Hotărârea nr. 411/2019

Hotararea Consiliului Local nr. 411


MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR. 411

privind aprobarea modalității de gestiune sub forma gestiunii delegate a următoarelor activități ale serviciului de salubrizare în Județul Dolj

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 26.09.2019;

Având în vedere referatul de aprobare nr.150757/2019, raportul nr.153881/2019 întocmit de Direcția Servicii Publice și raportul de avizare nr.156479/2019 întocmit de Direcția Juridică, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ prin care se propune aprobarea modalității de gestiune sub forma gestiunii delegate a următoarelor activități ale serviciului de salubrizare în Județul Dolj și avizele nr.294/2019 al Comisiei III-Servicii Publice, Liberă Inițiativă și Relații Internaționale, nr.299/2019 al Comisiei II-Urbanism, Protecția Mediului și Conservarea Monumentelor, nr.303/2019 al Comisiei I-Buget Finanțe, Studii, Prognoze și Administrarea domeniului și nr.305/2019 al Comisiei V-Juridică, Administrație Publică și Drepturi Cetățenești;

În conformitate cu prevederile Legii nr.51/2006, republicată, privind serviciile comunitare de utilități publice, modificată și completată, Legii nr.101/2006 a serviciului de salubrizare a localitatilor, modificată și completată și Hotărârii Guvernului nr.867/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii;

În temeiul art.129 alin.2 lit. d, coroborat cu alin.7 lit.n, art.139 alin.1, art.154 alin.1 și art.196 alin.1 lit.a din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă modalitatea de gestiune sub forma gestiunii delegate a următoarelor activități ale serviciului de salubrizare în Județul Dolj:

 • a.  operarea și administrarea stațiilor de transfer Băilești, Calafat, Filiași, Dobrești, transportul deșeurilor reziduale la depozitul Craiova- Mofleni, transportul deșeurilor reciclabile și biodegradabile către stația de sortare și compostare de la Craiova-Mofleni, respectiv stația de compostare Calafat;

 • b.  operarea și administrarea stației de sortare Craiova-Mofleni, valorificarea materialelor reciclabile și transportul refuzului către depozitul conform de la Craiova-Mofleni;

 • c.  operarea și administrarea stațiilor de compostare Calafat și Craiova-Mofleni, valorificarea compostului și transportul refuzului către depozitul conform de la

Craiova-Mofleni;

Art.2. Se aprobă procedura de atribuire prin licitație publică deschisă a contractului ”Delegare prin concesionare a operării instalațiilor de gestionare a deșeurilor municipale realizate în cadrul proiectului Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Dolj ”.

Art.3. Se aprobă ”Studiul de oportunitate/fundamentare pentru delegarea operării instalațiilor de gestiune a deșeurilor în județul Dolj”, prevăzut în anexa nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. Se aprobă Documentația de atribuire pentru delegarea, prin concesionare, a operării instalațiilor de gestionare a deșeurilor municipale, realizate în cadrul proiectului Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Dolj, în forma prevăzută în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre, care cuprinde următoarele secțiuni:

5

 • -  Secțiunea I - Instrucțiuni către ofertanți/candidați ( cuprinzând criteriile de selecție pentru activitățile serviciului delegat)

 • - Secțiunea II - Caiet de Sarcini

 • - Secțiunea III - Formulare

 • - Secțiunea IV - Proiect contract de concesiune.

Art.5. Se aprobă mandatarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a Deșeurilor ECODOLJ, pentru:

 • a) publicarea anunțului de concesiune aferent procedurii de atribuire a contractului privind delegarea prin concesionare a operării instalațiilor de gestionare a deșeurilor municipale realizate în cadrul proiectului Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în județul Dolj;

 • b) publicarea documentației de atribuire (inclusiv Studiul de oportunitate) pentru delegarea prin concesionare a operării instalațiilor de gestionare a deșeurilor municipale realizate în cadrul proiectului Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în județul Dolj;

 • c) derularea procedurii de achiziție publică aferentă atribuirii contractului privind delegarea prin concesionare a operării instalațiilor de gestionare a deșeurilor municipale realizate în cadrul proiectului Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Dolj (elaborarea modificărilor și răspunsurilor la clarificările înaintate de operatorii economici interesați, efectuarea modificărilor necesare în documentația e atribuire a achiziției și a documentelor adiacente solicitate de ANAP/alte instituții cu atribuții în acest sens, după caz, evaluarea ofertelor, întocmirea dosarului achiziției publice, elaborarea rapoartelor și a oricăror documente din cadrul procedurii de achiziție necesare derulării și finalizării procedurii de achiziție).

Art.6. Se mandatează doamna Delia Ciucă, director executiv în cadrul Direcției Servicii Publice, ca în numele și pentru municipiul Craiova, să aprobe și să voteze în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ECODOLJ:

 • a) modalitatea de gestiune sub forma gestiunii delegate a activităților serviciului de salubrizare prevăzută la art.1;

 • b) procedura de atribuire prin licitație publică deschisă a contractului de delegare, prin concesionare, a operării instalațiilor de gestionare a deșeurilor municipale realizate în cadrul proiectului Sistem de Management al Deșeurilor în Județul

Dolj;

 • c) studiul de oportunitate/fundamentare pentru delegarea operării instalațiilor de gestiune a deșeurilor în județul Dolj;

 • d) documentația de atribuire pentru delegarea prin concesionare a operării instalațiilor de gestionare a deșeurilor municipale realizate în cadrul proiectului Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Dolj.

Art.7. Se aprobă mandatarea doamnei Alina Marin, inspector în cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Craiova, să voteze în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ECODOLJ, modalitatea de gestiune a serviciului de salubrizare, procedura de atribuire a contractului, Studiul de oportunitate/fundamentare pentru delegarea operării instalațiilor de gestiune a deșeurilor în județul Dolj și Documentația de atribuire pentru delegarea prin concesionare a operării instalațiilor de gestionare a deșeurilor municipale realizate în cadrul proiectului Sistem de Management al Deșeurilor în Județul Dolj, în cazul în care reprezentantul Consiliului Local al Municipiului Craiova nu poate participa la ședința Adunării Generale.

Art.8. Pe data prezentei hotărâri, își încetează efectele Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.388/2017.

Art.9. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Servicii Publice, dna. Delia Ciucă, dna. Alina Marin și Asociația de Dezvoltare Intercomunitară de Gestiune a Deșeurilor ECODOLJ vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ


Gheorghe NEDELESCU


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR GENERAL,

Nicoleta MIULESCU


Studiu de oportunitate/fundamentare pentru delegarea operării instalațiilor de gestiune a deșeurilor în județul Dolj

SECȚIUNEA V

9

 • 1 INTRODUCERE

  • 1.1 Scopul studiului de oportunitate

Obiectul prezentului studiu îl reprezintă fundamentarea necesității și oportunității de delegare a gestiunii pentru operarea instalațiilor de gestionare a deșeurilor de pe teritoriul județului Dolj realizate prin Proiectul de Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în județul Dolj, și are la bază Studiul de Fezabilitate elaborat în cadrul acestui Proiect.

Activitățile serviciului de salubrizare, care fac obiectul delegării de gestiune sunt:

 • •  operarea/administrarea stațiilor de transfer pentru deșeurile municipale și deșeurile similare, mai precis:

o Stația de transfer Băilești

o Stația de transfer Calafat

o Stația de transfer Filiași

o Stația de transfer Dobrești

 • •  sortarea deșeurilor municipale și a deșeurilor similare în stația de sortare Craiova-Mofleni

 • •  organizarea prelucrării, neutralizării și valorificării materiale și energetice a deșeurilor, mai precis - tratarea deșeurilor biodegradabile din deșeurile municipale în cadrul stațiilor de compost de la Calafat și Craiova-Mofleni

Activitățile serviciului de salubrizare enumerate mai sus, sunt în conformitate cu prevederile Legii 101/2006 a serviciului de salubrizare a localitatilor (republicată, cu modificarile si completarile ulterioare), respectiv. art. 2, alin. 3.

 • 1.2 Obiectul delegarii gestiunii

Studiului de oportunitate pentru delegarea gestiunii instalațiilor de deșeuri municipale are ca obiectiv:

 • •  dimensionarea parametrilor de performanță și costurile necesare pentru realizarea unui serviciu de calitate;

 • •  analiza riscurilor de operare în vederea stabilirii tipului de contract (concesiune sau achiziție publică) prin care se va delega operarea instalațiilor de deșeuri din cadrul SMID Dolj.

Consiliul Județean Dolj este beneficiarul unei investiții co-finanțate prin POS Mediu si POIM pentru implementarea unui Sistem de Gestionare Integrată a Deșeurilor la nivelul întregului județ Dolj, ce presupune investiții pentru îmbunătățirea infrastructurii actuale de gestionare a deșeurilor, respectiv pentru colectarea și transportul deșeurilor, tratarea și eliminarea Deșeurilor.

Pentru implementarea noului sistem integrat de deșeuri, în anul 2009 în județul Dolj s-a înființat Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ECODOLJ, din care fac parte toate unitățile administrativ-teritoriale ale județului.

La nivelul județului s-a elaborat Contractul de Asociere privind modul de implementare a proiectului care cuprinde opțiunile alese privind atribuirea contractelor de salubrizare, respectiv facturarea si colectarea contravalorii serviciilor de salubrizare. Contractul de Asociere impreuna cu toate actele sale aditionale au fost semnate de reprezentanții tuturor UAT-urilor din Județul Dolj si de Județul Dolj.

Astfel, pentru activitățile de operare a celor patru stații de transfer, a stației de sortare și a celor două stații de compostare realizate prin Proiect s-a ales optiunea:

Atribuirea unui singur contract pentru delegarea gestiunii operării instalațiilor de deșeuri realizate prin Proiect, de către ADI în numele și pe seama UAT deservite.

În vederea atribuirii serviciului de gestionare a infrastructurii de deșeuri realizată prin Proiect, procedura va fi organizată de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară în baza unui mandat special acordat de membrii săi, în condițiile legii.

 • 1.3 Context legal

Realizarea Studiului de oportunitate privind fundamentarea delegării operării infrastructurii de gestiune a deșeurilor reprezintă o cerință obligatorie conform prevederilor legale. Acesta este un studiu cuprinzător care reprezinta baza pentru luarea deciziilor ulterioare ale Autorității contractante. Calitatea studiului are un impact direct asupra șanselor de realizare ale unui proiect de succes.

Baza legală pentru delegarea serviciilor de salubrizare este următoarea:

 • •   Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

 • •   Legea nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităților, republicată, cu modificările si completarile ulterioare ;

 • •  Legea 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii

Baza legală a serviciilor de salubrizare este următoarea:

 • •   Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată

Acest act asigură cadrul legislativ si instituțional unitar în domeniul serviciilor publice din România cu privire la obiectivele, competențele, atribuțiile și instrumentele specifice necesare pentru înființarea, organizarea, gestionarea, finanțarea, exploatarea, monitorizarea si controlul furnizării/prestării reglementate a serviciilor comunitare de utilități publice

 • •  Legea nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităților, republicată (2014)

Aceste act stabilește cadrul juridic unitar privind înființarea, organizarea, gestionarea, finanțarea, exploatarea, monitorizarea si controlul funcționarii serviciului public de salubrizare al localităților; se aplica serviciului public de salubrizare al comunelor, orașelor si municipiilor, județelor si al sectoarelor municipiului Bucuresti, precum si al asociațiilor de dezvoltare intercomunitara având ca obiectiv serviciile de salubrizare;

 • •  Ordin nr. 82/2015 privind aprobarea Regulamentului - cadru al serviciului de salubrizare al localităților

 • •  Ordin nr. 111/2007 privind aprobarea Caietului de Sarcini-cadru al serviciului de saubrizare al localităților

 • •  Ordin nr. 109/2007 de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activitățile specifice serviciului de salubrizare a localităților.

 • •  Ordin nr. 112/2007 privind aprobarea Contractului-cadru de prestare a serviciului de salubrizare a localităților.

 • •  Ordin nr. 102/2007 privind aprobarea Regulamentului de constatare, notificare și sancționare a abaterilor de la reglementările emise în domeniul de activitate al Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală

 • •  Hotararea 745/2007 pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea licențelor în domeniul serviciilor comunitare de utilități publice, cu modificările și completările ulterioare.

 • •  Hotararea de Guvern nr. 246/2006 pentru aprobarea Strategiei Naționale privind accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de utilități publice.

 • •  Hotărârea de Guvern 855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv-cadru și a statutului-cadru ale asociațiilor de dezvoltarea intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilități publice, cu modificarile si completarile ulterioare.

 • •  Ordonanța de Urgență 196/2005 privind Fondul pentru mediu.

 • •  Legea 211/2011 privind regimul deseurilor replublicată.

Serviciile comunitare de utilități publice sunt definite ca totalitatea acțiunilor și activităților reglementate prin care se asigura satisfacerea nevoilor de utilitate si interes public general ale colectivităților locale cu privire la:

 • •  alimentarea cu apa;

 • •  canalizarea si epurarea apelor uzate;

 • •  colectarea, canalizarea si evacuarea apelor pluviale;

 • •   producția, transportul, distribuția si furnizarea de energie termica in sistem centralizat;

 • •   salubrizarea localităților;

 • •   iluminatul public;

 • •   administrarea domeniului public si privat al unitatilor administrativ-teritoriale, precum si altele asemenea;

 • •  transportul public local.

Participanții la realizarea serviciilor comunitare de utilități publice sunt :

 • •   autoritatile administratiei publice locale;

 • •   utilizatorii serviciilor comunitare de utilitati publice;

 • •   operatorii serviciilor comunitare de utilitati publice;

 • •  A.N.R.S.C.

Serviciile comunitare de utilități publice implică procese care au ca rezultat producerea de deșeuri și poluarea mediului, cu un impact asupra mediului; la realizarea serviciilor trebuie controlat impactul asupra mediului în vederea protecției și conservării acestuia, pentru asigurarea unei dezvoltări durabile.

Ca urmare, Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice și legislația secundară pune accent pe necesitatea protecției mediului înconjurător si obtinerea tuturor autorizatiilor, licentelor si avizelor de mediu cerute de lege.

Legea nr. 51/2006 este legea fundamentala a serviciilor comunitare de utilitati publice si reglementeaza activitatea în domeniul serviciilor comunitare de utilitati publice.

Legea nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localitatilor are ca obiect stabilirea cadrului juridic unitar privind înființarea, organizarea, gestionarea, exploatarea, finanțarea si controlul functionarii serviciului public de salubrizare a localitatilor si se aplica serviciului public de salubrizare a localitatilor, înfiintat si organizat la nivelul comunelor, oraselor si municipiilor, județelor și al sectoarelor municipiului București, precum și al asociațiilor de dezvoltare intercomunitară având ca obiectiv serviciile de salubrizare.

Serviciile de utilitati publice sunt în responsabilitatea autoritatilor administratiei publice locale si se înfiinteaza, organizeaza si gestioneaza potrivit hotarârilor adoptate de autoritatile deliberative ale unitatilor administrativ teritoriale, în functie de gradul de urbanizare, de importanta economico - sociala a localitatilor, de marimea si de gradul de dezvoltare a acestora si în raport cu infrastructura tehnico-edilitara existenta.

Legislația în domeniul achizițiilor publice

 • •  Legea 98/2016 privind achizițiile publice

 • •  Legea 100/2016 privind concesiunile de lucrari și concesiunile de servicii

 • •  Hotărârea Guvernului nr 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publică/acordului-cadru din Legea 98/2016

 • •  HG 867/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii din Legea 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii

Legea 101/2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor.

 • 2 SITUAȚIA ACTUALĂ PRIVIND GESTIONAREA DEȘEURILOR ÎN JUDEȚUL DOLJ

J

 • 2.1 Infrastructura existentă

  • 2.1.1 Tratarea și valorificarea deșeurilor municipale

Tratarea deșeurilor reciclabile

La nivelul anului 2012 existau in județul Dolj 46 de operatori economici care colectau deșeuri de ambalaje de diferite tipuri și 5 operatori care desfășoară activități de reciclare a acestor deșeuri . Aria de acoperire a acestor operatori este extinsă mai ales la nivelul agenților economici, instituțiilor publice, comerianților.

In vederea tratării preliminare a Deșeurilor reciclabile, înaintea reciclării lor materiale, se practică sortarea acestora pe diferite tipuri și calități de material. La nivelul județului Dolj, actualmente există o singură stație de sortare a Deșeurilor reciclabile provenite din deșeuri le menajere colectate de la populație. Stația de sortare, de capacitate 1100 tone/an a fost realizată în Goicea, prin programul de finanțare PHARE CES, fiind prevăzută a trata deșeuri le reciclabile colectate de la comunele partenere în acest proiect: Goicea, Giurgița, Măceșu de Sus, Măceșu de Jos, Cârna, Bârca, Bistrț, Ghighera, Catane. La acest moment, stația este funcțională, având un operator desemnat pentru operarea ei.

Tratarea deșeurilor biodegradabile

In județul Dolj la momentul actual este asigurată tratarea la sursă a deșeurilor biodegradabile, în cadrul gospodăriilor individuale, cu ajutorul unităților de compostare individuale furnizate populației din mediu rural în cadrul SMID Dolj. Aceste deșeuri nu se mai colectează prin sistemul de salubrizare, ci rămân în cadrul gospodăriilor, fiind transformate în compost.

 • 2.1.2 Depozitarea deșeurilor

Spre deosebire de situația întâlnită în alte județe ale țării, la nivelul județului Dolj există deja în funcțiune un depozit ecologic conform, realizate prin parteneriat public privat între Consiliul Local Craiova și un operator economic privat, S.C. Systema Ecologic S.R.L., care a transferat ulterior activele sale, precum și operarea depozitului către S.C. ECO SUD S.R.L, operatorul actual al depozitului.

Depozitul este unul pentru deșeuri solide urbane și industrial asimilabile, precum și alte tipuri de deșeuri nepericuloase care respectă criteriile de acceptare impuse de legislație și de autorizația de mediu.

Depozitul este amplasat în municipiul Craiova-Mofleni și a fost proiectat pentru o capacitate maximă de 6.000.000 mc, care asigură practic capacitatea necesară pentru întregul județ Dolj. Depozitul este prevăzut să funcționeze pe o perioadă de 40 de ani.

Conform reglementărilor legale în vigoare, depozitul a fost dotat cu cântar, cu sistem de colectare și tratare al levigatului rezultat din celulele de depozitare, precum și cu sistem de colectare a gazului de depozit. Depozitul va fi utilizat în cadrul SMID ca depozit județean de deșeuri.

 • 2.2 Situatia operatorilor de salubrizare existenți

In prezent, singurul depozit de deseuri in judetul Dolj este Depozitul conform de deseuri de la Craiova-Mofleni. Acest depozit este operat de S.C. ECO SUD S.R.L. in baza contractului de asociere nr. 17/2002.

Statia de Sortare și Transfer Goicea este operată de Asocierea S.C. IRIDEX GRUP SALUBRIZARE S.R.L. - S.C. SERVICII SALUBRITATE BUCURESTI S.A. - IRIDEX GROUP IMPORT EXPORT S.R.L. în baza contractului nr. 370/2018.

Operatorul Județean de colectare și transport este Asocierea S.C. IRIDEX GRUP SALUBRIZARE S.R.L. - S.C. SERVICII SALUBRITATE BUCURESTI S.A. - IRIDEX GROUP IMPORT EXPORT S.R.L. în baza contractului nr. 370/2018.

Pentru delegarea gestiunii activităților de operare a instalațiilor de deșeuri realizate prin Proiectul SMID Dolj, prin contractul de asociere semnat de toți membrii ADI ECODOLJ și prin documentele aferente Proiectului SMID s-a decis că acestea vor fi delegate unui singur operator, pe care îl vom denumi in continuare operator de instalații.

Procedura de atribuire a contractului de delegare va fi organizata de ADI ECODOLJ in numele si pe seama unitatilor administrativ-teritoriale membre.

 • 3 ZONE DE DESERVIRE A OPERATORULUI JUDETEAN DE COLECTARE SI TRANSPORT

Sistemul de Managment Integrat al Deșeurilor pentru județul Dolj propus prin Proiectul finanțat prin POS Mediu si fazat prin POIM, va acoperi întregul teritoriu al județului, atât mediul urban cât și mediul rural, înglobând activitățile de colectare, transport, tratare și eliminare a Deșeurilor municipale.

In vederea optimizării activităților de colectare și transport, județul Dolj a fost împărțit în 6 zone de colectare după cum urmează:

 • -   zona 1 Craiova - 410.192 locuitori deserviți

 • -   zona 2 Băilești - 69.182 locuitori deserviți

 • -   zona 3 Calafat - 52.797 locuitori deserviți

 • -   zona 4 Filiași - 28.434 locuitori deserviți

 • -   zona 5 Dobrești - 77.239 locuitori deserviți

 • -   zona 6 Goicea - 22.700 locuitori deserviți

Figura 3-1: Zonele de colectare ale SMID in jud. Dolj

 • 4 FEZABILITATEA TEHNICA A DELEGARII

  • 4.1 Prezentarea generala a investitiilor POS Mediu

Obiectivele de atins privind managementul Deșeurilor la nivelul județului Dolj au la bază prevederile Tratatului de aderare al României la Uniunea Europeană și au luat în considerare țintele naționale, regionale și județene stabilite prin documentele strategice și de planificare următoare:

o Planul Național de Dezvoltare pentru perioada 2014-2020

o Strategia Națională și Planul Național de Gestionare a Deșeurilor;

o Programul Operațional Sectorial de Mediu (POS Mediu) - Axa prioritară 2 „Dezvoltarea sistemelor de management integrat al Deșeurilor și reabilitarea siturilor contaminate istoric” ale cărui principale obiective în domeniul gestionării Deșeurilor sunt:

 • -    Creșterea numărului populației deservită de servicii de colectare și gestionare a Deșeurilor, de calitate și la tarife accesibile

 • -    Reducerea cantității de deșeuri depozitate;

 • -    Creșterea cantității de deșeuri reciclate și reutilizate;

 • -    Stabilirea unor structuri eficiente de management al Deșeurilor;

o Planul Regional de Gestionare a Deșeurilor pentru Regiunea SV Oltenia;

o Planul Județean de Gestionare a Deșeurilor pentru județul Dolj;

o Legislația în domeniu (europeană și națională).

În cadrul Studiului de fezabilitate au fost definite obiective și țintele pentru județul Dolj:

Obiectiv

Ținta

Termen

Obiectiv

Ținta

Termen

Imbunatatirea si extinderea sistemului de colectare si transport a Deșeurilor municipale la nivelul intregului judet

Aria de acoperire cu servicii de salubrizare în mediu urban de 100%

Începând din 2015

Aria de acoperire cu servicii de salubrizare în mediu rural de 100%

Începând din 2015

Creșterea colectării separate a deșeurilor reciclabile în mediul urban de la 2% în 2012 la 100%

Începând din 2015

Implementarea și creșterea colectării separate a deșeurilor reciclabile în mediul rural de la 1% în 2012 la 100%

Începând din 2015

Colectarea separată a Deșeurilor biodegradabile din 80% din gospodăriile din mediul urban (Craiova, Filiași, Calafat, Băilești, Segarcea)

Începând din 2015

Implementarea colectării separate a deșeurilor voluminoase

Începând din 2015

Implementarea colectării separate a deșeurilor periculoase menajere

Începând din 2015

Realizarea stațiilor de transfer pentru optimizarea transportului Deșeurilor de la generator la instalațiile de tratare/eliminare

2015

Cresterea cantitatilor de deșeuri reciclate si valorificate

Atingerea țintelor pentru valorificarea și reciclarea Deșeurilor de ambalaje:

 • -   hârtie/carton - 7119 tone

 • -  plastic - 2822 tone

 • -   sticlă - 4293 tone

 • -  metal - 1231 tone

 • -  lemn - 1418 tone

Total reciclare - 23920 tone

Total valorificare - 26095 tone

2013

Promovarea valorificarii materiale si energetice a Deșeurilor municipale

Implementarea compostării individuale în 90% din gospodăriile din mediul rural și din Bechet și Dăbuleni

Începând din 2015

Construcția de stații de compostare cu capacitate totală care să asigure tratarea Deșeurilor biodegradabile colectate separat

2015

Constructia de stații de sortare cu capacitate totala care se asigure sortarea întregii cantități de deșeuri reciclabile colectate

2015

Reducerea cantitatilor de deșeuri municipale eliminate prin depozitare

Promovarea compostării Deșeurilor biodegradabile în gospodării individuale

2015

Interzicerea la depozitare a Deșeurilor din parcuri și grădini, cimitire, piețe

2015

Reducerea de la depozitare a:

-  58773 tone deșeuri biodegradabile

2013

Obiectiv

Ținta

Termen

-  80508 tone deșeuri biodegradabile

2016

închiderea depozitelor de deșeuri urbane neconforme:

 • -   Calafat

 • -  Segarcea

 • -   Filiași

2015

Realizarea unei infrastructuri eficiente pentru gestionarea Deșeurilor

Constructia de stații de transfer

2015

Construcția unei statii de sortare a Deșeurilor reciclabile

2015

Construcția de stații de compostare pentru deșeuri le biodegradabile

2015

Extinderea deservirii la nivelul întregului județ de către depozitul ecologic existent

Începând din 2015

În afara acestor obiective, mai există obiectivele și țintele legislative

Pentru atingerea acestor obiective, a fost necesară realizarea unor investiții în infrastructura specifică gestionării Deșeurilor, care să asigure suportul fizic al funcționării Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor, precum și acțiuni de conștientizare a publicului care să asigure sustenabilitatea acestui Sistem pe o perioadă lungă de timp.

Pentru realizarea serviciului de salubrizare al județului Dolj, au fost propuse o serie de investiții, realizate prin POS Mediu și POM, în cadrul Proiectului SMID Dolj,

 • a) Colectarea colectarea și transportul Deșeurilor reziduale

Investiții prioritare realizate prin POS Mediu:

 • -  Achizitionarea de containere îngropate pentru colectarea deșeurilor reziduale si reciclabile în municipiul Craiova (zona de blocuri)

 • -  amenajarea punctelor de colectare pentru containerele îngropate

 • -  autovehicule compactoare de 16 mc

 • -  autovehicule compactoare de 25 mc

 • -  autovehicule compactoare de 20 mc

 • -  autovehicule compactoare de 10 mc

 • -  vehicul special pentru spălarea containerelor îngropate

Investiții realizate din alte surse (operatorul de colectare și transport)

 • -   recipienți de colectare

 • b) Colectarea și transportul Deșeurilor reciclabile

Investiții prioritare realizate prin POS Mediu

 • -  containere îngropate pentru colectarea deșeurilor în municipiul Craiova (zona de blocuri)

 • -   containere tip clopot de 3 mc pentru colectarea Deșeurilor reciclabile de sticlă în zona urbană blocuri (excepție Craiova) și în zona urbană case

 • -   containere tip clopot de 1,1 mc pentru colectarea Deșeurilor reciclabile în mediul rural - vehicule speciale (cu hooklift) de 20 mc

- vehicule speciale de 16 mc (cu hooklift)

- vehicule speciale de 10 mc (cu hooklift)

Investiții realizate din alte surse (operatorul de colectare și transport)

- europubele de 240 litri pentru colectarea Deșeurilor de hârtie/carton de la zonele de case urban

- europubele de 240 litri pentru colectarea Deșeurilor de plastic/metal de la zonele de case urban

- containere clopot de 3 mc pentru deșeuri de hârtie/carton și plastic/metal din zonele urbane de blocuri (excepție mun. Craiova)

 • c) colectarea și transportul Deșeurilor biodegradabile

Investiții proritare realizate prin POS Mediu

 • -  containere de 1,1 mc pentru colectarea deșeurilor biodegradabile din Calafat zona de blocuri - 33 buc

 • -  vehicule speciale de 12 mc RCV - 5 buc

Investiții realizate din alte surse (operatorul de salubrizare)

 • -   pubele de 120 litri pentru colectarea Deșeurilor biodegradabile de la gospodariile particulare din Craiova, Băilești, Calafat, Segarcea

 • d) transferul deșeurilor

Investiții prioritare realizate prin POS Mediu pentru transferul deșeurilor municipale:

 • -   stațiile de transfer de la Bailești, Filiași, Calafat și Dobrești.

 • e) Sortarea deșeurilor reciclabile

Investiții prioritare realizate prin POS Mediu pentru sortarea deseurilor reciclabile:

 • -   construirea și dotarea instalații de sortare cu o capacitate de cca 44 000 tone/an, la Craiova-Mofleni.

 • f)  Tratarea deșeurilor biodegradabile

Investiții proritare realizate prin POS Mediu pentru tratarea deșeurilor biodegradabile:

 • -  achiziționarea a 102.985 unități de compostare individuale care vor fi distribuite UAT-urilor.

 • -   construirea și dotarea celor 2 stații de compostare de la Craiova-Mofleni și Calafat.

 • g) Depozitarea deșeurilor

Investiții proritare realizate prin POS Mediu pentru depozitarea deșeurilor:

închiderea și ecologizarea depozitelor de deșeuri neconforme de la Filiași, Segarcea-Unirea și Calafat.

 • 4.2 Descrierea activitatii de operare a infrastructurii de gestionare a deseurilor vizate de prezentul SO

Activitățile Serviciului care, conform Legii 101/2006, fac obiectul delegării de gestiune urmărite în prezentul Studiu de Oportunitate sunt:

operarea/administrarea stațiilor de transfer pentru deșeurile municipale și deșeurile similare;

 • •  sortarea deșeurilor municipale și a deșeurilor similare în stațiile de sortare

 • •  organizarea prelucrării, neutralizării și valorificării materiale și energetice a deșeurilor;

Deșeurile care fac obiectul activităților de salubrizare care vor fi delegate sunt (cifrele reprezintă codul deșeului, așa cum este prevăzut în HG 856/2002 privind evidența gestiunii Deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeuri le periculoase):

 • •  deșeuri municipale - deșeuri menajere și asimilabile celor menajere (capitolul 20 din Lista Europeană a Deșeurilor, aprobată prin HG 856/2002):

 • -  deșeuri reciclabile colectate separat pe 3 fracții:

o hârtie/carton - 20 01 01

o plastic - 20 01 39 și metal -20 01 40

o sticlă - 20 01 02

 • -  deșeuri biodegradabile colectate separat - 20 01 08

 • -  deșeuri reziduale (deșeuri municipale amestecate) - 20 03 01;

 • -  deșeuri din piețe - codul 20 03 02 din HG 856/2002;

 • -  deșeuri din grădini și parcuri (inclusiv deșeuri din cimitire)- categoria 20 02 din HG 856/2002 - aceste deșeuri vor fi colectate de operatorii economici specializati și vor fi transportate la statiile de compostare, fie direct, fie prin intermediul statiilor de transfer

 • -  deșeuri stradale - codul 20 03 03 din HG 856/2002; aceste deșeuri vor fi colectate de operatorii specializați și vor fi transportate la statiile de compostare, fie direct fie prin intermediul statiilor de transfer.

 • •  deșeuri de ambalaje rezultate de la populație (categoria 15 01 din HG 856/2002) -conform legii, autoritățile adminsitrației publice locale au responsabilități în ceea ce privește colectarea și sortarea deșeurilor de ambalaje provenite de la populație;

 • •  o parte din deșeurile de ambalaje rezultate de industrie, comerț și instituții (categoria15 01 din HG 856/2002) - cel care fac parte din categoria Deșeurilor similare (restul Deșeurilor de ambalaje din industrie comert și instituții sunt gestionate direct de către generatori);

Beneficiarii activităților de operare a instalațiilor de tratare a deșeurilor municipale sunt:

 • •  Populația județului Dolj - persoane fizice și asociații de locatari sau proprietari, atât din mediul urban cât și din mediul rural;

 • •  Agenți economici care își desfășoară activitatea pe teritoriul județului Dolj, inclusiv administratorii piețelor și comercianții;

 • •  Instituții publice cu sediul pe teritoriul județului Dolj: grădinițe, școli, licee, universități, spitale, instituții ale administrației publice, instituții bancare, de artă și cultură etc.

Delegarea gestiunii serviciului public de operare a instalațiilor de deșeuri din cadrul județului Dolj reprezintă o componentă a implementării Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor (SMID) în județul Dolj, în scopul diminuării impactului asupra mediului și a riscurilor asupra sănătății umane date de modul necorespunzător de gestionare a deșeurilor din momentul de față, precum și în scopul conformării cu legislația comunitară și națională în domeniu.

 • 4.3 Sistemul propus pentru gestionarea infrastructurii de deseuri

4.3.1 Transferul deseurilor si administrarea statiilor de transfer

Cele 6 zone de colectare în care a fost împărțit județul Dolj vor fi deservite de 5 stații de transfer, una dintre zone (zona 1 Craiova) fiind deservită direct de facilitățile de tratare și eliminare deșeuri de la Craiova-Mofleni.

Stațiile de transfer vor fi utilizate atât pentru transferul deșeurilor reziduale din zonele aferente, cât și pentru transferul deșeurilor reciclabile și al deșeurilor biodegradabile. Datorită cantităților nu foarte mari care vor trebui transferate prin aceste stații, s-a ales varianta transferului în containere deschise de 40 mc fără compactare.

Capacitățile și categoriile de deșeuri care vor fi transferate prin fiecare stație de transfer sunt următoarele:

Tabel 4-1: Capacitati si categorii de deseuri pe zone

Zona de colectare

Locația stației de transfer

Capacitatea proiectată (tone/an)

Număr de containere 40 mc

Nr de masini transport containere

Categoria de deșeu transferat

Destinația deșeului transferat

Zona 2

Băilești

15000

12

3

Deșeu rezidual

Depozitul Craiova-Mofleni

Deșeuri

reciclabile

Stația de sortare Craiova-Mofleni

Deșeu

biodegradabil

Stația de compostare Calafat

Zona 3

Calafat

12000

8

2

Deșeu rezidual

Depozitul Craiova-Mofleni

Deșeu

reciclabil

Stația de sortare Craiova-Mofleni

Zona 4

Filiași

9.500

6

2

Deșeu rezidual

Depozit Craiova-Mofleni

Deșeu

reciclabile

Stația de sortare Craiova-Mofleni

Deșeu

biodegradabil

Stația de compostare

Craiova-Mofleni

Zona 5

Dobrești

11.500

6

2

Deșeu rezidual

Depozit Craiova-Mofleni

Deșeu

reciclabil

Stația de sortare Craiova-

Zona de colectare

Locația stației de transfer

Capacitatea proiectată (tone/an)

Număr de containere 40 mc

Nr de masini transport containere

Categoria de deșeu transferat

Destinația deșeului transferat

Mofleni

Deșeu biodegradabil

Stația de

compostare Craiova-

Mofleni

Zona 6

Goicea*

1.600

Deșeu rezidual

Depozit

Craiova-

Mofleni

*- statie de transfer existenta, realizata prin proiect PHARE CES; operarea Statiei de transfer Goicea nu face obiectul acestui Studiu de oportunitate

Tipurile și cantitățile de deșeuri prevăzute a intra în stațiile de transfer pe durata de derulare a contractului (I-V) sunt prezentate în tabelele următoare:

ST Bailesti - 15000 t/an

I

II

III

IV

V

Media anuala

deșeuri reziduale care vor fi directionate la depozit, din care:

5,122

5,085

5,102

5,118

5,135

5,112.4

deșeuri de la populație

2,423

2,367

2,364

2,361

2,359

urban

1,127

1,078

1,077

1,076

1,075

rural

1,296

1,289

1,287

1,285

1,284

deșeuri de la agenti economici

2,156

2,171

2,187

2,200

2,215

deșeuri din piețe

34

34

34

35

35

deșeuri din parcuri si gradini

6

6

6

7

7

deșeuri stradale

503

507

511

515

519

deseuri reciclabile care vor fi directionate la SS Craiova-Mofleni, din care:

3,280

3,283

3,457

3,456

3,454

3,386

deșeuri de la populație

2,944

2,946

3,111

3,107

3,104

urban

1,678

1,680

1,789

1,786

1,785

rural

1266

1266

1322

1321

1319

de la agenti economici

336

337

346

349

350

deseuri bidegradabile care vor fi direcționate la SC Calafat, din care:

2,047

2,361

2,347

2,354

2,360

2,293.8

de la populație

1,621

1,863

1,843

1,834

1,833

urban

1,621

1,863

1,843

1,834

1,833

rural

0

0

0

0

0

din parcuri și gradini

121

122

122

124

125

din piețe

305

376

382

396

402

TOTAL

10,449

10,729

10,906

10,928

10,949

10,792

ST Calafat - 12000 t/an

I

II

III

IV

V

Media anuala

deșeuri reziduale care vor fi directionate la depozit, din care:

4,003

3,975

3,988

4,004

4,019

3,997.8

deșeuri de la populație

1,758

1,715

1,713

1,712

1,710

urban

870

832

831

831

830

rural

888

883

882

881

880

deșeuri de la agenti economici

1,742

1,754

1,765

1,778

1,790

deșeuri din piețe

29

29

29

29

30

deșeuri din parcuri si gradini

5

5

5

5

5

deșeuri stradale

469

472

476

480

484

deșeuri reciclabile care vor fi directionate la SS Craiova-Mofleni, din care:

2,807

2,962

2,962

2,962

2,961

2,930.8

deșeuri de la populație

2,535

2,688

2,685

2,682

2,679

urban

1,668

1,780

1,779

1,777

1,775

rural

867

908

906

905

904

de la agenti economici

272

274

277

280

282

TOTAL

6,810

6,937

6,950

6,966

6,980

6,928.6

ST Filliasi - 9500 t/an

I

II

III

IV

V

Media anuala

deseuri reziduale care vor fi directionate la depozit, din care:

3,633

3,573

3,583

3,595

3,605

3,597.8

deseuri de la populatie

1,923

1,851

1,849

1,848

1,845

urban

1,634

1,564

1,562

1,561

1,559

rural

289

287

287

287

286

deseuri de la agenti economici

1,223

1,231

1,240

1,248

1,257

deseuri din piete

23

23

23

24

24

deseuri din parcuri si gradini

4

4

4

4

4

deseuri stradale

460

464

467

471

475

deseuri reciclabile care vor fi directionate la SS Craiova-Mofleni, din care:

2,099

2,223

2,222

2,222

2,223

2,197.8

deseuri de la populatie

1,909

2,031

2,028

2,026

2,025

urban

1,626

1,736

1,733

1,732

1,730

rural

283

295

295

294

295

de la agenti economici

190

192

194

196

198

deseuri bidegradabile care vor fi directionate la SC Craiova-Mofleni, din care:

1,311

1,268

1,270

1,271

1,272

1,278.4

de la populatie

1,030

986

985

984

983

urban

1,030

986

985

984

983

rural

0

0

0

0

0

din parcuri si gradini

73

73

74

74

75

din piete

208

209

211

213

214

TOTAL

7,043

7,064

7,075

7,088

7,100

7,074

ST Dobresti - 11 500t/an

I

II

III

IV

V

Media anuala

deșeuri reziduale care vor fi directionate la depozit, din care:

4,882

4,861

4,876

4,892

4,909

4,884

deșeuri de la populație

2,247

2,207

2,204

2,201

2,199

urban

709

678

677

676

676

rural

1,538

1,529

1,527

1,525

1,523

deșeuri de la agenti economici

2,178

2,193

2,208

2,223

2,238

deșeuri din piețe

32

33

33

33

33

deșeuri din parcuri si gradini

6

6

6

6

7

deșeuri stradale

419

422

425

429

432

deseuri reciclabile care vor fi directionate la SS Craiova-Mofleni, din care:

3,366

3,541

3,540

3,540

3,540

3,505.4

deșeuri de la populație

3,026

3,198

3,194

3,190

3,187

urban

1,524

1,627

1,625

1,623

1,622

rural

1,502

1,571

1,569

1,567

1,565

de la agenti economici

340

343

346

350

353

deseuri biodegradabile care vor fi directionate la SC Mofleni, din care:

291

293

295

298

300

295.4

deșeuri din piețe

291

293

295

298

300

TOTAL

8,539

8,695

8,711

8,730

8,749

8,684.8

 • 4.3.2 Sortarea deseurilor reciclabile

Pentru atingerea țintelor privind valorificare și reciclarea deșeurilor de ambalaje, conform Directivei pe ambalaje și a Legii 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și deșeurilor de ambalaje, județul Dolj trebuie să asigure anual conform indicatorilor proiectului SMID Dolj reciclarea pe categorii de material a cantităților de deșeuri de ambalaje și a cantităților globale de valorificat și reciclat, conform tabelului următor:

Tabel 4-2: Tintele privind valorificarea si reciclarea deseurilor din ambalaje

Ținte ambalaje

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

hartie

%

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

plastic

%

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

sticla

%

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

metal

%

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

lemn

%

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

Reciclare globala

%

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

Valorificare globala

%

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

Ținte ambalaje

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Hartie/carton

to

7856

7934

8014

8094

8175

8257

8339

8422

8507

8941

plastic

to

3114

3146

3177

3209

3241

3273

3306

3339

3372

3544

Sticla

to

4737

4784

4832

4881

4929

4979

5028

5079

5130

5391

Metal

to

1358

1372

1386

1399

1413

1428

1442

1456

1471

1546

Lemn

to

1564

1580

1596

1612

1628

1644

1661

1677

1694

1780

Total reciclare

to

26397

26661

26927

27197

27469

27744

28021

28301

28584

30042

Total valorificare

to

28797

29085

29375

29669

29966

30266

30568

30874

31183

32773

Trebuie avut în vedere că aceste ținte sunt stabilite la nivelul proiectului urmând a se completa cu cele stabilite prin prevederile legale ulterioare.

Având in vedere cantitățile mari de deșeuri reciclabile care trebuie obținute în cadrul SMID, nu este suficientă capacitatea de sortare asigurată de instalația existentă (realizată prin proiectul PHARE CES) de la Goicea, cu capacitate de 1.100 tone/an. De aceea, prin Proiect (POS Mediu) s-a realizat construirea și dotarea prin unei alte instalații de sortare cu o capacitate de cca 44 000 tone/an, la Craiova-Mofleni.

Instalația de sortare de la Craiova-Mofleni va deservi practic întregul județ, cu excepția zonei 6 Goicea (care va fi deservită de stația de sortare existentă). Stația va trata doar deșeurile reciclabile colectate separat de hârtie/carton, plastic și metal. Deșeurile reciclabile de sticlă vor intra în stația de sortare doar pentru o depozitare temporară înaintea transferului lor către companiile reciclatorare.

Tipurile de deșeuri și cantitățile estimate a intra în stația de sortare Craiova-Mofleni, precum și estimările de ieșiri, pe durata de derulare a contractului delegare (I-V) sunt prezentate în tabelul următor:

SS Craiova-Mofleni 44.000 t/an

I

II

III

IV

V

Medie anuala

deseuri reciclabile care ajung la SS Craiova-Mofleni de la operatorul de colectare si transport din zona 1 Craiova , din care:

33,520

35,605

35,446

35,445

35,449

35,093

deseuri care intra la sortare

27,388

28,908

28,845

28,846

28,851

deseuri de la populație

24,708

26,182

26,112

26,085

26,063

deseuri de la agenti economici

2,680

2,726

2,733

2,761

2,788

deseuri de sticla care doar se stocheaza temporar

6,132

6,697

6,601

6,599

6,598

deseuri reciclabile care ajung la SS Craiova-Mofleni de la ST Bailesti , din care:

3,280

3,283

3,457

3,456

3,454

3,386

deseuri care intra la sortare

2,794

2,869

2,933

2,932

2,931

de la populatie

2,498

2,569

2,627

2,624

2,622

deseuri de la agenti economici

296

300

306

308

309

deseuri de sticla care doar se stocheaza temporar

486

414

524

524

523

deseuri reciclabile care ajung la SS Craiova-Mofleni de la ST Calafat , din care:

2,807

2,962

2,962

2,962

2,961

2,930.8

deseuri care intra la sortare

2,376

2,495

2,495

2,495

2,494

de la populatie

2,136

2,253

2,250

2,248

2,245

deseuri de la agenti economici

240

242

245

247

249

deseuri de sticla care doar se stocheaza temporar

431

467

467

467

467

deșeuri reciclabile care ajung la SS Craiova-Mofleni de la ST Filiasi , din care:

2,099

2,223

2,222

2,222

2,223

2,197.8

deșeuri care intra la sortare

1,751

1,844

1,843

1,843

1,844

de la populație

1,583

1,674

1,672

1,670

1,669

deșeuri de la agenti economici

168

170

171

173

175

deșeuri de sticla care doar se stocheaza temporar

348

379

379

379

379

deseuri reciclabile care ajung la SS Craiova-Mofleni de la ST Dobresti , din care:

3,366

3,541

3,540

3,540

3,540

3,505.4

deseuri care intra la sortare

2,881

3,019

3,017

3,018

3,018

de la populatie

2,581

2,716

2,712

2,709

2,706

deseuri de la agenti economici

300

303

305

309

312

deseuri de sticla care doar se stocheaza temporar

485

522

523

522

522

TOTAL INTRARI

45,072

47,614

47,627

47,625

47,627

47,113

deseuri care intra la sortare

37,190

39,135

39,133

39,134

39,138

deseuri de sticla care doar se stocheaza temporar

7,882

8,479

8,494

8,491

8,489

iesiri reziduuri din SS Craiova-Mofleni catre depozit

5,585

5,903

5,896

5,889

5,885

5,832

iesiri reciclabile, din care:

31,605

33,231

33,238

33,245

33,253

32,914.4

hartie

14,471

15,257

15,265

15,272

15,281

plastic

11,061

11,514

11,517

11,521

11,524

metal

6,073

6,460

6,456

6,452

6,448

iesiri reciclabile sticla

7,882

8,479

8,494

8,491

8,489

 • 4.3.3 Tratarea deseurilor biodegradabile

Pentru a asigura atingerea țintelor privind reducerea de la depozitare a deșeurilor biodegradabile municipale, SMID Dolj își propune, pe lângă colectarea separată a deșeurilor biodegradabile din mediul urban (descrisă anterior), și promovarea compostării individuale în gospodăriile particulare ale populației.

Datorită faptului că se implementează colectarea separată a deșeurilor biodegradabile, este necesară construirea unor facilități de tratare în mod centralizat a acestor deșeuri.

După colectarea lor, deșeurilor biodegradabile vor fi tratate în 2 stații de compostare, care vor avea următoarele caracteristici:

Denumire/Locația

Zone deservite

Capacitate de tratare (tone/an)

Tipuri de deșeuri tratate

Stația de compostare Craiova-Mofleni

(pe același amplasament cu stația

Zona 1 Craiova,

Zona 4 Filiași,

Zona 5 Dobrești

Zona 6 Goicea

18 000 tone/an

Deșeuri biodegradabile menajere (max 10 000 t/an)

Deșeuri din grădini și parcuri (max 4500 t/an)

de sortare)

Deșeuri din piețe (max 3500 t/an)

Stația de compostare

Calafat

(pe același amplasament cu stația de transfer)

Zona 2 Băilești

Zona 3 Calafat

5 500 tone/an

Deșeuri biodegradabile menajere (max 4800 t/an)

Deșeuri din grădini și parcuri (max 400 t/an)

Deșeuri din piețe (max 300 t/an)

Stațiile de compostare se vor baza pe tehnologia de compostare în brazde acoperite, cu aerare forțată pe la partea inferioară a brazdelor.

In brazde deșeurile biodegradabile vor fi așezate după ce au fost mărunțite și sortate, urmând o perioadă de biodegradare intensivă de cca 4 săptămâni, sub protecția unei membrane care să prevină emisiile și mirosurile neplăcute.

După perioada de degradare intenisvă, urmează faza de maturare de aprozimativ 12 săptămâni, brazdele fiind mutate pe suprafețe protejate împotriva precipitațiilor și soarelui.

Procesul de compostare, atât în faza intensivă, cât și în cea de maturare, este monitorizat permanent din punct de vedere al compoziției și raportului carbon/azot, temperaturii și umidității, parametri foarte importanți din obținerea unui compost de calitate, cu aplicabilitate în agricultură.

După finalizarea procesului de compostare, urmează faza de rafinare, în care materialul obținut, compostul, este sitat, pentru a obține un material uniform din punct de vedere al dimensiunilor particulelor.

Tipurile si cantitățile de deșeuri care sunt estimate a intra în stațiile de compostare, pe durata de derulare a contractului de delegare (I-V) sunt prezentate în tabelele următoare:

SC Craiova-Mofleni - 18 000 t/an

I

II

III

IV

V

Medie anuala

deșeuri biodegradabile care ajung la SC Craiova-Mofleni direct din zona 1 Craiova din care:

12,502

12,136

12,165

12,194

12,223

12,244

deșeuri de la populație

7,927

7,560

7,585

7,612

7,634

deșeuri din parcuri si grădini

1,169

1,169

1,170

1,170

1,171

deșeuri din piețe

3,406

3,407

3,410

3,412

3,418

deseuri biodegradabile care ajung la SC Craiova-Mofleni de la ST Filiasi , din care:

1,311

1,268

1,270

1,271

1,272

1,278.4

de la populație

1,030

986

985

984

983

din parcuri si gradini

73

73

74

74

75

din piețe

208

209

211

213

214

deseuri biodegradabile care ajung la SC Craiova-Mofleni din zona 5 Dobresti, din care:

411

414

417

421

424

417.4

Direct - din parcuri si gradini

120

121

122

123

124

De la ST Dobrești - din piețe

291

293

295

298

300

deseuri biodegradabile care ajung la

SC Craiova-Mofleni din zona 6 Goicea, din care:

69

70

70

70

72

70.2

din parcuri si gradini

24

24

24

24

25

din piețe

45

46

46

46

47

TOTAL INTARI

14,293

13,888

13,922

13,956

13,991

14,010

Ieșiri compost din care:

6,432

6,281

6,296

6,312

6,328

CLO

4031

3865

3876

3888

3898

3,911.6

compost

2401

2416

2420

2424

2430

2,418.2

ieșiri reziduuri din SC Craiova-Mofleni catre depozit

715

698

700

701

703

703.4

SC Calafat - 5500 t/an

I

II

III

IV

V

Medie anuala

deseuri biodegradabile care ajung la SC Calafat de la operatorul de C/T din Calafat, din care:

2,220

2,144

2,146

2,146

2,147

2,160.6

deseuri de la populație

1,862

1,783

1,782

1,780

1,778

deseuri din piețe

259

261

263

265

267

deseuri din parcuri si grădini

99

100

101

101

102

deseuri biodegradabile care ajung la SC Calafat de la ST Bailesti , din care:

2,047

2,361

2,347

2,354

2,360

2,293.8

de la populație

1,621

1,863

1,843

1,834

1,833

din parcuri si gradini

121

122

122

124

125

din piețe

305

376

382

396

402

TOTAL INTARI

4,267

4,505

4,493

4,500

4,507

4,454.4

Iesiri compost, din care:

1,920

1,857

1,858

1,859

1,861

1,871

CLO

1567

1503

1499

1493

1491

1,510.6

compost

353

354

359

366

370

360.4

iesiri reziduuri din SC Calafat catre depozit

213

206

206

207

207

207.8

Există posibilitatea ca pentru toate activitățile, din cauze obiective (populație redusă, indice generare mai scăzut etc) cantitățile anterior menționate să difere la momentul organizării procedurii de achiziție.

4.4 Prezentarea investitiilor

 • 4.4.1 Investiții realizate prin POS Mediu - situație existentă

Investitiile in instalatii realizate prin proiectul „Sistem de Management Integrat al Deșeurilor in Judetul Dolj” sunt rezumate in tabelul de mai jos:

Tabel 4-3: Investitii realizate prin POS Mediu

Transferul deșeurilor

Statia

Capacitate

Statie de Transfer Filiasi

9.500 t/an

Statie de Transfer Bailesti

15.000 t/an

Statie de Transfer Dobresti

11.500 t/an

Statie de T ransfer Calafat

12.000 t/an

Tratarea deșeurilor

Statie de Sortare Craiova-Mofleni

44.000 t/an

Statie Compostare Craiova-Mofleni

18.000 t/an

Statie Compostare Calafat

5.500 t/an

Toate echipamentele si bunurile puse la dispoziție de catre Delegatar in vederea realizării serviciului, precum si cele achizitionate de Delegat în același scop, chiar daca nu au fost prevazute expres în Caietul de Sarcini sunt considerate bunuri de retur la încetarea sau terminarea contractului.

 • 4.4.2 Investitii prevazute pe perioada delegarii

Investițiile care vor fi realizate de către delegat în vederea funcționării și dezvoltării serviciului de salubrizare vor cuprinde, dar nu se vor limita la:

 • •   operatorul va fi obligat să efectueze pe cheltuiala proprie întreținerea, reparațiile curente și accidentale, precum și cele capitale ce se impun la bunurile din patrimoniul public utilizate pentru îndeplinirea serviciului;

 • •  asigurarea tuturor echipamentelor suplimentare considerate necesare prestării serviciului la nivelul indicatorilor de performanță stabiliți prin contractul de delegare a gestiunii.

 • 5 MECANISM FINANCIAR

În secțiunile 5.1 și 5.2 prezentate mecanismele financiare deteminate la momentul elaborării proiectului, respectivele prevederi se completeaza cu prevederile legale intrate în vigoare după elaborarea proiectului.

 • 5.1 Mecanism financiar - utilizatori casnici

în vederea finanțării serviciilor de salubrizare, Contractul de asociere privind modul de implementare a Proiectului „Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Dolj” prevede stabilirea unei taxe speciale de salubrizare în sarcina utilizatorilor persoane fizice, care să acopere tarifele operatorilor de salubrizare care deservesc utilizatorii respectivi, cu luarea în considerare a tuturor activităților componenete ale serviciului, de la colectarea Deșeurilor până la instalațiile de tratare, și inclusiv până la eliminarea lor la depozit, pe întregul flux al deșeurilor.

Taxa specială de salubritate va cuprinde trei componente:

 • •  O componentă care va acoperi activitățile de colectare și transport a deșeurilor de la utilizatori la instalațiile de deșeuri;

 • •  O a doua componentă ce va acoperi cheltuielile de operare a instalațiilor de gestionare a deșeurilor și transportul acestora de la respectivele instalații la depozitul conform;

 • •  A treia componenta care va acoperi costurile depozitarii la depozitul conform.

Nivelul taxei de salubrizare va fi aprobat prin hotarare a autoritatilor deliberative a fiecarui membru ADI ECODOLJ, iar ulterior avizata in cadrul ADI ECODOLJ.

Din sumele încasate la bugetele locale cu titlu de taxă specială de salubrizare, autoritățile administrației publice locale în a căror responsabilitate se află serviciile în cauză, vor asigura plata operatorilor de salubrizare selectați în condițiile legii.

Taxa specială de salubrizare trebuie aprobata de catre membrii ADI ECODOLJ. în ceea ce privește plata activităților, acestea vor fi realizate după cum urmează:

 • - Toate UAT-rile membre ADI, din județul Dolj vor colecta taxa specială de salubrizare de la utilizatorii persoane fizice.

 • - Sumele astfel colectate vor fi transferate către ADI corespunzător tarifelor datorate operatorilor pentru activitățile componente ale serviciului de salubrizare care sunt prestate pe baza unor contracte încheiate de ADI și în baza cărora sunt gestionate deșeurile provenind din respectiva unitate administrativ-teritorială, în oricare etapă din fluxul deșeurilor de la colectare până inclusiv la eliminarea deșeurilor. Sunt exceptate tarifele care sunt plătite de unitățile administrativ-teritoriale direct operatorilor cu care au încheiat contracte în afara cadrului ADI.

 • - ADI va plăti

o Tariful Operatului de colectare și transport a deseurilor;

o Tariful Operatorului care exploatează instalațiile de deșeuri realizate prin proiect

o Tariful Operatorului care gestioneaza depozitul conform Craiova-Mofleni.

Consiliul Judetean Dolj, în calitate de beneficiar și co-finanțator, va încasa redevența cuvenită pentru exploatarea instalatiilor de deșeuri realizate prin proiectul SMID.

Părțile se angajează sa prevadă în contractele de delegare a gestiunii formule specifice de ajustare a taxelor/tarifelor pentru colectarea, transportul, tratarea și depozitarea deșeurilor.

Schematic, această opțiune este prezentată in figura de mai jos.

Figura 5-1: Mecansimul de plata pentru utilizatorii casnici


Populați»

rxxA

-

Autorttiți Publice

.iKSețului DOU

tocate


TRAHSTERA

SUMELE

PENTRU PLATA OPEHAHIHIIOR


Apenți economia y. Institut)* puhlcp

Operelor Depotit UoIock Vctleni

▼ ~

OPERATORI PE

INSTALAȚIILE K

OE$EURt ISUTII

■ IKANMER

QPfRJC’OAi «KKTA«£ $4

>I>€UH


Nivelul taxei

Nivelul taxei de salubritate se stabilește cu respectarea prevederilor din Decizia de Finanțare și a prevederilor legale aplicabile la data respectivă. Nivelul taxei de salubritate va fi diferit în localitățile din mediul rural față de cele din mediul urban.

Nivelul taxelor poate fi ajustat/actualizat anual cu indicele de inflație. Ajustările de taxe se vor face anual, sau semestrial, cu luarea în calcul a inflației (Indicele prețutilor de consum publicat lunar de INS).Ajustarea taxelor se va face cu aprobarea prealabilă a autoritătilor deliberative a membrilor ADI ECODOLJ.

 • 5.3 Mecanism financiar - utilizatori non-casnici

Utilizatorii non-casnici vor plati un tarif pentru serviciul de salubrizare. Tariful va fi platit direct operatorului de colectare si transport, care va plati mai departe tariful pentru tratarea, transferul si eliminarea deseurilor la depozitul judetean, in baza unor contracte.

Generatorii de deșeuri din categoria non casnici (firme, scoli, primării etc.), din localitățile urbane si rurale, vor achita contravaloarea serviciilor de salubrizare prin contracte de salubritate încheiate direct cu operatorul de colectare și transport, astfel:

 • •  Operatorii economici și instituțiile publice vor încheia contracte direct cu operatorul pentru colectarea și transportul deseurilor. Operatorul de colectare si transport va emite factură către operatorii economicii în care este menționată cantitatea de deșeuri colectată.

 • •  Operatorii de colectare și transport vor transporta deșeurile colectate la ST/SS/SC/depozit și vor plăti un tarif exprimat in lei/tonă. Astfel, Operatorul instalatiilor va emite o factură către Operatorul de colectare si transport aferentă cantității primite.

 • •  ADI Ecodolj va avea doar rol de monitorizare a cantităților de deșeuri colectate și transportate pe fluxuri de deșeuri, prin intermediul copiilor aferente documentelor de plată și justificative emise de operatorul județean de colectare și transport către agenții economici/instituțiile publice.

Nivelul tarifului de salubritate se stabilește cu respectarea prevederilor din Contractul de Finanțare și a prevederilor legale aplicabile la data respectivă.

Nivelul tarifului poate fi ajustat cu inflația similar cu mecanismul prezentat anterior, pentru ajustarea nivelului taxelor.

Figura 5-2: Mecanismul de plata pentru utilizatorii non-casnici

 • 6 FEZABILITATEA ECONOMICA A DELEGARII

Fezabilitatea economică a delegării presupune estimarea costurilor și veniturilor pe durata delegării, inclusiv identificarea și cuantificarea financiară a riscurilor contractului.

Operatorul de gestionare a instalatiilor pentru tratarea Deșeurilor va urmări să realizeze un raport calitate/cost cât mat bun pentru perioada de derulare a contractului de delegare de gestiune și un echilibru între riscurile și beneficiile asumate prin contract. Totodata vor trebui asigurate finanțarea unor investiții suplimentare în echipamente și crearea fondului de investiții și dezvoltare.

Este obligatorie aplicarea Ordonanței Guvernului nr. 198/2005 privind constituirea, alimentarea și utilizarea Fondului de întreținere, înlocuire și dezvoltare (Fond IID) pentru proiectele de dezvoltare a infrastructurii serviciilor publice care beneficiază de asistență financiară nerambursabilă din partea Uniunii Europene și care aprobă Normele pentru constituirea, alimentarea și utilizarea Fondului IID, cu modificările și completările ulterioare. Se mentionează: „Operatorul și unitatea administrativ-teritorială care realizează proiecte cu asistența financiară nerambursabilă din partea Uniunii Europene au obligația ca de la semnarea memorandumului de finanțare sau acordului de împrumut pentru cazurile specificate la art. 3 alin. (1) din ordonanța de urgență să constituie potrivit art. 3 Fondul IID pe întreaga perioadă de viață a investiției”.

Structura și nivelul tarifelor de operare a instalatiilor practicate de operator vor fi determinate prin metode competitive (licitație deschisa), vor reflecta costul efectiv al prestației și vor fi calculate în conformitate cu prevederile legale, respectiv Ordinul nr. 109/2007 al ANRSC.

În urma procedurii de delegare, se va putea selecta un operator care să ofere cele mai bune condiții pentru îndeplinirea acestor obiective, precum si o transparență ridicată a delegării componentelor serviciului de salubrizare.

 • 6.1 Costurile si veniturile previzionate

În cadrul Studiului de Fezabilitate care a stat la baza finanțării proiectului au fost estimate costurile pentru fiecare componentă a sistemului integrat de gestiune a Deșeurilor (colectare, transport, transfer, sortare, compostare, depozitare).

In urma implementarii proiectului SMID Dolj au fost realizate instalatiile a caror operare va fi delegata. Antreprenorul care le-a realizat a garantat, in oferta sa financiara, nivelul maxim al costurilor de operare. Pe baza datelor conținute in oferta financiara a antreprenorului care a realizat instalațiile a căror operare va fi delegata (costuri de operare garantate de catre antreprenor) a fost determinata valoarea estimata a contractului, luându-se în considerare următoarele categorii de costuri:

 • a) Costuri generale cuprinzând:

 • •  costuri de operare - costurile curente ale operatorului pentru execuția zilnică a serviciului contractat: cheltuieli de personal, cheltuieli cu combustibilii și lubrifianții, cheltuieli cu utilitățile, cheltuieli cu întreținerea și reparațiile bunurilor și instalațiilor, etc.; aceste costuri au fost împărțite în: costuri fixe, ce nu depind de cantitățile efectiv colectate și costuri variabile;

 • •  costuri cu redevența ce se va plăti CJ Dolj, ce vor constitui sursa pentru Fondul IID necesar înlocuirii echipamentelor achiziționate prin POS Mediu;

 • b) O cotă de profit de 5%.

La calculul costurilor de operare au fost luate în considerare și următoarele aspecte:

 • ■   pentru stațiile de transfer - costurile pentru operarea stațiilor de transfer includ costul pentru transportul pana la depozitul ecologic respectiv pana la stațiile de compostare sau pana la stația de sortare;

 • ■   pentru stațiile de sortare - costurile pentru operarea stațiilor de sortare includ costul pentru transportul refuzurilor / reziduurilor rezultate din sortare pana la depozitul ecologic și costul depozitării acestor refuzuri/reziduuri;

 • ■  pentru stațiile de compostare - costurile pentru operarea stațiilor de compostare includ costul pentru transportul refuzurilor / reziduurilor din compostare pana la depozitul ecologic și costul depozitării acestor refuzurii/reziduuri;

Costurile de operare garantate de antreprenorii care au realizat instalatiile sunt:

Costuri de operare pentru STATII DE TRANSFER (nete)

Statia de Transfer


Bailesti


Statia de Transfer


Calafat


Statia de Transfer


Filiasi


Statia de Transfer


Dobresti


111,39 lei/tona

139,84 lei/tona

89,94 lei/tona

107,16 lei/tona


Costuri de operare pentru STATII DE COMPOSTARE

 • ■  Statia de compostare Craiova -Mofleni

 • ■  Statia de compostare Calafat

Costuri de operare pentru STATII SORTARE

 • ■  Statia de Sortare Craiova - Mofleni

  66,63 lei/tona

  257,81 lei/tona


  93,92 lei/tona

  Nota: Aceste costuri nu includ redeventa, profitul operatorului si TVA.


