Hotărârea nr. 412/2019

Hotararea Consiliului Local nr. 412

MUNICIPIULUI CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR.412

privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul de investiții „Modernizare acces în Parcul Nicolae Romanescu și amplasare statuie”

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 26.09.2019;

Având în vedere referatul de aprobare nr.161247/2019, raportul nr.161250/2019 al Direcției Investiții, Achiziții și Licitații și raportul de avizare nr.161404/2019 al Direcției Juridice, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ prin care se propune actualizarea indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul de investiții „Modernizare acces în Parcul Nicolae Romanescu și amplasare statuie” și avizele nr.294/2019 al Comisiei III-Servicii Publice, Liberă Inițiativă și Relații Internaționale, nr.299/2019 al Comisiei II-Urbanism, Protecția Mediului și Conservarea Monumentelor, nr.303/2019 al Comisiei I-Buget Finanțe, Studii, Prognoze și Administrarea domeniului și nr.305/2019 al Comisiei V-Juridică, Administrație Publică și Drepturi Cetățenești;

În conformitate cu prevederile art.44 alin.1 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale și Hotărârii Guvernului nr.907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;

În temeiul art.129 alin.2 lit.b, coroborat cu alin.4 lit.d, art.139 alin.1, art.154 alin.1 și art.196 alin.1 lit.a din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă actualizarea indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul de investiții „Modernizare acces în Parcul Nicolae Romanescu și amplasare statuie”, conform anexelor nr.1 și 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.485/2018.

Art.3. Primarul Municipiului Craiova prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală și Direcția Investiții, Achiziții și Licitații vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ        CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR GENERAL, Gheorghe NEDELESCU            Nicoleta MIULESCU

OBIECTIV: MODERNIZARE ACCES ÎN PARCUL NICOLAE ROMANESCU Șl AMPLASARE STATUIE PROIECTANT: S.C. AMBIENT ONE CONSTRUCT S.R.L.

Principalii indicatori tehnico - economici actualizați

aferenti obiectivului de investiție

Valoare totală fără T.V.A. (lei)

Valoare totală cu T.V.A.

(lei)

TOTAL GENERAL

999,975.16

1,188,153.28

Din care C + M

831,651.15

989,664.87

Cursul Euro stabilit de Banca Națională în data de 01.07.2019 1 EURO= 4,7328 lei/euro

Durata de realizare a investiției este de 6 luni

întocmit,

SC AMBIENT ONE CONSTRUCT SRL

ONE ^CONSTRUCT *// Mx SR<-

Beneficiar:

Primăria Municipiului Craiova

Executant:

S.C. Ambient ONE Construct SRL

Proiectant:

S.C. TEHNOCONSULT PROIECT SRL

Obiectivul:

Modernizare acces în Parcul Nicolae Romanescu si amplasare statuie

DEVIZ GENERAL actualizat al obiectivului de investiții

Modernizare acces în Parcul Nicolae Romanescu si amplasare statuie

CAPITOL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții________________

TOTAL CAPITOL 2                                                0.00


In lei/euro la cursul 4.7328 lei/euro din data de 01/07/2019

Nr.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fera TVA)

TVA

Valoare (cu TVA)

Lei

Lei

Lei

1

2

3

4

5

CAPITOL 1

Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0.00

0.00

0.00

1.2

Amenajarea terenului

750.00

142.50

892.50

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea terenului la starea inițiala

2,370.00

450.30

2,820.30

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilităților

4,700.00

893.00

5,593.00

TOTAL CAPITOL 1

7,820.00

1,485.80

9,305.80

0.00

0.00

CAPITOL 3

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1

Studii

5,000.00

950.00

5,950.00

3.1.1

Studii de teren

5,000.00

950.00

5,950.00

3.1.2

Raport privind impactul asupra mediului

0.00

0.00

0.00

3.1.3

Alte studii specifice

0.00

0.00

0.00

3.2

Documentatii-suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații

2,600.00

494.00

3,094.00

3.3

Expertizare tehnica

0.00

0.00

0.00

3.4

Certificarea performantei energetice si auditul energetic al clădirilor

0.00

0.00

0.00

3.5

Proiectare

52,758.50

10,024.12

62,782.62

3.5.1

Tema de proiectare

0.00

0.00

0.00

3.5.2

Studiu de prefezabilitate

0.00

0.00

0.00

3.5.3

Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrărilor de intervenții si deviz general

