Hotărârea nr. 409/2019

Hotararea Consiliului Local nr. 409


MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR. 409

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.345/2019 referitoare la aprobarea proiectului cu titlul ,,Proiect Integrat de Modernizare a Sistemului de Transport Public cu Autobuzul In Municipiul Craiova-MOTRIC-A''

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 26.09.2019;

Având în vedere referatul de aprobare nr.156691/2019, raportul nr.156693/2019 al Direcției Elaborare și Implementare Proiecte, raportul nr.158135/2019 întocmit de Direcția Economico-Financiară și raportul de avizare nr.159337/2019 al Directiei Juridice, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ prin care se propune modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.345/2019 referitoare la aprobarea proiectului cu titlul ,,Proiect Integrat de Modernizare a Sistemului de Transport Public cu Autobuzul In Municipiul Craiova-MOTRIC-A” și avizele nr.294/2019 al Comisiei III-Servicii Publice, Liberă Inițiativă și Relații Internaționale, nr.299/2019 al Comisiei II-Urbanism, Protecția Mediului și Conservarea Monumentelor, nr.303/2019 al Comisiei I-Buget Finanțe, Studii, Prognoze și Administrarea domeniului și nr.305/2019 al Comisiei V-Juridică, Administrație Publică și Drepturi Cetățenești;

În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operațiunilor finanțate prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european și Fondul de coeziune 20142020, cu modificările și completările ulterioare, Ghidul Solicitantului-Condiții specifice de accesare a fondurilor pentru apelul aferent POR, Axa prioritară 4: Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investiții 4e: Promovarea unor strategii cu emisii scăzute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii, în special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilității urbane multimodale durabile și a măsurilor de adaptare relevante pentru atenuare, Obiectivul specific 4.1: Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă, aprobat prin Ordinul ministrului delegat pentru fonduri europene nr.3729/2017 cu modificarile și completările ulterioare;

În temeiul art.129, alin.2, lit.b și d coroborat cu alin.4, lit.f, alin.7 lit.k, art.139, alin.3 lit.e, art.154 alin.1 și art.196 alin.1 lit.a din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1.Se aprobă modificarea art.3 al Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.345/2019, care va avea următorul conținut:

Se aprobă contribuția proprie în proiect a Municipiului Craiova, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, dar și contribuția din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 49.675.394,98 lei, însumând contribuția proprie de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 1.316.442,51 lei, precum și suma de 48.358.952,47 lei ce reprezintă diferența dintre valoarea nerambursabilă solicitată și valoarea alocată Municipiului Craiova.”

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Elaborare și Implementare Proiecte și Direcția Economico-Financiară vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Gheorghe NEDELESCU

CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR GENERAL,

Nicoleta MIULESCU