Hotărârea nr. 422/2019

Hotararea Consiliului Local nr. 422


MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR. 422

privind aprobarea execuției bugetare a instituțiilor publice și a activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, pe primele 9 luni ale anului 2019

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 31.10.2019;

Având în vedere referatul de aprobare nr.172870/2019, raportul nr.175503/2019 întocmit de Direcția Economico-Financiară și raportul de avizare nr.177721/2019 întocmit de Direcția Juridică, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ prin care se propune aprobarea execuției bugetare a instituțiilor publice și a activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, pe primele 9 luni ale anului 2019 și avizele nr.344/2019 al Comisiei III-Servicii Publice, Liberă Inițiativă și Relații Internaționale, nr.353/2019 al Comisiei IV-Învățământ, Cultură, Sănătate, Culte, Tineret și Sport, nr.355/2019 al Comisiei II-Urbanism, Protecția Mediului și Conservarea Monumentelor, nr.357/2019 al Comisiei V-Juridică, Administrație Publică și Drepturi Cetățenești și nr.361/2019 al Comisiei I-Buget Finanțe, Studii, Prognoze și Administrarea domeniului;

În conformitate cu prevederile art.49 alin.12 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, modificată și completată prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.63/2010;

În temeiul art.129 alin.2 lit.b coroborat cu alin.4 lit.a, art.139 alin.3 lit.a, art.154 alin.1 și art.196 alin.1 lit.a din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă execuția bugetară a instituțiilor publice și a activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, pe primele 9 luni ale anului 2019, conform anexelor nr.1 și 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală și Direcția Economico-Financiară vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR GENERAL,

Gheorghe NEDELESCU

Nicoleta MIULESCU

Anexa 1

La Hotararea nr. 422/31.10.2019

A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII (DE SUBORDONARE LOCALA) - VENITURI LA DATA 30.09.2019

lei

Rand

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Încasări realizate

1

TOTAL VENITURI(cod0002+0015+0016+0017+4510)

X000110

318.546.574,00

2

VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE(00.02+00.16+00.17)

000110

315.257.368,00

3

I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)

0010

151.214.436,00

4

C.VENITURI NEFISCALE (00.13+00.14)

0012

151.214.436,00

5

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE(cod 30.10)

0013

437.123,00

6

Venituri din proprietate (cod 30.10.05+30.10.09+30.10.50)

3010

437.123,00

7

Venituri din concesiuni si inchirieri

301005

437.123,00

8

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre instit publ

30100530

437.123,00

9

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)

0014

150.777.313,00

10

Venituri din prestari de servicii si alte activitati(cod 33.10.05 la 33.10.50)

3310

151.126.816,00

11

Taxe si alte venituri in invatamant

331005

4.099.882,00

12

Venituri din prestari de servicii

331008

504.919,00

13

Contributia de intretinere a persoanelor asistate

331013

1.905.329,00

14

Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine

331014

2.521.834,00

15

Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa

331016

29.336,00

16

Venituri din cercetare

331020

52.456,00

17

Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate

331021

101.166.853,00

18

Venituri din contract.incheiate cu directiile de sanat publica alocate de la bug de stat

331030

39.809.591,00

19

Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati

331050

1.036.616,00

20

Diverse venituri(cod 36.10.50)

3610

86.795,00

21

Alte venituri

361050

86.795,00

22

Transferuri voluntare, altele decat subventiile(cod 37.10.01+37.10.03+37.10.50)

3710

-436.298,00

23

Donatii si sponsorizari

371001

239.338,00

24

Varsaminte din sectiunea de functionare ptr finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului

371003

-675.636,00

25

OPERATIUNI FINANCIARE(40.10+41.10)

0016

11.760.899,00

26

Operatiuni financiare

4010

7.136.041,00

27

Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli

401015

7.136.041,00

28

Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent ptr sect de functionare

40101501

7.136.041,00

29

Alte operatiuni financiare

4110

4.624.858,00

30

Sume din excedentul anului precedent pt acoperirea golurilor temporare de casa

411006

4.624.858,00

31

IV. SUBVENTII (cod 00.18)

0017

152.282.033,00

32

SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMNISTRATIEI PUBLICE(cod 42.10+43.10)

0018

152.282.033,00

33

Subventii de la alte administratii ( cod 43.10.09+43.10.10+43.10.15)

