Hotărârea nr. 414/2019

Hotararea Consiliului Local nr. 414


MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR.414

privind alegerea președintelui ședinței extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Craiova, convocată de îndată în 10.10.2019

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit de îndată în ședința extraordinară din data de 10.10.2019;

Având în vedere propunerile consilierilor locali prin care se propune alegerea președintelui ședinței extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Craiova, convocată de îndată în 10.10.2019;

În temeiul art.123 alin.3, art.129 alin.1, art.139 alin.1, art.154 alin.1 și art.196 alin.1 lit.a din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE

Art.1. Se alege dl. Marin Traian RADU, președinte de ședință, care să conducă ședința extraordinară a Consiliului Local al Municipiului Craiova, convocată de îndată în 10.10.2019,

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală și Biroul Relații cu Consiliul Local, Evidență Documente și Arhivă vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

9                                       9                   9      ~


Marin Traian RADU


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR GENERAL,

Nicoleta MIULESCU