Hotărârea nr. 416/2019

Hotararea Consiliului Local nr. 416


MUNICIPIULUI CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR.416

privind aprobarea Convenției încheiată între Municipiul Craiova și Compania Națională de Investiții-C.N.I. S.A., având ca obiect schimbarea suprafeței de joc din cadrul Complexului Sportiv Craiova-Stadion de fotbal situat în municipiul Craiova, b-dul Ilie Balaci, nr.8, județul Dolj

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit de îndată, în ședința extraordinară din data de 10.10.2019;

Având în vedere referatul de aprobare nr.170452/2019, raportul nr.175012/2019 întocmit de Direcția Patrimoniu și raportul de avizare nr.173035/2019 întocmit de Direcția Juridică, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ prin care se propune aprobarea Convenției încheiată între Municipiul Craiova și Compania Națională de Investiții-C.N.I. S.A., având ca obiect schimbarea suprafeței de joc din cadrul Complexului Sportiv Craiova-Stadion de fotbal situat în municipiul Craiova, b-dul Ilie Balaci, nr.8, județul Dolj și avizele nr.324/2019 al Comisiei I-Buget Finanțe, Studii, Prognoze și Administrarea domeniului, nr.326/2019 al Comisiei II-Urbanism, Protecția Mediului și Conservarea Monumentelor, nr.328/2019 al Comisiei III-Servicii Publice, Liberă Inițiativă și Relații Internaționale, nr.330/2019 al Comisiei IV-Învățământ, Cultură, Sănătate, Culte, Tineret și Sport și nr.332/2019 al Comisiei V-Juridică, Administrație Publică și Drepturi Cetățenești;

În conformitate cu prevederile Legii nr.287/2009, republicată, privind Codul Civil și art.7 din Ordonanța Guvernului nr.16/29.08.2014, pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.25/2001 privind înființarea Companiei Naționale de Investiții-C.N.I S.A.;

În temeiul art.129 alin.2 lit.b și d coroborat cu alin.4 lit.a și alin.7 lit.f, art.134 alin.4, art.139 alin.3 lit.a, art.154 alin.1 și art.196 alin.1 lit.a din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă Convenția încheiată între Municipiul Craiova și Compania Națională de Investiții-C.N.I. S.A., având ca obiect schimbarea suprafeței de joc din cadrul Complexului Sportiv Craiova-Stadion de fotbal situat în municipiul Craiova, b-dul Ilie Balaci, nr.8, județul Dolj, din gazon natural, în gazon ranforsat (hibrid), prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se împuternicește Primarul Municipiului Craiova să semneze convenția prevăzută la art.1 din prezenta hotărâre.

Art.3. Primarul Municipiului Craiova prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Patrimoniu, Direcția Economico-Financiară și Compania Națională de Investiții-C.N.I. S.A. vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ          CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR GENERAL,

Marin Traian RADU                 Nicoleta MIULESCU


Unitatea Administrativ - Teritoriala MUNICIPIUL CRAIOVA


ANEXA LA HOTĂRÂREA NR.416/2019 S.C. COMPANIA NAȚIONALĂ DE INVESTIȚII “CNI”- S.A.


Nr..............din.....................

Nr.........din...................


, înregistrată la C.N.I. -


Având în vedere:

- Solicitarea U.A.T. Municipiul Craiova nr.

S.A. cu nr............./

Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr............./

Nota de fundamentare a Departamentului Sport, Învățământ și Cultură /Direcția Investiții nr.

 • -   Contractul nr. 112/18.05.2015 incheiat intre Compania Nationala de Investitii „C.N.I.” -S.A., in calitate de Achizitor și Asocierea CON-A S.R.L.&ACI CLUJ SA.&NISAL S.R.L&DICO ȘI TIGANAS Birou de proiectare S.R.L, reprezentata prin Lider de asociere, CON-A S.R.L in calitate de Antreprenor, având ca obiect realizarea lucrărilor de proiectare, execuție si asigurarea asistenței tehnice din partea proiectantului la obiectivul de investitii: "Complex Sportiv Craiova - Stadion de fotbal, B-dul Știrbei Vodă nr.34, Municipiul Craiova, județul Dolj";

 • -   Ordonanța Guvernului nr. 25/2001 privind înființarea Companiei Naționale de Investiții “C.N.I.” - S.A., cu modificările și completările ulterioare.

