Hotărârea nr. 413/2019

Hotararea Consiliului Local nr. 413


MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR.413 privind aprobarea contribuției municipiului Craiova pentru realizarea obiectivului de investiții “Reabilitare și consolidare corp central Colegiul Național Carol I și Opera

Română Craiova”

Consiliul Local al Municipiului Craiova întrunit în ședința ordinară din data de 26.09.2019;

Având în vedere referatul de aprobare nr.161772/2019, raportul nr.161780/2019 al Direcției Investiții, Achiziții și Licitații și raportul de avizare nr.162669/2019 al Direcției Juridice, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ prin care se propune aprobarea contribuției municipiului Craiova pentru realizarea obiectivului de investiții “Reabilitare și consolidare corp central Colegiul Național Carol I și Opera Română Craiova” și avizele nr.297/2019 al Comisiei IV-Învățământ, Cultură, Sănătate, Culte, Tineret și Sport, nr.299/2019 al Comisiei II-Urbanism, Protecția Mediului și Conservarea Monumentelor, nr.303/2019 al Comisiei I-Buget Finanțe, Studii, Prognoze și Administrarea domeniului și nr.305/2019 al Comisiei V-Juridică, Administrație Publică și Drepturi Cetățenești;

În conformitate cu prevederile art.44 alin.1 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale și art.7 din Ordonanța Guvernului nr.16/2014, pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.25/2001 privind înființarea C.N.I. S.A.;

Potrivit Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.84/2018 referitoare la predarea, către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, prin Compania Națională de Investiții “C.N.I.”-S.A., a amplasamentului, construcție și teren aferent, situat în județul Dolj, municipiul Craiova, str. Ion Maiorescu, nr.2 (fost 6) și asigurarea condițiilor, în vederea executării obiectivului de investiții “Reabilitare și consolidare corp central Colegiul Național Carol I și Opera Română Craiova”;

În temeiul art.129 alin.2 lit.b, coroborat cu alin.4 lit.a, art.139 alin.3 lit.a, art.154 alin.1 și art.196 alin.1 lit.a din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă contribuția municipiului Craiova, în sumă de 1.371.032 lei pentru realizarea obiectivului de investiții “Reabilitare și consolidare corp central Colegiul Național Carol I și Opera Română Craiova”.

Art.2.Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Investiții, Achiziții și Licitații, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și Compania Națională de Investiții “C.N.I.”-S.A. vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ        CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR GENERAL,

Gheorghe NEDELESCU            Nicoleta MIULESCU