Hotărârea nr. 417/2019

Hotararea Consiliului Local nr. 417

MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR.417

privind aprobarea solicitării către Guvernul României referitoare la modificarea Hotărârii Guvernului nr.1052/2013 privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Apărării Naționale, în domeniul public al municipiului Craiova și în administrarea Consiliului Local al Municipiului

Craiova și pentru actualizarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit de îndată, în ședința extraordinară din data de 10.10.2019;

Având în vedere referatul de aprobare nr.172404/2019, raportul nr.172406/2019, întocmit de Direcția Patrimoniu și raportul de avizare nr.173035/2019 întocmit de Direcția Juridică, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ prin care se propune aprobarea solicitării către Guvernul României referitoare la modificarea Hotărârii Guvernului nr.1052/2013 privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Apărării Naționale, în domeniul public al municipiului Craiova și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Craiova și pentru actualizarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și avizele nr.324/2019 al Comisiei I-Buget Finanțe, Studii, Prognoze și Administrarea domeniului, nr.326/2019 al Comisiei II-Urbanism, Protecția Mediului și Conservarea Monumentelor, nr.328/2019 al Comisiei III-Servicii Publice, Liberă Inițiativă și Relații Internaționale, și nr.332/2019 al Comisiei V-Juridică, Administrație Publică și Drepturi Cetățenești;

În conformitate cu prevederile art.361 alin.2 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ și art.858-866 din Legea nr.287/2009, republicată, privind Codul Civil;

În temeiul art.129 alin.2 lit.c, art.134 alin.4, art.139 alin.3 lit.g, art.154 alin.1 și art.196 alin.1 lit.a din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă modificarea art.1 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.136/2018 și va avea următorul conținut:

,,Se aprobă trecerea din domeniul public, în domeniul privat al municipiului Craiova, a structurilor existente situate pe terenul imobilului din intravilanul municipiului Craiova, str. Caracal, nr.152 (fost str. Caracal nr.132), județul Dolj, nr.cadastral 214726, înscris în cartea funciară 214726 UAT Craiova, identificate în anexele nr.1 și 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre”.

Art.2. Se solicită acordul Guvernului României în vederea adoptării unei hotărâri de către Consiliul Local al Municipiului Craiova cu privire la transmiterea imobilului din intravilanul municipiului Craiova, str. Caracal nr.152 (fost str. Caracal nr.132), județul Dolj, nr. cadastral 214726, înscris în cartea funciară 214726 UAT Craiova, din domeniul public, în domeniul privat al municipiului Craiova, în vederea realizării de locuințe cu credit ipotecar, în condițiile legii.

Art.3. Se solicită Guvernului României modificarea Hotărârii Guvernului nr.1052/2013 privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Apărării Naționale, în domeniul public al municipiului Craiova și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Craiova și pentru actualizarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.797, din 18 decembrie 2013, cu modificările ulterioare, după cum urmează:

  • 1. Prelungirea termenului prevăzut la alineatul (2) al articolului 2, cu 11 ani, respectiv până la data de 18 decembrie 2030, în vederea construirii de locuințe cu credit ipotecar, pe terenul imobilului care a făcut obiectul hotărârii Guvernului mai sus menționată;

  • 2. Prelungirea termenului prevăzut la art.3, cu 3 ani, respectiv până la data de 15.01.2023, pentru punerea la dispoziția Ministerului Apărării Naționale a unui număr de 250 unități locative, din totalul locuințelor realizate pe terenul imobilului prevăzut la art.2 din actul normativ mai sus menționat, în vederea cumpărării de către personalul Ministerului Apărării Naționale, în condițiile legii.

Art.4. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârile Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.566/2013 și nr.322/2018.

Art.5. Își încetează efectele Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.196/2019 privind solicitarea către Guvernul României de modificare a Hotărârii Guvernului nr.1052/2013 privind tran smiterea unui imobil din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Apărării Naționale, în domeniul public al municipiului Craiova și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Craiova și pentru actualizarea anexei nr.4 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului.

Art.6. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Patrimoniu și Ministerul Apărării Naționale vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Marin Traian RADU

CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR GENERAL,

Nicoleta MIULESCU

/f//£*/?


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOV

DIRECȚIA PATRIMONIU

SERVICIUL PATRIMONIU      /

SCHIȚA TOPOGRAFICA

«nobilului'


Suprafața) Adresa masurata?

(mp)

Nr.Cad.227459


67511

Nr.Cad. 214726


UAT CRA10VA


Nr.Cad.214726


Anexa nr. 2 la HCL nr.........../...................

