Hotărârea nr. 433/2019

Hotararea Consiliului Local nr. 433


MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR.433

privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova să voteze ordinea de zi în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A., din data de 07.11.2019

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 31.10.2019.

Având în vedere referatul de aprobare nr.178279/2019, raportul nr. 181195/2019 al Direcției Economico-Financiară și raportul de avizare nr.181498/2019 al Direcției Juridice, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ, prin care se propune mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova să voteze ordinea de zi în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A., din data de 07.11.2019 și avizele nr.344/2019 al Comisiei IlI-Servicii Publice, Liberă Inițiativă și Relații Internaționale, nr.357/2019 al Comisiei V-Juridică, Administrație Publică și Drepturi Cetățenești și nr.361/2019 al Comisiei I-Buget Finanțe, Studii, Prognoze și Administrarea domeniului;

În conformitate cu prevederile art.6 alin.3, art.10 alin.2 din Ordonanța Guvernului nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, Legii nr.50/2019 a bugetului de stat pe anul 2019 și Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr.3145/2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;

Potrivit Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.4/2015 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova, în Adunarea Generală a Acționarilor a S.C. Compania de Apă Oltenia S.A.;

În temeiul art.129 alin.2 lit.b coroborat cu alin.4 lit.a, art.132, art.139 alin.3 lit.a, art.154 alin.1 și art.196 alin.1 lit.a din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1.Se aprobă mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova-dna.Crețu Cristina Mădălina, să voteze în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A., din data de 07.11.2019, ora 12,00, ordinea de zi cu privire la rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A., prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2.Primarul  Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate:Serviciul

Administrație Publică Locală, Direcția Economico-Financiară, S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A. și dna. Crețu Cristina Mădălina vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ


Gheorghe NEDELESCU


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR GENERAL, Nicoleta MIULESCU


ANEXA la Hotărârea nr. 433/31.10.2019

bugetul de venituri și cheltuieli rectificat al companiei de apă oltenia sa

PE ANUL 2019

mii lei

INDICATORI

Nr. rd.

Aprobat an curent 2019

Ajustari +/ -

Propunere rectificare an curent 2019

% 6=

5/4 x100%

Prevederi

an 2020

Prevederi an 2021

%

9=7/5

x100

10=8/7

x100

0

1

2

3

4

4,1

5

6

7

8

9

10

I.

VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)

1

119731

2907

122638

102,43%

124762

131000

101,73%

105,00%

1

Venituri totale din exploatare, din care:

2

118821

2907

121728

102,45%

124762

131000

102,49%

105,00%

a)

subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare

3

0

72

72

b)

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

4

0

0

0

2

Venituri financiare

5

910

0

910

100,00%

0,00%

3

Venituri extraordinare

6

0

0

0

II

CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)

7

112610

-1600

111010

98,58%

118241

124153

106,51%

105,00%

1

Cheltuieli de exploatare, din care:

8

109945

-1400

108545

98,73%

115443

121215

106,35%

105,00%

A.

cheltuieli cu bunuri si servicii

9

33673

-2300

31373

93,17%

35357

37125

112,70%

105,00%

B.

cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate

10

9624

-50

9574

99,48%

10105

10610

105,55%

105,00%

C.

cheltuieli cu personalul, din care:

11

58430

1750

60180

103,00%

61352

64420

101,95%

105,00%

C0

Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)

12

55119

1630

56749

102,96%

57875

60769

101,98%

105,00%

C1

ch. cu salariile

13

46731

1940

48671

104,15%

49068

51521

100,82%

105,00%

C2

bonusuri

14

8388

-310

8078

96,30%

8807

9247

109,02%

105,00%

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

15

35

0

35

100,00%

37

39

105,71%

105,41%

cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal

16

0

0

0

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete

17

1043

0

1043

100,00%

1095

1150

104,99%

105,02%

C5

cheltuieli cu contributiile datorate de angajator

18

2233

120

2353

105,37%

2345

2462

99,66%

104,99%

D.

alte cheltuieli de exploatare

19

8218

-800

7418

90,27%

8629

9060

116,33%

104,99%

2

Cheltuieli financiare

20

2665

-200

2465

92,50%

2798

2938

113,51%

105,00%

3

Cheltuieli extraordinare

21

0

0

0

III

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

22

7121

4507

11628

163,29%

6521

6847

56,08%

105,00%

IV

IMPOZIT PE PROFIT

23

1267

1135

2402

189,58%

1330

1397

55,37%

105,04%

V

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

24

5854

3372

9226

157,60%

5191

5347

56,26%

103,00%

1

Rezerve legale

25

2

Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege

26

3

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți

27

4

Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plații dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi

28

5854

1788

7642

130,54%

5191

5347

67,93%

103,00%

5

Alte repartizări prevăzute de lege

29

6

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd.

25, 26, 27, 28, 29

30

0

1584

1584

0

0

7

Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință

31

8

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite actionarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

32

0

792

792

0

0

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat

33

b)

- dividende cuvenite bugetului local, sursa pentru IID

33a

0

792

792

c)

- dividende cuvenite altor acționari

34

9

Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 -Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare

35

0

792

792

0

0

VI

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

36

29750

0

29750

100,00%

519159

481288

1745,07%

92,71%

VII

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din

care

37

29750

0

29750

100,00%

519159

481288

1745,07%

92,71%

a)

cheltuieli materiale

38

10594

0

10594

100,00%

56441

70119

532,76%

124,23%

b)

cheltuieli cu salariile

39

1047

0

1047

100,00%

1795

2230

171,44%

124,23%

c)

cheltuieli privind prestarile de servicii

40

1559

0

1559

100,00%

11916

14805

764,34%

124,24%

d)

cheltuieli cu reclama si publicitate

41

0

INDICATORI

Nr. rd.

Aprobat an curent 2019

Ajustari +/ -

Propunere rectificare an curent 2019

% 6=

5/4 x100%

Prevederi an 2020

Prevederi an 2021

%

9=7/5

x100

10=8/7

x100

0

1

2

3

4

4,1

5

6

7

8

9

10

e)

aVlEteNcITheUlRtuIieTliOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)

42

16550

0

16550

100,00%

449007

394134

2713,03%

87,78%

VIII

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

43

59728

269

59997

100,45%

718226

666089

1197,10%

92,74%

1

Alocații de la buget

44

8222

0

8222

100,00%

109485

101010

1331,61%

92,26%

alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori

45

IX

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII

46

59728

269

59997

100,45%

718226

666089

1197,10%

92,74%

X

DATE DE FUNDAMENTARE

47

1

Nr. de personal prognozat la finele anului

48

1150

0

1150

100,00%

1286

1286

111,83%

100,00%

2

Nr.mediu de salariați total

49

1130

0

1130

100,00%

1180

1200

104,42%

101,69%

3

Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială

50

3939

120

4060

103,05%

4087

4220

100,68%

103,25%

4

Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) deterninat pe baza cheltuielilor cu salariile, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat

51

5

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)

52

105

3

108

102,45%

106

109

98,15%

103,25%

6

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat

53

Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)

54

7

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000

55

941

-36

905

96,17%

948

948

104,72%

100,00%

8

Plăți restante

56

0

0

0

0

0

9

Creanțe restante

57

59000

0

59000

100,00%

58000

58000

98,31%

100,00%

Președinte de ședință,

Gheorghe Nedelescu