6.1.1 Previzionare costuri si venituri pentru statiile de transfer

Tabel 6-1.1: Estimarea costurilor aferente statiilor de transfer pentru intreaga cantitate de deseuri care tranziteaza statiile


Statia de transfer Bailesti cantitate intrata (tone/an) valoare unitara (antreprenor) (lei/tona)

valoare anuala (lei/an)

Profit (lei/an)


total

53,961.00medie

10,792.20


111.39


I

10,449.00


II

10,729.00


III

10,906.00


IV

10,928.00


V

10,949.00


111.39


111.39


111.39


111.39


111.39


6,010,715.79

300,535.79

1,195,103.31

59,755.17

1,217,269.92

60,863.50

1,219,609.11

60,980.46

1,202,143.16

60,107.16

1,214,819.34

60,740.97

1,163,914.11

58,195.71

TOTAL (lei/an)

6,311,251.58

1,262,250.32

1,222,109.82

1,254,858.48

1,275,560.31

1,278,133.42

1,280,589.57

Statia de transfer Calafat

total

medie

I

II

III

IV

V

cantitate intrata (tone/an)

34,643.00

6,928.60

6,810.00

6,937.00

6,950.00

6,966.00

6,980.00

valoare unitara (antreprenor)

(lei/tona)

139.84

139.84

139.84

139.84

139.84

139.84

valoare anuala (lei/an)

4,844,477.12

968,895.42

952,310.40

970,070.08

971,888.00

974,125.44

976,083.20

Profit (lei/an)

242,223.86

48,444.77

47,615.52

48,503.50

48,594.40

48,706.27

48,804.16

TOTAL (lei/an)

5,086,700.98

1,017,340.20

999,925.92

1,018,573.58

1,020,482.40

1,022,831.71

1,024,887.36


Statia de Transfer Filiasi

total

medie

I

II

III

IV

V

cantitate intrata (tone/an)

35,370.00

7,074.00

7,043.00

7,064.00

7,075.00

7,088.00

7,100.00

valoare unitara (antreprenor)

(lei/tona)

89.94

89.94

89.94

89.94

89.94

89.94

valoare anuala (lei/an)

3,181,177.80

636,235.56

633,447.42

635,336.16

636,325.50

637,494.72

638,574.00

Profit (lei/an)

159,058.89

31,811.78

31,672.37

31,766.81

31,816.28

31,874.74

31,928.70

TOTAL (lei/an)

3,340,236.69

668,047.34

665,119.79

667,102.97

668,141.78

669,369.46

670,502.70

Statia de Transfer Dobresti

total

medie

I

II

III

IV

V

43,424.00

8,684.80

8,539.00

8,695.00

8,711.00

8,730.00

8,749.00


cantitate intrata (tone/an) valoare unitara (antreprenor) (lei/tona)

valoare anuala (lei/an)

Profit (lei/an)107.16


107.16


107.16


107.16


107.16


107.16


4,653,315.84

232,665.79

931,756.20

46,587.81

935,506.80

46,775.34

915,039.24

45,751.96

933,470.76

46,673.54

937,542.84

46,877.14

930,663.17

46,533.16

TOTAL (lei/an)

4,885,981.63

977,196.33

960,791.20

978,344.01

980,144.30

982,282.14

984,419.98

total

medie

I

II

III

IV

V

TOTAL ST (lei/an)

19,624,170.88

3,924,834.18

3,847,946.73

3,918,879.04

3,944,328.78

3,952,616.72

3,960,399.61

Redeventa ST (lei/an)

4,247,785.00

849,557.00

849,557.00

849,557.00

849,557.00

849,557.00

849,557.00

Total general ST (lei/an)

23,871,955.88

4,774,391.18

4,697,503.73

4,768,436.04

4,793,885.78

4,802,173.72

4,809,956.61

Total cantitati ST (tone/an)

167,398.00

33,479.60

32,841.00

33,425.00

33,642.00

33,712.00

33,778.00

Tarif ST (lei/tona)

142.61

142.61

143.04

142.66

142.50

142.45

142.40

Nota: Tarifele de mai sus reprezinta valori FARA TVA


6.1.2 Previzionare costuri si venituri pentru statiile de sortare

Tabel 6-1.2: Estimarea costurilor aferente statiilor de sortare

Statia de Sortare Craiova- Mofleni

total

medie

I

II

III

IV

V

Cantitate intrata (tone/an)

235,565.00

47,113.00

45,072.00

47,614.00

47,627.00

47,625.00

47,627.00

valoare unitara (antreprenor) (lei/tona)

93.92

93.92

93.92

93.92

93.92

93.92

valoare anuala (lei/an)

22,124,264.80

4,424,852.96

4,233,162.24

4,471,906.88

4,473,127.84

4,472,940.00

4,473,127.84

Profit (lei/an)

1,106,213.24

221,242.65

211,658.11

223,595.34

223,656.39

223,647.00

223,656.39

TOTAL (lei/an)

23,230,454.00

4,646,091.00

4,444,703.00

4,695,443.00

4,696,865.00

4,696,757.00

4,696,686.00

Redeventa aferenta SS (lei/an)

4,688,145.00

937,629.00

937,629.00

937,629.00

937,629.00

937,629.00

937,629.00

Total general SS (lei/an)

27,918,599.00

5,583,720.00

5,382,332.00

5,633,072.00

5,634,494.00

5,634,386.00

5,634,315.00

Tarif Statie de Sortare

118.52

118.52

119.42

118.31

118.30

118.31

118.30

Nota: Tarifele de mai sus reprezinta valori FARA TVA

6.1.3 Previzionare costuri si venituri pentru statiile de compostare

Tabel 6-1-2: Estimarea costurilor aferente statiilor de compostare

Statia de Compostare Craiova- Mofleni

total

medie

I

II

III

IV

V

Cantitate intrata (tone/an)

70,050.00

14,010.00

14,293.00

13,888.00

13,922.00

13,956.00

13,991.00

valoare unitara (antreprenor) (lei/tona)

66.63

66.63

66.63

66.63

66.63

66.63

valoare anuala (lei/an)

4,667,431.50

933,486.30

952,342.59

925,357.44

927,622.86

929,888.28

932,220.33

Profit (lei/an)

233,371.58

46,674.32

47,617.13

46,267.87

46,381.14

46,494.41

46,611.02

TOTAL (lei/an)

4,900,803.08

980,160.62

999,959.72

971,625.31

974,004.00

976,382.69

978,831.35

Statia de Compostare Calafat

total

medie

I

II

III

IV

V

Cantitate intrata (tone/an)

22,272.00

4,454.40

4,267.00

4,505.00

4,493.00

4,500.00

4,507.00

valoare unitara (antreprenor) (lei/tona)

257.81

257.81

257.81

257.81

257.81

257.81

valoare anuala (lei/an)

5,741,944.32

1,148,388.86

1,100,075.27

1,161,434.05

1,158,340.33

1,160,145.00

1,161,949.67

Profit (lei/an)

287,097.22

57,419.44

55,003.76

58,071.70

57,917.02

58,007.25

58,097.48

TOTAL (lei/an)

6,029,041.54

1,205,808.31

1,155,079.03

1,219,505.75

1,216,257.35

1,218,152.25

1,220,047.15

TOTAL SC (lei/an)

10,929,844.61

2,185,968.92

2,155,038.75

2,191,131.06

2,190,261.35

2,194,534.94

2,198,878.50

1,005,807.00

3,196,938.06

18,393.00

173.81

1,005,807.00

3,160,845.75

18,560.00

170.30

1,005,807.00

3,196,068.35 18,415.00 173.56

1,005,807.00

3,204,685.50 18,498.00

173.24

1,005,807.00

3,191,775.92

18,464.40

172.86

1,005,807.00

3,200,341.94 18,456.00 173.40

Redeventa SC (lei/an) Total general SC (lei/an) Total cantitati SC (tone/an) Tarif SC (lei/tona)

5,029,035.00

15,958,879.61 92,322.00 172.86

Nota: Tarifele de mai sus reprezinta valori FARA TV

6.1.4 Analiza consolidată a costurilor este prezentată in tabelul următor: Tabel 6-1-3: Estimarea costurilor serviciilor delegate (Lei)

Activitatea

Cost unitar

(lei/tona)

Cantitate estimata medie anuala (tone)

Valoare anuala

Cantitate estimata totala pentru

Valoare contract pentru 5 ani,

fara TVA (lei)

5 ani (tone)

fara TVA (lei)

Trasfer si trasport

142.61

33,479.60

4,774,525.76

167,398.00

23,872,628.78

Compostare

172.86

18,464.40

3,191,756.18

92,322.00

15,958,780.92

Sortare

118.52

47,113.00

5,583,832.76

235,565.00

27,919,163.80

Total valoare estimata (fara TVA)

13,550,114.70

67,750,573.50

Costurile pentru statiile de transfer includ si costul pentru transportul pana la statiile de sortare/compostare/depozitul ecologic .

Costurile pentru statiile de sortare includ si costul pentru transportul refuzurilor/ reziduurilor pana la depozit si costul depozitarii acestora refuzuri/reziduuri.

Costurile pentru statiile de compostare includ si costul pentru transportul refuzurilor / reziduurilor pana la depozitsi costul depozitarii acestora refuzuri/reziduuri.

 • 6.2 Valoarea contractului de delegare

Valoarea totală a contractului de delegare a gestiunii serviciului operare a instalatiilor este de 67,750,573.50 lei, corespunzatoare unei sume medii anuale de 13,550,114.70 lei. In aceasta valoare intra si sumele aferente deseurilor similare (de la agentii economici si institutiile publice), pentru care platile nu se fac de catre ADI ECODOLJ.

 • 6.3 Redeventa

Redevența este limitata inferior la valoarea sumei dintre (1) amortizarea mijloacelor fixe si a bunurilor achizitionate prin proiect si (2) costul anual al creditului aferent proiectului, calculat pe perioada derularii contractului de delegare.

Astfel valoarea totală a redevenței va fi de 13.964.960 lei, determinata dupa cum urmează:

Tabel 6-4: Redeventa

Valoarea totală (pe toată perioada contractului) - lei

Medie anuală Lei / an

Redevență de plătit catre CJ Dolj

13.964.960

2.792.992

Aceste sume pot fi ajustate in functie de indicele de inflatie comunicat de INS, similar cu modalitatea de ajustare a taxelor/tarifelor. Redeventa va fi plătită periodic - trimestrial (in functie de forma finala a contractului cadru).

Redevența va fi plătită CJ Dolj, care, în conformitate cu prevederile art. 6 din din Normele pentru constituirea, alimentarea și utilizarea Fondului de întreținere, înlocuire și dezvoltare - Anexa la OUG 198/2005, cu modificările și completările ulterioare, va alimenta fondul IID cu aceste sume în totalitate:

”Art. 6. (1) Alimentarea contului deschis potrivit art. 3 alin. (1) se efectueaza dupa cum urmeaza:

 • a) de catre unitatea administrativ-teritoriala in termen de 5 zile lucratoare de la incasarea sumelor datorate de catre operator; ”

Fiind sursă pentru Fondul IID, sumele vor putea fi utilizate numai pentru (art. 5 OUG 198/2005):

’’d) întreținerea, înlocuirea și dezvoltarea activelor date în administrare sau în concesiune, inclusiv a celor dezvoltate cu finanțare nerambursabilă din partea Uniunii Europene și în conformitate cu programul aprobat de autoritatea administrației publice locale sau cu programul specific de operare și întreținere, convenit cu Comisia Europeana sau cu banca cofinanțatoare. ”

"e) plata TVA-ului aferent lucrărilor de construcție, întreținerii, înlocuirii și dezvoltării activelor realizate cu finanțare nerambursabilă din partea Uniunii Europene și în conformitate cu programul aprobat de autoritatea administrației publice locale sau cu programul specific de operare și întreținere, convenit cu Comisia Europeană sau cu banca cofinanțatoare."

Matricea riscurilor pentru delegare

Orice proiect de investiții publice implică riscuri atât în faza se construcție cât și în faza de operare. Nu este neobișnuit ca, în cazul proiectelor complexe, să existe diferențe între costurile și necesarul de timp reale față de cele estimate inițial. Intărzierile și depășirile de costuri apar invariabil din riscurile neprevazute.

Riscul poate fi definit ca fiind incertitudinea veniturilor, cheltuielilor și a planificării în timp a proiectului. Pentru a obține o estimare realistă a costurilor apărute de-a lungul întregii durate de viața a unui proiect, trebuie identificate, alocate și evaluate riscurile relevante aferente proiectului.

Cea mai frecvent utilizată metodologie de identificare a riscurilor este Matricea riscurilor. Aceasta este prezentată ca o enumerare a tuturor riscurilor posibile aferente proiectului în ceea ce privește cheltuielile, veniturile și planificarea acestora.

La elaborarea matricei menționate riscurile au fost grupate pe categorii în baza ordinii cronologice a evenimentelor din cadrul proiectului pentru a se evita dubla cuantificare a aceluiasi risc. De asemenea, au fost identificate și evidențiate cele mai importante riscuri, care pot avea cel mai mare impact asupra proiectului.

Conform Legii 100/2016, art. 6 alin 1), „Atribuirea unei concesiuni de lucrări sau de servicii implică întotdeauna transferul către concesionar a unei părți semnificative a riscului de operare de natură economică, în legătură cu exploatarea lucrărilor și/sau a serviciilor respective”. Analiza riscurilor și a modului de alocare a acestora între delegat și delegatar determină, practic, stabilire naturii contractului (dacă este concesiune sau nu).

Matricea riscurilor realizată cuprinde următoarele categorii de riscuri, conform Legii 100/2016 privind concesiunile de lucrări și servicii :

 • 1.  Riscuri de ofertă - reprezintă riscul legat de furnizarea serviciilor care fac obiectul concesiunii

 • •   Riscuri de construcție - care apar ca rezultat direct al activităților de construire a instalațiilor de gestionare a Deșeurilor.

 • •   Riscuri de întreținere și operare - pot apărea în fiecare an pe perioda operării. Sunt mai mari în primii 1 - 3 ani de la darea în folosinta și includ și riscul majorarii cheltuielor cu forta de munca față de previziunile inițiale.

 • 2.  Riscuri de cerere - riscul privind cererea reală pentru lucrările sau serviciile care fac obiectul concesiunii de lucrări sau de servicii

In ceea ce priveste alocarea riscurilor, au fost luate în considerare urmatoarele reguli:

 • •  Fiecărui risc i s-a atribuit un număr unic;

 • •  Fiecărui risc i s-a atribuit o denumire specifica legata de natura riscului;

 • •  Pentru fiecare risc s-a stabilit dacă va fi reținut de către Autoritatea contractantă, va fi alocat Delegatului sau va fi împărțit între ambele părți.

În tabelul de ma jos sunt prezentate riscurile identificate și modul de alocare a acestora.

Trebuie precizat ca sunt excluse riscurile care vor fi prevăzute în contractul dintre părți și pentru care exista prevederi contractuale.

Nu sunt considerate riscuri toate condițiile stipulate în Documentația de atribuire, condiții ce trebuie îndeplinite de către Operator (ex. asigurarea cu personal, dotare minimală, autorizări și experiență relevantă, sisteme de management etc).

În această categorie sunt cuprinse toate angajamentele asumate ca atare prin ofertă de către Operator. Prin urmare, toate acestea sunt responsabilități exclusive ale Operatorului pe toată durata de derulare a Contractului.

Conform tabelului de mai jos, cea mai mare parte a riscurilor sunt preluate de către Delegat. Așa cum este detaliat în cap.- tipul contractului de delegare, este dat de modul în care riscurile sunt asumate într-o pondere semnificativă de către Delegat.

Nr.

Denumirea riscului

Descrierea riscului

Alocare

Managementul riscului

Autoritatea Contractanta

Delegat

RISCURI GENERALE PRIVIND AMPLASAMENTELE (Stațiile de transfer B stațiile de compostare Calafat și Craiova-Mofleni) -

ăilești, Calafat, Filiași, Dobrești, stația de sortare Craiova-Mofleni,

1.

Mediu (contaminarea terenurilor învecinate) -Risc de oferta

Pe parcursul concesiunii, se produc contaminări ale terenurilor învecinate, fiind neceare activităti de decontaminare și costuri pentru aceste activităti

100%

Operatorul este obligat să-și ia toate măsurile necesare pentru evitarea unor astfel de evenimente. Angajarea de experți pentru investigare și stabilirea măsurilor de minimizare a costurilor și evitarea întârzierilor.

2.

Asigurarea cu utilitati -sursa de apa -exploatare neconforma -Risc de ofertă

In cazul exploatarii neconforme (ex. supraexploatare) a sursei subterane exista riscul intreruperii alimentarii cu apa a instalatiilor de pe amplasament.

100%

Operatorul va respecta regulamentul de exploatare si functionare.

3.

Asigurarea cu utilitati -sursa de apa -degradarea calitatii in legatura directa cu activitatile de pe amplasament - Risc de ofertă

In urma operarii neconforme calitatea apei devine improprie utilizarii, parametrii de calitate suferind modificari fata de conditiile initiale.

100%

Operatorul va respecta regulamentul de exploatare si functionare.

In cazul in care evenimentul se produce, remedierea situatiei este responsabilitatea doar a Operatorul ui.

4.

Asigurarea cu utilitati -epurarea apelor uzate -exploatare neconforma -Risc de ofertă

Efluentii amplasamentului sa nu fie conform cu cerintele din autorizatii. Exploatare neconforma datorata operarii.

100%

Operatorul va respecta regulamentul de exploatare si functionare si sa asigurare resursele financiare pentru cheltuielile operationale.

Nr.

Denumirea riscului

Descrierea riscului

Alocare

Managementul riscului

Autoritatea Contractanta

Delegat

Operatorul trebuie sa asigure un grad minim de conformitate al efleuntilor din punct de vedere calitativ de 95%.

Nu poate face obiectul unei ajustari a tarifului orice investitie/cheltuiala necesara respectarii conditiilor initiale de calitate ale efluentilor.

5.

Asigurarea cu utilitati -epurarea apelor uzate -modificarea conditiilor de calitate - Risc de ofertă

Cerinte suplimentare privind calitatea efluentilor.

100%

Delegatul trebuie sa asigure resursele necesare pentru rezolvarea rapida a solicitarii autoritatii, avand dreptul de a solicita Autoritatii contractante o ajustare/modificare a tarifului, daca sunt indeplinite conditiile legale pentru ajustarea/modificarea tarifului

6.

Asigurarea cu utilitati -evacuarea efluentului -interventie neautorizata - Risc de ofertă

Afectarea integritatii conductei de refulare a efluentului amplasamentului ca urmare a unei interventii neautorizate.

Afectarea altor proprietati.

100%

Operatorul trebuie sa asigure resursele necesare interventiei si remedierii operative a situatiei.

In situatia in care este indeplinita conditia de la punctul 1 Operatorul este indreptatit la recuperarea cheltuielilor fara a aduce insa atingere tarifului.

7.

Asigurarea cu utilitati -evacuarea efluentului -

Afectarea integritatii conductei de refulare a efluentului amplasamentului si afectarea

100%

Operatorul este responsabil de operarea si intretinerea conductei de refulare a

Nr.

Denumirea riscului

Descrierea riscului

Alocare

Managementul riscului

Autoritatea Contractanta

Delegat

racorduri ilegale - Risc de ofertă

calitatii efluentului la punctul de descarcare in emisar cauzate de bransarea neautorizata a altor folosinte.

efluentului de pe amplasament.

Operatorul trebuie sa asigure resursele necesare interventiei si remedierii operative a situatiei.

8.

Asigurarea cu utilitati -energie electrica - risc de ofertă

Consumurile de energie electrica sunt mai mari decat cele estimate la punerea in functiune a instalatiilor

100%

In perioada de mobilizare, ulterior preluarii instalatiilor si efectuarii testelor necesare, Operatorul se va asigura si va certifica printr-un inscris ca puterea furnizata este sufiecienta operararii corespunzatoare a tuturor instalatiilor.

In situatia in care, pe durata derularii contractului, Operatorul constata ca e necesara instalarea de putere suplimentara, aceasta se va realiza pe contul si cheltuiala exclusiva a Operatorul ui, fara a putea solicita modificare de tarif.

In situatia in care furnizorul de energie electrica nu poate indeplini obligatiile din contractul de furnizare, Operatorul trebuie sa asigure buna desfasurare a activitatii pe contul si cheltuiala proprie, fara a putea solicita modificare de tarif.

Nr.

Denumirea riscului

Descrierea riscului

Alocare

Managementul riscului

Autoritatea Contractanta

Delegat

Nu poate constitui in nicio situatie un motiv de recuperare de cheltuieli.

9.

Fenomene meteo extreme - inundarea intregului amplasament

- risc de ofertă

In cazul unor ploi torentiale poate avea loc inundarea amplasamentului, ducand la sistarea activitatii. Aceasta situatie nu este determinata si nici favorizata de operarea neconforma a instalatiilor.

100%

Operatorul trebuie sa intervina asigurand toate categoriile de resurse pentru rezolvarea operativa a problemei. Interventia poate depasi perimetrul strict a amplasamentului daca situatia o cere.

Operatorul e obligat prin contract sa incheie asigurarea de raspundere civila generala care trebuie sa acopere acest risc

10.

Contestarea activitatii de catre populatia rezidenta din vecinatati - Risc de cerere

Dupa punere in exploatare a instalatiilor poate aparea si se poate amplifica in timp nemultumirea populatiei fata de influentele activitatilor desfasurate asupra calitatii vietii. Acestea pot ajunge la situatii conflictuale si litigii. Aceasta categorie de risc nu se refera la operarea neconforma a instalatiilor, situatie in care Operatorul devine responsabil.

50%

50%

Operatorul trebuie sa asigure resursele necesare efectuarii studiilor si expertizelor necesare.

Orice masura de control/eliminare/minimizare a fenomelor contestate va fi implementata doar cu acordul prealabil al Autoritatii contractante.

Costurile vor fi recuperate in proportie de 50% de catre Delegat, putand constitui un motiv de ajustare a tarifului.

Autoritatea Contractanta are dreptul de

Nr.

Denumirea riscului

Descrierea riscului

Alocare

Managementul riscului

Autoritatea Contractanta

Delegat

efectua periodic, dar cel mult 1 data/an un audit de conformitate privind modul de operare al instalatiilor.

11.

Securitatea amplasamentului - furt si vandalizare - risc de ofertă

Operarea instalațiilor de deșeuri este asociata, in general, prezentei pe amplasament a unor echipamente/ bunuri și a unor cantitati de deșeuri cu valoare de piață, ceea ce poate implica riscul prezentei in vecinatate a unor personae inteersate de acestea O asemenea situatie este inacceptabila atât pe amplasament cât și in vecinatatea lui.

100%

Operatorul este in totalitate responsabil de asigurarea pazei si integritatii bunurilor in limita amplasamentului predat in operare.

Operatorul e obligat sa incheie asigurarea de bunuri care trebuie sa acopere parte din acest risc

RISCURI ASOCIATE PUNERII

N EXECUTARE A CONTRACTULUI

12.

Dificultăți financiare ale Operatorului - risc de ofertă

Operatorul nu poate efectua prestațiile conform contractului, ceea ce conduce la imposibilitatea efectuării activităților

100%

Autoritatea contractantă trebuie să examinexe în detaliu, în faza de ofertare, capacitatea viitorului Delegat de a îndeplini cu succes contractual.

După începerea contractului, este obligația operatorului să-și asigure stabilitatea financiară

13.

întârzieri la autorizarea activitătii - risc de ofertă

Activitatea de operare a stațiilor de transfer, stațiilor de sortare, compostare necesită obtinerea unor autorizări cel puțin

100%

Analizând toate posibilele implicații legate de vecinătăți (folosinte prezente și viitoare), zone sensibile, reglementarile la nivel local,

Nr.

Denumirea riscului

Descrierea riscului

Alocare

Managementul riscului

Autoritatea Contractanta

Delegat

din punct de vedere al protecției mediului.

Particularitățile instalațiilor de gestionare a deșeurilor (sunt 5 locații diferite) determină necesitatea derulării mai multor proceduri de autorizare în paralel.

În anumite situatii pot exista întârzieri în autorizarea activității și apărea costuri suplimentare (impuse de autoritățile competente), care nu au fost luate în calcul la realizarea ofertei.

Operatorul trebuie sa analizeze cu atenție amplasamentele tuturor instalațiilor.

Eventualele costuri suplimentare vor fi suportate în intregime de catre Operator, fără a fi indreptățit de a solicita o ajustare de tarif.

RISCURI ASOCIATE OPERĂRI

INSTALATIILOR DE PE AMPLASAMENTE

Riscuri asociate operării statiei de sortare Craiova-Mofleni

14.

Cantitatea de deșeuri la intrarea in instalatie este mai mica decat cea planificata - Risc de cerere

Cantitatile lunare cantarite la intrarea in instalatie sunt considerabil mai mici decat estimarile pe baza carora s-a bazat oferta de servicii si calcularea tarifului.

Scaderea cantitatii de deseuri poate duce la scaderea cantitatii de materiale valorificabile obtinute, respectiv la scaderea veniturilor.

30%

70%

Operatorul este indreptatit sa solicite majorarea tarifului in conformitate cu prevederile legislative privind modificarile de tarif, existente la momentul respectiv, modificarea tarifului se va realiza obligatoriu in corelatie cu actualizarea datelor privind generarea, colectarea separata, tratarea si valorificarea deseurilor

15.

Cantitatea de deșeuri la intrarea in instalatie este

Cantitatile lunare cantarite la intrarea in instalatie sunt mai mari decat estimarile pe

50%

50%

a) Operatorul este indreptatit sa solicite majorarea tarifului in conformitate cu

Nr.

Denumirea riscului

Descrierea riscului

Alocare

Managementul riscului

Autoritatea Contractanta

Delegat

mai mare decat cea planificata - Risc de cerere

baza carora s-a bazat oferta de servicii si calcularea tarifului.

 • a) cantitatea de deseuri este mai mare dar se incadreaza in limita capacitatii maxime de operare a instalatiei.

 • b) cantitatea de deseuri depaseste limita capacitatii maxime de operare a instalatiei.

Cresterea cantitatii de deseuri duce in mod direct la creșterea cheltuieilor dar și a cantitatii de materiale valorificabile obtinute, respectiv la cresterea veniturilor.

prevederile legislative privind modificarile de tarif existente la momentul respectiv; modificarea tarifului se va realiza obligatoriu in corelatie cu actualizarea datelor privind generarea, colectarea separate, tratarea si valorificarea deseurilor

b) Autoritatea Contractanta va efectua o analiza tehnico-economica pentru fundamentarea deciziei de extindere a capacitatii instalatiei. Daca decizia este favorabila, investitia va fi suportata de Delegat, costurile urmand a fi recuperate.

Aceasta situatie poate constitui un motiv de modificare a tarifului.

Modificarea tarifului se va realiza obligatoriu in corelatie cu actualizarea datelor privind generarea, colectarea separata, tratarea si valorificarea deseurilor.

16.

Fluctuația pietei materialelor valorificabile - Risc de oferta

Veniturile realizate din valorificarea materialelor sortate pot fluctua corelat cu evolutia pietei si independent de performanta instalatiilor (in cazul operarii conforme).

100%

Operatorul va fi obligat prin contractul de delegare să elaboreze o strategie de marketing pentru materialele reciclabile obținute în urma sortării, prin care să asigure cele mai bune soluții de vânzare a

Nr.

Denumirea riscului

Descrierea riscului

Alocare

Managementul riscului

Autoritatea Contractanta

Delegat

Scaderea semnificativa a veniturilor duce la scaderea rentabilitatii instalatiei.

acestor materiale reciclabile la prețurile cele mai bune de pe piață.

17.

Operarea tehnologică a stației de sortare - Risc de ofertă

Operatorul nu opereaza conform Manualului de operare si intretinere existent si conform actelor de reglementare emise de catre autoritatile competente.

100%

Operarea neconforma este constatata de actele de inspectie si control ale autoritatilor competente si de auditurile de evaluare a confirmitatii efectuate de Autoritatea Contractanta.

Nu vor fi luate in considerare auditurile realizate pentru certificarea sistemelor de management de mediu (ISO 14001).

Responsabilitatea si suportarea costurilor conformarii activitatii revine exclusiv in sarcina Operatorului.

Nu sunt indreptatite solicitari de rambursare a cheltuielilor realizate in vederea conformarii si nici solicitari de ajustare a tarifului pentru conformare.

Nr.

Denumirea riscului

Descrierea riscului

Alocare

Managementul riscului

Autoritatea Contractanta

Delegat

18.

Instalația de sortare necesita in opinia ofertantului echipamente, utilaje și dispozitive suplimentare pentru cresterea randamentului operării -risc de ofertă

Ofertantul considera ca sunt necesare echipamente suplimentare

100%

Aceste aspecte trebuie rezolvate inca din faza de ofertare.

In cazul in care Ofertantul considera ca sunt necesare utilaje, instalatii, echipamente, dispozitive suplimentare pentru cresterea randamentului activitatii, acestea vor fi prezentate in mod distinct si justificat in oferta tehnica. Achizitia si exploatarea acestora se va realiza prin grija si cu finantarea exclusiva a Ofertantului. Aceste cheltuieli nu vor putea face obiectul unei cereri de rambursare catre Autoritatea Contractanta si nici de ajustare ulterioara a tarifului, toate cheltuielile urmand a fi incluse in tariful prestarii serviciului.

19.

Deprecierea tehnică a instalațiilor (inclusiv a mașinilor) - risc de ofertă

Deprecierea tehnica a instalatiilor se realizeaza daca procedura de delegare dureaza mai mult de 12 luni, ducand la cresterea costurilor de retehnologizare.

30%

70%

Operatorul va evalua gradul de depreciere tehnica pe perioada pregatirii ofertei si va include costurile necesare in oferta sa.

Operatorul va evalua gradul de depreciere tehnica pe/in perioada de mobilizare si va notifica Autoritatea Contractanta daca, fata de perioada de pregatire a ofertei se constata modificari semnificative.

Se poate constitui in motiv de modificare a tarifului cu conditia ca deprecierea tehnica

Nr.

Denumirea riscului

Descrierea riscului

Alocare

Managementul riscului

Autoritatea Contractanta

Delegat

sa nu se realizeze ca urmare a operarii neconforme a instalatiilor de catre operator.

Riscuri asociate operării stațiil

or de compostare Craiova-Mofleni și Calafat

20.

Cantitățile de deșeuri la intrarea în instalații sunt mai mici decât cele planificate - Risc de cerere

Cantitatile lunare cantarite la intrarea in instalatie sunt semnificativ mai mici decat estimarile pe baza carora s-a bazat oferta de servicii si calcularea tarifului.

Scaderea cantitatii de deseuri poate duce la scaderea cantitatii de materiale valorificabile obtinute, respectiv la scaderea veniturilor.

30%

70%

Operatorul este indreptatit sa solicite majorarea tarifului in conformitate cu prevederile legislative privind modificarile de tarif, existente la momentul respectiv, modificarea tarifului se va realiza obligatoriu in corelatie cu actualizarea datelor privind generarea, colectarea separata, tratarea si valorificarea deseurilor

21.

Cantitățile de deșeuri la intrarea în instalații sunt mai mari decât cele planificate - Risc de cerere

Cantitatile lunare cantarite la intrarea in instalatie sunt mai mari decat estimarile pe baza carora s-a bazat oferta de servicii si calcularea tarifului.

 • a) cantitatea de deseuri este mai mare dar se incadreaza in limita capacitatii maxime de operare a instalatiei.

 • b) cantitatea de deseuri depaseste limita capacitatii maxime de operare a instalatiei.

Cresterea cantitatii de deseuri duce in mod direct la cresterea cheltuieilor dar și a

50%

50%

 • a) Operatorul este indreptatit sa solicite majorarea tarifului in conformitate cu prevederile legislative privind modificarile de tarif existente la momentul respectiv; modificarea tarifului se va realiza obligatoriu in corelatie cu actualizarea datelor privind generarea, colectarea separate, tratarea si valorificarea deseurilor

 • b) Autoritatea Contractanta va efectua o analiza tehnico-economica pentru fundamentarea deciziei de extindere a capacitatii instalatiei. Daca decizia este

Nr.

Denumirea riscului

Descrierea riscului

Alocare

Managementul riscului

Autoritatea Contractanta

Delegat

cantitatii de materiale valorificabile obtinute, respectiv la cresterea veniturilor.

favorabila, investitia va fi suportata de Delegat, costurile urmand a fi recuperate.

Aceasta situatie poate constitui un motiv de modificare a tarifului.

Modificarea tarifului se va realiza obligatoriu in corelatie cu actualizarea datelor privind generarea, colectarea separata, tratarea si valorificarea deseurilor.

22.

Operarea tehnologică a stațiilor de compostare-operare neconformă -Risc de ofertă

Operatorul nu opereaza conform Manualului de operare si intretinere existent si conform actelor de reglementare emise de catre autoritatile competente.

100%

Operarea neconforma este constatata de actele de inspectie si control ale autoritatilor competente si de auditurile de evaluare a confirmitatii efectuate de Autoritatea Contractanta.

Nu vor fi luate in considerare auditurile realizate pentru certificarea sistemelor de management de mediu (ISO 14001).

Responsabilitatea si suportarea costurilor conformarii activitatii revine exclusiv in sarcina Operatorul ui.

Nu sunt indreptatite solicitari de rambursare a cheltuielilor realizate in vederea conformarii si nici solicitari de ajustare a tarifului pentru conformare.

Nr.

Denumirea riscului

Descrierea riscului

Alocare

Managementul riscului

Autoritatea Contractanta

Delegat

23.

Instalațiile de compostare necesita in opinia ofertantului echipamente, utilaje și dispozitive suplimentare pentru cresterea randamentului operării -

Risc de ofertă

Ofertantul considera ca sunt necesare echipamente suplimentare

100%

Aceste aspecte trebuie rezolvate inca din faza de ofertare.

In cazul in care Ofertantul considera ca sunt necesare utilaje, instalatii, echipamente, dispozitive suplimentare pentru cresterea randamentului, acestea vor fi prezentate in mod distinct si justificat in oferta tehnica. Achizitia si exploatarea acestora se va realiza prin grija si cu finantarea exclusiva a Ofertantului. Aceste cheltuieli nu vor putea face obiectul unei cereri de rambursare catre Autoritatea Contractanta si nici de ajustare ulterioara a tarifului, toate cheltuielile urmand a fi incluse in tariful prestarii serviciului.

24.

Deprecierea tehnică a instalațiilor (inclusiv a mașinilor) - Risc de ofertă

Deprecierea tehnica a instalatiilor se realizeaza daca procedura de delegare dureaza mai mult de 12 luni, ducand la cresterea costurilor de retehnologizare.

30%

70%

Operatorul va evalua gradul de depreciere tehnica pe perioada pregatirii ofertei si va include costurile necesare in oferta sa.

Operatorul va evalua gradul de depreciere tehnica pe/in perioada de mobilizare si va notifica Autoritatea Contractanta daca, fata de perioada de pregatire a ofertei se constata modificari semnificative.

Se poate constitui in motiv de modificare a tarifului cu conditia ca deprecierea tehnica

Nr.

Denumirea riscului

Descrierea riscului

Alocare

Managementul riscului

Autoritatea Contractanta

Delegat

sa nu se realizeze ca urmare a operarii neconforme a instalatiilor de catre operator.

Riscuri asociate operării stațiil

or de transfer Băilești, Calafat, Filiași și Dobrești

25.

Cantitățile de deșeuri transferate sunt mai mici decât cele planificate -

Risc de cerere

Cantitatile lunare cantarite la intrarea in instalatie sunt seminficativ mai mici decat estimarile pe baza carora s-a bazat oferta de servicii si calcularea tarifului.

30%

70%

Operatorul este indreptatit sa solicite majorarea tarifului in conformitate cu prevederile legislative privind modificarile de tarif, existente la momentul respectiv, modificarea tarifului se va realiza obligatoriu in corelatie cu actualizarea datelor privind generarea, colectarea separata, tratarea si valorificarea deseurilor

26.

Cantitățile de deșeuri la transferate sunt mai mari decât cele planificate -Risc de cerere

Cantitatile lunare cantarite la intrarea in instalatie sunt mai mari decat estimarile pe baza carora s-a bazat oferta de servicii si calcularea tarifului.

Cantitatea de deseuri depaseste limita capacitatii maxime de operare a instalatiei.

Cresterea cantitatii de deseuri duce in mod direct la cresterea cheltuieilor de operare.

50%

50%

 • a) Operatorul este indreptatit sa solicite majorarea tarifului in conformitate cu prevederile legislative privind modificarile de tarif existente la momentul respectiv; modificarea tarifului se va realiza obligatoriu in corelatie cu actualizarea datelor privind generarea, colectarea separate, tratarea si valorificarea deseurilor

 • b) Autoritatea Contractanta va efectua o analiza tehnico-economica pentru fundamentarea deciziei de extindere a capacitatii instalatiei. Daca decizia este favorabila, investitia va fi suportata de

Nr.

Denumirea riscului

Descrierea riscului

Alocare

Managementul riscului

Autoritatea Contractanta

Delegat

Delegat, costurile urmand a fi recuperate.

Aceasta situatie poate constitui un motiv de majorare a tarifului.

Majorarea tarifului se va realiza obligatoriu in corelatie cu actualizarea datelor privind generarea, colectarea separata, tratarea si valorificarea deseurilor.

27.

Operarea tehnologică a stațiilor de transfer -operare neconformă -risc de ofertă

Operatorul nu opereaza conform Manualului de operare si intretinere existent si conform actelor de reglementare emise de catre autoritatile competente.

100%

Operarea neconforma este constatata de actele de inspectie si control ale autoritatilor competente si de auditurile de evaluare a confirmitatii efectuate de Autoritatea Contractanta.

Nu vor fi luate in considerare auditurile realizate pentru certificarea sistemelor de management de mediu (ISO 14001).

Responsabilitatea si suportarea costurilor conformarii activitatii revine exclusiv in sarcina Operatorul ui.

Nu sunt indreptatite solicitari de rambursare a cheltuielilor realizate in vederea conformarii si nici solicitari de ajustare a tarifului pentru conformare.

28.

Operarea neconforma a

Fluxul Deșeurilor în stațiile de transfer este

100%

Operarea neconforma este constatata de

Nr.

Denumirea riscului

Descrierea riscului

Alocare

Managementul riscului

Autoritatea Contractanta

Delegat

stațiilor de transfer -gestionarea deșeurilor -Risc de ofertă

perturbat, deșeurile care ar trebui să fie evacuate din stație rămân mai mult timp decât cel necesar; apar mirosuri neplăcute

actele de inspecție si control ale autoritatilor competente si de auditurile de evaluare a conformitatii efectuate de Autoritatea Contractanta.

Responsabilitatea si suportarea costurilor conformarii activitatii revine exclusiv in sarcina Operatorului.

Operatorul va trebui sa elaboreze si sa implementeze o procedura operationala pentru rezolvarea unei astfel de situatii.

29.

Stațiile de transfer necesita in opinia ofertantului echipamente, utilaje și dispozitive suplimentare pentru cresterea randamentului operarii -Risc de ofertă

Ofertantul considera ca sunt necesare echipamente suplimentare

100%

Aceste aspecte trebuie rezolvate inca din faza de ofertare.

In cazul in care Ofertantul considera ca sunt necesare utilaje, instalatii, echipamente, dispozitive suplimentare pentru cresterea randamentului, acestea vor fi prezentate in mod distinct si justificat in oferta tehnica. Achizitia si exploatarea acestora se va realiza prin grija si cu finantarea exclusiva a Ofertantului. Aceste cheltuieli nu vor putea face obiectul unei cereri de rambursare catre Autoritatea Contractanta si nici de ajustare ulterioara a tarifului, toate cheltuielile urmand a fi incluse in tariful prestarii serviciului.

Nr.

Denumirea riscului

Descrierea riscului

Alocare

Managementul riscului

Autoritatea Contractanta

Delegat

30.

Deprecierea tehnică a instalațiilor (inclusiv a mașinilor) - Risc de ofertă

Deprecierea tehnica a instalatiilor se realizeaza daca procedura de delegare dureaza mai mult de 12 luni,, ducand la cresterea costurilor de retehnologizare.

30%

70%

Operatorul va evalua gradul de depreciere tehnica pe perioada pregatirii ofertei si va include costurile necesare in oferta sa.

Operatorul va evalua gradul de depreciere tehnica pe/in perioada de mobilizare si va notifica Autoritatea Contractanta daca, fata de perioada de pregatire a ofertei, se constata modificari semnificative.

Se poate constitui in motiv de modificare a tarifului cu conditia ca deprecierea tehnica sa nu se realizeze ca urmare a operarii neconforme a instalatiilor de catre operator.

RISCURI GENERALE( atribuite tuturor instalațiilor de gestionare a deșeurilor)

31.

ADI ECODOLJ in incapacitate de a plati la timp si integral facturile operatorului (plătite prin taxe de salubrizare), care duce la încasarea parțială a sumelor contractate de Operator-Risc de ofertă

Gradul scazut de incasare a contravalorii serviciilor prestate conduce la dificultati financiare, operare neconforma si imposibilitatea derularii programului de intretinere, inlocuire si dezvoltare a activelor.

100%

Operatorul nu poate fi facut responsabil de încasarea taxelor de salubrizare de la populație

Autoritatea contractantă trebuie sa asigure un echilibru intre valoarea tarifului si capacitatea de plata a beneficiarilor.

32.

Grad redus de colectare a tarifului de la agenții

Gradul scazut de incasare a contravalorii serviciilor prestate conduce la dificultati

100%

Operatorul va colecta tarifele pentru serviciile prestate pe baza contractelor

Nr.

Denumirea riscului

Descrierea riscului

Alocare

Managementul riscului

Autoritatea Contractanta

Delegat

economici și instituții colectat de către operatorul de colectare/transport -

Risc de ofertă

financiare, operare neconforma si imposibilitatea derularii programului de intretinere, inlocuire si dezvoltare a activelor.

individuale cu operatorul de colectare/transport și operatorii economici care aduc deșeuri la instalații (altele decât cele care fac obiectul contractului de colectare/transport), contracte care nu sunt sub controlul Autorității contractante.

Operatorul devine astfel pe deplin responsabil pentru colectarea acestor servicii.

33.

Inflație mare - Risc de ofertă

Costurile cresc foarte mult și brusc din cauza inflației, fiind necesară ajustarea tarifului mai devreme de un an.

100%

Serviciul de salubrizare va fi plătit de beneficiari (populație și operatori economici) prin intermediului unui tarif. În cazuri justificate, tariful se poate ajusta la solicitarea opratorului

34.

Insolventa Operatorului

- Risc de ofertă

Constatarea intrarii in incapacitate de plata a Operatorul ui. Serviciul nu mai poate fi prestat.

100%

Documentatia de licitatie va fi intocmita de asa natura incat Operatorul identificat sa fie solvabil.

In cazul in care Operatorul devine insolvabil pe durata contractului, Contractul poate fi reziliat iar Autoritatea Contractanta va organiza o noua licitatie.

Pana la identificarea unui nou Delegat se va asigura permanenta si durabilitatea serviciului prin forma de gestiune directa.

Nr.

Denumirea riscului

Descrierea riscului

35.

Forța majora - Risc de operare

Forța majora, astfel cum este definita prin lege, impiedica realizarea contractului.

Pierderea sau avarierea activelor proiectului si pierderea/diminuarea posibilității de obținere a veniturilor preconizate.

Alocare

Managementul riscului

Autoritatea Contractanta

Delegat

50%

50%

Bunurile mobile si imobile vor fi asigurate in baza viitorului contract.

Fondurile acumulate atat de Autoritatea Contractanta cat si de Delegat pentru dezvoltare si retehnologizare vor fi utilizate pentru a asigura continuitatea operării.

 • 6.4   Concluzii privind fezabilitatea economică a delegării

Delegarea serviciilor publice analizate trebuie să conducă la reducerea riscurilor de natură economică aferente CJ Dolj și ADI, prin transferarea responsabilităților privind operarea și realizarea investițiilor ulterioare necesare. Acest deziderat se poate realiza doar în condițiile în care operatorii delegați vor obtine profit din activitatea pe care o întreprind. Analiza Cost-Beneficiu detaliată in cadrul Studiului de Fezabilitate și a Aplicației de Finanțare demonstrează capacitatea SMID de a genera sursele financiare necesare investițiilor viitoare, pe cele aferente obligațiilor de plată a redevențelor, dar și sursele de constituire a profiturilor operatorilor.

Principiul delegarii, indiferent de analiza financiara sau de estimarile economice statistice, constă în :

 • ■  Asumarea juridică a operatorului, cu constituirea de garanții reale, asupra respectării legislației în domeniu, regulamentului de salubrizare și a condițiilor impuse prin contract, în condițiile unor bugete limitate;

 • ■  Managementul financiar al activității operatorilor cade exclusiv în sarcina acestora, iar eficiența cu care aceștia își desfășoară activitatea nu trebuie să genereze riscuri asupra Delegatarului.

Altfel spus, delegarea reprezintă un proces juridic prin care delegatarul își rezervă toate garanțiile necesare, iar riscul economic de operare este transferat operatorului.

Principiul financiar general este reprezentat de dimensionarea corectă a fiecărui flux financiar astfel încât toate interesele partilor implicate în cadrul sistemului integrat să fie susținute, iar condițiile legale să fie îndeplinite. Fluxurile interne ale operatorului sunt în managementul acestuia, asumarea contractului de delegare reprezentând garanția realizării unor profituri.

 • 7 FEZABILITATEA FINANCIARA A DELEGARII

  • 7.1 Accesibilitatea delegării

Accesibilitatea delegării se referă la

 • •  evaluarea situațiilor în care Delegatarul nu reușește să colecteze veniturile sau acestea nu acoperă integral costul serviciului delegat (accesibilitatea pentru Delegatar);

 • •  situația în care valoarea contractului de delegare (tariful ce îl va încasa delegatul pentru serviciile sale) nu acoperă costurile delegatului (accesibilitatea pentru delegat).

Mecanismul de plată propus, care implică ADI ECODOLJ în fluxul financiar, asigură implementarea și monitorizarea planului tarifar, ceea ce asigură accesibilitatea pentru delegat, dar și pentru UAT-urile membre ADI. Planul tarifar a fost realizat pentru a asigura principiul recuperării costurilor, pe baza cantităților previzionate și a previziunii evoluției veniturilor populației, pentru a asigura suportabilitatea tarifului.

Mecanismul propus asigură o gestionare simplă, delegatul semnează un singur contract de delegare cu ADI ECODOLJ. Mecanismul nu implică costuri suplimentare nici din partea Delegatarului nici din partea Delegatului.

Totuși mecanismul propus nu apără ADI ECODOLJ de situația în care UAT-urile nu plătesc sumele datorate către ADI ECODOLJ. Este nevoie de un mecanism de alocare a răspunderii care să asigure accesibilitatea delegării pentru ADI ECODOLJ, în calitate de mandatar al UAT-urilor Delegatare. De asemenea este nevoie de un sistem de monitorizare din partea ADI ECODOLJ care să asigure 51

raportarea corectă a cantităților de deșeuri colectate, sursa (populație/agenți economici; rural/urban) și compoziția acestora.

 • 7.2 Previzionarea tratamentului contabil

Nefiind vorba de un proiect de investiții, contractul referindu-se numai la delegarea serviciului de operare a instalatiilor de deseuri, nu se analizează delimitarea între clasarea bilanțieră și extra-bilanțieră a activelor. În acest caz, secțiunea acoperă două aspecte:

 • •  investițiile ce vor fi făcute de către delegat;

 • •  regimul bunurilor .

Regimul bunurilor

Bunurile realizate și achiziționate în cadrul proiectului POS Mediu sunt patrimoniul Judetului Dolj. Bunurile din patrimoniul public vor fi preluate pe baza de proces-verbal de predare-preluare.

Delegatul va efectua întreținerea, reparațiile curente și accidentale, precum si cele capitale care se impun la bunurile din patrimoniul public menționate în procesul-verbal de predare-primire.

Delegatul va propune, dacă este cazul scoaterea din funcțiune a mijloacelor fixe aparținând patrimoniului concesionat în baza legislației în vigoare și va înlocui aceste mijloace pentru asigurarea bunei funcționări a activităților din cadrul serviciului de salubrizare.

Delegatul va transmite anual situația patrimoniului, la data de 31 decembrie menționând și modificările privind acest patrimoniu pentru a fi înscrise in contabilitatea UAT-urilor membre ADI ECODOLJ.

La încetarea fiecarui contract de delegare bunurile de retur vor fi restituite CJ Dolj în mod gratuit și libere de orice sarcină.

 • 8 ASPECTE REFERITOARE LA MEDIU

Implementarea noului sistem de management integrat al Deșeurilor va produce o îmbunătățire substanțială a impactului gestionării Deșeurilor asupra mediului, despre oricare din componentele sistemului ar fi vorba, pornind de la colectarea Deșeurilor și până la punctul final, reciclarea sau depozitarea Deșeurilor.

Din punct de vedere al protecției mediului, desfășurarea activității de operare a instalatiilor de deseuri trebuie să acopere următoarele aspecte majore:

 • a) Aspecte referitoare la monitorizarea impactului asupra mediului pe care îl au activitățile desfășurate - care vor fi cuprinse și în autorizațiile de mediu pentru desfăsurarea acestor activități

 • b) Aspecte referitoare la atingerea țintelor prevăzute în legislația de mediu privind deșeurile

 • c) Aspecte referitoare la rspectarea altor prevederi legale din domeniul gestionării deșeurilor

 • d) Reducerea consumului de materiale și resurse

 • e) Sănătatea și siguranța populației

 • f)  Mediul de lucru

Aspecte referitoare la monitorizarea impactului asupra mediului pe care il au activitatile desfasurate in instalații

Obligațiile care revin operatorului instalațiilor de gestionare a deșeurilor pentru a asigura un impactului negativ minim asupra mediului datorat activităților desfășurate sunt:

 • -  Asigurarea stocării separate a deșeurilor, neamestecarea lor în containerele de transport din stațiile de transfer

 • -   interzicerea abandonării Deșeurilor sau eliminării/evacuării lor în alte spații decât cele prevăzute prin autorizația de mediu

 • -   transportarea Deșeurilor cu mijloacele de transport doar pe rutele autorizate și doar către instalațiile de tratare pentru care au primit permis

 • -   menținerea separată a fluxurilor de deșeuri primite in instalații

 • -  Menținerea curată a instalațiilor de gestionare administrate, primite în concesiune de la Autoritatea Contractantă

 • -  Menținerea în stare de igienă și funcțională bună a mijloacelor de transport utilizate în activitate, pentru asigurarea unor niveluri minime pentru consumul de carburanți și emisii de noxe în atmosferă.

 • -  Păstrarea unei evidențe exacte a cantităților de deșeuri gestionate și a trasabilității lor

Respectarea tuturor măsurilor impuse prin autorizația de mediu, autorizația sanitară, autorizația de funcționare și licența de operare.

Aspectele referitoare la atingerea tintelor prevazute in legislația de mediu privind deseurile

Obiectivele și tintele sunt deosebit de importante în definirea alternativelor tehnice, în elaborarea Studiului de oportunitate și a Regulamentului de salubrizare, dar și în elaborarea documentațiilor de atribuire pentru delegarea gestiunii activității de operare a instalațiilor de gestionare a Deșeurilor.

Obiectivele și țintele anuale (procentuale și cantitative) pe care trebuie să le atingă județul Dolj cu privire la gestionarea Deșeurilor, în conformitate cu cerintele legale în vigoare, sunt următoarele:

 • a) Obiective și ținte anuale privind reciclarea Deșeurilor de ambalaje (conform Directivei pe ambalaje și Legea 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și Deșeurilor de ambalaje), Legea 211/2011 privind regimul deseurilor, Ordonanta de urgenta 196/2005 privind Fondul pentru mediu.

Reducerea consumului de materiale si resurse

In cadrul noului sistem de management al Deșeurilor se va implementa colectarea separată a Deșeurilor materialelor reciclabile, ceea ce va duce la scaderea cantitatii de deșeuri eliminate și la reducerea consumului de materiale și resurse noi prin utilizarea materialelor reciclate.

Utilizarea compostului obtinut din deșeurile verzi va duce la reducerea consumului de îngrășăminte de sinteză, asigurând astfel și valorificarea Deșeurilor din care acesta a fost produs.

Sanatatea si siguranta populatiei

Implementarea noului sistem de management al Deșeurilor va îmbunătăți semnificativ starea de sănătate și gradul de siguranță al populației, reducând în mod semnificativ cantitativ și calitativ poluanții emiși.

Mediul de lucru

Mediul de lucru în cadrul activității de gestionare a noilor instalații de gestionare a Deșeurilor va fi semnificativ diferit fata de situația inițială.

 • 9 ASPECTE SOCIALE

Prin creșterea nivelului calitativ al serviciilor de salubrizare, comunitățile locale vor beneficia de o îmbunătățire a calității mediului și implicit a sănătății populăției. De asemenea, organizarea unui serviciu de salubrizare centralizat în mediul rural și închiderea depozitelor neconforme vor conduce la creșterea gradului de satisfacție a populației cu privire la prestarea acestor servicii.

 • 10 ASPECTE INSTITUTIONALE

  • 10.1 Tipul Delegării

Modul recomandat pentru gestionarea infrastructurii de deșeuri realizată în Județul Dolj este gestiunea delegata. Aceasta fiind o conditionalitate care a stat la baza aprobarii Proiectului Sistem de Management Integrat al Deseurilor in Judetul Dolj, finantat din fonduri europene nerambursabile.

De asemenea conform Legii nr.51/2006 republicată, cu modificările și completările ulterioare, delegarea gestiunii unui serviciu de utilități publice este "acțiunea prin care o unitate administrativ-teritorială atribuie unuia sau mai multor operatori titulari de licență, în condițiile prezentei legi, furnizarea/prestarea unui serviciu ori a unei activități din sfera serviciilor de utilități publice a cărui/cărei răspundere o are. Delegarea gestiunii unui serviciu/unei activități de utilități publice implică operarea propriu-zisă a serviciului/activității, punerea la dispoziție a sistemului de utilități publice aferent serviciului/activității delegat/delegate, precum și dreptul și obligația operatorului de a administra și exploata sistemul de utilități publice respectiv. Delegarea gestiunii poate fi efectuată și de asociațiile de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilități publice, în numele și pe seama unităților administrativ-teritoriale membre, în baza unui mandat special acordat de acestea;”

În cazul gestiunii delegate, se parcurg următorii pași:

 • •   Adoptarea de către autoritatea deliberativă a administrației publice locale a unei hotărâri privind stabilirea procedurii de atribuire a gestiunii serviciului de salubrizare;

 • •   Întocmirea unui studiu de oportunitate pentru fundamentarea și stabilirea soluțiilor optime de delegare a gestiunii serviciilor;

 • •   Întocmirea și aprobarea Regulamentului serviciului de salubrizare a localităților întocmit în conformitate cu dispozițiile Ordinului nr.82/2015 pentru aprobarea regulamentului-cadru al serviciului de salubrizare a localităților;

 • •   Întocmirea și aprobarea Caietelor de sarcini ale serviciului de salubrizare a localităților întocmite în conformitate cu dispozițiile Ordinului nr.111/2007 pentru aprobareacaietului de sarcini -cadru al serviciului de salubrizare a localităților;

 • •   Organizarea procedurii de atribuire, atribuirea și semnarea Contractului de Delegare a gestiunii serviciului.

Conform art. 30, alin. 1) din Legea 51/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, ”Organizarea și desfășurarea procedurilor de atribuire a contractului de delegare a gestiunii pentru serviciile de utilități publice prevăzute la art. 1 alin. (2) se fac în baza unei documentații de atribuire elaborate de delegatar, după caz, în conformitate cu Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale și cu Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii. ”

 • 10.2 Tipul contractului de delegare

Potrivit dispozițiilor art. 29 alin. (8) din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, “contractul de delegare a gestiunii serviciilor de utilități publice poate fi: a) contract de concesiune de servicii; b) coontract de achiziție publică de servicii”.

Tipul de contract se stabilește ținând cont de măsura în care riscul de operare este transmis către operatorul economic. Astfel, în cazul în care, prin contract, o parte semnificativă a riscului de operare va fi transferată operatorul economic, contractul va fi considerat contract de concesiune, atribuirea acestuia urmând să fie făcută conform prevederilor Legii nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii. Se consideră că o parte semnificativă a riscului de operare a fost transferată atunci când pierderea potențială estimată suportată de concesionar nu este una neglijabilă. În cazul în care o parte semnificativă a riscului de operare nu va fi transferată operatorului economic, contractul respectiv va fi considerat contract de achiziție publică.

Potrivit Legii nr. 100/2016, riscul de operare asociat contractului de delegare a gestiunii este riscul care îndeplinește, în mod cumulativ, următoarele condiții:

 • a) este generat de evenimente care nu se află sub controlul părților la contractul de concesiune;

 • b)  implică expunerea la fluctuațiile pieței;

 • c)  ca efect al asumării riscului de operare, concesionarului nu i se garantează, în condiții normale de exploatare, recuperarea costurilor investițiilor efectuate și a costurilor în legătură cu exploatarea serviciilor.

Riscul de operare poate consta în:

 • a) fie riscul de cerere - riscul privind cererea reală pentru serviciile care fac obiectul concesiunii de servicii;

 • b) fie riscul de ofertă - riscul legat de furnizarea serviciilor care fac obiectul concesiunii de servicii, în special riscul că furnizarea serviciilor nu va corespunde cererii;

 • c)  fie ambele riscuri, de cerere și de ofertă.

În scopul stabilirii tipului de contract, respectiv a prevederilor legale conform cărora se va face atribuirea contractului de delegare a gestiunii serviciilor de operare a instalațiilor de gestionare a deșeurilor în județul Dolj (realizate prin Proiectul SMID Dolj), au fost analizate riscurile specifice operării cuprinse în matricea riscurilor pentru delegare, în particular riscurile asociate operării instalațiilor de pe amplasamente. Analiza a ținut cont de:

 • -  modul propus de gestionare a riscului;

 • -  alocarea responsabilității privind gestionarea riscului, între Operator și Autoritatea Contractantă;

 • -  pierderea potențială estimată suportată de Operator;

- măsura în care potențialele pierderi suportate de Operator, cauzate de manifestarea riscurilor analizate, pot fi recuperate de către acesta, prin aplicarea condițiilor contractuale.

Astfel, din această analiză reiese că o parte semnificativă a riscului de operare este transferată operatorului, situație în care contractul de delegare a gestiunii serviciilor de operare a instalațiilor de gestionare a deșeurilor în județul Dolj va fi considerat contract de concesiune de servicii. Pentru atribuirea contractului vor fi aplicate prevederile Legii nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii.

Criteriile principale care trebuie urmărite pentru atribuirea contractului trebuie să țină cont de prevederile HG 867/2016, pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii, potrivit cărora autoritatea contractantă aplică atât criterii de calificare și selecție cât și criterii de atribuire a contractului.

 • 11 Concluzii

La elaborarea Studiului de oportunitate s-a tinut seama de:

 • •  Raportul privind optiunile tehnice, legale, institutionale si financiare privind delegarea gestionarii infrastructurii de deșeuri;

 • •  Informatii scrise transmise de catre unitatile administrativ teritoriale la solicitarea Consiliului Județean Dolj;

 • •  Analiza cost-beneficiu și Studiul de Fezabilitate elaborate și aprobate pentru Proiectul „Sistemul de Management Integrat al Deșeurilor în județul Dolj”, finanțat prin fonduri UE

Delegarea activitătii de operare a infrastructurii de gestionare a deșeurilor în județul Dolj, realizate prin Proiectul „Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Dolj” reprezintă o necesitate asumată de Consiliul Județean Dolj și ADI ECODOLJ, ca mandatar al tuturor UAT-urilor județului, că se răspunde astfel cerințelor impuse prin legislația de mediu, în special cea privind gestionarea deșeurilor, că se ating țintele și obiectivele impuse privind reciclarea șî valorificarea deșeurilor și că se ating obiectivele stabilite prin Proiect.

Delegarea se va realiza pentru urmatoarele activități ale serviciului de salubrizare:

 • •  Operarea stațiilor de transfer pentru deșeurile municipale și deșeurile similare, mai precis:

o Stația de transfer Băilești

o Stația de transfer Calafat

o Stația de transfer Filiași

o Stația de transfer Dobrești

 • •  Sortarea deșeurilor municipale și a deșeurilor similare în stația de sortare Craiova-Mofleni

 • •  Organizarea prelucrării, neutralizării și valorificării materiale și energetice a deșeurilor în cadrul stațiilor de compost de la Calafat și Craiova-Mofleni

Soluția aleasă în cadrul acestui studiu pentru operarea instalațiilor de gestionare a deșeurilor este rezultatul analizei mai multor alternative, care au făcut subiectul Studiului de Fezabilitate și Analizei cost-beneficiu.

Opțiunea aleasă pentru atribuirea contractului de delegare a operării instalațiilor este aceea prin concesiune de servicii, avantajul acesteia asupra celei prin achiziție publică fiind posibilitatea identificării și cuantificării unor riscuri de operare care pot fi transferate operatorului, și pe care Autoritatea contractantă nu ar avea posibilitatea să și le asume.

Delegarea activitatii de operare a infrastructurii de gestionare a deșeurilor municipale realizată prin SMID va fi delegata de catre ADI ECODOLJ in numele si pe seama unitățiilor administrativ teritoriale membre ADI, care vor acorda Asociației un mandat special în acest sens.

În baza prevederilor legale și a faptului ca nu sunt solicitate investitii din partea operatorului, se propune ca durata contractului sa fie de 5 ani.

Anexa nr.l la Caietul de Sarcini

CAPITOLUL I

Dispoziții generale

SECȚIUNEA 1 - Domeniul de aplicare

Art. 1.

 • (1) Prevederile prezentului regulament se aplică serviciului public de salubrizare al județului Dolj, denumit în continuare serviciu de salubrizare, înființat și organizat la nivelul tuturor UAT-urilor membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a Deșeurilor ECODOU (denumită în continuare "ADI ECODOU"), pentru satisfacerea nevoilor de salubrizare ale populației, ale instituțiilor publice și ale operatorilor economici de pe teritoriul acestor unități administrativ-teritoriale.

 • (2) Prezentul regulament stabilește cadrul juridic unitar privind desfășurarea serviciului de salubrizare, definind modalitățile și condițiile ce trebuie îndeplinite pentru asigurarea serviciului de salubrizare, indicatorii de performanță, condițiile tehnice, raporturile dintre operator și utilizator, având la bază următoarele acte normative:

■ Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilitati publice, republicată;

 • - Legea nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităților, republicată (2014);

 • - Legea 211/2011, privind regimul deșeurilor;

 • - Ordinul ANRSC nr. 82/2015 privind aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de salubrizare a localităților;

 • - HG 621/2005 privind gestionarea ambalajelor și deșeurilor de ambalaje, cu toate modificările ulterioare

 • - HG 349/2005 privind depozitarea deșeurilor, cu modificările ulterioare

 • - Ordinul 757/2004 privind aprobarea Normativului tehnic privind depozitarea deșeurilor

 • (3) Prevederile prezentului regulament se aplică la proiectarea, executarea, recepționarea, exploatarea și întreținerea instalațiilor și echipamentelor din Sistemul de Management Integrat al Deșeurilor (denumit în continuare "SMID"), cu urmărirea tuturor cerințelor legale specifice în vigoare.

