Hotărârea nr. 421/2019

Hotararea Consiliului Local nr. 421


MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR. 421

privind execuția bugetului local al municipiului Craiova, pe primele 9 luni ale anului 2019

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 31.10.2019;

Având în vedere referatul de aprobare nr.172857/2019, raportul nr.176943/2019 întocmit de Direcția Economico-Financiară și raportul de avizare nr.177745/2019 întocmit de Direcția Juridică, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ prin care se propune aprobarea execuției bugetului local al municipiului Craiova, pe primele 9 luni ale anului 2019 și avizele nr.344/2019 al Comisiei III-Servicii Publice, Liberă Inițiativă și Relații Internaționale, nr.353/2019 al Comisiei IV-Învățământ, Cultură, Sănătate, Culte, Tineret și Sport, nr.355/2019 al Comisiei II-Urbanism, Protecția Mediului și Conservarea Monumentelor, nr.357/2019 al Comisiei V-Juridică, Administrație Publică și Drepturi Cetățenești și nr.361/2019 al Comisiei I-Buget Finanțe, Studii, Prognoze și Administrarea domeniului;

În conformitate cu prevederile art.49 alin.12 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, modificată prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.63/2010;

În temeiul art.129 alin.2 lit.b coroborat cu alin.4 lit.a, art.139 alin.3 lit.a, art.154 alin.1 și art.196 alin.1 lit.a din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă execuția bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Craiova, pe primele 9 luni ale anului 2019, conform anexelor nr.1 și 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală și Direcția Economico-Financiară vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ


Gheorghe NEDELESCU


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR GENERAL, Nicoleta MIULESCU


ANEXA NR.1

la Hotărârea nr. 421/31.10.2019

VENITURI

-lei-

Denumire indicatori

Prevederi

9 luni 2019

Încasări

30.09.2019

TOTAL VENITURI:

488.973.000

393.814.924

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE:

365.881.000

344.721.465

I. Venituri proprii, total din care:

153.598.000

142.764.402

*Venituri din impozite și taxe locale

153.574.000

142.740.666

*Donații și sponsorizări

24.000

23.736

II. Sume defalcate din taxa pe valoarea, TOTAL, din care:

28.972.000

18.889.999

1) Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul municipiului Craiova, din care:

19.203.000

15.641.999

-finanțarea de bază a unităților de învățământ preuniversitar de stat, din care:

15.939.000

12.562.351

- cheltuieli cu bunurile și serviciile prevăzute la art. 104, alin. 2, lit b)-e) din Legea educației naționale nr. 1/2011

15.939.000

12.562.351

- finanțarea ajutorul pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri pentru beneficiarii de ajutor s ocia l

1.000

116

-căminepentru persoane vârstnice

879.000

879.000

-plata stimulentelor educaționale speciale integrați în învățământul de masă

20.000

11.350

-drepturile copiilor cu cerințe educaționale speciale integrați în învățământul de masă

1.096.000

921.182

- serviciul public comunitar de evidența persoanelor

1.268.000

1.268.000

2) sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale

5.620.000

0

3) sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea învățământului particular sau confesional acreditat

4.149.000

3.248.000

III. Cote și sume defalcate din impozitul pe venit

191.748.000

177.257.393

IV. Subvenții , din care:

16.055.000

14.518.671

- Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni și combustibil petrolier

4.000

3.294

- Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea sănătății

15.891.000

14.515.377

- Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea sănătății

160.000

0

V. Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare

-24.492.000

-8.709.000

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE:

123.092.000

49.093.459

I. Venituri proprii

332.000

662.364

II. Subvenții

21.453.000

4.557.383

-Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare aferente perioadei de programare 2014-2020

21.453.000

4.557.383

III. Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinațări aferente cadrului financiar 2014-2020

76.815.000

30.178.022

IV. Vărsăminte din secțiunea de functionare

24.492.000

8.709.000

V. Sume din excedentul bugetului local utilizate pt.finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare

0

4.986.690

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

GHEORGHE NEDELESCU

ANEXA NR.2 la Hotărârea nr. 421/31.10.2019 CHELTUIELI

-lei -

Nr. crt.

