Hotărârea nr. 408/2019

Hotararea Consiliului Local nr. 408

MUNICIPIUL CRAIOVA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR. 408

privind însușirea raportului de evaluare având ca obiect estimarea valorii vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe raza municipiului Craiova

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 26.09.2019;

Având în vedere referatul de aprobare nr.152372/2019, raportul nr.154547/2019 al Direcției Patrimoniu și raportul de avizare nr.155693/2019 al Direcției Juridice, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ prin care se propune însușirea raportului de evaluare având ca obiect estimarea valorii vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe raza municipiului Craiova și avizele nr.303/2019 al Comisiei I-Buget Finanțe, Studii, Prognoze și Administrarea domeniului și nr.305/2019 al Comisiei V-Juridică, Administrație Publică și Drepturi Cetățenești;

În conformitate cu prevederile art.553 alin.1 din Codul Civil, art.7 alin.1 din Legea poliției locale nr.155/2010, art.8 din Legea nr.421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului sau al unităților administrativ-teritoriale, modificată și completată prin Legea nr.309/2009, art.10 din Anexa nr.1 a Hotărârii Guvernului nr.156/2003 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr.421/2002;

În temeiul art.129 alin.2 lit. c, art.139 alin.3 lit.g, art.154 alin.1 și art.196 alin.1 lit.a din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă însușirea raportului de evaluare, prevăzut în anexa nr.1 face parte integrantă din prezenta hotărâre, având ca obiect estimarea valorii vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe raza municipiului Craiova, identificate în anexa nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală și Direcția Patrimoniu vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Gheorghe NEDELESCU
CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL,
Nicoleta MIULESCU

A.E.C. CONSULTING S.R.L.

Batiu, st» I .L.CaragMe, w. 1, sc. A, ap. 7

J04 / 491 / 2007, CUI 21331864 Tel. / Fax: 8334-405.447

MEMBRU CORPORATIV ANE'/AP. - 0581

Nr. A.E.C. 96/30.08.2019VEHICULE FARA STAPAN SAU ABANDONATE PE TERENURI APARTINAND DOMENIULUI PUBLIC SAU PRIVAT AL STATULUI SAU AL UNITĂȚILOR ADMINISTRATIV - TERITORIALE PENTRU

INTRODUCEREA IN INVENTARUL DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

COMANDA NR. 133428/2019

PROPRIETAR:            MUNICIPIUL CRAIOVA
CLIENT:                 MUNICIPIUL CRAIOVA
UTILIZATOR DESEMNAT;    MUNICIPIUL CRAIOVA

Datele, informațiile si conținutul prezentului raport fiind confidențial, nu vor putea fi copiate in parte sau in totalitate și nu vorfl transmise ^unorteftifara acordul scris si prealabil ai S.C. AEC CONSULTING S.R.L. Bacau, ai clientului si utilizatorului desemnat,

/,■$


AUGUST 2019

CUPRINS

Rezumatul faptelor principale si concluziilor

Declarație de conformitate

CAPITOLUL 1 - TERMENI DE REFERINȚA AI EVALUĂRII

 • 1.1. Client

 • 1.2. Utilizatorul desemnat

 • 1.3. Obiectul evaluării

 • 1.4. Scopul evaluării

 • 1.5. Prezentarea echipei de evaluare

 • 1.6. Definirea valorii si data estimării

 • 1.7. Modul de exprimare a valorii

 • 1.8. Drepturile de proprietate evaluate

 • 1.9. Ipoteze si ipoteze speciale

 • 1.10. Declararea conformității cu SEV

 • 1.11. Materiale si surse de informații utilizate

 • 1.11.1. Informații primite de la proprietar/dient

 • 1.11.2. Informații colectate de evaluator

 • 1.12. Clauzele de nepublicare si responsabilitatea către terti

CAPITOLUL 2 - PREZENTAREA DATELOR

 • 2.1. Procedura de evaluare si etapele misiunii de evaluare

 • 2.2. Identificarea proprietății si descrierea juridica

 • 2.3. Descrierea zonei de amplasare

 • 2.3.1. Descrierea bunurilor mobile - valorificate ca deseu

 • 2.4. Aspecte economice ale municipiul Craiova.................... ■

CAPITOLUL 3 - ANALIZA DATELOR SI CONCUZIILE

 • 3.1. Modul de abordare a valorii

3.1.2. Metoda alternativa - Valorificarea bunurilor mobile ca deseu metalic

CAPITOLUL 4 - ESTIMAREA VALORII FINALE

CAPITOLUL 5 - ANEXE (ACTELE EVALUĂRII)

REZUMATUL FAPTELOR PRINCIPALE SI CONCLUZIILOR

Subiectul evaluat:

Vehicule fara stapan sau abandonate pe terenuri apartinand domeniului public sau privat al statului sau al unitatii administrativ -teritoriale al Municipiului Craiova.

Scopul evaluării:

Estimarea valorii vehiculelor fara stapan sau abandonate pentru introducerea acestora in inventarul domeniului privat al Municipiului Craiova.

Nota: Bunurile mobile supuse eva/uarii prezintă un orari ridicat da depreciere fizica si morala, aceste bunuri necesitând reparații capitale ample, cu costuri majore, ce depasesc valoarea bunului, ceea ce face nerentabiia o astfel de operațiune. Astfel, estimarea valorii a fost in ipoteza valorificării bunurilor ca deseu in condițiile "asa cum sunt, acolo unde sunt".

Utilizatorul desemnat:

Municipiul Craiova, cu sediul in Craiova, str. A.I. Cuza nr. 7, cod 200585, jud. Dolj, cod fiscal 4417214.

Instrucțiunile evaluării:

Conform contractului de servicii nr. 81506/03.05.2019 si in conformitate cu cerințele caietului de sarcini.

Data evaluării:

26.08.2019

Curs valutar de referința BNR:

4,7251 lei/euro

la data evaluării

Rezultatele evaluării:_______ __ ____________

1 Nn ' Denumirea bunurilor 1 Valoarea estimata de valorificare 1 Valoarea estimata de valorificare 1

1 .cr?-              _ inventariate . .  _ i. _ a deșeului metalic (lei) , a deșeului metalic (euro)

1

AUTOVEHICUL MAZDA

451,00

95,00

2

AUTOVEHICUL DAEWOO CIELO

436,00

92,00

3

AUTOVEHICUL HYUNDAI

392,00

83,00

4

AUTOVEHICUL FORD

425,00

90,00

5

AUTOVEHICUL VOLKSWAGEN POLO

397,00

84,00

6

AUTOVEHICUL ALFA ROMEO

515,00

109,00

7

AUTOVEHICUL FORD GALAXY

663,00

140,00

8

AUTOVEHICUL DACIA BREAK 1310

382,00

81,00

9

AUTOVEHICUL DAEWOO MATIZ

325,00

69,00

10

AUTOVEHICUL TOYOTA CELICA

485,00

103,00

11

AUTOVEHICUL DACIA 1310 CLI

382,00

81,00

12

AUTOVEHICUL DACIA

444,00

94,00

13

AUTOVEHICUL DACIA

413,00

87,00

14

AUTOVEHICUL DACIA

378,00

80,00

15

AUTOVEHICUL PEUGEOT

430,00

91,00

16

AUTOVEHICUL MERCEDES

740,00

157,00

17

AUTOVEHICUL VOLKSWAGEN GOLF

411,00

87,00

, TOTAL GENERAL

7.669,00

1.623,00


A.E.C. CONSULTING S.R.L.


Nota 1: Valorile de mai sus nu conțin T.V.A.

Nota 2: Valorile propuse sunt valabile la data de 26.09.2019, urmând a fi corectate ori de câte ori piața o cere. Nota 3: Evaluarea este o opinie asupra unei valori.

Notă 4: Valorile estimate sunt valabile la data evaluării, in ipotezele si ipotezele speciale, cuprinse la cap. 1 punctul 1.8. al prezentului raport.

Nota 5: Aceasta valoare este una estimativa, valoarea exacta fiind stabilita de către firma abilitata de colectare și valorificare a deșeurilor pp^țcahtarireb’’(Bupurilor in momentul preluării acestora.

