Hotărârea nr. 410/2019

Hotararea Consiliului Local nr. 410


MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR.410

privind aprobarea Metodologiei de încheiere a convențiilor individuale de facturare a serviciilor de furnizare apă potabilă și canalizare, la nivel de utilizator, în condominii din cadrul unei asociații de proprietari

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 26.09.2019;

Având în vedere referatul de aprobare nr.150779/2019, raportul nr.153705/2019 întocmit de Direcția Servicii Publice și raportul de avizare nr.155966/2019 întocmit de Direcția Juridică, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ prin care se propune aprobarea Metodologiei de încheiere a convențiilor individuale de facturare a serviciilor de furnizare apă potabilă și canalizare, la nivel de utilizator, în condominii din cadrul unei asociații de proprietari și avizele nr.294/2019 al Comisiei III-Servicii Publice, Liberă Inițiativă și Relații Internaționale, nr.303/2019 al Comisiei I-Buget Finanțe, Studii, Prognoze și Administrarea domeniului și nr.305/2019 al Comisiei V-Juridică, Administrație Publică și Drepturi Cetățenești;

În conformitate cu prevederile Legii nr.196/2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari și administrarea condominiilor și ale Legii nr.241/2006, republicată, modificată și completată, a serviciului de apă și canalizare;

În temeiul art.129 alin.2 lit d, coroborat cu alin.7 lit.n, art.139 alin.1, art.154 alin.1 și art.196 alin.1 lit.a din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă Metodologia de încheiere a convențiilor individuale de facturare a serviciilor de furnizare apă potabilă și canalizare, la nivel de utilizator, în condominii din cadrul unei asociații de proprietari, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Servicii Publice, Compania de Apă „Oltenia” S.A. și Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Oltenia vor aduce la ~~                                      5                       5

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ


Gheorghe NEDELESCU


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR GENERAL,

Nicoleta MIULESCU


Asociați de Proprietari nr.

Adresa

Tel.

TABEL NOMINAL SOLICITANȚI CONVENȚII INDIVIDUALE DE FACTURARE SERVICII DE FURNIZARE APĂ POTABILĂ ȘI CANALIZARE

Blocul_________________ scara___________________

Nr. aparta ment

Proprietar 1 (nume și prenume)

Act de identitate

Semnătura

Proprietar 2 (nume și prenume)

Act de identitate

Semnătura

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Suprafața construită totală pentru calculul apei meteorice este ____________ mp

Numărul total de apartamente din condominiu este __________

Președinte,

(nume și prenume)


Administrator, (nume și prenume)

CONVENȚIE DE FACTURARE INDIVIDUALĂ A CONSUMURILOR DE APĂ POTABILA ȘI DE CANALIZARE NR...............DIN DATA DE........................................

ANEXA LA CONTRACTUL NR..................DIN DATA DE.......................................

ÎNCHEIAT CU ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI NR.

CAP. I. PĂRȚILE CONTRACTANTE

ART. 1. (1) Compania de Apă Oltenia S.A.. cu sediul în Craiova, str. Brestei nr.133, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J16/63/1999, C.U.I. RO 11400673; cont virament RO35BTRL01701202W56251XX deschis la Banca Transilvania sucursala reprezentată de DIRECTOR GENERAL ing. CÎMPEANU ADRIANA, în calitate de furnizor al serviciului public de alimentare cu apă și canalizare, denumit în continuare: OPERATOR, pe de o parte

Și

ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI NR. ____, cu sediul în___________________, str.

______________________, nr. ___, bl. ___, ap._____, județul DOLJ, autorizată prin încheierea judecătorească nr. _________________ emisă de______________________, cod fiscal ___________________________, cont ____________________________, deschis la ____________________, Filiala ________,reprezentată prin ____________________________________________________având funcția de președinte și_________________________________ administrator, în calitate de utilizator, titular al contractului de furnizare/prestare servicii de utilități publice, denumit în continuare UTILIZATOR TITULAR.

Și

Domnul / Doamna ____________________________________, identificat cu B.I. / C.I. seria ____, nr.

