Hotărârea nr. 429/2019

Hotararea Consiliului Local nr. 429


MUNICIPIULUI CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR. 429

privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Poliției Locale a Municipiului Craiova, pe anul 2019

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 31.10.2019;

Având în vedere referatul de aprobare nr.172847/2019, raportul nr.182561/2019 întocmit de Direcția Economico-Financiară și raportul de avizare nr.182629/2019 întocmit de Direcția Juridică, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ prin care se propune rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Poliției Locale a Municipiului Craiova, pe anul 2019 și avizele nr.344/2019 al Comisiei III-Servicii Publice, Liberă Inițiativă și Relații Internaționale, nr.357/2019 al Comisiei V-Juridică, Administrație Publică și Drepturi Cetățenești și nr.361/2019 al Comisiei I-Buget Finanțe, Studii, Prognoze și Administrarea domeniului;

În conformitate cu prevederile art.19 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, modificată și completată, Legii Poliției Locale nr.155/2010, Hotărârii Guvernului nr.1332/2010 privind aprobarea regulamentului-cadru de organizare și funcționare a Poliției Locale, Ordinului Ministrului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr.776/2015 privind contravaloarea alocației valorice a normei de hrană acordată personalului poliției locale și Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanță;

În temeiul art.129 alin.2 lit.b, coroborat cu alin.4 lit.a, art.139 alin.3 lit.a, art.154 alin.1 și art.196 alin.1 lit.a din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al Poliției Locale a Municipiului Craiova, pentru anul 2019, după cum urmează:

  • a) total venituri-33.563,00 mii lei (veniturile secțiunii de funcționare în sumă de 32.813,00 mii lei și veniturile secțiunii de dezvoltare în sumă de 750,00 mii lei);

  • b) total cheltuieli-33.563,00 mii lei (cheltuielile secțiunii de funcționare în sumă de 32.813,00 mii lei și cheltuielile secțiunii de dezvoltare în sumă de 750.00 mii lei),

conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Economico-Financiară și Poliția Locală a Municipiului Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ         CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR GENERAL,

Gheorghe NEDELESCU            Nicoleta MIULESCU

ANEXA

La Hotărârea nr.429/31.10.2019

BUGETUL CENTRALIZAT AL INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII 31-Octombrie-2019

POLITIA LOCALA A MUNICIPIULUI CRAIOVA

APROBAT: RECTIFICARE BUGET 31.10.2019 (mii lei)

Denumire

Cod

Buget aprobat

Influente +/-

Buget rectificat

Estimari

2020

2021

2022

TOTAL VENITURI(cod00.02+00.15+00.16+00.17+45.10+46.10+48.10)

000110

33.463,00

100,00

33.563,00

34.759,00

34.569,00

28.569,00

I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)

60,00

0,00

60,00

60,00

60,00

60,00

C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)

0012

60,00

0,00

60,00

60,00

60,00

60,00

C2. VANZARI DE BUNURI SI

SERVICII(33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)

0014

60,00

0,00

60,00

60,00

60,00

60,00

Venituri din prestari de servicii si alte activitati(cod

33.10.05+33.10.08+33.10.13+33.10.14+33.10.16+33.10.17+33.10.1

3310

60,00

0,00

60,00

60,00

60,00

60,00

Venituri din prestari de servicii

331008

60,00

0,00

60,00

60,00

60,00

60,00

Varsaminte din sectiunea de functionare ptr finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local

371003

-890,00

140,00

-750,00

0,00

0,00

0,00

Varsaminte din sectiunea de functionare

371004

890,00

-140,00

750,00

0,00

0,00

0,00

IV. SUBVENTII(cod 0018)

0017

33.403,00

100,00

33.503,00

34.699,00

34.509,00

28.509,00

SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMNISTRATI EI

PUBLICE(42.10+43.10)

0018

33.403,00

100,00

33.503,00

34.699,00

34.509,00

28.509,00

Subventii de la alte administratii( cod 43.10.09+43.10.10+43.10.14 la

43.10.17+43.10.19+43.10.31+43.10.33+43.10.37+43.10.38)

4310

33.403,00

100,00

33.503,00

34.699,00

34.509,00

28.509,00

Subventii pentru institutii publice

431009

33.403,00

100,00

33.503,00

34.699,00

34.509,00

28.509,00

VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (00.02+00.16+00.17)