 • A.E.C. CONSULTING S.R.L. -

MEMBRU CORPORATIV ANE VARA \ //

s

Ec. Dorin Arbanas - Mocanii - Eva'kțatot.autorizat, membru titular ANEVAR

Director general

EVALUARE VEHICULEFARA S7APAU SAU

MUNICIPIUL CRAIOVA


DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

S.C. A.E.C. CONSULTING S.R.L. Bacau, prin Evaluator autorizat, ec. Dorin Arbanas - Mocanu, in calitate de Director general, declara ca evaluarea nu a fost făcută in totalitate in concordanta cu Standardele de Evaluare a Bunurilor - ediția 2018, existând abateri de la prevederile Standardelor de Evaluare a Bunurilor - ediția 2018 in ceea ce privește aplicarea metodelor de evaluare, si confirma ca:

 • •   prezentarea faptelor din raport sunt reale, corecte si reflecta cele mai pertinente cunoștințe ale evaluatorului.

 • •   analizele si concluziile sunt limitate numai la ipotezele si ipotezele speciale prezentate in acest raport.

 • •   evaluatorul nu are niciun interes actual sau de perspectiva in activele care fac obiectul acestui raport, nu are niciun interes personal si nu este părtinitor fata de vreuna din părțile implicate; el oferă o evaluare obiectiva si imparțiala.

 • •   după cunoștințele evaluatorului, informațiile raportate sunt adevarate si bazate pe fapte reale si au fost verificate in limita posibilităților;

 • •   remunerarea evaluatorului nu se face in funcție de exprimarea unei valori prestabilite sau care ar favoriza dorința clientului de obținere a unui rezultat dorit sau de apariția unui eveniment ulterior.

 • •   acest raport de evaluare nu se bazeaza pe solicitarea obținerii unei valori minime/maxime, solicitare venita din partea utilizatorului desemnat sau a altor persoane care au interese legate de utilizatorul desemnat.

 • •  evaluatorul este membru titular ANEVAR si a indeplinit programul de pregătire profesionala continua;

 • •   evaluatorul certifica faptul ca este competent sa efectueze acest raport de evaluare. Evaluatorul nu a primit asistenta profesionala semnificativa din partea niciunei persone;

 • •   evaluatorul a efectuat o inspecție personala a bunurilor mobile.

A.E.C. CONSULTING S.R.L.        4

MEMBRU CORPORATIV ANEVAR .. >Ai


- Svabari - Ca'3a^ila2&

CAPITOLUL 1. TERMENI DE REFERINȚA AI EVALUĂRII

 • 1.1. Client: MUNICIPIUL CRAIOVA

 • 1.2. Utilizatorul desemnat: MUNICIPIUL CRAIOVA

Evaluatorul isi asuma răspunderea doar fata de clientul lucrării care este si utilizatorul desemnat.

 • 1.3.  Obiectul evaluării

Obiectul lucrării il constituie un număr de 17 (șaptesprezece) vehicule fara stapan sau abandonate pe terenuri apartinand domeniului public sau privat al statului sau al unitatii administrativ - teritoriale al Municipiului Craiova.

 • 1.4. Scopul evaluării

Scopul evaluării este estimarea valorii vehiculelor fara stapan sau abandonate pentru introducerea acestora in inventarul domeniului privat al Municipiului Craiova.

Nota: Bunurile mobile supuse evaluării prezintă un grad ridicat de depreciere fizica si morala, aceste bunuri necesitând reparații capitale ample, cu costuri majore, ce depasesc valoarea bunului, ceea ce face nerentabiia o astfel de operațiune. Astfel, estimarea valorii a fost in ipoteza valorificării bunurilor ca deseu in condițiile "asa cum sunt, acolo unde sunt".

 • 1.5. Prezentarea echipei de evaluare

Raportul de evaluare a fost întocmit de S.C. A.E.C. CONSULTING S.R.L. Bacau, prin Evaluator autorizat, ec. Dorin Arbanas - Mocanu, membru titular al Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din Romania - ANEVAR cu legitimația 10283.

 • 1.6.  Definirea valorii si data estimării

Evaluarea este un proces de estimare a valorii unui bun la un moment dat. Valoarea reflecta rezultatul unor aprecieri făcute pe baza mai multor criterii de comparație, ea exprimând de fapt valoarea de întrebuințare si cea de schimb in contextul general al pieței. Valoarea estimata a bunurilor mobile supuse evaluării, este valoarea de deseu - metoda alternativa de evaluare, aceasta fiind o abatere de la Standardele de Evaluare a Bunurilor ANEVAR - ediția 2018.

Bunurile mobile supuse evaluării prezintă un grad ridicat de depreciere fizica si morala. Aceste bunuri necesita reparații capitale ample, cu costuri majore, ce depasesc cu mult valoarea bunului, ceea ce face nerentabila o astfel de operațiune. Astfel, estimarea valorii a fost in ipoteza valorificării bunurilor ca deseu in condițiile "asa cum sunt, acolo unde sunt".

Autoritatea contractanta/proprietarul nu a pus la dispoziția evaluatorului expertize tehnice, care sa ateste starea tehnica, reparațiile necesare pentru repunerea in circulație pe drumurile publice a autovehiculelor, cu respectarea regulilor de siguranța. In urma inspecției in teren s-a constatat ca bunurile mobile supuse evaluării prezintă o stare tehnica nesatiscatoare, bunuri sunt nefunctionale, necesita reparații capitale ample, cu costuri majore, ce depasesc valoarea bunului, ceea ce face nerentabila o astfel de operațiune. Totodată, s-a avut in vedere si faptul ca proprietarii de drept ai autovehiculelor au abandonat aceste bunuri tocmai pentru ca sunt nefunctionale si reparațiile sunt cu mult peste valoarea bunului in sine. Astfel, estimarea valorii bunurilor s-a realizat luând in calcul ipoteza valorificării ca deseu, in baza ofertei de la firma de profil (anexata prezentului raport).

Data estimării valorii este 26.08.2019.

 • 1.7. Modul de exprimare a valorii

Valoarea este raportata in lei, in condițiile unei plăti integrale cash. Pentru elementele de calcul ce au la baza estimări in valuta, s-a utilizat cursul valutar BNR, valabil la data de 26.08.2019, respectiv: 1 euro = 4,7251 lei.

 • 1.8. Drepturile de proprietate evaluate

Dreptul de proprietate este acel drept real care permite titularului sau de a stapani bunul, de a-l folosi, de a-i culege foloasele materiale si de a dispune de el in mod exclusiv si perpetuu cu respectarea dispozițiilor legale. Conform dispozițiilor Primarului Municipiului Craiova, rapoartelor Serviciului Circulație pe drumurile publice din cadrul Politiei Locale a Municipiului Craiova, dispozițiilor de ridicare a vehiculului parcat/stationat neregulamentar, somațiilor Serviciului Circulație pe drumurile publice din cadrul Poltiei Locale a Municipiului Craiova, confirmărilor de primire - somație proprietar; proceselor verbale de afișare si anunțurilor publicate in ^cotidianul local Gazeta de Sud, in ziua de 10.01.2019 prezentate de către autoritatea contractanta, precum si art.<j8.din Legea 421/2002, dreptul de proprietate asupra bunurilor mobile supuse evaluării este deplin si apartrpe.Municipiului Craiova. Aceste informații au fost considerate credibile si corecte, evaluatorul neverificand autenticitatea actelor juridice puse la dispoziție de proprietar. Dreptul de proprietate fiind deplin, acesta conferă

i Q, h VEHICULE FARA STAPAN SAU ABANDONA TE - VALORIFICA TE CA DESEU t cur:, or paul craiova

titularului sau toate cele trei atribute: posesia - de a stapani, folosința - de a-l folosi si de a-i culege foloasele materiale, dispoziția - de a dispune de bun. Din informațiile prezentatea de către proprietar, nu exista niciuna dintre cele trei limitării ale exercitări dreptului de proprietate: legale, judiciare si convenționale.

Conform art. 8 din Legea 421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale: "Dacă în termen de 30 de zile de la data anunțului proprietarul sau deținătorul legal nu se prezintă în vederea ridicării vehiculului, acesta trece de drept în proprietatea unității administrativ-teritoriale din raza căreia a fost ridicat, liber de orice sarcini, prin dispoziție a primarului, și urmează să fie valorificat prin vânzare, în condițiile legii, sau----

predat unei unități de colectare și valorificare a deșeurilor, în funcție de starea vehiculului."