________, CNP __________________________________ strada _______________________________________, nr. ____, bloc _______, scara ____, et. ____, ap. ____, telefon ___________________, localitate __________ jud. Dolj,

Domnul / Doamna ____________________________________, identificat cu B.I. / C.I. seria ____, nr.

________, CNP __________________________________ strada _______________________________________, nr. ____, bloc _______, scara ____, et. ____, ap. ____, telefon ___________________, localitate __________ jud. Dolj, în calitate de beneficiari finali ai serviciului , denumiti în continuare UTILIZATOR INDIVIDUAL, pe de altă parte.

CAPITOLUL II: OBIECTUL CONVENȚIEI

Art. 2. Obiectul prezentei convenții îl constituie reglementarea raporturilor dintre operator, utilizatorul titular și utilizatorul individual privind condițiile de stabilire a consumurilor și plata acestora prin facturarea către utilizatorul individual a unei cote-părți din consumul total de apa înregistrată de aparatul de măsură general, amplasat în căminul de apometru al imobilului de tip condominiu, precum și a serviciilor de preluare si epurare apa uzata me naje ra și apă meteorică.

CAPITOLUL III: SISTEMUL DE EVIDENȚĂ ȘI STABILIREA CONSUMURILOR DE APĂ ȘI CANALIZARE

Art. 3.

 • 1. Data citirii apometrului general de către reprezentantul operatorului și președintele / administratorul

asociației de proprietari, pe bază de proces verbal de citire semnat și ștampilat de către Asociație este de ____ ale lunii.

În cazul în care Asociația de Proprietari/ Locatari nu își poate îndeplini obligația de citire a apometrului general și de întocmire a procesului verbal de citire acest proces verbal va fi valabil numai cu semnătura reprezentantului operatorului și va fi deplin opozabil atât Asociației de proprietari cât și utilizatorului individual.

 • 2. În maxim 3 zile lucrătoare de la data întocmirii procesului verbal de constatare a consumului general înregistrat pe contorul de branșament al imobilului, se vor preda de către administratorul asociației, la operator, listele cu consumurile aferente utilizatorilor individuali, liste semnate și ștampilate de președintele Asociației de proprietari/ locatari.

 • 3. În cazul în care Asociația de proprietari/ locatari nu își îndeplinește obligația de a preda listele cu consumurile aferente consumatorilor individuali, părțile convin ca facturarea individuală se va realiza prin repartizarea în mod egal către utilizatorii individuali a consumului înregistrat de contorul mo ntat la branșamentul condominiului, iar Asociației de Proprietari îi revine obligația de a efectua în luna următoare reglările necesare în ceea ce privește consumurile indivduale, o dată cu transmiterea listelor de consumuri.

 • 4. Distribuirea facturilor individuale pe fiecare proprietate se face prin grija operatorului cu respectarea termenelor prevăzute în contract.

 • 5. În cazul în care Asociația de Proprietari/ Locatari nu prezintă timp de 2 luni consecutive de la data convenită în prezenta convenție de facturare listele privind calculul și stabilirea consumurilor individuale, toate convențiile individuale din condominiu vor fi reziliate. În vederea rezilierii, Operatorul este obligat să notifice în prealabil Asociația (Utilizatorul Titular) și Utilizatorii Individuali din condominiu, cu minim 5 zile lucrătoare anterior rezilierii.

Art. 4.

 • a)  Cantitatea de apă uzată deversată în rețeaua de canalizare se stabilește la 100% din volumul întregii cantități de apă facturată conform contractului de utilizare a serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare încheiat cu asociația de proprietari.

 • b)  Cantitatea de apă meteorică preluată în rețeaua de canalizare se determină conform prevederilor din Regulamentul Serviciului de Alimentare cu Apă și Canalizare aprobat de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Oltenia.