000110

32.573,00

240,00

32.813,00

34.759,00

34.569,00

28.569,00

I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)

0010

-830,00

140,00

-690,00

60,00

60,00

60,00

C.VENITURI NEFISCALE(0013+001 4)

0012

-830,00

140,00

-690,00

60,00

60,00

60,00

C2. VANZARI DE BUNURI SI

SERVICII(33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)

0014

-830,00

140,00

-690,00

60,00

60,00

60,00

Venituri din prestari de servicii si alte activitati(cod

33.10.05+33.10.08+33.10.13+33.10.14+33.10.16+33.10.17+33.10.1

3310

60,00

0,00

60,00

60,00

60,00

60,00

Venituri din prestari de servicii

331008

60,00

0,00

60,00

60,00

60,00

60,00

Transferuri voluntare, altele decat subventiile(cod 37.10.01 +37.10.03+37.10.50)

3710

-890,00

140,00

-750,00

0,00

0,00

0,00

Varsaminte din sectiunea de functionare ptr finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local

371003

-890,00

140,00

-750,00

0,00

0,00

0,00

Denumire

Cod

Buget aprobat

Influente +/-

Buget rectificat

Estimari

2020

2021

2022

IV. SUBVENȚII (cod 00.18)

0017

33.403,00

100,00

33.503,00

34.699,00

34.509,00

28.509,00

SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMNISTRATI EI PUBLICE(cod 42.10+43.10)

0018

33.403,00

100,00

33.503,00

34.699,00

34.509,00

28.509,00

Subventii de la alte administratii(cod

43.10.09+43.10.10+43.10.15+43.10.33+43.10.38)

4310

33.403,00

100,00

33.503,00

34.699,00

34.509,00

28.509,00

Subvenții pentru institutii publice

431009

33.403,00

100,00

33.503,00

34.699,00

34.509,00

28.509,00

VENITURILE SECȚIUNII DE

DEZVOLTARE(cod0002+0015+0016+0017+4510+4610+4810)

000110

890,00

-140,00

750,00

0,00

0,00

0,00

I. VENITURILE CURENTE (cod 00.12)

0010

890,00

-140,00

750,00

0,00

0,00

0,00

C.VENITURI NEFISCALE

0012

890,00

-140,00

750,00

0,00

0,00

0,00

C2.VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

0014

890,00

-140,00

750,00

0,00

0,00

0,00

Transferuri voluntare, altele decat subventiile(cod 37.10.04)

3710

890,00

-140,00

750,00

0,00

0,00

0,00

Varsami nte din sectiunea de functionare

371004

890,00

-140,00

750,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL CHELTUIELI (cod 50.10+59.10+63.10+69.10+79.10)

5010

33.463,00

100,00

33.563,00

34.759,00

34.569,00

28.569,00

CHELTUIELI CURENTE

10.01

32.573,00

298,00

32.871,00

34.759,00

34.569,00

28.569,00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10.10

31.752,00

58,00

31.810,00

33.738,00

33.551,00

27.551,00

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)

10.1001

26.786,00

0,00

26.786,00

0,00

0,00

0,00

Salarii de baza

10.100101

22.907,00

0,00

22.907,00

0,00

0,00

0,00

Alte sporuri

10.100106

3.763,00

0,00

3.763,00

0,00

0,00

0,00

Drepturi de delegare

10.100113

21,00

0,00

21,00

0,00

0,00

0,00

Alte drepturi salariale in bani

10.100130

95,00

0,00

95,00

0,00

0,00

0,00

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30)

10.1002

4.265,00

0,00

4.265, 00

0,00

0,00

0,00

Norme de hrana

10.100202

3.816,00

0,00

3.816,00

0,00

0,00

0,00

Vouchere de vacanta

10.100206

449,00

0,00

449,00

0,00

0,00

0,00

Contributii (cod 10.03.01 la 1 0.03. 08)