între părți a intervenit următoarea:


CoHipanioNoționold

'r Je tov&sfiîii


Sediu social: Piața Națiunilor Unite nr. 9, bloc 107, sector 5, București tel: +40 21 316 73 83 • fax: +40 21 316 73 81 • Punct de lucru: Piața Națiunilor Unite nr. 8, bloc 108, sector 5, București • tel: +40 21 316 73 82 • fax: +40 21 316 73 80 Registrul Comerțului J40/9235/2001 • Cod Unic de Înregistrare RO14273221 Cont nr. RO40BPOS70402777547ROL01 • Banc Post Sucursala Palat C.F.R.

CONVENȚIE

Încheiată între

Unitatea Administrativ - Teritoriala Municipiul Craiova, cu sediul în Municipiul Craiova, Strada A.I. Cuza nr. 7, tel/fax 0251/416235//0251/411561, cod de identificare fiscală CUI 4417214, cont nr. R076TREZ24A670503710101X, deschis la Trezoreria Municipiului Craiova, reprezentat prin Primar Mihail GENOIU, denumita in continuare “U.A.T. Craiova”, în calitate de Finanțator, (Cofinanțator alături de Asocierea CON-A S.R.L.&ACI CLUJ SA.&NISAL S.R.L&DICO ȘI TIGANAS Birou de proiectare S.R.L)

Si

Compania Națională de Investiții „C.N.I.” - S.A., cu sediul în București, Piața Națiunilor Unite, nr. 9, bl. 107, tronson II, sector 5, tel/fax.: 021.316.73.83, 316.73.81, cont nr. R013BP0S70402777547R0L02 deschis la BANCPOST - Palat CFR sau R040TREZ7005069XXX000415 deschis la Trezoreria 0perativă a Municipiului București, reprezentată prin doamna Manuela Irina PĂTRĂȘCOIU - Director General și doamna Daniela Ileana ORODEL - Director Economic, în calitate de Achizitor.

Art. 1. Termeni:

În prezenta Convenție următorii termeni vor fi interpretați astfel:

 • a) convenție - acordul de voință al părților privind finanțarea lucrărilor de înlocuire a gazonului aferent obiectivului de investiții: "Complex Sportiv Craiova - Stadion de fotbal, B-dul Știrbei Vodă nr.34, Municipiul Craiova, județul Dolj", din gazon natural in gazon ranforsat (hybrid);

 • b) părți semnatare - părtile între care se încheie prezenta convenție, Unitatea Administrativ - Teritoriala Municipiul Craiova, in calitate de Finanțator (Cofinanțator alături de Asocierea CON-A S.R.L.&ACI CLUJ SA&NISAL S.R.L&DICO ȘI TIGANAS Birou de proiectare S.R.L)

și Compania Națională de Investiții “C.N.I.” - S.A, in calitate de Achizitor.

 • c) forța majoră - un eveniment mai presus de controlul părților, care nu se datorează greșelii sau vinei acestora, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului și care face imposibilă executarea și respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: instituirea unei stări excepționale, incendii, inundații sau orice alte catastrofe naturale, restricții apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă ci enunțiativă. Nu este considerat forță majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligațiilor uneia din părți;

 • d) zi sau zile sau orice referire la zile - zi/zile calendaristice dacă nu se specifică in mod diferit - zi calendaristică; an - 365 de zile.

Art. 2 Interpretare

2.1 În prezenta convenție, cu excepția unei prevederi contrare cuvintele la forma singular vor include formă de plural și vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.

Art. 3 - 3.1. Pentru realizarea lucrărilor de înlocuire a gazonului aferent obiectivului de investiții: "Complex Sportiv Craiova - Stadion de fotbal, B-dul Știrbei Vodă nr.34, Municipiul Craiova, județul Dolj", Unitatea Administrativ - Teritoriala Municipiul Craiova se obligă să achite Companiei Naționale de Investiții „C.N.I.” - S.A. suma de 1.412.500,25 lei, cu TVA.