In cazul de fata forma de proprietate este completa, respectiv proprietatea deplina, adica negrevata de alte cote de participare sau de moștenire, fiind supusa numai limitărilor care corespund celor patru atribuții fundamentale ale statului, respectiv obligației legale de a plăti impozite, de a fi expropriata, de a respecta ordinea de drept si de reversiune (dreptul succesoral al statului).

Evaluatorul declara ca nu i-au fost puse la dispoziție documente in original pentru bunurile mobile evaluate. Având in vedere cele menționate mai sus, evaluatorul nu isi asuma nici o responsabilitate privind descrierea situației juridice sau a veridicității actelor de proprietate. Se presupune ca actele de proprietate sunt valabile.

 • 1.9. Ipoteze si ipoteze speciale

Valoarea opinata in raportul de evaluare este estimata in condițiile in care situațiile la care se face referire in cele ce urmeaza nu generează restricții in afara celor exprimate in prezentul raport de evaluare si al căror impact este expres menționat ca a fost luat in considerare. Daca cel puțin una din ipotezele menționate nu este valabila, valoarea ar putea fi invalidata.

 • •  evaluarea s-a efectuat pe baza documentelor furnizate de către Direcția Patrimoniu, Serviciul Patrimoniu al Consiliului Local al Municipiului Craiova, acestea au fost presupuse a fi autentice; evaluatorul nu-si asuma nici o responsabilitate privind descrierea situației juridice sau a titlurilor de proprietate. Titlul de proprietate se presupune valabil si tranzactionabil daca nu se specifica altfel;

 • •  informațiile solicitate si luate in considerare de către evaluator sunt considerate a fi autentice, fara ca acestea sa ofere o garanție asupra preciziei lor;

 • •  evaluatorul a obtinut informații, estimări si opinii, ce au fost evidențiate in raportul de evaluare, de la surse considerate credibile;

 • •  se presupune ca bunurile mobile sunt deținute cu responsabilitate si ca se aplica un management competent al acestora;

 • •  se presupune că nu există aspecte ascunse sau nevizibile ale bunurilor mobile, evaluatorul neasumându-și nici o responsabilitate pentru asemenea situații;

 • •  au fost inspectate doar acele parti ale bunurilor care sunt vizibile, presupunandu-se ca și celelalte parti sunt în aceeași stare; se presupune ca nu exista aspecte ascunse sau nevizibile ale bunurilor, evaluatorul neasumandu-și nici o responsabilitate pentru asemenea situații;

 • •  nu se dețin informații cu privire la existenta unor materiale periculoase în cadrul bunurilor evaluate; Evaluatorul nu are calitatea, calificarea și nici obligația de a depista astfel de substanțe;

 • •  previziunile sau estimările conținute în raport s-au făcut în condițiile actuale ale pietii;

 • •  evaluarea s-a efectuat în condițiile unei vanzari cu plata integrala, cash.

 • •  evaluatorul, prin natura evaluării, nu va fi solicitat sa ofere consultanta ulterioara sau sa depună mărturie în instanța in legătură cu bunurile evaluate, decât daca au fost făcute inițial aranjamente in aceasta privința;

 • •  prezentul raport de evaluare nu poate fi inclus în nici un document și nu poate fi publicat sub nici o forma, fara aprobarea scrisa a evaluatorului;

 • •  acest raport de evaluare este confidențial atat pentru client cat și pentru evaluator și este valabil numai pentru scopul menționat în cadrul capitolului si evaluatorul nu-și asuma nici o responsabilitate daca acesta este transmis altei persoane, fie pentru scopul declarat, sau pentru oricare alt scop, daca nu au fost făcute alte mențiuni;

 • •  previziunile, proiecțiile si estimările conținute aici se bazeaza pe condițiile curente de pe piața, pe factorii cererii si ai ofertei anticipate pe termen scurt si pe o economie stabila in timp. Aceste previziuni sunt, prin urmare, supuse schimbării condițiilor viitoare.

Ipoteze speciale

 • •  identificarea juridica a bunurilor evaluate s-a realizat pe baza documentelor puse la dispoziție de autoritatea contractanta;

 • •  documentele prezentate sunt considerate veridice fara ca evaluatorul sa poata certifica exactitatea lor, anexarea lor la raportul de evaluare avand doar scop informativ;

 • •  evaluatorul nu isi asuma nici o responsabilitate, in nici o circumstanța pentru o eventualele informații eronate, false sau incomplete puse la dispoziție de către client/utilizatorul desemnat;

 • •  raportul de evaluare este valabil in condiții economice, fiscale, juridice si politice de la data intocmirii sale. Daca aceste condiții se vor modifica, concluziile acestui raport isi pot pierde valabilitatea.

 • •  autoritatea contractanta/proprietarul nu a pus la dispoziția evaluatorului expertize tehnice, care sa ateste starea tehnica, reparațiile necesare pentru repunerea in circulație pe drumurile publice a autovehiculelor, cu respectarea regulilor de siguranța. In urma inspecției in teren s-a constatat ca bunurile mobile supuse evaluării prezintă o stare tehnica nesatiscatoare, bunuri sunt nefunctionale, necesita reparații capitale ample, cu costuri majore, ce depasesc valoarea bunului, ceea ce face nerentabila o astfel de operațiune. Totodată, s-a avut in vedere si faptul ca proprietarii de drept ai autovehiculelor au abandonat aceste bunuri tocmai pentru ca sunt nefunctionale si reparațiile sunt cu mult peste valoarea bunului in sine. Astfel, estimarea valorii bunurilor s-a realizat luând in calcul ipoteza valorificării ca deseu, in baza ofertei de la firma de profil (anexata prezentului raport).

 • •  valoarea exacta de valorificare ca deseu va fi stabilita de către firma abilitata in urma cântăririi autovehicului. Valorile estimate a bunurilor de către evaluator au la baza preturile de achiziție a firmelor specializate in valorificarea deșeului metalic din zona județului Dolj, eventualele diferente de valoare fiind nesemnificative.

 • •  masa proprie a bunurilor mobile supuse evaluării ce a fost luata in calculul valorii este conform specificațiilor tehnice a fiecărui bun mobil in funcție de marca, model, capacitate cilindrica, putere motor, etc. Specificațiile tehnice a fiecărui bun mobil sunt extrase din baza de date a Registrului Auto Roman. Pentru bunurile mobile ce nu se nu se regăsesc in baza de date a Registrului Auto Roman, specificațiile tehnice au fost extrase de pe site-ul www.auto-data.net, iar seriile de sasiu au fost verificate pe site-ul www.autodna.ro (acolo unde a fost posibil).

 • •  autovehiculul marca Hyundai cu seria de sasiu KMHVA31LPSUO79268 nu a putut fi identificat in baza de date a Registrului Auto Roman. In urma analizei a rezultat ca masa proprie a acestui bun este similara cu modelul Hyundai Accent, tip motor: 1.3 I GLS, capacitate cilindrica: 1.341 cm3, putere 60 CP, model fabricat intre anii 1995 - 1999, respectiv 970 kg.

 • •  autovehiculul marca Ford model Galaxy cu seria de sasiu WFOGXXPSWGTC41990 nu a putut fi identificat in baza de date a Registrului Auto Roman. In urma analizei a rezultat ca masa proprie a acestui bun este similara cu modelul Ford Galaxy, tip motor: 1.9 TDI, capacitate cilindrica: 1.900 cm3, putere 110 CP, model fabricat intre anii 1997 - 2000, respectiv 1.640 kg.

 • •  autovehiculul marca Dacia 1310 CLI cu numărul de înmatriculare B 28 AAE nu a putut fi identificat in baza de date a Registrului Auto Roman. In urma analizei a rezultat ca masa proprie a acestui bun este similara cu bunul mobil supus evaluării Dacia Break 1310, serie sasiu UU1R13311W2755601, număr de înmatriculare DJ 56 APV, respectiv 945 kg.

 • •  autovehiculul marca Dacia, cu seria de sasiu 8775267 (incompleta), număr de înmatriculare DJ 03 RDO nu a putut fi identificat in baza de date a Registrului Auto Roman. In urma analizei a rezultat ca masa proprie a acestui bun este similara cu modelul Dacia 1310, putere 63 CP, model fabricat intre anii 1994 - 2001, respectiv 935 kg.