 • (4) Operatorii serviciului de salubrizare, indiferent de forma de proprietate și de modul în care este organizată gestiunea serviciului de salubrizare în cadrul unităților administrativ- teritoriale, se vor conforma prevederilor prezentului regulament.

 • (5) Condițiile tehnice prevăzute în prezentul regulament au caracter minimal. Consiliul Județean Dolj sau ADI ECODOU pot aproba și alte condiții tehnice pentru serviciul de salubrizare, pe baza unor studii de specialitate, după dezbaterea publică a acestora.

Art. 2.

Prezentul regulament se aplică următoarelor activități de salubrizare:

 • a) colectarea separată și transportul separat al deșeurilor municipale și al deșeurilor similare provenite din activități comerciale, din industrie și instituții, inclusiv fracții colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deșeuri de echipamente electrice și electronice, baterii și acumulatori;

 • b) colectarea și transportul deșeurilor provenite din locuințe, generate de activități de reamenajare și reabilitare interioară și/sau exterioară a acestora;

 • c) organizarea prelucrării, neutralizării și valorificării materiale și energetice a ceșeurilor;

 • d) operarea/administrarea stațiilor de transfer pentru deșeurile municipale și deșeurile similare;

 • e) sortarea deșeurilor municipale și deșeurilor similare în stațiile de sortare;

 • f) măturatul, spălatul, stropirea și întreținerea căilor publice;

 • g) colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public și predarea acestora către unitățile de ecarisaj sau către instalații de neutralizare;

 • h) administrarea depozitelor de deșeuri și/sau a instalațiilor de eliminare a deșeurilor municipale și a deșeurilor similare.

Art. 3.

Modul de organizare și funcționare a Serviciului trebuie să se realizeze pe baza următoarelor principii:

 • a) protecția sănătății populației;

 • b) responsabilitatea față de cetățeni;

 • c) conservarea și protecția mediului înconjurător;

 • d) asigurarea calității și continuității serviciului;

 • e) tarifarea echitabilă, corelată cu calitatea și cantitatea serviciului prestat;

 • f) securitatea serviciului;

 • g) dezvoltarea durabilă.

Art. 4.

Termenii și noțiunile utilizate în prezentul regulament se definesc după cum urmează:

 • 4.1. autoritate competentă de reglementare - Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice, denumită în continuare A.N.R.S.C.;

 • 4.2. biodeșeuri - deșeuri biodegradabile provenite din grădini și parcuri, curți și grădini (20.02.01), deșeurile alimentare sau cele provenite din bucătăriile gospodăriilor private, restaurantelor, firmelor de catering ori din magazine de vânzare cu amănuntul, compatibile cu deșeurile provenite din unităților de prelucrare a prpoduselor alimentare (20.03.02, 20.01.08);

 • 4.3. compost - produs rezultat din procesul de tratare aerobă și/sau anaerobă, prin descompunere microbiană a componentei organice din deșeurile biodegradabile colectate separat supuse compostării;

 • 4.4. colectare - strângerea deșeurilor, inclusiv sortarea și stocarea preliminară a deșeurilor în vederea transportării la o instalație de tratare;

 • 4.5. colectare separată - colectarea în cadrul căreia un flux de deșeuri este păstrat separat în funcție de tipul și natura deșeurilor, cu scopul de a facilita tratarea specifică a acestora;

 • 4.6. compostare individuală - procesul de obținere a compostului în cadrul gospodăriilor populației

 • 4.7. curățarea rigolelor - operațiunea de îndepărtare manuală sau mecanizată a depunerilor de noroi, nisip și praf de pe o porțiune de 0,75 m de la bordură spre axul median al străzii, urmată de măturare și/sau stropire;

 • 4.8. depozit - amplasament pentru eliminarea finală a deșeurilor, prin depozitare pe sol sau în subteran;

 • 4.9. deșeu - orice substanță sau obiect pe care deținătorul le aruncă ori are intenția sau obligația să le arunce;

 • 4.10. deșeuri biodegradabile - deșeuri care suferă descompuneri anaerobe sau aerobe, cum ar fi deșeurile alimentare ori de grădină, și care pot fi valorificate material;

 • 4.11. deșeu cu regim special - deșeu ale cărui manipulare, colectare, transport și depozitare se supun unui regim reglementat prin acte normative în vederea evitării efectelor negative asupra sănătății oamenilor, bunurilor și asupra mediului înconjurător;

 • 4.12. deșeuri din construcții provenite din locuințe - deșeuri generate din activitățile de reamenajare și reabilitare interioară și/sau exterioară a locuințelor;

 • 4.13. deșeuri de ambalaje - orice ambalaje sau materiale de ambalare care satisfac cerințele definiției de deșeu, exclusiv deșeuri de producție;

 • 4.14. deșeuri menajere - deșeuri provenite din gospodării/locuințe, inclusiv fracțiile colectate separat, și care fac parte din categoriile 15.01 și 20 din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase, cu completările ulterioare;

 • 4.15. deșeuri municipale - deșeuri menajere și deșeuri similare, inclusiv fracțiile colectate separat;

 • 4.16. deșeuri periculoase - orice deșeuri care prezintă una sau mai multe din proprietățile periculoase prevăzute în anexa 4 din Legea 211/2011 privind regimul deșeurilor;

 • 4.17. deșeuri de producție - deșeuri rezultate din activități industriale, ce fac parte din categoriile 03-14 din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 856/2002, cu completările ulterioare;

 • 4.18. deșeu recidabil - deșeu care poate constitui materie primă într-un proces de producție pentru obținerea produsului inițial sau pentru alte scopuri;

 • 4.19. deșeuri reziduale - deșeurile nevalorificabile colectate separat, inclusiv cele rezultate în urma proceselor de tratare, altele decât deșeurile reciclabile;

 • 4.20. deșeuri de origine animală - subproduse de origine animală ce nu sunt destinate consumului uman, cadavre întregi sau porțiuni de cadavre provenite de la animale;

 • 4.21. deșeuri similare - deșeuri provenite din activități comerciale, din indust'ie și instituții care, din punctul de vedere al naturii și al compoziției, sunt comparabile cu deșeurile menajere, exclusiv deșeurile din producție, din agricultură și din activități fores’.iere;

 • 4.22. deșeuri stradale - deșeuri specifice căilor de circulație publică, provenite din activitatea cotidiană a populației, de la spațiile verzi, de la animale, din depunerea de substanțe solide provenite din atmosferă;

 • 4.23. deșeuri voluminoase - deșeuri solide de diferite proveniențe care, datorită dimensiunilor lor, nu pot fi preluate cu sistemele obișnuite de colectare, ci necesită o tratare diferențiată față de acestea, din punct de vedere al preluării și transportului;

 • 4.24. deținător de deșeuri - producătorul de deșeuri ori persoana fizică sau juridică ce se află în posesia acestora;

 • 4.25. ecarisare - activitatea de colectare a deșeurilor de origine animală/subproduse de origine animală ce nu sunt destinate consumului uman, în scopul procesării sau incinerării/coincinerării acestora, incluzând activitățile de transport, depozitare și manipulare a acestora, după caz;

 • 4.26. eliminare - orice operațiune care nu este o operațiune de valorificare, chiar și în cazul în care una dintre consecințele secundare ale acesteia ar fi recuperarea de substanțe sau de energie. O listă a operațiunilor de eliminare este prezentată în Anexa nr. 2 la Legea 211/2011, listă care nu este exhaustivă;

 • 4.27. gestionarea deșeurilor - colectarea, transportul, valorificarea și eliminarea deșeurilor, inclusiv supervizarea acestor operațiuni și întreținerea ulterioară a amplasamentelor de eliminare, inclusiv acțiunile întreprinse de un comerciant sau un broker;

 • 4.28. gură de scurgere - componenta tehnică constructivă a sistemului de canalizare prin care se asigură evacuarea apelor pluviale;

 • 4.29. incinerare - operația de tratare termică a deșeurilor, cu sau fără recuperare de energie, realizată în instalații care respectă legislația în vigoare privind incinerarea deșeurilor;

 • 4.30. instalație de incinerare - orice instalație tehnică fixă sau mobilă și echipamentul destinat tratamentului termic al deșeurilor, cu sau fără recuperarea căldurii de ardere rezultate, al cărei randament energetic este egal sau mai mare decât minimul prevăzut în anexa nr. 2 la Legea nr. 211/2011, republicată;

 • 4.31. indicatori de performanță - parametri ai serviciului de salubrizare, realizați de operatorul de servicii, pentru care se stabilesc niveluri minime de calitate, urmăriți la nivelul operatorului;

 • 4.32. licență - actul tehnic și juridic emis de A.N.R.S.C., prin care se recunoaște calitatea de operator al serviciului, precum și capacitatea și dreptul de a presta una sau mai multe activități ale acestuia;

 • 4.33. măturat - activitatea de salubrizare a localităților care, prin aplicarea unor procedee manuale sau mecanice, realizează un grad bine determinat de curățare a suprafețelor de circulație, de odihnă ori de agrement ale așezărilor urbane sau rurale;

 • 4.34. neutralizare a deșeurilor de origine animală - activitatea prin care se modifică caracterul periculos al deșeurilor de origine animală prin procesare, incinerare/'coincinerare, transformarea lor în produse stabile biologic, nepericuloase pentru mediul înconjurător, animale sau om, respectiv activitatea de îngropare a acestora;

 • 4.35. producător de deșeuri - orice persoană ale cărei activități generează deșeuri, producător de deșeuri sau orice persoană care efectuează operațiuni de pretratare, amestecare ori de alt tip, care duc la modificarea naturii sau a compoziției acestor deșeuri;

 • 4.36. reciclare • orice operațiune de valorificare prin care deșeurile sunt transformate în produse, materiale sau substanțe pentru a-și îndeplini funcția inițială ori pentru alte scopuri. Aceasta include retratarea materialelor organice, dar nu include valorificarea energetică și conversia în vederea folosirii materialelor drept combustibil sau pentru operațiunile de umplere;

 • 4.37. rețetă - ansamblu de specificații care descriu materialele utilizate pentru o anumită operațiune pe sortimente, cantități, concentrații ale soluțiilor pentru o anumtă operațiune de deratizare, dezinfecție sau dezinsecție și un anumit tip de obiectiv;

 • 4.38. salubrizare - totalitatea operațiunilor și activităților necesare pentru păstrarea unui aspect salubru al localităților;

 • 4.39. sistem public de salubrizare - ansamblul instalațiilor tehnologice, echipamentelor funcționale și dotărilor specifice, construcțiilor și terenurilor aferente prin care se realizează serviciul de salubrizare;

 • 4.40. sortare - activitatea de separare pe categorii și stocare temporară a deșeurilor reciclabile în vederea transportării lor la operatorii economici specializați în valorificarea acestora;

 • 4.41. spălarea străzilor - activitatea de salubrizare care se execută mecanizat, cu instalații speciale, folosindu-se apa, cu sau fără soluții speciale, în vederea îndepărtării deșeurilor și prafului de pe străzi și trotuare;

 • 4.42. stație de transfer - spațiu special amenajat pentru stocarea temporară a deșeurilor, în vederea transportării centralizate a acestora la o stație de tratare;

 • 4.43. stropitul străzilor - activitatea de salubrizare, care constă în dispersarea apei pe suprafețele de circulație, indiferent de natura îmbrăcămintei acestora, pe spațiile de odihnă și de agrement, manual sau mecanizat, cu ajutorul unor instalații specializate, în scopul creării unui microclimat favorabil îmbunătățirii stării igienice a localităților și ev tării formării prafului;

 • 4.44. tratare - operațiunile de valorificare sau eliminare, inclusiv pregătirea prealabilă valorificării sau eliminării;

 • 4.45. tratare mecano-biologică - tratarea deșeurilor municipale colectate în amestec utilizând operații de tratare mecanică de separare, sortare, mărunțire, omogenizare, uscare și operații de tratare biologică prin procedee aerobe și/sau anaerobe;

 • 4.46. tobogan - jgheab sau tubulatură folosită drept mijloc de transport prin alunecare a deșeurilor;

 • 4.47. unitate de compostare individuală - echipamentul specializat în care se desfășoară compostarea individuală în gospodăriile populației;

 • 4.48. utilizatori - persoană fizică sau juridică care beneficiază, direct ori indirect, individual sau colectiv, de serviciile de utilități publice, în condițiile legii;

 • 4.49. valorificare - orice operațiune care are drept rezultat principal faptul că deșeurile servesc unui scop util prin înlocuirea altor materiale care ar fi fost utilizate într-un anumit scop sau faptul că deșeurile sunt pregătite pentru a putea servi scopului respectiv în întreprinderi ori în economie în general. O listă a operațiunilor de valorificare este prezentată în Anexa nr. 3 la Legea 211/2011, listă care nu este exhaustivă;

 • 4.50. vector - organism (insectă, rozătoare) care răspândește un parazit, un virus sau germeni patogeni de la un animal la altul, de la om la om ori de la animale la om.

Art. 5.

 • (1) Serviciul de salubrizare se realizează prin intermediul unei infrastructuri tehnico-edilitare specifice care, împreună cu mijloacele de colectare și transport al deșeurilor, formează sistemul public de salubrizare a localităților, denumit în continuare sistem de salubrizare.

 • (2) Sistemul de salubrizare este alcătuit dintr-un ansamblu tehnologic și funcțional, care cuprinde construcții, instalații și echipamente specifice destinate prestării serviciului de salubrizare, precum:

 • a) punctele de colectare și echipamentele de colectare-transport;

 • b) unități de compostare individuale;

 • c) stațiile de transfer Bailesti, Calafat, Filiasi, Dobresti si Goicea;

 • d) stațiile de sortare Goicea și Mofleni;

 • e) stațiile de compostare Calafat și Mofleni;

 • f) depozitul de la Mofleni;

 • g) bazele de garare și întreținere a autovehiculelor specifice serviciului de salubrizare, ale operatorului de salubrizare.

Art. 6.

Operatorii serviciului de salubrizare trebuie să îndeplinească indicatorii de performanță, din Anexa 1 la prezentul regulament, din caietul de sarcini al serviciului și contractul de delegare a gestiunii serviciului, aprobați de Adunarea Generală a Asociaților ADI ECODOU.

SECȚIUNEA a 2-a - Accesul la serviciul de salubrizare

Art. 7.

 • (1) Toți utilizatorii, persoane fizice sau juridice, de pe teritoriul județului Dolj, au garantat dreptul de a beneficia de acest Serviciu.

 • (2) Utilizatorii au drept de acces, fără discriminare, la informațiile publice privind serviciul de salubrizare, la indicatorii de performanță ai serviciului, la structura tarifară și la clauzele contractuale.

 • (3) Operatorul serviciului de salubrizare este obligat ca prin modul de prestarea serviciului să asigure protecția sănătății publice utilizând numai mijloace și utilaje corespunzătoare cerințelor autorităților competente din domeniul sănătății publice și al protecției mediului.

 • (4) Operatorul serviciului de salubrizare este obligat să asigure continuitatea serviciului conform programului aprobat de Consiliul Județean Dolj și ADI ECODOU (în numele și pe seana UAT-urilor member), cu excepția cazurilor de forță majoră care vor fi menționate în contractul de delegare sau în hotărârea de dare în administrare a serviciului.

SECȚIUNEA a 3-a - Documentația tehnică

Art. 8.

 • (1) Prezentul regulament stabilește documentația tehnică minimă pentru toți operatorii care asigură serviciul de salubrizare, pe raza teritoarială a județului Dolj.

 • (2) Regulamentul stabilește documentele necesare exploatării, precum și modul de întocmire, actualizare, păstrare și manipulare a acestor documente.

 • (3) Detalierea prevederilor prezentului regulament privind modul de întocmire, de păstrare și reactualizare a evidenței tehnice se va face prin proceduri de exploatare specifice principalelor tipuri de instalații.

Art. 9.

 • (1) Fiecare operator va avea și va actualiza, în funcție de specificul activității de salubrizare prestate, următoarele documente:

 • a) actele de proprietate sau contractul prin care s-a făcut delegarea gestiunii;

 • b) planul cadastral și situația terenurilor din aria de deservire;

 • c) planurile generale cu amplasarea construcțiilor și a instalațiilor aflate în exploatare, actualizate cu toate modificările sau completările;

 • d) planurile clădirilor sau construcțiilor speciale având notate toate modificările sau completările la zi;

 • e) cărțile tehnice ale construcțiilor;

 • f) documentația tehnică a utilajelor și instalațiilor și, după caz, autorizațiile de punere în funcțiune a acestora;

 • g) procese-verbale de constatare în timpul execuției și planurile de execuție ale părților de lucrări sau ale lucrărilor ascunse;

 • h) proiectele de execuție ale lucrărilor, cuprinzând memoriile tehnice, breviarele de calcul, devizele pe obiecte, devizul general, planurile și schemele instalațiilor și rețelelor etc.;

 • i) documentele de recepție, preluare și terminare a lucrărilor cu:

 • 1. procese-verbale de măsurători cantitative de execuție;

 • 2. procese-verbale de verificări și probe, inclusiv probele de performanță și garanție, buletinele de verificări, analiză și încercări;

 • 3. procese-verbale de realizare a indicatorilor tehnico-economici;

 • 4. procese-verbale de punere în funcțiune;

 • 5. lista echipamentelor montate în instalații cu caracteristicile tehnice;

 • 6. procesele-verbale de preluare ca mijloc fix în care se consemnează rezolvarea neconformităților și a remedierilor;

 • 7. documentele de aprobare a recepțiilor și de predare în exploatare;

 • j) schemele de funcționare a instalațiilor, planurile de ansamblu, desenele de detaliu actualizate conform situației de pe teren, planurile de ansamblu și de detaliu ale fiecărui agregat și/sau ale fiecărei instalații, inclusiv planurile și cataloagele pieselor de schimb;

 • k) instrucțiunile producătorilor/furnizorilor de echipament sau ale organizației de montaj privind manipularea, exploatarea, întreținerea și repararea echipamentelor și instalațiilor, precum și cărțile/fișele tehnice ale echipamentelor principale ale instalațiilor;

 • l) normele generale și specifice de protecție a muncii aferente fiecărui echipament, fiecărei instalații sau fiecărei activități;

 • m) planurile de dotare și amplasare cu mijloace de stingere a incendiilor, planul de apărare a obiectivului în caz de incendiu, calamități sau alte situații excepționale;

 • n) regulamentul de organizare și funcționare și atribuțiile de serviciu pentru întreg personalul;

 • o) avizele și autorizațiile legale de funcționare pentru clădiri, laboratoare, instalații de măsură, inclusiv cele de protecție a mediului obținute în condițiile legii;

 • p) inventarul instalațiilor și liniilor electrice, conform instrucțiunilor în vigoare;

 • q) instrucțiuni privind accesul în incintă și instalații;

 • r) documentele referitoare la instruirea, examinarea și autorizarea personalului;

 • s) registre de control, de sesizări și reclamații, de dare și retragere din exploatare, de admitere la lucru etc.;

 • t) bilanțul de proiect și rezultatele bilanțurilor periodice întocmite conform prevederilor legale, inclusiv bilanțul de mediu.

 • (2) Documentațiile referitoare la construcții energetice se vor întocmi, completa și păstra conform normelor legale referitoare la "Cartea tehnică a construcției".

Art. 10.

 • (1) Documentația de bază a lucrărilor și datele generale necesare exploatării. întocmită de operatorii economici specializați in proiectare, se predă titularului de investiție odată cu proiectul lucrării respective.

 • (2) Operatorii economici care au întocmit proiectele au obligația de a corecta toate planurile de execuție, în toate exemplarele în care s-au operat modificări pe parcursul execuției și, în final, să înlocuiască aceste planuri cu altele noi, originale, actualizate conform situației reale de pe teren, și să predea proiectul, inclusiv în format optoelectronic, împreună cu instrucțiunile necesare exploatării, întreținerii și reparării instalațiilor proiectate.

 • (3) Organizațiile de execuție și/sau de montaj au obligația ca, odată cu predarea lucrărilor, să predea și schemele, planurile de situații și de execuție modificate conform situației de pe teren. în cazul în care nu s-au făcut modificări față de planurile inițiale, se va preda câte un exemplar din aceste planuri, având pe ele confirmarea că nu s-au făcut modif cări în timpul execuției.

 • (4) în timpul execuției lucrărilor se interzic abaterile de la documentația întocmită de proiectant, fără avizul acestuia.

Art. 11.

 • (1) Consiliul Județean Dolj și autoritățile administrației publice locale deținătoare de instalații care fac parte din sistemul public de salubrizare, precum și operatorii care au primit în gestiune delegată serviciul de salubrizare, în totalitate sau numai unele activități componente ale acestuia, au obligația să își organizeze o arhivă tehnică pentru păstrarea documentelor de bază prevăzute la art. 9 alin. (1), organizată astfel încât să poată fi găsit orice document cu ușurință.

 • (2) La încheierea activității, operatorul va preda către ADI ECODOU, pe bază de proces-verbal, întreaga arhivă pe care și-a constituit-o, fiind interzisă păstrarea de către acesta a vreunui document original sau copie.

 • (3) Fiecare document va avea anexat un borderou in care se vor menționa:

 • a) data întocmirii documentului;

 • b) numărul de exemplare originale;

 • c) calitatea celui care a întocmit documentul;

 • d) numărul de copii executate;

 • e) necesitatea copierii, numele, prenumele si calitatea celui care a primit copii ale documentului, numărul de copii primite si calitatea celui care a aprobat copierea;

 • f) data fiecărei revizii sau actualizări;

 • g) calitatea celui care a întocmit revizia/actualizarea si calitatea celui care a aprobat;

 • h) data de la care documentul revizuit/actualizat a intrat in vigoare;

 • i) lista persoanelor carora li s-au distribuit copii de pe documentul revizuit/actualizat;

 • j) lista persoanelor care au restituit la arhiva documentul primit anterior revizuirii/modificarii.

SECȚIUNEA a 4-a - îndatoririle personalului operativ

Art. 12.

 • (1) Personalul de deservire operativă se compune din toți salariații care deservesc activitățile aferente SMID, destinate prestării Serviciului având ca sarcină principală de serviciu supravegherea sau asigurarea prestării în mod nemijlocit a actităților contractate.

 • (2) Subordonarea pe linie operativă și tehnico-administrativă, precum și obligațiile, drepturile și responsabilitățile personalului de deservire operativă se trec în fișa postului și *n procedurile operaționale.

 • (3) Locurile de muncă în care este necesară desfășurarea activității se stabilesc de operator în procedurile proprii în funcție de:

 • a) gradul de periculozitate a instalațiilor și a procesului tehnologic;

 • b) gradul de automatizare a instalațiilor;

 • c) gradul de siguranță necesar în asigurarea serviciului;

 • d) necesitatea supravegherii instalațiilor și procesului tehnologic.

 • (1) în timpul prestării Serviciului, personalul trebuie să asigure funcționarea nstalațiilor, în conformitate cu regulamentele de exploatare, instrucțiunile/procedurile tehnice interne, graficele/diagramele de lucru și dispozițiile personalului ierarhic superior pe linie operativă sau tehnică-administrativă.

 • (2) Prestarea serviciului de salubrizare trebuie realizată astfel încât să se asigure:

 • a) protejarea sănătății populației;

 • b) protecția mediului înconjurător;

 • c) menținerea curățeniei și crearea unei estetici corespunzătoare a localităților;

 • d) conservarea resurselor naturale prin reducerea cantității de deșeuri și reciclarea acestora;

 • e) continuitatea serviciului.

CAPITOLUL II

Asigurarea serviciului de salubrizare și condiții de funcționare

SECȚIUNEA 1

Colectarea separată și transportul separat al deșeurilor menajere și al deșeurilor similare provenite din activități comerciale, din industrie și instituții, inclusiv fracții colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deșeuri de echipamente electrice și electronice, baterii și acumulatori

Art. 14.

 • (1) In cadrul Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor în județul Dolj, pentru activitatea de colectare și transport a deșeurilor municipale (reziduale, reciclabile și biodegradabile) până la stațiile de transfer (Băilești, Calafat, Filiași, Dobrești și Goiceaj/depozitul Mofleni/stația de sortare și compostare Mofleni, va fi desemnat 1 operator de salubrizare, care vor opera în cele 6 zone de colectare (menționate în Anexa 2 la Regulament) pe o durată de delegare a acestei activități de 8 ani.

 • (2) Dacă la data intrării în vigoare a prezentului Regulament de salubrizare, mai există în derulare contracte de delegare a activităților de salubrizare, încheiate în conformitate cu legislația în vigoare, acestea vor fi păstrate, fiind însă modificate astfel încât să fie integrate SMID Dolj. Modificarea va fi cu precădere asupra duratei acestor contracte, în sensul limitării acesteia la durata de amortizare a investițiilor realizate de operatorii respectivi, în vederea îndeplinirii contractului.

 • (3) După încetarea contractelor de delegare menționate la alin. (2), prestarea activităților de colectare și transport va fi trecută în sarcina Operatorului de salubrizare desemnat prin licitație publică în cadrul SMID

Art. 15.

Operatorul care colectează și transportă deșeuri menajere și deșeuri similare trebuie să cunoască:

 • a) tipul și cantitatea de deșeuri care urmează să fie transportate, pentru fiecare categorie de deșeuri în parte;

 • b) cerințele tehnice generale;

 • c) măsurile de precauție necesare;

 • d) informațiile privind originea, destinația și tratarea deșeurilor, precum și tipul și cantitatea de deșeuri, date care trebuie prezentate, la cerere, autorităților competente.

Art. 16.

 • (1) Operatorul, împreună cu autoritatea administrației publice locale și ADI ECODOU, are obligația să identifice toți producătorii de deșeuri, indiferent de natura acestor deșeuri, și să acționeze în vederea creării facilităților necesare prestării activității de colectare separată și transport separat al deșeurilor menajere și deșeurilor similare.

 • (2) Autoritățile administrației publice locale instituie taxe speciale în cazul prestațiilor de care beneficiază producătorii de deșeuri individuali fără contract și obligația acesto'a de a achita operatorului de salubrizare contravaloarea serviciilor prestate pentru aceștia.

 • (3) Operatorul de salubrizare are obligația, in condițiile alin. (2), de a colecta deșeurile similare (din spatiile de colectare apartinand sectorului Comercial, Industrial si Instituțional (Cil)) chiar daca aceștia nu au contract de prestare incheiat cu acesta.

 • (4) Finanțarea activitatilor componente ale serviciului de salubrizare organizat la nivel județean se face prin taxa de salubrizare, pentru populație si tarif, pentru instituții si agenti comerciali, in condițiile stabilite prin aplicația de finanțare pentru proiectul SMID Dolj.

 • (1) Persoanele fizice și juridice, producătoare de deșeuri municipale, trebuie să realizeze activitatea de colectare separată, conform sistemului de colectare stabilit la nivelul unităților administrativ-teritoriale, în condiții salubre, în spații special amenajate si prin sistemele propuse si asigurate de operatorul de salubrizare care organizează activitatea de colectare a deșeurilor de acest tip.

 • (2) Fracția biodegradabilă din deșeurile menajere și similare va fi colectată separat în containere sau recipiente special destinate acestui scop și vor fi transportate și predate la instalațiile de tratare stabilite de unitățile administrativ-teritorială.

 • (3) în vederea realizării activității de colectare separată, punctele de colectare amenajate sunt dotate, conform legii, cu recipiente și containere de colectare prin grija operatorului sau a autorității administrației publice locale, după caz. La gospodăriile individuale colectarea se va face în recipient care prezintă un grad de siguranță ridicat din punct de vedere sanitar și al protecției mediului.

 • (4) Recipientele și containerele folosite pentru colectarea separată a diferitelor tipuri de deșeuri vor fi inscripționate cu denumirea deșeurilor pentru care sunt destinate și marcate în diverse culori prin vopsire sau prin aplicare de folie adezivă, conform prevederilor Ordinului ministrului mediului și gospodăririi apelor și al ministrului administrației și internelor nr. 1.281/2005 și nr. 1.121/2006 privind stabilirea modalităților de identificare a containerelor pentru diferite tipuri de materiale în scopul aplicării colectării selective.

 • (5) Punctele de colectare vor fi dotate cu recipiente marcate în culorile stabilite de actele normative în vigoare, având capacitatea de stocare corelată cu numărul de utilizatori arondați și cu frecvența de ridicare, asigurând condiții de acces ușor pentru autovehiculele destinate colectării.

 • (6) Numărul de recipiente de colectare a deșeurilor municipale se stabilește conform tabelului 2 din Standardul SR 13387:1997, Salubrizarea localităților. Deșeuri urbane. Prescripții de proiectare a punctelor pentru precolectare.

 • (7) în vederea prevenirii utilizării fără drept a recipientelor de colectare a deșeurilor municipale, acestea vor fi inscripționate cu un marcaj de identificare realizat astfel încât să nu poată fi șters fără ca prin această operație să nu rămână urme vizibile.

 • (8) Operatorul va suplimenta capacitatea de colectare, inclusiv prin mărirea numărului de recipiente, în cazul în care se dovedește că volumul acestora este insuficient și se stochează deșeuri municipale în afara lor.

 • (9) Menținerea în stare salubră, ventilarea, deratizarea, dezinfecția și dezinsecția punctelor de colectare revin persoanelor fizice și/sau juridice în cazul în care acestea se află în spații aparținând utilizatorului ori operatorului în cazul când acestea sunt amplasate pe domeniul public.

 • (10) Pentru asociațiile de locatari/proprietari, condominii, gospodării individuale, care nu dispun de spațiile interioare de colectare a deșeurilor se vor amenaja puncte de colectare exterioare dotate cu recipiente pentru colectarea separată a deșeurilor. Aceste puncte vor fi amenajate conform prevederilor din strategia locală de dezvoltare a serviciului și amplasate în locuri care să permită accesul ușor al autovehiculelor de colectare. Stabil rea locului de amplasare a punctelor de colectare se va face astfel încât distanța până la ferestrele spațiilor cu destinație de locuință să fie mai mare de 10 m.

 • (11) Platformele spațiilor necesare colectării deșeurilor care se vor rea'iza prin grija autorităților administrației publice locale vor fi în mod obligatoriu betonate sau asfaltate, în mediul urban, și în cazul în care nu sunt asigurate condiții de scurgere a apei provenite din exfiltrații ori a celei meteorice, vor fi prevăzute cu rigole de preluare, racordate la rețeaua de canalizare.

 • (12) Operatorul va urmări starea de etanșeitate a recipientelor de colectare urmând a le înlocui imediat pe cele care s-au deteriorat.

Art. 18.

 • (1) Colectarea deșeurilor municipale de la populație se face in recipiente adecvate închise, astfel:

 • a) Colectarea deșeurilor reziduale:

 • • mediul urban

 • - din zonele de case - în pubele de 1201;

 • - din zonele de blocuri - în containere de 1,1 mc

 • - Municipiul Craiova zonele de blocuri - în containere subterane de 5003 I

 • • mediul rural

 • -  în pubele de 120 I repartizate la gospodăriile particulare

-în containere de 1,1 mc , pentru zonele cu acces dificil.

 • b) Colectarea deșeurilor reciclabile

 • • mediul urban

 • - din zonele de case

 • *  2 europubele de 240 litri, unul albastru pentru hârte/carton și unul galben pentru plastic/metal, pentru fiecare gospodărie;

 • * 1 container verde tip clopot de 3 mc pentru sticlă - în puncte de colectare

 • - din zonele de blocuri

 • * 3 containere clopot de 3 mc: albastru pentru hârtie/carton, galben pentru plastic/metal și verde pentru sticlă, în puncte de colectare

 • - Municipiul Craiova zonele de blocuri - containere subterane de 5000 I (pentru hârtie/carton și plastic/metal), respectiv de 3000 I (pentru sticlă)

 • • mediul rural

-în 3 containere clopot de 1,1 mc pentru hârtie/carton, galben pentru plastic/metal și verde pentru sticlă, în puncte de colectare

 • c) Colectarea deșeurilor biodegradabile

 • • mediul urban

 • - din zonele de case - pubele maro de 1201 pentru fiecare gospodărie

 • - din zonele de blocuri din Calafat pentru început, urmând a fi extins în alte localități urbane dacă se obțin rezultate positive - containere de 1,1 mc

 • (2) In funcție de sistemul de colectare adoptat prin contract, colectarea se va realiza separat, conform prevederilor art. 17.

 • (3) Colectarea deșeurilor municipale similare se va face în recipiente închise, puse la dispoziție de operatorul de salubrizare, conform contractului de prestări servicii încheiat de acesta cu fiecare persoană juridică.

 • (4) In vederea realizării activitatii de colectare, operatorul care asigura activitatea de colectare si transport va dota, acolo unde este cazul, punctele amenajate in acest scop, conform legii, cu recipiente de colectare, iar in cazul in care acestea sunt dotate va asigura buna lor funcționare, iar in caz de defectare va asigura înlocuirea acestora cu recipient de colectare similari.

Art. 19.

 • (1) Colectarea în containere și recipiente a deșeurilor menajere și similare se realizează astfel:

 • a) deșeurile reziduale se colectează în recipiente de culoare negru și sunt de tip:

 • 1. resturi de carne și pește, gătite sau proaspete;

16

 • 2. resturi de produse lactate {lapte, smântână, brânză, iaurt, unt, frișcă);

 • 3. ouă întregi;

 • 4. grăsimi animale și uleiuri vegetale {în cazul în care nu se colectează separat):

 • 5. excremente ale animalelor de companie;

 • 6. scutece/tampoane;

 • 7. cenușă de la sobe (dacă se ard și cărbuni);

 • 8. resturi vegetale din curte tratate cu pesticide;

 • 9. lemn tratat sau vopsit;

 • 10. conținutul sacului de la aspirator;

 • 11. mucuri de țigări;

 • 12. veselă din porțelan/stidă spartă, geamuri sparte.

 • b) deșeurile biodegradabile se colectează în recipiente de culoare maro și sunt de tip:

 • 1. resturi de fructe și de legume proaspete sau gătite;

 • 2. resturi de pâine și cereale;

 • 3. zaț de cafea/resturi de ceai;

 • 4. păr și blană;

 • 5. haine vechi din fibre naturale (lână, bumbac, mătase) mărunțite;

 • 6. coji de ouă;

 • 7. coji de nucă;

 • 8. cenușă de la sobe (când se arde numai lemn);

 • 9. rumeguș, fân și paie;

 • 10. resturi vegetale din curte (frunze, crengi și nuiele mărunțite, flori);

 • 11. plante de casă;

 • 12. bucăți de lemn mărunțit;

 • 13. ziare, hârtie, carton mărunțite, umede și murdare.

 • c) deșeurile recidabile de tip hârtie și carton, curate și mărunțite, se colectează în recipiente de culoare albastră;

 • d) deșeurile reciclabile din material de tip plastic și metal se colectează în recipiente de culoare galbenă;

 • e) deșeurile reciclabile din material de tip sticlă albă/colorată se colectează, pe culori, în recipiente de culoare verde, nefiind permis amestecul sticlei cu deșeuri din materiale de tip porțelan/ceramică.

Art. 20.

 • (1) După colectare, deșeurile menajere și deșeurile similare vor fi supuse procesului de sortare/tratare.

 • (2) Este interzisă depozitarea deșeurilor biodegradabile și a deșeurilor reciclabile colectate separat.

Art. 21.

 • (1) Colectarea separată a deșeurilor se realizează la un interval de timp stabilit de operator impreuna cu autoritatea administrației publice locale/ADI ECODOU sau prin contract, in funcție de cantitatile colectate si de volumul recipientelor de colectare, date ce vor fi precizate in contractul de delegare a gestiunii. Pentru a asigura colectarea in totalitate a deșeurilor si a evita depozitarea ilegala, se va suplimenta numărul containerelor amplasate in puncte cu acces adecvat pe sosea situate in apropierea locuințelor din zone îndepărtate sau inaccesibile; astfel, producătorii de deșeuri vor putea sa duca deșeurile la aceste puncte mai ușor accesibile.

 • (2) Colectarea separată a deșeurilor se realizează cu următoarea frecvență:

Frecvența de colectare a deșeurilor reziduale va fi:
 • - urban - blocuri - de 3 ori/săptămână vara și de 2 ori/săptămână iarna

 • - urban - case -1 /săptămână

 • - rural - 1 /săptămână

Frecvența de colectare a deșeurilor reciclabile va fi diferențiată în funcție de zona (urban/rural) și de tipul de deșeu reciclabil colectat. In funcție de gradul de umplere al recipientelor, numărul de goliri poate fi micșorat sau mărit, cu acordul Autorității Contractante. Astfel:

 • a) mediul urban

 • - din zonele de case

 • - colectare hârtie/carton - 90 de goliri / an

 • - colectare plastic/metal - 220 de goliri/an.

-colectare sticla - 12 goliri /an

 • - din zonele de blocuri

 • - colectare hârtie/carton - 78 de goliri/an

 • - colectare plastic/metal -135 de goliri /an

-colectare sticla - 12 goliri /an

 • - Municipiul Craiova

 • - colectare hârtie/carton - 78 de goliri/an

 • - colectare plastic/metal - 135 de goliri/an

 • - colectare sticlă - 12 goliri /an

 • b) mediul rural

 • - colectare hârtie/carton - 30 de goliri/an

 • - colectare plastic/metal - 78 de goliri / an

 • - colectare sticlă - 12 goliri/an

Frecvența de colectare a deșeurilor biodegradabile va fi săptămânală.

Frecvența de colectare a deșeurilor similare va fi stabilită de comun acord între operatorul de salubrizare și operatorul economic, în funcție de numărul de personal angajat al acestuia, fiind menționată în contractul de prestări servicii.

 • (3) Intervalul intre doua colectări prevăzut la alin. (2) poate fi modificat cu avizul autoritatii de sanatate publica teritoriala.

 • (4) Colectarea separată a deșeurilor se va realiza la intervalul de timp stabilit de operator impreuna cu Consiliul Județean Dolj/ADIED, in caietul de sarcini, in funcție de cantitatile colectate si de volumul recipientelor de colectare.

 • (5) Numărul de recipiente de colectare a deșeurilor municipale este stabilit conform Caietului de Sarcini. Numărul suplimentar de recipiente de colectare a deșeurilor municipale se Stabilește conform tabelului nr. 2 din Standardul SR13387:1997, Salubrizarea localităților. Deșeuri urbane. Prescripții de proiectare a punctelor pentru colectare.

Art. 22.

 • (1) Colectarea deșeurilor menajere și similare se poate face în următoarele moduri:

 • a) colectarea în containere/recipiente închise;

 • b) colectarea prin schimb de recipiente;

 • c) colectarea ermetica in autovehicule compactoare

 • d) alte sisteme care îndeplinesc condițiile impuse prin normele igienico-sanitare și de protecție a mediului.

 • (2) Colectarpa deșeurilor municipale se efectuează folosindu-se doar autovehicule special echipate pentru transportul acestora.

 • (3) Vehiculele vor fi încărcate astfel încât deșeurile să nu fie vizibile și să nu existe posibilitatea împrăștierii lor pe calea publică. Fiecărui vehicul i se va asigura personalul necesar pentru executarea operațiunilor specifice, în condiții de siguranță și de eficiență.

 • (4) încărcarea deșeurilor municipale în autovehiculele transportatoare se face direct din recipiente. Este interzisă descărcarea recipientelor pe sol în vederea încărcării acestora în autovehicule.

 • (5) Personalul care efectuează colectarea este obligat să manevreze recipientele astfel încât să nu se producă praf, zgomot sau să se răspândească deșeuri în afara autovehiculelor de transport. După golire, recipientele vor fi așezate în locul de unde au fost ridicate.

 • (6) în cazul deteriorării unor recipiente, pungi/saci de plastic și al împrăștierii accidentale a deșeurilor în timpul operațiunii de golire, personalul care execută colectarea este obligat să încarce întreaga cantitate de deșeuri în autovehicul, astfel încât locul să rămână curat, fiind dotat corespunzător pentru această activitate.

 • (7) Personalul care execută colectarea este obligat să încarce în autovehicule întreaga cantitate de deșeuri existente la punctele de colectare, lăsând locul curat și măturat chiar dacă există deșeuri municipale amplasate lângă containerele de colectare.

 • (8) în cazul în care în/lângă recipientele sau containerele de colectare sunt depozitate și deșeuri din construcții, acestea vor fi colectate separat, după caz, înștiințând în scris utilizatorul despre acest fapt, precum și despre suma suplimentară pe care trebuie s-o plătească pentru colectarea acelor deșeuri.

 • (9) După colectare, deșeurile municipale de la populație, agenti comerciali, instituții, vor fi transportate la stațiile de transfer (pentru zonele de colectare 2-6) sau direct la Depozitul de deșeuri nepericuloase Mofleni (zona 1).

 • (10) De la stațiile de transfer, deseurile vor fi transportate la stațiile de sortare (in cazul deșeurilor reciclabile), stațiile de compostare (deșeuri vegetale, biodegradabile) sau direct la depozit.

 • (11) Este interzisa depozitarea directa a fracțiilor reciclabile/biodegradabile colectate separat fara sortarea/compostarea acestora prealabila a acestora.

 • (12) Județul Dolj este impartit in 6 zone de colectare si transfer a deșeurilor, asa cum este aratat in Anexa nr. 2 la prezentul regulament. Aceste zone sunt: zona 1 - Craiova; zona 2 -Bailesti; zona 3 - Calafat; zona 4 - Filiasi; zona 5 - Dobresti si zona 6 - Goicea

 • (13) Operatorul de salubrizare va transporta deseurile municipale la statia de transfer care deservește zona de colectare respectivă.

Art. 23.

Operatorul are obligația să colecteze toate anvelopele abandonate pe domeniul public, inclusiv cele de la punctele de colectare a deșeurilor municipale, și să le predea persoanelor juridice care desfășoară activitatea de colectare a anvelopelor uzate sau celor care preiau responsabilitatea gestionării anvelopelor uzate de la persoanele juridice care introduc pe piață anvelope noi și/ori anvelope uzate destinate reutilizării, dacă acesta nu este autorizat pentru această activitate în condițiile legii.

Art. 24.

Colectarea deșeurilor menajere periculoase se realizează cu mașini specializate pentru colectarea și transportul deșeurilor periculoase. Colectarea se va realiza după un program stabilit la începutul anului în puncte fixe. Atât programul de colectare, cât și punctele de staționare a mașinii vor fi comunicate cetățenilor din fiecare unitate administrativ- teritorială la începutul fiecărui an. Deșeurile periculoase menajere colectate vor fi transportate și stocate temporar în spațiile special amenajate în acest scop. Preluarea, stocarea temporară, precum și tratarea și eliminarea deșeurilor periculoase menajere se realizează în condițiile legii.

Art. 25.

Deșeurile rezultate din îngrijiri medicale acordate la domiciliul pacientului sau cele rezultate din activitatea de îngrijiri medicale acordate în cabinete medicale amplasate în condominii au același regim cu cel al deșeurilor rezultate din activitatea medicală, conform reglementărilor legale specifice. Persoanele care își administrează singure tratamente injectabile la domiciliu și cadrele medicale care aplică tratamente la domiciliu sunt obligate să colecteze deșeurile rezultate în recipiente cu pereți rezistenți (cutii din carton, cutii din metal etc.), oe care le vor depune la cea mai apropiată unitate de asistență medicală publică, care are obligația de a le primi. Cabinetele medicale vor respecta legislația specifică în domeniu. Se interzice colectarea deșeurilor rezultate din îngrijiri medicale în containerele de colectare a deșeurilor municipale.

Art. 26.

 • (1) în cazul unităților sanitare și veterinare, operatorii de salubrizare sunt responsabili numai pentru colectarea deșeurilor similare celor menajere. Este interzisă amestecarea cu deșeurile similare sau predarea către operator de salubrizare, a următoarelor categorii de deșeuri rezultate din activitățile unităților sanitare și din activități veterinare și/ori cercetări conexe:

 • a) obiecte ascuțite:

 • b) fragmente și organe umane, inclusiv recipiente de sânge și sânge conservat;

 • c) deșeuri a căror colectare și eliminare fac obiectul unor măsuri speciale privind prevenirea infecțiilor;

 • d) substanțe chimice periculoase și nepericuloase;

 • e) medicamente citotoxice și citostatice;

 • f) alte tipuri de medicamente;

 • g) deșeurile de amalgam de la tratamentele stomatologice.

 • (2) Colectarea și stocarea deșeurilor prevăzute la alin. (1) se realizează în condițiile reglementate de legislația specifică, aplicabilă deșeurilor medicale. Colectarea, transportul și eliminarea acestor tipuri de deșeuri se realizează de către operatori economici autorizați în condițiile legii.

Art. 27.

 • (1) Deșeurile voluminoase constau în deșeuri solide de dimensiuni mari, precum mobilier, covoare, saltele, obiecte mari de folosință îndelungată, altele decât deșeurile de echipamente electrice și electronice, care nu pot fi preluate cu sistemele obișnuite de colectare a deșeurilor municipale.

 • (2) Autoritățile administrației publice locale au obligația de a organiza colectarea, transportul, depozitarea și valorificarea deșeurilor voluminoase provenite de la populație, instituții publice și operatori economici.

 • (3) Deșeurile voluminoase provenite de la deținătorii de deșeuri vor fi colectate periodic de către operatorul de salubrizare, conform unui program întocmit și aprobat de UAT-uri/ADI ECODOU.

 • (4) Colectarea se va realiza separat, pe categorii de deșeuri, prin stabilirea zilelor și intervalului orar de așa natură încât deținătorii de deșeuri voluminoase să poată preda aceste deșeuri, iar operatorul serviciului de salubrizare să poată asigura colectarea și transportul periodic al deșeurilor voluminoase spre instalațiile de tratare.

 • (5) Deșeurile voluminoase vor fi transportate de deținătorul acestora în vederea preluării de către operatorul de salubrizare, în locurile stabilite de autoritatea locală și amenajate în acest scop și unde există căi de acces pentru mijloacele de transport. Dacă acest lucru nu este realizabil, din cauza spațiului limitat, deșeurile vor fi aduse de deținător în alte locuri special stabilite de autoritatea administrației publice locale sau direct la mijlocul de transport în locul/la data/ora stabilite, astfel încât să nu fie incomodată circulația rutieră.

 • (6) Colectarea deșeurilor voluminoase se poate face și direct de la deținătorul acestora, în urma solicitării adresate către operatorul de salubrizare, cu specificarea caracteristicelor și cantităților acestora. în această situație, operatorul de salubrizare poate să stabilească o altă dată și oră decât cea aprobată de autoritatea administrației publice locale, în cadrul programelor de colectare a deșeurilor voluminoase, dacă operația de colectare, prin corelarea volumului deșeurilor preluate și capacitatea de transport afectată, se justifică din punct de vedere economic.

 • (7) Operatorul trebuie să aibă un sistem de evidență a gestionării deșeurilor voluminoase din care să rezulte:

 • a) data în care s-a realizat colectarea, transportul și depozitarea la instalația de tratare;

 • b) punctele de colectare de unde s-a făcut colectarea;

 • c) cantitățile totale preluate de la populație, persoane juridice de drept public și privat;

 • d) cantitățile de deșeuri rezultate în urma tratării, pe sortimente;

 • e) cantitățile ce urmează a fi transportate la depozitul de deșeuri.

Art. 28.

 • (1) Transportul deșeurilor, în funcție de tipul acestora, se realizează numai de operatorul serviciului de salubrizare care trebuie să utilizeze autovehicule destinate acestui scop, acoperite și prevăzute cu dispozitive de golire automată a recipientelor de colectare, care să nu permită împrăștierea deșeurilor sau a prafului, emanarea de noxe sau scurgeri de lichide în timpul transportului.

 • (2) Starea tehnică a autovehiculelor trebuie să fie corespunzătoare circulației pe drumurile publice și să prezinte o bună etanșeitate a benelor de încărcare, fără scurgeri de levigat sau alte lichide.

 • (3) Autovehiculele care transportă deșeuri municipale trebuie să aibă un aspect îngrijit și să fie personalizate cu sigla operatorului.

 • (4) Autovehiculele trebuie să aibă dimensiunile adaptate la condițiile de drum, structura localităților și structura arhitecturală a diferitelor clădiri, dotarea tehnică necesară pentru intervenție în cazul unor accidente sau defecțiuni apărute în timpul transportării deșeurilor.

 • (5) Personalul operativ care deservește mijloarple auto trebuie să fie instruit pentru efectuarea transportului în condiții de siguranță, să dețină toate documentele de însoțire și să nu abandoneze deșeurile pe traseu.

 • (6) Pentru deplasare se vor folosi traseele cele mai scurte, cu cel mai redus risc pentru sănătatea populației și a mediului, care au fost aprobate de autoritățile administrației publice locale. Pentru minimizarea distanțelor de transport se vor utiliza stațiile de transfer.

 • (7) Consiliul Județean Dolj, UAT-urile și ADI ECODOU, stabilesc arterele și intervalul orar de colectare a deșeurilor municipale, preferabil între orele 06:00-22:00, pe arterele cu iluminat public corespunzător, în funcție de trafic și de posibilitățile de acces ale operatorului la spațiile de colectare. In anumite situații sau perioade din an se pot stabili si alte interval orare de colectare, cu notificarea prealabila a operatorului de salubrizare.

 • (8) Pentru fluidizarea traficului, reducerea costurilor și utilizarea eficientă a parcului de autovehicule, autoritățile administrației publice locale vor analiza oportunitatea colectării deșeurilor municipale exclusiv în intervalul orar 06:00-22:00 de la operatorii economici și instituțiile publice care dispun de spații de colectare.

 • (9) Vehiculele vor fi întreținute astfel încât să corespundă scopului propus, benele și containerele vor fi spălate la cel mult două zile și vor fi dezinfectate săptămânal în interior și la exterior, conform normelor tehnice precizate de producător sau în actele normative în vigoare, numai în spațiile care sunt dotate cu sisteme de colectare a apelor uzate provenite din spălare, separat de sistemul de canalizare al localității. Apele uzate provenite din spălatul autovehiculelor vor fi transportate la stația de epurare a apelor uzate a localității, dacă nu există stație de epurare proprie.

Art. 29.

 • (1) în situația în care, ca urmare a execuției unor lucrări planificate la infrastructura tehnico-edilitară, este împiedicată utilizarea punctelor de colectare stabilite și/sau accesul autovehiculelor destinate transportului deșeurilor municipale și/sau al oricărui alt tip de deșeu, operatorul, pe baza notificării transmise de autoritatea administrației publice locale, trebuie să anunțe utilizatorii cu cel puțin 5 zile înainte despre situația intervenită, durata acesteia, punctele de colectare care se utilizează temporar în această perioadă și programul de colectare.

 • (2) Pe toată această perioadă operatorul are obligația să doteze punctele de colectare care urmează a fi folosite temporar de utilizatorii afectați cu recipiente suficiente și să reducă intervalul între două colectări succesive, dacă este cazul.

 • (3) în cazul apariției unor intemperii ce au ca efect întreruperea serviciului sau diminuarea cantităților contractate de la utilizatori, operatorul are obligația să anunțe această situație și să factureze numai cantitățile sau serviciile efectiv realizate.

Art. 30.

Operatorii economici producători de deșeuri, precum și operatorii economici specializați în conceperea și proiectarea activităților tehnologice ce pot genera deșeuri au următoarele obligații:

 • a) să adopte, încă de la faza de concepție și proiectare a unui produs, soluțiile și tehnologiile de eliminare sau de diminuare la minimum posibil a producerii deșeurilor;

 • b) să ia măsurile necesare de reducere la minimum a cantităților de deșeuri rezultate din activitățile existente;

 • c) să nu amestece deșeurile periculoase cu deșeuri nepericuloase;

 • d) să nu genereze fenomene de poluare prin descărcări necontrolate de deșeuri în mediu;

 • e) să ia măsurile necesare astfel încât eliminarea deșeurilor să se facă în condiții de respectare a reglementărilor privind protecția populației, a mediului și a prezentului regulament-cadru;

 • f) să nu abandoneze deșeurile și să nu le depoziteze în locuri neautorizate;

 • g) să separe deșeurile înainte de colectare, în vederea valorificării sau eliminării acestora.

Art. 31.

Operatorii care prestează activitatea de colectare și transport al deșeurilor municipale au și următoarele obligații:

 • a) să dețină toate documentele necesare de însoțire a deșeurilor transportate, din care să rezulte proveniența deșeurilor/locul de încărcare, tipurile de deșeuri transportate, locul de destinație și, după caz, cantitatea de deșeuri transportate și codificarea acestora conform legii;

 • b) să folosească traseele cele mai scurte și/sau cu cel mai redus risc pentru sănătatea populației și a mediului și care au fost aprobate de autoritățile administrației publice locale;

 • c) să nu abandoneze deșeuri pe traseu și să le ridice în totalitate pe cele ale utilizatorilor sau cele existente pe traseul de colectare și transport, cu excepția celor periculoase care nu sunt înglobate în deșeurile municipale;

 • d) să informeze populația privind colectarea separată a deșeurilor, precum și modalitățile de prevenire a generării deșeurilor. Informarea și conștientizarea populației se va realiza prin campanii de informare și conștientizare, prin distribuția de pliante, broșuri, afișe, prin activități educative, prin clipuri publicitare la radio și televiziune.

SECȚIUNEA a 2-a

Colectarea și transportul deșeurilor provenite din locuințe, generate de activități de reamenajare și reabilitare interioară și/sau exterioară a acestora

Art. 32.

Deșeurile din construcții provenite de la populație sunt deșeuri solide generate de activități de reamenajare și reabilitare interioară și/sau exterioară a locuințelor proprietate individuală, în mod uzual, aceste deșeuri conțin beton, ceramică, cărămizi, țigle, materiale pe bază de ghips, lemn, sticlă, materiale plastice, metale, materiale de izolație și altele asemenea.

Art. 33.

 • (1) Deșeurile de construcții și demolări provenite de la populație din activitățile de reparații/modernizări/reamenajari interioare/exterioare ale locuințelor vor fi colectate de către operatorul de salubrizare prin sisteme stabilite în caietul de sarcini;

 • (2) Deșeurile prevăzute la alin (1) vor fi gestionate de operatorul de salubrizare în principal în vederea valorificării, astfel încât să fie respectate prevederile legale (Legea 211/2011 privind regimul deșeurilor, art. 17, alin (2) lit b).

 • (3) Deșeurile din construcții provenite de la populație (altele decât cele de la alin 1) se colectează prin grija deținătorului și sunt transportate de către operator în baza unui contract de prestări servicii la instalațiile de concasare/sortare/valorificare sau la depozitele conforme, dacă acestea nu pot fi valorificate.

 • (4) Deșeurile provenite din sectorul economic din activitățile de construcții și demolări se colectează prin grija deținătorului și sunt transportate fie de către operatorii Serviciului, fie de alți operatori auorizați, în baza unui contract de prestări servicii, în instalațiile autorizate pentru valorificare/tratare/ eliminare a acestor deșeuri.

 • (5) Eliberarea autorizațiilor de construire/desființare de către autoritățile administrației publice locale este condiționată de existența unui contract de prestări servicii încheiat cu operatorul de salubrizare/operatorul autorizat, pentru colectarea deșeurilor rezultate din construirea/refacerile drumurilor, din demolări și construcții. Executantul lucrării are obligația de a precolecta deșeurile rezultate din activitatea sa în containere specializate proprii sau puse la dispoziție de către operatorul de salubrizare/operatorul autorizat. Transportul, în vederea valorificării/depozitării deșeurilor rezultate din activitățile enumerate, se realizează numai cu mijloacele operatorului de salubrizare/operatorului autorizat, în baza unui contract de prestări servicii.

 • (6) Colectarea deșeurilor din construcții se realizează numai în containere standardizate acoperite, fiind interzisă abandonarea/deversarea acestor deșeuri în recipientele sau containerele în care se depun deșeurile municipale.

 • (7) Transportul deșeurilor din construcții provenite de la populație se realizează în containerele în care s-a realizat colectarea sau în mijloace de transport prevăzute cu sistem de acoperire a încărcăturii, pentru a nu avea loc degajarea prafului sau împrăștierea acestora în timpul transportului.

 • (8) în cazul deșeurilor din construcții prin a căror manipulare se degajă praf se vor lua măsurile necesare de umectare, astfel încât cantitatea de praf degajată în aer să fie sub concentrația admisă.

Art. 34.

 • (1) Deșeurile din construcții și demolări vor fi supuse proceselor de reutilizare, reciclare și alte operațiuni de valorificare materială, inclusiv operațiuni de umplere, rambleiere, în procent de minim 70% din masa cantităților de deșeuri nepericuloase provenite din activități de construcție și demolări, conform prevederilor legale (legea 211/2011, art. 17)

 • (2) Deșeurile din construcții și demolări vor fi tratate separat de deșeurile municipale.

 • (3) Eliminarea deșeurilor care nu pot fi gestionate conform alin. (1) se face la depozitele conforme, în sectoarele stabilite pentru depozitarea deșeurilor din construcții și demolări, cu respectarea condițiilor impuse de tehnologia de depozitare controlată.

Art. 35.

 • (1) Deșeurile rezultate din construcții, care conțin azbest, nu se amestecă cu celelalte deșeuri și vor fi colectate separat, în așa fel încât să nu se degajeze fibre din material; personalul care realizează această operație va purta echipament de protecție, special, pentru lucrul cu azbestul.

 • (2) Containerele în care se colectează deșeurile periculoase din construcții trebuie să fie prevăzute cu semne convenționale distinctive utilizate pentru avertizare în cazul substanțelor otrăvitoare și să fie inscripționate cu avertizarea "PERICOL DE MOARTE".

Art. 36.

Este interzisă abandonarea și depozitarea deșeurilor din construcții și demolări pe domeniul public sau privat al autorității administrației publice locale sau al Consiliului Județean Dolj.

SECȚIUNEA a 3-a

Organizarea prelucrării, neutralizării și valorificării materiale și energetice a deșeurilor

Art. 37.

 • (1) indiferent de natura deșeurilor, acestea vor fi supuse unui proces de prelucrare, neutralizare și valorificare materială și energetică.

 • (2) Operatorii trebuie să își organizeze activitatea astfel încât să se asigure un grad cât mai mare de valorificare a deșeurilor.

 • (3) Metodele și tehnologiile de valorificare a deșeurilor trebuie să respecte legislația în vigoare și să fie în concordanță cu planurile de gestionare a deșeurilor la nivel județear.

Art. 38.

 • (1) Deșeurile biodegradabile colectate separat, inclusiv cele preponderent vegetale provenite din parcuri, grădini, curți și alte spații verzi sunt transportate la stația de compostare pentru obținerea de compost, care trebuie să îndeplinească condițiile de calitate pentru utilizarea sa în agricultură.

 • (2) Gazele de fermentare și apele exfiltrate, rezultate din procesul de compostare, se captează și se dirijează spre instalații adecvate de tratare și neutralizare.

Art. 39.

în cazul gospodăriilor individuale din mediul rural și al celor din zonele periferice ale localităților din mediul urban se pot amenaja instalații proprii de neutralizare prin compostare în amenajări proprii, care nu poluează mediul și nu produc disconfort, amplasate la cel puțin 10 m de locuințe, în incinta gospodăriei.

Art. 40.

 • (1) în cadrul SMID Dolj, deșeurile biodegradabile colectate separat de la populație vor fi procesate in stațiile de compostare de la Mofleni și Calafat, realizate în cadrjl Proiectului SMID Dolj și prezentate în Anexa 3 la prezentul Regulament.

 • (2) Deșeurile biodegradabile care vor fi supuse tratării în stațiile de compostare sunt:

- deșeurile biodegradabile colectate de la populația din mediul urban (excepție orașele Dăbuleni și Berechet) din zona de case și din zona de blocuri (doar Calafat);

28

 • - deșeurile specifice predominant vegetale, care provin din parcuri și grădini;

 • - deșeurile din piețe.

3) Deșeurile de bucătărie și deșeurile verzi generate în zona de case cu grădini din mediul rural, precum și cele de pe raza orașelor Dăbuleni și Bechet, vor fi tratate la locul de generare, prin utilizarea compostoarelor individuale, puse la dispoziție de către unitatea administrativ teritorială / ADI ECODOU .

 • (4) La compostarea deșeurilor biodegradabile se va evita prezența substanțelor toxice care pot polua solul, pe care se depune compostul. în acest scop, se asigură condiții de colectare separată a acestui tip de deșeuri.

Art. 41.

Operatorul stațiilor de compostare, care asigura activitatea de tratare biologică a deșeurilor are și următoarele obligații specifice:

 • a) să folosească spațiile special amenajate pentru stocarea temporară a deșeurilor, în condițiile prevăzute de legislația în vigoare;

 • b) să evite formarea de stocuri de deșeuri ce urmează să fie tratate biologic, de deșeuri rezultate în urma pretratării și tratării deșeurilor, precum și de produse rezultate în urma tratării deșeurilor (compost / material inert), care ar putea genera fenomene de poluare a mediului sau care prezintă riscuri de incendiu față de vecinătăți;

 • c) să folosească, pentru pretratarea și tratarea biologică a deșeurilor, tehnologii și instalații care îndeplinesc condițiile legale privind funcționarea acestora;

 • d) să se îngrijească de depozitarea reziduurilor rezultate din procesul de tratare al deșeurilor.

 • e) să se îngrijească de valorificarea compostului sau a materialului inert rezultat din tratarea deșeurilor

Art. 42.

Spațiile în care se desfășoară activitatea de compostare trebuie să îndeplinească cel puțin următoarele condiții:

 • a) să dispună de o platformă betonată cu o suprafață suficientă pentru primirea deșeurilor și pentru manipularea lor;

 • b) să fie prevăzute cu un sistem de colectare a apelor uzate rezultate din apa pluvială sau din procesul tehnologic de degradare biologică;

 • c) să fie prevăzute cu instalații de tratare a apelor uzate, conform normativelorîn vigoare, sau să existe posibilitatea de transportare a acestora la o stație de epurare a apelor uzate;

 • d) să fie prevăzute cu puncte de prelevare a probelor apelor uzate colectate;

 • e) să permită depozitarea temporară, separată, a deșeurilor după fiecare etapă a procesului de tratare biologică;

 • f) să existe posibilitatea de acces în fiecare zonă a stației fără riscul de contaminare reciprocă a diferitelor tipuri de deșeuri;

 • g) să fie dotate cu instalație de iluminat corespunzătoare, care să asigure luminozitatea necesară asigurării activității în orice perioadă a zilei;

 • h) să fie prevăzute cu instalații de detecție și de stins incendiul;

 • i) să fie prevăzute cu instalații de control și monitorizare a emisiilor atmosferice produse în instalații.

Art. 43.

Se interzice deversarea apelor uzate care nu respectă caracteristicile impuse de operatorul de alimentare cu apă și de canalizare în emisari sau în rețeaua de canalizare a localității.

SECȚIUNEA a 4-a

Operarea/Administrarea stațiilor de transfer pentru deșeurile municipale

Art. 44.

în vederea optimizării costurilor de transport se vor utiliza stații de transfer al deșeurilor fără sistem de compactare.

Art. 45.

Operarea stațiilor de transfer se va realiza de către operator numai după obținerea avizelor și autorizațiilor solicitate prin actele normative în vigoare.

Art. 46.