 • 3.2. Unitatea Administrativ - Teritoriala Municipiul Craiova îsi asuma responsabilitatea cuprinderii în bugetul propriu de venituri și cheltuieli a sumei menționate la art. 3.1, aferentă finanțării.

Art. 4.1. Sumele se virează, la cererea Companiei Naționale de Investiții „C.N.I.” - S.A., pe baza unei note de fundamentare, însoțită de factura emisă de Compania Națională de Investiții C.N.I. - S.A., la care se ataseaza, în copie, factura Antreprenorului, și, in original, situația de lucrări executate, vizata de catre un reprezentant al finantatorului.

Art. 4.2. “C.N.I.” - S.A. va avea dreptul la regres impotriva Finanțatorului (Cofinanțator alături de Asocierea CON-A S.R.L.&ACI CLUJ SA.&NISAL S.R.L&DICO ȘI TIGANAS Birou de proiectare S.R.L)


CoHipanioNoționold


Sediu social: Piața Națiunilor Unite nr. 9, bloc 107, sector 5, București tel: +40 21 316 73 83 • fax: +40 21 316 73 81 • Punct de lucru: Piața Națiunilor Unite nr. 8, bloc 108, sector 5, București • tel: +40 21 316 73 82 • fax: +40 21 316 73 80 Registrul Comerțului J40/9235/2001 • Cod Unic de Înregistrare RO14273221 Cont nr. RO40BPOS70402777547ROL01 • Banc Post Sucursala Palat C.F.R.

pentru orice sume suplimentare (e.g. dobanzi, penalitati, cheltuieli de judecata) datorate de C.N.I. - S.A. Antreprenorului ca urmare a neindeplinirii de catre Finantator a obligatiilor sale din prezenta conventie.

Art. 5 Unitatea Administrativ - Teritoriala Municipiul Craiova deleagă Companiei Naționale de Investiții „C.N.I.” - S.A. întreaga autoritate și responsabilitate pentru utilizarea sumelor alocate, conform Devizului general, pentru realizarea lucrărilor de înlocuire a gazonului aferent obiectivului de investiții: "Complex Sportiv Craiova - Stadion de fotbal, B-dul Știrbei Vodă nr.34, Municipiul Craiova, județul Dolj", din gazon natural in gazon ranforsat (hybrid).

Art. 6 Compania Națională de Investiții „C.N.I.” - S.A. se obligă:

 • a) sa utilizeze suma menționată la art. 3 alin. (1) numai în scopul pentru care a fost destinată;

 • b) să respecte prevederiie legale în vigoare privind achizițiile publice;

 • c) să isi asigure evidențele financiar-contabile, sintetice și analitice, pentru gestionarea fondurilor destinate realizării obiectivului, în conturi distincte conform legislației în vigoare;

 • d) la finalizarea lucrarilor sa comunice finantatorului valoarea de inventar a gazonului natural, parte componenta a obiectivului "Complex Sportiv Craiova - Stadion de fotbal, B-dul Știrbei Vodă nr.34, Municipiul Craiova, județul Dolj" pentru a fi inlocuita cu valoarea de inventar a lucrărilor efectuate in baza finantarii;

 • e) lucrarile finanțate în baza prezentei Conventii de finantare și care vor face obiectul unui nou contract atribuit de către C.N.I. - S.A., cu respectarea legislației privind achizițiile publice, au o perioadă de garanție de bună execuție distinctă față de restul lucrărilor care au făcut obiectul Contractului nr. 112/18.05.2015 și nu vor influenta perioada de garanție de buna executie aferentă contractului initial pentru realizarea obiectivului: "Complex Sportiv Craiova - Stadion de fotbal, B-dul Știrbei Vodă nr.34, Municipiul Craiova, județul Dolj".

 • f) să ia toate măsurile necesare, conform prevederilor contractuale și legislației în vigoare, în situația în care Antreprenorul nu remediază, în perioada de mentenanță de 6 luni, pe care este obligat să o asigure de la momentul efectuării recepției la terminarea lucrărilor, deficiențele apărute, aduse la cunoștința sa și care se datorează culpei Antreprenorului.