10,000.00

1,900.00

11,900.00

3.5.4

Documentațiile tehnice necesare in vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor

3,800.00

722.00

4,522.00

3.5.5

Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de execuție

1,500.00

285.00

1,785.00

3.5.6

Proiect tehnic si detalii de execuție

37,458.50

7,117.12

44,575.62

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0.00

0.00

0.00

3.7

Consultanta

0.00

0.00

0.00

n lei/euro la cursul 4.7328 lei/euro din data de 01/07/2019

Nr.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fora TVA)

TVA

Valoare (cu TVA)

Lei

Lei

Lei

1

2

3

4

5

3.7.1

Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

0.00

0.00

0.00

3.7.2

Auditul financiar

0.00

0.00

0.00

3.8

Asistenta tehnica

5,664.02

1,076.16

6,740.18

3.8.1

Asistenta tehnica din partea proiectantului

3,164.02

601.16

3,765.18

3.8.1.1

pe perioada de execuție a lucrărilor

2,151.53

408.79

2,560.32

3.8.1.2

pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de cate Inspectoratul de Stat in Construcții

1,012.49

192.37

1,204.86

3.8.2

Dirigentie de șantier

2,500.00

475.00

2,975.00

TOTAL CAPITOL 3

66,022.52

12,544.28

78,566.80

CAPITOL 4

Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalații

812,450.34

154,365.56

966,815.90

4.1.1

ObjOl REAMENAJARE INTRARE PARC

812,450.34

154,365.56

966,815.90

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

0.00

0.00

0.00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montai

0.00

0.00

0.00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

4.5

Dotări

0.00

0.00

0.00

4.6

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 4

812,450.34

154,365.56

966,815.90

CAPITOL 5

Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

16,249.01

3,087.31

19,336.32

5.1.1

Lucrări de construcții si instalații aferente organizării de șantier

11,380.81

2,162.35

13,543.16

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării șantierului

4,868.20

924.96

5,793.16

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

9,564.00

0.00

9,564.00

5.2.1

Comisioanele si dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare (0% din C+M)

0.00

o.oc

0.00

5.2.2

Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrărilor de construcții (0.5% din C+M)

4,158.26

0.00

4,158.26

5.2.3

Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrărilor de construcții (0.1% din C+M)

831.65

0.00

831.65

5.2.4

Cota aferenta Casei Sociale a

Constructorilor - CSC (0.5% din C+M)

4,158.26

0.00

4,158.26

5.2.5

Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizația de construire/desfîintare (0.05% din C+M)

415.83

0.00

415.83

5.3

Cheltuieli diverse si neprevăzute (10.0% din 1.2,

1.3,1.4, 2, 3.5.1, 3.5.2,3.5.3, 3.5.4,3.5.5, 3.5.6, 3.8.1,

3.8.2, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6)

87,869.29

16,695.17

104,564.46

5.4

Cheltuieli pentru informare si publicitate

0.00

0.00

0.00

Investiție - DEVIZ GENERAL

Pagina 2 din 3

Formular generat cu programul

DeUIZe (www.eDevize.ro)

h lei/euro la cursul 4,7328 lei/euro din data de 01/07/2019

Nr.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (cu TVA)

Lei

Lei

Lei

1

2

3

4

5

TOTAL CAPITOL 5

113,682.30

19,782.48

133,464.78

CAPITOL 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0.00

0.00

0.00

6.2

Probe tehnologice si teste

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 6

0.00

0.00

0.00

TOTAL general

999,975.16

188,178.12

1,188,153.28

din care: Constructii+Montaj

831,651.15

158,013.72

989,664.87

întocmit,

SC TEHNOCONSULT PROIECT SRL

Ing. MALAI Marilena