Denumire capitole

Cod

Prevederi

9 luni 2019

Plăți la

30.09.2019

TOTAL CHELTUIELI, DIN CARE:

49,02

493.960.000

374.037.997

01

cheltuielile secțiunii de funcționare

49.02-sF

365.881.000

333.365.054

1

Autorități executive

51.02

52.763.000

48.374.586

cheltuieli de personal

51.02.10

34.770.000

33.981.005

bunuri și servicii

51.02.20

17.620.000

14.085.854

alte transferuri

51.02.55

0

0

alte cheltuieli

51.02.59

373.000

370.800

plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent-Secț. Funcț.

51.02.85.01

0

-63.073

2

Servicii publice generale

54.02

3.781.000

3.402.076

cheltuieli de personal

54.02.10

3.474.000

3.272.836

bunuri și servicii

54.02.20

307.000

129.240

fond de rezerva bugetara la dispozitia autorităților locale

54.02.50

0

0

3

Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi

55.02

5.252.000

4.606.922

bunuri și servicii

55.02.20

252.000

108.194

dobânzi aferente datoriei publice

55.02.30

5.000.000

4.498.728

4

Ordine publică și siguranță națională

61.02

25.076.000

24.894.021

Poliția locală

24.988.000

24.881.000

transferuri către instituții publice-Secț. Funcț.

61.02.51.01

24.988.000

24.881.000

Protecție civilă

88.000

13.021

bunuri și servicii

61.02.20

88.000

13.021

5

Învățământ

65.02

30.773.000

25.057.623

cheltuieli de personal

65.02.10

99.000

79.020

bunuri și servicii

65.02.20

23.336.000

18.200.518

alte transferuri

65.02.55

4.209.000

4.203.737

asistență socială

65.02.57

1.054.000

886.350

alte cheltuieli

65.02.59

2.075.000

1.699.931

plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent-Secț. Funcț.

65.02.85.01

0

-11.933

6

Sănătate

66.02

23.446.000

21.339.208

cheltuieli de personal

66.02.10

15.630.000

14.477.542

bunuri și servicii

66.02.20

201.000

21.631

transferuri către instituții publice-Secț. Funcț.

66.02.51.01.

7.466.000

6.847.000

asistență socială

66.02.57

8.000

7.087

alte cheltuieli

66.02.59

141.000

0

plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent-Secț. Funcț.

66.02.85.01

0

-14.052

7

Cultură, recreere și religie

67.02

61.599.000

58.452.123

bunuri și servicii

67.02.20

19.445.000

17.695.331

transferuri către instituții publice-Secț. Funcț.

67.02.51.01

39.575.000

38.448.000

alte cheltuieli

67.02.59

759.000

572.932

rambursări de credite

67.02.81

1.820.000

1.741.648

plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent-Secț. Funcț.

67.02.85.01

0

-5.788

8

Asigurări și asistență socială

68.02

47.849.000

47.431.188

cheltuieli de personal

68.02.10

25.529.000

25.369.117

bunuri și servicii

68.02.20

830.000

716.706

transferuri către instituții publice-Secț. Funcț.

68.02.51.01

8.083.000

8.083.000

asistență socială

68.02.57

12.680.000

12.618.823

alte cheltuieli

68.02.59

784.000

732.473

plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent-Secț. Funcț.

68.02.85.01

-57.000

-88.931

9

Locuințe, servicii și dezvoltare publică

70.02

13.241.000

10.586.934

bunuri și servicii

70.02.20

10.480.000

8.757.111

alte transferuri

70.02.55

2.761.000

1.829.823

10

Protecția mediului

74.02

30.758.000

30.189.590

bunuri și servicii

74.02.20

25.100.000

24.728.068

rambursări de credite

74.02.81

5.658.000

5.461.522

11

Acțiuni generale economice, comerciale și de muncă

80.02

2.550.000

2.442.999

rambursări de credite interne

80.02.81

2.550.000

2.442.999

Nr. crt.