10.1003

701,00

58,00

759,00

0,00

0,00

0,00

Contributia asiguratorie pentru munca

10.100307

701,00

58,00

759,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

10.20

821,00

240,00

1.061,00

1.021,00

1.018,00

1.018,00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

10.2001

525,00

71,00

596,00

0,00

0,00

0,00

Furnituri de birou

10.200101

10,00

0,00

10,00

0,00

0,00

0,00

Materiale pentru curatenie

10.200102

2,00

0,00

2,00

0,00

0,00

0,00

Incalzit, Iluminat si forta motrica

10.200103

109,00

30,00

139,00

0,00

0,00

0,00

Apa, canal si salubritate

10.200104

10,00

0,00

10,00

0,00

0,00

0,00

Carburanti si lu brefianti x

10.200105

190,00

0,00

190,00

0,00

0,00

0,00

Piese de schimb

10.200106

5,00

0,00

5,00

0,00

0,00

0,00

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

10.200108

74,00

25,00

99,00

0,00

0,00

0,00

Materiale si prestari de servicii cu caracter functional

10.200109

40,00

16,00

56,00

0,00

0,00

0,00

Denumire

Cod

Buget aprobat

Influente +/-

Buget rectificat

Estimari

2020

2021

2022

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

10.200130

85,00

0,00

85,00

0,00

0,00

0,00

Reparatii curente

10.2002

52,00

30,00

82,00

0,00

0,00

0,00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la

20.05.03+20.05.30)

10.2005

93,00

139,00

232,00

0,00

0,00

0,00

Uniforme si echipament

10.200501

69,00

89,00

158,00

0,00

0,00

0,00

Alte obiecte de inventar

10.200530

24,00

50,00

74,00

0,00

0,00

0,00

Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)

10.2006

16,00

0,00

16,00

0,00

0,00

0,00

Deplasari interne, detasari, transferari

10.200601

16,00

0,00

16,00

0,00

0,00

0,00

Pregatire profesionala

10.2013

30,00

0,00

30,00

0,00

0,00

0,00

Protectia muncii

10.2014

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Munitie,furnituri si armament de natura activ.fixe pentru armata

10.2015

3,00

0,00

3,00

0,00

0,00

0,00

Chelt.judiciare si extrajud.derivate din actiuni in reprezent.intereselor statului,potrivit dispoz.legale

10.2025

72,00

0,00

72,00

0,00

0,00

0,00

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la

20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

10.2030

30,00

0,00

30,00

0,00

0,00

0,00

Prime de asigurare non-viata

10.203003

30,00

0,00

30,00

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

10.70

890,00

-140,00

750,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

10.71

890,00

-140,00

750,00

0,00

0,00

0,00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

10.7101

890,00

-140,00

750,00

0,00

0,00

0,00

Masini, echipamente si mijloace de transport

10.710102

755,00

-5,00

750,00

0,00

0,00

0,00

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

10.710103

135,00

-135,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

10.85

0,00

-58,00

-58,00

0,00

0,00

0,00

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

10.8501

0,00

-58,00

-58,00

0,00

0,00

0,00

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

10.850101

0,00

-58,00

-58,00

0,00

0,00

0,00

Partea a II-a APARARE,ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA

5910

33.463,00

100,00

33.563,00

34.759,00

34.569,00

28.569,00

Ordine publica si siguranta nationala(cod 61.10.03+61.10.50)

6110

33.463,00

100,00

33.563,00

34.759,00

34.569,00

28.569,00

CHELTUIELI CURENTE

6110.01

32.573,00

298,00

32.871 ,00

34.759,00

34.569,00

28.569,00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

6110.10

31.752,00

58,00

31.810,00

33.738,00

33.551,00

27.551,00

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)

6110.1001

26.786,00

0,00

26.786,00

0,00

0,00

0,00

Salarii de baza

6110.100101

22.907,00

0,00

22.907,00

0,00

0,00

0,00

Alte sporuri

6110.100106

3.763,00

0,00

3.763,00

0,00

0,00

0,00

Drepturi de delegare

6110.100113

21,00

0,00

21,00

0,00

0,00

0,00

Alte drepturi salariale in bani

6110.100130

95,00

0,00

95,00

0,00

0,00

0,00

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30)

6110.1002

4.265,00

0,00

4.265,00

0,00

0,00

0,00

Norme de hrana

6110.100202

3.816,00

0,00

3.816,00

0,00

0,00

0,00

Denumire

Cod

Buget aprobat

Influente +/-

Buget rectificat

Estimari

2020

2021

2022

Vouchere de vacanta

6110.100206

449,00

0,00

449,00

0,00

0,00

0,00

Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)