 • (1) Toate deșeurile municipale colectate separat, precum și cele reziduale colectate din zonele de colectare 2-6, vor fi transportate de operatorul de salubrizare desemnat în Stațiile de transfer existente pe raza județului Dolj, pentru stocarea temporară în vederea transferării lor, după caz, la instalațiile de tratare/eliminare de pe raza județului, astfel:

  Zona de colectare

  Locația stației de transfer

  Capacitatea proiectată (tone/an)

  Categoria de deșeu transferat

  Destinația     deșeului

  transferat

  Zona 1

  Nu există

  Deșeu rezidual

  Depozitul Mofleni

  Deșeuri reciclabile

  Stația de sortare Mofleni

  Deșeu biodegradabil

  Stația de compostare Mofleni

  Zona 2

  Băilești

  15000

  Deșeu rezidual

  Depozitul Mofleni

  Deșeuri reciclabile

  Stația de sortare Mofleni

  Deșeu biodegradabil

  Stația de compostare Calafat

  Zona 3

  Calafat

  10.500

  Deșeu rezidual

  Depozitul Mofleni

  Deșeu recidabil

  Stația de sortare Mofleni

  Deșeu biodegradabil

  Stația de compostare Calafat (direct)

  Zona 4

  Filiași

  9.500

  Deșeu rezidual

  Depozit Mofleni

  Deșeu reciclabile

  Stația de sortare Mofleni

  Deșeu biodegradabil

  Stația de compostare Mofleni

  Zona 5

  Dobrești

  11.500

  Deșeu rezidual

  Depozit Mofleni

  Deșeu recidabil

  Stația de sortare Mofleni

  Zona 6

  Goicea

  1.600

  Deșeu rezidual

  Depozit Mofleni

  Deșeuri reciclabile

  Stația de sortare Goicea (direct)

 • (2) Stațiile de transfer care vor funcționa pe raza județului Dolj sunt prezentate în Anexa 3 la prezentul Regulament.

 • (3) în stațiile de transfer vor fi stocate temporar, în containere de 40 mc, următoarele categorii de deșeuri municipale:

 • - deșeurile de hârtie/carton colectate separat

 • - deșeurile de plastic și metal colectate separat

 • - deșeurile de sticlă colectate separat

 • - deșeurile reziduale

 • - deșeurile biodegradabile menajere

 • - deșeuri din piețe

-deșeurile stradale (colectate de operatori specializați alții decât operatorii de salubrizare)

-deșeurile predominant vegetale din parcuri, grădini și cimitire (colectate de operatori specializați alții decât operatorii de salubrizare)

 • (4) Stocarea temporară în stațiile de transfer a deșeurilor biodegradabile (menajere, din piețe, din parcuri, grădini și cimitire) poate fi dc maximum 24 ore.

 • (5) Durata de stocare temporară a celorlalte categorii de deșeuri va fi corelată cu frecvența de colectare a acestor deșeuri de la generator, dar nu poate depăși 2 zile pentru deșeurile reziduale și 7 zile pentru deșeurile reciclabile;

 • (6) Operatorii care prestează activități de colectare și transport al deșeurilor municipale vor depune aceste deșeuri numai la Stațiile de transfer aferente zonei pe care o deservesc, conform contractului de delegare a gestiunii Serviciului.

 • (7) La intrarea în stațiile de transfer, toate deșeurile vor fi cântărite prin trecerea mașinilor peste cântar la intrarea și la ieșirea din locații.

 • (8) Se vor consemna în rapoartele operative zilnice ale stațiilor de transfer următoarele:

 • a) datele de identificare ale operatorilor care aduc deșeuri;

 • b) datele de identificare ale fiecărei mașini care transportă deșeuri;

 • c) categoria de deșeu pe care o transportă fiecare mașină și locul de generare al deșeurilor (localitatea sau generatorul)

 • d) data si ora fiecărui transport;

 • e) cantitatea de deșeu transportat cu fiecare mașină

 • f) locul de evacuare al deșeurilor în cadrul statiei stației de transfer (datele de identificare ale containerului din stația de transfer în care sunt transferate deșeurile).

 • (9) Informațiile de la punctul (8) vor fi transmise și conducătorului vehiculului;

 • (10) Accesul și deplasarea mașinilor în stația de transfer se va realiza prin indicatoare rutiere;

 • (11) Operatorul stației de transfer va numerota, inscripționa și eticheta fiecare container cu numele categoriei de deșeu pentru care este destinat;

 • (12) Se interzice amestecarea diferitelor categorii de deșeuri în același container (excepție deșeurile biodegradabile din deșeurile menajere, cele din piețe sau deșeuri vegetale).

 • (13) Se interzice descărcarea oricăror categorii de deșeuri în altă parte cecât direct în containerele de mare capacitate din stația de transfer

 • (14) Operatorul stației de transfer va transporta deșeurile intrate in Stația de transfer numai la instalațiile de tratare/eliminare prevăzute în contractul de delegare a gestiunii Serviciului;

 • (15) Livrarea deșeurilor din stațiile de transfer către instalațiile de tratare/eliminare se va realiza cu ajutorul mașinilor de transport containere din dotarea stației de transfer;

 • (16) Transportul se va efectua pe traseele cele mai scurte, cu respectarea legislației în vigoare privind transportul deșeurilor pe drumurile publice;

Art. 47.

 • (1) Operatorul stației de transfer va opera activitățile din stație conform caietu ui de sarcini și contractului de delegare a serviciului, cu respectarea prevederilor legale în vigoare. Astfel, va asigura minim:

 • a) asigurarea unui program clar de funcționare al stației, în concordanță cu programul de funcționare a serviciului de salubrizare a localităților și programul de funcționare al instalațiilor de tratare/eliminare;

 • b) în nici o situație nu poate refuza recepția unor deșeuri pentru care operatorii de colectare și transport sunt îndreptățiți să le descarce în stația de transfer;

 • c) o procedură de urgență în cazul suprasolicitării stației de transfer;

 • d) o rezervă de containere goale pentru cca 20% din capacitatea zilnică de preluare;

 • e) condiții de spalare si dezinfectare a exteriorului autovehiculelor la ieșirea din statie, daca este cazul;

 • f) masuri de combatere a insectelor si rozătoarelor prin dezinsectie si deratizare;

 • g) protecția sanatatii populației in general, protecția sanatatii personalului si protecția mediului; se acorda atentie deosebita imprejmuirii si perdelelor de protective;

 • h) planuri de inspecție și mentenanță a echipamentelor, utilajelor și instalațiilor care funcționează în stație;

 • i) plan de monitorizare a factorilor de mediu: aer, ape de supafață și subterane, sol;

 • j) plan de intervenție pentru situații excepționale (accidente, poluări, incendii, etc).

 • (2) Spațiile din stațiile de transfer trebuie gestionate astfel încât să îndeplinească funcțional următoarele condiții:

 • a) să permită stocarea temporară a deșeurilor prevăzute la art. 31, separat, pe fiecare tip de deseu sortat;

 • b) să fie prevăzute cu un sistem de colectare a apelor uzate rezultate din apa pluvială sau din procesul tehnologic de spălare a roților;

 • c) să existe posibilitatea de acces în fiecare zonă fără riscul de contaminare reciprocă a diferitelor tipuri de deșeuri;

 • d) să existe grupuri sanitare și vestiare conform normativelor în vigoare;

 • e) să fie dotate cu instalație de iluminat corespunzătoare, care să asigure luminozitatea necesară asigurării activității în orice perioadă a zilei;

 • f) să fie prevăzute cu instalații de detecție și de stins incendiul.

 • (3) Stațiile de transfer din județul Dolj vor fi operate de un singur operator, care va asigura și transferul deșeurilor la instalațiile de tratare (compostare, respectiv sortare), precum și operarea acestor instalații (cu excepția stației de transfer și sortare de la Goicea, care va fi operată de operatorul de salubrizare).

Art. 48.

Transportul deșeurilor din zona de colectare la stația de transfer se va face numai de către operator licențiat de A.N.R.S.C. pentru activitatea de colectare separată și transport separat al deșeurilor municipale.

Art. 49.

 • (1) Din stațiile de transfer, deșeurile stocate temporar în containere de 40 mc, vor fi transportate la instalațiile de tratare/eliminare din cadrul SMID Dolj, cu ajutorul unor mașini specializate de transport containere, furnizate în cadrul Proiectului SMID Dolj.

 • (2) Starea tehnica a autovehiculelor trebuie sa fie corespunzătoare circulației pe drumurile publice, fara scurgeri de carburanți, lubrifianti sau lichide speciale, cu emisii reduse de noxe (zgomot si gaze de eșapament), si sa prezinte o buna etanșeitate a benelor de incarcare (este necesara licența ARR valabila)

 • (3) Autovehiculele care transporta deșeuri trebuie sa aiba un aspect îngrijit si sa fie personalizate cu sigla operatorului.

 • (4) Autovehiculele trebuie sa aiba dimensiunile adaptate la condițiile de drum, structura localităților, dotarea tehnica necesara pentru intervenție in cazul unor accidente sau defecțiuni aparute in timpul transportării deșeurilor.

 • (5) Personalul operativ care deservește mijloacele auto trebuie sa fie instruit pentru efectuarea transportului in condiții de siguranța, sa dețină toate documentele de însoțire si sa nu abandoneze deșeurile pe traseu.

 • (6) Pentru deplasare se vor folosi traseele cele mai scurte, cu cel mai redus risc pentru sanatatea populației si a mediului, care au fost aprobate de autoritatile administrației publice locale. Pentru minimizarea distantelor de transport se vor utiliza stațiile de transfer

 • (7) Vehiculele vor fi intretinute astfel incat sa corespunda scopului propus, atât ele cât și containerele vor fi spalate si dezinfectate, conform normelor tehnice precizate de producător si in actele normative in vigoare, numai in spatiile care sunt dotate cu sisteme de colectare a apelor uzate provenite din spalare, separat de sistemul de canalizare al localității. Apele uzate provenite din spălatul autovehiculelor vor fi transportate la statia de epurare a apelor uzate a localității, daca nu exista statie de epurare proprie.

SECȚIUNEA a 5-a

Sortarea deșeurilor municipale și deșeuri similare în stațiile de sortare

Art. 50.

 • (1) Deșeurile de hârtie și carton, de plastic și metal colectate separat de la toți producătorii de deșeuri pe teritoriul UAT-urilor se transportă către stația de sortare numai de către operatorul licențiat A.N.R.S.C. care are contracte de delegare a gestiunii încheiate cu ADI EC0D0U.

 • (2) Sortarea se realizează pe tipuri de materiale, în funcție de cerințele de calitate solicitate de operatorii reciclatori.

Art. 51.

 • (1) Pentru reducerea volumului, a cantitatii, si pentru creșterea gradului de reciclare, deșeurile destinate depozitarii trebuie sortate și/sau tratate.

 • (2) în cadrul SMID Dolj, vor funcționa stațiile de sortare de la Mofleni și de la Goicea, prezentate în Anexa 3 la prezentul Regulament.

 • (3) în cadrul stațiilor de sortare vor fi sortate deșeurile recidabile provenite de la populație, precum și cele provenite din deșeurile similare, rezultate de la industrie, comerț si instituții.

 • (4) Tipurile de deșeuri care vor fi sortate în stațiile de sortare sunt: deșeurile din hârtie si carton, deșeurile de plastic si deșeurile metalice. Deșeurile de sticlă colectate separat vor intra în stațiile de sortare doar în vederea stocării temporare, urmând a fi transportate către instalațiile de reciclare.

 • (5) In situația in care transportul deșeurilor sortate de la statia de sortare către instalațiile de tartare, indusive reciclare, nu face obiectul unui contract de delegare aceste servicii se asigura de către operatorii economici care au contracte de vanzare cumpărare incheiate cu operatorul statiei de sortare in condițiile legii.

 • (6) Operatorii instalațiilor de sortare, împreună cu ADI ECODOU/Consiliul Județean Dolj vor stabili modalitatea de predare și valorificare a materialelor recuperate. De asemenea, operatorii instalațiilor de sortare au obligația de a dezvolta o strategie de marketing pentru materialele reciclabile sortate, fiind responsabili pentru rezultatele și succesul acestei strategii.

 • (7) Operatorul împreuna cu UAT-urile / ADI ECODOU vor lua masuri pentru informarea, responsabilizarea, educarea si conștientizarea populației cu privire la necesitatea colectării separate și si valorificării materialelor recuperabile, prin toate mijloacele pe care le au la indemana: mass-media scrisa si audiovizuala, broșuri, afișe si alte materiale publicitare, inclusiv in unitățile de invatamant

Art. 52.

Deșeurile de sticlă colectate separat de la producătorii de deșeuri vor fi transportate de către operatorul de salubrizare la spațiile de stocare temporară, special amenajate în incinta stațiilor de sortare sau a stațiilor de transfer.

Art. 53.

Operatorii care asigură activitatea de sortare a deșeurilor au și următoarele obligații specifice:

 • a) să dețină spații special amenajate pentru stocarea temporară a deșeurilor ce urmează a fi sortate, în condițiile prevăzute de legislația în vigoare;

 • b) să asigure valorificarea întregii cantități de deșeuri sortate, evitând formarea de stocuri;

 • c) să folosească, pentru sortarea deșeurilor, tehnologii și instalații care îndeplinesc condițiile legale privind funcționarea acestora;

 • d) să se îngrijească de eliminarea reziduurilor rezultate din procesul de sortare a deșeurilor.

Art. 54.

Spațiile în care se desfășoară activitatea de sortare vor trebui să îndeplinească cel puțin următoarele condiții:

 • a) să dispună de o platformă betonată cu o suprafață suficientă pentru primirea deșeurilor și pentru stocarea temporară, separată, a fiecărui tip de deșeu reciclabil;

 • b) să fie prevăzute cu cântar electronic de cântărire a autovehiculelor, cu transmisia și înregistrarea datelor la dispecer și cu verificarea metrologică în termenul de valabilitate;

 • c) să fie prevăzute cu un sistem de colectare a apelor uzate rezultate din apa pluvială sau din procesul tehnologic de sortare și spălare;

 • d) să aibă instalație de spălare și dezinfectare;

 • e) să fie prevăzute cu instalații de tratare a apelor uzate, conform normativelorîn vigoare, sau să existe posibilitatea de transportare a acestora la stațiile de epurare a apelor uzate aparținând localității;

 • f) să fie prevăzute cu puncte de prelevare a probelor apelor uzate colectate;

 • g) să existe posibilitatea de acces în fiecare zonă de stocare, fără a exista posibilitatea de contaminare reciprocă a diferitelor tipuri de deșeuri;

 • h) să existe grupuri sanitare și vestiare conform normativelor în vigoare;

 • i) să fie dotate cu instalație de iluminat corespunzătoare care să asigure o luminanță necesară asigurării activității în orice perioadă a zilei;

 • j) să fie prevăzute cu instalații de detecție și de stins incendiul;

 • k) să fie prevăzute cu instalații de presare și balotare pentru diferite tipuri de materiale reciclabile.

SECȚIUNEA a 6-a

Maturatul, spălatul, stropirea și întreținerea căilor publice

Art. 55.

 • (1) Operațiunile de măturat manual și mecanizat, curățare și răzuire a rigoelor, spălare, stropire și întreținere a căilor publice se realizează în scopul păstrării unui aspect salubru al domeniului public, excepție facand Municipiul Craiova, Segarcea precum si localitățile care si-au exprimat opțiunea in acest sens

 • (2) în vederea reducerii riscului de îmbolnăvire a populației ca urmare a acțiunii patogene a microorganismelor existente în praful stradal, consiliile locale/ADI ECODOU, după caz, vor stabili intervalul orar de efectuare a operațiunilor de stropire, măturare și spălare a căilor publice. Intervalul orar și ordinea de prioritate vor fi alese astfel încât să se evite intervalele orare în care se produc aglomerații umane în zonele în care se efectuează aceste activități. De regulă, intervalul orar recomandat pentru efectuarea operațiunilor de stropire, măturare și spălare va fi între orele 22,00-6,00 pe arterele care au sistem de iluminat public corespunzător.

 • (3) Prin excepție de la prevederile alin. (2) operațiile de stropire și spălare nu se realizează în acele zile în care plouă pe toată perioada zilei.

 • (4) Arterele de circulație, zilele din cursul săptămânii și numărul de treceri în 2iua respectivă pe/în care se execută activitatea de stropit, măturat și spălat sunt cele cuprinse în caietul de sarcini al serviciului.

 • (5) Maturatul se efectuează pe o lățime de minimum 2 metri de la bordură sau de la rigola centrală, astfel încât cantitatea de praf care se poate ridica în aer ca urmare a deplasării autovehiculelor sau acțiunii vântului să nu depășească concentrația de pulberi admisă prin normele în vigoare.

 • (6) Pentru evitarea formării prafului și pentru crearea unui climat citadin igienic, operația de măturare va fi precedată de stropirea carosabilului sau a trotuarelor cu apă, dacă praful nu este umectat ca urmare a condițiilor naturale sau dacă temperatura exterioară, în zona măturată, nu este mai mică decât cea de îngheț.

 • (7) în cazul efectuării unor lucrări edilitare în carosabil/pe trotuare, pe o stradă/un tronson de stradă pe care nu se întrerupe total circulația auto, operatorul de salubrizare este obligat să efectueze numai operațiile de salubrizare manuală și întreținere, pe perioada când se efectuează aceste lucrări edilitare.

 • (8) în cazul efectuării unor lucrări edilitare în carosabil/pe trotuare pe o stradă/un tronson de stradă pe care se întrerupe total circulația auto, operatorul de salubrizare nu va efectua operațiile de salubrizare stradală pe perioada când se efectuează aceste lucrări edilitare. Menținerea stării de salubritate a străzii/tronsonului de stradă cade în sarcina constructorului.

 • (9) Autoritățile administrațiilor publice locale, prin administratorii rețelelor stradale din localitate, au obligativitatea ca la predarea amplasamentului către constructor să invite și reprezentantul operatorului de salubrizare stradală care acționează pe artera ce va fi supusă lucrărilor edilitare în carosabil/trotuare.

Art. 56.

 • (1) Măturatul manual se aplică pe carosabil, pe trotuare, în piețe și în hale de desfacere a produselor agroalimentare, în locuri de parcare sau pe suprafețe anexe ale spațiilor de circulație, de odihnă ori de agrement în toate cazurile în care nu se poate realiza măturatul mecanic.

 • (2) Din punctul de vedere al îmbrăcămintei spațiilor de circulație, de odihnă sau de agrement, măturatul se realizează pe suprafețe neîmbrăcate sau îmbrăcate cu asfalt, pavele cu rosturi bituminoase, pietre de râu, macadam.

 • (3) întreținerea curățeniei străzilor în timpul zilei se efectuează pe toată durata zilei și cuprinde operațiunile de măturat stradal, al spațiilor verzi stradale, al spațiilor de agrement și odihnă, al parcărilor, precum și colectarea și îndepărtarea obiectelor aruncate pe jos sau în coșurile de gunoi și în scrumiere, în scopul păstrării unui aspect salubru al domeniului public.

 • (4) Operațiunea de măturat mecanizat se efectuează pe toată perioada anului, cu excepția perioadei în care se efectuează curățatul zăpezii sau în care temperatura exterioară este sub cea de îngheț.

 • (5) Colectarea reziduurilor stradale rezultate din activitatea de măturat manual se va face în recipiente acoperite, amplasate în condiții salubre, în spații special amenajate, și se vor transporta cu mijloace de transport adecvate.

 • (6) Se interzice depozitarea temporară a reziduurilor stradale, între momentul colectării și cel al transportului, direct pe sol sau în saci depuși pe trotuare, scuaruri, spații verzi ori altele asemenea.

 • (7) Deșeurile reziduurile stradale rezultate din activitatea de măturat, dacă nu au fost amestecate cu deșeurile municipale, pot fi transportate direct la depozitul de deșeuri, fără a fi necesară efectuarea operației de sortare.

Art. 57.

 • (1) Perioada de realizare a stropitului este, de regulă, de la 1 aprilie până la 1 octombrie, perioadă ce poate fi modificată de autoritatea administrației publice locale sau de asociația de dezvoltare intercomunitară, în funcție de condițiile meteorologice concrete.

 • (2) Este interzisă efectuarea operațiilor de stropire și spălare în perioada în care, conform prognozei meteorologice, este posibilă formarea poleiului.

 • (3) La executarea operației de stropire se va avea în vedere să nu fie afectați pietonii, autovehiculele, vitrinele, mobilierul stradal, panourile publicitare din zona în care acționează utilajul ce realizează operațiunea.

Art. 58.

 • (1) Operațiunea de spălare se execută atât pe partea carosabilă, cât și pe trotuare, după terminarea operației de măturare și curățare a rigolelor.

 • (2) Spălatul se realizează cu jet de apă cu presiune ridicată, fiind interzis spălatul cu furtunul racordat la hidranții stradali sau la autocisternele care nu sunt prevăzute cu instalațiile necesare să realizeze presiunea prescrisă.

 • (3) Operațiunea de spălare se execută în tot timpul anului, în funcție de condițiile meteorologice concrete și la o temperatură exterioară de cel puțin 7°C.

 • (4) Este interzisă operația de spălare sau stropire în anotimpul călduros, în ntervalul orar 13,00-17,00, dacă indicele de confort termic depășește pragul valoric de 75 de unități.

 • (5) Pentru asigurarea condițiilor prevăzute la alin. (4) și pentru planificarea operațiilor de stropire și spălare, operatorii de salubrizare vor întreprinde toate măsurile necesare ca în perioada de vară să cunoască valoarea indicelui de confort la ora 12,00 și prognoza pentru perioada imediat următoare de două zile de la Administrația Națională de Meteorologie.

 • (6) Operatorul are obligația să anunțe autoritatea administrației publice locale sau asociația de dezvoltare intercomunitară, după caz, despre toate situațiile în care este împiedicată realizarea operațiilor de spălare, stropire sau măturare.

 • (7) Curățatul rigolelor se realizează anterior sau concomitent cu operația de măturare. Răzuirea rigolelor de pământ se realizează cu frecvența stabilită în caietul de sarcini, dar nu mai puțin de o dată pe lună.

 • (8) Lățimea medie pe care se aplică curățarea rigolelor este de 0,75 m, măsurată de la bordură spre axul median al străzii.

Art. 59.

 • (1) Pentru realizarea operațiunii de stropire sau spălare se utilizează numai apă industrială luată din punctele indicate de operatorul serviciului de alimentare cu apă și de canalizare al localității sau din apele de suprafață sau de adâncime, cu aprobarea autorității administrației publice locale, pe baza avizului sanitar.

 • (2) în cazul în care din considerente tehnico-economice nu se poate utiliza apa ndustrială, se poate folosi și apă prelevată de la hidranții stradali, cu acordul operatorului serviciului de alimentare cu apă și de canalizare.

 • (3) în toate situațiile, alimentarea cu apă industrială sau potabilă se realizează pe baza unui contract încheiat cu operatorul serviciului de alimentare cu apă și de canalizare.

 • (4) Substanțele utilizate în procesul de spălare trebuie să fie aprobate de autoritatea administrației publice locale.

SECȚIUNEA a 7-a

Colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public și predarea acestora către unitățile de ecarisaj sau către instalații de neutralizare

Art. 60

Consiliile locale de pe raza județului Dolj sunt responsabile de neutralizarea cadavrelor de animale găsite pe aria administrativ-teritorială a localității, prin unități de ecarsaj autorizate, conform legislației în vigoare.

Art. 61.

 • (1) Operatorul serviciului de salubrizare are obligația de a colecta cadavrele de animale de pe domeniul public și să le predea unității de ecarisaj care este abilitată pentru neutralizarea deșeurilor de origine animală, în aria administrativ-teritorială a localității, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

 • (2) Cadavrele de animale de pe domeniul public se transportă de către operator în mijloace auto special destinate și amenajate în acest scop care îndeplinesc condițiile impuse de legislația în vigoare.

Art. 62.

Cadavrele de animale de pe domeniul public vor fi ridicate în termen de maximum două ore de la semnalarea existenței acestora de către UAT (care se poate autosesiza sau poate fi sesizata de populație, reprezentanți ai operatorilor economici sau instituțiilor publice) inclusiv în cazul autosesizării ca urmare a activității curente de salubrizare.

Art. 63.

Autovehiculele și containerele destinate transportului cadavrelor de animale de pe domeniul public trebuie dezinfectate după fiecare transport în parte în locurile special amenajate pentru această operație.

Art. 64.

Personalul trebuie să utilizeze echipament de protecție și să fie dotat cu mijloace corespunzătoare astfel încât să nu vină în contact direct cu animalele colectate. Personalul trebuie să aibă aviz medical prin care să se confirme că sunt îndeplinite condițiile necesare, inclusiv vaccinarea, dacă este cazul, pentru prestarea acestei activități.

Art. 65.

Se interzic abandonarea, îngroparea sau depozitarea deșeurilor de origine animală în alte condiții decât cele stabilite de legislația în vigoare.

Art. 66.

 • (1) Operatorul de salubrizare are obligația să țină o evidență referitoare la deșeurile de origine animală colectate, modul de transport, precum și documente doveditoare cu privire la predarea acestor deșeuri la unitatea de ecarisaj, dacă nu realizează operația de neutralizare.

 • (2) în cazul în care operatorul de servicii de salubrizare realizează neutralizarea deșeurilor de origine animală provenite din gospodăriile populației, acesta trebuie să păstreze evidențele cu privire la tipul deșeurilor, cantitatea, documentele însoțitoare, modul de neutralizare, data și, după caz, șarja/lotul, precum și, pentru materiile sau produsele rezultate, destinația, transportatorul și documentele însoțitoare și trebuie să întocmească și să completeze registre în conformitate cu legislația în vigoare, inclusiv pentru animalele moarte din speciile bovine, ovine/caprine, suine sau cabaline.

 • (3) Toate documentele se arhivează și se păstrează conform dispozițiilor legale în vigoare.

SECȚIUNEA a 8-a

Administrarea depozitelor de deșeuri și/sau a instalațiilor de eliminare a deșeurilor municipale

Art. 67.

 • (1) Depozitarea deșeurilor municipale si a celor similare este permisa numai la depozitul conform Mofleni, amenajat conform legislației si normelor tehnice in vigoare aplicabile depozitelor de deșeuri si numai după obținerea acordurilor si avizelor prevăzute de legislația privind protecția si conservarea mediului, igiena si sanatatea.

 • (2) Depozitul de deșeuri de la Mofleni este administrat de SC ECO SUD SRL, în baza unui contract de delegare, pe o perioadă de 39 de ani, începând din 2002.

 • (3) Depozitul de deșeuri de la Mofleni poate fi administrat numai în condițiile autorizării conform legislației în vigoare, și numai dacă operatorul deține licență ANRSC vclabilă.

Art. 68.

 • (1) Depozitul de deșeuri este un depozit clasa „b", pentru deșeuri nepericuloase, având o capacitate totală de depozitare a deșeurilor de 6.000.000 mc..

 • (2) In depozitul pentru deșeuri nepericuloase pot fi depozitate următoarele tipuri de deșeuri gestionate în cadrul SMID Dolj:

 • - Refuzul stațiilor de sortare Mofleni și Goicea (in cazul in care nu sunt valorificabile energetic)

 • - Refuzul de la stațiile de compostare din județ, Mofleni și Calafat

 • - Deșeurile stradale colectate de pe raza întregului județ;

 • - Nămoluri de la stațiile de epurare orășenești (în cantitate și de calitatea prevăzută de reglementările legale în vigoare)

 • - Alte deșeuri care îndeplinesc criteriile de acceptare a deșeurilor în depozitele pentru deșeuri nepericuloase stabilite în conformitate cu prevederile actelor normative în vigoare și se regăsesc pe lista de deșeuri admise din Autorizația integrată de mediu

 • (3)Cheltuielile cu exploatarea și cele estimate pentru închidere și operațiile postînchidere pentru o perioadă de minimum 30 de ani sunt acoperite de tariful practicat de operator pentru depozitarea tipurilor de deșeuri autorizate a fi depozitate.

Art. 69.

Operatorul care trateaza, stochează sau depozitează deșeuri in depozite trebuie sa dețină autorizație eliberata de autoritatea competenta, care sa prevada cel puțin;

 • a) tipul si cantitatea de deșeuri care urmeaza sa fie eliminate;

 • b) cerințele tehnice generale;

 • c) masurile de precauție necesare;

 • d) informațiile privind originea, destinația si tratarea deșeurilor, precum si tipul si cantitatea de deșeuri.

Art. 70.

 • (1) Pentru a putea fi depozitate, deșeurile trebuie să îndeplinească condițiile necesare acceptării acestora în depozitele autorizate. Condițiile de acceptare se stabilesc de operatorul care administrează depozitul, în conformitate cu dispozițiile actelor normative în vigoare.

 • (2) Operatorul care administrează depozitul de deșeuri trebuie să stabilească criteriile de acceptare a deșeurilor într-o anumită categorie de depozit pe baza analizei:

 • a) măsurilor necesare pentru protecția mediului și în special a apelor subterane și a apelor de suprafață;

 • b)  asigurării funcționării sistemelor de protecție a mediului, în special cele de impermeabilizare și de tratare a levigatului;

 • c) protejării proceselor avute în vedere pentru stabilizarea deșeurilor în interiorul rampei;

 • d) protecției împotriva pericolelor pentru sănătatea umană.

 • (3) Criteriile de acceptabilitate bazate pe proprietățile deșeurilor trebuie să cuprindă:

 • a) cerințe referitoare la cunoașterea compoziției totale;

 • b) limitări ale conținutului în materie organică al deșeurilor;

 • c) cerințe sau limită privind gradul de biodegradabilitate a componentelor deșeurilor organice;

 • d) limitări ale cantității de componenți specificați, posibil dăunători/periculoși;

 • e) limitări ale nivelului potențial și estimat al levigatuIui în cazul anumitor componenți, posibil dăunători/periculoși;

 • f) proprietăți ecotoxicologice ale deșeurilor și ale levigatului rezultat.

 • (4) In funcție de categoriile de deșeuri nepericuloase care sunt admise pe depozitul ecologic, și prevăzute în autorizația de mediu a operatorului depozitului, pentru acceptarea lor pe celula de depozitare vor fi respectate procedurile de acceptare prevăzute în legislația privind depozitarea deșeurilor.

Art. 71.

 • (1) In vederea depozitarii deșeurilor la depozitul autorizat, operatorul care prestează activitatea de transport al deșeurilor trebuie sa aiba documentele necesare din care sa reiasa ca deseurile respective pot fi acceptate pentru depozitare in conformitate cu condițiile stabilite de operatorul care administrează depozitul de deșeuri si ca deseurile respective indeplinesc criteriile de acceptare stabilite in prezentul regulament si in actele cu caracter normativ in vigoare.

 • (2) Operatorii care realizează activitatea de sortare a deșeurilor trebuie să întocmească documentele necesare prin care să ateste compoziția deșeului rezultat din sortare, ce urmează să fie depozitat.

 • (3) Operatorii care realizează activitatea de compostare trebuie să întocmească documentele necesare prin care să ateste compoziția deșeului residual rezultat din compostare, ce urmează să fie depozitat.

Art. 72.

Operatorul care administrează depozitul Mofleni trebuie:

44

 • a) să accepte introducerea în depozit numai a deșeurilor permise, menționate în autorizația integrată de mediu;

 • b) să supravegheze permanent modul de depozitare a deșeurilor sub aspectul stabilității și etanșeității și să efectueze măsurătorile necesare stabilite în prezentul regulament și în autorizație, pentru exploatarea în condiții de siguranță a depozitului;

 • c) să exploateze la parametrii proiectați instalațiile de depoluare cu care sunt dotate și să se doteze cu instalații pentru depoluare, acolo unde acestea lipsesc;

 • d) să execute controlul și monitorizarea emisiilor și imisiilor dp poluanți, prin laboratorul propriu sau în colaborare cu alte laboratoare atestate;

 • e) să nu permită accesul în incinta depozitului a persoanelor neautorizate.

Art. 73.

Pentru exploatarea depozitului de deșeuri, operatorul care asigura activitatea de administrare a depozitului trebuie să aibă documente relevante din care să rezulte:

 • a) categoria depozitului de deșeuri;

 • b) lista tipurilor definite și cantitatea totală de deșeuri autorizată spre depunere în depozitul de deșeuri;

 • c) gradul de pregătire a depozitului pentru operațiile de depozitare a deșeurilor și pentru procedurile de supraveghere și control, inclusiv planurile pentru situații neprevăzute, precum și cerințele temporare pentru închidere și operațiile postînchidere;

 • d) obligația operatorului de a informa cel puțin trimestrial autoritățile competente cu privire la:

 • 1. tipurile și cantitățile de deșeuri evacuate;

 • 2. rezultatele programului de monitorizare;

 • 3. toate rezultatele procedurilor de supraveghere din care să rezulte respectarea condițiilor impuse și modul de comportare a diferitelor deșeuri în depozite;

 • e) controlul de calitate al operațiilor analitice ale procedurilor de supraveghere și control și/sau al analizelor menționate ca obligatorii, efectuate în laboratoarele de specialitate.

Art. 74.

 • (1) Depozitul de deșeuri trebuie administrat astfel încât să se realizeze condiții de împiedicare a eliminării și diseminării poluanților în mediul natural: sol, ape de suprafață, ape subterane, aer sau în mediul urban.

 • (2) La depozitare vor fi îndeplinite următoarele condiții:

 • a) prevederea și respectarea metodelor și tehnicilor adecvate de acoperire și asigurare a deșeurilor; acoperirea și asigurarea se fac zilnic;

 • b) în cursul operațiunilor de depozitare, autovehiculele de transport al deșeur lor vor circula numai pe drumurile interioare amenajate ale depozitului. Dară accesul autovehiculelor de transport pe suprafața deșeurilor nu poate fi evitat în mod temporar, se asigură condiții de spălare și dezinfectare a exteriorului autovehiculelor la ieșirea din depozit;

 • c) pe perioada exploatării depozitului se aplică măsuri de combatere a insectelor și rozătoarelor prin dezinsecție și deratizare;

 • d) organizarea depozitului va asigura protecția sănătății populației în general, protecția sănătății personalului și protecția mediului; se acordă atenție deosebită împrejmuirii și perdelelor de protecție.

Art. 75.

 • (1) Operatorul care asigură administrarea depozitului trebuie să aibă și să întocmească o documentație specifică urmăririi stării și comportării depozitului în funcție de factorii de mediu și de deșeurile depozitate.

 • (2) Probele prelevate pentru determinarea unor indicatori, în vederea definirii nivelului de afectare a calității factorilor de mediu, vor fi analizate de laboratoare acreditate conform legii.

 • (3) Din punct de vedere al deșeurilor intrate în depozit se vor consemna în rapoartele operative zilnice cel puțin următoarele:

 • a) cantitățile de deșeuri intrate în depozit pe tipuri de deșeu;

 • b) compoziția deșeurilor intrate în depozit;

 • c) dacă deșeul provine de la o stație de sortare și elementele de identificare ale acestuia;

 • d) data și ora fiecărui transport;

 • e) locul de depozitare în cadrul depozitului.

 • (4) Pentru realizarea bilanțului zilnic al apei din depozit și evaluarea volumului de levigat ce se acumulează în straturile inferioare ale depozitului sau se deversează din depozit se vor consemna în rapoartele operative, zilnic, următoarele date meteorologice:

 • a) temperatura minimă, maximă și la ora 15,00;

 • b) cantitatea de precipitații;

 • c) direcția și viteza vântului dominant;

 • d) infiltrația, scurgerea, evapotranspirația, transportul constituenților solubili prin drenaje cu lizimetrul sau altă metodă acceptată;

 • e) umiditatea atmosferică la ora 15,00.

 • (5) Se vor preleva lunar, sau cu frecvența precizată în autorizația de mediu, probe din apa de suprafață care trece prin apropierea depozitului, dacă este cazul, din locurile special amenajate în acest sens pentru prelevarea probelor, atât în amonte, cât și în aval de depozit. Analiza apei trebuie realizată cel puțin pentru următoarele componente:

 • a) acid clorhidric;

 • b) acid fluorhidric;

 • c) mercur și compușii acestuia;

 • d) cadmiu și compușii acestuia;

 • e) taliu și compușii acestuia;

 • f) arsenic și compușii acestuia;

 • g) plumb și compușii acestuia;

 • h) crom și compușii acestuia;

 • i) cupru și compușii acestuia;

 • j) nichel și compușii acestuia;

 • k) zinc și compușii acestuia;

 • I) dioxine și furani.

 • (6) Măsurarea volumului levigatului, prelevarea și analizarea probelor de levigat se efectuează pentru fiecare punct de evacuare a acestuia din depozit, consemnându-se în rapoartele operative cel puțin următoarele:

 • a) cantitatea de levigat tratat;

 • b) cantitatea de levigat pretratat;

 • c) cantitatea de levigat pretratat transmis la stația de epurare proprie sau la stațiile de epurare aparținând sistemului de canalizare a localității;

 • d) analiza chimică a levigatului înainte de tratare sau pretratare, după caz;

 • e) analiza chimică a levigatului tratat și deversat în emisar;

 • f) analiza chimică a levigatului pretratat înainte de transmiterea la stația de epurare a apelor uzate;

 • (7) Analiza gazelor colectate, în special pentru:

 • 1. metan;

 • 2. dioxid de carbon;

 • 3. oxigen;

 • 4. hidrogen sulfurat;

 • 5. hidrogen.

 • (8) Controlul calității apei subterane se realizează prin prelevarea probelor de apă din forajele de control prevăzute în depozit, în cel puțin 3 puncte, un punct amplasat în amonte și două în aval față de depozit, pe direcția de curgere a acesteia, consemnându-se următoarele:

 • a) nivelul apei freatice, lunar;

 • b) analiza apei freatice, cu aceeași frecvență și pentru aceleași componente prevăzute la alin.

 • (5).

 • (9) Anual se va urmări gradul de tasare a depozitului pe zone de depozitare.

Art. 76.

 • (1) In depozitul de deșeuri se va acorda o atenție deosebită controlului asupra gazelor formate în depozit, luându-se măsurile necesare pentru a controla acumularea și migrarea gazelor generate.

 • (2) Gazul generat în depozit trebuie colectat pentru a fi tratat și apoi utilizat. Când gazul colectat nu poate fi utilizat pentru a produce energie, acesta trebuie ars.

 • (3) Operațiile de colectare, tratare și utilizare a gazelor generate în depozitul de deșeuri se efectuează astfel încât să minimizeze efectele negative sau deteriorarea mediului și riscul pentru sănătatea umană.

Art. 77.

Următoarele deșeuri nu sunt acceptate in vederea depozitarii:

 • a) deșeuri lichide;

 • b) deșeuri care, in condițiile existente in depozit, sunt explozive, corozive, oxidante, inflamabile sau puternic inflamabile;

 • c) deseurile provenind din spitale sau alte medii clinice, medicale sau veterinare, care sunt definite ca infectioase conform normativelor in vigoare;

 • d) anvelope uzate intregi, cu excepția anvelopelor utilizate ca material de construcție in depozit.

 • e) orice alt tip de deșeuri care nu îndeplinesc criteriile de acceptare stabilite in prezentul regulament si in actele normative in vigoare.

CAPITOLUL III

Drepturi și obligații

SECȚIUNEA 1 Drepturile și obligațiile operatorilor serviciului de salubrizare Art. 78.

 • (1) Operatorul Serviciului va acționa pentru implicarea deținătorilor de deșeuri in gestionarea eficientă a acestora și transformarea treptată a producătorilor de deșeuri în "operatori activi de mediu", cel puțin la nivelul habitatului propriu.

 • (2) Autoritățile administrației publice locale împreună cu ADI ECODOU și operatorul au obligația să înființeze sistemele de colectare separată și să se implice în instruirea populației privind condițiile de mediu, impactul deșeurilor asupra mediului, inclusiv a elevilor din toate unitățile de învățământ pe care le gestionează.

 • (3) Operatorul va asigura condițiile materiale pentru realizarea colectării separate, în paralel cu informarea și conștientizarea utilizatorilor cu privire la tipurile de deșeuri ca'e se depun în recipientele de colectare.

Art. 79.

Drepturile și obligațiile operatorilor serviciului de salubrizare se constituie ca un capitol distinct în cadrul:

 • a) regulamentului serviciului de salubrizare;

 • b) contractului de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare;

 • c) contractului de prestare a serviciului de salubrizare pentru utilizatori.

Art. 80.

Operatorii serviciului de salubrizare au următoarele drepturi:

 • a) să încaseze contravaloarea serviciului de salubrizare prestat/contractat, corespunzător taxi/tarifului aprobat de autoritățile administrației publice locale, determinat în conformitate cu normele metodologice elaborate și aprobate de A.N.R.S.C.;

 • b) să asigure echilibrul contractual pe durata contractului de delegare a gestiurii;

 • c) să solicite ajustarea tarifului în raport cu evoluția generală a prețurilor și tarifelor din economie;

 • d) să propună modificarea tarifului aprobat în situațiile de schimbare semnificativă a echilibrului contractual;

 • e) să aibă exclusivitatea prestării serviciului de salubrizare pentru toți utilizatorii din raza unității administrativ-teritoriale pentru care are hotărâre de dare în administrare sau contract de delegare a gestiunii;

 • f) să aplice la facturare taxele/tarifele aprobate de autoritatea administrației publice locale;

 • g) să suspende sau să limiteze prestarea serviciului, fără plata vreunei penalizări, cu un preaviz de 5 zile lucrătoare, dacă sumele datorate nu au fost achitate după 45 de zile de la primirea facturii; suspendarea/limitarea prestării Serviciului se va aplica doar utilizatorilor (UAT-uri sau agenti economici) care nu au respectat condiția mai sus menționată;

 • h) să solicite recuperarea debitelor în instanță.

Art. 81.

Operatorii Serviciului au următoarele obligații:

 • a) sa tina evidente distincte pe fiecare activitate sau tip de serviciu, avand contabilitate separata pentru fiecare tip de activitate, serviciu si localitate de operare, daca prestează mai multe tipuri de activitati sau mai multe servicii, dar si pentru a se putea stabili tarife juste in concordanta cu cheltuielile efectuate;

 • b) să asigure prestarea serviciului de salubrizare, conform prevederilor contractuale și cu respectarea prezentului regulament-cadru, prescripțiilor, normelor și normativelor tehnice în vigoare;

 • c) să plătească despăgubiri persoanelor fizice sau juridice pentru prejudiciile provocate din culpă, inclusiv pentru restricțiile impuse deținătorilor de terenuri aflate în perimetrul zonelor de protecție instituite, conform prevederilor legale;

 • d) să plătească despăgubiri pentru întreruperea nejustificată a prestării serviciului și să acorde bonificații procentuale din valoarea facturii utilizatorilor în cazul prestării serviciului sub parametrii de calitate și cantitate prevăzuți în contractele de prestare;

 • e) să furnizeze autorității administrației publice locale/ ADI ECODOU, respectiv A.N.R.S.C., informațiile solicitate și să asigure accesul la documentele și documentațiile pe baza cărora prestează serviciul de salubrizare, în condițiile legii;

 • f) să încheie contracte de asigurare pentru pagube aduse la infrastructura exploatată în desfășurarea activităților;

 • g) să dețină toate avizele, acordurile, autorizațiile și licențele necesare prestării activităților specifice serviciului de salubrizare, prevăzute de legislația în vigoare;

 • h) să respecte angajamentele față de utilizatori luate prin contractele de prestare a serviciului de salubrizare;

 • i) să presteze serviciul de salubrizare la toți utilizatorii din raza județului Dolj pentru care are contract de delegare a gestiunii, să colecteze întreaga cantitate de deșeuri municipale și să lase în stare de curățenie spațiul destinat depozitării recipientelor de colectare și domeniul public;

 • j) să doteze punctele de colectare cu recipiente și/sau containere în cantități suficiente, cu respectarea normelor în vigoare;

 • k) să țină la zi, împreună cu autoritățile administrației publice, evidența tuturor utilizatorilor cu și fără contracte de prestări servicii în vederea decontării prestației direct din bugetul local pe baza taxelor locale instituite în acest sens;

 • l) să respecte indicatorii de performanță stabiliți prin hotărârea de dare în administrare sau prin contractul de delegare a gestiunii și precizați în caietul de sarcini al serviciului de salubrizare, să îmbunătățească în mod continuu calitatea serviciilor prestate;

 • m) să aplice metode performante de management, care să conducă la reducerea costurilor specifice de operare;

 • n) să doteze utilizatorii cu mijloacele necesare colectării separate, în condițiile stabilite de prezentul regulament și contractual de delegare;

 • o) să verifice starea tehnică a recipientelor de colectare și să le înlocuiască pe cele care prezintă defecțiuni sau neetanșeități în maximum 24 de ore de la sesizare;

 • p) să asigure curățenia și igiena căilor publice, a stațiilor mijloacelor de transport în comun;

 • q) sa nu amestece deseurile periculoase cu deșeuri nepericuloase si sa nu genereze fenomene de poluare prin descărcări necontrolate de deșeuri in mediu;

 • r) să ia masurile necesare astfel incat eliminarea deșeurilor sa se faca in condiții de respectare a reglementarilor privind protecția populației, a mediului si a prezentului regulament;

 • s) să factureze serviciile prestate în conformitate cu procedurile proprii de facturare aprobate de ADI ECODOU, la tarife legal aprobate;

 • t) să înființeze activitatea de dispecerat și de înregistrare a redamațiilor, având un program de funcționare permanent;

 • u) să înregistreze toate reclamațiile și sesizările utilizatorilor într-un registru și să ia măsurile de rezolvare ce se impun. în registru se vor consemna numele și prenumele persoanei care a reclamat și ale celei care a primit reclamația, adresa reclamantului, data și ora reclamației, data și ora rezolvării, numărul de ordine al reclamației care va fi comunicat petentului. La sesizările scrise operatorul are obligația să răspundă în termen de maximum 30 de zile de la înregistrarea acestora;

 • v) să țină evidența gestiunii deșeurilor și să raporteze periodic autorităților competente situația conform reglementărilor în vigoare.

 • w) să presteze serviciul de salubrizare cu respectarea principiilor universalității, accesibilității, continuități si egalitatii de tratament intre utilizatori

SECȚIUNEA a 2-a

Drepturile și obligațiile utilizatorilor

Art. 82.

 • (1) Au calitatea de utilizatori ai serviciului de salubrizare comunitățile locale componente ale ADI ECODOU, precum și operatorii economici și instituțiile publice, definiț potrivit Legii serviciilor comunitare de utilitati publice.

 • (2) Dreptul, fără discriminare, de acces la serviciul de salubrizare, de utilizare a acestuia, precum și la informațiile publice este garantat tuturor utilizatorilor.

Art. 83.

Utilizatorii au următoarele drepturi:

 • a)  să utilizeze, liber și nediscriminatoriu, serviciul de salubrizare, în condițiile contractului/contractului-cadru de prestare;

 • b) să solicite și să primească, în condițiile legii și ale contractelor de prestare, despăgubiri sau compensații pentru daunele provocate lor de către operatori prin nerespectarea obligațiilor contractuale asumate ori prin prestarea unor servicii inferioare, calitativ și cantitativ, parametrilor tehnici stabiliți prin contract sau prin normele tehnice în vigoare;

 • c) să sesizeze autorităților administrației publice locale/ADI ECODOU orice deficiențe constatate în sfera serviciului de salubrizare și să facă propuneri vizând înlăturarea acestora, îmbunătățirea activității și creșterea calității Serviciului;

 • d) să se asocieze în organizații neguvernamentale pentru apărarea, promovarea și susținerea intereselor proprii;

 • e) să primească și să utilizeze informații privind serviciul de salubrizare, despre deciziile luate în legătură cu acest serviciu de către autoritățile administrației publice locale, ADI ECODOU, A.N.R.S.C. sau operator, după caz;

 • f) să fie consultați, direct sau prin intermediul unor organizații neguvernamentale reprezentative, în procesul de elaborare și adoptare a deciziilor, strategiilor și reglementărilor privind activitățile din sectorul serviciului de salubrizare;

 • g) să se adreseze, individual ori colectiv, prin intermediul unor asociații reprezentative, autorităților administrației publice locale sau centrale ori instanțelor judecătorești, în vederea prevenirii sau reparării unui prejudiciu direct ori indirect.

 • h) să li se presteze serviciul de salubrizare în condițiile prezentului regulament, al celorlalte acte normative în vigoare, la nivelurile stabilite în contract;

 • i) să conteste facturile când constată încălcarea prevederilor contractuale;

 • j) să primească răspuns în maximum 30 de zile la sesizările adresate operatorului sau autorităților administrației publice locale și central/ADI ECODOLI cu privire la neîndeplinirea unor condiții contractuale;

 • k) să fie dotați de operator, în condițiile prezentului regulament-cadru, cu recipiente de colectare adecvate mijloacelor de încărcare și de transport ale acestora;

 • l) utilizatorilor le este garantat dreptul de acces la serviciile de salubrizare și de utilizare a acestora.

Art. 84.

Utilizatorii au următoarele obligații:

 • a) să respecte prevederile prezentului regulament și clauzele contractului de delegare a

Serviciului;
 • b) să achite în termenele stabilite obligațiile de plată, în conformitate cu prevederile contractului de delegare a Serviciului, respectiv a contractelor de prestări servicii (pentru agenții economici);

 • c) să asigure accesul utilajelor de colectare a deșeurilor la punctele de colectare;

 • d) să execute operațiunea de colectare în recipientele cu care sunt dotate punctele de colectare, în conformitate cu sistemul de colectare stabilit de autoritățile administrației publice locale. Fracțiunea umedă a deșeurilor va fi depusă în saci de plastic și apoi în recipientul de colectare;

 • e) să colecteze separat, pe tipuri de materiale, deșeurile reciclabile rezultate din activitățile pe care le desfășoară, în recipiente diferite inscripționate corespunzător și amplasate de operatorul serviciului de salubrizare în spațiile special amenajate;

 • f) să execute operațiunea de colectare în recipientele cu care sunt dotate punctele de colectare, respectiv gospodăriile individuale, in conformitate cu sistemul de colectare stabilit de autoritatile administrației publice locale;

 • g) să accepte limitarea temporară a prestării serviciului ca urmare a execuției unor lucrări prevăzute în programele de reabilitare, extindere și modernizare a infrastructurii tehnico-edilitare;

 • h) să respecte normele de igienă și sănătate publică stabilite prin actele normative în vigoare;

 • i) in cazul agentilor economici, sa încheie contracte pentru prestarea uneia dintre activitatile Serviciului menționate la art. 2 numai cu operatorul care are dreptul sa presteze astfel de activitati in aria teritorial-administrativa in care se afla utilizatorul;

 • j) să mențină în stare de curățenie spațiile în care se face colectarea, precum și recipientele în care se depozitează deșeurile municipale în vederea colectării;

 • k) să execute operațiunea de deversare/abandonare a deșeurilor în recipientele de colectare în condiții de maximă siguranță din punctul de vedere al sănătății populației și al protecției mediului, astfel încât să nu producă poluare fonică, miros neplăcut și răspândirea de deșeuri;

 • l) să nu introducă în recipientele de colectare deșeuri din categoria celor cu regim special (periculoase, toxice, explozive), animaliere, provenite din construcții, din toaletarea pomilor sau curățarea și întreținerea spațiilor verzi ori provenite din diverse procese tehnologice care fac obiectul unor tratamente speciale, autorizate de direcțiile sanitare veterinare sau de autoritățile de mediu;

 • m) să asigure curățenia incintelor proprii, precum și a zonelor cuprinse între imobil și domeniul public (până la limita de proprietate); autoritățile administrației publice locale se vor îngriji de salubrizarea spațiilor aflate în proprietatea publică sau privată a lor;

 • n) să asigure curățenia locurilor de parcare pe care le au în folosință din domeniul public, dacă este cazul, și să nu efectueze reparații care pot produce scurgerea uleiurilor, carburanților și lubrifianților sau de lichide rezultate din spălarea autovehiculelor;

 • o) să nu arunce deșeuri și obiecte de uz casnic pe străzi, în parcuri, pe terenuri virane sau în locuri publice;

 • p) să depună hârtiile și resturile mărunte de ambalaje care se produc cu ocazia utilizării mijloacelor de transport și a activității desfășurate pe străzile localității în coșurile de hârtii amplasate de operator de-a lungul străzilor și în alte asemenea locuri;

 • q) să mențină curățenia pe trotuare, pe partea carosabilă a străzii sau a drumului, pe porțiunea din dreptul condominiului, gospodăriei și a locurilor de parcare pe care le folosesc;

 • r) să păstreze curățenia pe arterele de circulație, în piețe, târguri și oboare, în parcuri, locuri de joacă pentru copii și în alte locuri publice.

CAPITOLUL IV

Determinarea cantităților și volumului de lucrări prestate

Art. 85.

 • (1) La încheierea contractului de prestări servicii, operatorii au obligația de a menționa în contract cantitățile de deșeuri ce urmează a fi colectate.

 • (2) în cadrul contractelor încheiate cu utilizatorii se vor stipula standardele, normativele și tarifele legale, valabile la data încheierii acestora.

 • (3) Contractele de prestări servicii se vor încheia cu următoarele categorii de utilizatori:

 • a) operatori economici;

 • b) instituții publice.

Art. 86.

 • (1) în vederea dotării punctelor de colectare cu recipiente sau containere pentru colectarea separată a deșeurilor menajere și similare provenite de la producătorii de deșeuri, operatorii împreună cu autoritățile administrației publice ale unităților administrativ-teritoriale vor stabili pe bază de măsurători compoziția și indicii de generare a acestor deșeuri, pe categorii de deșeuri și tipuri de materiale.

 • (2) Pentru deșeurile provenite de la operatorii economici, cantitățile de deșeuri produse, tipul acestora, compoziția, modul de tratare, condițiile de transport, modul de depozitare vor fi cele menționate în autorizația de mediu eliberată de autoritățile competente.

 • (3) Determinarea cantitatilor de deșeuri primite in stațiile de transfer/ sortare/ compostare/ depozit se face numai prin cântărire. De asemenea, la ieșirea din stațiile de transfer pentru transport la statia de compostare/sortare /depozit, cantitatile de deșeuri vor fi cântărite.

 • (4) Pentru deșeurile generate cu caracter periodic, sau care se colectează prin aportul voluntar al deținătorilor (de ex: deșeurile voluminoase, deșeurile periculoase menajere, deșeuri din construcții-demolări, deșeuri abandonate, deșeuri din servicii suplimentare etc.), operatorii vor stabili cu ADI ECODOU modalitatea de determinare a cantității acestor deșeuri, regula fiind de determinare a cantităților prin cântărire.

Art. 87.

 • (1) Pentru activitățile de măturat, spălat, stropit și întreținere a căilor publice, cantitatea prestațiilor se stabilește pe baza suprafețelor, a volumelor, așa cum acestea sunt trecute în caietul de sarcini.

 • (2) Reprezentantul ADI ECODOU/Consiliul Județean Dolj va controla prin sondaj și/sau ca urmare a sesizărilor venite din partea populației activitatea depusă de operator, iar în cazul în care rezultă neconformități se încheie un proces-verbal de constatare privind neefectuarea lucrării sau calitatea necorespunzătoare a acesteia.

 • (4) Pe baza procesului-verbal de constatare, autoritățile administrației publice locale/județene/ADI ECODOU, aplică penalitățile menționate în contractul de delegare a gestiunii încheiat cu operatorul, acestea reprezentând unități procentuale din valoarea lunară totală a contractului.

CAPITOLUL V

Indicatori de performanță și de evaluare ai serviciului de salubrizare

Art. 88.

 • (1) Consiliul Județean Dolj sau ADI ECODOU, stabilesc și aprobă valorile indicatorilor de performanță ai serviciului de salubrizare și penalitățile aplicate operatorului în caz de nerealizare, după dezbaterea publică a acestora.

 • (2) Indicatorii de performanță ai Serviciului se precizează Anexa 1 la prezentul regulament, în caietul de sarcini precum și în contractul de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare.

 • (3) Autoritățile administrației publice locale și ADI ECODOU sunt responsabile de stabilirea nivelurilor de calitate a indicatorilor de performanță ce trebuie îndeplinite de operatori, astfel încât să se asigure atingerea și realizarea țintelor/obiectivelor conform legislației în vigoare din domeniul gestionării deșeurilor.

 • (4) Autoritățile administrației publice locale sau ADI ECODOU, aplică penalități contractuale operatorului serviciului de salubrizare în cazul în care acesta nu prestează serviciul la parametrii de eficiență și calitate la care s-a obligat ori nu respectă indicatorii de performanță ai Serviciului.

Art. 89.

(1) Indicatorii de performanță stabilesc condițiile ce trebuie respectate de operatori pentru asigurarea serviciului de salubrizare a localităților cu privire la:

 • a) continuitatea din punct de vedere cantitativ și calitativ;

 • b) atingerea obiectivelor și țintelor pentru care autoritatea administrației publice locale/ADI ECODOU sunt responsabile;

 • c) prestarea Serviciului pentru toți utilizatorii din aria sa de responsabilitate;

 • d) adaptarea permanentă la cerințele utilizatorilor;

 • e) excluderea oricărei discriminări privind accesul la serviciile de salubrizare;

 • f) respectarea reglementărilor specifice din domeniul protecției mediului și al sănătății populației;

 • g) implementarea unor sisteme de management al calității, al mediului și al sănătății și securității muncii.

Art. 90.

Indicatorii de performanță trebuie să asigure evaluarea continuă a operatorului cu privire la următoarele activități:

 • a) contractarea serviciului de salubrizare;

 • b) măsurarea, facturarea și încasarea contravalorii serviciilor efectuate;

 • c) îndeplinirea prevederilor din contract cu privire la calitatea serviciilor efectuate;

 • d) menținerea unor relații echitabile între operator și utilizator prin rezolvarea rapidă și obiectivă a problemelor, cu respectarea drepturilor și obligațiilor care revin fiecărei părți;

 • e) soluționarea în timp util a redamațiilor utilizatorilor referitoare la serviciile de salubrizare;

 • f) prestarea serviciului de salubrizare pentru toți utilizatorii din raza unității administrativ-teritoriale pentru care are hotărâre de dare în administrare sau contract de delegare a gestiunii;

 • g) prestarea de servicii conexe serviciului de salubrizare - informare, consultanță;

 • h) atingerea țintelor privind gestionarea deșeurilor.

Art. 91.

în vederea urmăririi respectării indicatorilor de performanță, operatorul de salubrizare trebuie să asigure:

(

 • a) gestiunea serviciului de salubrizare conform prevederilor contractuale;

 • b) gradul asigurării colectării separate a deșeurilor menajere și similare;

 • c) gradul asigurării cu recipiente de colectare a producătorilor de deșeuri;

 • d) evidența clară și corectă a utilizatorilor;

 • e) înregistrarea activităților privind măsurarea prestațiilor, facturarea și încasarea contravalorii serviciilor efectuate;

 • f) înregistrarea redamațiilor și sesizărilor utilizatorilor și modul de soluționare a acestora.

Art. 92.

în conformitate cu competențele și atribuțiile legale ce le revin, autoritățile administrației publice centrale și locale, precum și A.N.R.S.C. au acces neîngrădit la informații necesare stabilirii:

 • a) modului de aplicare a legislației și a normelor emise de A.N.R.S.C.;

 • b) modului de respectare și îndeplinire a obligațiilor contractuale asumate;

 • c) calității și eficienței serviciilor prestate la nivelul indicatorilor de performanță stabiliți în contractele directe sau în contractele de delegare a gestiunii;

 • d) modului de administrare, exploatare, conservare și menținere în funcțiune, dezvoltare și/sau modernizare a sistemelor publice din infrastructura edilitar-urbană încredințată prin contractul de delegare a gestiunii;

 • e) modului de formare și stabilire a tarifelor pentru serviciul de salubrizare;

 • f) respectării parametrilor ceruți prin prescripțiile tehnice și prin norme metodologice.

CAPITOLUL VI

Dispoziții tranzitorii și finale

Art. 93.

Prezentul regulament a fost elaborat si adoptat cu respectarea prevederilor regulamentului-cadru in vigoare, a Legii 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităților (republicată 2014) și a Legii 211/2011 privind regimul deșeurilor, in funcție de particularitățile județene si de interesele actuale si de perspectiva, ale județului Dolj.

Art. 94.

(1) Contravențiile în domeniul serviciului de salubrizare din Județul Dolj atât pentru utilizatori, cât și pentru operatori și cuantumul amenzilor aplicate sunt cele prevăzute în:

 • - Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilitati publice, cu nodificarile si completările ulterioare ale

 • - Legii nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităților, republicată în 2014

 • - OUG 196/2005(*actualizata*) privind Fondul pentru mediu

 • - Hotărârile Consiliilor Locale, Consiliul Județean sau ADI ECODOLJ.

 • (2) Constatarea contravențiilor si aplicarea sancțiunilor contravenționale se face de către imputernicitii din cadrul autoritatilor administrației publice locale si de imputernicitii președintelui ANRSC.

 • (3) La constatarea contravențiilor si aplicarea sancțiunilor contravenționale sunt aplicabile prevederile OG nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobata cj modificări si completări prin Legea nr.180/2002, cu modificările si completările ulterioare.

 • (4) ADI ECODOLJ si Consiliul Județean Dolj pot stabili și alte fapte care constituie contravenții, altele decât cele stabilite prin legislația primara si secundara.

 • (5) ADI ECODOLJ va monitoriza, conform Statutului său, executarea contractelor de delegare, va urmări îndeplinirea obligațiilor contractuale asumate de operatori (mai ales în ceea ce privește realizarea indicatorilor de performanță, executarea lucrărilor încredințate operatorilor și calitatea serviciilor furnizate utilizatorilor) și va întreprinde demesuri pentru perceperea penalităților contractuale.

Art. 95.

Serviciul public de salubrizare in județul Dolj se prestează in baza contractelor de delegare a gestiunii acestui Serviciu, încheiate de către unitățile administrativ-teritoriale (pentru contractele existente)/ADI ECODOLJ /Consiliul Județean Dolj cu operatorii în urma derulării procedurilor de delegare a gestiunii.

Art. 96.

 • (1) Unitățile administrativ teritoriale, membre ADI ECODOLJ, care au în derulare contracte de delegare a serviciului de salubrizare valabil încheiate la data atribuirii delegării gestiunii serviciului conform art. 95, vor respecta prevederile contractelor lor de delegare.

 • (2) Unitățile administrativ teritoriale menționate la alin. (1) vor proceda la integrarea prevederilor prezentului Regulament în contractele lor de delegare, după aprobarea acestuia de către AGA ADI ECODOLJ. Modificarea va fi cu precădere asupra duratei acestor contracte, în sensul limitării acesteia la durata de amortizare a investițiilor realizate de operatorii respectivi, în vederea îndeplinirii contractului.

 • (3) în cazul încheierii/rezilierii/incetării contractelor de delegare precizate la alin (1), serviciul de salubrizare pe raza UAT-ului va fi preluat automat de operatorii desemnaț conform art. 95, cu adaptarea clauzelor contractuale.

Art. 97.

Categoriile de deșeuri care fac obiectul prezentului regulament sunt deseurile menajere (periculoase și nepericuloase provenite de la populație), deseurile similare, deșeurile din construcții-demolări privenite de la activități de reabilitare exterioară/interioară a locuințelor, deșeurile stradale și cadavrele de animale de pe domeniul public . Autoritățile administrației publice locale trebuie sa reglementeze modalitatea de gestionare a celorlalte categorii de deșeuri, prin regulamente locale, cu avizarea prealabila a ADI ECODOU. Schema detaliată ale fluxurilor de deșeuri din județ sunt prezentate in Anexa 4 a prezentului document

Art. 98.

Prevederile prezentului regulament vor fi actualizate in funcție de modificările de natura tehnică, tehnologică și legislativă din domeniul gestionării deșeurilor municipale, prin hotarare a Consiliului Județean Dolj si AGA ADI ECODOU.

Art. 99.

Prezentul regulament intra in vigoare de la data intrării in vigoare a contractului privind DELEGAREA PRIN CONCESIONARE A GESTIUNII UNOR ACTIVITATI COMPONENTE ALE SERVICIULUI DE SALUBRIZARE, RESPECTIV COLECTAREA SI TRANSPORTUL DEȘEURILOR MUNCIPALE SI A ALTOR FLUXURI DE DEȘEURI IN JUDEȚUL DOU, SI OPERAREA STATIEI DE SORTARE SI TRANSFER GOICEA, incheiat de către ADI ECODOU, in urma derulării procedurii de licitație publica, in cadrul proiectului Sistem de Management Integrat al Deșeurilor in județul Dolj.