CAPITOLUL IV: DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE OPERATORULUI

Art. 5. Operatorul are următoarele drepturi:

 • 1. să factureze individual la tarifele în vigoare cantitățile de apă și canalizare furnizate, determinate potrivit dispozițiilor art. 3 si art.4 din conventie și să încaseze contravaloarea serviciilor prestate de la utilizatorul individual;

 • 2. să aplice penalitățile stabilite prin Legea nr. 241/2006, prin Legea nr. 51/2006 si legislatia specifica in vigoare, în cazul neachitării facturilor la termen de către utilizatorii individuali;

 • 3. să inițieze modificarea și completarea convenției de facturare individuală de apă și canalizare sau a anexelor acestora, ori de câte ori apar elemente noi în baza normelor legale, prin acte adiționale;

 • 4. sa solicite recuperarea debitelor de la utilizatorul individual in conformitate cu reglementarile legale in vigoare.

 • 5. operatorul își rezervă dreptul de a iniția recuperarea debitelor restante de la utilizatorii individuali, conform modalităților prevăzute de legislația în vigoare.

 • 6. în cazul în care utilizatorul individual contestă factura și modul de calcul al volumelor facturate contestația se analizeaza de către operator împreună cu utilizatorul titular, respectiv Asociația de Proprietari, rezultatul urmând a se comunica în scris utilizatorului utilizatorului individual. Aplicarea unor eventuale corecții la volumele facturate urmare a analizei contestației se pun în aplicare de către operator, in luna urmatoare.

Art. 6. Operatorul are următoarele obligații:

 • 1. să respecte angajamentele asumate prin contractul de utilizare a serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare încheiate cu utilizatorul titular;

 • 2. să respecte prevederile normelor tehnice, reglementărilor și legislației în vigoare din domeniul serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare.

 • 3. sa calculeze si sa factureze individual consumul de apă și canalizare în conformitate cu lista transmisa de utilizatorul titular.

 • 4. să citească la data convenită de comun acord cu administratorul asociației de proprietari, apometrul general al imobilului și să preia listele privind consumurile aferente fiecarui utilizator individual.

 • 5. să asigure continuitatea în alimentarea cu apă în limitele gradului de asigurare în furnizare, prevăzute în contractul de furnizare de apă și canalizare încheiat cu utilizatorul titular.

 • 6. să asigure distribuția și încasarea facturilor emise utilizatorilor individuali.

CAPITOLUL V: DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE UTILIZATORILOR

Art. 7. Utilizatorul titular, are pe lângă drepturile și obligațiile prevăzute în contractul de furnizare/ prestare serviciului de alimentare cu apă și de canalizare și următoarele obligații:

 • 1. să aducă la cunoștință operatorului, în termen de 15 zile lucrătoare de la data când a luat la cunoștință de modificare, orice modificare a datelor de identificare ale consumatorilor individuali în legătură cu prevederile contractului și prezentei convenții.

 • 2. să citească la data convenită de comun acord cu reprezentantul operatorului apometrul general, consum confirmat prin procesul verbal de constatare semnat și ștampilat de către asociație. In maxim 3 zile lucrătoare de la întocmirea procesului verbal de constatare a consumului ge neral înregistrat pe contoarele de branșament al imobilului, Asociația de Proprietari va preda listele cu consumurile aferente fiecarui utilizatorul individual, liste semnate și ștampilate de către președintele asociației de proprietari, în baza cărora operatorul va calcula si va emite facturile individuale.

 • 3. să afișeze la fiecare scară listele cu repartizarea cantitatilor de apa si de canalizare pentru fiecare utilizator individual, consumuri transmise spre facturare operatorului.

Art. 8. Utilizatorul individual, proprietarul de apartament, are următoarele drepturi:

 • 1. să beneficieze de serviciile de apă și canalizare conform contractului de utilizare a serviciilor publice de apă și canalizare încheiat de operator cu utilizatorul titularr;

 • 2. să primească informația necesară din partea utilizatorului titular referitor la procedurile aplicate pentru stabilirea consumului individual.

 • 3. să conteste în termen de cel mult 5 zile lucratoare de la data primirii facturii eventualele incorectitudini privind aplicarea procedurilor de stabilire a consumului individual și să beneficieze de corecțiile necesare, prin regularizare realizata de operator in luna urmatoare, daca este cazul.