 • 1.10. Declararea conformității cu SEV

In elaborarea prezentului raport de evaluare au fost luate in considerare Standardele de evaluare a Bunurilor - ediția 2018, astfel:

 • •  SEV 100 - Cadrul general

 • •   SEV 101 - Termenii de referința ai evaluării

 • •  SEV 102 - Implementare

 • •  SEV 103 - Raportare

 • •   SEV 104 - Tipuri de valori

 • •  SEV 220 - Mașini, echipamente si instalații (IVS 220)

 • •  Ghid Metodologic de Evaluare GEV 620 Evaluarea bunurilor mobile

 • 1.11. Materiale si surse de informații utilizate

Pentru realizarea prezentului raport de evaluare s-au utilizat:

 • •  O.G. 24/2011 - Privind unele masuri in domeniul evaluării bunurilor;

 • •   Legea 155/2010, art. 7

 • •   Legea nr. 421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând - domeniului public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale

 • •   Hotărârea nr. 156/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 421/2002 privind regirritij juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale

 • •  Ordonanța de urgenta 196/2005 privind Fondul pentru mediu

 • •  documentele ce atesta dreptul de proprietate asupra bunurile mobile evaluate, care au fost puse la dispoziția evaluatorului de către autoritatea contractanta, respectiv solicitantul raportului de evaluare

 • •   Standarde Internationale de Evaluare si Standardele de evaluare a Bunurilor - ediția 2018, respectiv:

o SEV 100 - Cadrul general o SEV 101 - Termenii de referința ai evaluării o SEV 102 - Implemantare o SEV 103 - Raportare

 • •   SEV 220 - Mașini, echipamente si instalații (IVS 220)

 • •   Ghidurile metodologice de evaluare, compuse din:

O Ghid Metodologic de Evaluare GEV 620 Evaluarea bunurilor mobile

 • 1.11.1. Informații primite de la proprietar/ciient

Informații certe:

 • ■   elemente si date de identificare a bunurilor mobile supuse evaluării - marca, tip, serie de sasiu, număr de înmatriculare (acolo unde au fost identificate);

 • •   datele necesare pentru verificarea dreptului asupra proprietății evaluate - documente neclasificate emise de Serviciul Circulație pe drumurile publice din cadrul Politiei Locale a Municipiului Craiova, dispoziții ale Primarului Municipiului Craiova, rapoartele Serviciului Circulație pe drumurile publice din cadrul Politiei Locale a Municipiului Craiova, dispoziții de ridicare a vehiculului parcat/ stationat neregulamentar, somații ale Serviciului Circulație pe drumurile publice din cadrul Poltiei Locale a Municipiului Craiova; confirmări de primire somație proprietar, procese verbale de afișare emise de Serviciul Central de Informare pentru Cetateni si Audiente din cadrul Primăriei Municipiului Craiova si anunțuri publicate in cotidianul local Gazeta de Sud, in ziua de 10.01.2019.

 • ■   scopul evaluării.

Responsabilitatea pentru aceste informații revin integral proprietarului/clientului.

 • 1.11.2. Informații colectate de evaluator

 • ■   datele descriptive referitoare la bunurile mobile evaluate;

 • ■   informații despre starea tehnica a bunurilor;

 • ■   oferte din partea firmelor abilitate de colectare și valorificare a deșeurilor.

Evaluatorul a utilizat in estimarea valorii numai informațiile si documentele pe care le-a avut la dispoziție, existând posibilitatea existentei si a altor informații sau documente de care evaluatorul sa nu aiba cunoștința. Evaluatorul a obtinut informații, opinii, estimări din surse considerate a fi corecte si de încredere, dar nu se asuma nicio resposabilitate in cazul in care acestea s-ar dovedi a fi incorecte.

 • 1.12. Clauzele de nepublicare si responsabilitatea către terti

Raportul de evaluare este confidențial pentru expertul evaluator si pentru clientul declarat si nici o responsabilitate referitoare la raport nu poate fi acceptata de evaluator fata de o terta persoana.

Raportul de evaluare nu poate fi publicat integral sau parțial si nici inclus intr-un document destinat publicității fara acordul scris si prealabil al expertului, cu specificarea formei si contextului in care acesta va apare. Publicarea oricărei referințe sau valori incluse in acest raport de evaluare sau a numelui si afilierii profesionale a expertului evaluator, nu este permisa fara aprobarea scrisa a acestuia.

CAPITOLUL 2. PREZENTAREA DATELOR

 • 2.1. Procedura de evaluare si etapele misiunii de evaluare

Baza evaluării realizate in prezentul raport este valoarea de deseu, respectiv valorificarea ca deseu a bunurilor.

Etapele misiunii de evaluare parcurse in vederea îndeplinirii misiunii de evaluare si pentru estimarea acestei valori au fost următoarele:

 • •   documentarea pe baza unei liste de informații solicitate clientului/proprietarului;

 • •   inspecția bunurilor mobile si efectuarea de fotografii;

 • •   stabilirea ipotezelor si ipotezelor speciale care au stat la baza elaborării raportului;

 • •   selectarea tipului de valoare estimata in prezentul raport (tipul de valoare estimat constituie o abatere de la Standardele de Evaluare a Bunurilor - ediția 2018);

 • •   analiza tuturor informațiilor culese si interpretarea rezultatelor din punct de vedere al evaluării;

  oferte din partea firmelor abilitate de colectare și valorificare a deșeurilor

  x\saplicarea metodei de evaluare considerata oportuna pentru estimarea valorii si fundamentarea opiniei finale a evaluatorului

  estimarea valorii de deseu in urma aplicării metoda alternative de evaluare.


 • 2.2. Identificarea bunurilor si descrierea juridica

Bunurile mobile ce fac obiectul prezentului raport de evaluare au fost inspectate la data de 26.08.2019 si sunt reprezentate de 17 (șaptesprezece) vehicule fara stapan sau abandonate pe terenuri apartinand domeniului public sau privat al statului sau al unitatatii administrativ - teritoriale a municipiului Craiova.

Utilizatorul lucrării a prezentat, drept documente ce sunt anexate in copie la prezentul raport, următoarele:

 • •  Nota de comanda nr. 133428/2019;

 • •   Documente neclasificate emise de Serviciul Circulație pe drumurile publice din cadrul Politiei Locale a

Municipiului Craiova;               ----------- ---------------------------------------

 • •   Dispoziții ale Primarului Municipiului Craiova;

 • •   Raporte ale Serviciului Circulație pe drumurile publice din cadrul Politiei Locale a Municipiului Craiova,

 • •   Dispoziții de ridicare a vehiculului parcat/ stationat neregulamentar ale Serviciului Circulație pe drumurile publice din cadrul Politiei Locale a Municipiului Craiova;

 • •   Somații ale Serviciului Circulație pe drumurile publice din cadrul Poltiei Locale a Municipiului Craiova;

 • •   Confirmări primire somații proprietari;

 • •   Procese verbale de afișare emise de Serviciul Central de Informare pentru Cetateni si Audiente din cadrul Primăriei Municipiului Craiova;

 • •   Anunțuri publicate in cotidianul local Gazeta de Sud, in ziua de 10.01.2019.

Prin menționarea documentelor de mai sus, Evaluatorul nu certifica autenticitatea din punct de vedere legal a acestuia si nici dreptul de proprietate deplin, considerat ca ipoteza de lucru in prezenta lucrare.

 • 2.3. Descrierea zonei de amplasare

Bunurile mobile supuse evaluării, respectiv cele 17 (șaptesprezece) vehicule fara stapan sau care au fost abandonate sunt depozitate la locul special amenajat din incinta S.C. R.A.T. S.R.L. Craiova, str. Calea Severinului, nr. 23, jud. Dolj.

2.3.1. Descrierea bunurilor mobile - valorificate ca deseu A. MAZDA, SERIE SASIU JMZBA145201125328

DENUMIRE BUN

MAZDA

Document neclasificat nr. 23825/ 03.06.2019 emis de Serviciul Circulație pe drumurile publice din cadrul Politiei Locale a Municipiului Craiova; Dispoziția nr. 5150/ 27.05.2019 a

Documente prezentate de autoritatea contractanta

Primarului Municipiului Craiova; Raport nr. 22334/ 21.05.2019 al Serviciului Circulație pe drumurile publice din cadrul Politiei Locale a Municipiului Craiova; proces verbal de afișare nr. 2647/ 08.01.2019 emis de Serviciul Central de Informare pentru Cetateni si Audiente din cadrul Primăriei Municipiului Craiova; anunț publicat in cotidianul local Gazeta de Sud, in ziua de 10.01.2019.

