Hotărârea nr. 420/2019

Hotararea Consiliului Local nr. 420


MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR. 420

privind aprobarea ordinii de zi a ședinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului Craiova, din 31.10.2019

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 31.10.2019;

Având în vedere Dispoziția Primarului Municipiului Craiova nr.6599/2019, privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Craiova în ședință ordinară, în data de 31.10.2019;

În temeiul art.135 alin.7 și 8, coroborat cu art.139 alin.1, art.154 alin.1 și art.196 alin.1 lit.a din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1.Se aprobă ordinea de zi a ședinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului Craiova din data de 31.10.2019, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2.Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ


Gheorghe NEDELESCU


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR GENERAL, Nicoleta MIULESCU


Anexa la Hotărârea nr.420/2019

PROIECTUL ORDINII DE ZI A ȘEDINȚEI ORDINARE DIN DATA DE 31.10.2019, ora 10,00

Nr.

proiect hotărâre

Titlul proiectului de hotărâre

Inițiatorul proiectului de hotărâre

Comisiile de specialitate cu atribuții de avizare a proiectului de hotărâre

1.

Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului local al municipiului Craiova, pe primele 9 luni ale anului 2019

Primar-Mihail Genoiu

I, ii, iii, iv,

V

2.

Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetare a instituțiilor publice și a activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, pe primele 9 luni ale anului 2019

Primar-Mihail Genoiu

I, ii, iii, iv,

V

3.

Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului fondurilor externe nerambursabile, aferentă primelor 9 luni ale anului 2019

Primar-Mihail Genoiu

I, II, III, IV, v

4.

Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Craiova, pe anul 2019

Primar-Mihail Genoiu

I, II, III, IV, v

5.

Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Clinic „Filantropia” Craiova, pe anul 2019

Primar-Mihail Genoiu

I,IV,V

6.

Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Clinic de Neuropsihiatrie, pe anul 2019

Primar-Mihail Genoiu

I,IV,V

7.

Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Clinic de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie „Victor Babeș” Craiova, pe anul 2019

Primar-Mihail Genoiu

I,IV,V

8.

Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Sport Club Municipal Craiova, pe anul 2019

Primar-Mihail Genoiu

I,IV,V

9.

Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Poliției Locale a Municipiului Craiova, pe anul 2019

Primar-

Mihail Genoiu

I, III, V

10.

Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general consolidat al municipiului Craiova, pe anul 2019

Primar-

Mihail Genoiu

I, II, III, IV, V

11.

Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. Piețe și Târguri Craiova S.R.L., pe anul 2019

Primar-Mihail Genoiu

I, III, V

12.

Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al R.A.T. SRL, pe anul 2019

Primar-Mihail Genoiu

I, III, V

13.

Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova pentru a vota în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a Companiei de Apă Oltenia S.A., ordinea de zi privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019

Primar-Mihail Genoiu

I, iii, V

14.

Proiect de hotărâre privind mandatarea Primarului Municipiului Craiov să semneze Contractul de Sprijin pentru Proiectul POIM, ce se va încheia între B.E.R.D., S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A., Municipiul Craiova și județul Dolj, împreună cu Contractul de Împrumut

Primar-Mihail Genoiu

I, iii, V

15.

Proiect de hotărâre privind acordarea unor ajutoare lunare din bugetul local, consumatorilor vulnerabili din municipiul Craiova, care utilizează pentru încălzirea locuinței energie termică furnizată în sistem centralizat, pentru sezonul rece 1 noiembrie 2019-31 martie 2020

Primar-Mihail Genoiu

I, III, V

16.

Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului și a numărului de burse acordate elevilor din învățământul preuniversitar de stat din municipiul Craiova, în anul școlar 2019-2020

Primar-Mihail Genoiu

I, IV, V

17.

Proiect de hotărâre privind achiziționarea de către R.A.T. SRL a 10 mijloace de transport noi în sistem leasing financiar, cu opțiunea de cumpărare în anul 2019

Primar-

Mihail Genoiu

I, III, V

18.

Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.157/2019 referitoare la accesarea de către R.A.T. SRL a unei linii de credit, în sumă de 3.000.000 lei

Primar-Mihail Genoiu

I, III, V

19.

Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.295/2018 referitoare la acordarea de facilități pe mijloacele de transport în comun ale R.A.T. SRL, pentru anumite categorii de persoane

Primar-

Mihail Genoiu

I, III, V

20.

Proiect de hotărâre privind aprobarea participării municipiului Craiova, în calitate de partener al Asociației Naționale Cultul Eroilor „Regina Maria”, Filiala Județului Dolj „Frații Buzești”, în vederea organizării unor activități defășurate cu ocazia „Zilei Naționale a României 2019”

Primar-

Mihail Genoiu

I, IV, V

21.

Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale Direcției de Asistență Socială Craiova, pe anul 2019.

Primar-Mihail Genoiu

I, IV, V

22.

Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.311/2019 referitoare la aprobarea organigramei și statului de funcții ale Operei Române Craiova, pentru anul 2019

Primar-Mihail Genoiu

I, IV, V

23.

Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.384/2018 referitoare la desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Craiova în consiliile de administrație ale unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular cu personalitate juridică din municipiul Craiova

Primar-

Mihail Genoiu

I, IV, V

24.

Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova să voteze ordinea de zi în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A., din data de 07.11.2019

Primar-Mihail Genoiu

I, III, V

25.

Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului comun

Primar-

II, III, V

de acțiune pentru deszăpezirea, prevenirea și combaterea poleiului în municipiul Craiova, pentru sezonul de iarna 2019-2020

Mihail

Genoiu

26.

Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru desfășurarea serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân, propuse de S.C. Salubritate Craiova S.R.L.

Primar-

Mihail

Genoiu

I, iii, V

27.

Proiect de hotărâre privind modificarea Regulamentului referitor la desfășurarea activității de gestionare a câinilor fără stăpân, în municipiul Craiova, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.108/2014

Primar-

Mihail

Genoiu

I, iii, V

28.

Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării, în vederea închirierii, a unei locuințe pentru tineri, construită prin programe de investiții la nivel național, situată în municipiul Craiova, bd.Oltenia, nr.1C, bl.T3, sc.1, ap.3

Primar-Mihail Genoiu

I, III, IV, V

29.

Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării, în vederea închirierii, a unor locuințe sociale

Primar-

Mihail

Genoiu

I, III, IV, V

30.

Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinței pentru tineri destinată închirierii, situată în municipiul Craiova, bdul. Oltenia, nr.1B, bl.T2, sc.1, ap.9

Primar-

Mihail

Genoiu

I, III, IV, V

31.

Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinței pentru tineri destinată închirierii, situată în municipiul Craiova, bdul. Oltenia, nr.1B, bl.T2, sc.3, ap.6

Primar-

Mihail

Genoiu

I, III, IV, V

32.

Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere care au ca obiect locuințe pentru tineri, construite prin Agenția Națională pentru Locuințe

Primar-Mihail Genoiu

I, III, IV, V

33.

Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții pentru obiectivul de investitii “Reabilitare instalatii, centrala termica la imobilul situat in strada Oltet nr.5”

Primar-

Mihail

Genoiu

I, II, V

34.

Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de concesiune nr.34216/19.05.2006 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova și Bogdanschi Mariana, medic titular al Cabinetului Medical Individual Dr.Bogdanschi Mariana

Primar-

Mihail

Genoiu

I, III, IV, V

35.

Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de concesiune nr.38411/23.05.2006 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova și Pîrșoi Cristiana, medic titular al Cabinetului Medical Individual Dr.Pîrșoi Cristiana

Primar-

Mihail

Genoiu

I, III, IV, V

36.

Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de concesiune nr.199/2000 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova și S.C. Banca Comerciala Carpatica S.A.

Primar-

Mihail

Genoiu

I, III, V

37.

Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de concesiune nr.198/2000 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova și S.C. Nick Impex S.R.L.

Primar-

Mihail

Genoiu

I, III, V

38.

Proiect de hotărâre privind darea în administrare către Curtea de Conturi a României, pentru Camera de Conturi a județului Dolj, a terenului ce aparține domeniului public al municipiului Craiova, situat în str. Brestei, nr.31

Primar-Mihail Genoiu

I, III, V

39.

Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii

Primar-

I, V

Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.100/2004 referitoare la spațiile comerciale sau de prestări servicii supuse vânzării, conform Legii nr.550/2002

Mihail

Genoiu

40.

Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.34/2019 referitoare la organizarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular din municipiul Craiova, pentru anul școlar 2019-2020

Primar-

Mihail

Genoiu

IV, V

41.

Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.241/2017 referitoare la aprobarea criteriilor și punctajelor pentru evaluarea persoanelor juridice și fizice constituite în temeiul Ordonanței nr.26/2000 cu privire la asociații și fundații, a Legii nr.14/2003 a partidelor politice și a Legii nr.96/2006 republicată, privind statutul deputaților și al senatorilor, în vederea înscrierii în listele de priorități pentru atribuirea unui spațiu cu altă destinație pentru sediu

Primar-

Mihail

Genoiu

I, III, IV, V

42.

Proiect de hotărâre pentru modificarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Craiova

Primar-Mihail Genoiu

I, V

43.

Proiect de hotărâre pentru modificarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al municipiului Craiova

Primar-

Mihail

Genoiu

I, V

44.

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la reconsiderare funcțională a zonei, în vederea schimbării de destinație din zona unități agricole, în zona de locuințe cu regim de înălțime P+2, generat de imobilul situat în str.Drumul Muntenilor, nr.70C, 72, 72A, 72B

Primar-Mihail Genoiu

II, V

45.

Întrebări și interpelări

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Gheorghe NEDELESCU