Art. 7 - 7.1. Unitatea Administrativ - Teritoriala Municipiul Craiova se obligă:

 • a) să achite sumele solicitate conform art. 3.1 în contul R040TREZ7005069XXX000415 deschis la Trezoreria Operativă a Municipiului București, în termen de 15 zile la data furnizării în volum complet a documentelor prevăzute la art. 4.1;

 • b) să plătească majorări de întârziere, în cuantum de 0,01 %/zi din valoarea sumelor prevăzute la lit.a), majorări ce se vor percepe după expirarea termenului prevăzut.

 • 7.2. În cazul în care, din cauza neîndeplinirii de către Unitatea Administrativ - Teritoriala Municipiul Craiova, din culpa sa, a prevederilor din prezenta convenție, vor fi generate obligații de plată în sarcina C.N.I, din culpa sa, față de Antreprenorul lucrării, Unitatea Administrativ -Teritoriala Municipiul Craiova va acoperi din bugetul său propriu toate obligațiile de plată astfel generate.

Art. 8 Orice notificare, cerere sau altă comunicare cerută sau permisă de prezenta convenție va fi considerată valabilă dacă va fi emisă în scris și semnată de către:

 • a) Unitatea Administrativ - Teritoriala Municipiul Craiova domnul primar Mihail GENOIU sau înlocuitorii de drept ai acestuia;

 • b) pentru Compania Națională de Investiții „C.N.I.” - S.A.: d-na Manuela Irina PĂTRĂȘCOIU - Director general, d-na Daniela lleana ORODEL - Director economic sau înlocuitorii de drept ai acestora, notificare ce va fi transmisă și înregistrată la registratura generală a celeilalte părți.

Art. 9. Prezenta convenție intră în vigoare la data semnării ei de către ambele părți și va înceta la data îndeplinirii cumulative a următoarelor conditii:

a.) stingerea tuturor obligațiilor de plată ce decurg din prezenta convenție;

 • b) decontarea ultimei situații de lucrări emisă de Antreprenor;

 • c) aprobarea de către Compania Națională de Investiții „C.N.I.” - S.A. a Procesului Verbal de Recepție la Terminarea Lucrărilor, document ce va fi verificat/avizat/semnat și de către reprezentanții Unității Administrativ - Teritoriale a Municipiul Craiova, în calitate de invitat.

Art. 10. Orice modificare adusă prezentei Convenții de catre partile semnatare se face prin act adițional încheiat între părțile semnatare.

Art. 11. Orice neînțelegeri dintre părti, decurgând din interpretarea sau aplicarea prezentei convenții, vor fi soluționate pe cale amiabilă. În cazul în care nu este posibilă solutionarea pe cale amiabila, părțile convin ca neînțelegerile să fie soluționate instanta judecatoreasca in circumscriptia careia se afla sediul Companiei Naționale de Investiții „C.N.I.” -S.A.


Art. 12. Prezenta convenție este încheiată astazi____________în două exemplare originale,

având aceeași valoare juridică, din care un exemplar pentru Compania Națională de Investiții „C.N.I.” - S.A., și un exemplar pentru Unitatea Administrativ - Teritoriala Municipiul Craiova.


COMPANIA NAȚIONALĂ DE INVESTIȚII “CNI”- S.A.


Unitatea Administrativ - Teritoriala MUNICIPIUL CRAIOVA


Director General

Manuela Irina PĂTRĂȘCOIU


Primar

MIhail GENOIU


Director Economic Daniela Ileana ORODEL


Direcția Economico-Financiară Daniela Militaru


Director Investitii Adrian Eduard CEFALAN


Direcția Patrimoniu

Ionuț Cristian GALEA


Director Direcția Juridică și Contractare Luiza ANDREI


Șef Serviciu Avizare și Asistență Juridică » , ,

Felicia Carmen STOICA


Viza legalitate/ Consilier Juridic

Vizat CFP Simona Rugeanu

Șef Serviciu Management Financiar și Investiții Mădălina Elena BABIAȘ

Departamentul Sport, Învățământ și Cultură Director adjunct investiții Doru-Valentin DUCAN

Șef Serviciu Contractare și Monitorizare Contracte ’          Andra DRAGOMIR

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Marin Traian RADU