Art. 9. Utilizatorul individual are următoarele obligații:

 • 1. să citească, lunar, la data stabilita conform art.3.1, indexul apometrului de apartament și să-l aducă la sediul asociației.

 • 2. să achite integral și la termen contravaloarea facturilor emise de către operator privind serviciile prestate,

 • 3. să accepte calculul și repartiția consumurilor efectuate de Asociația de Proprietari, calcul care include diferența dintre consumul înregistrat de apometrul general și suma consumurilor din apartamente, diferență distribuită pe fiecare utilizator individual funcție de numărul de persoane.

 • 4. să exploateze și să întrețină instalațiile proprii pentru asigurarea utilizării eficiente a apei potabile;

 • 5. să nu modifice instalațiile de apă potabilă aferente apartamentului, decât cu acordul Asociației de Proprietari;

 • 6. să permită accesul reprezentanților legali ai Asociației de Proprietari la instalațiile de furnizare a apei aferente apartamentelor pentru verificarea funcționării și înregistrării aparatelor de masura, precum și pentru stabilirea consumului de apă defalcat pentru fiecare apartament .

 • 7. să permită accesul reprezentanților legali ai operatorului si ai utilizatorului titular, in imobilul proprietate al acestuia, la instalațiile de furnizare a apei aferente apartamentelor pentru debranșarea de la părțile comune în caz de neplată;

 • 8. aparatele de masura montate pe instalatiile interioare ale utilizatorului individual vor avea verificarea metrologica in termen.

CAPITOLUL VI: DETERMINAREA CONSUMURILOR INDIVIDUALE DE APĂ ȘI CANALIZARE

Art. 10. Determinarea consumului de apă în condominiu se face conform reglementărilor legale în vigoare de către utilizatorul titular.

Art. 11. Determinarea volumelor de apă si de canalizare ce se facturează proprietăților individuale din condominiu se face conform art. 3 si art.4.

CAPITOLUL VII: FACTURARE ȘI MODALITĂȚI DE PLATĂ

Art. 12. Contravaloarea consumului de apă și canalizare se încasează de la utilizatorul individual pe bază de factură. Factura reprezintă documentul de plată emis de către operator, în conformitate cu legislația fiscală în vigoare.

Art. 13. Facturarea se va face lunar, în conformitate cu cantitățile de apă și canalizare stabilite potrivit art. 3 si art.4.

Art. 14. Facturile emise în condițiile prevăzute la art. 12 sunt acceptate și recunoscute de utilizatorul individual.

Art. 15. Factura individuală emisă de operator trebuie să conțină cel puțin următoarele informații: destinatarul facturii, data emiterii facturii, termenul de plată scadent, perioada pentru care s-a făcut facturarea consumului de apă/canal, cantitatea facturată, semnificația fiecărei obligații de plată cuprinse în factură (plata pentru consum apă/canal, pentru penalități), tarifele aplicate, temeiul legal de preț, sumele rezultate pentru fiecare mărime facturată, valoarea totală de plată, etc.

Art. 16. Tarifele pentru furnizarea apei și prestarea serviciilor de canalizare sunt cele aprobate legal la data facturării (temeiul legal fiind consemnat în factură).

Art. 17. Facturile pot fi achitate de utilizatorul individual prin următoarele modalități de plată:

 • a) la casieria furnizorului;

 • b) la bancă, prin transfer bancar în contul operatorului;

 • c) orice alt mod prevăzut în dispozițiile legale privitoare la plată, acceptat și practicat de operator;

Art. 18. Plata facturilor este obligatorie și se va face integral în termenul de scadență de 15 zile de la data emiterii facturilor, data emiterii facturii și termenul de scadență se înscriu pe factură.

Art. 19. Neachitarea facturii în terme n de 30 de zile de la data scadenței atrage după sine penalități de întârziere, după cum urmează:

 • a) penalitățile sunt egale cu nivelul dobânzii datorate pentru neplata la terme n a obligațiilor bugetare plătite conform reglementărilor legale în vigoare;

 • b) penalitățile se datorează începând cu prima zi după data scadenței;

 • c) valoarea totală a penalităților nu poate depăși cuantumul debitului și se constituie venit al operatorului.