Serie sasiu

KLATF19Y15D069041

GALBENA

Bunul prezintă o stare avansata de depreciere fizica si morala. Necesita reparații capitale si

______.Număr de inmatriculare

Culoare

Starea tehnica

revizie tehnica. Bunul prezintă prezintă urme avansate de rugina si multiple avarii: semnalizator spart, bara de protecție - fata, capota, portiera dreapta - fata infundata, triple stanga - spate sparte, aripa dreapta infundata, aripa stanga zgariata, oglinzi aripa stanga -spate, bara de protecție spate zgariata, tapițerie interioara deteriorata. Evaluatorul nu a avut posibilitatea verificării funcționarii acestuia. Opinia evaluatorului este ca mijlocul de transport necesita reparații capitale, iar costurile de reparație depasesc cu mult valoarea bunului, ceea ce face nerentabila punerea in funcțiune a acestuia, drept pentru care bunul a fost evaluat in ipoteza valorificării ca deseu.

 • B. DAEWOO CIELO, SERIE SASIU KLATF19Y15D069041

DENUMIRE BUN        DAEWOO CIELO

Document neclasificat nr. 28849/ 16.07.2019 emis de Serviciul Circulație pe drumurile publice din cadrul Politiei Locale a Municipiului Craiova; Dispoziția nr. 5429/ 27.06.2019 a Primarului Municipiului Craiova; Raport nr. 26428/ 25.06.2019 al Serviciului Circulație pe drumurile publice din cadrul Politiei Locale a Municipiului Craiova; Dispoziția nr. 5319/ 12.06.2019 a

Documente prezentate de autoritatea contractanta

Primarului Municipiului Craiova; Dispoziția de ridicare a vehiculului parcat/ stationat neregulamentar nr. 11592/ 02.09.2018; somația nr. 331/ 28.05.2019 a Serviciului Circulație pe drumurile publice din cadrul Poltiei Locale a Municipiului Craiova; confirmare primire somație proprietar; proces verbal de afișare nr. 2647/ 08.01.2019 emis de Serviciul Central de Informare pentru Cetateni si Audiente din cadrul Primăriei Municipiului Craiova; anunț publicat in cotidianul local Gazeta de Sud, in ziua de 10.01.2019.

Serie sasiu

Număr de înmatriculare

KMHVA31LPSUO79268

Culoare

ALBASTRA


Bunul prezintă o stare avansata de depreciere fizica si morala. Necesita reparații capitale si revizie tehnica. Bunul prezintă prezintă urme avansate de rugina si multiple avarii: semnalizator spart, bara de protecție - fata, capota, portiera dreapta - fata infundata, triple stanga - spate sparte, aripa dreapta infundata, aripa stanga zgariata, oglinzi aripa stanga -spate, bara de protecție spate zgariata, tapițerie interioara deteriorata. Evaluatorul nu a avut posibilitatea verificării funcționarii acestuia. Opinia evaluatorului este ca mijlocul de transport necesita reparații capitale, iar costurile de reparație depasesc cu mult valoarea bunului, ceea ce face nerentabila punerea in funcțiune a acestuia, drept pentru care bunul a fost evaluat in ipoteza valorificării ca deseu.

 • C. HYUNDAI, SERIE SASIU KMHVA31LPSUO79268

  DENUMIRE BUN

  HYUNDAI

  Document neclasificat nr. 28849/ 16.07.2019 emis de Serviciul Circulație pe drumurile publice din cadrul Politiei Locale a Municipiului Craiova; Dispoziția nr. 5429/ 27.06.2019 a Primarului Municipiului Craiova; Raport nr. 26428/ 25.06.2019 al Serviciului Circulație pe drumurile publice din cadrul Politiei Locale a Municipiului Craiova; Dispoziția nr. 5319/ 12.06.2019 a Primarului Municipiului

  Documente prezentate de autoritatea contractanta

  Craiova; Dispoziția de ridicare a vehiculului parcat/ stationat neregulamentar nr. 11592/ 02.09.2018; somația nr. 331/ 28.05.2019 a Serviciului Circulație pe drumurile publice din cadrul Poltiei Locale a Municipiului Craiova; confirmare primire somație proprietar; proces verbal de afișare nr. 2647/ 08.01.2019 emis de Serviciul Central de Informare pentru Cetateni si Audiente din cadrul Primăriei Municipiului Craiova; anunț publicat in cotidianul local Gazeta de Sud, in ziua de 10.01.2019.

  Serie sasiu

  Număr de înmatriculare

  Culoare

  KLATF19Y15D069041

  GALBENA

  Bunul prezintă o stare avansata de depreciere fizica si morala. Necesita reparații capitale si revizie tehnica. Bunul prezintă prezintă urme avansate de rugina si multiple avarii: semnalizator spart, bara de protecție - fata, capota, portiera dreapta - fata infundata, triple stanga - spate sparte, aripa

  Starea tehnica

  dreapta infundata, aripa stanga zgariata, oglinzi aripa stanga - spate, bara de protecție spate zgariata, tapițerie interioara deteriorata. Evaluatorul nu a avut posibilitatea verificării funcționarii acestuia. Opinia evaluatorului este ca mijlocul de transport necesita reparații capitale, iar costurile de reparație depasesc cu mult valoarea bunului, ceea ce face nerentabila punerea in funcțiune a acestuia, drept pentru care bunul a fost evaluat in ipoteza valorificării ca deseu.

 • D. FORD, SERIE SASIU WFOAXXGAJAWY15953

  DENUMIRE BUN

  FORD

  Document neclasificat nr. 28849/ 16.07.2019 emis de Serviciul Circulație pe drumurile publice din cadrul Politiei Locale a Municipiului Craiova; Dispoziția nr. 5430/ 27.06.2019 a Primarului Municipiului Craiova; Raport nr. 26429/ 25.06.2019 al Serviciului Circulație pe drumurile publice din cadrul Politiei Locale a Municipiului Craiova; Dispoziția nr. 5320/ 12.06.2019 a Primarului

  Documente prezentate de autoritatea contractanta

  Municipiului Craiova; Dispoziția de ridicare a vehiculului parcat/ stationat neregulamentar nr. 2225/ 31.05.2018; somația nr. 331/ 28.05.2019 a Serviciului Circulație pe drumurile publice din cadrul Poltiei Locale a Municipiului Craiova; confirmare primire somație proprietar; proces verbal de afișare nr. 2647/ 08.01.2019 emis de Serviciul Central de Informare pentru Cetateni si Audiente din cadrul Primăriei Municipiului Craiova; anunț publicat in cotidianul local Gazeta de Sud, in ziua de 10.01.2019.

  Serie sasiu

  Număr de înmatriculare

  Culoare

  WFOAXXGAJAWY15953

  ALBASTRA

  Bunul prezintă o stare avansata de depreciere fizica si morala. Necesita reparații capitale si revizie tehnica. Bunul prezintă prezintă urme avansate de rugina si multiple avarii: semnalizator spart, bara de protecție - fata, capota, portiera dreapta - fata infundata, triple stanga - spate sparte, aripa dreapta infundata, aripa stanga zgariata, oglinzi aripa stanga - spate, bara de

  Starea tehnica

  protecție spate zgariata, tapițerie interioara deteriorata. Evaluatorul nu a avut posibilitatea verificării funcționarii acestuia. Opinia evaluatorului este ca mijlocul de transport necesita reparații capitale, iar costurile de reparație depasesc cu mult valoarea bunului, ceea ce face nerentabila punerea in funcțiune a acestuia, drept pentru care bunul a fost evaluat in ipoteza valorificării ca deseu.


 • E. VOLKSWAGEN POLO, SERIE SASIU WVWZZZ6NZ1Y322261, NR. DE ÎNMATRICULARE DJ 12 GRV

  DENUMIRE BUN

  VOLKSWAGEN POLO

  Documente prezentate de autoritatea contractanta

  Document neclasificat nr. 12470/ 13.03.2019 emis de Serviciul Circulație pe drumurile publice din cadrul Politiei Locale a Municipiului Craiova; Dispoziția nr. 4498/ 02.11.2019 a Primarului Municipiului Craiova.