Nr. crt.

Nr. bloc

Tip

Date tehnice proiectate

Amprenta la sol -rezistență -m-

Regim înălțime

-m-

Suprafața construita (mem. arhit.) -mp-

1

1 1

1 1

40,15x14,05; S=564,ll

P+10E ; H=32,70

629,40

2

1 2

1 3

50,40x14,05; 5=708,12

P+10E ; H=32,70

720,33

3

13

1 2

40,15x14,05 ;S=564,11

P+10E ; H=32,70

575,00

4

14

14

33,55x14,05 ; S=471,38

P+10E ; H=32,70

480,93

5

15 J

1 4

33,55x14,05 ; 5=471,38

P+10E ; H=32,70

480,93

6

1 6

14

33,55x14,05 ;S=471,38

P+10E ; H=32,70

480,93

7

1 7

1 4

33,55x14,05 ; S=471,38

P+10E ; H=32,70

480,93

8

1 8

14

33,55x14,05 ; S=471,38

P+10E ; H=32,70

480,93

9

1 9

1

40,15x14,05 ;S=564,11

P+10E ; H=32,70

575,00

10

1 10

14a

33,55x14,05 ;S=471,38

P+10E ; H=32,70

480,93

11

1 11

1 2

40,15x14,05 ; 5=564.11

P+10E ; H=32,70

575,00

12

1 12

1 3

50,4x14,05 ; S=708,12

P+10E ; H=32,70

720,33

13

1 13

1 2

40,15x14,05 ; S=564,ll

P+10E ; H=32,70

575,00

14

L 1

Lla

Corp 1: 21,25x14,05

Corp 2 : 35,05x14,05

5=791,01

P+10E ; H=32,70

823,28

15

L 2

Llb

Corp 1: 21,25x14,05

Corp 2 : 35,05x14,05 S=791,01

P+10E ; H=32,70

823,28

16

L3

La

Corp 1 : 21,25x14,05

Corp 2 : 35,05x14,05 5=791,01

P+10E ; H=32,70

818,00

17

L4

Lb

Corp 1 : 21,25x14,05

Corp 2 : 35,05x14,05 5=791,01

P+10E ; H=32,70

818,00

18

L5

L2a

Corp 1 : 21,25x14,05

Corp 2 : 35,05x14,05 S=791,01

P+10E ; H=32,70

818,00

19

L6

L2b

Corp 1: 21,25x14,05

Corp 2: 35,05x14,05 5=791,01

1

P+10E ; H=32,70

818,00

20

L7

L c

Corp 1 : 21,25x14,05

Corp 2 :35,05x14,05

S=791,01

P+10E ; H=32,70

818,00

21

L8

Ld

Corp 1 : 21,25x14,05

Corp 2 : 35,05x14,05

S=791,01

P+10E ; H=32,70

818,00

22

L9

La

Corp 1: 21,25x14,05

Corp 2 : 35,05x14,05

S=791,01

P+10E ; H=32,70

818,00

23

L 10

Lb

Corp 1 : 21,25x14,05

Corp 2 : 35,05x14,05 5=791,01

P+10E ; H=32,70

818,00

Total

14975,17 mp

15446,20 mp

Nr.

crt.

Nr. bloc

Tip

Stadiu fizic

Obs / Date TOPO, mp

Nivel

Armatura

Beton

1

1 1

11

Infrastructura radier

da

da

566,00

Infrastructura grinzi de fundare

da

da

Infrastructura placa cota +0,00

Parter stâlpi si pereți

da

da

Parter placa

da

da

Etaj 1 stâlpi si pereți

da

da

........

2

1 2

13

-

0,00

■: ș

3

1 3

12

Infrastructura radier

da

da

585,00

Infrastructura grinzi de fundare

da

Infrastructura placa

cota +0,00

-

Parter stâlpi si pereți

da

8

18

14

Infrastructura radier

da

da

474,00

Infrastructura grinzi de fundare

da

da

Infrastructura placa cota +0,00

da

da

Parter stâlpi si pereți

da

da

9

19

1

Infrastructura radier

da

da

567,00

Infrastructura grinzi de fundare

da

da

Infrastructura placa cota +0,00

da

da

10

1 10

14a

Infrastructura radier

da

da

470,00

Infrastructura grinzi de fundare

parțial

Infrastructura placa cota +0,00

-

-

Parter stâlpi si pereți

da

-

11

1 11

12

Infrastructura radier      da

da

568,00

Infrastructura grinzi de fundare

da

da

12

1 12

13

-

-

0,00

13

1 13

i 2

Infrastructura radier

da

da

La poz. 23.