Denumire capitole

Cod

Prevederi

9 luni 2019

Plăți la

30.09.2019

12

Combustibili și energie

81.02

14.294.000

12.193.773

bunuri și servicii

81.02.20

1.833.000

119.000

subvenție - total, din care:

81.02.40

12.461.000

12.074.773

*subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif

81.02.40.03

12.461.000

12.074.773

13

Transporturi

84.02

54.499.000

44.394.011

bunuri și servicii

84.02.20

27.000.000

17.894.147

subvenții

84.02.40

24.457.000

23.489.308

rambursări de credite interne

84.02.81

3.042.000

3.041.802

plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent-Secț. Funcț.

84.02.85.01

0

-31.246

02

CHELTUiELiLE SECțiUNii DE DEZVOLTARE

49.02-SD

128.079.000

40.672.943

1

Autorități executive

51.02

3.876.000

3.527.610

cheltuieli de capital, din care:

51.02.70

3.876.000

3.527.610

active nefinanciare

51.02.71

3.876.000

3.527.610

active financiare

51.02.72

0

0

2

Ordine publică și siguranță națională

61.02

176.000

175.320

active nefinanciare

61.02.71

176.000

175.320

Protecție civilă

176.000

175.320

active nefinanciare

61.02.71

176.000

175.320

3

Învățământ

65.02

4.596.000

1.765.411

proiecte cu finanțare din FEN postaderare în perioada 2014-2020

65.02.58

1.739.000

272.842

active nefinanciare

65.02.71

2.857.000

1.492.569

plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent-Secț. Dezv.

65.02.85.02

0

0

4

Sănătate

66.02

6.511.000

2.568.398

transferuri de capital

66.02.51.02

5.683.000

2.549.864

proiecte cu finanțare din FEN postaderare în perioada 2014-2020

66.02.58

572.000

2.421

cheltuieli de capital

66.02.71

256.000

16.113

plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent

66.02.85

0

0

plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent-Secț. Dezv.

66.02.85.02

0

0

5

Cultură, recreere și religie

67.02

15.335.000

6.910.570

proiecte cu finanțare FEN postaderare în perioada 2014-2020

67.02.58

3.614.000

678.074

cheltuieli de capital

67.02.71

11.721.000

6.232.642

plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent-Secț. Dezv.

67.02.85.02

-146

6

Asigurări și asistență socială

68.02

806.000

72.340

proiecte cu finanțare FEN postaderare în perioada 2014-2020

68.02.58

763.000

43.149

cheltuieli de capital

68.02.71

43.000

29.191

7

Locuințe, servicii și dezvoltare publică

70.02

4.805.000

3.507.821

proiecte cu finanțare din FEN postaderare în perioada 2014-2020

70.02.58

901.000

7.607

cheltuieli de capital

70.02.71

3.904.000

3.500.214

8

Protecția mediului

74.02

894.000

286.296

cheltuieli de capital

74.02.71

894.000

286.296

9

Acțiuni generale economice, comerciale și de muncă

80.02

686.000

254.508

proiecte cu finanțare din FEN

80.02.56

115.000

0

proiecte cu finanțare din FEN postaderare în perioada 2014-2020

80.02.58

571.000

256.038

plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent

80.02.85

0

-1.530

plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent-Secț. Dezv.

80.02.85.02

0

-1.530

10

Combustibili și energie

81.02

0

0

cheltuieli de capital

81.02.71

0

0

11

Transporturi

84.02

90.394.000

21.604.669

proiecte cu finanțare din FEN postaderare

84.02.56

36.000

35.076

proiecte cu finanțare din FEN postaderare în perioada 2014-2020

84.02.58

61.276.000

449.896

cheltuieli de capital

84.02.71

30.538.000

22.575.220

plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent-Secț. Dezv.

84.02.85.02

-1.456.000

-1.455.523

președinte de ședință,

GHEORGHE NEDELESCU