  Serie sasiu

  WVWZZZ6NZ1Y322261

  Număr de inmatriculare

  DJ 12 GRV

Culoare

GRI

Bunul prezintă o stare avansata de depreciere fizica si morala. Necesita reparații capitale si revizie tehnica. Bunul prezintă prezintă urme avansate de rugina si multiple avarii: semnalizator spart, bara de protecție - fata, capota, portiera dreapta - fata infundata, triple stanga - spate sparte, aripa dreapta infundata, aripa stanga zgariata, oglinzi aripa stanga - spate, bara de protecție spate zgariata, tapițerie interioara deteriorata. Evaluatorul nu a avut posibilitatea verificării funcționarii acestuia. Opinia evaluatorului este ca mijlocul de transport necesita reparații capitale, iar costurile de reparație depasesc cu mult valoarea bunului, ceea ce face nerentabila punerea in funcțiune a acestuia, drept pentru care bunul a fost evaluat in ipoteza valorificării ca deseu. • F. ALFA ROMEO, SERIE SASIU ZAR93700003096465, NR. DE ÎNMATRICULARE DJ 83 JOK

  DENUMIRE BUN

  ALFA ROMEO

  Document neclasificat nr. 49564/ 06.12.2018 emis de Serviciul Circulație pe drumurile publice din

  Documente prezentate de autoritatea contractanta

  cadrul Politiei Locale a Municipiului Craiova; Document neclasificat nr. 42790/ 18.10.2018 emis de Serviciul Circulație pe drumurile publice din cadrul Politiei Locale a Municipiului Craiova; Dispoziția nr. 4277/ 16.10.2018 a Primarului Municipiului Craiova.

  Serie sasiu

  Număr de inmatriculare

  ZAR93700003096465

  DJ 83 JOK

  Culoare


  Starea tehnica


GRI

Bunul prezintă o stare avansata de depreciere fizica si morala. Necesita reparații capitale si revizie tehnica. Bunul prezintă prezintă urme avansate de rugina si multiple avarii: semnalizator spart, bara de protecție - fata, capota, portiera dreapta - fata infundata, triple stanga - spate sparte, aripa dreapta infundata, aripa stanga zgariata, oglinzi aripa stanga - spate, bara de protecție spate zgariata, tapițerie interioara deteriorata. Evaluatorul nu a avut posibilitatea verificării funcționarii acestuia. Opinia evaluatorului este ca mijlocul de transport necesita reparații capitale, iar costurile de reparație depasesc cu mult valoarea bunului, ceea ce face nerentabila punerea in funcțiune a acestuia, drept • G. FORD GALAXY, SERIE SASIU WFOGXXPSWGTC41990

  DENUMIRE BUN

  Documente prezentate de autoritatea contractanta

  Serie sasiu

  Număr de înmatriculare

  Culoare


FORD GALAXY

Document neclasificat nr. 49564/ 06.12.2018 emis de Serviciul Circulație pe drumurile publice din cadrul Politiei Locale a Municipiului Craiova; Document neclasificat nr. 42790/ 18.10.2018 emis de Serviciul Circulație pe drumurile publice din cadrul Politiei Locale a Municipiului Craiova; Dispoziția nr. 4276/ 16.10.2018 a Primarului Municipiului Craiova.

WFOGXXPSWGTC41990

Starea tehnica


GRI

Bunul prezintă o stare avansata de depreciere fizica si morala. Necesita reparații capitale si revizie tehnica. Bunul prezintă prezintă urme avansate de rugina si multiple avarii: semnalizator spart, bara de protecție - fata, capota, portiera dreapta - fata infundata, triple stanga - spate sparte, aripa dreapta infundata, aripa stanga zgariata, oglinzi aripa stanga - spate, bara de protecție spate zgariata, tapițerie interioara deteriorata. Evaluatorul nu a avut posibilitatea verificării funcționarii acestuia. Opinia evaluatorului este ca mijlocul de transport necesita reparații capitale, iar costurile de reparație depasesc cu mult valoarea bunului, ceea ce face nerentabila punerea in funcțiune a
 • H. DACIA BREAK 1310, SERIE SASIU UU1R13311W2755601, NR. DE ÎNMATRICULARE DJ 56 APV

  DENUMIRE BUN

  DACIA BREAK 1310

  Document neclasificat nr. 49564/ 06.12.2018 emis de Serviciul Circulație pe

  Documente prezentate de autoritatea contractanta

  drumurile publice din cadrul Politiei Locale a Municipiului Craiova; Document neclasificat nr. 42790/ 18.10.2018 emis de Serviciul Circulație pe drumurile publice din cadrul Politiei Locale a Municipiului Craiova; Dispoziția nr. 1275/ 16.10.2018 a Primarului Municipiului Craiova.

  Serie sasiu

  Număr de inmatriculare

  Culoare

  UU1R13311W2755601

  DJ 56 APV

  GRI

  Bunul prezintă o stare avansata de depreciere fizica si morala. Necesita reparații capitale si revizie tehnica. Bunul prezintă prezintă urme avansate de rugina si

  Starea tehnica

  multiple avarii: semnalizator spart, bara de protecție - fata, capota, portiera dreapta - fata infundata, triple stanga - spate sparte, aripa dreapta infundata, aripa stanga zgariata, oglinzi aripa stanga - spate, bara de protecție spate zgariata, tapițerie interioara deteriorata. Evaluatorul nu a avut posibilitatea verificării funcționarii • I. DAEWOO MATIZ, SERIE SASIU UU6MF48414D059981, NR. DE ÎNMATRICULARE DJ 06 TFX

  DENUMIRE BUN     DAEWOO MATIZ

  Documente prezentate de autoritatea contractanta

  Serie sasiu

  Număr de inmatriculare

  Culoare


  Starea tehnica


Document neclasificat nr. 49564/ 06.12.2018 emis de Serviciul Circulație pe drumurile publice din cadrul Politiei Locale a Municipiului Craiova; Document neclasificat nr. 42790/ 18.10.2018 emis de Serviciul Circulație pe drumurile publice din cadrul Politiei Locale a Municipiului Craiova; Dispoziția nr. 4274/ 16.10.2018 a Primarului Municipiului Craiova.

UU6MF48414D059981

DJ 06 TFX

BEJ SATIN

Bunul prezintă o stare avansata de depreciere fizica si morala. Necesita reparații capitale si revizie tehnica. Bunul prezintă prezintă urme avansate de rugina si multiple avarii: semnalizator spart, bara de protecție - fata, capota, portiera dreapta - fata infundata, triple stanga - spate sparte, aripa dreapta infundata, aripa stanga zgariata, oglinzi aripa stanga - spate, bara de protecție spate zgariata, tapițerie interioara deteriorata. Evaluatorul nu a avut posibilitatea verificării funcționarii acestuia. Opinia evaluatorului este ca mijlocul de transport necesita reparații capitale, iar costurile de reparație depasesc cu mult valoarea bunului, ceea ce face nerentabila punerea in funcțiune a acestuia, drept pentru care bunul a fost evaluat in ipoteza valorificării ca deseu.


 • J. TOYOTA CELICA, SERIE SASIU JT164STJ200009684

  DENUMIRE BUN

  TOYOTA CELICA

  Document neclasificat nr. 49564/ 06.12.2018 emis de Serviciul Circulație pe drumurile

  Documente prezentate de autoritatea contractanta

  publice din cadrul Politiei Locale a Municipiului Craiova; Document neclasificat nr. 42790/ 18.10.2018 emis de Serviciul Circulație pe drumurile publice din cadrul Politiei Locale a Municipiului Craiova; Dispoziția nr. 4273/ 16.10.2018 a Primarului Municipiului Craiova.

  Serie sasiu

  Număr de inmatriculare

  Culoare

  JT164STJ200009684

  GRI

  Bunul prezintă o stare avansata de depreciere fizica si morala. Necesita reparații capitale si revizie tehnica. Bunul prezintă prezintă urme avansate de rugina si multiple avarii: semnalizator spart, bara de protecție - fata, capota, portiera dreapta - fata infundata, triple stanga - spate sparte, aripa dreapta infundata, aripa stanga zgariata, oglinzi aripa stanga -

  Starea tehnica

  spate, bara de protecție spate zgariata, tapițerie interioara deteriorata. Evaluatorul nu a avut posibilitatea verificării funcționarii acestuia. Opinia evaluatorului este ca mijlocul de transport necesita reparații capitale, iar costurile de reparație depasesc cu mult valoarea bunului, ceea ce face nerentabila punerea in funcțiune a acestuia, drept pentru care bunul a fost evaluat in ipoteza valorificării ca deseu.