■:

14

LI

Corp 1

LI a

Infrastructura radier

da

da

304,00

Infrastructura grinzi de fundare

da

da

Infrastructura placa cota +0,00

Parter stâlpi si pereți

da

da

Parter placa

da

da

Etaj 1 stâlpi si pereți

da

da

LI

Corp 2

Infrastructura radier

da

da

503,00

Infrastructura grinzi de fundare

da

da

Infrastructura placa cota +0,00

Parter stâlpi si pereți

da

da

Parter placa

da

da

Etaj 1 stâlpi si pereți

da

da

15

L2 Corp 1

Llb

Infrastructura radier

da

da

292,00

Infrastructura grinzi de fundare

da

da

Infrastructura placa cota +0,00

Parter stâlpi si pereți

da

da

Parter placa

da

da

Etaj 1 stâlpi si pereți

da

da

Etaj 1 placa

da

da

Etaj 2 stâlpi si pereți

da

da

Etaj 2 placa

da

da

Etaj 3 stâlpi si pereți

da

da

Etaj 3 placa

da

da

Etaj 4 stâlpi si pereți

da

da

Etaj 4 placa

da

da

Etaj 5 stâlpi si pereți

da

da

Etaj 5 placa

da

da

Etaj 6 stâlpi si pereți

da

da

L2

Corp 2

Infrastructura radier

da

da

498,00

Infrastructura grinzi de fundare

da

da

Infrastructura placa cota +0,00

-

-

Parter stâlpi si pereți

da

da

Parter placa

da

da

Etaj 1 stâlpi si pereți

da

da

Etaj 1 placa

da

da

Etaj 2 stâlpi si pereți

da

da

Etaj 2 placa

da

da

Etaj 3 stâlpi si pereți

da

da

Etaj 3 placa

da

da

Etaj 4 stâlpi si pereți

da

da

Etaj 4 placa

da

da

Etaj 5 stâlpi si pereți

da

da

Etaj 5 piaca

da     | da

Etaj 6 stâlpi si pereți

da        da

_

_

:---....... - ■ •

16

L3 Corp 1

La

Infrastructura radier

da

da

319,00

L3

Corp 2

Infrastructura radier

da

da

523,00

_

17

L4 Corp 1

Lb

Infrastructura radier

da

da

299,00

Infrastructura grinzi de fundare

da

da

Infrastructura placa cota +0,00

-

Parter stâlpi si pereți

da

-

L4

Corp 2

Infrastructura radier

da      j

da

501,00

Infrastructura grinzi de fundare

da

da

Infrastructura placa cota +0,00

-

Parter stâlpi si pereți

parțial

18

L 5 Corp 1

L2a

Infrastructura radier

da

da

298,00

Infrastructura grinzi de fundare

da

da

Infrastructura placa

cota +0,00

Parter stâlpi si pereți

da

-

L5

Corp 2

infrastructura radier

da

da

502,00

Infrastructura grinzi de fundare

da

da

Infrastructura placa cota +0,00

Parter stâlpi si pereți

da

.

19

L6

Corp 1

Infrastructura radier

da

298,00

1

1

Infrastructura grinzi de fundare

parțial

infrastructura placa cota +0,00

-

-

Parter stâlpi si pereți

da

_

L6

Corp 2

Infrastructura radier

da

da

500,00

Infrastructura           parțial

grinzi de fundare

-

Infrastructura placa cota +0,00

-

Parter stâlpi si pereți

da

-

?                         -x::

20

L7

Corp 1

L c

Infrastructura radier

da

da

298,00

Infrastructura grinzi de fundare

da

da

Infrastructura placa cota +0,00

da

da

Parter stâlpi si pereți

da

-

L7 Corp 2

Infrastructura radier

da

da

Infrastructura grinzi de fundare

da

da

500,00

Infrastructura placa cota +0,00

da

da

Parter stâlpi si pereți

da

da

Parter placa

da

da

Etaj 1 stâlpi si pereți

da

da

................ i

21

L8

Corp 1

Ld

Infrastructura radier

da

da

302,00

L8

Corp 2

Infrastructura radier

da

da

508,00

Infrastructura grinzi de fundare

da

da

22

L9

Corp 1

Corp 2

La

Infrastructura radier

da

da

2466,00 mp

total corpuri L9i, L92, L10i, LIO2 și 113

23

L 10 corp 1

Corp 2

Lb

Infrastructura radier

da

da

Tota! amprentă la sol

13214,00 mp

_