Art. 20. În conformitate cu Art. 31, alin. (17) din Legea nr. 241/ 2006 Republicată, factura individuală pentru serviciul de alimentare cu apă și canalizare constituie titlu executoriu.

Art. 21. Corespunzător modului de plată convenit, factura se consideră achitată de către consumatorul individual la data înregistrării plății în extrasul de cont bancar al operatorului, la data intrării numerarului în casieria furnizorului, în cazul plății la casierie, sau prin orice mod prevăzut expres în alte re gleme ntări legale de plată și convenit cu operatorul.

Art. 22. În cazul în care pe documentul de plată nu se menționează obiectul plății, se consideră achitate facturile în ordine cronologică.

CAPITOLUL VIII: RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ

Art. 22. Pentru neexecutarea în tot sau în parte a obligațiilor contractuale prevăzute în prezentul contract, părțile răspund c o nform prevederilor Codului Civil, ale Codului Comercial și ale celorlalte acte normative în vigoare.

Art. 23. În cazul în care pe parcursul derulării contractului vor apărea modificări legislative privind modul de calcul al penalităților, acestea se vor calcula în funcție de termenele și cuantumurile prevăzute de legislația în vigoare la data emiterii facturilor.

Art. 24. Părțile sunt absolvite de orice răspundere pe ntru neîndeplinirea în totalitate sau în parte a litigiilor ce decurg din această convenție, dacă acest lucru este rezultatul acțiunii forței majore.

ANEXA 2/ METODOLOGIE

Art. 25. Partea care invocă forța majoră trebuie să notifice acest lucru în scris celeilalte părți în decurs de 48 ore de la apariția acesteia, apreciind și perioada în care urmările ei încetează, cu confirmarea autorității competente de la locul producerii evenimentului ce constituie forța majoră.

Art. 26. Întreruperea furnizării apei se va face numai cu respectarea legislației în vigoare, a prevederilor contractului de furnizare/ prestare a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare încheiat cu utilizatorul titular, la care prezenta convenție este anexă, și a reglementărilor în vigoare.

CAPITOLUL IX. DURATA CONVENȚIEI

Art. 27.

 • 1. Prezenta convenție se încheie pe durata valabilității contractului de furnizare/ prestare a serviciului de alimentare cu apă și canalizare încheiat cu Asociația de Proprietari.

 • 2. Proprietarii care își înstrăinează apartamentele sunt obligați ca la întocmirea formelor de înstrăinare să facă dovada achitării la zi inclusiv a cheltuielilor care le revin către operator, iar noul proprietar este obligat la încheierea unei noi convenții în nume propriu.

CAPITOLUL X. ÎNCETAREA CONVENȚIEI

Art. 28.

Prezenta convenție poate înceta în următoarele cazuri:

 • 1. prin rezilierea contractului de furnizare/ prestare a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare încheiat între operator și utilizatorul titular, în condițiile legii și a prezentei convenții;

 • 2. prin denunțarea unilaterală de către operator în cazul în care Asociația de Proprietari/ Locatari nu prezintă timp de 2 luni consecutive de la data convenită în prezenta convenție de facturare listele privind calculul și stabilirea consumurilor individuale. Rezilierea se face în acest caz pentru toate convențiile din condominiu, cu respectarea prevederilor de la art. 3 pct.5, urmând ca, începând cu luna următoare, facturarea să se reia către Asociația de Proprietari.

 • 3. prin denunțarea unilaterală de către Asociația de Proprietari, după achitarea în totalitate către Operator a debitelor datorate de către utilizatorii individuali conform convențiilor încheiate, printr-o notificare care se va transmite către Operator cu 30 zile înainte de data rezilierii, însoțită de hotărârea adunării generale a asociației de proprietari prin care s-a decis rezilierea convențiilor de facturare individuală și de acordul tuturor proprietarilor din condominiu.

