Hotărârea nr. 415/2019

Hotararea Consiliului Local nr. 415


MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR. 415

privind aprobarea ordinii de zi a ședinței extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Craiova, convocată de îndată în 10.10.2019

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit de îndată în ședința extraordinară din data de 10.10.2019;

Având în vedere Dispoziția Primarului Municipiului Craiova nr.6388/2019, privind convocarea de îndată a Consiliului Local al Municipiului Craiova, în ședință extraordinară, în 10.10.2019;

În temeiul art.135 alin.7, coroborat cu art.139 alin.1, art.154 alin.1 și art.196 alin.1 lit.a din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1.Se aprobă ordinea de zi a ședinței extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Craiova, convocată de îndată în 10.10.2019, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2.Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

9                                       9                   9      ~


Marin Traian RADU


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR GENERAL, Nicoleta MIULESCU

Anexa la Hotărârea nr.415/2019

PROIECTUL ORDINII DE ZI A ȘEDINȚEI EXTRAORDINARE DIN DATA DE 10.10.2019

Nr.

proiect hotărâre

Titlul proiectului de hotărâre

Inițiatorul proiectului de hotărâre

Comisiile de specialitate cu atribuții de avizare a proiectului de hotărâre

1.

Proiect de hotărâre privind aprobarea Convenției încheiată între Municipiul Craiova și Compania Națională de Investiții-C.N.I. S.A., având ca obiect schimbarea suprafeței de joc din cadrul Complexului Sportiv Craiova-Stadion de fotbal situat în municipiul Craiova, b-dul Ilie Balaci, nr.8, județul Dolj

Primar-Mihail Genoiu

I, ii, iii, iv,

V

2.

Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării către Guvernul României referitoare la modificarea Hotărârii Guvernului nr.1052/2013 privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Apărării Naționale, în domeniul public al municipiului Craiova și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Craiova și pentru actualizarea anexei nr.4 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului.

Primar-Mihail Genoiu

I, II, III, V

3.

Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Craiova, pe anul 2019.

Primar-

Mihail

Genoiu

I, III, IV, V

4.

Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general consolidat al municipiului Craiova, pe anul 2019.

Primar-

Mihail

Genoiu

I, III, IV, V

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Marin Traian RADU