Hotărârea nr. 432/2019

Hotararea Consiliului Local nr. 432


MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR. 432

privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al R.A.T. SRL Craiova, pe anul 2019

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 31.10.2019;

Având în vedere referatul de aprobare nr. 173113/2019, raportul de avizare nr.177518/2019 întocmit de Direcția Economico-Financiară și raportul de avizare nr.178495/2019 întocmit de Direcția Juridică, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ prin care se propune rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al R.A.T. SRL Craiova, pe anul 2019 și avizele nr.344/2019 al Comisiei III-Servicii Publice, Liberă Inițiativă și Relații Internaționale, nr.357/2019 al Comisiei V-Juridică, Administrație Publică și Drepturi Cetățenești și nr.361/2019 al Comisiei I-Buget Finanțe, Studii, Prognoze și Administrarea domeniului;

În conformitate cu prevederile art.6 din Ordonanța Guvernului nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrative-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr.47/2014, Legii nr.50/2019 privind bugetul de stat pe anul 2019 și Ordinului Ministrului Finanțelor nr.3145/2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;

În temeiul art.129 alin.2 lit.b, coroborat cu alin.4 lit.a, art.139 alin.3 lit.a, art.154 alin.1 și art.196 alin.1 lit.a din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al R.A.T. SRL Craiova, pe anul 2019, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă mandatarea reprezentantului Municipiului Craiova, dl.Zorilă Dan, să voteze în Adunarea Generală a Asociaților R.A.T. SRL Craiova, rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2019.

Art.3. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.169/2019.

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Economico-Financiară, Zorilă Dan și R.A.T. SRL Craiova, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR GENERAL,

Gheorghe NEDELESCU

Nicoleta MIULESCU

ANEXA

la Hotărârea nr.432/31.10.2019

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2019 LA R.A.T SRL

INDICATORI

Nr. rd.

Aprobat

An 2019

Propunere

Rectificare

2019

%

6=5/4x

100

Prevederi an 2020

Prevederi an

2021

%

9 = 7/5

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

I.

VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5 + rd. 6)

1

62964

65893

105

64538

66216

103

1

Venituri totale din exploatare, din care:

2

62961

65892

105

64535

66213

103

a)

subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare

3

26470

29434

111

27132

27837

103

b)

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

4

0

0

0

0

0

0

2

Venituri financiare

5

3

1

33

3

3

103

3

Venituri extraordinare

6

0

0

0

0

0

0

II

CHELTUIELI TOTALE (rd. 7 = rd. 8 + rd. 20 + rd. 21)

7

62216

65145

105

63771

65429

103

1

Cheltuieli de exploatare, din care:

8

62166

65095

105

63720

65377

103

A.

cheltuieli cu bunuri și servicii

9

14764

14864

101

15133

15527

103

B.

cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate

10

9828

9898

101

10074

10336

103

cheltuieli cu personalul, din care:

11

32332

32332

100

33140

34002

103

C0

Cheltuieli de natură salarială (rd. 13 + rd. 14)

12

30784

30784

100

31554

32374

103

C1

ch. cu salariile

13

28083

28083

100

28785

29533

103

C.

C2

bonusuri

14

2701

2701

100

2769

2841

103

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

15

0

0

0

0

0

0

cheltuieli cu plăți compensatorii aferente

16

0

0

0

0

0

0

C4

dCihseplotuniebliiliazfăerrileonrtdeecopenrtrsaocntaullui de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și

17

200

200

100

205

210

103

C5

Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator

18

1348

1348

100

1382

1418

0

D.

alte cheltuieli de exploatare

19

5242

8001

153

5373

5513

103

2

Cheltuieli financiare

20

50

50

100

51

53

103

3

Cheltuieli extraordinare

21

0

0

0

0

III

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

22

748

748

100

767

787

103

IV

IMPOZIT PE PROFIT

23

0

0

0

0

0

0

V

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

24

0

0

0

0

0

0

1

Rezerve legale

25

0

0

0

0

0

0

2

Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege

26

0

0

0

0

0

0

3

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți

27

0

0

0

0

0

0

4

Constituirea surselor proprii de finanțare pentru

28

0

0

0

0

0

0

5

Alte repartizări prevăzute de lege

29

0

0

0

0

0

0

6

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de

30

0

0

0

0

0

0

7

lPaardti.c2ip5a,r2e6a, s2a7la,r2i8a,ți2lo9r la profit în limita a 10% din

31

0

0

0

0

0

0

8

pMrionfiimtuul mne5t,0d%arvănrusămmaiinmteulat dbeugneivtueludleusntuaitssaaluariu local în cazul regiilor autonome, ori dividende

32

0

0

0

0

0

0

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat

33

0

0

0

0

0

0

b)

- dividende cuvenite bugetului local

33a

0

0

0

0

0

0

c)

- dividende cuvenite altor acționari

34

0

0

0

0

9

Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd. 31 - rd. 32 se repartizează la alte rezerve și constituie

35

0

0

0

0

0

0

VI

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

36

0

0

0

0

0

0

VI I

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din

37

0

0

0

0

0

0

a)

cheltuieli materiale

38

0

0

0

0

0

b)

cheltuieli cu salariile

39

0

0

0

0

0

0

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

40

0

0

0

0

0

0

d)

cheltuieli cu reclama și publicitate

41

0

0

0

0

0

0

e)

alte cheltuieli

42

0

0

0

0

0

0

VI

II

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

43

12637

26893

213

2147

2560

17

1

Alocații de la buget

44

0

0

0

0

0

0

|alocații bugetare aferente plății angajamentelor

45

0

0

0

0

0

0

IX

CHELTdUinIEaLnIiiPaEnNtTeRriUorIiNVESTIȚII

46

12637

26893

213

2147

2560

17

X

DATE DE FUNDAMENTARE

47

0

0

1

Nr. de personal prognozat la finele anului

48

760

760

100

760

760

100

2

Nr. mediu de salariați total

49

723

723

100

720

720

100

3

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)

50

3481

3481

100

3568

3661

0

4

dCeâtșetirgmulinmatedpieubluanzarchpeltsualiealriilaotr(dlei/npaetrusroăasnaăl)arială

51

0

0

0

0

0

0

5

Pdreotedrumctiinvaitapteabmazuanchiieîlntuuienliitlăoțri dvaelonraitcuerăpesatloatraiallă,

52

87

91

105

90

92

103

6

Ppreorsdouncatilvmitaetdeiau m(muinicleii /înpeurnsoitaățniăv)a(lrodr.ic2e/rpde. 4to9t)al

53

0

0

0

0

0

0

7

Ppreorsdouncatilvmitaetdeiau mreucnalcciui îlnatuăncift.ăLțiefgiziiicaenupaeletoatal

54

0

0

0

0

0

0

8

pCehresltouniael imtoetdailue (lcaa1n0ti0t0atle ipvreondiutuseri ftiontitaele/ p(redr.s7o/arndă. )

1)x1000

55

988

989

100

988

988

100

9

Plăți restante

56

3500

3500

100

3400

3300

97

10

Creanțe restante

57

59

59

100

59

59

100

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

GHEORGHE NEDELESCU

mii lei

6

10 = 8/7

10

103

103

103

0

103

0

103

103

103

103

103

103

103

103

0

0

103

0

103

103

0

103

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

119

0

0

119

0

100

100

103

0

103

0

0

100

97

100