 260,1 lei și 310 lei;

  • - 33% în situația în care venitul net mediu lunar pe persoană singură este cuprins între 310,1 lei și 355 lei;

  • - 40% în situația în care venitul net mediu lunar pe persoană singură este cuprins între 355,1 lei și 425 lei;

  • - 46% în situația în care venitul net mediu lunar pe persoană singură este cuprins între 425,1 lei și 480 lei;

  • - 53% în situația în care venitul net mediu lunar pe persoană singură este cuprins între 480,1 lei și 540 lei;

  • - 59% în situația în care venitul net mediu lunar pe persoană singură este cuprins între 540,1 lei și 615 lei;

  • - 61% în situația în care venitul net mediu lunar pe persoană singură este cuprins între 615,1 lei și 786 lei;


  membru


  membru


  membru


  membru


  membru


  membru


  membru


  de


  de


  de


  de


  de


  de


  de


  familie


  familie


  familie


  familie


  familie


  familie


  familie


  sau


  sau


  sau


  sau


  sau


  sau


  sau


 • - 63% în situația în care venitul net mediu lunar al persoanei singure este cuprins

între 786,1 lei și 1.082 lei.

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Economico-Financiară, Direcția de Asistență Socială Craiova și S.C. Termo Craiova S.R.L. vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Gheorghe NEDELESCU

CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR GENERAL,

Nicoleta MIULESCU