Prezentul regulament nu se aplica pentru activitatea de măturat, spălat, stropit și întreținerea căilor publice in Municipiul Craiova, Segarcea precum si in localitățile care nu deleaga aceasta activitate prin intermediul ADI ECODOU.

ANEXA 1

INDICATORI DE PERFORMANTA PENTRU SERVICIUL PUBLIC DE SALUBRIZARE

Indicatori de performanță pentru activitatea de colectare și transport al deșeurilor municipale la stațiile de transfer (pentru zonele 2-6), respectiv la depozitul ecologic (pentru zona 1)

Indicatorii de performanță menționați în tabelul de mai jos trebuie asigurați pentru primul an de delegare. Pentru anii următori, valorile indicatorilor de perfomanță pe fiecare trimestru trebuie să aibă minim valoarea trimestrului IV a primului an de delegare.

Nr.

crt.

INDICATORI DE PERFORMANTA

Trimestrul

Tota

1 an

1

II

III

IV

0

1

2

3

4

5

6

1.

INDICATORI DE PERFORMANTA GENERALI

1.1

CONTRACTAREA SERVICIILOR DE SALUBRIZARE

a) numărul de contracte încheiate raportate la numărul de utilizatori, pe categorii de utilizatori

85%

95%

100%

100%

95%

b) numărul de contracte încheiate raportat la numărul de solicitări, pe categorii de utilizatori

100%

100%

100%

100%

100

%

c) procentul de contracte de la lit. a) încheiate in mai puțin de 10 zile calendaristice

100%

100%

100%

100%

100

%

d) numărul de contracte modificate la solicitare, raportate la numărul total de solicitări de modificare a prevederilor contractuale, rezolvate in 10 zile

100%

100%

100%

100%

100

%

e) numărul de contracte modificate în vederea creșterii parametrilor de calitate aferenți activității desfășurate în raport cu numărul de solicitări juste privind modificarea clauzelor contractuale, pe categorii de activitati

100%

100%

100%

100%

100

%

1.2

MASURAREA SI GESTIUNEA CANTITATII SERVICIILOR PRESTATE

a) populația deservită de serviciu de salubrizare ca procent din populația totală din aria de delegare

100%

100%

100%

100%

100

%

b) numărul de recipiente de colectare asigurate, pe tipodimensiuni, ca urmare a solicitărilor, raportat la numărul total de solicitări

92%

95%

98%

100%

96.2

5%

c) numărul de reclamatii rezolvate privind cantitatile de servicii prestate, raportat la numărul total de reclamatii privind cantitatile de servicii prestate pe tipuri de activitati si categorii de utilizatori

100%

100%

100%

100%

100

%

d) ponderea din numărul de reclamatii de la lit. c) care s-au dovedit justificate

0%

0%

0%

0%

0%

e) procentul de solicitări de la lit. d) care au fost rezolvate in mai puțin de 5 zile lucratoare

100%

100%

100%

100%

100

%

f) numărul de sesizări din partea agentilor de protecția mediului raportat la numărul total de sesizări din partea autoritatilor centrale si locale

10%

10%

10%

10%

10%

g) numărul anual de sesizări din partea agentilor de sanatate publica raportat la numărul total de sesizări din partea autoritatilor centrale si locale

10%

10%

10%

10%

10%

h) cantitatea de Deșeuri reciclabile colectate separat (hârtie/carton, plastic, metale, sticlă) raportata la cantitatea totala de deșeuri colectate*

20%

20%

20%

20%

20%

i) cantitatea de deșeuri predate la Stațiile de transfer (zonele 2-6) / Moflenifzona 1), raportata la cantitatea totală de deșeuri colectate, pe categorii de deșeuri

100%

100%

100%

100%

100

%

j) reducerea cu 15% a cantitatilor reziduale transportate direct la depozit in anul current, fata de cantitatea totala de deșeuri reziduale depozitata in anul anterior

100%

100%

100%

100%

100

%

k) cantitatea de deșeuri periculoase colectate separat/locuitor și an în raport cu inidcatorul stabilit în planurile de gestionare a deșeurilor

100%

100%

100%

100%

100

%

1) cantitatea de deșeuri periculoase menajere colectată separat, predată la Stațiile de transfer, raportată la cantitatea totală de periculoase colectată

100%

100%

100%

100%

100

%

m)cantitatea de deșeuri voluminoase colectate separat/locuitor și an în raport cu inidcatorul stabilit în planurile de gestionare a deșeurilor

100%

100%

100%

100%

100

%

n) cantitatea de deșeuri voluminoase predată la Stațiile de transfer/Depozitul Mofleni sau valorificată, raportată la cantitatea totală de deșeuri voluminoase colectată

100%

100%

100%

100%

100

%

o) cantitatea de deșeuri de constructii-demolari provenita din activitati de reamenajare a locuințelor colectată separat/locuitor și an ca procent stabilit în planurile corespunzătoare de gestionare a deșeurilor/caietul de sarcini

70%

70%

70%

70%

70%

p) cantitatea de deșeuri de constructii-demolari provenita din activitati de reamenajare a locuințelor valorificata prin reutilizare, reciclare si alte operațiuni de valorificare materiala, raportata la cantitatea colectată

100%

100%

100%

100%

100

%

q) cantitatea totala de deșeuri sortate si valorificate, raportata la cantitatea totala de deșeuri colectate (pentru zona Goicea)**

60%

60%

60%

60%

60%

r) penalitățile contractuale totale aplicate de autoritatile administrației publice locale, raportate la valoarea prestației, pe activitati

0%

0%

0%

0%

0%

s) cantitatea totala de deșeuri colectate pe baza de contract raportata la cantitatea totala de deșeuri colectata

90%

93%

96%

98%

95%

t) cantitatea totala de deșeuri colectate din locurile neamenajate, raportata la cantitatea totala de deșeuri colectate

10%

7%

4%

2%

5%

u) numărul de reclamatii rezolvate privind calitatea activitatii prestate, raportat la numărul total de reclamatii privind calitatea activitatii prestate, pe tipuri de activitati si categorii de utilizatori

100%

100%

100%

100%

100

%

v) ponderea din numărul de reclamatii de la pct.u) care s-au dovedit justificate

2%

2%

2%

2%

2%

x) procentul de solicitări de la lit. v) care au fost rezolvate in mai puțin de doua zile calendaristice

100%

100%

100%

100%

100

%

y) raportul dintre cantitatea de deșeuri biodegradabile colectate separat intr-un trimestru și cea colectată separat în trimestrul anterior

>1

>1

>1

>1

1.3

FACTURAREA SI ÎNCASAREA CONTRAVALORII PREST

AȚII LOR

a) numărul de reclamatii privind facturarea raportat la numărul total de utilizatori pe categorii de utilizatori

0.5%

0.5%

0.5%

0.5%

0.5%

b) procentul de reclamatii de la lit. a) rezolvate in mai puțin de 10 zile

100%

100%

100%

100%

100

%

c) procentul din reclamatiile de la lit. a) care s-au dovedit a fi justificate

2%

2%

2%

2%

2%

d) valoarea totala a facturilor incasate de la utilizatorii non-casnici raportata la valoarea totala a facturilor emise, pe categorii de activitati si pe categorii de utilizatori

92%

92%

92%

92%

92%

e) valoarea totala a facturilor emise pentru utilizatorii non-casnici raportata la cantitatile de servicii prestate, pe activitati si pe categorii de utilizatori

90%

93%

96%

98%

95%

1.4

RĂSPUNSURI LA SOLICITĂRILE SCRISE ALE UTILIZATORILOR

a) numărul de sesizări scrise, raportate la numărul total de utilizatori, pe activitati si categorii de utilizatori

1%

1%

1%

1%

1%

b) procentul din totalul de la lit. a) la care s-a răspuns intr-un termen mai mic de 30 de zile calendaristice

100%

100%

100%

100%

100

%

c) procentul din totalul de la lit. a) care s-a dovedit a fi intemeiat

1%

1%

1%

1%

1%

2

INDICATORI DE PERFORMANTA GARANTAT!

2.1

INDICATORI DE PERFORMANTA GARANTAT! PRIN LICENȚA DE PRESTARE A SERVICIULUI

a) numărul de sesizări scrise privind nerespectarea de către operator a obligațiilor din licența

0

0

0

0

0

b) numărul de incalcari ale obligațiilor operatorului rezultate din analizele si controalele organismelor abilitate

0

0

0

0

0

2.2

INDICATORI DE PERFORMANTA A CĂROR NERESPECTARE ATRAGE PENALITATI CONFORM CONTRACTULUI DE DELEGARE

a) numărul de cazuri in care s-au produs pagube de orice fel in dauna utilizatorilor sau imbolnavirea utilizatorilor din cauza nerespectării condițiilor corespunzătoare de prestare a activității, din culpa operatorului

0

0

0

0

0

b) valoarea despăgubirilor acordate de operator pentru situațiile de la lit. a)

100 %

100 %

100%

100%

100

%

c) numărul de neconformitâțl din Caietul de sarcini constatate de autoritatea administrației publice (ADI ECODOU), pe activități, pe parcursul derulării contractului

0

0

0

0

0

d)numărul de contracte încheiate între operator și utilizatori în mai puțin de 30 zile calendaristice de la primirea solicitării din partea utilizatorului, în raport cu numărul de solicitări, pe categorii de utilizatori

85%

95%

100%

100%

95%

e) cantitatea de Deșeuri reciclabile colectate separat (hârtie/carton, plastic, metale, sticlă) raportata la cantitatea totala de deșeuri colectate*

20%

20%

20%

20%

20%

n.a. - ne-aplicabil

* - in anii 2-4: 65%, in anii 5-8: 70% ** - procent care va creste anual, în conformitate cu cerințele Caietului de sarcini pentru serviciul de salubrizare

Indicatori de performanță anuali pentru activitatea de operare a stațiilor de transfer, transferul către instalațiile de sortare, compostare și operarea acestor instalații

Nr.

Crt.

Indicatori de performanță

Unitate măsură

Valoare

1.

INDICATORI DE PERFOMANTA GENERALI

1.1

Măsurarea și gestiunea cantității serviciilor prestate

Nr. Crt.

Indicatori de performanță

Unitate măsură

Valoare

1.1.1

Numărul de sesizări din partea reprezentanților Gărzii de mediu raportat la numărul total de sesizări din partea autorităților centrale și locale

%

10

1.1.2

Numărul anual de sesizări din partea autorităților de sănătate publică raportat la numărul total de sesizări din partea autorităților centrale și locale

%

10

1.1.3

Cantitatea totală de deșeuri transportate spre instalațiile de tartare si eliminare a deșeurilor raportată la cantitatea totală de deșeuri intrate în stațiile de transfer (excepție fluxurile de deșeuri speciale)

%

100

1.1.4.

Cantitatea totală de deșeuri valorificate în instalația de sortare, în procente față de cantitatea totală de deșeuri acceptată în instalație

%

80

1.1.5

Cantitatea totală de deșeuri de hârtie/carton sortate și reciclate raportată la cantitatea totală de deșeuri de hârtie/carton intrate in statia de sortare

%

>85

1.1.6

Cantitatea totală de deșeuri de plastic și metal sortate și reciclate raportată la cantitatea totală de deșeuri de plastic și metal intrate in statia de sortare

%

>75

1.1.7

Cantitatea totală de deșeuri biodegradabile produse raportată la cantitatea de deșeuri acceptata la statia de compostare

%

>40

1.1.8

Cantitatea totală de compost valorificat raportată la cantitatea de compost produsa

%

>87

1.1.9

Reducerea cu 15% a cantitatii de deșeuri reziduale rezultate din instalațiile de tratare (sortare, compostare) depozitate in anul curent fata de cantitatile depozitate in anul anterior

%

100

1.1.10

Cantitatea de deșeuri periculoase menajere transmise spre tratare/eliminare raportată la cantitatea totală de deșeuri periculoase menajere intrate în statia de transfer colectate

%

100

1.1.11

Penalități contractuale totale aplicate de autoritățile administrației publice locale, raportate la valoare

%

0

Nr. Crt.

Indicatori de performanță

Unitate măsură

Valoare

prestației activității de operare a instalațiilor de gestionare a deșeurilor (stații de transfer, stații de sortare, stații compostare)

1.1.12

Numărul de reclamații rezolvate privind calitatea operării stațiilor de sortare, raportat la numărul total de reclamații privind calitatea operării instalațiilor de gestionare a deșeurilor (stații de transfer, stații de sortare, stații de compostare)

%

100

1.1.13

Ponderea din numărul de reclamații de la punctul 1.1.12 care s-au dovedit justificate

%

1

1.1.14

Procentul de reclamații de la punctul 1.1.13 care au fost rezolvate in mai puțin de două zile calendaristice

%

100

1.1.15

Numărul de reclamații rezolvate privind calitatea operării stațiilor de compostare, raportat la numărul total de reclamații privind calitatea operării instalațiilor de gestionare a deșeurilor

%

100

1.1.16

Ponderea din numărul de reclamații de la punctul

1.1.15 care s-au dovedit justificate

%

1

1.1.17

Procentul de reclamații de la punctul 1.1.16 care au fost rezolvate în mai puțin de două zile calendaristice

%

100

1.1.18

Numărul de reclamații rezolvate privind calitatea operării stațiilor de transfer, raportat la numărul total de reclamații privind calitatea operării instalațiilor de gestionare a deșeurilor

%

100

1.1.19

Ponderea din numărul de reclamații de la punctul

1.1.18 care s-au dovedit justificate

%

1

1.1.20

Procentul de reclamații de la punctul 1.1.19 care au fost rezolvate în mai puțin de două zile calendaristice

%

100

1.2

Facturarea și încasarea contravalorii prestațiilor

1.2.1

Valoarea totală a facturilor încasate de la operatorii de colectare si transport raportată la valoarea totală a facturilor emise pentru activitatea de operare a instalațiilor de gestionare a deșeurilor

%

92

1.3

Răspunsuri la solicitări scrise ale utilizatorilor

Nr.

Crt.

Indicatori de performanță

Unitate

măsură

Valoare

1.3.1

Numărul de sesizări scrise privind activitatea de operare a instalațiilor de gestionare a deșeurilor, raportat la numărul total de utilizatori

%

1

1.3.2

Procentul din totalul de la punctul 1.3.1 la care s-a răspuns într-un termen mai mic de 30 zile calendaristice

%

100

1.3.3

Procentul din totalul de la punctul 1.3.2 care s-a dovedit a fi întemeiat

%

1

2.

INDICATORI DE PERFORMANTA GARANTAT!

2.1

Indicatori de performanță garantați prin licența de prestare a serviciului

2.1.1

Numărul de sesizări scrise privind nerespectarea de către operatorul instalațiilor de gestionare a deșeurilor a obligațiilor din licență

Nr.

0

2.1.2

Numărul de încălcări ale obligațiilor operatorului instalațiilor de gestionare a deșeurilor rezultate din analizele si controalele organismelor abilitate

Nr.

0

2.2

Indicatori de performanță a căror nerespectare atrage penalități conform contractului de delegare

2.2.1

Cantitatea totală de deșeuri valorificate ca procent din cantitatea totală de deșeuri acceptate în instalația de sortare

%

>80

2.2.2

Cantitatea totala de deșeuri organice colectate separate tratate, raportata la cantitatea de deșeuri organice acceptate la statia de compostare

%

>90

ANEXA NR. 1B

la Regulamentul de organizare și funcționare a serviciului de salubrizare al ADI ECODOU

CONTRAVENȚII SI SANCȚIUNI

Nr.

crt.

Descrierea faptei care intra sub incidența sancțiunii

Cuantumul amenzii

Pentru persoane fizice

(lei)

Pentru persoane fizice autorizate (lei)

Pentru persoane juridice

(lei)

Sancțiuni pentru operatorii serviciilor de salubrizare

1.

Refuzul operatorului de a pune la dispoziția autoritatii publice locale datele și informațiile solicitate sau furnizarea incorecta și incompleta de date și informațiile necesare desfășurării activitatii acesteia

-

-

10.000-50.000

2.

Prestarea serviciului de salubrizare în afara parametrilor tehnici cantitativi și calitativi adoptați prin contractul de delegare a gestiunii și a prezentului Regulament

-

-

10.000-50.000

3.

Neaplicarea masurilor stabilite cu ocazia activitatilor de control

-

30.000-50.000

4.

Practicarea altor tarife decât cele stipulate în contractele de delegare a gestiunii și aprobate de autoritățile administrației publice locale sau de ADI, după caz

-

-

30.000-50.000

5.

Neigienizarea recipientelor și a platformelor de colectare, conform proeramului stabilit

500 - 2500

6.

întreținerea necorespunzatoare a mijloacelor de transport pentru deșeuri de către operatorii serviciului de salubrizare.

250-1.000

7.

Lipsa echipamentului de lucru și a ecusonului pentru personalul operatorului

-

-

500-2.500

8.

Practici de lucru care nu respecta normele de siguranța

500-2.500

9.

Nerespectarea de către operator a graficelor de ridicare a deșeurilor

-

-

1.500 -2.500

10.

Neasigurarea de către operatorii serviciului a recipientelor de colectare la cererea utilizatorilor.

200-500

Sancțiuni pentru utilizatorii serviciilor de salubrizare

11.

Abandonarea sau depozitarea deșeurilor municipale pe spatiile verzi, caile de comunicație, în locurile publice sau în alte locuri decât cele special amenajate

100-200

500-1.000

500 - 2.500

12.

Neincheierea contractelor utilizatorii non-casnici cu operatorii autorizați pentru colectarea și transportul deșeurilor municipale

-

100-1.000

500-2.500

13.

Descărcarea directa a reziduurilor menajere în recipientele de precolectare (containere, pubele) fara strângerea lor prealabila în pungi de plastic închise.

25-50

50-500

250-1.000

14.

Depozitarea deșeurilor pe platformele de colectare în afara recipientelor și nementinerea curățeniei pe platforme.

100-200

200-500

500-1.000

15.

Depunerea în recipientele de precolectare a deșeurilor municipale de pe platformele amenajate pe domeniul public, de deșeuri animaliere (dejecții, cadavre de animale/pasari), deșeuri de constructii/demolari, deșeuri vegetale, deșeuri periculoase etc.

200-1.000

5OO-1.5OO

1.OOO-2.5OO

16.

Neasigurarea sau obstructionarea/blocarea cailor de acces către platformele de colectare pentru mijloacele de transport ale operatorilor.

100-200

200 - 500

500-1.000

17.

Depozitarea materialelor de construcții pe domeniul public sau privat al localității, fara aprobarea prealabila a administrației publice locale.

50 -100

20C - 1.000

1.000-2.000

18.

Blocarea gurilor de canal prin depozitarea de deșeuri, pamant sau moloz rezultate din deșeurile de construcții

50 -100

200-1.000

1.000-2.000

19.

Organizarea necorespunzatoare a șantierelor de construcții prin lipsa de imprejmuire, nementinerea curățeniei, necuratarea roților de la mijloacele de transport la ieșirea din șantier, lipsa plăcutei indicatoare cu denumirea obiectivului, identificarea constructorului și durata lucrării.

500-1.000

1.500-2.500

20.

Utilizarea recipientelor pentru deșeuri reciclabile în alte scopuri decât cele pentru care sunt destinate.

100 - 200

250-1.000

500-2.000

21.

Deteriorarea si/sau sustragerea recipientelor/parti ale acestora, aflati în punctele de precolecare.

500-2.000

22.

Folosirea recipientelor de colectare de pe platformele de precolecare aferente asociațiilor de proprietari/locatari de către utilizatorii non-casnici.

250-1.000

500-2.000

23.

Folosirea recipientelor de colectare a deșeurilor reziduale, de pe platformele de precolectare aferente asociațiilor de proprietari/locatari de către persoanele fizice sau juridice rezidente la case.

100-200

250-1.000

5OO-2.OOO

24.

Folosirea platformelor de precolectare amenajate pe domeniul public al localității de către persoanele nerezidente, nearondate respectivului punct de colectare.

100 - 500

203-500

1.000-2.000

ANEXA 2

ZONAREA JUDEȚULUI DOU DIN PUNCT DE VEDERE AL STAȚIILOR DE TRANSFER SI AL CENTRELOR DE COLECTARE SI TRANSFER

Sistemul de Managment Integrat al Deșeurilor pentru județul Dolj propus prin Proiectul finanțat prin POS Mediu, va acoperi întregul teritoriu al județului, atât mediul urban cât și mediul rural, înglobând activitățile de colectare, transport, tratare și eliminare a deșeurilor municipale.

In vederea optimizării activităților de colectare și transport, județul Dolj a fost împărțit în 6 zone de colectare după cum urmează:

• zona 1 Craiova - 410.192 locuitori deserviți

 • -   zona 2 Băilești - 69.182 locuitori deserviți

 • -   zona 3 Calafat - 52.797 locuitori deserviți

 • -   zona 4 Filiași - 28.434 locuitori deserviți

 • -  zona 5 Dobrești - 77.239 locuitori deserviți

 • -  zona 6 Goicea - 22.700 locuitori deserviți

ZONA 1 - CRAIOVA

Zona 1 Craiova are următoarea componență:

municipiul Craiova, orașul Segarcea si comunele: Cerăt, Almăj, Argetoaia, Botoșești Paia, Brabova, Braloștița, Breasta, Bucovăț, Bulzești, Bratovoești, Castranova, Calopar, Cârcea, Carpen, Cernătești, Coșoveni, Coțofenii din Dos, Coțofenii din Față, Dioști, Drăgotești, Ghercești, Ghindeni, Gogoșu, Goiești, Grecești, Ișalnița, întorsura. Leu, Lipovu, Malu Mare, Mischii, Murgași, Teasc, Pielești, Pleșoi, Podari, Predești, Radovan, Robănești, Sălcuța, Scaești, Seaca de Pădure, Secu, Sopot, Șimnicu de Sus, Terpezița, Teslui, Țuglui, Vârvoru de Jos,Vela

ZONA 2 - BAILESTI

Zona 2 - Bailesti este formata din următoarele unitati administrativ-teritoriale: Municipiul Băilești si comunele: Afumați, Caraula, Galicea Mare, Galiciuica, Ghidici, Giubega, Izvoare, Moțăței, Negoi, Perișor, Plenița, Rast, Siliștea Crucii, Unirea, Cioroiași, Orodel, Urzicuța, Verbița, Vârtop.

ZONA 3 - CALAFAT

Zona 3 - Calafat este formata din următoarele unitati administrativ-teritoriale: Municipiul Calafat, Cetate, Ciupercenii Noi, Desa, Maglavit, Seaca de Câmp, Piscu Vechi, Poiana Mare.

ZONA 4 - FILIASI

Zona 4 - Filiasi este formata din următoarele unitati administrativ-teritoriale: Orașul Filiasi (nu face parte din aria de delegare) si comunele: Bradesti, Farcas, Melinesti, Talpas.

ZONA 5 - DOBRESTI

Zona 5 - Dobresti este formata din următoarele unitati administrativ-teritoriale: Orașul Bechet, Orașul Dăbuleni si comunele: Dobrești, Amarastii de Jos, Amărăștii de Sus, Apele Vii, Călărași, Celaru, Daneți, Dobrotești, Mârșani, Ostroveni, Sadova, Valea Stanciului, Rojiște, Drănic, Gângiova.

ZONA 6-GOICEA

Zona 6 - Goicea este formata din următoarele unitati administrativ-teritoriale: Goicea, Bârca, Bistreț, Cârna, Catane, Gighera, Giurgița, Măceșu de Jos, Măceșu de Sus.

ANEXA 3

FACILITĂȚILE SMID DOU

1. Echipamente de colectare și transport al deșeurilor

 • a) Colectarea colectarea și transportul Deșeurilor reziduale

 • -  containere îngropate pentru colectarea deșeurilor în municipiul Craiova - 509 bucăți de 5000 litri

 • -  amenajarea punctelor de colectare pentru containerele îngropate (comune cu cele pentru deșeuri reciclabile) - 438 puncte

 • -  autovehicule compactoare de 16 mc- 6 bucăți

autovehicule compactoare de 25 mc (pentru municipiul Craiova)- 2 bucăți

 • -  autovehicule compactoare de 20 mc (pentru municipiul Craiova)- 2 bucăți

 • -  autovehicule compactoare de 10 mc- 8 bucăți

 • -  vehicul special pentru spălarea containerelor îngropate (pent'u municipiul Craiova)- 1 buc.

 • b) Colectarea și transportul Deșeurilor reciclabile

containere îngropate pentru colectarea deșeurilor în municipiul Craiova - 220 bucăți de 5000 litri pentru hârtie/carton și plastic/metal și 30 bucă;i de 3000 litri pentru sticlă

 • -  containere tip clopot de 3 mc pentru colectarea Deșeurilor reciclabile în zona urbană (excepție Craiova)- blocuri și în zona urbană - case (doar pentru sticlă) -226 buc

 • -   containere tip clopot de 1,1 mc pentru colectarea Deșeurilor reciclabile în mediul rural - 3.647 buc

 • -  vehicule speciale (cu hooklift) de 20 mc (pentru municipiul Craiova) - 7 buc

 • -  vehicule speciale de 16 mc (cu hooklift) - 5 buc

 • -  vehicule speciale de 10 mc (cu hooklift) -11 buc

 • c) colectarea și transportul Deșeurilor biodegradabile

 • -  containere de 1,1 mc pentru colectarea deșeurilor biodegradabile din Calafat zona de blocuri - 33 buc

 • -  vehicule speciale cu platformă de 12 mc- 5 buc

 • 2. Statii de transfer

  Zona de colectar e

  Locația stației de transfer

  Capacitate a proiectată (tone/an)

  Număr de container e 40 mc

  Nr     de

  mașini transport container e

  Categoria de deșeu transferat

  Destinația deșeului transferat

  Zona 2

  Băilești

  15000

  12

  2

  Deșeu rezidual (9000 t/an)

  Depozitul

  Mofleni

  Deșeuri recidabile (3500 t/an)

  Stația de sortare Mofleni

  Deșeu         Stația de

  biodegradabi compostar

  1 (2400 t/an) e Calafat

  Zona 3

  Calafat

  10.500

  8

  2

  Deșeu rezidual (7100 t/an)

  Depozitul

  Mofleni

  Deșeu reciclabil (3400 t/an)

  Stația de sortare Mofleni

  Zona 4

  Filiași

  9.500

  7

  2

  Deșeu rezidual (6000 t/an)

  Depozit Mofleni

  Deșeu recidabile (2300 t/an)

  Stația de sortare Mofleni

  Deșeu biodegradabi 1(1200 t/an)

  Stația de compostar e Mofleni

  Zona 5

  Dobreșt i

  11.500

  6

  2

  Deșeu rezidual (7400 t/an)

  Depozit Mofleni

  Zona de colectar e

  Locația stației de transfer

  Capacitate a proiectată (tone/an)

  Număr de container e 40 mc

  Nr    de

  mașini transport container e

  Categoria de deșeu transferat

  Destinația deșeului transferat

  Deșeu reciclabil (4100 t/an)

  Stația de sortare Mofleni

  Zona 6

  Goicea

  1.600

  Deșeu rezidual

  (1600 t/an)

  Depozit Mofleni

3. Statii de sortare

Denumire/Locația

Zone deservite

Capacitate de tratare (tone/an)

Tipuri de deșeuri tratate

Stația de sortare Mofleni

(pe            același

amplasament    cu

stația de compostare)

Zona 1 Craiova,

Zona 2 Bailesti,

Zona 3 Calafat,

Zona 4 Filiași,

Zona 5 Dobrești

44      000

tone/an

Deșeurile reciclabile colectate separat de hârtie/carton, plastic și metal

Stația de sortare Goicea

(pe            același

amplasament    cu

stația de transfer)

Zona 6 Goicea

1100tone/an

Deșeurile reciclabile colectate separat de hârtie/carton, plastic și metal

 • 4. Statii de compostare

  Denumire/Locația

  Zone deservite

  Capacitate de tratare (tone/an)

  Tipuri de deșeuri tratate

  Stația de compostare Mofleni

  (pe            același

  amplasament    cu

  stația de sortare)

  Zona 1 Craiova,

  Zona 4 Filiași,

  Zona 5 Dobrești

  18 000 tone/an

  Deșeuri        biodegradabile

  menajere (10 000 t/an)

  Deșeuri din grădini și parcuri (4500 t/an)

  Deșeuri din piețe (3500 t/an)

  Stația de compostare Calafat

  (pe            același

  amplasament    cu

  stația de transfer)

  Zona 2 Băilești

  Zona 3 Calafat

  5 500tone/an

  Deșeuri        biodegradabile

  menajere (3800 t/an)

  Deșeuri din grădini și parcuri (400 t/an)

  Deșeuri din piețe (300 t/an)

5. Depozitul de deșeuri nepericuloase Mofleni

Depozitul este amplasat în localitatea Mofleni și a fost proiectat pentru o capacitate maximă de 6.000.000 mc, care asigură practic capacitatea necesară pentru întregul județ Dolj. Depozitul este prevăzut să funcționeze pe o perioadă de 39 de ani, începând cu 2002.

Conform Proiectului depozitul va fi integrat în SMID Dolj, urmând a prelua, până la închiderea sa, toate deșeurile care nu se pot valorifica/recida, generate de populația din județ. De asemenea, depozitul va prelua o cantitate de nămoluri de la stațiile de epurare a apelor uzate orășenști (în raport de 1:10 față de cantitățile de deșeuri municipale).

ANEXA 4 - SCHEMA FLUXURILOR DE DEȘEURI ALE JUDEȚULUI DOU


ZONE «URAIEZONE URBANE


Șteltjtv'i


(«r ptitiu

I I»»K-I||


oțimi rtuduilt<*<><ll»l|B 'mit «i iniititt ll I ItHIU’t't


41.144 1


ÎJIIMl ftcicllbllt


C4W.II țțiiilițl J2J-LLL


ititin tii|t't


Otltiiri < t: 11 li I t >ii<tt it p'tctltctirt


112.10 I•••ti» «Iul lliiail •••ui •» ..liala.i».»

II.III i

.r-


H.44I:


t'iaitt' tp't 1J


li<Itjtir* CtMtilttt ■■ • •■uctlti • »( lltuel |i oimti'i: un •Uit Iii litrii <• pcirli Ilicit. piuit St pituiitti’t 14.1111Iflllltt l|*l !’

itifit >i umili ni

ttll.i li: Itailji

l»u»>l iitlililllim

1 HIC|tl<l

II lliiil laiill

1,111

1 III

2 44! 1 t'llipirt

li lililil <•■•!]

l.lll 1

l.lll

Intel iprt CI

II Uliul (Hali

MII •

l.lll

l 2171 Iriupsrt

II Plinii liiail

MII i

1 III

Intel t*ft CI

lelița ItalHteil)

l.lll i

waai*ai< t ian i»*« |>

l[«ltr MC|.....ii.Uai

• ■Miel. piuați |l

11.III l

•laltuaa •• a al 1

laalata


>ailtaaii l'taiia li fainilel ta faiaail


lai»»-.            >i|i>ii»'tiu

•ii»»» In titiltait.. H • ■■tllll >••<!•■ I» la       li ■>•■>'» :< III l/l


ANEXA 2 INDICATORII DE PERFORMANTA SI EVALUARE

Indicatori de performanță anuali pentru activitatea de operare a stațiilor de transfer, transferul către instalațiile de sortare, compostare și operarea acestor instalații

Nr. Crt.

Indicatori de performanță

Unitate măsură

Valoare

1.

INDICATORI DE PERFOMANTA GENERALI

1.1

Măsurarea și gestiunea cantității serviciilor prestate

1.1.1

Numărul de sesizări din partea reprezentanților Gărzii de mediu raportat la numărul total de sesizări din partea autorităților centrale și locale

%

10

1.1.2

Numărul anual de sesizări din partea autorităților de sănătate publică raportat la numărul total de sesizări din partea autorităților centrale și locale

%

10

1.1.3

Cantitatea totală de deșeuri transportate spre instalațiile de tartare si eliminare a deșeurilor raportată la cantitatea totală de deșeuri intrate în stațiile de transfer (excepție fluxurile de deșeuri speciale)

%

100

1.1.4.

Cantitatea totală de deșeuri trimise la reciclare ca procentaj din cantitatea totală de deșeuri acceptate la stațiile de sortare

%

75

1.1.5.

Cantitatea de deșeuri efectiv încredințată spre reciclare și alte forme de valorificare (Conform anexa 6 din OUG 196/2005)

%

Anul 2019 42% din care reciclare minim 35 % si alte forme de valorificare 7% Anul 2020 și urm 60 % din care reciclare minim 50 % si alte forme de valorificare 10%

1.1.6

Cantitatea totală de compost produs raportată la cantitatea de deseuri biodegradabile acceptata la statia de compostare

%

>40

1.1.7

Cantitatea totală de compost valorificat raportată la cantitatea de compost produsa

%

>70

1.1.8.

Penalități contractuale totale aplicate de

%

0

Nr. Crt.

Indicatori de performanță

Unitate măsură

Valoare

autoritățile administrației publice locale, raportate la valoare prestației activității de operare a instalațiilor de gestionare a deșeurilor (stații de transfer, stații de sortare, stații compostare)

1.1.9

Numărul de reclamații rezolvate privind calitatea operării stațiilor de sortare, raportat la numărul total de reclamații privind calitatea operării instalațiilor de gestionare a deșeurilor (stații de transfer, stații de sortare, stații de compostare)

%

100

1.1.10

Ponderea din numărul de reclamații de la punctul

1.1.9 care s-au dovedit justificate

%

1

1.1.11

Procentul de reclamații de la punctul 1.1.10 care au fost rezolvate in mai puțin de două zile calendaristice

%

100

1.1.12

Numărul de reclamații rezolvate privind calitatea operării stațiilor de compostare, raportat la numărul total de reclamații privind calitatea operării instalațiilor de gestionare a deșeurilor

%

100

1.1.13

Ponderea din numărul de reclamații de la punctul

1.1.12 care s-au dovedit justificate

%

1

1.1.14

Procentul de reclamații de la punctul 1.1.13 care au fost rezolvate în mai puțin de două zile calendaristice

%

100

1.1.15

Numărul de reclamații rezolvate privind calitatea operării stațiilor de transfer, raportat la numărul total de reclamații privind calitatea operării instalațiilor de gestionare a deșeurilor

%

100

1.1.16

Ponderea din numărul de reclamații de la punctul

1.1.15 care s-au dovedit justificate

%

1

1.1.17

Procentul de reclamații de la punctul 1.1.16 care au fost rezolvate în mai puțin de două zile calendaristice

%

100

1.2

Facturarea și încasarea contravalorii prestațiilor

1.2.1

Valoarea totală a facturilor încasate de la operatorii de colectare si transport raportată la valoarea totală a facturilor emise catre acestia

%

92

1.3

Răspunsuri la solicitări scrise ale utilizatorilor

1.3.1

Numărul de sesizări scrise privind activitatea de operare a instalațiilor de gestionare a deșeurilor, raportat la numărul total de utilizatori

%

1

1.3.2

Procentul din totalul de la punctul 1.3.1 la care s-a răspuns într-un termen mai mic de 30 zile calendaristice

%

100

Nr. Crt.

Indicatori de performanță

Unitate măsură

Valoare

1.3.3

Procentul din totalul de la punctul 1.3.2 care s-a dovedit a fi întemeiat

%

1

2.

INDICATORI DE PERFORMANTA GARANTAȚI

2.1

Indicatori de performanță garantați prin licența de prestare a serviciului

2.1.1

Numărul de sesizări scrise privind nerespectarea de către operatorul instalațiilor de gestionare a deșeurilor a obligațiilor din licență

Nr.

0

2.1.2

Numărul de încălcări ale obligațiilor operatorului instalațiilor de gestionare a deșeurilor rezultate din analizele si controalele organismelor abilitate

Nr.

0

Nr.

Titlu

Descriere/unitate de măsurare

Valori propuse/ interval de valori

Penalități propuse

1. Indicatori de performanță cu penalități

1.1

Nerespectarea conditiilor corespunzatoare de prestare a activitatii

-     numărul de cazuri in care

s-au produs pagube de orice fel in dauna utilizatorilor sau imbolnavirea utilizatorilor din cauza nerespectării condițiilor corespunzătoare de prestare a activității, din culpa operatorului

0

O penalitate de 1.000 lei/caz.

1.2

Neconformitati din Caietul de sarcini

numărul de neconformități din Caietul de sarcini constatate de autoritatea administrației publice (ADI ECODOLJ), pe activități

0

O penalitate de 500 lei/caz.

2. Indicatori tehnici

2.1.

Operarea Stațiilor de sortare

Cantitatea totală de deșeuri trimise la reciclare ca procentaj din cantitatea totală de deșeuri acceptate la stațiile de sortare

75%

20.000 LEI pentru fiecare 5 % sub procentul indicat la care se adaugă suportarea contribuției pentru economia circulară pentru cantitățile de deșeuri municipale destinate a fi depozitate care depășesc cantitățile corespunzătoare indicatorilor de performanță prevăzuți în contracte

Indicatori fără penalități pentru activitatea de sortare/compostare

Nr.

Titlu

Descriere/unitate de măsurare

Comentarii

1

Deșeuri reciclate de hârtie și carton (%)

Cantitatea totală de deșeuri de hârtie și carton (inclusiv deșeuri de ambalaje) reciclată ca procent din cantitatea totală de deșeuri de hârtie și carton acceptată la Instalația de deșeuri

Datele sunt folosite in scopuri de monitorizare.

2

Deșeuri reciclate de plastic și metal

Cantitatea totală de deșeuri din plastic și metal (inclusiv deșeuri de ambalaje) reciclată ca procent din cantitatea totală de deșeuri de plastic și metal acceptată la Instalația de deșeuri (%)

Datele sunt folosite in scopuri de monitorizare.

3

Cantitatea de compost valorificata

Cantitatea totală de compost valorificata ca procent din cantitatea totala de compost produsa in stațiile de compostare (%)

Datele sunt folosite in scopuri de monitorizare.

4

Cantitatea de deșeuri tratate biologic

Cantitatea totală de compost produs raportată la cantitatea totală de deșeuri acceptată la stațiile de compostare (%)

Datele sunt folosite in scopuri de monitorizare.

ANEXA 3

SPECIFICAȚII TEHNICE ȘI REGLEMENTĂRI OBLIGATORII CARE TREBUIE RESPECTATE PE PARCURSUL PRESTĂRII ACTIVITĂȚII

DURATA CONTRACTULUI

Durata de derulare a contractului va fi de 5 ani.

PERIOADA DE MOBILIZARE ȘI DATA PROGRAMATĂ PENTRU ÎNCEPERE

In timpul Perioadei de mobilizare, Operatorul va anunța Operatorul de colectare și transport al deșeurilor municipal, operatorul depozitului, generatorii de deșeuri și alți operatori posibil interesați, despre detaliile serviciilor ce vor fi furnizate în baza acestui Contract.

In timpul Perioadei de mobilizare, Operatorul se va pregăti complet pentru executarea serviciilor. Operatorul va obține orice echipament suplimentar, vehicule și facilități pe care le va considera necesare pentru a putea executa complet serviciile, va angaja și va pregăti personalul, va lua în posesie bunurile.

Inainte de Data începerii, Autoritatea Contractanta va preda Operatorului manualele și documentele necesare.

Operatorul își va executa la timp obligațiile menționate în prezentul Caiet de sarcini.

Perioada de mobilizare nu poate depăși 3 luni.

Primirea/predarea amplasamentelor

Predarea amplasamentelor, precum și a tuturor bunurilor, instalațiilor, echipamentelor și dotărilor aferente întregii activități, cu inventarul existent, libere de orice sarcini, se va face pe bază de proces-verbal de predare-primire.

Situația existentă pe amplasamentele, înainte de începerea activității este detaliata în Manualele de operare ale fiecărei instalații. (Anexele 5, 7, 9).

CERINȚE STATUTARE (INCLUSIV PERMISE ȘI LICENȚE)

Operatorul va menține valabile pe toata perioada Contractului sau va obține, după caz:

Toate permisele, aprobările sau autorizațiile, inclusiv autorizațiile de funcționare, autorizațiile de mediu, autorizațiile de gospodărire a apelor necesare, în conformitate cu prevederile legale, pentru desfășurarea activităților/lucrărilor pe fiecare amplasament;

Licența pentru prestarea activităților de transport a deșeurilor, eliberată de ANRSC, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

PERSONAL ȘI INSTRUCTAJ

Fiecare obiectiv va fi operat de personal tehnic calificat pentru întreținere și monitorizare.

Operatorul se va asigura că în obiective se află permanent suficient personal de operare și administrare.

Operatorul va deține o listă cu toate resursele umane angajate în scopul furnizării de servicii. Lista va cuprinde numele tuturor angajaților și categoria lor de muncă. Calificările profesionale și istoria locurilor de muncă trebuie precizate în cazul personalului de conducere.

Personalul cheie obligatoriu a face parte din echipa operatorului este:

 • a) manager de contract

 • b) manager stație de sortare și compostare Craiova-Mofleni

 • c) manager stație de transfer și compostare Calafat

 • d) manager stație de transfer Băilești

 • e) manager stație de transfer Filiași

 • f) manager stație de transfer Dobrești

Operatorul își va angaja propriul personal și va fi responsabil de comportamentul acestuia pe timpul desfășurării activității. Toți conducătorii auto și ceilalți angajați trebuie să dețină calificări relevante și vor fi instruiți în mod corespunzător și calificați pentru sarcinile lor, astfel încât echipamentele, instalațiile, mașinile și vehiculele utilizate să fie exploatate și întreținute în conformitate cu cerințele contractuale.

Operatorului i se recomandă să ia în considerare, la formarea echipei, personal cu experiență în domeniul gestionării deșeurilor municipale din zona deservită.

Operatorul trebuie să poată, în orice moment, înlocui angajații în caz de concediu, boală sau alte indisponibilități. Orice angajat, care poate intra în contact direct cu producătorii de deșeuri trebuie să fie capabil să înțeleagă, să vorbească și să citească în limba română.

Operatorul va face cunoscut Autorității contractante persoana/persoanle din conducere desemnate să gestioneze și supravegheze prestarea activității în numele său. În absența, din orice motiv, a persoanei/ persoanelor din conducere, trebuie nominalizați înlocuitorul/ înlocuitorii. Personalul de conducere și înlocuitorii acestuia trebuie să aibă cunoștințe temeinice tehnice și trebuie să fie capabili să înțeleagă, să vorbească, să scrie și să citească în limba română.

Persoana cu responsabilități de conducere trebuie să fie autorizată/împuternicită să negocieze și să încheie acorduri cu delegatarul cu privire la executarea de lucrări și/sau servicii. Când Autoritatea contractantă solicită, aceasta trebuie să poată fi contactată și disponibilă de a se prezenta la locul convenit într-un termen rezonabil, în funcție de amploarea problemei.

Periodic, operatorul va efectua, conform prevederilor legale în vigoare, instructaje pentru ca personalul sa fie permanent la curent cu aspecte operaționale, de sănatate și securitate în muncă și de protecția mediului.

Operatorului și angajaților săi nu li se permite să vândă sau să schimbe traseul deșeurilor, fără permisiunea delegatarului.

În timpul executării serviciilor, personalului operatorului nu îi este permis să ceară sau să primească vreo formă de compensație sau gratificații din partea cetățenilor sau a altor producători de deșeuri în scopul extinderii sau îmbunătățirii calității serviciului. Dacă o astfel de practică iese la iveală, personalul implicat trebuie concediat imediat.

IDENTITATEA FIRMEI ȘI IDENTIFICAREA PERSONALULUI

Operatorul va funcționa sub numele propriei firme sau a liderului consorțiului, marcând tot echipamentul, vehiculele, publicațiile și obiectivele cu același logo sau slogan. Personalul operațional va purta îmbrăcămintea Operatorului în timpul orelor de program.

Operatorul va furniza personalului carduri /ecusoane de identificare, continând numele, fotografia, și numărul de identificare, care vor fi purtate pe toata perioada lucrului, în scopuri de monitorizare.

ECHIPAMENT DE PROTECȚIE ȘI SIGURANȚĂ

Operatorul este responsabil cu desfășurarea tuturor operațiunilor și activităților în conformitate cu prevederile legale și normele proprii privind sănătatea și securitatea în muncă. Operatorul va asigura echipamentul de protecție să siguranță pentru tot personalul angajat/ Operatorul va lua toate măsurile necesare pentru protejarea sănătății persoanelor care au dreptul de a se afla în obiective.

Prevenirea incendiilor și măsurile de protecție vor fi asigurate și menținute conform legislației românești și a practicilor internaționale.

SISTEMUL DE MANAGEMENT CALITATE/ MEDIU/ SĂNĂTATE OCUPAȚIONALĂ

Operatorul va implementa un sistem de management integrat calitate - mediu - sănătate și securitate ocupațională conform cerintelor standardelor ISO 9001, ISO 14001 si ISO 18001 sau echivalent.

Operatorul este liber sa decida daca sistemele de management vor fi certificate independent sau pe amplasament va fi certificat un sistem integrat.

Sistemul/sistemele de management vor acoperi in mod obligatoriu toate activitatile desfasurate de Concesionar pe amplasamente. Cerința minimală aplicată subcontractorilor pentru executarea de lucrări sau furnizarea de servicii conexe activității de salubrizare este certificarea ISO 9001.

Operatorul va avea in vedere la proiectarea sistemelor de management cerintele Operatorului privind raportarea.

Operatorul trebuie sa se asigure ca toate bunurile si serviciile achizitionate sunt furnizate in conditiile respectarii standardelor de calitate, mediu si sanatate ocupationala proprii.

Operatorul trebuie să pună la dispoziția delegatarului, la cerere, toate procedurile, instrucțiunile de lucru, auditurile și rapoartele de evaluare, certificările și auditurile de supraveghere și recertificare aferente sistemului.

Operatorul trebuie să se asigure că toate activitățile le desfășoară în condițiile respectarii standardelor și să ia măsuri pentru înlăturarea neconformităților.

COMUNICARE

Comunicarea cu Autoritatea Contractantă

Operatorul va informa imediat Autoritatea Contractantă referitor la orice probleme ce afectează prestarea serviciilor. Asemenea probleme vor fi prezentate în scris, împreună cu propunerile de rezolvare a situației.

Ordinele/dispozițiile scrise date de Autoritatea Contractantă operatorului vor fi obligatorii.

Operatorul va informa imediat Autoritatea Contractanta ul referitor la orice refuz de acceptare a deșeurilor în instalații, precum și la fiecare solicitare de intrare în instalații a altor categorii de deșeuri decât cele prevăzute în autorizațiile de mediu.

Comunicarea cu Clienții

Utilizatorii și operatorii serviciilor de colectare și transport al deșeurilor vor fi informați de către Operator că orice comentariu, plângere sau cerere a unui client sau membru al publicului privind Serviciile va fi adresată Operatorului.

În acest scop, operatorul va inființa un serviciu telefonic funcțional între orele 8:00 și 17:00 în toate zilele de funcționare. Numărul de telefon folosit în acest scop trebuie postat pe site-ul operatorului.

La sfârșitul fiecărei perioade de raportare, Operatorul va transmite numărul cererilor, reclamațiilor sau plângerilor cu privire la prestarea serviciului. Operatorul are obligația să informeze Autoritatea Contractantă asupra lor și a modului de rezolvare.

Operatorul va informa pe transportatorii de deșeuri despre:

 • •  tipurile de deșeuri ce sunt acceptate în stațiile de transfer, stația de sortare și stațiile de compostare;

 • •  orarul de funcționare pe fiecare amplasament.

La intrarea fiecărui obiectiv va fi pus un anunț cu următoarele informații:

 • •  accesul este permis numai vehiculelor autorizate pentru transportul deșeurilor;

 • •  va indica orarul de funcționare;

 • •  numele obiectivului;

 • •  numele operatorului;

 • •  adresa sediului social sau al punctului de lucru al operatorului;

telefoane de contact/urgență.

Operatorul va avea un birou de relații cu publicul care va comunica toate informațiile necesare transportatorilor de deșeuri și generatorilor de deșeuri din zonele deservite (orele când este deschis, informații despre înregistrare, deșeuri acceptate etc.)

Impreună cu Autoritatea Contractanta, Operatorul va coordona rezolvarea tuturor problemelor ce apar în gestionarea obiectivelor, în relația cu Operatorul de salubrizare și alți colectori/transportatori autorizați de deșeuri.

În niciun caz, operatorul nu va condiționa prestarea serviciului de existența unei reclamații de la utilizator.

Operatorul va păstra pe timp de trei ani înregistrări ale tuturor reclamațiilor primite și ale măsurilor luate legate de asemenea reclamații în Baza de Date a Operațiunilor, înregistrări ce vor fi păstrate la dispoziția Autoritatea Contractanta ului.

Operatorul este pe deplin răspunzător de toate situațiile care cad sub incidența Directivei 2004/35/CE transpusă prin OUG 68/2007 privind răspunderea de mediu, cu toate modificările și completările ulterioare.

CONTROLUL ȘI MONITORIZAREA MEDIULUI

Operatorul va respecta cerințele privind monitorizarea stabilite prin Autorizația integrată de mediu, Autorizația de Gospodărire a Apelor precum și orice altă cerință suplimentară impusă de o autoritate competentă (din domeniul protecției mediului, gospodăririi apelor, reglementării serviciilor de utilitate publică sau sănătății publice) privind exploatarea în regim normal a obiectivelor.

Monitorizarea va fi realizată utilizând serviciile unor laboratoare de încercări (interne sau terță parte) acreditate SR EN ISO/CEI 17025/2005 sau echivalent.

MONITORIZAREA TEHNOLOGICĂ

Operatorul va organiza activitatea de control și monitorizare a performanțelor instalațiilor de gestionare a deseurilor, în vederea asigurării cerințelor de raportare solicitate de Concendent pe de o parte (conform secțiunii Conținutul minim al Ofertei tehnice -D. Controlul proceselor. Monitorizarea performanțelor), și, pe de altă parte, a validării cerințelor minime de operare.

Operatorul este liber sa organizeze aceasta activitate utilizand resurse si personal propriu sau externalizand in totalitate sau anumite servicii. Cheltuielile cu această activitate sunt incluse în tariful inițial al prestării serviciului.

SECURITATEA OBIECTIVELOR

Intrarea în obiective va fi controlată de Operator și limitată de către acesta la persoanele autorizate să intre în incinte pentru motive asociate cu operarea, întreținerea, controlul și monitorizarea activităților și la persoanele care livrează deșeuri. Alte persoane, cum ar fi vizitatori sau grupuri organizate în scopuri educative, vor fi admise cu acceptul Operatorului.

Regulile privind accesul la obiective vor fi stabilite de către Operator și vor fi comunicate Autorității Contractante.

Operatorul este pe deplin responsabil cu asigurarea pazei și a integrității protecției perimetrale (gardul) pentru toate amplasamentele.

Orice incident neobișnuit privind securitatea va fi notificat autorităților competente de ordine publică și va fi înregistrat în Baza de Date a Operațiunilor. Operatorul va raporta Autorității Contractante orice incident semnificativ legat de pătrunderi, stricăciuni sau pierderi. Operatorul și Autoritatea Contractantă vor examina periodic orice astfel de incident semnificativ și vor evalua caracterul adecvat al măsurilor de securitate luate pentru evitarea apariției unor evenimente asemănătoare pe viitor.

OPERARE ȘI ÎNTREȚINERE

Instalațiile trebuie să fie utilizate doar în scopurile proiectate.

Operatorul va păstra obiectivele în stare bună curată și sigură și în condiții sanitare corespunzătoare. Operatorul va pune la dispoziție suficiente piese de rezervă și consumabile pentru a asigura funcționarea neîntreruptă și continuă a Activității. Operatorul va completa toate piesele de rezervă și consumabilele din obiective imediat după ce acestea au fost scoase.

Operatorul va asigura inspecții regulate ale obiectivelor și va acționa imediat pentru reparare în caz că se identifică deteriorări. Operatorul va reabilita imediat instalațiile sau înlocui orice echipament sau componentă sau orice vehicul necesar pentru operare, pe propria cheltuială, în baza unei notificări către Autoritatea Contractanta .

Intreținerea va fi executată numai în conformitate cu cerințele producătorului și cu Manualele de operare și întreținere aprobate de către Autoritatea Contractanta . Intreținerea trebuie să fie asigurată într-o manieră pro-activă, astfel încât să se întreprindă acțiuni preventive înainte să fie necesare reparații majore.

Personalul de întreținere de la fața locului se va ocupa de operațiunile regulate. Operațiunile majore, reparațiile generale sau activitățile specializate se pot derula în afara incintei de către companii specializate, aprobate și acceptate de către Concesionar și Autoritatea Contractanta sau firme de întreținere aprobate de către producător.

In Baza de Date a Operațiunilor se va completa un registru electronic pentru toate problemele legate de inspecții și întreținere. Atunci când este necesară o reparație sau o operațiune de întreținere neplanificată, aceasta va fi de asemenea înregistrată în registru.

Operatorul va fi responsabil de întreținerea și curățarea drumurilor din incintă și a celor de acces la obiective, a pavajelor și a împrejmuirilor și împrejurimilor incintelor. Frecvența acestora va fi corelată cu condițiile meteorologice.

Operatorul va răspunde de plata tuturor cheltuielilor și costurilor asociate întreținerii și utilizării clădirilor, a instalațiilor și a utilităților concesionate.

Toată întreținerea activităților va avea în vedere protecția mediului. Se va acorda o atenție deosebită manipulării combustibililor și lubrifianților (benzina, petrol și ulei) și solvenților pentru a preveni vărsarea acestora și infiltrarea lor în sol.

Levigatul si apa provenita din scurgeri care a fost in contact cu deseurile, precum si apa provenita din statia de curatare a echipamentului contaminat (zona de spalare a rotilor), vor fi directionate catre sistemul de colectare a levigatului pentru tratare in statia de epurare.

Refuzul (materialele respinse) de la statia de sortare și stațiile de compostare, in cazul in care indeplinesc crieteriile de depozitare, vor fi transportate de catre Operator la depozitul conform in cel mai scurt timp, pentru a preveni degradarea, mirosurile, formarea de levigat si atragerea faunei oportuniste.

Operatorul trebuie sa reduca la minimum posibilitatea antrenarii de catre vant a deseurilor din incinta obiectivelor si va lua toate masurile necesare pentru a evita imprastierea acestor deseuri in exteriorul incintei.

Operatorul va opera obiectivele in asa fel incat sa minimizeze mirosurile atribuibile deseurilor sau altor elemente asociate.

Operatorul va lua masurile necesare pentru a controla formarea prafului, precum limitarea vitezei de deplasare a vehiculelor, stropirea drumurilor in timpul sezonului uscat si curatarea regulata a drumurilor. Perimetral amplasamentului va fi instalata o perdea vegetala de protecție.

Operatorul va lua masurile adecvate pentru prevenirea atragerii parazitilor, a insectelor si a pasarilor si pentru prevenirea raspandirii bolilor.

Operatorul va opera stațiile de transfer, stația de sortare Craiova-Mofleni, stațiile de compostare Craiova-Mofleni și Calafat astfel încât să minimizeze riscul de explozie și incendiu.

Activitățile de operare și întreținere specifice fiecărei instalații concesionate vor fi efectuate în conformitate cu Manualele de operare ale acestora.

OPERAȚIUNI DE URGENȚĂ

Operatorul va pregăti și implementa Planuri de intervenții în caz de evenimente neprevăzute pentru fiecare amplasament, și își va instrui personalul referitor la conținutul acestui plan, pentru a fi pregătit în cazul urgențelor cum ar fi incendii, fum, scurgeri de materiale periculoase, alunecări de teren.

SUPRAVEGHEREA

Autoritatea Contractanta va monitoriza activitatea Operatorului și o va lua în considerare la certificarea plăților către Operator după cum este descris în Condițiile Contractuale.

Operatorul va coopera pe deplin cu Autoritatea Contractanta pentru a monitoriza și controla serviciile și va permite permanent Autorității Contractante să inspecteze toate înregistrările și documentele păstrate de Operator privind Activitățile, și să inspecteze facilitățile de pe toate amplasamentele, inclusiv echipamentele și vehiculele etc.

Autoritatea Contractanta va fi informat despre și va putea participa la orice inspecție programată de alte autorități.

PROGRAMUL DE LUCRU

Operatorul va respecta legislația națională, regională și locală referitoare la programul de lucru al angajaților.

Prestarea activităților la fiecare din amplasamente se va executa astfel încât să se realizeze:

 • •  continuitatea activității, indiferent de anotimp și condițiile meteo, cu respectarea prevederilor contractuale;

 • •  controlul calității serviciului prestat;

 • •  respectarea instrucțiunilor/procedurilor interne de prestare a activității;

 • •  respectarea regulamentului serviciului de salubrizare aprobat de autoritatea administrației publice locale, în condițiile legii;

 • •  prestarea activității pe baza principiilor de eficiență economică, având ca obiectiv reducerea costurilor de depozitare a deșeurilor;

 • •  asigurarea funcționării corespunzătoare a mijloacelor auto, echipamentelor și utilajelor din dotarea centrului;

 • •  asigurarea, pe toată durata de executare a serviciului, de personal calificat și în număr suficient conform structurii minimale din prezentul caiet de sarcini;

 • •  prevenirea sau reducerea cât de mult posibil a efectelor negative asupra mediului și sănătății umane, generate de depozitarea deșeurilor pe toată durata de exploatare a depozitului.

Ofertantul va prezenta propunerea de program de lucru în propunerea tehnică .

PROGRAMUL DE FUNCȚIONARE

Programul de funcționare va fi:

 • -  pe amplasamentul stațiilor de transfer va fi de luni până vineri (cu excepția sărbătorilor legale) de la 7 a.m. până la 23 p.m; sâmbăta de la 7 a.m. până la 15 p.m; duminica de la 7

 • a.m. până la 15 p.m

 • -  pe amplasamentul Stației de sortare Craiova-Mofleni va fi de luni până vineri (cu excepția sărbătorilor legale) de la 7 a.m. până la 23 p.m; sâmbăta de la 7 a.m. până la 15 p.m; duminica de la 7 a.m. până la 15 p.m.

 • -  pe amplasamentul Stației de compostare Craiova-Mofleni va fi de luni până vineri (cu excepția sărbătorilor legale) de la 7 a.m. până la 23 p.m; sâmbăta de la 7 a.m. până la 15 p.m; duminica de la 7 a.m. până la 15 p.m.

- pe amplasamentul Stației de compostare Calafat va fi de luni până vineri (cu excepția sărbătorilor legale) de la 7 a.m. până la 23 p.m; sâmbăta de la 7 a.m. până la 15 p.m; duminica de la 7 a.m. până la 15 p.m..

Programul de lucru al personalului TESA este de luni până vineri, de la 8 a.m. până la 16.30 p.m.

Operatorul va consulta operatorii serviciilor de colectare și transport al deșeurilor pentru a se asigura că programul de funcționare este compatibil cu obligațiile contractuale pe care aceștia le au.

DEȘEURI ADMISE ȘI NEADMISE ÎN INSTALAȚIILE DE GESTIONARE A DESEURILOR

Operatorul va permite accesul în obiective, după cum urmează:

o În Stația de transfer Băilești va permite accesul următoarelor deșeuri provenite din zona de colectare 2 de la populație și agenți economici/instituții/comerț:

 • -  Deșeuri reziduale: deșeuri reziduale menajere și similare, deșeuri reziduale din piețe, parcuri și gradini, deseuri ocazionale, deșeuri abandonate și deșeuri stradale

 • -   deșeuri reciclabile colectate separat pe 3 fracții de la populație și agenți economici/instituții publice/comerț

 • -  deșeuri biodegradabile din parcuri și grădini, piețe și cele colectate separat de la populația din mediul urban.

o În Stația de transfer Calafat va permite accesul următoarelor deșeuri provenite din zona de colectare 3 de la populație și agenți economici/instituții/comerț:

 • -  Deșeuri reziduale: deșeuri reziduale menajere și similare, deșeuri reziduale din piețe, parcuri și grădini, deseuri ocazionale, deșeuri abandonate și deșeuri stradale

 • -   deșeuri reciclabile colectate separat pe 3 fracții de la populație și agenți economici/instituții publice/comerț

o În Stația de transfer Filiași va permite accesul următoarelor deșeuri provenite din zona de colectare 4 de la populație și agenți economici/instituții/comerț:

 • -  Deșeuri reziduale: deșeuri reziduale menajere și similare, deșeuri reziduale din piețe, parcuri și gradini, deseuri ocazionale, deșeuri abandonate și deșeuri stradale

 • -   deșeuri reciclabile colectate separat pe 3 fracții de la populație și agenți economici/instituții publice/comerț

 • -   deșeuri biodegradabile din parcuri și grădini, piețe și cele colectate separat de la populația din mediul urban.

o În Stația de transfer Dobrești va permite accesul următoarelor deșeuri provenite din zona de colectare 5 de la populație și agenți economici/instituții/comerț :

 • -  Deșeuri reziduale: deșeuri reziduale menajere și similare, deșeuri reziduale din piețe, parcuri si grădini, deseuri ocazionale, deșeuri abandonate și deșeuri stradale

 • -   deșeuri reciclabile colectate separat pe 3 fracții de la populație și agenți economici/instituții publice/comerț

 • -   deșeuri biodegradabile din piețe

o În stația de sortare Craiova-Mofleni va permite accesul deșeurilor reciclabile colectate separat pe 3 fracții, venite din stațiile de transfer Băilești, Calafat, Filiași, Dobrești și de la operatorul de colectare transport pentru zona 1 Craiova;

o În stația de compostare Calafat va permite accesul deșeurilor biodegradabile provenite din:

 • •  Zona de colectare 2 Băilești

 • •  Zona de colectare 3 Calafat:

o În stația de compostare Craiova-Mofleni va permite accesul deșeurilor biodegradabile provenite din:

 • •  Zona de colectare 4 Filiași

 • •  Zona de colectare 1 Craiova

 • •  Zona de colectare 5 Dobrești

 • •  Zona de colectare 6 Goicea

Acceptarea și gestionarea în cadrul instalațiilor a altor tipuri de deșeuri decât cele care fac obiectul prezentului caiet de sarcini se va putea realiza cu respectarea prevederilor legale și doar în urma consultării Autorității Contractante și obținerii unui aviz favorabil.

Nici Autoritatea Contractanta, nicio altă autoritate a administrației publice locale din județ sau din afara județului și niciun generator de deșeuri nu îi va cere Operatorului să accepte și nu va accepta, nici un fel de deșeuri periculoase sau alt tip de deșeuri decât cele menționate în autorizația de mediu.

Compoziția și cantitatea deșeurilor estimate a fi primite poate varia pe parcursul unui an sau de la an la an. Cantitatea aferentă fiecărei luni poate varia din cauza schimbărilor sezoniere. Operatorul trebuie să fie pregătit să gestioneze cantitățile de deșeuri independent de fluctuațiile anuale, lunare și zilnice și trebuie să poată face față valorilor de vârf.

DETERMINĂRI PRIVIND COMPOZIȚIA DEȘEURILOR

9                    9

Operatorul va realiza determinari privind compozitia deseurilor menajere si a deseurilor asimilabile.

Determinările vor fi realizate conform standardului SR 13467:2002 Deșeuri urbane. Metodologie pentru determinarea compoziției fizice.

Compozitia deseurilor va fi determinata pentru fiecare mediu urban și rural, și pentru fiecare categorie de deșeuri intrată în instalațiile de sortare și compostare.

La solicitarea Autoritătii Contractante, Operatorul va acorda sprijin Operatorului de colectare și transport în determinările acestuia privind compoziția deșeurilor.