6110.1003

701,00

58,00

759,00

0,00

0,00

0,00

Contributia asiguratorie pentru munca

6110.100307

701,00

58,00

759,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

6110.20

821,00

240,00

1.061,00

1.021,00

1.018,00

1.018,00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

6110.2001

525,00

71,00

596,00

0,00

0,00

0,00

Furnituri de birou

6110.200101

10,00

0,00

10,00

0,00

0,00

0,00

Materiale pentru curatenie

6110.200102

2,00

0,00

2,00

0,00

0,00

0,00

Incalzit, Iluminat si forta motrica

6110.200103

109,00

30,00

139,00

0,00

0,00

0,00

Apa, canal si salubritate

6110.200104

10,00

0,00

10,00

0,00

0,00

0,00

Carburanti si lubrefiantix

6110.200105

190,00

0,00

190,00

0,00

0,00

0,00

Piese de schimb

6110.200106

5,00

0,00

5,00

0,00

0,00

0,00

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

6110.200108

74,00

25,00

99,00

0,00

0,00

0,00

Materiale si prestari de servicii cu caracter functional

6110.200109

40,00

16,00

56,00

0,00

0,00

0,00

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

6110.200130

85,00

0,00

85,00

0,00

0,00

0,00

Reparatii curente

6110.2002

52,00

30,00

82,00

0,00

0,00

0,00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la

20.05.03+20.05.30)

6110.2005

93,00

139,00

232,00

0,00

0,00

0,00

Uniforme si echipament

6110.200501

69,00

89,00

158,00

0,00

0,00

0,00

Alte obiecte de inventar

6110.200530

24,00

50,00

74,00

0,00

0,00

0,00

Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)

6110.2006

16,00

0,00

16,00

0,00

0,00

0,00

Deplasari interne, detasari, transferari

6110.200601

16,00

0,00

16,00

0,00

0,00

0,00

Pregatire profesionala

6110.2013

30,00

0,00

30,00

0,00

0,00

0,00

Protectia muncii

6110.2014

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Munitie,furnituri si armament de natura activ.fixe pentru armata

6110.2015

3,00

0,00

3,00

0,00

0,00

0,00

Chelt.judiciare si extrajud.derivate din actiuni in reprezent.intereselor statului,potrivit dispoz.legale

6110.2025

72,00

0,00

72,00

0,00

0,00

0,00

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la

20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

6110.2030

30,00

0,00

30,00

0,00

0,00

0,00

Prime de asigurare non-viata

6110.203003

30,00

0,00

30,00

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

6110.70

890,00

-140,00

750,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

6110.71

890,00

-140,00

750,00

0,00

0,00

0,00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

6110.7101

890,00

-140,00

750,00

0,00

0,00

0,00

Masini, echipamente si mijloace de transport

6110.710102

755,00

-5,00

750,00

0,00

0,00

0,00

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

6110.710103

135,00

-135,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

6110.85

0,00

-58,00

-58,00

0,00

0,00

0,00

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

6110.8501

0,00

-58,00

-58,00

0,00

0,00

0,00

Denumire

Cod

Buget aprobat

Influente +/-

Buget rectificat

Estimari

2020

2021

2022

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

6110.850101

0,00

-58,00

-58,00

0,00

0,00

0,00

Ordine publica

611003

33.463,00

100,00

33.563,00

34.759,00

34.569,00

28.569,00

Politie comunitara

61100304

33.463,00

100,00

33.563,00

34.759,00

34.569,00

28.569,00

CHELTUIELILE SECȚIUNII DE FUNCTIONARE(COD

50.10+59.10+63.10+69.10+79.10)

5010

32.573,00

240,00

32.813,00

34.759,00

34.569,00

28.569,00

CHELTUIELI CURENTE

10.01

32.573,00

298,00

32.871,00

34.759,00

34.569,00

28.569,00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10.10

31.752,00

58,00

31.810,00

33.738,00

33.551,00

27.551,00

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)

10.1001

26.786,00

0,00

26.786,00

0,00

0,00

0,00

Salarii de baza

10.100101

22.907,00

0,00

22.907,00

0,00

0,00

0,00

Alte sporuri

10.100106

3.763,00

0,00

3.763,00

0,00

0,00

0,00

Drepturi de delegare

10.100113

21,00

0,00

21,00

0,00

0,00

0,00

Alte drepturi salariale in bani

10.100130

95,00

0,00

95,00

0,00

0,00

0,00

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30)