 • K. DACIA 1310 CLI, NR. DE ÎNMATRICULARE B 28 AAE

  DENUMIRE BUN

  DACIA 1310 CLI

  Documente prezentate de autoritatea contractanta

  Document neciasincat nr. 49564/ 06.12.2018 emis de Serviciul Circulație pe drumurile publice din cadrul Politiei Locale a Municipiului Craiova; Document neclasificat nr. 42790/ 18.10.2018 emis de Serviciul Circulație pe drumurile publice din cadrul Politiei Locale a Municipiului Craiova; Dispoziția nr. 4272/ 16.10.2018 a Primarului Municipiului Craiova.

  Serie sasiu

  -

Număr de înmatriculare             B 28 AAE

Culoare


ALBASTRA

Bunul prezintă o stare avansata de depreciere fizica si morala. Necesita reparații capitale si revizie tehnica. Bunul prezintă prezintă urme avansate de rugina si multiple avarii: semnalizator spart, bara de protecție - fata, capota, portiera dreapta - fata infundata, triple stanga - spate sparte, aripa dreapta infundata, aripa stanga zgariata, oglinzi aripa stanga - spate, bara de Starea tehnica                         protecție spate zgariata, tapițerie interioara deteriorata. Evaluatorul nu a avut posibilitatea

verificării funcționarii acestuia. Opinia evaluatorului este ca mijlocul de transport necesita reparații capitale, iar costurile de reparație depasesc cu mult valoarea bunului, ceea ce face nerentabila punerea in funcțiune a acestuia, drept pentru care bunul a fost evaluat in ipoteza


 • L. DACIA, SERIE SASIU UU1LSDA1P44200155, NR. DE ÎNMATRICULARE DJ 09 YPW

  DENUMIRE BUN

  DACIA

  Document neclasificat nr. 18442/ 19.04.2019 emis de Serviciul Circulație pe drumurile publice din cadrul Politiei Locale a Municipiului Craiova; Dispoziția nr. 3568/ 26.03.2019 a Primarului Municipiului Craiova; Raport nr. 13244/ 19.03.2019 al Serviciului Circulație pe drumurile publice din cadrul Politiei

  Documente prezentate de autoritatea contractanta

  Locale a Municipiului Craiova, Dispoziția nr. 3361/ 08.03.2019 a Primarului Municipiului Craiova; Dispoziția de ridicare a vehiculului parcat/ stationat neregulamentar nr. 772/ 10.04.2018, somația nr. 331/ 17.04.2019 a Serviciului Circulație pe drumurile publice din cadrul Poltiei Locale a Municipiului Craiova; confirmare primire somație proprietar; proces verbal de afișare nr. 2647/ 08.01.2019 emis de Serviciul Central de Informare pentru Cetateni si Audiente din cadrul Primăriei Municipiului Craiova; anunț publicat in cotidianul local Gazeta de Sud, in ziua de 10.01.2019.

  Serie sasiu

  Numtîr de inmatriculare

  Culoare

  UU1LSDA1P44200155

  DJ 09 YPW

  GALBENA

  . Starea tehnica

  Bunul prezintă o stare avansata de depreciere fizica si morala. Necesita reparații capitale si revizie tehnica. Bunul prezintă prezintă urme avansate de rugina si multiple avarii: semnalizator spart, bara

2r«fnT?^e, ;f!ta' capota' POrtiera dreaptafata infundata' triple stanga - spate sparte, aripa dreapta înfundată, aripa stanga zgariata, oglinzi aripa stanga - spate, bara de protecție spate zgariata, tapițerie interioara deteriorata. Evaluatorul nu a avut posibilitatea verificării funcționarii acestuia. Opinia evaluatorului este ca mijlocul de transport necesita reparații capitale, iar costurile de reparație depasesc cu mult valoarea bunului, ceea ce face nerentabila punerea in funcțiune a acestuia, drept pentru care bunul a fost evaluat in ipoteza valorificării ca deseu.


M. DACIA, SERIE SASIU UU1LSDAAH32860397, NR, DE ÎNMATRICULARE DJ 88 CTI


DENUMIRE BUN

DACIA

Document neclasificat nr. 18442/ 19.04.2019 emis de Serviciul Circulație pe drumurile publice din cadrul

Documente prezentate de autoritatea contractante

Politiei Locale a Municipiului Craiova; Dispoziția nr. 3567/ 26.03.2019 a Primarului Municipiului Craiova; Raport nr. 13245/ 19.03.2019 al Serviciului Circulație pe drumurile publice din cadrul Politiei Locale a Municipiului Craiova, Dispoziția nr. 3362/ 08.03.2019 a Primarului Municipiului Craiova; anunț publicat in cotidianul local Gazeta de Sud, in ziua de 10.01.2019,

Serie sasiu

Număr de inmatriculare

UU1LSDAAH32860397

DJ 88 CTI

Culoare


Starea tehnica


GALBENA

Bunul prezintă o stare avansata de depreciere fizica si morala. Necesita reparații capitale si revizie tehnica. Bunul prezintă prezintă urme avansate de rugina si multiple avarii: semnalizator spart, bara de protecție - fata, capota, portiera dreapta - fata infundata, triple stanga - spate sparte, aripa dreapta infundata, aripa stanga zgariata, oglinzi aripa stanga - spate, bara de protecție spate zgariata, tapițerie interioara deteriorata. Evaluatorul nu a avut posibilitatea verificării funcționarii acestuia. Opinia evaluatorului este ca mijlocul de transport necesita reparații capitale, iar costurile de reparație depasesc cu mult valoarea bunului, ceea ce face nerentabila punerea in funcțiune a acestuia, drept pentru care bunul a fost evaluat in ipoteza valorificării ca deșeu.

N. DACIA, SERIE SASIU 877267 (INCOMPLETA), NR. DE ÎNMATRICULARE DJ 03 RDO

DENUMIRE BUN

DACIA

Document neclasificat nr. 18442/ 19.04.2019 emis de Serviciul Circulație pe drumurile publice din cadrul Politiei Locale a Municipiului Craiova; Dispoziția nr. 3566/ 26.03.2019 a Primarului Municipiului Craiova; Raport nr. 13247/ 19.03.2019 al Serviciului Circulație pe drumurile publice din cadrul Politiei Locale a Municipiului Craiova, Dispoziția nr. 3364/ 08.03.2019 a Primarului

Documente prezentate de autoritatea contractanta

Municipiului Craiova; Dispoziția de ridicare a vehiculului parcat/ stationat neregulamentar nr. 1339/ 16.06.2018; somația nr. 331/ 15.02.2019 a Serviciului Circulație pe drumurile publice din cadrul Poltiei Locale a Municipiului Craiova; confirmare primire somație proprietar; proces verbal de afișare nr. 2647/ 08.01.2019 emis de Serviciul Central de Informare pentru Cetateni si Audiente din cadrul Primăriei Municipiului Craiova; anunț publicat in cotidianul local Gazeta de Sud, in ziua de 10.01.2019.

Serie sasiu

Număr de inmatriculare

877267 DJ 03 RDO

Culoare

GALBENA

Starea tehnica


Bunul prezintă o stare avansata de depreciere fizica si morala. Necesita reparații capitale si revizie tehnica. Bunul prezintă prezintă urme avansate de rugina si multiple avarii: semnalizator spart, bara- de protecție - fata, capota, portiera dreapta - fata infundata, triple stanga - spate sparte, aripa dreapta infundata, aripa stanga zgariata, oglinzi aripa stanga - spate, bara de protecție spate zgariata, tapițerie interioara deteriorata. Evaluatorul nu a avut posibilitatea verificării funcționarii acestuia. Opinia evaluatorului este ca mijlocul de transport necesita reparații capitale, iar costurile de reparație depasesc cu mult valoarea bunului, ceea ce face nerentabila punerea in funcțiune a acestuia, drept pentru care bunul a fost evaluat in ipoteza


O. PEUGEOT, SERIE SASIU VF32EHFXF44058992, NR. DE ÎNMATRICULARE DJ 29 KIA

DENUMIRE BUN PEUGEOT

Documente prezentate de autoritatea contractanta


Serie sasiu


Document neclasificat nr. 18442/ 19.04.2019 emis de Serviciul Circulație pe drumurile publice din cadrul Politiei Locale a Municipiului Craiova; Dispoziția nr. 3565/ 26.03.2019 a Primarului Municipiului Craiova; Raport nr. 13248/ 19.03.2019 al Serviciului Circulație pe drumurile publice din cadrul Politiei Locale a Municipiului Craiova, Dispoziția nr. 3360/ 08.03.2019 a Primarului Municipiului Craiova; Dispoziția de ridicare a vehiculului parcat/ stationat neregulamentar nr. 1312/ 03.01.2018; somația nr. 331/ 14;02.2019 a ServiciuluLCirculatie pe drumurile-publice din cadrul-Poltiei Locale a Municipiului Craiova;-confirmare primire somație proprietar; proces verbal de afișare nr. 2647/ 08.01.2019 emis de Serviciul Central de Informare pentru Cetateni si Audiente din cadrul Primăriei Municipiului Craiova; anunț publicat in cotidianul local Gazeta de Sud, in ziua de 10.01.2019.