SISTEMUL INFORMATIC ȘI BAZA DE DATE A OPERAȚIUNILOR

Operatorul va instala, utiliza și întreține un sistem informatic computerizat unde vor fi stocate și procesate datele legate de funcționare.

In cadrul sistemului informatic Operatorul va implementa și menține o Bază electronică de Date a Operațiunilor.

Sistemul informațional trebuie să poată genera rapoarte zilnice, lunare, trimestriale și anuale prin agregarea și procesarea numărului mare de înregistrări primite zilnic pentru fiecare obiectiv în parte și per total.

Sistemul informatic și Baza de Date a Operațiunilor vor fi implementate încă din Faza de Mobilizare și vor trebui să fie utilizabile la Data Începerii

ADI ECODOLJ va primi accesul la sistemul informatic.

Baza de Date a Operațiunilor va fi actualizată în timp real.

Operatorul este liber să aleagă soluțiile hardware și software de realizare a Sistemului informatic, ținând seama de următoarele cerințe minime privind raportarea.

Cerințe privind raportarea - perioada de operare

 • a) Rapoarte/Inregistrări Zilnice

Operatorul va ține un jurnal zilnic al activităților în cadrul bazei de date a operațiunilor, pe fiecare amplasament concesionat.

Jurnalul activităților în stațiile de transfer (pe fiecare stație) conține următoarele date:

 • •  Datele de identificare ale fiecărui transport care intră în stația de transfer (denumirea operatorului de salubrizare , date de identificare ale mijlocului de transport, categoria de deseu transportat, sursa de proveniența a deseului, cantitatea de deșeu, data si ora efectuarii transportului, locația din stația de transfer unde este direcționat) - Fișa de evidență a transportului

 • •  Rezultatele inspecției vizuale ale fiecărui transport

 • •  Datele de identificare ale locului de descărcare a deșeului în incinta stației de transfer (locația, numărul containerului, ora descărcării, datele de identificare ale vehiculului care a descărcat, modul de descărare)

 • •  Date privind manipularea containerelor (număr de identificare, locatie, cantitati de deseuri incarcate, gradul de compactare, data și ora ieșirii din stația de transfer, datele de identificare ale mașinii de transport

 • •  Date privind mașinile de transport containere (număr matricol, numele conducătorului auto, numărul de transporturi efectuate zilnic / numarul containerului transportat, traseul urmat/ km parcurși, data și ora intrării în instalația de tratare/eliminare, numărul documentului de însoțire al transportului - conform legislației de mediu privind transportul deșeurilor)

 • •  Tipuri și cantități de deșeuri neconforme, neacceptate în stația de transfer și originea lor;

 • •  Consumul de resurse și materiale (ex. apa, energie electrică, combustibil - carburant, reactivi, echipament de protecție etc.)

 • •  Rezultatele monitorizării (de orice tip), incluzând compararea cu valorile permise;

 • •  Incidente, înregistrări ale problemelor, întreruperi programate și neprogramate, defecțiuni și accidente, activități de întreținere sau construire și timpii de oprire a stațiilor, înlocuirea vehiculelor, echipamentelor sau personalului, condiții atmosferice, etc.;

 • •  Registre ale lucrărilor de ntreținere și reparații realizate la fiecare instalație, și echipament;

 • •  Vehicule (utilizate/neutilizate, motivele neutilizării vehiculelor etc.);

 • •  Plângeri și notificări primite și răspunsurile corespunzătoare;

 • •  Problemele apărute și soluțiile folosite;

 • •  Orice alte date înregistrate solicitate de Autoritatea Contractantă.

Jurnalul activităților în stația de sortare

 • •  Cantitățile de deșeuri primite pe categorii;

 • •  Cantități de deșeuri reciclabile rezultate din stația de sortare, pe materiale (hârtie și carton, metal, plastic, sticlă)

 • •  Cantități de deșeuri reciclabile rezultate din stația de sortare, pe materiale (hârtie și carton, metal, plastic) valorificate

 • •  Cantități de deșeuri reziduale rezultate;

 • •  Datele de identificare ale fiecărui transport care intră în stația de sortare (denumirea operatorului de salubrizare , date de identificare ale mijlocului de transport, categoria de deseu transportat, sursa de proveniența a deseului, cantitatea de deșeu, data si ora efectuarii transportului) - Fișa de evidență a transportului

 • •  Date privind preluarea materialelor reciclabile sortate și a reziduurilor (destinația, operatorul economic care le preia/ transportă, categoria și cantitatea de deșeu preluată, data și ora ieșii din stație, datele de identificare ale mijlocului auto folosit pentru transportul deșeurilor de la stație, numărul documentului de însoțire al transportului - conform legislației de mediu privind transportul deșeurilor)

 • •  Tipuri și cantități de deșeuri neconforme, neacceptate la stație și originea lor;

 • •  Consumul de resurse și materiale (ex. apa, energie electrică, combustibil - carburant, reactivi, echipament de protecție etc.)

 • •  Rezultatele monitorizării (de orice tip), incluzând compararea cu valorile permise;

 • •  Incidente, înregistrări ale problemelor, situații de urgență, întreruperi programate și neprogramate, defecțiuni și accidente, activități de întreținere sau construire și timpii de oprire, înlocuirea vehiculelor, echipamentelor sau personalului, condiții atmosferice, etc.;

 • •  Registre ale lucrărilor de intreținere și reparații realizate la fiecare instalație, și echipament;

 • •  Vehicule (utilizate/neutilizate, motivele neutilizării vehiculelor etc.);

 • •  Plângeri și notificări primite și răspunsurile corespunzătoare;

 • •  Problemele apărute și soluțiile folosite;

 • •  Orice alte date înregistrate solicitate de Autoritatea contractantă.

Jurnalul activităților în stațiile de compostare (pe fiecare stație) va conține următoarele date:

 • •  Datele de identificare ale fiecărui transport care intră în stația de compostare (denumirea operatorului de salubrizare , date de identificare ale mijlocului de transport, categoria de deseu transportat, sursa de proveniența a deseului, cantitatea de deșeu, data si ora efectuării transportului) - Fișa de evidență a transportului

 • •  Cantitatile de deseuri primite pe categorii;

 • •  Cantitate de compost produsa

 • •  Cantitate de compost valorificata

 • •  Cantitate de deșeuri reziduale rezultate

 • •  Date privind preluarea compostului și a reziduurilor (destinația, operatorul economic care le preia/ transportă, categoria și cantitatea de deșeu preluată, data și ora ieșii din stație, datele de identificare ale mijlocului auto folosit pentru transportul deșeurilor de la stație, numărul documentului de însoțire al transportului - conform legislației de mediu privind transportul deșeurilor)

 • •  Tipuri si cantitati de deseuri neconforme, neacceptate la compostare si originea lor;

 • •  Consumul de resurse si materiale (ex. apa, energie electrica, combustibil - carburant, reactivi, echipament de protectie etc.)

 • •  Rezultatele monitorizarii (de orice tip), incluzand compararea cu valorile permise;

 • •  Incidente, inregistrari ale problemelor, intreruperi programate si neprogramate, defectiuni si accidente, activitati de intretinere sau construire si timpii de oprire a statiilor, inlocuirea vehiculelor, echipamentelor sau personalului, conditii atmosferice, etc.;

 • •  Registre ale lucrarilor de intretinere si reparatii realizate la fiecare instalatie, si echipament;

 • •  Vehicule (utilizate/neutilizate, motivele neutilizarii vehiculelor etc.);

 • •  Plangeri si notificari primite si raspunsurile corespunzatoare;

 • •  Problemele aparute si solutiile folosite;

 • •  Orice alte date înregistrate solicitate de Autoritatea Contractantă.

Autoritatea Contractantă își rezervă dreptul de a solicita periodic și furnizarea de Rapoarte zilnice.

Formatul standard al Rapoartelor zilnice se va conveni între Autoritatea Contractanta și Operator înainte de Data de începere.

Sistemul informațional, pe baza înregistrărilor zilnice, trebuie să poată genera rapoarte lunare, trimestriale și anuale privind oricare categorie de înregistrări.

 • b) Raport lunar

Delegatul va raporta lunar Delegatarului/ ADI următoarele:

 • a) Cantitatea de deșeuri acceptată la fiecare instalație, pe tip de deșeuri și surse (UAT-uri, în cazul stațiilor de transfer)

 • b) cantitatea de deșeuri predată de Utilizatorii Non-casnici (alții decât Operatorul de salubrizare: operatorii de colectare/ transport existenți, pentru deșeurile care nu fac obiectul contractului de delegare cu Operatorul de salubrizare desemnat de ADI ECODOLJ)

 • c) cantitatea de deșeuri reciclabile rezultate, pe tip de materiale, din stația de sortare Craiova-Mofleni

 • d) cantitatea de deșeuri reciclabile valorificate, pe tip de material;

 • e) cantitățile de compost și CLO rezultate din fiecare din stațiile de compostare

 • f) cantitățile de compost comercializate;

 • g) cantitatea de CLO transportat la depozit/ alte obtiuni de valorificare/eliminare;

 • h) cantitățile de deșeuri reziduale, pe categorii de deșeuri, rezultate din fiecare instalații;

 • i) cantitățile de deșeuri reziduale, pe categorii de deșeuri, transportate la depozit;

 • j) veniturile realizate din vânzarea materialelor reciclabile, pe tipuri de material, și din vânzarea compostului;

 • k) cantitățile de deșeuri, pe categorii de deșeuri, respinse la fiecare instalație;

 • l) înregistrarea activităților zilnice pentru toate transporturile de Deseuri primite la fiecare instalație, și pentru toate transporturile efectuate la Depozit.

 • c) Raportul anual

Un raport anual consolidat se va depune nu mai târziu de o lună dupa încheierea anului calendaristic. Acest raport va fi structurat în funcție de diferitele instalații din proiect.

Stațiile de transfer (separate pentru fiecare instalație în parte):

 • -  sinteza anuală privind activitățile de monitorizare a factorilor de mediu (calitatea apei subterane, solului, efluentului general al amplasamentului, apei din sursa subterană, zgomot, mirosuri);

 • -  sinteza anuală a activităților de inspecție și monitorizare al amplasamentului

 • -   sinteza anuală a activităților de intervenție

 • -  orice modificări la planul de operare și mentenanță aprobat, cu justificări;

 • -  vehicule, echipament și personal angajat;

 • -  înlocuiri de vehicule, echipamente sau personal;

 • -  jurnal de probleme, nerealizări, disfuncționalități și măsurile de remediere;

 • -  consumuri de apă/cantități de ape reziduale tratate;

 • -  recomandări privind schimbarea procedurilor sau frecvenței de prelevare a probelor, a parametrilor ce vor fi testați sau a criteriilor de comparație;

 • -  orice deviații de la programul de monitorizare și motivele care au dus la acestea;

 • -  raportul de mase, indicând toate fluxurile de mase din cadrul stației de transfer;

 • -   analiză a sustenabilității serviciului în relație cu valoarea tarifului și cerințele legislative aplicabile.

Stația de Sortare:

 • -   sinteza anuală privind activitățile de monitorizare a calității apei subterane, solului, efluentului general al amplasamentului, apei din sursa subterană, zgomot, mirosuri;

 • -  orice modificări la planul de operare și mentenanță aprobat, cu justificări;

 • -  vehicule, echipament și personal angajat;

 • -  înlocuiri de vehicule, echipamente sau personal;

 • -  jurnal de probleme, nerealizări, disfuncționalități și măsurile de remediere;

 • -   descrierea activităților de construcții, cum ar fi extindere instalații, drumuri de acces, lucrări de terasament etc., dacă este cazul;

 • -  consumuri de apă/cantități de ape reziduale tratate;

 • -   nivelurile apei freatice în toate puțurile de monitorizare și starea fizică;

 • -  recomandări privind schimbarea procedurilor sau frecvenței de prelevare a probelor, a parametrilor ce vor fi testați sau a criteriilor de comparație;

 • -  orice deviații de la programul de monitorizare și motivele care au dus la acestea;

 • -  raportul de mase, indicând toate fluxurile de mase din cadrul stației de sortare;

 • -   analiză a sustenabilității serviciului în relație cu valoarea tarifului și cerințele legislative aplicabile.

Statiile de compostare (fiecare în parte):

 • -   sinteza anuală privind activitățile de monitorizare a calității apei subterane, solului, efluentului general al amplasamentului, apei din sursa subterană, zgomot, mirosuri;

 • -  orice modificări la planul de operare și mentenanță aprobat, cu justificări;

 • -  vehicule, echipament și personal angajat;

 • -  înlocuiri de vehicule, echipamente sau personal;

 • -  jurnal de probleme, nerealizări, disfuncționalități și măsurile de remediere;

 • -   descrierea activităților de construcții, dacă este cazul.;

 • -  consumuri de apă/cantități de ape reziduale tratate;

 • -   nivelurile apei freatice în toate puțurile de monitorizare și starea fizică;

 • -  recomandări privind schimbarea procedurilor sau frecvenței de prelevare a probelor, a parametrilor ce vor fi testați sau a criteriilor de comparație;

 • -  orice deviații de la programul de monitorizare și motivele care au dus la acestea;

 • -  raportul de mase, indicând toate fluxurile de mase din cadrul stației de compostare;

 • -   analiză a sustenabilității serviciului în relație cu valoarea tarifului și cerințele legislative aplicabile.

Raportul anual va cuprinde și următoarele dovezi:

 • -   de plată a tuturor impozitelor și a taxelor de asigurări și sociale, de șomaj și de sănătate datorate;

 • -  de înmatriculare a vehiculelor,

 • -  de control tehnic al vehiculelor și de încadrare în normele de control al emisiilor,

 • -  de autorizare a Operatorului,

 • -  de posesie a permiselor/avizelor care condiționează desfășurarea activității.

 • -  suma cheltuită în fiecare an cu lucrărilor (inclusiv investițiile) în sarcina Delegatului în baza Contractului de delegare, ca procent din cifra de afaceri anuală a Delegatului obținută din furnizarea/prestarea Serviciului, și detaliat pe fiecare tip de lucrare

 • c) Alte Rapoarte

Trimestrial Operatorul va prezenta un raport privind serviciile prestate pentru operatorii economici care nu sunt parte din sistemul de management integrat al deșeurilor.

Raportul va cuprinde pentru fiecare operator economic generator de deșeuri în parte cantitatea de deșeuri acceptată, instalația la care au fost acceptate și contravaloarea serviciilor prestate.

Raportul va fi transmis în termen de 5 zile lucrătoare după încheierea fiecărui trimestru.

Cerințe privind raportarea înainte de Data de începere

Inainte de Data de începere, în timpul Perioadei de Mobilizare, Operatorul va furniza Autoritătii Contractante:

 • 1. Raport asupra Stării Proiectului, la interval de maxim 2 săptămâni, incluzând:

 • -  Programul de mobilizare a proiectului și progresele la data respectivă;

 • -  Devieri de la programul de mobilizare, motive și măsuri de soluționare;

 • -   Informații diverse.

 • 2. Detalii asupra implementării sistemului informatic.

Orice rapoarte scrise și documentații cerute de Contract vor fi înaintate Autoritătii Contractante tipărite și în formă electronică (ex. pe CD) într-un format care să poată fi citit de Autoritatea Contractanta .

ȘEDINȚE DE MANAGEMENT AL SERVICIILOR

Autoritatea Contractanta va organiza ședințele de management al Serviciilor cu participarea Operatorul și a Operatorului serviciilor de colectare și transport. Acestea vor avea loc:

 • a) Lunar, în perioada mobilizării și în primele șase (6) luni de la Data de începere;

 • b) Trimestrial, dupa șase (6) luni de la data de începere;

 • c) Ad-hoc, la cererea Autoritatea Contractanta sau a Operatorul.

Autoritatea Contractanta va organiza ședințele de management al Serviciilor și va întocmi și distribui Procesele Verbale de Ședință.

Operatorul va transmite rezultatele Analizei de management a sistemului integrat calitate -mediu (sau sistemelor independente după caz) Concendentului.

CONȘTIENTIZAREA PUBLICULUI

Operatorul va asista Autoritatea Contractanta si celelalte autoritati ale administratiei publice locale in informarea transportatorilor si generatorilor de deseuri cu privire la gestionarea deseurilor si cerintele de livrare

ASIGURAREA UTILITĂȚILOR

Operatorul va încheia contracte cu furnizorii de utilități, după cum este necesar pentru buna funcționare a activităților, în nume propriu.

Asigurarea unei noi utilități, precum și renunțarea la o utilitate existentă pe amplasament față de momentul semnării contractului nu vor putea fi realizate de către Operator decât cu acordul preliminar al Autorității Contractante.

Operatorul este liber să decidă asupra măsurilor de asigurare pemanentă a utilităților (instalații de rezervă) astfel încât standardul de calitate a serviciilor să nu fie afectat.

REGIMUL BUNURILOR

Preluarea bunurilor

Bunurile din patrimoniul public care constituie obiectul concesiunii (prezentate în Anexa 10 la Caietul de Sarcini ), se preiau pe bază de proces-verbal de predare-preluare.

In acest scop, Operatorul va desemna din timp (înainte de Data de Începere a Contractului) personalul responsabil pentru preluarea bunurilor și va colabora cu Autoritatea Contractanta pentru preluarea tuturor informațiilor, manualelor, certificatelor și autorizațiilor.

Regimul bunurilor în perioada contractului

Operatorul este obligat să efectueze întreținerea, reparațiile curente și accidentale, precum și cele capitale ce se impun la bunurile preluate în concesiune, conform Manualelor de Operare și întreținere (Anexele 5, 7 și 9).

Operatorul va transmite anual situația patrimoniului public la 31 decembrie și modificările privind acest patrimoniu pentru a fi înscrise în contabilitatea Autorității Contractante

Returnarea bunurilor

La încetarea contractului de concesiune, infrastructura concesionată (stațiile de transfer Băilești, Calafat, Filiași, Dobrești, stația de sortare Craiova-Mofleni, stația de compostare Calafat, cu toate echipamentele, utilajele și anexele acestora) - se vor returna Autorității Contractante. Acestea se restituie libere de orice sarcină.

De asemenea, Operatorul va preda Autorității Contractante toate înregistrările, arhivele și documentațiile aferente instalațiilor de pe amplasamente.

Returnarea va fi înregistrată printr-un Raport de Returnare întocmit de Autoritatea Contractantă, și certificate printr-un Certificat de Returnare.

Raportul de Returnare va conține:

 • •  Inventarul, incluzând toate instalațiile, vehiculele și echipamentele conexe, cu precizarea gradului de uzură;

 • •  Stare fizică și performanță;

 • •  Starea conformării obiectivelor cu prevederile legislative și reglementările care permit funcționarea obiectivelor;

 • •  Cheltuieli istorice/proiectate implicate/bugetate pentru funcționarea și întreținerea obiectivelor;

 • •  Contracte cu terți, cu termeni și condiții ferme specificate în contracte;

 • •  Lista de inventar a pieselor de schimb definite la începerea proiectului;

 • •  Setul complet de documente de proiectare, construcție și funcționare;

 • •  Asigurarea că obiectivele sunt în bună stare de funcționare, conform obligațiilor din Contract;

 • •  Istoricul obligațiilor de mediu cu menționarea evenimentelor și a consecințelor acestora.

VEHICULE ȘI ECHIPAMENTE SUPLIMENTARE

Achizitionarea unor camere video pentru fiecare obiectiv care sa urmareasca toate intrarile si iesirile autospecialelor pe cantar in timp real. Accesul ADI ECODOLJ la inregistrarile video va fi asigurat de operator in peioada de mobilizare.

In cazul în care Operatorul consideră că sunt necesare utilaje, instalații, echipamente, dispozitive suplimentare pentru desfășurarea conformă a activității, acestea vor fi prezentate în mod distinct și justificat în oferta tehnică.

Achiziția și exploatarea acestora se va realiza prin grija și cu finanțarea exclusivă a Operatorului. Aceste cheltuieli nu vor putea face obiectul unei cereri de plată către Autoritatea contractantă și nici de ajustare ulterioară a tarifului, toate cheltuielile urmând a fi incluse în tariful inițial al prestării serviciului.

Ulterior semnării Contractului, Operatorul este liber să realizeze orice achiziții suplimentare de echipamente și instalații, prevederile paragrafului anterior aplicându-se în totalitate.

Criterii de neconformitate

Criterii de neconformitate pentru stațiile de transfer

Următoarele deficiențe sunt considerate criterii de neconformitate și vor avea ca rezultat Avize de Rectificare din partea Autorității Contractante în conformitate cu Condițiile Contractului. Fiecare element al deficiențelor, dacă este identificat, va fi numărat separat:

 • a) Nepăstrarea curațeniei în obiective - pentru fiecare constatare;

 • b) Angajații nu poartă uniforma sau echipamentul de protecție - pentru fiecare caz;

 • c) Practici de lucru periculoase - pentru fiecare caz;

 • d) Nerespectarea cerințelor privind zgomotul - pentru fiecare caz și zi;

 • e) Eșec în limitarea mirosurilor - pentru fiecare caz și zi;

 • f)  Descărcarea de levigat sau ape poluate în emisari - la fiecare constatare.

 • g) Stagnări de levigat sau apă poluată pe amplasament - pentru fiecare eveniment;

 • h) Neînregistrarea datelor corecte ale tuturor vehiculelor de transport al deșeurilor -pentru fiecare caz;

 • i)  Neasigurarea unui flux adecvat de intrare și de ieșire a deșeurilor pe amplasament-pentru fiecare caz;

 • j)  Nerespectarea traseelor stabilite de transfer a deșeurilor de la stațiile de transfer către instalațiile de tratare/eliminare - pentru fiecare caz;

 • k) Comportament necorespunzător al personalului Operatorului- pentru fiecare caz;

 • l)  Incălcări ale legii de către personalul Operatorului - pentru fiecare caz;

 • m) Orice altă nerespectare a acestui Contract, referitor la operarea stației de transfer -pentru fiecare caz.

Următoarele deficiente serioase în prestarea Serviciilor vor avea ca rezultat Avize de Rectificare Majoră:

 • 1.  Defectarea instalațiilor sau echipamentelor din cauza nerespectării cerințelor de întreținere stabilite în documentele puse la dispoziție de furnizor prin intermediul AC înaintea predării - pentru fiecare caz.

 • 2. Nefuncționarea, din vina Operatorului, a instalațiilor sau echipamentelor mai mult decât timpul rezonabil necesar, cum ar fi lipsa de personal, managementul incorect al pieselor de schimb/rezervă, etc. - pentru fiecare caz. Timpul de întrerupere sau nefuncționare este considerat nerezonabil dacă depășește următoarele limite:

 • - pentru stocarea deșeurilor biodegradabile și reziduale: 24 ore;

 • - pentru echipamentul de cântarire și înregistrare a deșeurilor: 24 ore

 • 3.  Sistarea Utilităților (ex. alimentarea cu apă sau energie electrică, dar fără a se limita la acestea), pentru o perioadă care împiedică desfășurarea normală a Serviciilor, din vina Operatorului, cum ar fi: lipsa de personal, administrarea neadecvată a instalațiilor și rețelelor, lipsa pieselor de schimb, etc. - pentru fiecare zi de lucru;

 • 4.  Refuzul acceptării în stația de transfer a următoarelor categorii de deșeuri:

 • - deșeurile de hârtie/carton colectate separat

 • - deșeurile de plastic și metal colectate separat

 • - deșeurile reziduale

 • - deșeurile vegetale din parcuri și grădini

 • - deșeuri biodegradabile din piețe

 • - deșeuri biodegradabile colectate de la populația din mediul urban

 • 5.  Amestecarea categoriilor diferite de deșeuri în același container - pentru fiecare caz;

 • 6. Acceptarea în stația de transfer a unor deșeuri care nu se găsesc în Autorizația de mediu-pentru fiecare caz;

 • 7.  Permiterea intrării în stația de transfer a unor mașini de transport deșeuri cu care nu există încheiat contract de prestări servicii - pentru fiecare caz;

 • 8.  Stocarea temporară a deșeurilor în stația de transfer în alte locuri decât în containerele de mare capacitate - pentru fiecare caz;

 • 9.  Arderea deșeurilor în stația de transfer - pentru fiecare caz;

 • 10. Livrarea către stațiile de compostare/stația de sortare/depozitul conforma altor categorii de deșeuri decât cele permise - pentru fiecare caz;

 • 11. Livrarea deșeurilor stocate în stația de transfer către alte destinații decât cele prevăzute în Contractul de delegare - pentru fiecare caz;

 • 12. Netrimiterea în termenul stabilit a rapoartelor prevăzute în prezentul Caiet de Sarcini -pentru fiecare caz;

 • 13. Neutilizarea adecvată a vehiculelor și echipamentului în conformitate cu Contractul -pentru fiecare caz;

 • 14. Condiții de muncă nesigure pentru personalul care operează facilitațile, inclusiv condiții neigienice, atmosferă sau temperatură necorespunzătoare, lipsa echipamentului de protecție - pentru fiecare caz și zi;

 • 15. Intreținerea echipamentului și bunurilor AC nu se realizează conform cerințelor producătorului - pentru fiecare constatare;

 • 16. Apariția repetată a deficiențelor de serviciu, care au fost deja rectificate dupa o Notă de Rectificare - pentru fiecare repetiție.

Stația de sortare a deșeurilor Craiova-Mofleni

Următoarele deficiențe ale Serviciului sunt considerate criterii de neconformitate și vor avea ca rezultat Avize de Rectificare din partea Autorității Contractante în conformitate cu Condițiile Contractului. Fiecare element al deficiențelor Serviciului, dacă este identificat, va fi numărat separat:

 • a) Nepăstrarea curațeniei în obiective - pentru fiecare constatare;

 • b) Angajații nu poartă uniforma sau echipamentul de protecție - pentru fiecare caz;

 • c) Practici de lucru periculoase - pentru fiecare caz;

 • d) Nerespectarea cerințelor privind zgomotul - pentru fiecare caz și zi;

 • e) Eșec în limitarea mirosurilor - pentru fiecare caz și zi;

 • f)  Descărcarea de levigat sau ape insuficient epurate - la fiecare constatare.

 • g) Scurgeri de levigat sau apă contaminată din amplasament - pentru fiecare eveniment;

 • h) Neînregistrarea datelor corecte ale tuturor vehiculelor de transport al deșeurilor - pentru fiecare caz;

 • i)  Comportament necorespunzător al personalului Operatorului - pentru fiecare caz;

 • j)  Incălcări ale legii de către personalul Operatorului - pentru fiecare caz;

 • k) Orice altă nerespectare a acestui Contract, referitor la operarea Stației de Sortare - pentru fiecare caz.

Următoarele deficiente serioase în prestarea Serviciilor vor avea ca rezultat Avize de Rectificare Majoră:

 • 1.  Defectarea instalațiilor sau echipamentelor din cauza nerespectării cerințelor de întreținere stabilite în documentele puse la dispoziție de furnizor prin intermediul Autorității Contractante înaintea predării - pentru fiecare caz.

 • 2. Nefuncționarea, din vina Operatorului, a instalațiilor sau echipamentelor mai mult decât timpul rezonabil necesar, cum ar fi lipsa de personal, managementul incorect al pieselor de schimb/rezervă, etc. - pentru fiecare caz. Timpul de întrerupere sau nefuncționare este considerat nerezonabil dacă depășește 48 ore

 • 3.  Sistarea Utilităților (ex. alimentarea cu apă sau energie electrică, dar fără a se limita la acestea), pentru o perioadă care împiedică desfășurarea normală a Serviciilor, din vina Operatorului, cum ar fi: lipsa de personal, administrarea neadecvată a instalațiilor și rețelelor, lipsa pieselor de schimb, etc. - pentru fiecare zi de lucru;

 • 4.  Sortare insuficientă sau ineficientă și incompletă a deșeurilor reciclabile ducând la obținerea de refuz de sortare cu conținut de material reciclabil sau perioade anormal de lungi de depozitare a materialelor reciclabile ce ar trebui predate (vândute) către valorificatori;

 • 5. Netrimiterea în termenul stabilit a rapoartelor prevăzute în prezentul Caiet de Sarcini -pentru fiecare caz;

 • 6. Neutilizarea adecvată a vehiculelor și echipamentului în conformitate cu Contractul -pentru fiecare caz;

 • 7.  Condiții de muncă nesigure pentru personalul care operează facilitațile, inclusiv condiții neigienice, atmosferă sau temperatură necorespunzătoare, lipsa echipamentului de protecție - pentru fiecare caz și zi;

 • 8. Intreținerea echipamentului și bunurilor Concendentului nu se realizează conform cerințelor producătorului - pentru fiecare constatare;

 • 9.  Apariția repetată a deficiențelor de serviciu, care au fost deja rectificate dupa o Notă de Rectificare - pentru fiecare repetiție.

Stațiile de compostare Calafat și Craiova-Mofleni

Următoarele deficiențe ale Serviciului sunt considerate criterii de neconformitate și vor avea ca rezultat Avize de Rectificare din partea Autorității Contractante în conformitate cu Condițiile Contractului. Fiecare element al deficiențelor Serviciului, dacă este identificat, va fi numărat separat:

 • a) Nepăstrarea curațeniei în obiective - pentru fiecare constatare;

 • b) Angajații nu poartă uniforma sau echipamentul de protecție - pentru fiecare caz;

 • c) Practici de lucru periculoase - pentru fiecare caz;

 • d) Nerespectarea cerințelor privind zgomotul - pentru fiecare caz și zi;

 • e) Eșec în limitarea mirosurilor - pentru fiecare caz și zi;

 • f)  Descărcarea de levigat sau ape insuficient epurate - la fiecare constatare.

 • g) Scurgeri de levigat sau apă contaminată din amplasament - pentru fiecare eveniment;

 • h) Neînregistrarea datelor corecte ale tuturor vehiculelor de transport al deșeurilor -pentru fiecare caz;

 • i)  Comportament necorespunzător al personalului Operatorului - pentru fiecare caz;

 • j)  Incălcări ale legii de către personalul Operatorului - pentru fiecare caz;

 • k) Orice altă nerespectare a acestui Contract, referitor la Stațiile de compostare - pentru fiecare caz.

Următoarele deficiente serioase în prestarea Serviciilor vor avea ca rezultat Avize de Rectificare Majoră:

 • 1.  Defectarea instalațiilor sau echipamentelor din cauza nerespectării cerințelor de întreținere stabilite în documentele puse la dispoziție de furnizor prin intermediul Autorității Contractan înaintea predării - pentru fiecare caz.

 • 2. Nefuncționarea, din vina Operatorului, a instalațiilor sau echipamentelor mai mult decât timpul rezonabil necesar, cum ar fi lipsa de personal, managementul incorect al pieselor de schimb/rezervă, etc. - pentru fiecare caz. Timpul de întrerupere sau nefuncționare este considerat nerezonabil dacă depășește 48 ore.

 • 3.  Sistarea Utilităților (ex. alimentarea cu apă sau energie electrică, dar fără a se limita la acestea), pentru o perioadă care împiedică desfășurarea normală a Serviciilor, din vina Operatorului, cum ar fi: lipsa de personal, administrarea neadecvată a instalațiilor și rețelelor, lipsa pieselor de schimb, etc. - pentru fiecare zi de lucru;

 • 4.  Tratarea insuficientă, ineficientă sau incompletă a deșeurilor biodegradabile, conducând la imposibilitatea valorificării compostului, imposibilitate determinată de calitatea scăzută - pentru fiecare 10 de tone de compost depozitat;

 • 5.  Netrimiterea în termenul stabilit a rapoartelor prevăzute în prezentul Caiet de Sarcini -pentru fiecare caz;

 • 6. Neutilizarea adecvată a vehiculelor și echipamentului în conformitate cu Contractul -pentru fiecare caz;

 • 7.  Condiții de muncă nesigure pentru personalul care operează facilitațile, inclusiv condiții neigienice, atmosferă sau temperatură necorespunzătoare, lipsa echipamentului de protecție - pentru fiecare caz și zi;

 • 8. Intreținerea echipamentului și bunurilor AC nu se realizează conform cerințelor producătorului - pentru fiecare constatare;

 • 9.  Apariția repetată a deficiențelor de serviciu, care au fost deja rectificate dupa o Notă de Rectificare - pentru fiecare repetiție.

ANEXA 4 DATE TEHNICE ALE STATIILOR DE TRANSFER

STATIA DE TRANSFER BĂILEȘTI

Stația de transfer Băilești se află amplasată pe teritoriul administrativ al localității Băilești, înpartea de sud, la aproximativ 1700 m de aceasta, într-o zonă cu puține denivelări.

Accesul la stație se realizează din drumul județean 561D Băilești-Rast.

Vecinătățile amplasamentului sunt:

 • - la Nord: groapa de gunoi a localității, canalul de irigații si localitatea Bailesti;

 • - la Est: drumul județean 561D, Băilești-Rast și teren pășune proprietate a CL Bailesti;

 • - la Sud: teren pășune proprietate a Consiliului Local Băilești, teren pe care se aflacâteva ruine si un canal de irigații;

 • - la Vest: drumul de pământ pe lângă canalul de irigații si teren arabil proprietăți particulare.

Situația cadastrala: amplasamentul este înregistrat conform CF 30631 UAT Bailesti, intravilan, municipiul Bailesti, nr. Topografic 30631: Tarla 228, parcela 3306/2.

Suprafața totală a imobilului este de 20.000 mp. Amplasamentul este liber de sarcină. Categoria de folosinta: curti-constructii.

În cadrul stației de transfer Băilești se va realiza preluarea următoarelor categorii de deșeuri provenite din zona 2 de colectare:

- Deșeuri reziduale: deșeuri reziduale menajere și similare, deșeuri reziduale din piețe, parcuri și grădini, deseuri ocazionale, deșeuri abandonate și deșeuri stradale

 • -   Deșeuri reciclabile menajere și similare, colectate pe 3 fracții: hârtie/carton, plastic/metal, sticlă

 • -  Deșeuri biodegradabile: deseuri biodegradabile colectate separat de la populația din mediul urban, Deșeuri verzi din parcuri si grădini și Deșeuri organice din piețe

Stația de transfer Băilești are o capacitate de transfer de 15.000 tone/an, va funcționa cu descărcare directă în containere de mare capacitate, fără compactare. Alte date tehnice sunt prezentate în continuare:

Date de intrare:

312 zile

80%

48 t/zi

8 muncitori

1 schimb

 • 8 ore/schimb

6 zile/săptămână

40 mc

250 kg/mc

 • 9 t

90%


Numarul total de zile de functionare statie pe an -

Nivelul mediu de incarcare al statiei

Capacitatea zilnica de lucru

Numar personalului de deservire inclusiv personal paza

Număr de schimburi /zi

Număr de ore /schimb

Număr de zile/săptămână

Capacitate containere

Densitate deseuri incarcate in container

Capacitate teoretica container

Grad de incarcare container

Date de intrare / ieșire:

9

Deșeuri reziduale - la Depozit

Deșeuri reciclabile- la Statie de sortare Craiova-Mofleni

Deseuri biodegradabile - la Stație de compostare Calafat

Cantitătile și categoriile de deșeuri estimate a intra în ST Băilești pe perioada de derulare a contractului de delegare sunt cele mentionate in Caietul de Sarcini

Distanțele estimate de la stația de transfer Băilești la cele trei instalații sunt:

 • -  ST Băilești - Depozit = 75 km

 • -  ST Băilești - SS Craiova-Mofleni = 75.5 km

 • -  STBăilești - SC Calafat = 47 km

În cadrul statiei de transfer sunt amenajate următoarele obiective:

 • - zona de transfer deșeuri

 • - împrejmuire și poartă de acces

 • - cântar rutier și cabina cântar (3,5 x 2,5 x 2,7 m) dotată cu: birou cu extensie pentru monitor, imprimantă, scanner, scaun computer, scaune, rafturi documente, dulap haine, cuier

 • - cabina vestiar + grup sanitar (WC, chiuveta, dus), (6,0 x 2,5 x 2,7 m), dotată cu: banci cu 4 locuri, masă 4 persoane, dulap haine, cuier

 • - instalație spălare roți

 • - garaj: birou, scaune, cuier, raft documente, raft metalic scule, trusa scule

-sistemul de alimentare cu apă: foraj, sistem de pompare, rezervor de incendiu, stație de pompare, instalație de tratare a apei, rețeaua de apă menajeră, rețeaua de hidranți, rețeaua de apă de incendiu, cărucior cu furtun (L=50 m) pentru irigat spații verzi, pistol de stropit spații verzi, instalație spălat platforme cu jet sub presiune

 • - sistemul de canalizare: rețeaua de canalizare menajeră, canalizare pluvială, separator hidrocarburi, fosa vidanjabilă, decantor

 • - sistemul de alimentare cu energie electrică: racord la rețeaua națională, iluminat interior și exterior, grup electrogen

 • - sistem centralizat de monitorizare și control

 • - punct PSI: lopată, târnăcop, 3 găleți și ladă nisip

Zona de transfer deșeuri

Din punct de vedere constructiv statia de transfer este formată din 2 platforme betonate, una pentru descarcarea autogunoierelor, situata la cota de +3.00 m fata de CTN, si o a doua platforma pentru manevrarea autovehiculelor de transport a containerelor de 40 mc.

Statia de transfer este proiectata in asa fel incat sa prezinte intre platformele betonate de lucru, suprafete de circulatie cat mai reduse.

Dispunerea suprafetelor tehnologice de lucru in ceea ce priveste intrarile, iesirile si zonele de manevra pentru autospecialele folosite, este proiectata in asa fel incat sa se realizeze un traseu minim al vehiculelor.

Platforma betonata pentru descarcarea autogunoierelor este situata la cota de +3.00 m fata de CTN, diferenta de nivel de 3.00 m fiin realizată prin intermediul unei structuri de sprijin din beton armat. Accesul pe aceasta suprafata se realizeaza cu ajutorul unei rampe avand o panta de 10 % cu o latime de 7.00 m si lungime de aprox. 30 m.

Suprafata betonata pentru manevrarea autovehiculelor de transport a containerelor de 40 mc este realizata la nivelul solului si prezinta o arie distincta pentru stocarea containerelor umplute, in cazul in care masinile de transport nu sunt disponibile. Tot pe aceasta suprafata se vor depozita si containerele goale care urmeaza sa fie umplute, si o zona de acces la container unde autovehiculul de transport poate manevra, agata si ridica pe platforma proprie, containerul umplut cu deseuri.

Protectia ariei de descarcare a deseurilor in containere este realizata dintr-o structura metalica cu deschiderea totala de 19 m si doua travee in lungime totala de 14,70 m. Structura metalica cusectiuni cu inaltime variabila este alcatuita din table sudate, europrofile. Invelitoarea este realizata din tabla ondulata iar inchiderile pe cele 2 laturi sunt realizate din material similar invelitorii. Suprafata construita totala a structurii este de aprox. 279,30 mp

Alveolele pentru incarcarea containerelor au fost proiectate pentru containere cu dimensiunea maxima de 7 x 2,5 x 2,5m.

Platformele de manevra si descarcare prezintă o inclinatie de 0,5%, pentru colectarea apelor pluviale in sistemul de rigole cu gratar si sunt prevazute cu borduri.

Platforma de descarcare este prevazuta cu un prag din beton armat cu inaltimea de 0,30 m si grosimea de 0,30 m, pentru limitarea/stoparea deplasarii autogunoierii in etapa de basculare a deseurilor in containare. La limita dintre platforma de descarcare si taluz este prevăzut un parapet metalic cu rol de protectie.

Taluzul care se formeaza pe perimetrul platformei de descarcare are o panta de 1:2 si este inierbat pentru a evita posibila erodare a acestuia.

Imprejmuire si poarta acces

Pentru evitarea pătrunderii persoanelor străine si a animalelor in interiorul incintei amplasamentului, acesta este împrejmuit perimetral cu gard alcatuit din panouri de plasa sudata 1,5 m x 2,5 m, dispuse pe stalpi din teava rectangulara zincata, cu soclu din beton, pe fundatie din beton. Intrarea in incinta se face prin intermediul unei porți de acces din plasă de sarma galvanizata.

Cantar rutier si cabina cantar

La intrarea in incinta amplasamentului, după poarta de acces este prevăzut un cantar rutier pentru masinile de transport (gunoiere si masini cu platforma pentru containere). Cantarul are scopul de a stabili cantitatea de deseuri intrate si cantitatea de materiale iesite din incinta. Cantarul are structura supraterana mixta din beton si metal cu capacitatea maxima de 60 tone. Lungimea efectiva a platformei de cantarire este de 18,04 m iar latimea de 3,40 m, avand 2 rampe de acces din beton, cate una la fiecare capat al platformei, de lungime 5,60 m și panta de 9%..

Cantarul este prevazut cu o cabina tip eurocontainer avand dimensiunile 3,5 x 2,5 x 2,7 m. Containerul este dotat cu unitati tip split. Incalzirea in perioadele reci se asigura cu radiatoare electrice.

Cabina vestiar

Pentru vestiar este prevazut un eurocontainer cu grup sanitar (WC, chiuveta, dus), avand dimensiunile 6,0 x 2,5 x 2,7 m. Containerul este prevazut cu boiler apa calda, unitati tip split, ventilatoare. Incalzirea in perioadele reci se asigura cu radiatoare electrice.

Instalatie de spalare roti

In incinta statiei de transfer este amplasata instalatia de spalare roti autovehicule. Instalatia foloseste apa din rezervorul separator, care este o parte a sistemului. Apa este filtrata si curatata prin procedeul de separare/decantare namol si hidrocarburi, putand fi astfel reutilizata in procesul de spalare. Practic un astfel de sistem trebuie sa fie doar periodic completat cu apa in functie de cerinte si vidanjat reziduul colectat.

Garaj

Garajul este realizat pe o platforma betonata armata de 20 cm avand 3 pereti inchisi cu tablacutata si unul deschis pentru accesul utilajelor. Invelitoarea este realizata in tabla cutata.Dimensiunile in plan ale garajului sunt 12,00 m x 10,00 m si are o inaltime de 4,50 m la streasina. Structura de rezistenta este realizata stalpi metalici (25x25) si grinzi cu zabrele. Invelitoarea are o panta de 10%. In interiorul garajului este delimitat cu panouri termoizolante un spatiu pentru atelier mecanic. Garajul este racordat la retelele de apa menajera, canalizare si electricitate.

Alimentarea cu apă

Alimentarea cu apă pentru consum menajer si în scop tehnologic a stației de transfer, inclusiv rezerva de incendiu, este asigurată printr-un foraj hidrogeologic la o adâncime de 40 m (amplasat în partea de sud-vest a stației), echipat cu o pompă submersibilă (Q= 8,28 mc/h, H=50mCA) care va pompa apa in rezervorul de înmagazinare a apei (inclusiv pentru rezerva de incendiu).

Asigurarea apei pentru consum uman se va face cu dozatoare de apa potabila. Aceste dozatoare vor fi procurate de către Operator.

Gospodăria de apa este formata din:

 • -   foraj de alimentare,

 • -  rezervor de înmagazinare a apei (inclusiv rezerva de incendiu) din PAFS, semiîngropat de V=80 mc

 • -  - grup de pompare apa in rețeaua de incendiu, Gpi (Q=5 l/s, Hp= 40 mCA, P=2x5,8 kW)

 • -  - grup de pompare apa in rețeaua de apa potabila, GpA(Q=1 l/s, Hp= 20mCA, P=2x0,6 kW)

 • -   instalatie de tratare, Q=1 l/s

- o pompa GpI (Q=2 l/s, Hp= 30 mCA, P=1,23 kW) care alimentează rețeaua de hidranți de gradina și instalația de spălat roți.

Rețeaua de conducte de alimentare cu apă a diferitelor instalatii de pe amplasament se realizează prin conducte PEID de diferite dimensiuni.

Canalizarea

Reteaua de canalizare a apelor uzate din amplasament, este proiectata pentru următoarele tipuri de apă uzată generată.

 • - ape uzate menajere, de la grupurile sanitare (cabina cantar, vestiar, garaj) - sunt colectate de reteaua de canalizare menajera si stocate intr-un bazin vidanjabil subteran din beton armat cu capacitatea de 100 mc;

 • - ape rezultate din activitățile de spalare a platformelor si a containerelor si apa pluviala infestata (care cade pe platformele care se igienizeaza) sunt colectate cu o retea de apa uzata si transportate catre un bazin decantor, de unde sunt transferate catre separatorul de hidrocarburi si ulterior in reteua de canalizare pluviala. Bazinul decantor si separatorul de hidrocarburi sunt vidanjate periodic/cand este necesar.

 • - ape uzate tehnologic, rezultate din activitățile de igienizare a roților vehiculelor, sunt tratate si recirculate in acelasi scop de catre instalatia de spalat roti. Periodic se vidanjeaza namolul format (cca. 4 mc/an/masina spalata); apa pre-epurata in separatorul de hidrocarburi se va evacua in reteaua de canalizare pluviala

 • - ape pluviale, colectate de pe taluzuri și căile de acces, vor fi conduse de casiuri, rigole prefabricate, cămine de liniștire și conducte din PVC către rigola de colectare ape pluviale aferentă drumului județean DJ561D. Apele pluviale neinfestate, conventional curate, generate pe amplasament se vor colecta printr-un sistem format din guri de scurgere si conducte, se vor evacua in reteaua de canalizare pluviala a statiei de transfer care descarca in rigola de colectare ape pluviale aferenta drumului județean DJ 561D.

Alimentare cu energie electrica

Racord energie electrică:

Instalatiile de alimentare cu energie electrica, cuprind urmatoarele obiecte:

 • - racord electric LEA 20 kV la linia electrica existenta in zona;

 • - post trafo 20/0,4 kV de incinta, 100 kVA;

 • - retele electrice de forta de incinta;

 • - retele electrice de iluminat;

 • - instalatie paratrasnet.

Retelele de alimentare cu energie electrica a receptorilor de forta din incinta se asigura printr-o retea de cabluri subterane racordate la tabloul general alimentat din postul trafo de 100 kVA.

Caracteristicile electroenergetice ale obiectivului sunt:

 • - putere instalată Pi = 44,7 kW

 • - putere maxima absorbita Pa = 31,5 kW;

 • - tensiunea retelei Un = 3 x 400/230 Vca;

 • - frecventa retelei Fn = 50 ± 0,5 Hz;

 • - factor de putere cos cp = 0,92;

Pentru asigurarea energiei electrice necesara actionarii receptoarelor electrice ale instalatiilor functionale sau tehnologice, sunt prevăzute circuite electrice racordate la tablouri/firide de distributie electrice.

Iluminatul exterior:

Instalatiile electrice de iluminat exterior sunt alimentate din tabloul electric general, prin cablu electric subteran. Corpurile de iluminat de tip PVA - 2a sunt echipate cu lampi cu vapori de mercur de 250 W si drosel corespunzator lampii. Corpurile de iluminat sunt instalate pe stalpi din beton armat tip SE 4, fiecare stalp electric fiind dotat cu o cutie de sigurante electrice. Aprinderea si stingerea lampilor pentru iluminatul electric exterior, se poate face manual de la tabloul electric general TG, sau automat prin instalarea unui luxomat sau a unui ceas programator, care poate comanda aprinderea si stingerea lampilor in functie de lumina existenta sau a programarii anticipate. Fiecare stalp electric are placuta de avertizare cu inscriptia pericol de electrocutare.

Cai de acces

Sistemul rutier pentru drumurile din incinta si platforme tehnologice este de tip rigid, proiectat conform NP 081/2002 pentru un trafic de tip greu si anume:

 • - beton de ciment BcR4.5 de 20 cm;

 • - hartie Krafts sau folie PVC;

 • - nisip pilonat de 2 cm

 • - fundatie de piatra sparta de 20,0 cm;

 • - strat de balast de 20,0 cm;

 • - strat de nisip cu grosimea de 7 cm

 • - geotextil de separatie 600-800 g/mp.

La proiectarea traseului drumurilor interioare s-a avut in vedere asigurarea unei raze exterioare de racordare de minimum 12,50 m pentru a permite accesul si manevrarea autovehiculelor de transport a containerelor de 40 mc care au un cerc de viraj cu raza de minim 10 m.

Sunt prevazute un numar de 4 locuri de parcare cu dimensiunile 2,50 x 5,50 m dispuse sub un unghi de 90° fata de axul aleilor de acces auto . Structura rutiera a parcarilor este aceeasi cu structura de tip rigid proiectata pentru drumuri interioare si platforme tehnologice.

Accesul pietonal ce se dezvolta in incinta se face printr-o retea de alei pietonale cu latimea de 1.50 m. Aleile pietonale sunt realizate sub forma unui pavaj din beton de 5,0 cm grosime, asezat pe un strat de nisip pilonat de 10,0 cm grosime.

Spatii verzi

Spatiile verzi inclusiv taluzurile innerbate vor ocupa o suprafata de cca 0,30 ha din totalul suprafetei de 0,77 ha dedicate investitiei. Acesta zona este inierbata.

Personalul minim de deservire al statiei de transfer este de 5 lucrători, un singur schimb, astfel:

 • - 1 dispecer poarta;

 • - 2 soferi pentru manevrarea autovehiculelor de transport

 • - 1 operator (sofer), care asigura manevrarea containerelor pline in interiorul statiei de transfer;

 • - 1 muncitor necalificat pentru mentinerea curateniei in incinta.

La care se adauga personalul care asigura paza permanenta a obiectivului.

Stația de transfer îsi poate mari capacitatea de transfer, fără alte investiții suplimentare, prin lucrul in doua sau trei schimburi.

Alte dotări în statia de transfer

Statia de transfer va fi echipata cu urmatoarele utilaje, echipamente de transport si dotari:

 • - camioane cu sistem de ridicare a containerului - 3 buc

 • - incarcator frontal - 1 buc

 • - containere 40 mc - 12 buc


VMBRCATOR

MJME

SEMNĂTURĂ

CrBNTA

«EF€RAT»E«F€RTIZA. MRJ DATA

REXW*

cur*

WOTrVUl REVtZlART


Fluxul tehnologic în stația de transfer

Operatiile tehnologice in statia de transfer implica in principal,descarcarea autogunoierelor in containerele de 40 mc, urmate de transportul lor spre stațiile de sortare, compostare sau depozitul de deseuri municipale.

Pe una din platformele betonate ale zonei de transfer se desfasoara manevrele autogunoierelor, care aduc deseurile menajere colectate de operatorul autorizat, pentru a fi descarcate, iar pe cealalta se asigura accesul si manevra autovehiculului de transport la containere.Cu ajutorul bratului hidraulic aflat pe autovehiculul de transport, se efectueaza ridicarea containerului plin in vederea fixarii lui pe platforma mijlocului de transport. Prima suprafata trebuie sa asigure o diferenta de nivel intre suprafata propriu-zisa de lucru si baza containerului metalic de 3.00 m. In acest fel, se permite descarcarea usoara si rapida, numai prin basculare a deseurilor din autogunoiera in container.

Cele doua suprafete de lucru vor fi racordate la drumul de acces in statie si prezinta suprafete suficient de mari pentru manevrele mijloacelor de transport.

FLUX DE MATERIALE IN SPATIILE DE TRANSFER

Operarea statiei de transfer

Operatiunile de livrare a deseurilor municipale in statia de transfer se executa de catre operatori autorizați.

Autogunoiera incarcata cu deseuri, urca rampa de acces pe platforma de descarcare si se deplaseaza pana aproape de marginea platformei. De aici, autovehiculul incepe sa se deplaseze in ‘'marche-arriere'' si sa vireze pana in momentul in care atinge cu pneurile puntii din spate pragul inalt de 0,30 m pentru limitarea deplasarii. Numai in acest moment este permisa comanda de descarcare/basculare a autogunoierei in containerul metalic. Descarcarea deseurilor in container se va realiza prin intermediul unui dispozitiv de ghidare a deseurilor. Dupa ce a fost umplut, containerul metalic este asezat pe platforma autovehiculul de transfer, cu ajutorul dispozitivului hidraulic prevazut cu carlig de ridicare din dotarea vehicolului.

Statia de transfer va fi dotata cu trei autovehicule de transport. Fiecare autovehicul va transporta cate un container de 40 mc. Numarul de transporturi la depozit/ facilitati de tratare: 5-6 transporturi/zi. In perioadele de varf de activitate, un autovehicul de transport va ramane in statia de transfer pentru manevrarea containerelor incarcate, din zona de incarcare pe platforma de manevra, unde ele vor fi depozitate pana la disponibilizarea vehiculelor de transport.

La intrarea in stația de transfer, toate masinile vor fi cântărite si se vor înregistra datele privind ora sosirii/ora plecării, greutate la sosire/la iesire, zona din care provin deseurile, numărul masinii, numele soferului, date de identificare ale operatorului colector.

După cântărire toate masinile sunt direcționate către zona/platforma de descărcare a stației de transfer. Aici se face transferul deseurilor din autogunoierele transportatorului in containerele de 40 mc.

După descărcare, autogunoierele sunt direcționate către cântărire înainte de iesirea din Stația de transfer.

Containerele sunt poziționate cu masina cu cârlig (hook-lift) care si preia containerele pline pentru a le transporta la facilitățile de tratare/depozitare finala, după caz. Poziționarea containerelor in dreptul platformelor de descărcare se poate face si cu încărcătorul frontal din dotarea stației de transfer, daca nu este disponibila o masina cu cârlig.

Sistemul centralizat de monitorizare și control

Monitorizarea se va face in format electronic, in principal cu programul care se livrează împreuna cu cantarul. In acest scop, statia este dotata cu un PC, tastatura, imprimanta, copiator.

Următoarele date se înregistrează automat:

 • - Numărul masinii de transport

 • - Numele soferului

 • - Ora sosirii/plecării

 • - Cantitatea transportata: prin diferența intre cântărire plin/gol respectiv intrare/iesire

 • - Zilnic/lunar/trimestrial/anual se fac centralizatoare si interpretări ale datelor înregistrate la cantar.

Sistemul de urmarire a activitatii si comunicare asigura monitorizarea si controlul fluxului tehnologic pentru deseuri in statia de trasfer si comunicatia de date si voce necesara in cadrul amplasamentului.

Sistemul de urmarire a activitatii si comunicare este alcatuit din urmatoarele subsisteme:

 • - sistem de cantarire

 • - sistem de identificare automata a mijloacelor de transport

 • - sistem de comunicatie VoIP

In cabina cantar sunt instalate echimentele pentru sistemul de urmarire a activitatii si comunicare:

- sistemul de cantarire deseuri

- sistemul de recunoastere a numerelor de inmatriculare

- server VoIP si gateway VoIP cu 2 canale pentru racordarea la reteaua GSM/3G

- switch Juniper cu 12 porturi Gigabit Ethernet si suport Power-over-Ethernet

- telefon IP

- statie de lucru cu monitor

- imprimanta A4 laser

- UPS pentru echipamentele instalate

In zona garaj este instalat 1 telefon IP.

Sistemul intern de telefonie este implementat printr-un server VoIP instalat in cabina cantar. Telefoanele IP vor fi conectate in retea si alimentate prin cablu ethernet conectat la switch-ul din rack, conform figurii de mai jos. Comunicatia de telefonie se face peste linia de date (pachete IP).

Racordarea centralei telefonice la sistemul national de telecomunicatii se face prin sistem GSM/3G prin intermediul gateway-ului VoIP.

Cantarul instalat la intrarea pe amplasament este echipat cu sistem de recunoastere automata a numerelor de inmatriculare. Recunoasterea numerelor de inmatriculare se realizeaza in orice conditii de vreme, inclusiv in conditii de lumina slaba, vizibilitate redusa sau noapte. Calculatorul din zona de receptie este conectat cu sistemul de cantarire a deseurilor si sistemul de recunoastere a numerelor de inmatriculare. Se stocheaza informatii despre masa cantarita si numarul de inmatriculare, alaturi de toate datele necesare pentru auditarea ulterioara a inregistrarilor (data, ora, operator, etc) si se pot obtine raportari si grafice coordonate cu informatiile colectate de la sistemul de cantarire si sistemul de recunoastere a numerelor de inmatriculare.

STAȚIA DE TRANSFER CALAFAT

Amplasamentul stației de transfer se afla pe teritoriul administrativ al localitatii Calafat in partea de vest, la aproximativ 2600 m de aceasta.

Amplasamentul are urmatoarele vecinatati :

 • - la Nord: depozitul neconform de deseuri menajere si drumul judetean 553 intre Calafat si Ciupercenii Vechi;

 • - la Sud: teren pasune proprietate a consiliului local Calafat si teren impadurit proprietate a ocolului silvic;

 • - la Est: zona împădurita proprietate a ocolului silvic;

 • - la Vest: drumul de pamant de acces spre amplasament, zona împădurita proprietate a ocolului silvic si drumul județean 553 intre Calafat si Ciupercenii Vechi.

Situația cadastrala: amplasamentul este înregistrat conform CF 32244 UAT Calafat, in intravilanul municipiului Calafat, nr. cad. 2263, tarlaua 125, parcela 945.

Suprafața totală a imobilului este de 21.000 mp. Amplasamentul este liber de sarcină. Categoria de folosinta: curti-constructii.

Topografia actuala: Terenul este relativ plan avand o panta de 1.5 - 2% de la Nord spre Sud. Accesul pe amplasament se realizează din drumului județean DJ533, Calafat Ciuperceni.

Pe amplasamentul menționat se află stația de transfer Calafat, precum și stația de compostare Calafat. Ambele stații vor fi deservite și de niște obiective comune, prezentate în continuare:

 • 1. Clădirea administrativă

 • 2. Cântarul rutier și cabina recepție (3,5 x 2,5 x 2,7 m) dotată cu: birou cu extensie pentru monitor, imprimantă, scanner, scaun calculator, scaune, rafturi documente, dulap haine, cuier

 • 3. Instalația spălare roți

 • 4. Gospodăria de apă cu: foraj, sistem de pompare, rezervor de incendiu, stație de pompare, instalație de tratare a apei, rețeaua de apă menajeră, rețeaua de hidranți, rețeaua de apă de incendiu, cărucior cu furtun (L=50 m) pentru irigat spații verzi, pistol de stropit spații verzi, instalație spălat platforme cu jet sub presiune

 • 5. Garaj și atelier mecanic: : birou, scaune, cuier, raft documente, raft metalic scule, trusa scule

 • 6. Sistemul de canalizare: rețeaua de canalizare menajeră, canalizare pluvială, separator hidrocarburi, fosa vidanjabilă, decantor

 • 7. Sistemul de alimentare cu energie electrică: racord la rețeaua națională, iluminat interior și exterior, grup electrogen

 • 8. Sistem centralizat de monitorizare și control

 • 9. Punct PSI: loată, târnăcop, 3 găleți și ladă nisip

 • 7. Drumuri și alei

 • 8. Imprejmuire și poartă de acces

Clădirea administrativă

Clădirea administrativă este o construcție din cărămidă, tip parter, cu dimensiuni în plan 21,50 m x 10,50 m și suprafață utilă de 184,58 mp, înăltime liberă a parterului de 2,90 m și învelitoare din țiglă metalică. Are în componența sa următoarele compartimente:

 • •  birou 1: 21,47 mp

 • •  birou 2: 21,47 mp

 • •  secretariat: 21,42 mp

 • •  sala de mese: 32,63 mp

 • •  laborator: 21,18 mp

 • •  grup sanitar administrativ: 6,33 mp

 • •  vestiar femei: 2 x 6,52 mp

 • •  dusuri femei: 7,90 mp

 • •  grup sanitar femei: 3,76 mp

 • •  vestiar barbati: 2 x 6,74 mp

 • •  dusuri barbati: 7,90 mp

 • •  grup sanitar barbati: 3,76 mp

 • •  centrala termica: 10,24 mp

Grupurile sanitare pentru muncitori au intrari direct din exterior.Vestiarele sunt prevazute pentru flux curat/murdar si au acces direct din exterior.Centrala termica si boilerul vor fi montate in spatiul special amenajat cu fereastra proprie si cuintrare direct din exterior.

Imprejmuire si poarta acces

Pentru evitarea pătrunderii persoanelor străine si a animalelor in interiorul incintei amplasamentului, acesta este împrejmuit perimetral cu gard alcatuit din panouri de plasa sudata 1,5 m x 2,5 m, dispuse pe stalpi din teava rectangulara zincata, cu soclu din beton, pe fundatie din beton. Intrarea in incinta se face prin intermediul unei porți de acces din panouri de plasă zincată bordurată, într-un canat cu lungimea de 7 m și înălțimea de 1,80 m, care se deplasează pe role. Lungimea totala a gardului este de 653,00 m.

Cantar rutier

Zona de receptie a deseurilor este formata dintr-o alveola a drumului de acces pe amplasament in imediata vecinatate a portii de acces, pentru a permite verificarea si inregistrarea fiecarui vehicul de transport a deseurilor care intra sau ies din amplasament.

In zona de receptie este prevăzut un cantar rutier pentru masinile de transport (gunoiere si masini cu platforma pentru containere). Cantarul are structura supraterana mixta din beton si metal cu capacitatea maxima de 60 tone. Lungimea efectiva a platformei de cantarire este de 18,04 m iar latimea de 3,40 m, avand 2 rampe, cate una la fiecare capat al platformei, cu lungime de 5,60 m și panta de 9%.

Cabina cantar

Cantarul este prevazut cu o cabina, eurocontainer cu grup sanitar (WC, lavoar), avand dimensiunile 3,5 x 2,5 x 2,7 m. Containerul prefabricat este montat pe un soclu din beton armat, cu înălțimea de 30 cm. Containerul este dotat cu un lavoar racordat la rețeaua de alimentare cu apă și canalizare menajereă. Este dotat, de asemenea, cu instalații electrice (iluminat, prize, aer condiționat, tablou electric cu siguranță diferențială, priza de conexiune exterioară, iluminat exterior). Incălzirea se face cu un radiator electric.

Instalatie de spalare roti

In incinta statiei de transfer este amplasata instalatia de spalare roti autovehicule. Instalatia foloseste apa din rezervorul separator, care este o parte a sistemului. Apa este filtrata si curatata prin procedeul de separare/decantare namol si hidrocarburi, putand fi astfel reutilizata in procesul de spalare. Practic un astfel de sistem trebuie sa fie doar periodic completat cu apa in functie de cerinte.

Garaj și atelier mecanic

Au fost prevazute doua garaje cu atelier mecanic, unul in partea de sud a amplasamentului in zona statiei de transfer, si unul in partea de nord care sa deserveasca statia de compostare. Cele doua garaje sunt identice din punct de vedere arhitectural si structural.

Garajele sunt constructii metalice tip sopron, inchisa pe trei laturi cu pereti din tabla zincata cutata, avand dimensiunile in plan (10,50 x12,50m) si o inaltime de 4,50 m la

streasina. În garaj este amenajat atelierul mecanic, cu suprafață de 15 mp. Fiecare garaj împreună cu atelierul mecanic are suprafata construita de cca. 131,25 mp, fiind prevăzut cu o rampă de acces din exterior cu pantă de 3,75%.

Ambele garaje sunt construite la fel, si anume pe o platforma din beton armat de 20 cm avand 3 pereti inchisi cu panouri din tabla ondulata si unul deschis pentru accesul utilajelor. Acoperisul este proiectat intr-o singura apa, cu panta de 10%, iar invelitoarea este realizata in tabla cutata, pe pane metalice. Garajul este proiectat cu doua compartimente, unul pentru parcarea utilajelor si un compartiment cu destinatia atelier mecanic. In zona atelierului, invelitoarea si peretii vor fi realizati din panouri termoizolante tip sandwich. Pardoseala va avea grosimea de 20 cm, realizata din beton C 25/30, armat cu fibre de oțel.

Structura de rezistenta este realizata stalpi metalici si grinzi cu zabrele.

Garajul este racordat la retelele de apa menajera, canalizare si electricitate.