10.1002

4.265,00

0,00

4.265,00

0,00

0,00

0,00

Norme de hrana

10.100202

3.816,00

0,00

3.816,00

0,00

0,00

0,00

Vouchere de vacanta

10.100206

449,00

0,00

449,00

0,00

0,00

0,00

Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)

10.1003

701,00

58,00

759,00

0,00

0,00

0,00

Contributia asiguratorie pentru munca

10.100307

701,00

58,00

759,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

10.20

821,00

240,00

1.061,00

1.021,00

1.018,00

1.018,00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

10.2001

525,00

71,00

596,00

0,00

0,00

0,00

Furnituri de birou

10.200101

10,00

0,00

10,00

0,00

0,00

0,00

Materiale pentru curatenie

10.200102

2,00

0,00

2,00

0,00

0,00

0,00

Incalzit, Iluminat si forta motrica

10.200103

109,00

30,00

139,00

0,00

0,00

0,00

Apa, canal si salubritate

10.200104

10,00

0,00

10,00

0,00

0,00

0,00

Carburanti si lubrefiantix

10.200105

190,00

0,00

190,00

0,00

0,00

0,00

Piese de schimb

10.200106

5,00

0,00

5,00

0,00

0,00

0,00

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

10.200108

74,00

25,00

99,00

0,00

0,00

0,00

Materiale si prestari de servicii cu caracter functional

10.200109

40,00

16,00

56,00

0,00

0,00

0,00

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

10.200130

85,00

0,00

85,00

0,00

0,00

0,00

Reparatii curente

10.2002

52,00

30,00

82,00

0,00

0,00

0,00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la

20.05.03+20.05.30)

10.2005

93,00

139,00

232,00

0,00

0,00

0,00

Uniforme si echipament

10.200501

69,00

89,00

158,00

0,00

0,00

0,00

Alte obiecte de inventar

10.200530

24,00

50,00

74,00

0,00

0,00

0,00

Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)

10.2006

16,00

0,00

16,00

0,00

0,00

0,00

Deplasari interne, detasari, transferari

10.200601

16,00

0,00

16,00

0,00

0,00

0,00

Pregătire profesionala

10.2013

30,00

0,00

30,00

0,00

0,00

0,00

Denumire

Cod

Buget aprobat

Influente +/-

Buget rectificat

Estimari

2020

2021

2022

Protectia muncii

10.2014

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Munitie,furnituri si armament de natura activ.fixe pentru armata

10.2015

3,00

0,00

3,00

0,00

0,00

0,00

Chelt.judiciare si extrajud.derivate din actiuni in reprezent.intereselor statului,potrivit dispoz.legale

10.2025

72,00

0,00

72,00

0,00

0,00

0,00

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la

20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

10.2030

30,00

0,00

30,00

0,00

0,00

0,00

Prime de asigurare non-vata

10.203003

30,00

0,00

30,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

10.85

0,00

-58,00

-58,00

0,00

0,00

0,00

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

10.8501

0,00

-58,00

-58,00

0,00

0,00

0,00

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

10.850101

0,00

-58,00

-58,00

0,00

0,00

0,00

Partea a II-a APARARE,ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA

5910

32.573,00

240,00

32.813,00

34.759,00

34.569,00

28.569,00

Ordine publica si siguranta nationala

6110

32.573,00

240,00

32.813,00

34.759,00

34.569,00

28.569,00

CHELTUIELI CURENTE

6110.01

32.573,00

298,00

32.871,00

34.759,00

34.569,00

28.569,00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

6110.10

31.752,00

58,00

31.810,00

33.738,00

33.551,00

27.551,00

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)

6110.1001

26.786,00

0,00

26.786,00

0,00

0,00

0,00

Salarii de baza

6110.100101

22.907,00

0,00

22.907,00

0,00

0,00

0,00

Alte sporuri

6110.100106

3.763,00

0,00

3.763,00

0,00

0,00

0,00

Drepturi de delegare

6110.100113

21,00

0,00

21,00

0,00

0,00

0,00

Alte drepturi salariale in bani

6110.100130

95,00

0,00

95,00

0,00

0,00

0,00

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30)

6110.1002

4.265,00

0,00

4.265,00

0,00

0,00

0,00

Norme de hrana

6110.100202

3.816,00

0,00

3.816,00

0,00

0,00

0,00

Vouchere de vacanta

6110.100206

449,00

0,00

449,00

0,00

0,00

0,00

Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)