 • 4. Prin acordul părților, la data convenită de comun acord, pentru întregul condominiu, exprimat prin acordul scris al tuturor utilizatorilor individuali din condominiu și al asociației de proprietari urmând ca, începând cu luna următoare, facturarea să se reia către Asociația de Proprietari.

CAPITOLUL XI. LITIGII

Art. 29. Părțile convin ca toate neînțelegerile privind validitatea prezentei convenții sau rezultate din interpretarea, executarea ori încetarea acesteia să fie rezolvată pe cale amiabilă.

Art. 30. Utilizatorul titular, respectiv asociația de proprietari/ locatari nu răspunde în mod solidar cu utilizatorul individual în cazul apariției unor litigii privind neplata facturilor emise utilizatorului individual.

Art. 31. În cazul în care nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părțile se vor adresa instanțelor judecătorești române competente.

CAPITOLUL XII. ALTE CLAUZE

Art. 32. Modificarea prezentei convenții se poate face prin act adițional, cu acordul părților.

Art..33.Clauze particulare

Prezenta convenție s-a încheiat în 3 exemplare și intră în vigoare de la data de __________________.

OPERATOR - FURNIZOR


UTILIZATOR TITULAR

ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI/ LOCATARI

Nr._____

Director general,

Presedinte,


Administrator,


Director economic,

Consilier juridic,

UTILIZATOR INDIVIDUAL / CONSUMATOR CASNIC,

1. NUME ȘI PRENUME______________________________

B.I./C.I. SERIA ____ NR. ___________________________

CNP _______________________________________________

2. NUME ȘI PRENUME _____________________________________

B.I./C.I. SERIA ____ NR. ___________________________

CNP _______________________________________________

Anexă la Hotărârea nr.410/2019

Metodologie de incheiere a convențiilor individuale de facturare a serviciilor de furnizare apă potabilă și canalizare la nivel de utilizator individual în condominii din cadrul unei asociații de proprietari

Legislație aplicabilă:

Legea nr. 241/ 2006 Republicată 2015 a serviciului de apă și canalizare

Legea 196/ 2018privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari și administrarea condominiilor

Convențiile individuale de facturare a serviciului public de alimentare cu apă încheiate între furnizor și proprietarii din condominii în calitate de consumatori individuali, anexate la contractul de furnizare/prestare încheiat la nivelul asociației, se încheie în una dintre următoarele condiții:

 • a) la propunerea furnizorului serviciilor de utilități publice, cu acordul scris al tuturor proprietarilor din condominiu;

 • b) la solicitarea asociației de proprietari, în urma hotărârii adunării generale cu acordul scris al tuturor proprietarilor din condominiu.

Prin condominium se va înțelege, în aplicarea prezentei metodologii, ansamblul de proprietăți care au în comun un branșament contorizat de apă, parte a sistemului public de alimentare cu apă și canalizare.

Asociația de Proprietari care solicită încheierea de convenții individuale într-un condominium, sau își exprimă acordul la propunerea Operatorului, va înainta către Compania de Apă Oltenia SA (Operatorul) o solicitare scrisă în acest sens, însoțită de hotărârea adunării generale a asociației și un tabel cuprinzând enumerarea proprietăților din condominium, date de identificare a proprietarilor din condominium și acceptul acestora exprimat prin semnătură în vederea încheierii de convenții individuale. Tabelul va fi însoțit de copii după actele de proprietate, după actele de identitate ale proprietarilor și după cel puțin un certificat de nomenclatură stradală a unei proprietăți din condominium.

Modelul acestui tabel se va întocmi conform Anexei 1 la prezenta metodologie.

În baza solicitării asociației de proprietari, Compania va întocmi în termen de cel mult 15 zile convențiile individuale pentru fiecare utilizator individual din condominium, în 3 exemplare și le va înainta către asociația de proprietari pentru a fi semnate de reprezentanții asociației și de către proprietari.

Asociația va înainta către Companie convențiile semnate în 3 exemplare, Compania va verifica și va semna convențiile individuale și va restitui Asociației câte 2 exemplare, unul pentru asociație și unul pentru a fi remis către fiecare proprietar.

