Hotărârea nr. 423/2019

Hotararea Consiliului Local nr. 423


MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR.423

privind execuția bugetară a fondurilor externe nerambursabile, la data de 30.09.2019

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 31.10.2019;

Având în vedere referatul de aprobare nr.169779/2019, raportul nr.169795/2019 al Direcției Elaborare și Implementare Proiecte și raportul de avizare nr.171618/2019 al Direcției Juridice, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ prin care se propune aprobarea execuției bugetare a fondurilor externe nerambursabile, la data de 30.09.2019 și avizele nr.344/2019 al Comisiei III-Servicii Publice, Liberă Inițiativă și Relații Internaționale, nr.353/2019 al Comisiei IV-Învățământ, Cultură, Sănătate, Culte, Tineret și Sport, nr.355/2019 al Comisiei II-Urbanism, Protecția Mediului și Conservarea Monumentelor, nr.357/2019 al Comisiei V-Juridică, Administrație Publică și Drepturi Cetățenești și nr.361/2019 al Comisiei I-Buget Finanțe, Studii, Prognoze și Administrarea domeniului;

În conformitate cu prevederile art.49 alin.12 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, modificată prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.63/2010;

În temeiul art.129 alin. 2, lit b coroborat cu alin. 4, lit. a și art.139, alin. 3, art.154 alin.1 și art.196 alin.1 lit.a din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă execuția bugetară a fondurilor externe nerambursabile, la data de 30.09.2019, conform anexelor nr.1 și 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Elaborare și Implementare Proiecte și Direcția Economico-Financiară vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Gheorghe NEDELESCU

CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR GENERAL,

Nicoleta MIULESCU

MUNICIPIUL CRAIOVA

PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA

DIRECTIA ELABORARE SI IMPLEMENTARE PROIECTE

Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local nr. 423/31.10.2019

EXECUȚIA BUGETARĂ LA DATA DE 30 septembrie 2019 BUGETUL FONDURILOR EXTERNE NERAMBURSABILE - VENITURI

lei

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod indicator

PREVEDERI

ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

Valoare încasată la 30.09.2019

Diferență față de prevederi

TOTAL

Trim I

Trim II

Trim III

TOTAL VENITURI-SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod

00.02+00.16+00.17+45.08+48.08)

00.01

0

0

0

0

0

0

I. VENITURI CURENTE (cod 00.12)

00.02

0

0

0

0

0

0

C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.14)

00.12

0

0

0

0

0

0

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 37.08)

00.14

0

0

0

0

0

0

Transferuri voluntare, altele decat subvențiile (cod 37.08.06)

37.08

0

0

0

0

0

0

Sume primite de administrațiile locale în cadrul unor programe cu finanțare nerambursabilă

37.08.06

0

0

0

0

0

0

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.08)

00.16

0

0

0

0

0

0

Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod 40.08.15)

40.08

0

0

0

0

0

0

Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli (cod 40.08.15.02)

40.08.15

X

X

X

X

X

X

Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anului precedent pentru secțiunea de dezvoltare

40.08.15.02

X

X

X

X

X

X

IV. SUBVENȚII (cod 44.08+00.18)

00.17

0

0

0

0

0

0

SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE ( cod 42.08)

00.18

0

0

0

0

0

0

Subventii de la bugetul de stat ( cod 42.08.60+42.08.61+42.08.75)

42.08

0

0

0

0

0

0

Cofinanțare publică acordată în cadrul mecanismului SEE

42.08.60

0

0

0

0

0

0

Cofinanțare publică acordată în cadrul mecanismului norvegian

42.08.61

0

0

0

0

0

0

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod indicator

PREVEDERI

ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

Valoare încasată la

0

Diferență față

0

Cofinanțare publică acordată în cadrul Mecanismelor financiare Spațiul Economic European și Norvegian 2014-2021

42.08.75

0

0

0

0

Donații din strainatate (cod 44.08.01 la 44.08.03)

44.08

0

0

0

0

0

0

Donații din strainatate ( cod 44.08.01.01+44.08.01.02)

44.08.01

0

0

0

0

0

0

Curente *)

44.08.01.01

X

X

X

X

X

X

De capital *)

44.08.01.02

X

X

X

X

X

X

De la guverne straine ( cod 44.08.02.01+44.08.02.02)

44.08.02

0

0

0

0

0

0

Curente *)

44.08.02.01

X

X

X

X

X

X

De capital *)

44.08.02.02

X

X

X

X

X

X

De la alte administratii ( cod 44.08.03.01+44.08.03.02)

44.08.03

0

0

0

0

0

0

Curente *)

44.08.03.01

0

0

0

0

0

0

De capital *)

44.08.03.02

0

0

0

0

0

0

Sume primite de la UE/alti donatori în contul platilor efectuate si prefinantari ( cod 45.08.17+45.08.18+45.08.21+45.08.24)

45.08

0

0

0

0

0

0

Mecanismul financiar SEE *) (cod 45.08.17.03)

45.08.17

0

0

0

0

0

0

Prefinantare

45.08.17.03

X

X

X

X

X

X

Mecanismul financiar norvegian *) (cod 45.08.18.03)

45.08.18

x

x

x

Prefinantare

45.08.18.03

X

X

X

X

X

X

Fondul național pentru relații bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE *) (cod 45.08.21.03)

45.08.21

Prefinantare

45.08.21.03

X

X

X

X

X

X

Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene*) ( cod 45.08.24.01+45.08.24.02)

45.08.24

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.08.24.01

X

X

X

X

X

X

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.08.24.02

X

0

X

0

X

0

X

0

X

0

X

0

Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020 ( cod 48.08.12+48.08.15+48.08.16+48.08.31 la 48.08.33)

48.08

Instrumentul European de Vecinătate (ENI) (cod 48.08.12.03)

48.08.12

0

0

0

0

0

0

Prefinantare

48.08.12.03

0

0

0

0

0

0

Alte programe comunitare finanțate în perioada 2014-2020 (APC) ( cod 48.08.15.03)

48.08.15

0

0

0

0

0

0

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod indicator

PREVEDERI

ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

Valoare încasată la

0

Diferență față de prevederi0

iPrefinantare

48.08.15.03

0

0

0

0

Alte facilități și instrumente postaderare ( cod 48.08.16.03)

48.08.16

0

0

0

0

0

0

Prefinantare

48.08.16.03

0

0

0

0

0

0

Mecanismele financiare Spațiul Economic European și Norvegian 2014-2021( cod 48.08.31.03)

48.08.31

0

0

0

0

0

0

Prefinantare

48.08.31.03

0

0

0

0

0

0

Fondul pentru relații bilaterale aferent Mecanismelor financiare Spațiul Economic

European și Norvegian 2014-2021 ( cod 48.08.32.03)

48.08.32

0

0

0

0

0

0

Prefinantare

48.08.32.03

0

0

0

0

0

0

Asistență tehnică aferentă Mecanismelor financiare Spațiul Economic European și Norvegian 2014-2021( cod 48.08.33.03)

48.08.33

0

0

0

0

0

0

Prefinantare

48.08.33.03

0

0

0

0

0

0

Președinte de ședință, Gheorghe Nedelescu