6110.1003

701,00

58,00

759,00

0,00

0,00

0,00

Contributia asiguratorie pentru munca

6110.100307

701,00

58,00

759,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

6110.20

821,00

240,00

1.061,00

1.021,00

1.018,00

1.018,00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

6110.2001

525,00

71,00

596,00

0,00

0,00

0,00

Furnituri de birou

6110.200101

10,00

0,00

10,00

0,00

0,00

0,00

Materiale pentru curatenie

6110.200102

2,00

0,00

2,00

0,00

0,00

0,00

Incalzit, Iluminat si forta motrica

6110.200103

109,00

30,00

139,00

0,00

0,00

0,00

Apa, canal si salubritate

6110.200104

10,00

0,00

10,00

0,00

0,00

0,00

Carburanti si lubrefiantix

6110.200105

190,00

0,00

190,00

0,00

0,00

0,00

Piese de schimb

6110.200106

5,00

0,00

5,00

0,00

0,00

0,00

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

6110.200108

74,00

25,00

99,00

0,00

0,00

0,00

Materiale si prestari de servicii cu caracter functional

6110.200109

40,00

16,00

56,00

0,00

0,00

0,00

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

6110.200130

85,00

0,00

85,00

0,00

0,00

0,00

Denumire

Cod

Buget aprobat

Influente +/-

Buget rectificat

Estimari

2020

2021

2022

Reparații curente

6110.2002

52,00

30,00

82,00

0,00

0,00

0,00

Bunuri de natura obi ectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.03+20.05.30)

6110.2005

93,00

139,00

232,00

0,00

0,00

0,00

Uniforme si echipament

6110.200501

69,00

89,00

158,00

0,00

0,00

0,00

Alte obiecte de inventar

6110.200530

24,00

50,00

74,00

0,00

0,00

0,00

Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)

6110.2006

16,00

0,00

16,00

0,00

0,00

0,00

Deplasari interne, detasari, transferari

6110.200601

16,00

0,00

16,00

0,00

0,00

0,00

Pregatire profesionala

6110.2013

30,00

0,00

30,00

0,00

0,00

0,00

Protectia muncii

6110.2014

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Munitie,furnituri si armament de natura activ.fixe pentru armata

6110.2015

3,00

0,00

3,00

0,00

0,00

0,00

Chelt.judiciare si extrajud.derivate din actiuni in reprezent.intereselor statului,potrivit dispoz.legale

6110.2025

72,00

0,00

72,00

0,00

0,00

0,00

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la

20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

6110.2030

30,00

0,00

30,00

0,00

0,00

0,00

Prime de asigurare non-vata

6110.203003

30,00

0,00

30,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

6110.85

0,00

-58,00

-58,00

0,00

0,00

0,00

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

6110.8501

0,00

-58,00

-58,00

0,00

0,00

0,00

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

6110.850101

0,00

-58,00

-58,00

0,00

0,00

0,00

Ordine publica(cod 61.10.03.04)

611003

32.573,00

240,00

32.813,00

34.759,00

34.569,00

28.569,00

Politie comunitara

61100304

32.573,00

240,00

32.813,00

34.759,00

34.569,00

28.569,00

CHELTUIELILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE(COD

50.10+59.10+63.10+69.10+79.10)

5010

890,00

-140,00

750,00

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

10.70

890,00

-140,00

750,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

10.71

890,00

-140,00

750,00

0,00

0,00

0,00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

10.7101

890,00

-140,00

750,00

0,00

0,00

0,00

Masini, echipamente si mijloace de transport

10.710102

755,00

-5,00

750,00

0,00

0,00

0,00

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

10.710103

135,00

-135,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Partea a II-a APARARE,ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA

5910

890,00

-140,00

750,00

0,00

0,00

0,00

Ordine publica si siguranta nationala

6110

890,00

-140,00

750,00

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

6110.70

890,00

-140,00

750,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

6110.71

890,00

-140,00

750,00

0,00

0,00

0,00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

6110.7101

890,00

-140,00

750,00

0,00

0,00

0,00

Masini, echipamente si mijloace de transport

6110.710102

755,00

-5,00

750,00

0,00

0,00

0,00

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

6110.710103

135,00

-135,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Ordine publica

611003

890,00

-140,00

750,00

0,00

0,00

0,00

Politie comunitara

61100304

890,00

-140,00

750,00

0,00

0,00

0,00

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

GHEORGHE NEDELESCU