Facturarea individuală va fi operabilă începând cu luna următoare celei în care se încheie convențiile individuale.

Modelul de convenție individual este cel prezentat în Anexa 2 la prezenta metodologie.

Data citirii apometrului general de către reprezentantul Operatorului și președintele / administratorul asociației de proprietari, pe bază de proces verbal de citire semnat și ștampilat de către Asociație se stabilește de comun acord în intervalul 1- 8 ale fiecărei luni pentru luna anterioară.

În cazul în care Asociația de Proprietari/ Locatari nu își poate îndeplini obligația de citire a apometrului general și de întocmire a procesului verbal de citire acest proces verbal va fi valabil numai cu semnătura reprezentantului operatorului și va fi deplin opozabil atât Asociației de proprietari cât și utilizatorului individual.

În maxim 3 zile lucrătoare de la data întocmirii procesului verbal de constatare a consumului general înregistrat pe contorul de branșament al imobilului, se vor preda de către administratorul asociației, la operator, listele cu consumurile aferente utilizatorilor individuali, liste semnate și ștampilate de președintele Asociației de proprietari/ locatari.

Aceste liste vor cuprinde pentru fiecare apartament în parte cantitatea totală de apă potabilă, respectiv cantitatea de apă rece, apă rece pentru apă caldă și diferența față de apomentrul general repartizată pe fiecare apartament conform metodologiei proprii și legislației în vigoare.

În cazul în care Asociația de proprietari/ locatari nu își îndeplinește obligația de a preda listele cu consumurile aferente consumatorilor individuali, facturarea individuală se va realiza prin repartizarea în mod egal către utilizatorii individuali a consumului înregistrat de contorul montat la branșamentul condominiului, iar Asociației de Proprietari îi revine obligația de a efectua în luna următoare reglările necesare în ceea ce privește consumurile indivduale, o dată cu transmiterea listelor de consumuri.

În cazul în care Asociația de Proprietari/ Locatari nu prezintă timp de 2 luni consecutiv de la data convenită în convenția de facturare listele privind calculul și stabilirea consumurilor individuale, toate convențiile individuale din condominiu vor fi reziliate.

În vederea facturării apei meteorice, Asociația va comunica către Companie suprafața construită a fiecărui condominim (amprenta la sol) și numărul de apartamente din condominium, prin completarea tabelului prevăzut în Anexa 1, iar repartizarea pe apartamente a suprafeței construite se va realiza prin împărțirea suprafeței construite totale a condominiului, comunicată de Asociație, la numărul de apartamente din condominium.

Distribuirea facturilor individuale pe fiecare proprietate se face prin grija Operatorului cu resp ectarea termenelor prevăzute în contract.

Convențiile individuale se încheie pe durata valabilității contractului cu Asociația de Proprietari.

Încetarea convențiilor individuale se va face în următoarele situații:

 • -      Prin rezilierea contractului de furnizare/ prestare a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare încheiat între Operator și Asociația de Proprietari, în condițiile legii;

 • -     Prin denunțarea unilaterală de către Operator în cazul în care Asociația de Proprietari/ Locatari nu prezintă timp de 2 luni consecutive de la data convenită în convenția de facturare listele privind calculul și stabilirea consumurilor individuale ;

 • -      Prin denunțarea unilaterală de către Asociația de Proprietari, după achitarea în totalitate către Operator a debitelor datorate de către utilizatorii individuali conform convențiilor încheiate, printr-o notificare care se va transmite către Operator cu 30 zile înainte de data rezilierii, însoțită de hotărârea adunării generale a asociației de proprietari prin care s-a decis rezilierea convențiilor de facturare individuală și de acordul tuturor proprietarilor din condominiu.

 • -     Prin acordul părților, la data convenită de comun acord, pentru întregul condominiu, exprimat prin acordul scris al tuturor utilizatorilor individuali din condominiu și al asociației de proprietari.

În situația rezilierii convențiilor individuale, începând cu luna următoare, facturarea serviciilor de alimentare cu apă și canalizare se va relua către Asociația de Proprietari, conform contractului.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Gheorghe NEDELESCU