Alimentarea cu apă

Alimentarea cu apă pentru consum menajer si rezerva de incendiu a stației de transfer si a stației de compostare este asigurată prin executarea unui foraj hidrogeologic la o adâncime de 35 m echipat cu o pompă submersibilă cu urmatoarele caracteristici (Q=2,3l/s; Hp=50mCA); Pentru urmatorii consumatori necesarul de apa se asigura din bazinul de retentie apa pluviala, prin pompare in reteaua de irigatii (hidranti de gradina):

 • - spalare platforme

 • - spalare containere

- instalatie spalat roti

- stropit spatii verzi

- irigat gramezi de compost, daca va fi cazul

Apa va fi transportată de la foraj la rezervorul de înmagazinare printr-o conductă de PEID. Avand in vedere debit relativ mic de apa ce necesita potabilizare si caracteristicile relativ bune ale apei captate, sistemul de tratare este montat pe conducta de refulare catre consumatori, dupa verificarea in prelabil a pierderilor de sarcina in sistem.

Rezervorul de înmagazinare are un volum de 250 mc ce va constitui si rezervor de inmagazinare apa pentru stingerea incendiilor. Rezervorul este de tip suprateran, circular, metalic. Din rezervor, apa va fi pompata in rețeaua de consum menajer cu GP1 (Q=1 l/s, Hp=20 mCA) si in rețeaua de incendiu cu grupul de pompare GP2 (Q=5 l/s, Hp=60 mCA).

Evacuarea volumului de apa neconsumat, si care trebuie improspatat, se asigura printr-o golire de fund către bazinul de apa pluviala, prin reteaua de canalizare pluviala (conventional curata).

Bazinul de apa pluviala este prevazut cu un camin dotat cu un grup de pompare (Q=2 l/s, Hp =30 mCA) care alimentează rețeaua de hidranți de gradina.

Rețeaua de distribuire a apei este realizată din conducte PEID cu diametre cuprinse intre Dn 32 - 110 mm.

Sistemul de alimentare cu apa cuprinde si hidrantii exteriori de gradina pentru stropirea spatiilor verzi din incinta, precum si hidrantii exteriori pentru incendiu.

Canalizarea

Rețeaua de canalizare a apelor uzate din amplasament, este proiectata pentru următoarele tipuri de apă uzată generată.

 • - ape uzate menajere, de la grupurile sanitare - este colectata de reteaua de canalizare menajera si stocate intr-un bazin vidanjabil cu capacitatea de 100 mc;

 • - ape tehnologice, rezultate din activitățile de spalare a platformelor si a containerelor si apa pluviala infestata (care cade pe platformele care se igienizeaza si parcare auto) sunt colectate cu o retea de apa uzata si transportate catre bazinul decantor, de unde sunt evacuate intr-un separator de hidrocarburi. Decantorul si separatorul de hidrocarburi se vidanjeaza periodic, reziduurile fiind transportate la o statie de epurare municipala autorizata.

 • - ape uzate tehnologic, rezultate din activitățile de igienizare a roților vehiculelor, sunt tratate si recirculate in acelasi scop de catre instalatia de spalat roti. Periodic se vidanjeaza namolul format (cca. 4 mc/an/masina spalata) urmand a fi transportat la o statie de epurare municipala autorizata;

 • - levigat rezultat din procesul de compostare a deseurilor biodegradabile in zona de fermentare aeroba/padocuri acoperite. Levigatul se colecteaza cu un sistem de drenuri si se evacueaza intr-un bazin colector pentru levigat. Din acest bazin, levigatul este pompat peste gramezile proaspete de deseuri, pentru a le aduce la gradul de umiditate necesar in procesul de fermentare aeroba. Daca in bazinul colector nu este acumulata o cantitate suficienta de levigat pentru a acoperi necesarul de apa pentru stropit gramezile din padocuri, se va folosi apa din reteua de hidranti de gradina. Daca in caminul colector este stocat prea mult levigat, acesta se vidanjeaza si se transporta la o statoie de epurare municipala, autorizata sau la statia de epurare a depozitului conform, dupa caz, in functie de calitatea levigatului.

Apa pre-epurata in separatorul de hidrocarburi cu decantor se va evacua în bazinul de retentie apa pluviala (BRAP). Apele pluviale neinfestate, potențial curate, generate pe amplasament sevor colecta printr-un sistem format din guri de scurgere si conducte / rigole, si vor fi stocate in bazinul de retentie apa pluviala (BRAP), cu volumul de aprox. 400 mc. Bazinul este prevazut cu un sistem de preaplin situat la 1 m fata de limita superioara a bazinului. In situatia in care aceasta limita este depasita apa va fi evacuata catre viroagele/canalele existente in imediata vecinatate a amplasamentului. Bazinul este executat in sapatura deschisa, izolat cu materiale geosintetice.

Alimentare cu energie electrica

Racord energie electrică:

Instalatiile de alimentare cu energie electrica, cuprind urmatoarele obiecte:

- racord electric LEA 20 kV la linia electrica existenta in zona;

- post trafo de incinta;

- retele electrice de forta de incinta;

- retele electrice de ilumina

 • - instalație paratrăsnet.

Retelele de alimentare cu energie electrica a receptorilor de forta din incinta se asigura printr-o retea de cabluri subterane racordate la tabloul general alimentat din postul trafo de 630 kVA.

Caracteristicile electroenergetice ale obiectivului sunt:

 • - coeficient de simultaneitate Cs = 0,95

 • - putere istalata Pi = 439,5 kW;

 • - putere absorbita Pa = 394 kW x Cs = 374 kW;

 • - tensiunea de utilizare Un = 3 x 400/ 230 V c.a. -15 V c.a./ +10 V c.a.;

 • - frecventa retelei Fn = 50 ± 0,5 Hz;

 • - factor de putere mediu cos cp = 0,92;

Pentru asigurarea energiei electrice necesara actionarii receptoarelor electrice ale instalatiilor functionale sau tehnologice, sunt prevăzute circuite electrice racordate la tablouri/firide de distributie electrice.

Cai de acces

Accesul/iesirea autovehiculelor în si din stația de transfer se realizează prin intermediul unui drum de acces având lățimea maxima de 4,00 m conform extras de CF pus la dispozitie de Beneficiar.

Spatii verzi

Spatiile verzi inclusiv taluzurile innerbate ocupa o suprafata de cca 1,10 ha din totalul suprafetei de 2,1 ha dedicate investitiei.

În cadrul stației de transfer Calafat se va realiza preluarea următoarelor categorii de deșeuri provenite din zona de colectare Calafat:

 • -  Deșeuri reziduale: deșeuri reziduale menajere și similare, deșeuri reziduale din piețe, parcuri și grădini, deseuri ocazionale, deșeuri abandonate și deșeuri stradale

 • -   Deșeuri reciclabile menajere și similare, colectate pe 3 fracții: hârtie/carton, plastic/metal, sticlă

Stația de transfer Calafat are o capacitate de transfer de 12.000 tone/an, va funcționa cu descărcare directă în containere de mare capacitate, fără compactare.
Statia de transfer va fi amplasata intr-o incinta comuna cu statia de compostare. Astfel, o parte a infrastructurii va ficomuna pentru cele doua statii (clădirea administrativă, poarta, cabina poarta, cantarul rutier, imprejmuirea, drumul de acces, iluminatul exterior, reteaua de incendiu exterior etc.).

Alte date tehnice sunt prezentate în continuare:

Date de intrare:

312 zile

80%

38 t/zi

8 muncitori

1 schimb

8 ore/schimb

6 zile/săptămână

40 mc

250 kg/mc

9 t

90%


Numarul total de zile de functionare statie pe an -

Nivelul mediu de incarcare al statiei

Capacitatea zilnica de lucru

Numar personalului de deservire inclusiv personal paza

Număr de schimburi /zi

Număr de ore /schimb

Număr de zile/săptămână

Capacitate containere

Densitate deseuri incarcate in container

Capacitate teoretica container

Grad de incarcare container

Date de intrare/ieșire:

9

Deșeuri reziduale - la Depozit

Deșeuri reciclabile- la Statie de sortare Craiova-Mofleni

Cantitățile și categoriile de deșeuri estimate a intra în ST Calafat pe durata contractului de delegare șunt șunt cele mentionate in Caietul de Sarcini

Distanțele estimate de la stația de transfer Calafat la cele două instalații sunt:

 • -  ST Calafat - Depozit = 98km

 • -  ST Calafat - SS Craiova-Mofleni = 98.5 km

Descrierea constructivă a zonei de transfer

Din punct de vedere constructiv statia de transfer este construită din două platforme betonate, una pentru descarcarea autogunoierelor, situata la cota de +3.00 m fata de CTN, si o a doua platforma pentru manevrarea autovehiculelor de transport a containerelor de 40 mc.

Dispunerea suprafetelor tehnologice de lucru in ceea ce priveste intrarile, iesirile si zonele de manevra pentru autospecialele folosite, a fost aleasă in asa fel incat sa se realizeze un traseu minim al vehiculelor.

Platforma betonata pentru descarcarea autogunoierelor este situata la cota de +3.00 m fata de CTN. Diferenta de nivel de 3.00 m este realizată prin intermediul unei structuri de sprijin din beton armat. Accesul pe aceasta suprafata se realizeaza cu ajutorul unei rampe avand o panta de 10 % cu o latime de 7.00 m si lungime de aprox. 30 m.

Suprafata betonata pentru manevrarea autovehiculelor de transport a containerelor de 40 mc este realizata la nivelul solului si prezinta o arie distincta pentru stocarea containerelor umplute,in cazul in care masinile de transport nu sunt disponibile. Tot pe aceasta suprafata se vor depozita si containerele goale care urmeaza sa fie umplute, si o zona de acces la container unde autovehiculul de transport poate manevra, agata si ridica pe platforma proprie, containerul umplut cu deseuri.

Protectia ariei de descarcare a deseurilor in containere este realizata dintr-o structura metalica cu deschiderea totala de 19 m si doua travee in lungime totala de 14,70 m. Structura metalica cusectiuni cu inaltime variabila este alcatuita din table sudate, europrofile. Invelitoarea este realizata din tabla cutata iar inchiderile pe cele 2 laturi vor fi realizate din material similar invelitorii. Suprafata construita totala a structurii este de aprox. 279,30 mp.

Alveolele pentru incarcarea containerelor au fost proiectate pentru containere cu dimensiunea maxima de 7 x 2,5 x 2,5m. Platformele de manevra si descarcare prezintă o inclinatie de 0,5%, pentru colectarea apelor pluviale in sistemul de rigole cu gratar si sunt prevazute cu borduri.

Platforma de descarcare este prevazuta cu un prag din beton armat cu inaltimea de 0,30 m si grosimea de 0,30 m, pentru limitarea/stoparea deplasarii autogunoierii in etapa de basculare a deseurilor in containare. La limita dintre platforma de descarcare si taluz este prevăzut un parapet metalic cu rol de protectie.

Taluzul care se formeaza pe perimetrul platformei de descarcare are o panta de 1:2 este inierbat pentru a evita posibila erodare a acestuia.

Personalul minim de deservire al statiei de transfer este de 5 lucrători, un singur schimb, astfel:

- 1 dispecer poarta;

- 2 soferi pentru manevrarea autovehiculelor de transport

- 1 operator (sofer), care asigura manevrarea containerelor pline in interiorul statiei de transfer;

- 1 muncitor necalificat pentru mentinerea curateniei in incinta;

La care se adauga personalul care asigura paza permanenta a obiectivului.

Stația de transfer îsi poate mari capacitatea de transfer, fără alte investiții suplimentare, prinlucrul in doua sau trei schimburi.

Alte dotări în stația de transfer

Statia de transfer va fi echipata cu urmatoarele utilaje, echipamente de transport si dotari:

 • - camioane cu sistem de ridicare a containerului - 3 buc

 • - incarcator frontal - 1 buc

 • - containere 40 mc - 8 buc

Fluxul tehnologic în stația de transfer

Operatiile tehnologice in statia de transfer implica in principal,descarcarea autogunoierelor in containerele de 40 mc, urmate de transportul lor spre stațiile de sortare, compostare sau depozitul de deseuri municipale.

Pe una din platformele betonate ale zonei de transfer se desfasoara manevrele autogunoierelor, care aduc deseurile menajere colectate de operatorul autorizat, pentru a fi descarcate, iar pe cealalta se asigura accesul si manevra autovehiculului de transport la containere.Cu ajutorul bratului hidraulic aflat pe autovehiculul de transport, se efectueaza ridicarea containerului plin in vederea fixarii lui pe platforma mijlocului de transport. Prima suprafata trebuie sa asigure o diferenta de nivel intre suprafata propriu-zisa de lucru si baza containerului metalic de 3.00 m. In acest fel, se permite descarcarea usoara si rapida, numai prin basculare a deseurilor din autogunoiera in container.

Cele doua suprafete de lucru vor fi racordate la drumul de acces in statie si prezinta suprafete suficient de mari pentru manevrele mijloacelor de transport.

Operarea statiei de transfer

Operatiunile de livrare a deseurilor menajere in statia de transfer se executa de catre operatori autorizați.

Autogunoiera incarcata cu deseuri, urca rampa de acces pe platforma de descarcare si se deplaseaza pana aproape de marginea platformei. De aici, autovehiculul incepe sa se deplaseze in „marche-arriere” si sa vireze pana in momentul in care atinge cu pneurile puntii din spate pragul inalt de 0,30 m pentru limitarea deplasarii. Numai in acest moment este permisa comanda de descarcare/basculare a autogunoierei in containerul metalic. Descarcarea deseurilor in container se va realiza prin intermediul unui dispozitiv de ghidare a deseurilor. Dupa ce a fost umplut, containerul metalic este asezat pe platforma autovehiculul de transfer, cu ajutorul dispozitivului hidraulic prevazut cu carlig de ridicare din dotarea vehicolului. Statia de transfer este dotată cu 2 autovehicule de transport. Fiecare autovehicul va transporta cate un container de 40 mc. Numarul de transporturi la depozit: 2-3 transporturi/zi. In perioadele de varf de activitate, un autovehicul de transport va ramane in statia de transfer pentru manevrarea containerelor incarcate, din zona de incarcare pe platforma de manevra, unde ele vor fi depozitate pana la disponibilizarea vehiculelor de transport.

La intrarea in stația de transfer, toate mașinile vor fi cântărite si se vor înregistra datele privind ora sosirii/ora plecării, greutate la sosire/la iesire, zona din care provin deseurile, numărul masinii, numele soferului, date de identificare ale operatorului colector.

După cântărire toate masinile sunt direcționate către zona/platforma de descărcare a stației de transfer. Aici se face transferul deseurilor din autogunoierele transportatorului in containerele de 40 mc, cu care este dotata stația de transfer. După descărcare, autogunoierele sunt direcționate către cântărire înainte de iesirea din Stația de transfer.

Containerele sunt poziționate cu masina cu cârlig (hook-lift) care si preia containerele pline pentru a le transporta la facilitățile de tratare/depozitare finala, după caz. Poziționarea containerelor in dreptul platformelor de descărcare se poate face si cu încărcătorul frontal din dotarea stației de transfer, daca nu este disponibila o masina cu cârlig.

Sistemul de monitorizare și control este comun cu al stației de compostare Calafat si este descris la această instalație.

STAȚIA DE TRANSFER FILIAȘI

Amplasamentul se afla pe teritoriul administrativ al orasului Filiasi, in partea de sud-vest a localității, intr-o zona cu puține denivelări. Stația de transfer a localității Filiasi este construita in apropierea fostului complex zootehnic dezafectat. Stația de transfer ocupa o suprafața de 7.700 mp. Distanta de la limita amplasamentului pana la primele locuințe din orasul Filiasi este de aprox. 600 m si fata de centrul orasului de aprox 1,50 km.

Vecinătățile statiei de transfer sunt:

 • - la Nord: Terenuri cu destinație agricola;

 • - la Sud: Islaz (pasiune);

 • - la Est: Complex zootehnic (dezafectat);

 • - la Vest: Terenuri cu destinație agricola.

Situația cadastrala: amplasamentul este înregistrat conform CF 30747 oras Filiasi, intravilan, oras Filiasi, nr. tarla 114, nr. parcela 74/2.

Suprafața totală a imobilului este de 7.700 mp. Amplasamentul este liber de sarcini. Categoria de folosinta si destinatia terenului conform PUZ aprobat: zona unitati gospodarie comunala.

Topografia actuala: teren relativ plan, cu numeroase denivelari.

Accesul catre amplasament se face pe drumul ce deserveste complexul zootehnic (drum pietruit) si apoi pe un drum de pamant ce deserveste terenurile agricole si pasunea (islazul

În cadrul stației de transfer Filiași se va realiza preluarea următoarelor categorii de deșeuri provenite din zona de colectare Filiași:

 • -  Deșeuri reziduale: deșeuri reziduale menajere și similare, deșeuri reziduale din piețe, parcuri și grădini, deseuri ocazionale, deșeuri abandonate și deșeuri stradale

 • -   Deșeuri reciclabile menajere și similare, colectate pe 3 fracții: hârtie/carton, plastic/metal, sticlă

- Deșeuri biodegradabile: deșeuri biodegradabile colectate separat de la populația din mediul urban, Deșeuri verzi din parcuri si grădini și Deșeuri organice din piețe

Stația de transfer Filiași are o capacitate de transfer de 9.500 tone/an, va funcționa cu descărcare directă în containere de mare capacitate, fără compactare.

Alte date tehnice sunt prezentate în continuare:

Date de intrare:

312 zile

80%

30,45 t/zi

 • 7 muncitori

1 schimb

 • 8 ore/schimb

6 zile/săptămână

40 mc

250 kg/mc

 • 9 t

90%


Numarul total de zile de functionare statie pe an -

Nivelul mediu de incarcare al statiei

Capacitatea zilnica de lucru

Numar personalului de deservire inclusiv personal paza

Număr de schimburi /zi

Număr de ore /schimb

Număr de zile/săptămână

Capacitate containere

Densitate deseuri incarcate in container

Capacitate teoretica container

Grad de incarcare container

Date de intrare/ieșire:

9

Deșeuri reziduale- la Depozit

Deșeuri reciclabile- la Statie de sortare Craiova-Mofleni

Deșeuri biodegradabile - la stația de compostare Craiova-Mofleni

Cantitățile și categoriile de deseuri estimate a intra în ST Filiași pe durata contractului de delegare sunt cele mentionate in Caietul de Sarcini

Distanțele estimate de la stația de transfer Filiași la cele trei instalații sunt:

 • -  ST Filiași - Depozit = 43 km

 • -  ST Filiași - SS Craiova-Mofleni = 43.5 km

 • -  ST Filiași - SC Craiova-Mofleni = 43.5 km

În cadrul statiei de transfer sunt amenajate următoarele obiective:

 • - zona de transfer deșeuri

 • - împrejmuire și poartă de acces

 • - cântar rutier și cabina cântar (3,5 x 2,5 x 2,7 m) dotată cu: birou cu extensie pentru monitor, imprimantă, scanner, scaun calculator, scaune, rafturi documente, dulap haine, cuier

 • - cabina vestiar + grup sanitar (WC, chiuveta, dus), (6,0 x 2,5 x 2,7 m), dotată cu: banci cu 4 locuri, masă 4 persoane, dulap haine, cuier

 • - instalație spălare roți

 • - garaj: birou, scaune, cuier, raft documente, raft metalic scule, trusa scule

-sistemul de alimentare cu apă: foraj, sistem de pompare, rezervor de incendiu, stație de pompare, instalație de tratare a apei, rețeaua de apă menajeră, rețeaua de hidranți, rețeaua de apă de incendiu, cărucior cu furtun (L=50 m) pentru irigat spații verzi, pistol de stropit spații verzi, instalație spălat platforme cu jet sub presiune

 • - sistemul de canalizare: rețeaua de canalizare menajeră, canalizare pluvială, separator hidrocarburi, fosa vidanjabilă, decantor

 • - sistemul de alimentare cu energie electrică: racord la rețeaua națională, iluminat interior și exterior, grup electrogen

 • - sistem centralizat de monitorizare și control

 • - punct PSI: lopată, târnăcop, 3 găleți și ladă nisip

Zona de transfer deșeuri

Din punct de vedere constructiv statia de transfer are două platforme betonate, una pentru descarcarea autogunoierelor, situata la cota de +3.00 m fata de CTN, si o a doua platforma pentru manevrarea autovehiculelor de transport al containerelor de 40 mc.

Statia de transfer este proiectata in asa fel incat sa prezinte intre platformele betonate de lucru, suprafete de circulatie cat mai reduse. Dispunerea suprafetelor tehnologice de lucru in ceea ce priveste intrarile, iesirile si zonele de manevra pentru autospecialele folosite, a fost proiectata in asa fel incat sa se realizeze un traseu minim al vehiculelor.

Platforma betonata pentru descarcarea autogunoierelor este situata la cota de +3.00 m fata de CTN. Diferenta de nivel de 3.00 m se realizează prin intermediul unei structuri de sprijin din beton armat. Accesul pe aceasta suprafata se realizeaza cu ajutorul unei rampe avand o panta de 10 % cu o latime de 7.00 m si lungime de aprox. 30 m.

Suprafata betonata pentru manevrarea autovehiculelor de transport al containerelor de 40 mc este realizata la nivelul solului si prezinta o arie distincta pentru stocarea containerelor umplute, in cazul in care masinile de transport nu sunt disponibile. Tot pe aceasta suprafata se vor depozita si containerele goale care urmeaza sa fie umplute, si o zona de acces la container unde autovehiculul de transport poate manevra, agata si ridica pe platforma proprie, containerul umplut cu deseuri.

Protectia ariei de descarcare a deseurilor in containere este realizata dintr-o structura metalica cu deschiderea totala de 19 m si doua travee in lungime totala de 14,70 m. Structura metalica cusectiuni cu inaltime variabila este alcatuita din table sudate, europrofile. Invelitoarea este realizata din tabla ondulata iar inchiderile pe cele 2 laturi vor fi realizate din material similar invelitorii. Suprafata construita totala a structurii este de aprox. 279,30 mp.

Alveolele pentru incarcarea containerelor au fost proiectate pentru containere cu dimensiunea maxima de 7 x 2,5 x 2,5m.

Platformele de manevra si descarcare prezintă o inclinatie de 0,5%, pentru colectarea apelor pluviale in sistemul de rigole cu gratar si sunt prevazute cu borduri.

Platforma de descarcare este prevazuta cu un prag din beton armat cu inaltimea de 0,30 m si grosimea de 0,30 m, pentru limitarea/stoparea deplasarii autogunoierii in etapa de basculare a deseurilor in containare. La limita dintre platforma de descarcare si taluz este un parapet metalic cu rol de protectie.

Taluzul care se formeaza pe perimetrul platformei de descarcare are o panta de 1:2 si este inierbat pentru a evita posibila erodare a acestuia.

Imprejmuire si poarta acces

Pentru evitarea pătrunderii persoanelor străine si a animalelor in interiorul incintei amplasamentului, acesta este împrejmuit perimetral cu gard alcatuit din panouri de plasa sudata 1,5 m x 2,5 m, dispuse pe stalpi din teava rectangulara zincata, cu soclu din beton, pe fundatie din beton. Intrarea in incinta se face prin intermediul unei porți de acces din plasă de sarma galvanizata.

Cantar rutier si cabina cantar

La intrarea in incinta amplasamentului, după poarta de acces este prevăzut un cantar rutier pentru masinile de transport (gunoiere si masini cu platforma pentru containere). Cantarul are structura supraterana mixta din beton si metal cu capacitatea maxima de 60 tone. Lungimea efectiva a platformei de cantarire este de 18,04 m iar latimea de 3,40 m, avand 2 rampe de acces, cate una la fiecare capat al platformei, cu lungime de 5,60 m și panta de 9%.

Cantarul este prevazut cu o cabina, eurocontainer avand dimensiunile 3,5 x 2,5 x 2,7 m. Containerul este dotat cu unitati tip split. Incalzirea in perioadele reci se asigura cu radiatoare electrice.

Cabina vestiar

Pentru vestiar a fost prevazut un container cu grup sanitar (WC, chiuveta, dus), avand dimensiunile 6,0 x 2,5 x 2,7 m. Containerul este prevazut cu boiler apa calda, unitati tip split. Incalzirea in perioadele reci se asigura cu radiatoare electrice.

Instalatie de spalare roti

In incinta statiei de transfer este amplasata și instalatia de spalare roti autovehicule. Instalatia foloseste apa din rezervorul separator, care este o parte a sistemului. Apa este filtrata si curatata prin procedeul de separare/decantare namol si hidrocarburi, putand fi astfel reutilizata in procesul de spalare. Practic un astfel de sistem trebuie sa fie doar periodic completat cu apa in functie de cerinte si vidanjat reziduul colectat.

Garaj

Garajul este realizat pe o platforma betonata armata de 20 cm avand 3 pereti inchisi cu tabla cutata si unul deschis pentru accesul utilajelor. Invelitoarea este realizata in tabla cutata Dimensiunile in plan, interax, ale garajului sunt 12,00 m x 10,00 m si are o inaltime de 4,50 m la streasina. Structura de rezistenta este realizata stalpi metalici (25x25) si grinzi cu zabrele. Invelitoarea are o panta de 5%. In interiorul garajului este delimitat cu panouri termoizolante un spatiu pentru atelier mecanic. Garajul este racordat la retelele de apa menajera, canalizare si electricitate.

Alimentarea cu apă

Alimentarea cu apă, pentru consum menajer si în scop tehnologic, a stației de transfer, inclusiv rezerva de incendiu, se va asigura printr-un foraj hidrogeologic la o adâncime de 35 m, echipat cu o pompă submersibilă (Q=2,3 l/s, Hp=50m) care va pompa apa in rezervorul de incendiu. Asigurarea apei pentru consum uman se va face cu dozatoare de apa potabila. Aceste dozatoare vor fi procurate de către Operator.

Gospodăria de apa este formata din:

 • - foraj de alimentare,

 • - rezervorul de incendiu V=80 mc,

 • - grup de pompare apa in rețeaua de incendiu, Gpi (Q=5 l/s, Hp= 40 mCA, P=2x5,8 kW)

 • - grup de pompare apa in rețea de apa pentru grupurile sanitare,GpA (Q=1 l/s, Hp= 20 mCA, P=2x0,6 kW)

 • - instalatie de tratare a apei (Q= 1 l/s)

 • - o pompa GpI (Q=2 l/s, Hp= 30 mCA, P=1,23 kW) care alimentează rețeaua de hidranți de gradina și instalația de spălare roți.

Canalizarea

Rețeaua de canalizare a apelor uzate din amplasament, este proiectata pentru următoarele tipuri de apă uzată generată.

 • - ape uzate menajere, de la grupurile sanitare (cabina cantar, vestiar, garaj) - sunt colectate de reteaua de canalizare menajera si stocate intr-un bazin vidanjabil cu capacitatea de 100 mc;

 • - ape rezultate din activitățile de spalare a platformelor si a containerelor si apa pluvialainfestata (care cade pe platformele care se igienizeaza) sunt colectate cu o retea de apa uzata si transportate catre un bazin decantor, de unde sunt transferate catre separatorul de hidrocarburi. Dupa pre-purare apele sunt redate in reteaua pluvial. Bazinul decantor si separatorul de hidrocarburi sunt vidanjate periodic/cand este necesar, apele uzate fiind transportate la o stație de epurare municipală.

 • - ape uzate tehnologic, rezultate din activitățile de igienizare a roților vehiculelor, sunt tratate si recirculate in acelasi scop de catre instalatia de spalat roti. Periodic se vidanjeaza namolul format (cca. 4 mc/an/masina spalata);

Apa pre-epurata in separatorul de hidrocarburi se va evacua in reteaua de canalizare pluviala a statiei de transfer care descarca in paraul Cioranu. Apele pluviale neinfestate, conventional curate, generate pe amplasament se vor colecta printr-un sistem format din guri de scurgere si conducte, se vor evacua in reteaua de canalizare pluviala a statiei de transfer care descarca in paraul Cioranu.

Alimentare cu energie electrica

Racord energie electrică:

Instalatiile de alimentare cu energie electrica, cuprind urmatoarele obiecte:

 • - racord electric LEA 20 kV la linia electrica existenta in zona;

 • - post trafo 20/0,4 kV de incinta, 100 kVA;

 • - retele electrice de forta de incinta

 • - retele electrice de iluminat;

 • - instalatie paratrasnet

Retelele de alimentare cu energie electrica a receptorilor de forta din incinta se asigura printr-o retea de cabluri subterane racordate la tabloul general alimentat din postul trafo de 100 kVA.

Caracteristicile electroenergetice ale obiectivului sunt:

 • - putere absorbita (totala) Pa (kw) = 31,5 kW;

 • - tensiunea retelei Un = 3 x 400 Vca / 1 x 230 V ca;

 • - frecventa retelei Fn = 50 ± 0,5 Hz;

 • - factor de putere cos cp = 0,92;

Pentru asigurarea energiei electrice necesara actionarii receptoarelor electrice ale instalatiilor functionale sau tehnologice, sunt prevazute circuite electrice racordate la tablouri/firide de distributie electrice.

Iluminatul exterior:

Iluminatul exterior din cadrul obiectivului consta în iluminatul rutier si perimetral din interiorul platformei Statiei de transfer.

Pentru asigurarea confortului vizual la nivelul cailor rutiere si în unele zone de iluminat perimetral din interiorul statiei de transfer, iluminatul exterior se realizeaza cu corpuri de iluminat stradale prevazute cu o lampa de tip DELFIN-03-250 sau similar, montate pe stâlpi metalici.Corpurile de iluminat vor avea gradul de protectie IP66.

Cai de acces

Sistemul rutier proiectat pentru drumurile din incinta si platforme tehnologice este de tip rigid, proiectat conform NP 081/2002 pentru un trafic de tip greu si anume:

 • - beton de ciment BcR4.5 de 20 cm;

- hartie Krafts sau folie PVC;

- nisip pilonat de 2 cm;

- fundatie de piatra sparta de 20,0 cm;

- strat de balast de 20,0 cm;

- strat de nisip cu grosimea de 7 cm

- geotextil de separatie 600-800 g/mp.

La proiectarea traseului drumurilor interioare s-a avut in vedere asigurarea unei raze exterioare de racordare de minimum 12,50 m pentru a permite accesul si manevrarea autovehiculelor de transport a containerelor de 40 mc care au un cerc de viraj cu raza de minim 10 m.

Vor fi prevazute un numar de 4 locuri de parcare cu dimensiunile 2,50 x 5,50 m dispuse sub un unghi de 90° fata de axul aleilor de acces auto pentru fiecare statie de trasfer. Structura rutiera a parcarilor este aceeasi cu structura de tip rigid proiectata pentru drumuri interioare si platforme tehnologice.

Accesul pietonal in incinta se va face printr-o retea de alei pietonale cu latimea de 1.50 m. Aleile pietonale sunt realizate sub forma unui pavaj din beton de 5,0 cm grosime, asezat pe un strat de nisip pilonat de 10,0 cm grosime.

Spatii verzi

Spatiile verzi inclusiv taluzurile inierbate vor ocupa o suprafata de cca 0,30 ha din totalul suprafetei de 0,77 ha dedicate investitiei.

Personalul minim de deservire al statiei de transfer este de 4 lucrători, un singur schimb, astfel:

- 1 dispecer poarta;

- 1 sofer pentru manevrarea autovehiculelor de transport

- 1 operator (sofer), care asigura manevrarea containerelor pline in interiorul statiei de transfer;

- 1 muncitor necalificat pentru mentinerea curateniei in incinta.

La care se adauga personalul care asigura paza permanenta a obiectivului.

Stația de transfer îsi poate mari capacitatea de transfer, fără alte investiții suplimentare, prin lucrul in doua sau trei schimburi.

Alte dotări în stația de transfer

Statia de transfer va fi echipata cu urmatoarele utilaje, echipamente de transport si dotari:

 • - camioane cu sistem de ridicare a containerului - 1 buc

 • - incarcator frontal - 1 buc

 • - containere 40 mc - 6 buc


28


Fluxul tehnologic în stația de transfer Filiași

Operatiile tehnologice in statia de transfer implica in principal,descarcarea autogunoierelor in containerele de 40 mc, urmate de transportul lor spre stațiile de sortare, compostare sau depozitul de deseuri municipale.

Pe una din platformele betonate ale zonei de transfer se desfasoara manevrele autogunoierelor, care aduc deseurile menajere colectate de operatorul autorizat, pentru a fi descarcate, iar pe cealalta se asigura accesul si manevra autovehiculului de transport la containere.Cu ajutorul bratului hidraulic aflat pe autovehiculul de transport, se efectueaza ridicarea containerului plin in vederea fixarii lui pe platforma mijlocului de transport. Prima suprafata trebuie sa asigure o diferenta de nivel intre suprafata propriu-zisa de lucru si baza containerului metalic de 3.00 m. In acest fel, se permite descarcarea usoara si rapida, numai prin basculare a deseurilor din autogunoiera in container.

Cele doua suprafete de lucru vor fi racordate la drumul de acces in statie si prezinta suprafete suficient de mari pentru manevrele mijloacelor de transport.

Fluxul tehnologic în stația de transfer Filiași este prezentat în schema următoare:

Operarea statiei de transfer

Operatiunile de livrare a deseurilor menajere in statia de transfer se executa de catre un operator autorizat.

Autogunoiera incarcata cu deseuri, urca rampa de acces pe platforma de descarcare si se deplaseaza pana aproape de marginea platformei. De aici, autovehiculul incepe sa se deplaseze in „marche-arriere” si sa vireze pana in momentul in care atinge cu pneurile puntii din spate pragul inalt de 0,30 m pentru limitarea deplasarii. Numai in acest moment este permisa comanda de descarcare/basculare a autogunoierei in containerul metalic. Descarcarea deseurilor in container se va realiza prin intermediul unui dispozitiv de ghidare a deseurilor. Dupa ce a fost umplut, containerul metalic este asezat pe platforma autovehiculului de transfer, cu ajutorul dispozitivului hidraulic prevazut cu carlig de ridicare din dotarea vehiculului. Statia de transfer este dotata cu un autovehicul de transport. Acesta va transporta cate un container de 40 mc. Numarul de transporturi la depozit/ statie de compostare/ statie de sortare va fi de 3-4 transporturi/zi. In perioadele de varf de activitate mutarea containerelor incarcate, din zona de incarcare pe platforma de manevra, unde ele vor fi depozitate, pana la disponibilizarea vehiculelor de transport, se va face cu incarcatorul frontal.

La intrarea in stația de transfer, toate mașinile vor fi cântărite si se vor înregistra datele privind ora sosirii/ora plecării, greutate la sosire/la iesire, zona din care provin deseurile, numărul masinii, numele soferului, date de identificare ale operatorului colector.

După cântărire toate masinile sunt direcționate către zona/platforma de descărcare a stației de transfer. Aici se face transferul deseurilor din autogunoierele transportatorului in containerele de 40 mc, cu care este dotată stația de transfer. După descărcare, autogunoierele sunt direcționate către cântărire înainte de iesirea din stație.

Containerele sunt poziționate cu masina cu cârlig (hook-lift) care si preia containerele pline pentru a le transporta la facilitățile de tratare/depozitare finala, după caz. Poziționarea containerelor in dreptul platformelor de descărcare se poate face si cu încărcătorul frontal din dotarea stației de transfer, daca nu este disponibila o masina cu cârlig.

Sistemul centralizat de monitorizare și control

Monitorizarea se va face in format electronic, in principal cu programul care se livrează împreuna cu cantarul. In acest scop, statia este dotata cu un PC, tastatura, imprimanta, copiator.

Următoarele date se înregistrează automat:

 • - Numărul masinii de transport

 • - Numele soferului

 • - Ora sosirii/plecării

 • - Cantitatea transportata: prin diferența intre cântărire plin/gol respectiv intrare/iesire

 • - Zilnic/lunar/trimestrial/anual se fac centralizatoare si interpretări ale datelor înregistrate la cantar.

Sistemul de urmarire a activitatii si comunicare asigura monitorizarea si controlul fluxului tehnologic pentru deseuri in statia de trasfer si comunicatia de date si voce necesara in cadrul amplasamentului.

Sistemul de urmarire a activitatii si comunicare este alcatuit din urmatoarele subsisteme:

 • - sistem de cantarire

 • - sistem de identificare automata a mijloacelor de transport

 • - sistem de comunicatie VoIP

In cabina cantar sunt instalate echimentele pentru sistemul de urmarire a activitatii si comunicare:

 • - sistemul de cantarire deseuri

 • - sistemul de recunoastere a numerelor de inmatriculare

 • - server VoIP si gateway VoIP cu 2 canale pentru racordarea la reteaua GSM/3G

- switch Juniper cu 12 porturi Gigabit Ethernet si suport Power-over-Ethernet - telefon IP

- statie de lucru cu monitor

- imprimanta A4 laser

- UPS pentru echipamentele instalate

In zona garaj este instalat 1 telefon IP.

Sistemul intern de telefonie este implementat printr-un server VoIP instalat in cabina cantar. Telefoanele IP vor fi conectate in retea si alimentate prin cablu ethernet conectat la switch-ul din rack, conform figurii de mai jos. Comunicatia de telefonie se face peste linia de date (pachete IP).

Racordarea centralei telefonice la sistemul national de telecomunicatii se face prin sistem GSM/3G prin intermediul gateway-ului VoIP.

Cantarul instalat la intrarea pe amplasament este echipat cu sistem de recunoastere automata a numerelor de inmatriculare. Recunoasterea numerelor de inmatriculare se realizeaza in orice conditii de vreme, inclusiv in conditii de lumina slaba, vizibilitate redusa sau noapte. Calculatorul din zona de receptie este conectat cu sistemul de cantarire a deseurilor si sistemul de recunoastere a numerelor de inmatriculare. Se stocheaza informatii despre masa cantarita si numarul de inmatriculare, alaturi de toate datele necesare pentru auditarea ulterioara a inregistrarilor (data, ora, operator, etc) si se pot obtine raportari si grafice coordonate cu informatiile colectate de la sistemul de cantarire si sistemul de recunoastere a numerelor de inmatriculare.

STAȚIA DE TRANSFER DOBREȘTI

Comuna Dobresti este așezata in partea sud-estica a județului Dolj. Se afla la 40 Km fata de capitala județului, pe direcția sud. Amplasamentul se afla pe teritoriul administrativ al satului Caciulatesti, comuna Dobresti, in partea de est a localității, la aproximativ 1.310 m de centrul acesteia.

Amplasamentul are o suprafață totala de 50.000 mp, din care sunt necesari pentru constructia Statiei de transfer 11.805 mp.

Vecinătățile locației sunt:

 • - la Nord: teren arabil (proprietate Consiliului Local);

 • - la Sud: drum de exploatare din pământ;

 • - la Est: teren arabil (proprietăți particulare);

 • - la Vest: teren arabil (proprietăți particulare);

Situația cadastrala: amplasamentul este înregistrat conform CF 30064 comuna Dobresti, intravilan, apartine domeniului public al comunei Dobresti, aflat in administrarea Consiliului Judetean Dolj.

Amplasamentul este liber de sarcini. Categoria de folosinta si destinatia terenului conform PUG si PUZ aprobat: zona unitati gospodarie comunala.

Topografia actuala: Terenul este aproximativ plan cu o panta lina (dinspre extremitati catre centru), cu vegetatie putina (iarba) datorita substratului nisipos.

Accesul catre amplasament se realizează prin intermediul unui drum de acces având lățimea minimă de 4,00 m. Distanta pana la drumul comunal este de circa 1.200 m.

În cadrul stației de transfer Dobrești se va realiza preluarea următoarelor categorii de deșeuri provenite din zona de colectare Dobrești:

 • -  Deșeuri reziduale: deșeuri reziduale menajere și similare, deșeuri reziduale din piețe, parcuri și grădini, deșeuri ocazionale, deșeuri abandonate și deșeuri stradale

 • -   deșeuri reciclabile colectate separat pe 3 fracții

 • -   deseuri biodegradabile din piete

Stația de transfer Dobrești are o capacitate de transfer de 11500 tone/an, va funcționa cu descărcare directă în containere de mare capacitate, fără compactare.

Alte date tehnice sunt prezentate în continuare:

Date de intrare:

312 zile

80%

36,86 t/zi

8 muncitori

1 schimb

 • 8 ore/schimb

6 zile/săptămână

40 mc

250 kg/mc

 • 9 t

90%


Numarul total de zile de functionare statie pe an -

Nivelul mediu de incarcare al statiei

Capacitatea zilnica de lucru

Numar personalului de deservire inclusiv personal paza

Număr de schimburi /zi

Număr de ore /schimb

Număr de zile/săptămână

Capacitate containere

Densitate deseuri incarcate in container

Capacitate teoretica container

Grad de incarcare container

Date de intrare/ieșire:

9

Deșeuri reziduale - la Depozit

Deșeuri reciclabile - la Statie de sortare Craiova-Mofleni

Deseuri biodegradabile din piete - la Statia de compostare Craiova-Mofleni

Cantitățile și categoriile de deșeuri eștimate a intra în ST Dobrești pe perioada de derulare a contractului de delegare șunt cele mentionate in Caietul de Sarcini .

Diștanțele eștimate de la ștația de tranșfer Dobrești la cele două inștalații șunt:

 • -  ST Dobrești - Depozit = 55 km

 • -  ST Dobrești - SS Craiova-Mofleni = 55.5 km

 • -  ST Dobrești - SC Craiova -Mofleni = 55.5 km

În cadrul ștatiei de tranșfer șunt amenajate următoarele obiective:

 • - zona de tranșfer deșeuri

 • - împrejmuire și poartă de acceș

 • - cântar rutier și cabina cântar (3,5 x 2,5 x 2,7 m) dotată cu: birou cu extenșie pentru monitor, imprimantă, șcanner, șcaun calculator, șcaune, rafturi documente, dulap haine, cuier

 • - cabina veștiar + grup șanitar (WC, chiuveta, duș), (6,0 x 2,5 x 2,7 m), dotată cu: banci cu 4 locuri, mașă 4 perșoane, dulap haine, cuier

 • - inștalație șpălare roți

 • - garaj: birou, șcaune, cuier, raft documente, raft metalic șcule, trușa șcule

-șiștemul de alimentare cu apă: foraj, șiștem de pompare, rezervor de incendiu, ștație de pompare, inștalație de tratare a apei, rețeaua de apă menajeră, rețeaua de hidranți, rețeaua de apă de incendiu, cărucior cu furtun (L=50 m) pentru irigat spații verzi, pistol de stropit spații verzi, instalație spălat platforme cu jet sub presiune

 • - sistemul de canalizare: rețeaua de canalizare menajeră, canalizare pluvială, separator hidrocarburi, fosa vidanjabilă, decantor

 • - sistemul de alimentare cu energie electrică: racord la rețeaua națională, iluminat interior și exterior, grup electrogen

 • - sistem centralizat de monitorizare și control

 • - punct PSI: lopată, târnăcop, 3 găleți și ladă nisip

Zona de transfer deșeuri

Din punct de vedere constructiv statia de transfer are două platforme betonate, una pentru descarcarea autogunoierelor, situata la cota de +3.00 m fata de CTN, si o a doua platforma pentru manevrarea autovehiculelor de transport al containerelor de 40 mc.

Statia de transfer este proiectata in asa fel incat sa prezinte intre platformele betonate de lucru,suprafete de circulatie cat mai reduse. Dispunerea suprafetelor tehnologice de lucru in ceea ce priveste intrarile, iesirile si zonele de manevra pentru autospecialele folosite, este in asa fel incat sa se realizeze un traseu minim al vehiculelor.

Platforma betonata pentru descarcarea autogunoierelor este situata la cota de +3.00 m fata de CTN. Diferenta de nivel de 3.00 m este realizată prin intermediul unei structuri de sprijin din beton armat. Accesul pe aceasta suprafata se realizeaza cu ajutorul unei rampe avand o panta de 10 % cu o latime de 7.00 m si lungime de aprox. 30 m.

Suprafata betonata pentru manevrarea autovehiculelor de transport al containerelor de 40 mc este realizata la nivelul solului si prezinta o arie distincta pentru stocarea containerelor umplute, in cazul in care masinile de transport nu sunt disponibile. Tot pe aceasta suprafata se vor depozita si containerele goale care urmeaza sa fie umplute, si o zona de acces la container unde autovehiculul de transport poate manevra, agata si ridica pe platforma proprie, containerul umplut cu deseuri.

Protectia ariei de descarcare a deseurilor in containere este realizata dintr-o structura metalica cu deschiderea totala de 19 m si doua travee in lungime totala de 14,70 m. Structura metalica cusectiuni cu inaltime variabila este alcatuita din table sudate, europrofile. Invelitoarea este realizata din tabla ondulata iar inchiderile pe cele 2 laturi sunt realizate din material similar invelitorii. Suprafata construita totala a structurii este de aprox. 279,30 mp.

Alveolele pentru incarcarea containerelor au fost proiectate pentru containere cu dimensiunea maxima de 7 x 2,5 x 2,5m.

Platformele de manevra si descarcare prezintă o inclinatie de 0,5%, pentru colectarea apelor pluviale in sistemul de rigole cu gratar si vor fi prevazute cu borduri.

Platforma de descarcare este prevazuta cu un prag din beton armat cu inaltimea de 0,30 m si grosimea de 0,30 m, pentru limitarea/stoparea deplasarii autogunoierii in etapa de basculare a deseurilor in containare. La limita dintre platforma de descarcare si taluz se prevede un parapet metalic cu rol de protectie.

Taluzul care se formeaza pe perimetrul platformei de descarcare are o panta de 1:2 si este inierbat pentru a evita posibila erodare a acestuia.

Imprejmuire si poarta acces

Pentru evitarea pătrunderii persoanelor străine si a animalelor in interiorul incintei amplasamentului, acesta este împrejmuit perimetral cu gard alcatuit din panouri de plasa sudata 1,5 m x 2,5 m, dispuse pe stalpi din teava rectangulara zincata, cu soclu din beton, pe fundatie din beton. Intrarea in incinta se face prin intermediul unei porți de acces din plasă de sarma galvanizata.

Cantar rutier si cabina cantar

La intrarea in incinta amplasamentului, după poarta de acces este prevăzut un cantar rutier pentru masinile de transport (gunoiere si masini cu platforma pentru containere).

Cantarul este cu structura supraterana mixta din beton si metal cu capacitatea maxima de 60 tone. Lungimea efectiva a platformei de cantarire este de 18,04 m iar latimea de 3,40 m, avand2 rampe de acces, cate una la fiecare capat al platformei, cu lungimea de 5,60 m și panta de 9%.

Cantarul este prevazut cu o cabina, eurocontainer avand dimensiunile 3,5 x 2,5 x 2,7 m. Containerul este dotat cu unitati tip split. Incalzirea in perioadele reci se asigura cu radiatoare electrice.

Cabina vestiar

Pentru vestiar a fost prevazut un container cu grup sanitar (WC, chiuveta, dus), avand dimensiunile 6,0 x 2,5 x 2,7 m. Containerul este prevazut cu boiler apa calda, unitati tip split. Incalzirea in perioadele reci se asigura cu radiatoare electrice.

Instalatie de spalare roti

In incinta statiei de transfer este amplasata instalatia de spalare roti autovehicule. Instalatia foloseste apa din rezervorul separator, care este o parte a sistemului. Apa este filtrata si curatata prin procedeul de separare/decantare namol si hidrocarburi, putand fi astfel reutilizata in procesul de spalare. Practic un astfel de sistem trebuie sa fie doar periodic completat cu apa in functie de cerinte si vidanjat reziduul colectat.

Garaj

Garajul va fi realizat pe o platforma betonata armata de 20 cm avand 3 pereti inchisi cu tabla cutata si unul deschis pentru accesul utilajelor. Invelitoarea este realizata in tabla cutata. Dimensiunile in plan ale garajului sunt 12,00 m x 10,00 m si are o inaltime de 4,50 m la streasina. Structura de rezistenta este realizata stalpi metalici (25x25) si grinzi cu zabrele. Invelitoarea are o panta de 5%. In interiorul garajului este delimitat cu panouri termoizolante un spatiu pentru atelier mecanic. Garajul va fi racordat la retelele de apa menajera, canalizare si electricitate.

Alimentarea cu apă

Alimentarea cu apă pentru consum menajer si rezerva de incendiu, a stației de transferDobresti, se va asigura dintr-un foraj hidrogeologic la o adâncime de 40 m, echipat cu o pompă submersibilă (Q=2,3 l/s, Hp=50m) care va pompa apa in rezervorul de incendiu. Asigurarea apei pentru consum uman se va face cu dozatoare de apa potabila. Aceste dozatoare vor fi procurate de către Operator.

Gospodăria de apa este formata din:

 • -   forajul de alimentare,

 • -  rezervorul de incendiu V=80 mc,

 • -  grup de pompare apa in rețeaua de incendiu, Gpi (Q=5 l/s, Hp= 40 mCA, P=2x5,8 kW)

 • -  grup de pompare apa in rețea de apa pentru grupurile sanitareGpA (Q=1 l/s, Hp= 20 mCA, P=2x0,6 kW)

 • -   instalatie de tratare.

Pentru urmatorii consumatori necesarul de apa se asigura din bazinul de retentie apa pluviala (BRAP), prin pompare in reteaua de irigatii (hidranti de gradina):

 • - spalare platforme

 • - instalatie spalat roti

- stropit spatii verzi

Pompa pentru reteaua de irigatii se monteaza intr-un camin si are urmatoarele caracteristici: Q= 2 l/s, Hp=30 mCA, P=1,23 kW..

Canalizarea

Rețeaua de canalizare a apelor uzate din amplasament, este proiectata pentru următoarele tipuri de apă uzată generată.

 • - ape uzate menajere, de la grupurile sanitare - este colectata de reteaua de canalizare menajera si stocate intr-un bazin vidanjabil cu capacitatea de 100 mc;

 • - ape rezultate din activitățile de spalare a platformelor si a containerelor si apa pluviala infestata (care cade pe platformele care se igienizeaza si parcare auto) sunt colectate cu o retea de apa uzata si transportate catre bazinul decantor, de unde sunt evacuate intr-un separator de hidrocarburi. Decantorul si separatorul de hidrocarburi se vidanjeaza periodic, reziduurile fiind transportate la o statie de epurare municipala autorizata.

 • - ape uzate tehnologice, rezultate din activitățile de igienizare a roților vehiculelor, sunt tratate si recirculate in acelasi scop de catre instalatia de spalat roti. Periodic se vidanjeaza namolul format (cca. 4 mc/an/masina spalata) urmand a fi transportat la o statie de epurare municipala autorizata;

Apa pre-epurata in separatorul de hidrocarburi cu decantor se va evacua bazinul de retentie apa pluviala (BRAP). Apele pluviale neinfestate, conventional curate, generate pe amplasament se vor colecta printr-un sistem format din guri de scurgere si conducte, si vor fi stocate in bazinul de retentie apa pluviala (BRAP).

Alimentare cu energie electrica

Racord energie electrică:

Instalatiile de alimentare cu energie electrica, cuprind urmatoarele obiecte:

 • - racord electric LEA 20 kV la linia electrica existenta in zona;

 • - post trafo 20/0,4 kV de incinta, 100 kVA;

 • - retele electrice de forta de incinta ;

 • - retele electrice de iluminat ;

 • - instalatie paratrasnet .

Retelele de alimentare cu energie electrica a receptorilor de forta din incinta se asigura printr-o retea de cabluri subterane racordate la tabloul general alimentat din postul trafo de 100 kVA.

Caracteristicile electroenergetice ale obiectivului sunt:

 • - putere maxim absorbita Pa (kw) = 31,5 kW;

 • - tensiunea retelei Un = 3 x 400 Vca / 1 x 230 V ca;

 • - frecventa retelei Fn = 50 ± 0,5 Hz;

 • - factor de putere cos cp = 0,92;

Pentru asigurarea energiei electrice necesara actionarii receptoarelor electrice ale instalatiilor functionale sau tehnologice, se prevad circuite electrice racordate la tablouri/firide de distributie electrice.

Iluminatul exterior:

Instalatiile electrice de iluminat exterior sunt alimentate din tabloul electric general, prin cablu electric subteran. Corpurile de iluminat de tip PVA - 2a sunt echipate cu lampi cu vapori de mercur de 250 W si drosel corespunzator lampii. Corpurile de iluminat se instaleaza pe stalpi din beton armat tip SE 4. Fiecare stalp electric este dotat cu o cutie de sigurante electrice.

Aprinderea si stingerea lampilor pentru iluminatul electric exterior, se poate face manual de la tabloul electric general TG, sau automat prin instalarea unui luxomat sau a unui ceas programator, care poate comanda aprinderea si stingerea lampilor in functie de lumina existenta sau a programarii anticipate. Fiecare stalp electric are placuta de avertizare cu inscriptia pericol de electrocutare.

Cai de acces

Sistemul rutier proiectat pentru drumurile din incinta si platforme tehnologice este de tip rigid,proiectat conform NP 081/2002 pentru un trafic de tip greu si anume:

- beton de ciment BcR4.5 de 20 cm;

- hartie Krafts sau folie PVC;

- nisip pilonat de 2 cm;

- fundatie de piatra sparta de 20,0 cm;

- strat de balast de 20,0 cm;

- strat de nisip cu grosimea de 7 cm

- geotextil de separatie 600-800 g/mp.

La proiectarea traseului drumurilor interioare s-a avut in vedere asigurarea unei raze exterioarede racordare de minimum 12,50 m pentru a permite accesul si manevrarea autovehiculelor de transport a containerelor de 40 mc care au un cerc de viraj cu raza de minim 10 m.

Sunt prevazute un numar de 4 locuri de parcare cu dimensiunile 2,50 x 5,50 m dispuse sub un unghi de 90° fata de axul aleilor de acces auto. Structura rutiera a parcarilor este aceeasi cu structura de tip rigid proiectata pentru drumuri interioare si platforme tehnologice.

Accesul pietonal in incinta se va face printr-o retea de alei pietonale cu latimea de 1.50 m. Aleile pietonale sunt realizate sub forma unui pavaj din beton de 5,0 cm grosime, asezat pe un strat de nisip pilonat de 10,0 cm grosime.

Spatii verzi

Spatiile verzi inclusiv taluzurile inierbate vor ocupa o suprafata de cca 0,59 ha din totalul suprafetei de 1,18 ha dedicate investitiei.

Personalul minim de deservire al statiei de transfer este de 5 lucrători, un singur schimb, astfel:

- 1 dispecer poarta;

- 2 soferi pentru manevrarea autovehiculelor de transport

- 1 operator (sofer), care asigura manevrarea containerelor pline in interiorul statiei de transfer;

- 1 muncitor necalificat pentru mentinerea curateniei in incinta.

La care se adauga personalul care asigura paza permanenta a obiectivului.

Stația de transfer îsi poate mari capacitatea de transfer, fără alte investiții suplimentare, prin lucrul in doua sau trei schimburi.

Alte dotări în stația de transfer

Statia de transfer va fi echipata cu urmatoarele utilaje, echipamente de transport si dotari:

 • - camioane cu sistem de ridicare a containerului - 2 buc

 • - incarcator frontal - 1 buc

 • - containere 40 mc - 6 buc

Fluxul tehnologic în stația de transfer Dobrești

Operatiile tehnologice in statia de transfer implica in principal,descarcarea autogunoierelor in containerele de 40 mc, urmate de transportul lor spre stațiile de sortare, compostare sau depozitul de deseuri municipale.

Pe una din platformele betonate ale zonei de transfer se desfasoara manevrele autogunoierelor, care aduc deseurile menajere colectate de operatorul autorizat, pentru a fi descarcate, iar pe cealalta se asigura accesul si manevra autovehiculului de transport la containere.Cu ajutorul bratului hidraulic aflat pe autovehiculul de transport, se efectueaza ridicarea containerului plin in vederea fixarii lui pe platforma mijlocului de transport. Prima suprafata trebuie sa asigure o diferenta de nivel intre suprafata propriu-zisa de lucru si baza containerului metalic de 3.00 m. In acest fel, se permite descarcarea usoara si rapida, numai prin basculare a deseurilor din autogunoiera in container.

Cele doua suprafete de lucru vor fi racordate la drumul de acces in statie si prezinta suprafete suficient de mari pentru manevrele mijloacelor de transport.


□eseu reclelabll

ST DcarBS»

164M ric.iari

4. HM Lan

aiDdes&jr


Operarea statiei de transfer

Operatiunile de livrare a deseurilor menajere in statia de transfer se executa de catre un operator autorizat.

Autogunoiera incarcata cu deseuri, urca rampa de acces pe platforma de descarcare si se deplaseaza pana aproape de marginea platformei. De aici, autovehiculul incepe sa se deplaseze in „marche-arriere” si sa vireze pana in momentul in care atinge cu pneurile puntii din spate pragul inalt de 0,30 m pentru limitarea deplasarii. Numai in acest moment este permisa comanda de descarcare/basculare a autogunoierei in containerul metalic. Descarcarea deseurilor in container se va realiza prin intermediul unui dispozitiv de ghidare a deseurilor. Dupa ce a fost umplut, containerul metalic este asezat pe platforma autovehiculului de transfer,,cu ajutorul dispozitivului hidraulic prevazut cu carlig de ridicare din dotarea vehiculului. Statia de transfer este dotata cu 2 autovehicule de transport. Acestea vor transporta cate un container de 40 mc. Numarul de transporturi la depozit/ statie de compostare/ statie de sortare va fi de 3-4 transporturi/zi. In perioadele de varf de activitate mutarea containerelor incarcate, din zona de incarcare pe platforma de manevra, unde ele vor fi depozitate, pana la disponibilizarea vehiculelor de transport, se va face cu incarcatorul frontal.

La intrarea in stația de transfer, toate mașinile vor fi cântărite si se vor înregistra datele privind ora sosirii/ora plecării, greutate la sosire/la iesire, zona din care provin deseurile, numărul masinii, numele soferului, date de identificare ale operatorului colector.

După cântărire toate masinile sunt direcționate către zona/platforma de descărcare a stației de transfer. Aici se face transferul deseurilor din autogunoierele transportatorului in containerele de 40 mc, cu care este dotată stația de transfer.

După descărcare, autogunoierele sunt direcționate către cântărire înainte de iesirea din Stația de transfer.

Containerele sunt poziționate cu masina cu cârlig (hook-lift) care si preia containerele pline pentru a le transporta la facilitățile de tratare/depozitare finala, după caz. Poziționarea containerelor in dreptul platformelor de descărcare se poate face si cu încărcătorul frontal din dotarea stației de transfer, daca nu este disponibila o masina cu cârlig.

Sistemul centralizat de monitorizare și control

Monitorizarea se va face in format electronic, in principal cu programul care se livrează împreuna cu cantarul. In acest scop, statia este dotata cu un PC, tastatura, imprimanta, copiator.

Următoarele date se înregistrează automat:

 • - Numărul masinii de transport

 • - Numele soferului

 • - Ora sosirii/plecării

 • - Cantitatea transportata: prin diferența intre cântărire plin/gol respectiv intrare/iesire

 • - Zilnic/lunar/trimestrial/anual se fac centralizatoare si interpretări ale datelor înregistrate la cantar.

Sistemul de urmarire a activitatii si comunicare asigura monitorizarea si controlul fluxului tehnologic pentru deseuri in statia de trasfer si comunicatia de date si voce necesara in cadrul amplasamentului.

Sistemul de urmarire a activitatii si comunicare este alcatuit din urmatoarele subsisteme:

 • - sistem de cantarire

 • - sistem de identificare automata a mijloacelor de transport

 • - sistem de comunicatie VoIP

In cabina cantar sunt instalate echimentele pentru sistemul de urmarire a activitatii si comunicare:

- sistemul de cantarire deseuri

- sistemul de recunoastere a numerelor de inmatriculare

- server VoIP si gateway VoIP cu 2 canale pentru racordarea la reteaua GSM/3G

- switch Juniper cu 12 porturi Gigabit Ethernet si suport Power-over-Ethernet

- telefon IP

- statie de lucru cu monitor

- imprimanta A4 laser

- UPS pentru echipamentele instalate

In zona garaj este instalat 1 telefon IP.

Sistemul intern de telefonie este implementat printr-un server VoIP instalat in cabina cantar. Telefoanele IP vor fi conectate in retea si alimentate prin cablu ethernet conectat la switch-ul din rack, conform figurii de mai jos. Comunicatia de telefonie se face peste linia de date (pachete IP).

Racordarea centralei telefonice la sistemul national de telecomunicatii se face prin sistem GSM/3G prin intermediul gateway-ului VoIP.

Cantarul instalat la intrarea pe amplasament este echipat cu sistem de recunoastere automata a numerelor de inmatriculare. Recunoasterea numerelor de inmatriculare se realizeaza in orice conditii de vreme, inclusiv in conditii de lumina slaba, vizibilitate redusa sau noapte. Calculatorul din zona de receptie este conectat cu sistemul de cantarire a deseurilor si sistemul de recunoastere a numerelor de inmatriculare. Se stocheaza informatii despre masa cantarita si numarul de inmatriculare, alaturi de toate datele necesare pentru auditarea ulterioara a inregistrarilor (data, ora, operator, etc) si se pot obtine raportari si grafice coordonate cu informatiile colectate de la sistemul de cantarire si sistemul de recunoastere a numerelor de inmatriculare.

ANEXA4A


FISE TEHNICE ALE UTILAJELOR DIN STATIILE DE TRANSFER

A. STATIA DE TRANSFER BAILESTI

 • 1. Platforma electronică de cântărire auto

Fisa cehnica nr. 1 Utilajul, Echipamentul tehnologic: PLATFORMA ELECTROHICA DE CANTARIRE AUTO

1   Porametm tehnici si functionoli

 •   Lungime: 18,00 m (fara rampe).

 • •   Latime: 3.00 m:

 • •   Capacitatea 60 t.

 • •   Diviziunea :0 kg.

 • •   Domeniul de temperatun. -35° . .70°.

 • •   Capacitatea celulelor de sarcina: min 20 t

 • •   Imunitate la descarcali electrice

 • •   Platfomia de cantaiire fomiata din 2 module din beton amiat.

 • •   Mod de instalare suprateran.

 • •   Mod de cantarire: static.

 • •   Citirea datelor: display si PC,

 • •   Operare de la PC. cu emitere de bon de cantanre

 • •   Conectare wireless la sistemul de cantarire

 • •   Set complet de cablun pentru conexiuni,

 • •   Software de operare control si gestiune

• Se asigură service si piese de schimb in penoada post garanție pe ba:a de contract ulterior negociat

3 Condicii pmind contomwoceo cu srondorde relevante

 • •  Clasa de preci:ie: III - OIML

 • •  Gradul de protecție: IP 68

 • •  Se vor efectua probe pentru venficarea metrologica a sistemului cont HG 617/2003

 • •  Proiectul de executie a fundatîei a.i:at MLPAT este asigurat de producator

 • •   Produsui va fi insotit de Certificat de calitate si Decl3ratie de conformrtate

4 A/re condirii cu coraccer tehnic

 • •  Se asigură lista pieselor de schimb n limba romana

 • •  Se asigură manua i de util :are in I i mba roman3

 • •   Se asigură iristruirea personalului de deservire

 • •  Se asigura asistenta tehnica la punerea in funcțiune

 • 2. Mașină de încărcat cu cârlig

Fisa tehnica nr, 2

Utilajul, Echipamentul tehnologic: MAȘINA DE ÎNCĂRCAT CU CÂRLIG
' Parametni tehnici si funcționali

1.1. AbrollKipper pentru sasiu cu 3 axe

 • •  Construcție montata pe auiosastu cu sarcina totala de 25 000 - 28 000 kg

 • •  Capacitate de ridicare cu masa containerului inclusa 20 to

 • •  Pentru containere cu lungimi de 5 500 - 7 000 mm

 • •  Masa proprie (fara accesorii» cc3 2 500 kg

 • •  Suprastructura compusa dm sasiu realizat din doua lonjeroane principale longitudinale tip culte pentru o rezistenta manta 13 deformare - rama telescopica cu rol oe bascufare si ndicare'coborare container

 • •  Rama este actionata prin articulații

 • •  Prima articulație este construita din doua brațe a*and in partea superioara sudate dispozitivele de blocare;

 • •   A doua articulație actioneaza beatul hidraulic glisant m căpătui caruia se afla fixat cârligul de prindere.