4310

152.282.033,00

34

Subventii pentru institutii publice

431009

71.412.000,00

35

Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii

431010

6.847.000,00

36

Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale

431033

74.023.033,00

37

VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (cod 00.02+00.15+00.17+45.10)- TOTAL

000110

3.289.206,00

38

I. VENITURI CURENTE ( cod 00.12)

00012

675.636,00

39

C.VENITURI NEFISCALE( cod 00.14)

0012

675.636,00

40

C2.VANZARI DE BUNURI SI SERVICII( cod 37.10)

0014

675.636,00

41

Transferuri voluntare altele decat subventiile( cod 37.10.04)

3710

675.636,00

42

Varsaminte din sectiunea de functionare

371004

675.636,00

43

II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.10)

0015

44

Venituri din valorificarea unor bunuri(cod 39.10.01+39.10.50)

3910

45

Alte venituri din valorificarea unor bunuri

391050

46

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (40.10)

16

24.516,00

47

Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate

4010

24.516,00

48

Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli

401015

24.516,00

49

Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent ptr sect de dezvoltare

40101502

24.516,00

50

IV SUBVENTII (cod 00.18)

0017

2.549.864,00

51

Subventii de la alte nivele ale administratiei publice (cod 42.10+43.10)

0018

2.549.864,00

52

Subventii de la alte administratii (cod 43.10.14+43.10.16+43.10.17+43.10.19+43.10.

4310

2.549.864,00

53

Subventii de la bug. locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii

431014

2.549.864,00

54

Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020

4810

39.190,00

55

Alte programe comunitare finanțate în perioada 2014-2020

481015

39.190,00

56

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48101501

39.190,00

Președinte de ședință, Gheorghe Nedelescu

ANEXA 2

La Hotararea nr.422/31.10.2019

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII (DE SUBORDONARE LOCALA) -CHELTUIELI

LA DATA 30.09.2019

lei

Rand

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Plăți efectuate

1

TOTAL CHELTUIELI

5010

303.346.508,00

2

Partea II-a APARARE,ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA(cod61.10)

5910

24.755.100,00

3

Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.10.03)

6110

24.755.100,00

4

Ordine publica (cod 61.10.03.04)

611003

24.755.100,00

5

Politia locala

61100304

24.755.100,00

6

Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE(cod65.10+66.10+67.10+6

6310

278.591.408,00

7

Invatamant (cod 65.10.03+65.10.04+65.10.05+65.10.07+65.10.11

6510

6.639.973,00

8

Invatamant prescolar si primar (cod 65.10.03.01+65.10.03.02)

651003

3.167.630,00

9

Invatamant prescolar

65100301

3.157.563,00

10

Invatamant primar

65100302

10.067,00

11

Invatamant secundar (cod 65.10.04.01 la 65.10.04.03)

651004

2.675.346,00

12

Invatamant secundar inferior

65100401

66.743,00

13

Invatamant secundar superior

65100402

2.608.603,00

14

Invatamant postliceal

651005

587.688,00

15

Servicii auxiliare pentru educatie (cod 65.10.11.03+65.10.11.30)

651011

209.309,00

16

Internate si cantine pentru elevi

65101103

209.309,00

17

Sanatate (cod 66.10.06+ 66.10.50)

6610

225.903.004,00

18

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi

661006

225.903.004,00

19

Spitale generale

66100601

225.903.004,00

20

Cultura, recreere si religie (cod 67.10.03+67.10.05+67.10.50)

6710

36.357.999,00

21

Servicii culturale (cod 67.10.03.03 la 67.10.03.30)

671003

27.541.879,00

22

Institutii publice de spectacole si concerte

67100304

26.673.494,00

23

Case de cultura

67100306

868.385,00

24

Servicii recreative si sportive (cod 67.10.05.01)

671005

8.816.120,00

25

Sport

67100501

8.816.120,00

26

Asigurari si asistenta sociala (cod 68.10.04+68.10.05+68.10.11+68.10.50)

6810

9.690.432,00

27

Asistenta acordata persoanelor in varsta

681004

9.690.432,00

28

Partea a VII-a REZERVE,EXCEDENT,DEFICIT (98.10-99.10)

9610

15.200.066,00

29

Excedent

9810

15.200.066,00

30

Excedentul sectiunii de functionare

981096

14.999.109,00

31

Excedentul sectiunii de dezvoltare

981097

200.957,00

32

CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 50.10+59.10+63.10+70.10+79.10)

5010

300.258.259,00

33

Partea II-a APARARE,ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA(cod61.10)

5910

24.357.045,00

34

Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.10.03)

6110

24.357.045,00

35

Ordine publica (cod 61.10.03.04)

611003

24.357.045,00

36

Politia comunitara

61100304

24.357.045,00

37

Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE(cod65.10+66.10+67.10+6

6310

275.901.214,00

38

Invatamant (cod 65.10.03+65.10.04+65.10.05+65.10.07+65.10.11

6510

6.626.944,00

39

Invatamant prescolar si primar (cod 65.10.03.01+65.10.03.02)

651003

3.167.630,00

40

Invatamant prescolar

65100301

3.157.563,00

41

Invatamant primar

65100302

10.067,00

42

Invatamant secundar (cod 65.10.04.01 la 65.10.04.03)

651004

2.666.244,00

43

Invatamant secundar inferior

65100401

62.843,00

44

Invatamant secundar superior

65100402

2.603.401,00

45

Invatamant postliceal

651005

583.761,00

46

Servicii auxiliare pentru educatie (cod 65.10.11.03+65.10.11.30)

651011

209.309,00

47

Internate si cantine pentru elevi

65101103

209.309,00

48

Sanatate (cod66.10.06+ 66.10.50)

6610

223.495.493,00

49

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi

661006

223.495.493,00

50

Spitale generale

66100601

223.495.493,00

51

Cultura, recreere si religie (cod 67.10.03+67.10.05+67.10.50)

6710

36.203.239,00

52

Servicii culturale (cod 67.10.03.03 la 67.10.03.30)

671003

27.387.119,00

53

Institutii publice de spectacole si concerte

67100304

26.518.734,00

54

Case de cultura

67100306

868.385,00

55

Servicii recreative si sportive (cod 67.10.05.01)

671005

8.816.120,00

56

Sport

67100501

8.816.120,00

57

Asigurari si asistenta sociala (cod 68.10.04+68.10.05+68.10.11+68.10.50)

6810

9.575.538,00

58

Asistenta acordata persoanelor in varsta

681004

9.575.538,00

59

VII REZERVE,EXCEDENT,DEFICIT

9610

14.999.109,00

60

Excedent

9810

14.999.109,00

61

Excedentul sectiunii de functionare

981096

14.999.109,00

62

CHELTUIELILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE

5010

3.088.249,00

63

Partea II-a APARARE,ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA(cod 61.10)

5910

398.055,00

64

Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.10.03)

6110

398.055,00

65

Ordine publica (cod 61.10.03.04)

611003

398.055,00

66

Politia comunitara

61100304

398.055,00

67

Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.10 + 66.10 + 68.10)

6310

2.690.194,00

68

Invatamant (cod 65.10.03+65.10.04+65.10.05+65.10.07+65.10.11

6510

13.029,00

69

Invatamant secundar (cod 65.10.04.01 la 65.10.04.03)

651004

13.029,00

70

Invatamant secundar inferior

65100401

3.900,00

71

Invatamant secundar superior

65100402

5.202,00

72

Invatamant postliceal

651005

3.927,00

73

Servicii auxiliare pentru educatie (cod 65.10.11.03+65.10.11.30)

651011

74

Internate si cantine pentru elevi

65101103

75

Sanatate (cod 66.10.06+ 66.10.50)

6610

2.407.511,00

76

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi

661006

2.407.511,00

77

Spitale generale

66100601

2.407.511,00

78

Cultura, recreere si religie (cod 67.10.03+67.10.05+67.10.50)

6710

154.760,00

79

Servicii culturale (cod 67.10.03.03 la 67.10.03.30)

671003

154.760,00

80

Institutii publice de spectacole si concerte

67100304

154.760,00

81

Case de cultura

67100306

82

Servicii recreative si sportive (cod 67.10.05.01)

671005

83

Sport

67100501

84

Asigurari si asistenta sociala (cod 68.10.04+68.10.05+68.10.11+68.10.50)

68

114.894,00

85

Asistenta acordata persoanelor in varsta

681004

114.894,00

86

Partea a-VII-a REZERVE,EXCEDENT,DEFICIT

9610

200.957,00

87

Excedent

9810

200.957,00

88

Excedentul sectiunii de dezvoltare

981097

200.957,00

Președinte de ședință, Gheorghe Nedelescu