 • •  Sistem de blocare mecanica pe sasiu a containerelor de deșeuri

 • •  Doua role realizate dm material rezistent la șocuri mecanice si uzura

 • •  Instalate hidraulica cu presiune de operare de 320 ban. formata din:

•  O pompa hidraulica anala cu debit de cca ? 15 Wmin;
 • •  Cilindrii hidraulici cu dublu circuit tratati pnn mtrocarburatie pentru manrea rezistentei la uzura si șocuri mecanice;

 • •  închizător pentru acționare electnca si pneumatica:

 • •  Supape de limitare a presiunii.

 • •   Rezervor de ulei si filtru hidraulic

 • •  Sistem hidraulic cu 2 leviere de comanda montate m cabina șoferului

 • •  Sistem de descărcare a containerelor pnn pivotare pe role postenoare

1.2 AUTOSASIU

. ersiune cabină

Cabina M

Consolă spate

. 2550 mm

Sarcina axa fata......

8 000 kg

Sarcina axa spate

2’11.500 kg

Masa maxima autorizata

2: 000 ► g

Motor.

440 CP/ 324 kW EURO 6 SCR - 2100 Nm

Suspensie cabină

Suspensie arcuri elicoidale pentru cabina ’M'

Scaun șofer

. Confort cu suspensie pneumatica

Tahograf

Digital

-■a fată . .

Arcuri fată parabolice 8.00 t

Axa spate

Suspensie pneumatica spate 2 x 11.50 t

Axa spate

5 : :       ’ e e • a         a t e

Raport de transmisie

i = 3 05

Emisie de noxe..................... ,

...................... EURO 6

Cutie de viteze....................... ......

... Manuală cu 16 trepte =F 1€ S --... D

Instalatia de franare ....................

..Sistem electronic de frânare ABS ASR. ESP

Rezervor de combustibil.....................

............ .. 400 I dreaota si 601 Ad Blue

5. Condiții privind conformarea cu standarde relevante
 •   Produsul va fi insotrt de Certificat de calitate si Declarație de conformitate

 • •  Sasiu fabricat confomi OUi 30722 partea 1 si DIN 14505

4 Alte condrii cu caracrer tehnic
 • •  Se asigură lista pieselor de schimb in hmba romana

 • •  Se asigură manual de utilizare in hmba romana.

 • •   Se asigură instruirea personalului de deservire

 • •  Se asigura asistenta tehnica la punerea in funcțiune.

 • 3. încărcător frontal

Fisa cehnica nr 3 Utilajul, Echipamentul tehnologic: ÎNCĂRCĂTOR FRONTAL

1   Paramerm tehnic si functionoli
 •   Putere motoc 74 4 kW

 • •   Greutate operaționala: 8.050 kg

 • •   lnattime maxima de ridicare: 7 80 m

 • •   Capacitate ma ...ima de ridicare: 3 .O t.

 • •   Capacitate de ndicare la inaltime maxima: 2.5 t

 • •   Transm se hidrostatica automata cu contro electronic 4 rot tractoare 4 roti directoare cu 3 modun de deplasare.

 • •   Cabina ROPSIFOPS'.

 • •   Car1i9 de remorcare cu capacitatea de 6000 kg,

 • •   Cupa pentru materiale usoare de 3.00 mc.

5 Condiții pnvmcf conformitatea cu standarde relevante

• Produsu ,a fi tnsot t de Certificat de calnate st Oeclaratie de con'ormnate

4. Alte condiții cu caracter tehnic
 • •  Se asigură I. sta p eselor de sch mb m 'imba romana

 • •  Se asigură oianua de utih:are an limba romana

 • •   Se osigură instru rea personalului de deservire

 • •   Se asigura asistenta tehnica la montaj

 • 4. Instalație spălat platforme cu jet sub presiune

Fisa lehiiica nr. 4 Utilajul, Echipamentul tehnologic: INSTALAȚIE SPAL.AT PLATFORME CU JET SUB PRESIUNE

1   Paramerrii tehnic sj funcrionolt
 •   Presiune: 225 bar.

 • •   Debit 1080 llora^

 • •   Putere motor: 13,5 CP

 • •   Turatie 1500 rpm.

 • •   Masa propne .85 kg.

 • •   Dimensiuni 105 „ 66 x 75 cm.

 • •   Cuplaj direct pompa motor pompa cu pistoane ceramice chiu oasa pompei din bron: funcție tota i stop ejector detergent.

 • •   Funun de presiune 10 m.

 • •   Pistol cu prelungitor

 • •   Lance ino}l 70 cm.

3  Condiții pnvtnd conformttoteo cu standarde re/e\onre

• Produsu . a fi insotit de Certificat de calrtate si Oeclaratie de conformrtate.

4   Alte condiții cu caracter tehnic
 • •  Se asigură I sta pieselor de schimb in limba romana

 • •  Se asigură manual de utilizare in limba romana

 • •   Se asigură iristru irea personaluiui de deservire

 • •  Se asigura asistenta tehnica la punerea in funcț une

 • 5. Instalație spălat roți

Fisa rehnica nr. 5 Utilajul, Echipamentul tehnologic: ItlSTALATIE SPALAT ROTI

1 Parometm tehnici si functionoh

Caracteristici unrtate_de spalare:,

 • •   Capacitate: 20 camioane/ora

 • -  Capacitate pompa: 1800 l/mm

 • -   Putere 5.5 kW;

Ou:e inferioare: 92 buc (2 x 46) ,

 • -   Du:e laterale. 22 buc (2 x 11 .t ,

 • -   Sen::ori optici pentru pornire I oprire automata

 • •   Statie de pompare apa u:ata in separator,

 • •   Tablou automati:are ,

 • -   Portanta maxima. 30 t:

 • -  Dimensiuni de gabarit: 5000 x 3600 x 1650 mm (LxlxHr

Caracteristici decantor I separator

 • -  Amplasament subteran,

 • -   Volum: 20.000 I ,

 • -   Debit: 80 Vs;

 • •  Compartiment pentru montare pompa

 • -   sistemul de separare asigura posibilitatea recircularii apei cat si confomiitatea cu nomiele tJTPA perivind e vacuarea apelor m tereaua de canal, ::are.

3   Condiții pnvind confomvcaceo cu standarde relevonre

• Produsul va fi insolit de Certificat de calitate si Declaratie de conformitate.

4   Alte condiții cu coracrer tehnic
 • •  Se asigură lista pieselor de schimb m limba romana

 • •   Se asigură manual de utilizare in limba romana

 • •  Se asigură instruirea personalului de deservire

 • •  Se asigura asistenta tehnica la punerea in funcțiune

 • 6. Cabina cântar

Fisa rehnica nr. 6 Utilajul, Echipamentul tehnologic: CABINA CANTAR

1 Parametrii rehnici si functonol!
 •   Lungime: 3500 mm.

 • •   Latime: 2500 mm;

 • •   lnaltime: 2700 mm.

 • •   Usa metalica. termoi:olata, cu toc metalic:

 • •   Corpuri de iluminat fluorescente :! x 36 W - 1 buc.

 • •    Pri:e - 4 buc;

 • •   Întrerupătoare - 1 buc.

 • •   Aparat aer condiționat 9000 BTU - 1 buc

 • •   Termoconvector electric :! kW - 1 buc

 • •   Lavoar care se va racorda la reteaua de alimentare cu apa din incinta - 1 buc

 • •   Structura autoportanta din profil de otel laminat celular grosimea peretelui 3 mm:

 • •   Cadru superior cu jgheaburi de acopens integrate. scurgerea apei facandu-se pnn stalpii din colturi;

 • •   Re:istenta podelei 2 kN/mp si re::istenta acoperisului 1,5 kNlmp

3   Condirii privind confomiiUJteD cu srondorde relevante
 • •   Produsul a fi msotrt de Cenificat de calrtate si Declamtie de conformitate

 • •  Gradul de protectie -corpuri de iluminat IP 65

 • •  Valoarea temiocolatiei 1 11 W/m2K

4   Alte condrtit cu coracrer tehnic
 • •  Se asigură hsta pieselor de schimb in limba romana

 • •  Se asigură manual de util :are in limba romana.

 • •  Se asigură instruirea person3lului de deservire

 • •  Se asigura asistenta tehnica la montaj

 • 7. Container 40 mc

Fisa rehnica nr. 7

Utilajul, Echiamentul tehnologic: CONTAINER 40 MC

1    Parnmetrii tehnici si functiona/s

 •   Latime 2500 mm

 •   Lungime. 7000 mm.

 • •   Ina Itime: 2400 mm.

 • •   Capacitate 40 mc:

 • •   lnaltime carhg de ndicore 1570 mm

 • •   Greutate? cca 3500 kg,

 • •   Sasiu s traverse de ridicare d n profile II JP 1 SO mm.

 • •   Peretii laterali: tabla din otel cu grosimea 4 mm

 • •   Podeaua. tabla din otel cu grosimea S mm,

 • •   Usi spate prevazute cu sistem de inchidere tip levier

 • •   Balamale rObuste prevazute cu gresoare.

 • •   Scara de acces amplasata pe partea fronta I a

 • •   Containerul va fi grunduit intenor/ eitenor si vopsit la eiterior RAL

 • •   Prelata cu montare manuala preva=uta cu capse si cordelina

 • •    Sine de ghidaj - ::! buc

3. Condiții pnvind contormicarea cu standarde relevante

• Produsu \>a fi insotrt de Certificat de calitate si Oeclaratie de conformitate

4 Alte condit,, cu caracter tehnic

 • •  Se asigură lista p eselor d-e sch mb n limba romana

 • •   Se asigură maflua de util :are iri limba romana

 • •  Se asigură instruirea personalu ui de deservire

 • •   Se asigura asistenta tehnica la montaj

 • 8. Container vestiar și grup sanitar

Fisa rehnica nr. 8 Utilajul, Echipamentul tehnologic: CONTAINER VESTIAR SI GRUP SAHITAR

1   Pomme ii tehnici si functona/J
 • •   Lungime: 6050 mm,

 • •   Latime^ 2435 mm.

 • •   Inalttme: 2590 mm:

 • •   Usa meta ica de acces 900 j 2050 mm,

 • •   Usa HDF de mtenor 760 -"2050 mm.

 • •   Corpuri de iluminat fluorescente 2 " 36 'N - 2 buc

 • •   Pri:e -5 buc.

 • •   Intrerupatoare - 2 buc.

 • •   Aparat aer condnionat 9000 BTU - 1 buc

 • •   Temiocon vector electriv 2 kW - 2 buc

 • •   Cabina WC echipata cu vas WC si re:ervor - 1 buc

 • •   Cadita dus semirotunda 800 • 900 mrn - 1 buc

 • •    Boiler electric 100 I - 1 buc.

 • •   Lavoar ceramic cu baterie monocomanda -1 buc

 • •   Structura autoportanta din profi' de otel laminat cei ular grosimea peretelui 3 mm.

 • •   Cadru superior cu i9heabun de acopens integrate scurgerea apei facandu-se pnn stalpii din colturi:

 • •   Re::istenta podele i 2 iimp si re::istenta acopensului 1,5 HJ'mp

J Condiții pnvmd conformitarea cu standarde rele\ onre
 • •   Produsul va fi insotrt de Certificat de calitate si Declaratie de conformitate

 • •  Gradul de protectie - corpun de ilum inat IP 65

 • •   . aOarea temio izoia bei 1 11 W/m2K

4 A/re condiții cu carocrer rehnic
 • •  Se asigură I sta p eselor de sch mb m imba romana

 • •  Se asigură manual de util :are in I imba romana

 • •  Se asigură instruirea peronalu ui de desenire

 • •  Se asigura asistenta tehnica la moritaj

 • 9. Mobilier cabină cântar

Fisa rehnica nr. 9

Utilajul, Echtpamentuf tehnologic: MOBILIER CABINA CAHTAR

1 Parametrti tehnici si funcționali

 •   Birou cu extensie pentru monrtor impnmant . scanner - 1 buc

 • •   Scaun calculator - 1 buc

 • •   Imprimanta scanrier copiator - 1 buc

 • •   Scaune - 2 buc

 • •   Raftun documente - 2 buc

 • •   Dulap hame -1 buc

 • •   Cuier - 1 buc

J   Condici, privind confommoreo cu standarde re/evonre

• Produsul a fi insotrt de Cenrficat de calitate si Declarație de conformnate

_ Alte condiții cu caracter tehnic

• Se asigură schemelmstruct uni de montaj (daca este ca:ull in limba romana

1 O. Mobilier vestiar

Fisa rehnica nr. 10

Utilajul, Echipamentul tehnologic: MOBILIER VESTIAR

1   Porametrt, rehnici si fmctiona/i

 • •   Banei cu 4 locun - 2 buc

 • •   Masa de 4 persoane - :' buc

 • •   Dulap hame -4 buc

 • •   Cuier -4 buc

• i .

,, Condirii pnvind conformirareo cu srondarne relevante

• Produsul , a fi insotrt de Cenificat de calitate si Declaratie de conformitate

4 Alte condJte cu caracter tehmc

• Se as gură scheme nstructiun de rnontaj , daca este cazul i în limba romana

 • 11. Dotări garaj

Fisa rehnica nr. 11

Utilajul, Echipamentul tehnologic: DOTARI GARAJ

1. Parametrii tehnici si functionoli
 •   Birou simplu - 1 buc

 • •   Scaune -2 buc

 • •   Cuier - 1 buc

 • •   Raft documente - 1 buc

 • •   Raft metalic pentru scule - 1 buc

 • •   Trusa seu i e - 1 buc

3 Condiții privind conformitatea cu standarde relevante

• Produsul a fi insotrt de Certificat de calitate si Declaratte de conformitate

4. Alte condicii cu caraccer tehnic

• Se asigură scheme/instructiuni de montaj (daca este ca:ul în limba romana

 • 12. Dotări PSI

Fisa rehnica nr. 12

Utilajul, Echipamentul tehnologic: 0OTARI PSI

1   Parametrii tehnici si funcționari
 • •   Punct PSI (dotat cu 2 lopeti. tamacop nisip - O. 5 mc - 1 buc

 • •    E xtinctoare - 2 buc

3  Conditw privind conformitatea cu standarde relevante

• Produsu va fi insotit de Certificat de calitate si DeclJratie Ce conformitate

4   A/re condmi cu caracter tehnic

• Se asigură i11structiuni de folosire m limba romana

 • 13. Sistem central de monitorizare si control

SMC

SECVISION

MANAGtMtNT

Gestionare complet.» a întregului flux

MONITORIZARE

Urmărire in timp real a procescloi tehnologice

COMUNICAȚII

l egatura de voce si date mite toate punctele

CONTUOl

Integrare SCAIlA st comanda proceselor tehnologice


Componentele sistemului

Sistem de cântărire

*" Lungime 18m

 •  Intime 3m

 •  Capacitate pana la HOt

 •  Diviziuni de 20kg

*" Grad de protecție 11’68

 •  Domeniul de temperatura: -35.-70 *C

 •  Platforma de cântărire formata din doua module de beton armat

 •  Stabilitate si fiabilitate

 •  Cheltuieli de intretinerc reduse

 •  Citirea datelor pe dispiay si PC

 •  Transmisie wireless a datelor

 •  PC $i imprimanta laser pentru operare

Sistem de identificare a numerelor de înmatriculare

 •  Recunoaștere automata a numerelor de înmatriculare

 •  Funcționează si in condiții de lumina slaba sau întuneric

•r Integrare cu sistemul de cântărire

Rack de comunicație

 •  Server multicorc bazat pe procesoare Intel

 •  Sursa de alimentare redundanta

 •  Stocare RAID cu suport hot-swap •*' Software de management al

sistemului

 •  Sistem automat de badeup

 •  UPS

*■ Consola de administrare

 •  Switch ethernet cu suport PoE (Power over Ethernet)

 •  Switch VolP

Telefoane VolP

v alimentare prin rețeaua Ethernet

 •  dispiay grafic LCD

Statii de lucru

 •  Proces Intel multicore

v HDD de minim 500GB

 •  Interfața grafica dedicata

 •  Monitor LED 24*

 •  Interfața de rețea Gigabil

 •  tastatura si niouse wireless

a n

14. Pompa cu puț alimentare cu apă


Nume companie:


GRUIMCreat de: Telefon:

Date:


Fnday. Juty 03.2015


Dwcrim

Valon >. tipuri

Informații generale

N j-n* produs POt.ț*

St» 9-11

Nr ftcOvt

SititOii

Nu-nâ’ul E AN

$712600104935

P-eț

la cerere

TechMcal

Tur ațe pentru date pompa

2900 rpm

Debit nominal

9m’Jb

Ir*ț*ne OC pompa-e nom^x»

57 5m

Reducere rolo*

NONE

EUnjire pentru motor

IIP SE Al

AproMr. pe etcMU

CE EAC

Toe-anța cvrpeic

ISO9906 2012 38

tip pompâ

SP9

Etaj»

11

Mode'

A

Clapei de H-ns înco porat

YES

Toleranța cvbe'-O'

ISO9906 2012 38

Material»

Pompa

Oțet ino>

EN 1 4301

Ccrpui pompe, (tfaioo

ASTM 304

R«O'

Oțet «X>» £51 1 430) ASTM 30*

M0«O<

Oțet no«

DINWNr 1 4301

A.S13Î4

Instalație

Refutare pempa

RP2

Diametru motor

4 .nch

LIQUid

Temperatura mar-ma a Kluduru

40 *C

> n«x icnd i*O >$m'«ec

40-C

Electricei data

Tipmotqr

MS4D2

Apte motor

NEMA

Putere motor

Î2HW

2 2 KW

f recvenia relele, etectree

50 Hz

tensiu-e nominai

3» 380-400-415 V

Metodi de pornire

diteci

Curent nommal

5 50-5 50 5 70 A

Curent de pomue

440 470*

Cos pe. fac»* oe putere

0 85-0 82-0 77

Tur ațe npmma'a

2850 2860 2870 rpm

Grad de prolecțe (IEC 34 5»

IP68

Clas# de solare ftEC 85)

8

Tip protecțe moto- Incorporata

EARA

Prc*Cțe iermea

Ulem

Transrrițator de tetnp Incorporat

nu

COO produs rnot>

79192007


15. Grup pompare apa


OesCnere

Num-e produs

Nr produS Numărul EAN

Valori și tipuri

CM3-4 A R.A E AOOE ara-e

AOOl

97516565

5700317301733

Technical.

Turaț* pentru date pompă

2900 ipm.

Debitul curent calculat

3 62 m’/h

înălțimea <Je pompare rezuîală pemmțompâ

21 9m

Rotoare

4

Tip etanșare arbore

AOQE

Aprobări pe etichetă

CE WRAS ACS.7R

Versiune pompă

A

Utodci

A

Materials

Corpul pompei (Stator)

Fontă

EN.H.1030 AISI 30 8

Rotor

Oțel mo»

DlNWNr 1 4301

AJS1ÎÎA

C&3 materia»

A

Caupuc

EPDM

Coc pen'ru cauciuc

£

Instalație

Temperatura ambianta m3»imâ

55 *C

Pres-une de funcționare maxmă

10 bar

Presiune mai la temp indicată

10 bar/ 90 C

T ip fianță

V.MITWORTH THREAD RP

Tip conectare

R

Aspirație pompă

Rp 1

Refulă'c pompă

Rpl

Ltquiâ

l-chirie pompate

Apă

Gama temperaturii lichidului

90’C

Electricei data

7 ț, motor

718

Putere motor

05kW

Frecvența rejdei electrice

50 Hz

Tensiune nominală

1 >220 2*07

Facto- de servee

1

Curent nominal

3.1-2.6A

Turație nornmatâ

2730-2740 rpm

Grad de protecție (tEC M-Sț

IP55

Clasă de izolare («EC 85)

F

Tip protecție motor incorporată

TP211

Otheis

M.nimun) effiCienc> înde» MEI 2

07

Greutate netă

’2 2 kQ

G-eutate brută

14 7 kg16. Grup pompare apă incendiu

Descriere

Kvme produs

Nr produs

Numitul FAN

Technlcal

Turaț* Mnlrj oaie pcmpa Debitul curent calculat Inâițrfro de pompare rezumata pentru pom pâ

Rotoare

Tț> etanțare arbore

Aptobâ’i pe eticheta versiune pompa

Modei

Materials

Corpul pompei (sfalor)


Valori ți tipuri

AQol^ A R A'E aooe A R-A-E

»?5WM2

5700317301948


29CO rp-n

17 8m’,'h

59 7 m

4

AQOE

CE WRAS ACS TR

A

A


Rotor


Cod materii

Cauouc

Cod pentru cauciuc

instalație

Temperatura ambiantă mai una Preiiune de funcționate rarmi Presiune ma« ia temp me-cata Tip ftanjâ

Tip conectare Asp-raț* pompă Rcfula-e pompa

Liquid

Gama temperaturi. KMvtui Densitate

Cteclncal data

Tp motor

ie EffiCiency clas» Putere motor

Frecvența rețete- electrice Tcnsune nominală Factor de service Curent nominal Turaț« nominal IE effciency Randamentul motorului la o încărcare maură Grad de protecție (IEC 34-5) Clasa oe cotare |tEC 85> Tp protecție motor Incorporată

Others tZnmum eWptenpy înde» MEt z Greutate net*

Greutate bruU


Fenta

ENA1030

AlSl 30 B

Oțet mo»

0<N W .Nț 1 4301

AISI304

A

EPOM

E


55’C

lObar

10 ba" 90’C

WHITWORTH THREADRP R

Rp 7

Rp2


■20 90’C

998 2 *9'm3


132SB

IE2

5 8kW

50 Hz

3X220 240O38O-415YV

1

20 4-19 0'H 8-11 0 A

2900 2980 rpm

IE2 87*

87*

IP55

F

TP211


07

56‘5

58 5*9


[î»CUlS-«

H racorAn u ««w », ist Mmw C» 17 (vitei

h • sa; m«K • 17. Grup electrogen


  KJR 40


  Grup electrogen cu motor RICARDO


  Date generale grup


  Putere Stand-by


  40 kVA


  Putere prima

  Dimensiuni fara carcasa (mm) Dimensiuni cu carcasa (mm) Grcutato fara/cu carcasa (kg)


  36 kVA

  800 x 1600 x 1150

  950 x 2100 x 1600

  750 / 950


  Motor:

  • • Motor heavy duty răcit cu apa. motor Ricardo

  • • 4 timpi. 1500 rpm. răcire cu apa

  • • Starter de 24 V si alternator de incarcare

  • • Filtru do aer uscat, interschimbabil

  • • Capacitate de răcire pana la 50° C

  • • Aspirație naturala sau injecție directa cu răcire Turbo

  • • Țevi ftoxibilo do alimentaro combustibil si ulei


  Alternator:

  • • Conform standardelor VDE 0530. IEC34-1. IEC 60034-1. NEMA MG 1.22

  • • 4 poli, tip sincron, un rulment, fara perii, conexiuno in stea

  • • Clasa de protecție IP 23

  • • Auto excitație

  • • Rezistenta de 300% la scurtcircuit in 10 secund


  Specificații motor


  Specificații alternator


  Model motor

  Ricardo

  Marca motor

  R K4100D

  Putere stand-by (kw/CP)

  33 / 44

  Putere prima (kw/CP)

  30.1/40

  Rotatii/min

  1500

  Tip motor

  4 timpi

  Capacitate cilindrica

  7.1

  Tip

  6 in linie

  Alczaj x Cursa (mm)

  100 x 115

  Regulator

  Mecanic

  Sistem inducție

  Natural

  Injoctio

  Directa

  Direcție rotatio

  Sens anti-orar

  Răcire

  Cu apa

  Sistem electric

  12 V

  Consum combustibil 100%

  7.7 l/ora

  Consum combustibil 50%

  3 8 l/ora

  Capacitate rezorvor

  65 I


  Putere stand-by (kVa/kW)

  40 / 32

  Regulator

  ♦/- 0 5%

  Frecventa (Hz)

  50

  Rotatii/min

  1500

  Curent la scurt circuit

  300% (10 sec)

  Izolație

  H

  Protecție mecanica

  IP 23

  Eficienta

  90%

  Suprasarcina

  • 1 secunda 110%

  • 2 socundo «50% • 18. Separator hidrocarburi

  FISA TEHNICA 01/08.10.2016

  SEPARATOR DE HIDROCARBURI SH 80

  TN 80 l/s

  Volum unitate SH 80

  20.000 litri

  Număr unitati SH 80

  1 bucali

  Debit l/s

  80 l/s

  Tip trapa nămol

  MICA

  By pass

  NU

  Cămin by pass

  Nu ecazul

  Debit preluat de by pass Vs

  o l/s

  Diametru racord alimentare/evacuare

  315 mm

  Diametru/unitate SH

  2,5 m

  Lungime unitate SH

  4.41 m

  (lungimea totală poate vana cu • lOcm)

  Formă

  Cilindrică

  Poziție

  Orizontală

  Mod de instalare

  Subteran

  in cazul in care pănza freatici este la suprafață se recomandă turnarea unui rad-er de betor.. «ar produsul $3 f* ancorat

  Adâncime de îngropare

  1 metru(svat de pământ deasupra recipientului)

  Număr de guri vizitare

  2 bucăți/unitate

  Dimensiuni gură de vizitare

  înălțime gură de vizitare h=10O0 mm; Diametru = 1000 mm

  Fluid stocat, preluat / presiune

  apă pluviala cu hidrocarburi / hidrostatică

  Culoare

  albastru

  Filtru ccaiescent - SR-EN 858 1-2

  DA

  Încărcare hidrocarburi maxima influent

  95mg/litru

  încărcare hidrocarburi maxima efluent

  4,7 mg/litru

  Vplum trapa nămol/ volum separare hidrocarburi

  10000 litri/10.000 litri

  Obturator automat

  Dispozitiv automat de inchidere precalibrat pentru toate tipurile de uleiuri/hidrocarburi

  Montaj

  se efectuează de către cumpărător

  Material

  PAFS (poliesteri armați cu fibra de sticla)

 • 19. Rezervor 80 mc

FISA TEHNICA - 1ST CRIBER

REZERVOR CILINDRIC ORIZONTAL SUBTERAN

Volum

80 mc

Diametru

3m

Lungime

11.89 m

Formă

cilindrică

Poziție

orizontală

Mod de instalare

Subteran, conform instructiunilor din manualul de instalare al producatorului

Adâncime de îngropare

1 m ( strat de pamant peste generatoarea superioara a rezervorului)

Număr de guri vizitare

2

Diametru si inaltime gura de vizitare

1 m/1 m

Fluid stocat/presiune/temperatura maxima de 1 ucr-

apa potabila / incendiu/levigat/apa menajera presiune hidrostatică/50°C

Racorduri asigurate de producator in variant standard

Alimentare, evacuare si preaplin, dimensiune si pozitionare conform schitei beneficiarului

Material din care se executa rezervorul

PAFS ( poliesteri armati cu fibra de sticla)

Agrement tehnic si aviz tehnic

nr. 003-05/516-2016

Greutate

3670 kg

 • B. STATIA DE TRANSFER CALAFAT (INCLUSIV OBIECTIVELE COMUNE CU STATIA DE COMPOSTARE)

 • 1. Mașina de încărcat cu cârlig

Fisa tehnica nr. 1

Utilajul. Echipamentul tehnologic: MAȘINA DE ÎNCĂRCAT CU CÂRLIG
1 Porametni tehnici si funcționali

IA Ab.r.<?»Kipper pentru sasiu cu 3.axe

 • •  Construcție montata pe autosasiu cu sarcina totala de 25 000 - 28 000 kg.

 • •  Capacitate de ridicare cu masa containerulur inclusa 20 to.

 • •  Pentru containere cu lungimi de 5 500 - 7 000 mm;

 • •  Masa proprie (fara accesom) cca 2 500 kg

 • •  Suprastructura compusa din sasiu realizat din doua lonjeroane pnncipale longitudinale tip cutie pentru o rezistenta manta la deformare - rama telescopica cu rol de bascufare si ndicare/coborare container.

 • •  Rama este actionata prin articulații.

 • •  Pnma articulație este construita din doua brațe avarrd in partea superioara sudate dispozitivele de blocare;

 • •  A doua articulație actioneara brațul hidraulic glisant tn căpătui caruia se afla fixat cârligul de prindere;

 • •  Sistem de blocare mecanica pe sasiu a containerelor de deșeuri.

 • •  Doua role realizate din matenal rezistent la socun mecanice si uzura;

 • •  Instalație hidraulica cu presiune de operare de 320 bari. formata din

 • •  O pompa hidraulica axiala cu debit de cea 115 It/min;

 • •  Cilmdm hidraulici cu dublu circuit tratat prin mtrocarburatie pentru mărirea rezistentei la uzura si șocuri mecanice;

 • •  închizător pentru acționare electnca si pneumatica;

 • •  Supape de limitare a presiunii;

 • •   Rezervor de ulei si filtru hidraulic.

 • •  Sistem hidraulic cu 2 leviere de comanda montate in cabina șoferului;

 • •  Sistem de descărcare a containerelor pnn pivotare pe role postenoare

1.2 AUTOSASIU

Versiune cabina

..Cabina M

Consolă spate

........................................ 2550 mm

Sarcina axa fata

. 8 000 kg

Sarcina axa spate

..2*11.500 kq

Masa maxima autorizata

28 000 kg

Motor.

440 CP/ 324 kW EURO 6 SCR - 2100 Nm

Suspensie cabină

Suspensie arcuri elicoidale pentru cabina "M’

Scaun șofer

Confort cu suspensie pneumatica

Tahograf........................................

.......................................................Digital

Axa fată

Arcuri fată parabolice 8.00 t

Axa spate ............................. .........

..........Suspensie pneumatica spate 2 x 11,50 t

Axa spate..........................................

.............................Blocaj diferential axa spate

Raport de transmisie ...........

.........................................................i = 3.08

Emisie de noxe................................

...........................................EURO 6

Cutie de viteze..........................

.....Manuală cu 16 trepte ZF 16 S 222 D

lnstalatia de franare...........................

..Sistem electronic de frânare, ABS, ASR, ESP

Rezervor de combustibil.....................

............................400 I dreapta si 601 Ad Blue

 • 3   Condiții privind confomutarea cu standarde relevante

 •   Produsul va fi insolit de Certificat de calitate si Declarație de conformitate

 • •  Sasiu fabricat conform DIN 30722 partea 1 si DIN 14505

 • 4   Alte condirii cu caracrer tehnic

 • •  Se asigură lista pieselor de schimb in limba romana

 • •  Se asigură manual de utilizare in limba romana.

 • •  Se asigură instruirea personalului de deservire

 • •  Se asigura asistenta tehnica la punerea in funcțiune.

 • 2. încărcător frontal pentru stația de transfer

Fisa rehnica nr. 2 Utilajul, Echipamentul tehnologic: IMCARCATOR FRONTAL PENTRU STATIA DE TRANSFER

 • 1 Porametrli tehnici si funcționali

 • •   Putere motor: 74,4 kW

 • •   Greutate operaționala: 8.050 kg;

 • •   Inaltime maxima de ridicare: 7,80 m,

 • •   Capacitate maxima de ridicare: 3,0 t;

 • •   Capacitate de ridicare la inaltime maxima. 2,5 t;

 • •   Transmisie hidrostatica automata cu control efectronic 4 roti tractoare, 4 roti directoare cu 3 modun de deplasare;

 • •  Cabina ROPSFOPS;

 • •   Cartig de remorcare cu capacitatea de 6000 kg;

 • •   Cupa pentru materiale usoare de 3,00 mc

Condiții prrvmd confomvwrea cu standarde relevante

• Produsul va fi insotit de Certificat de calitate si Declaratie de conf^iitate

.. Alte condicii cu cornete, tehnic

 • •  Se asigură bsta pieselor de schimb m limba romana

 • •  Se asigură manual de utilizare in limba romana.

 • •   Se asigură instnjira personalului de deservire

 • •  Se asigura asistenta tehnica la montaj.

3. Autovehicul pick-up


Fisa re/mica nr. 4


Utilaiul Echipamentul t&hnoloaic: AUTO PICK-UP


1   Paromerm lennict si funcrona>i


Motor:

Capacitate citindnc :

Putere maxima

Cuplu maxim:

4 cilindri in linie, 16 supape,


2,2 TOCI (160 CP),

2.198 cmc;

118 kW (160 CP), EURO 6

385 Nm la 1500 - 2500 rpm


Turbina cu geometrie variabila, lnjectJe directa de inalta presiune;

Performante si combustibil:

 • •  Viteza maxima:                    175 kmhl,

 • •  Masa maxima tractabila:            3.495 kg;

 • •  Masa totala a vehiculului:            3.200 kg;

 • •  Sarcina utila ^tfa:                   1.152 kg;

 • •  Sarcina utila maxima tractabila cu dispozitiv de franare 3.495 kg si fara 750 kg;

 • •   Capacitatea rezervorului:             80 I;

  Dimensiuni exterioare:

  Lungime max. spattu de incacare: Latime totala fara oglinzi:

  1.549 mm;

  1.860 mm;

  lnaltime totala:

  1.815 mm;

  Ampatament Garda la sol: Bena (labme/inaJtime).

  3.220 mm;

  229 mm;

  1.560 x 511 mm;


sistem electronic al stabilitatii (ESP), sistem electronic împotriva blocarii rotilor la franare (ABS); Decuplare 4 x 4

Diferential Hypoid - fata si spate (numai cu 4x4)

Airbag-uri frontale si laterale sofer si pasager, airbag-tiri laterale tip perdea, Airbag sofer in zona genunchilor;

Geamuri laterale electrice

Roata de rezerva;

Sistem de control al tortei de franare pnn motor (EDC) Sistem de asistenta la franare de urgenta (EBA)

Franare asistata in viraie

3 Condiw prwma confomurarea cu scandorde relevante

• Produsul va fi insotrt de Certificat de calitate si Declaratie de conformitate

Alte conditu cu caracrer tehnic

 • •   Se as;gură lista pieselor de schimb in limba romana

 • •  Se asigură manual de utilizare in limba romana

 • •   Se asigură instruirea personalului de deservire

 • •   Se asigura asistenta tehnica la punerea in funcțiune.

4. Camion cu benă bascuiabilă 12 mc


Fisa tehnica nr. 5


Utilajul, Echipamentul tehnologic: CAMION CU BENA BASCULABILA 12 MC

1 Parometni Khmci St funcționali

1.1. Suprastructura basculabila pe 3 part», cu bena din otel pentru, autosasiu 6x4


cu


capacitate de 12 mc

 • •  Lungime încărcabila

 • •  Latimea benei:


4 900 mm

2 380 mm


Inafomea benei


1.100 mm;


Descriere tehnica

 • •  Sașiu intermediar, format din 2 lonjeroane, placa de ranforsare m partea dm sp3te. gnnzi si traverse de ranforsare, cordon de siguranța.

 • •  Sistem hidraulic Instalație hidraulica compusa din do» cilindri hidraulici, ventil de basculare, rezervor de ulei, conducte hidraulice,

 • •  Bena Benă bascuiabilă pe 3 părți;

 • •  Podea de 5 mm dm oțel de calitate Superioară, tip VS120;

 • •  Pereți laterali de 4 mm din oțel de calitate superioară, tip VS 100. cu deschidere sus și cu închidere automată jos;

 • •  Perete spate bascuiabil, cu deschidere sus și cu închidere automată jo$;

 • •  Perete frontal fix, cu acoperiș de protecție

 • •  Semiapărăton pentru roțile spate:

 • •  Oblon spate interior,

 • •  Plăcute ECE.

 • •   Protecții laterale parabicicîisti;

 • •  Bara spate rabatabila M

 • •  Montaj și vopsire la fabrica

1.2 AUTOSASIU 6X4

Tip sasiu..

6x4

Cabină...

.. Cabm3 M

Ampatament...

...... 3 600 mm

Consolă spate

...... 800 mm

Direcție...........

...................L

Sarcina 3xa fata

7.100 kg

Sarcina axa spate

19 000 kg

M3sa maxims autorizata

. 26 000 kg

Motor.

320 CP/ 235 kW. EURO 6 SCR - 1600 Nm

Control electronic ol motorului .

EDC

Suspensie cabină

Suspensie arcuri ehcoidale pentru cabina "M"

Scaun șofer

Confort cu suspensie pneumatica

Tahograf.................

Digital

Instrument

Indicator presiune încărcare

Axa fată............................................

............................Arcuri tată parabolice 8,00 t

Axa spate.....................................

............................Arcuri spate parabolice 13 t

Axa soate...................................

.............................Blocaj diferential axa spate

Axa spate.......................................

....................Stabilizator la ambele axe spate

Raport de transmisie.........................

........................................................ AP i = 4

Emisie de noxe..................................

...................................................EURO 6

Cutie de viteze.................................

........Manuală cu 16 trepte ZF 16 S 222 00

lnstalatia de franare............................

..Sistem electronic de frânare^ ABS ASR, ESP

Frane.................................................

...................................Cu disc pentru axa fata

Frane.................................................

............................Cu tambur pentru axa spate

Rezervor de combustibil.....................

............................300 I dreapta si GOI Ad Blue

 • 2 Conditil privind conformitotea cu sumdorde relevonre

 •   Produsul va fi insolit de Certificat de calitate si Declarntie de conf^iitate

 • •  Sasiu fabricat conform DIN 30722 partea 1 si DIN 14505

 • 5 Alte condirii cu caracter tehnic

 • •  Se asigură lista pieselor de schimb m limba romana

 • •  Se asigură manual de utilizare in Itmba romana.

 • •  Se asigură instruirea personalului de deservire

 • •  Se asigura asistenta tehnica la punerea in funcțiune.

 • 5. Instalație spălat roți

Fisa rehnica nr. 6 Utilajul, Echipamentul tehnologic: INSTALAȚIE SPALAT ROTI

1   Parametrii tehnici si functionoli

C aracteristici unitate de spalare: .

Capacitate: 20 camioane/ora;

 • -  Capacitate pompa: 1800 1/min,

 • -  Putere 5,5 kW;

Duze inferioare: 92 buc (2 x 46 );

Duze laterale: 22 buc (2 x 11),

 • -   Senzori optici pentru pornire I oprire automata.

 • ■   Statie de pompare apa uzata in separator;

 • -  Tablou automatizare ;

* Portanta maxima: 30 t;

 • -   D mensiuni de gabarit: 5000 x 3600 x 1650 (LxlxH);

Caracteristici decantor I separator:

 • -  Amplasament subteran;

 • ■   Volum: 20.000 I;

 • -   Debit: 80 1/s;

 • -  Companiment pentru montare pompa,

 • -   sistemul de separare asigura posibilitatea recircularii apei cat si conformitatea cu normele NTPA perivind evacuarea apelor în tereaua de canalizare;

 • 3   Condiții privind confornmtocea cu scandarde relevante

• Produsul va fi insotrt de Certificat de calitate si Declaratie de conformitate .

..J   A/re condicii cu caraccer rehnic

 • •  Se asigură lista pieselor de schrmb în limba romana

 • •  Se asigură manual de utilizare in limba romana.

 • •  Se asigură instnurea personalului de deservire

 • •  Se asigura asistenta tehnica la punerea în funcțiune.

 • 6. Platforma electronică de cântărire auto Fisa rehnica nr. 7

Utilajul, Echipamentul tehnologic: PLATFORMA ELECTRONICA DE CANTARIRE AUTO

 • 1 Parame ri, cehmc, si tuncnono/1

Lungime: 18,00 m (fara rampe)

Latime: 3,00 m;

Capacitatea: 60 t,

Diviziunea: 20 kg;

Domeniul de temperaturi: -35° ...70°;

Capacitatea celulelor de sarcina: 30 t;

Imunitate la descarc.ari electrice,

Platforma de cantarire formata din 2 module din beton armat;

Mod de instalare suprateran;

Mod de cantarire: static;

Citirea datelor: display si PC;

Operare de la PC, cu emitere de bon de cantanre;

Conectare wireless la sistemul de cantarire,

Set complet de cabluri pentru conexiuni;

Software de operare, control si gestiune.

3 Condicii pnvind confommarea cu standarde relevanre

Clasa de precizie: III - OIML

Gradul de protectie: IP 68

Se vor efectua probe pentru verificarea metrologica a sistemului cont. HG 617/2003

Proiectul de executie a fundatiei avizat MLPAT este asigurat de producator;

Produsul va fi insotit de Certificat de calitate si Declaratie de conformitate.

 • 4   A/re cond1ti1 cu caracter tehmc

Se asigură hsta pteselor de schimb in limba romana

Se asigură manual de utilizare in limba romana.

Se asigură instruirea personalului de deservire

• Se asigura asistenta tehnica la punerea in funcțiune.

 • 7. Instalație spălat platforme cu jet sub presiune

Fisa cehnica nr. 11 Utilajul, Echipamentul tehnologic: INSTALAȚIE SPALAT PLATFORME CU JET SUB PRESIUNE

1 Parametni tehnic, si functionah
 •   Presiune: 225 bar,

 • •   Debit: 1080 I/ora;

 • •   Tip motor: tem1ic;

 • •   Putere motor: 13,5 CP;

 • •   Turatie: 1500 rpm;

 • •   Masa pro^se: 85 kg;

 • •   Dimensiuni: 105 x 66 x 75 cm;

 • •   Cuplaj direct pompa motor, pomi pa cu pistoane ceramice, chiuloasa pompei din bronz, functie total stop, ejector detergent

 • •   Furtun de presiune 10 m;

 • •   Pistol cu prelungitor;

 • •   Lance inox 70 cm.

3  Condiții privind conformirarea cu standarde relevante

• Produsul va fi insotrt de Certificat de calitate si Oeclaratie de conformitate.

4   Alte conditii cu corocter tehnic
 • •  Se asigură lista pieselor de schimb m limba romana

 • •  Se asigură manual de utilizare in limba romana.

 • •  Se asigură instruirea personalului de deservire

 • •  Se asigura asistenta tehnica la punerea in funcțiune.

 • 8. Dotări garaj

Fisa cehnica nr. 12

Utilajul, Echipamentul tehnologic: DOTARI GARAJ

1 Parametri/ rehicr si funcționali

 • •   Birou simplu - 1 buc

 • •   Scaune•2 buc

 • •   Cuier • 1 buc

 • •   Raft documente - 1 buc

 • •   Raft metalic pentru scule • 1 buc

 • •   Trusa scule- 1 buc

 • 3.  Condiril privind conformirorea cu standarde relevonre

• Produsul va fi insotit de Certificat de calitate si Declaratie de conformitate

 • 4.  Alte condiții cu caracter tehnic

• Se asigură scheme/instructiuni de montaj (daca este cazul) in limba romana

 • 9. Dotări PSI

Fisa rehnica nr. 13

Utilajul, Echipamentul tehnologic: DOTARI PSI

1 Porametrli tehnic, si funcriona/J

 • •   Punct PSI (dotat cu 2 lopeti, tamacop, nisip - 0,5 mc) - 1 buc

 • •   Extinctoare - 2 buc

 • 3   Cond,w prrvmd conformicarea cu standarde relevante

• Produsul va fi insotrt de Certificat de calitate si Declarație de conformitate

 • 4   A/re condiw cu caracter tehmc

• Se asigură instrucțiuni de folosire m limba romana

 • 10. Container 40 mc

Fisa tehnica nr. 14 Utilajul, Echipamentul tehnologic: CONTAINER 40 MC

1 Parametrii retmici si funcționali
 •   Ultime: 2500 ^m,

 • •   Lungime: 7000 mm;

 • •   lnaltime: 2400 mm;

 • •   Capacitate: 40 mc;

 • •   lnaltime cariig de ridicare: 1570 mm;

 • •   Greutate: cca. 3500 kg,

 • •   Sasiu si traverse de ridicare dm profile INP 180 mm;

 • •   Peretii laterali: tabla din otel cu grosimea 4 mm;

 • •   Podeaua: tabla din otel cu grosimea S mm;

 • •   Usi spate prevazute cu sistem de închidere tip levier;

 • •   Balamale robuste prevazute cu gresoare;

 • •   Scara de acces amplasata pe partea frontala;

 • •   Containerul va fi grunduit interior/ exterior si vopsit la extenor RAL;

 • •   Prelata cu montare manuala, prevazuta cu capse si cordelina

 • •   Sine de ghidaj - 2 buc

3 Condiții pnvind conformitatea cu standarde relevante

• Produsul va fi insotrt de Certificat de calitate si Oeclaratie de conformitate

4 Alte condiții cu carocter rehnic
 • •  Se asigură lista pieselor de schimb m limba romana

 • •  Se asigură manual de utilizare in limba romana.

 • •  Se asigură instruirea personalului de deservire

 • •  Se asigura asistenta tehnica la montaj.

 • 11. Cabina cântar

Fisa rehnica nr. 17

Utilajul, Echipamentul tehnologic: CABIHA CAtlTAR

1 Paramerm tehnici si funcțional!
 •   Dimensiuni (Ixlxh): 2,40 x 6,00 x 2,60 m

 • •   Usa metalica, termoizolata, cu toc metalic;

 • •   Fereastra oscilobatanta din profile PVC tncamerale, cu geam în dublu vitraj 800 x 1200 mm: 2 buc

 • •   Corpuri de iluminat fluorescente 2 x 36 W - 1 buc;

 • •   Prize - 4 buc;

 • •   lntrerupatoare - 1 buc;

 • •   Aparat aer conditional 9000 BTU - 1 buc

 • •   Tennoconvector electriv 2 kW -1 buc

 • •   Lavoar care se va racorda la reteaua de alimentare cu apa din incinta -1 buc

 • •   Structura autoportanta din profil de otel laminat celular, grosimea peretelui 3 mm;

 • •   Cadru superior cu jgheaburi de acoperis integrate, sa.irgerea apei facandu-se prin stalpii din colturi;

 • •   Rezistenta podelei 2 kN/mp si rezistenta acoperisului 1,5 kN/mp

3. Condicii privind confomiicacea cu standarde relevanre

• Produsul va fi insotit de Certificat de calitate si Oeclaratie de conformitate

Alee condiții cu caracter tehnic

 • •  Se asigură lista pieselor de schimb m limba romana

 • •  Se asigură manual de utilizare in limba romana.

 • •  Se asigură instruirea personalului de deservire

 • •  Se asigura asistenta tehnica la montaj.

 • 12. Mobilier cabină cântar

Fisa tehnica nr. 18 Utilajul, Echipamentul tehnologic. MOBILIER CABIHA CANTAR

1 Parametru cehmci si funcționali
 •   Birou cu extensie pentru monitor, imprimanta, scanner - 1 buc

 • •   Scaun calculator - 1 buc

 • •   Multifunctionala (Imprimanta, scanner, copiator) -1 buc

 • •   Scaune - 4 buc

 • •   Rafturi documente - 2 buc

 • •   Dulap haine - 1 buc

 • •   Cuier - 2 buc

 • •   Masa 4 persoane - 1 buc

3  Condiții privind conformitatea cu standarde relevante

• Produsul va fi insotrt de Certfficat de calitate si Declaratie de conformitate

4   A/re condftii cu caracter tehnic

• Se asigură scheme/instructiuni de montaj (daca este cazul) in limba romana

 • 13. Mobilier clădire administrativă

Fisa lehnica nr. 19 Utilajul, Ech amentul tehnologic: MOBILIER CLAOIRE ADMINISTRATIVA

1   Parametni tehnici si funcoonah

 •   Birou cu extensie pentru monitor, imprimanta, scanner - 3 buc

 • •   Scaun calculator • 3 buc

 • •   Multifunctionala (Imprimanta, scanner, copiator) • 1 buc

 • •   Scaune - 20 buc

 • •   Rafturi documente - 6 buc

 • •   Dulap haine - 6 buc

 • •   Cuier - 6 buc

 • •   MaS3 de 4 persoane - 4 buc

 • 3   Condiții privind conformitatea cu standarde relevante

• Produsul va fi insotrt de Certificat de calitate si Oeclaratie de conformitate

 • 4   Alte condiții cu camete, tehnic

• Se asigură scheme/instructiunt de montaj (daca este cazul) in limba romana

14.Sistem central de monitorizare si control

Componentele sistemului

SMC

SECVISION

MANAGEMENT

Gestionare completa a întregului nu,

MONITORIZARE

Urmărit e in timp real,, proccseloi tehnologice

COMUNICAȚIE

t egatiir,i tle voce si date intre toate punctele

CONTROL

Integrare SCAllA m rnmanda prncesrlo, tehnologice*


Sistem de cantarire

Rack de comunicație

Lungime !8rn

Server multicore baz.at pc

Latime 3m

procesoare Intel

Capacitate pana la BOt

Sursa de alimentare redundanta

Diviziuni de 20kg

Stocare RAID cu suport hot-swap

Grad de protecție IP68

Software de management al

Domeniul de temperatura:

sistemului

-JS ... 70 °C

Sistem automat de backup

Platforma de cantarire formata

UPS

din doua module de heton armat

Consola de administrare

Stabilitate si fiabilitate

Switch ethernet cu suport PoE

Cheltuieli de intretincrc reduse

(Power ovcr Ethernet)

Citirea datelor pe display si PC

Switch VoIP

Transmisie wireless a datelor

PC si imprimanta laser pentru

Telefoane VoIP

operare

alimentare prin rețeaua Ethernet

display grafic LCD


Statii de lucru

Sistem de identificare a numerelor de înmatriculare

Recunoaștere automata a

Proces Intel multicore

numerelor de înmatriculare

HDD de minim 5OOGB

Functioneaza si in condiții de

I nterfata grafica dedicata

lumina slaba sau intuneric

Monitor LED 24'"

Integrare cu sistemul de

Interfața de retca Gigabit

cantarire

tastatura si mnusc wirele

UPS

A


 • 15. Instalație de clorinare

Descrierea generala (DE PRINCIPIU) a funcționarii instalației d€ dozare a soluției de hipoclorit de sodiu

Instalația de dozare poate sa funcționeze manual sau automat, in funcție de complexitatea necesara.

Cele doua variante au aceleași funcțiuni principale, dar au componente diferite deoarece realizează aceste funcțiuni in moduri diferite.

Componenta

Instalația de dozare hipoclorit de sodiu se compune din:

 • < rezervor stocare hipoclorit (soluție cu concentrația de 10 %);

 • < robinet de golire rezervor:

 • < linie de aspifatie cu clapet de reținere si senzor de golire rezervor;---

 • < pompa dozatoare ( una sau una activa si una rezerva) montata pe rezervor baza rezervorului pe postament.

 • < panou elemente ansamblu refulare a pompei dozatoare compus din:

robineti de izolare atenuator de pulsații supape de supradebit o supapa de presiune

 • < conducta de injecție pana la punctul de injective

 • < unitate de injecție cu robinet de izolare si supapa, montat pe conducta

 • < robinet general de admisie apa m container

 • < tablou electric de comanda si control (daca e cazul)

Schema simplificata :

inww--

sialco

instalat* automaia de dozat hipoclorit

■F ;  .     J---

trading

A 1

----pțr--

15. Pompa recircularc levigat


Descriere

Nume pfOdu$

Nr produi

NuwAtw'EAN

Technical

Debitu' curent calculat

Debit mi«im

'uuițrmea 0* pompare rezultau pentru pompă

inpițme de pompare max

Tip de rotor

Ozn«ovwr«a maiimJ a pancuieior

Materials:

Corpul pompe- (stator)


Valori fi țipwn

Uman W.2 40 06 Al 980109'9 5700390901264


îtrt l's

5vs

10 ’ m

I3m

SEMI DESCHIS

12 mm


Rotor


Oțetino»

DIN -Nr 1 4301

AiSi 304

Oțel mox

DINW -Kr U»1

AISi 304


instalație

Refulare pompă

Adânc«me maxrnâ de msuart instalare uscaiârumedâ

VrotaUț*

Liquid

LcArdc pompate

Gama temperaitom vdnouiu-Densitate

Vâscoirtatea cmemaficâ

{Metricei data

T^demttor

Puterea de murate Pi

Pi

Frecvența rețelei eiett'ce Tensiune npmnatA

Curent nommal

CoS f> factor de psrte-e

T ural* nominata

Dimensiune condensator funcționare

Grad de pratecv» WC 34 5) Clasă de dotare (IEC 85)

T<> protecție motor Incorporată Prolecțe termică

Lungimea cablului T «e conectare cab'u

Controls

Detector de nivel

Othtrs:

Greutate neta

Greutate bruta


Rp 1 1/2 tQer.

D^ ofuontai sau vert«ca>


orice vâsco24a;>

0 55-e lOOOkgrmâ

1 nvn’/s


PSC

0 9kW

0 6kW VJH?

1 X 230 V

4 4 A

0 99

2785 rpm

16 pF/400 V

IP68

F

Con taci

mtecn

10 m

SCHUKO


*O*0’

»2kg

»2 5k«


16. Pompa cu puț alimntare cu apă
Nume companie: Creat de: Telefon:


Descriere

Valori ți tipuri

Informații generale

Nume proțjut Pozit<e

SI’9-11

N< prCKlu»

586W055

Numărul EAN

5712606105935

Preț

la cerere

Technicat:

Turație pentru cate pompa

2900 rpm

Debrt nominal

9 m’iTi

înălțime de pompare nominala

57 5 m

Reducere rolO'

NONE

Etan>a-c pentru motor

i>PS£Al

Aprobâri pe eticheta

CE.EAC

Toleranța curbelor

ISO9906 201? 3B

Tip pompa

SP9

Etaje

11

Model

A

Clapei de sen* incorporai

YES

Toleranța curbelor

ISO9906 2012 3B

Materiala

Pompa

oțel mo» EN 1 «301

Corpul ppmpei (atatOr)

ASTM 304

Rotor

Oțel mox EN 1 «3O1 AStM3O4

Motor

Oțel mox CWfW-Nr t

AlSl 304

Instalație:

Refulare pompa

RP2

Oamelru motor

4 inch

Kquid

Temperatura maxima a kCTMuHr

40 *C

t ma» lichid Ia 0 ’5 mr»ec

40 *C

Electricei data

Tip motor

MS402

Ap'< motor

NEMA

Putere motor

2 2kW

2 2hW

Frecvența rațelei electrice

50 Hz

Terrawne nomirra a

Metoda pe pornire

direct

Curent nomnal

5 50 5 50 5 70 A

Cu<«nt de pornue

440 470%

Co* phi tacio* de putere

0 85 0 82-0 77

Tura(« nominala

2850 2860 2870 rpm

Grad de protecție <IEC 34 5)

IA68

Clasa de iZOUre (lEC 85)

B

Tip protecție motor Incorporata

FARA

Proiocțe termica

extern

Transmițator de temp Incorporat

nu

Cod produs n-oro-

79192007____

1'

____

 • 16. Grup pompare apă

  Descriere

  Nume produs

  Nr produs Numărul EAN

  Valori $i tipuri

  CM3-4 A-R.A-E-AOOE ARA E AOQE

  97518565

  5700317301733

  H ri

  40<

  CM» 4 1'2»V iOHj o • 3 mwi

  Ha 21 am toxeeeavMaaea

  C'mnav • W1 »»«••

  •w tui

  Technical;

  Turație peniru date pompa

  2900 rpm

  XI.

  Debitul curent calculat

  3 62 m’/h

  ^X.

  înălțimea de pompare tezuKatt

  2l9m

  X.

  pentru pompa

  X.

  toc

  Rotoare

  4

  Tț> etanșa re arbore

  AQOE

  K

  nr.

  Aprobări pe eticheta

  CE WRASACSTR

  Versiune pompa

  A

  • a, <

  Modei

  A

  «O

  Materials

  io.

  -------*

  «0

  Corpu.’pompei (stator)

  Fonta

  ENA1030

  AISI30 8

  /

  ÎO

  Rotor

  Oțel mo*

  euaonva - «IX

  D!N W Nr 1 4301

  tiaoo-’ti-nw» ■ JttlX

  AISI 304

  ©J ’0   ’4   ÎO 2.S   30 JS    btw.nj'

  0

  Coc material

  A

  w

  NPSi.

  Cauciuc

  EPDM

  M

  Cod pentru cauciuc

  E

  WO

  *

  Instalație;

  aiura amb*iAnFA ma*>mA

  SS ’C

  soo

  s

  Presime de Funcționare maximi

  10 bar

  400 ■

  4

  Presiune max ia temp >-x>catâ

  10 bar l 90 ’C

  KO

  3

  T« flanțâ

  WHITVA3RTH THREAD RP

  KC-

  >

  Tip conectare

  R

  Aspira-,* pompa

  Rp 1

  »oo i

  P2-O3W

  1

  Refulare pompâ

  Rp 1

  Oi

  NFSk • J M m

  Liquid

  ■ 0

  Lichide pompate

  Apa

  Gama temperaturii hchidutui

  ■20 90'C

  Electrica! data

  Tip motor

  718

  Putere motor

  0.5 kW

  Frecvența rețetei electrice

  50 Hz

  Tensiune nomma'a

  1 x 220 240 V

  Factor Ce serice

  1

  Curenl nominal

  3 1-2 8 A

  Turație nominala

  2730-2740 rpm

  Grad de protecț-e (IEC 34-5)

  IP55

  Clasă de izolare (IEC 85)

  F

  T<> protecție motor încorporată

  TP211

  Others

  Mmimum cffxyency index MEI 4

  07

  Greuiate neta

  12 2 kg

  Greutate bruta

  14 7 kg

17 . Grup pompare apă incendiu

Descriere

Nume produs

Nr produs

Numărul EAN

Technical:

Turație pentru date pompă Debitul curent calculat înălțimea de pompate rezultată pentru pompă

Rotoare

Tip etanțarc arbore

Aprobări pe etichetă

Versiune pompa

Modei

Materials;

Corpul pompei (stator)

Rolo*

Coa material

Cauciuc

Cod pentru cauciuc

Instalație Temperatura ambiantă maimâ Presiune de funcțonare fha*mă Presiune mat la temp inacatâ Tip hanța

Tip conectare Aspirație pompâ Refulare pompa

Liquid Gama temperaturi* uctxtuiu' Denjrtaie

Electrical data

Tip motor IE Etfi&ency Oass Putere motor Frecvența rețelei electrice Tensiune nominal Fade de serv ce Curent nominal Turație nominatâ IE cffcwncy Randamente» motor ulu U c încărcare maxmj Grad de protecțe (IEC 34 5) Ciasâ de aotare ț|£C 85) Tip protecție motor încorporată

DWw>

Mmmum etficency mde» MEI a Greutate netă

Greutate bruta

Valori și tipuri

CM15-4 A-R-A-E-AQOE A-R-A-E

97516582

57QO3173O1M8


2900 rpm

I7 8m’>h

59 7 m

4

AOOE

CE WRAS ACS TR

A

A

Fontă

EN JL1030 AISI 30 B

Oțel mo*

DtNW H< t433t

AISI 304

A

EPDM

E

[Z > CM1S-4 3-Î3OV SOu

•‘«ree-u n               r»u «zr «*H4

O« ITewm

H. W?m

*»• 1 . 100%

D"»«r'fl»2i)t'

. 1 ' • ■_____

[//

i u pompa • tz. a > t           -A»%


55 ’C

10 bar

10 bar» 90’C

VVHITWORTH THREADRP R

Rp 2

Rp 2


ți

------

PI • 4»*Vk

- P2*4)StW WSH . 4 X m-20 90’C

998 2 kg»m3

132SB

IE 2

5 8kW

50 Ha

3s 220-240Dr380 4i5YV

1

20 4-19.0'11 8 11 OA

2900 2980 rpm

IE2 87%

87%

IP55

F

TP211

0 7

56 kg

58 5 kg

18. Pompa submersibilă apă pluvială

Descnption

Product name ProdiKt No EAN number Pnce

Techmcal

Speed tor pump oaia Rated t km

Rattd hea«

impe’iers

Shatt seal

Approvah. on nameplate

Curve tOlerance

Pump verjon

Modei

Materials

Pump hous'ng

impeuer


Maienat code

Rubber

Code te* rubOCr

Installabon

Maximum amb<eni tempcratixe Maximum operattng pressure Max pressure ai statod temp Plante standard

Co-n hect code

Pump mlet

Pump outiel

Liquid

Pumped kju>d

Lrqu»d temperatul© range liquKJicmp

Densrty

Electrtcal dala:

Motor typt

IE Efftoency ciass

Rated po*er • P?

Ma-os frequency

Rated vpttagc

Serice factor

Rated curteni

Rated speed

Efficienc»'

Motor etfcenc.y at tun load Endosure dass (tEC 34 5) tnsutation ciass (lEC 85.» Motor protec

Others.

M.nimum etficency irdex MEI* Net weght Gross weighi


Value

CJU102A R A E AQOE 9694334$ 570031430/057

On rcquest

2900 rpm

10mVh

27 1 m

2

bQQt

CE WRASACSTR

ISO 9906 1999 Annex A

A

A

Cast von

EN-JL1030 ATSJ30B Stainless Steel DIN W-Nr ? 4301 AlSl 304

A

EPDM

E

55-C

IOD#»

10 bar / 90 *C

WHITW0R7H JHREAD RP R

Rp 1 1/2

Rp 1 1/2


Water

20 WC

20 X

998 2 kgrnV

SOC

IE2

1 2kW

50 HZ

3 x 220-240O/380-415YV

1

4,$.5.2<2 8-3 A

2820 2860 rpm

IE2 79.6 %

796%

IP55

F

NO

0.7

25 kg 27$ xg

19. Grup electrogen


KJR 175


Grup electrogen cu motor RICARDO


I Date generale grup                                   J

Putere Stand-by

Putere prima

Dimensiuni fara carcasa (mm) Dimensiuni cu carcasa (mm) Greutate fara/cu carcasa (kg)

175 kVA

158 kVA

900x2300x1750

1100x2900x1800

1420/1800


Motor:

 • • Motor hcavy duty răcit cu apa, motor Ricardo

 • • 4 timpi, 1500 rpm. răcire cu apa

 • • Starter de 24 V si alternator de încărcare

 • • Filtru de aer uscat, interschimbabil

 • • Capacitate de răcire pana la 50° C

 • • Aspirație naturala sau injecție directa cu răcire Turbo

 • • Țevi flexibile de alimentare combustibil si ulei

Alternator:

 • • Conform standardelor VDE 0530, IEC34-1, IEC 60034-1, NEMA MG 1.22

 • • 4 poli, tip sincron, un rulment, fara perii, conexiune in stea

 • • Clasa de protecție IP 23

 • • Auto excitație

 • • Rezistenta de 300% la scurtcircuit in 10 secunde

Specificații motor

Model motor

Ricardo

Marca motor

R6105 IZLD

Putere stand-by (kw/CP)

175/194

Putere prima (kw/CP)

132/177

Rotatii/min

1500

Tip motor

4 timpi

Capacitate cilindrica

7.1

Tip

6 in linie

Alezaj x Cursa (mm)

105x 130

Regulator

Mecanic

Sistom inducție

Turbo mtercooler

Injecție

Directa

Direcție rotatic

Sens anti-orar

Răcire

Cu apa

Sistem electric

24 V

Consum combustibil 100%

32.4 l/ora

Consum combustibil 50%

15.8 l/ora

Capacitate rezervor

2601

Specificații alternator

Putere stand-by (kva/kW)

175/140

Regulator

+/- 0.5%

Frecventa (Hz)

50

Rotatii/min

1500

Curent la scurt circuit

300% (10 sec)

Izolație

H

Protecție mecanica

IP23

Eficienta

90%