VF32EHFXF44058992

Număr de înmatriculare DJ 29 KIA

Culoare


ALBASTRA

Bunul prezintă o stare avansata de depreciere fizica si morala. Necesita reparații capitale si revizie tehnica. Bunul prezintă prezintă urme avansate de rugina si multiple avarii: semnalizator spart, bara de protecție - fata, capota, portiera dreapta - fata infundata, triple stanga - spate sparte, aripa dreapta infundata, aripa stanga zgariata, oglinzi aripa stanga - spate, bara de protecție spate zgariata, tapițerie interioara deteriorata. Evaluatorul nu a avut posibilitatea verificării funcționarii acestuia. Opinia evaluatorului este ca mijlocul de transport necesita reparații capitale, iar costurile de reparație depasesc cu mult valoarea bunului, ceea ce face nerentabila punerea in funcțiune a acestuia, drept pentru careP. MERCEDES, SERIE SASIU WDB60137710715774, NR. DE ÎNMATRICULARE DJ 04 KAP

DENUMIRE BUN

MERCEDES

Document neclasificat nr. 18442/ 19.04.2019 emis de Serviciul Circulație pe drumurile publice din cadrul Politiei Locale a Municipiului Craiova; Dispoziția nr. 3564/ 26.03.2019 a Primarului Municipiului Craiova; Raport nr. 13246/ 19.03.2019 al Serviciului Circulație pe drumurile publice

Documente prezentate de ; autoritatea contractanta

' '•■■A;

din cadrul Politiei Locale a Municipiului Craiova, Dispoziția nr. 3363/ 08.03.2019 a Primarului Municipiului Craiova; Dispoziția de ridicare a vehiculului parcat/ stationat neregulamentar nr. 2180/ 25.04.2018; proces verbal de afișare nr. 2647/ 08.01.2019 emis de Serviciul Central de Informare pentru Cetateni si Audiente din cadrul Primăriei Municipiului Craiova; anunț publicat in cotidianul local Gazeta de Sud, in ziua de 10.01.2019.

, Serie sasiu

WDB60137710715774

Număr de înmatriculare           DJ 04 KAP

Culoare

ROȘIE


Bunul prezintă o stare avansata de depreciere fizica si morala. Necesita reparații capitale si revizie tehnica. Bunul prezintă prezintă urme avansate de rugina si multiple avarii: semnalizator spart, bara de protecție - fata, capota, portiera dreapta - fata infundata, triple stanga - spate sparte, aripa dreapta infundata, aripa stanga zgariata, oglinzi aripa stanga - spate, bara de Starea tehnica                       protecție spate zgariata, tapițerie interioara deteriorata. Evaluatorul nu a avut posibilitatea

verificării funcționarii acestuia. Opinia evaluatorului este ca mijlocul de transport necesita -------------------------reparații capitale,-iar costurile-de reparație depasesc-cu-mult-valoarea-bunului, -ceea -ce face -nerentabila punerea in funcțiune a acestuia, drept pentru care bunul a fost evaluat in ipoteza valorificării ca deseu.
Q. VOLKSWAGEN GOLF, SERIE SASIU WVWZZZ1HZSW342806, NR. DE ÎNMATRICULARE GJ 04 RKI

DENUMIRE BUN

VOLKSWAGEN GOLF

Documente prezentate de autoritatea contractanta

Document neclasificat nr. 12470/ 13.03.2019 emis de Serviciul Circulație pe drumurile publice din cadrul Politiei Locale a Municipiului Craiova; Dispoziția nr. 1684/ 02.11.2019 a Primarului Municipiului Craiova.

Serie sasiu

Număr de inmatriculare

Culoare

WVWZZZ1HZSW342806

GJ 04 RKI

ALBASTRA

Bunul prezintă o stare avansata de depreciere fizica si morala. Necesita reparații capitale si revizie tehnica. Bunul prezintă prezintă urme avansate de rugina si multiple avarii: semnalizator spart, bara de protecție - fata, capota, portiera dreapta - fata infundata, triple stanga - spate sparte,

Starea tehnica

aripa dreapta infundata, aripa stanga zgariata, oglinzi aripa stanga - spate, bara de protecție spate zgariata, tapițerie interioara deteriorata. Evaluatorul nu a avut posibilitatea verificării funcționarii acestuia. Opinia evaluatorului este ca mijlocul de transport necesita reparații capitale, iar costurile de reparație depasesc cu mult valoarea bunului, ceea ce face nerentabila punerea in funcțiune a acestuia, drept pentru care bunul a fost evaluat in ipoteza valorificării ca deseu.

 • 2.4. Aspecte economico - sociale ale Municipiului Craiova

Craiova este municipiul de reședința al județului Dolj, Oltenia, Romania, format din localitățile componente Craiova (reședința), Facai, Mofleni, Popoveni si Simnicu de Jos si din satele Cernele, Cernelele de Sus, Izvorul Rece si Rovine. Conform recensământului din anul 2011 orașul avea o populație de 269.506 de locuitori. Municipiul Craiova este situat in sudul României, pe malul stâng al Jiului, la ieșirea acestuia din regiunea deluroasa, la o altitudine cuprinsa intre 75 si 116 m. Craiova face parte din Campia Romana, mai precis din Campia Olteniei care se întinde intre Dunăre, Olt si podișul Getic, fiind străbătută prin mijloc de Valea Jiului. Orașul este așezat aproximativ in centrul Olteniei, la o distanta de 227 km de București si 68 km de Dunăre. Forma orașului este foarte neregulata, in special spre partea vestica si nordica, iar interiorul orașului, spre deosebire de marginea acestuia, este foarte compact. Municipiul Craiova imbina, intr-un mod armonios, noul si vechiul, istoria, cultura, industria, economia, agricultura, capatand o personalitate proeminenta in special in ultimii ani după revoluție, când modernizarea si-a pus amprenta in toate domeniile de activitate. Craiova este unul din cele mai mari centre industriale ale României, chiar si in condițiile dificile legate de tranziția la economia de piața. Exista in Craiova un număr important de mari uzine si fabrici orientate spre o producție foarte variata: echipament electrotehnic, locomotive electrice, avioane, tractoare si mașini agricole, autoturisme, confecții textile, îngrășăminte chimice. Pe raza municipiului Craiova funcționează peste 600 unitati cu amănuntul (din sectorul alimentar, nealimentar, universal, mixt si de alimentație publica) si 10 unitati de cazare cu peste 1000 locuri, din care 7 hoteluri, 2 campinguri, un han si motel. Populația ocupata a municipiului este de circa 110.000 persoane, iar producția industriala anuala a orașului este de aproximativ 700 miliarde lei.Locuințele existente in municipiul Craiova, de peste 100.000, au o suprafața locuibila totala de 3400 mii mp. Lungimea totala a străzilor din municipiul nostru este de 345 km., din care 230 km sunt modernizate, fiind preocupați permanent de reducerea străzilor nemodernizate. Municipiul Craiova dispune de peste 500 km rețele apa potabila; peste 400 km rețele de canalizare si peste 300 km conducte gaze naturale. Lungimea rețelei de tramvai este de 18,6 km cale dubla, deservita de 49 tramvaie, iar lungimea traseelor pentru autobuze este de 99,4 km, deservite de un parc de 277 autobuze. Rețeaua feroviara deservita de Regionala Craiova are ca punct central municipiul Craiova, iar orașul beneficiază de serviciile unui aeroport.Invatamantul de toate gradele se desfasoara in 174 unitati, in procesul de invatamant fiind cuprinși peste 70.000 de elevi, circa 20.000 de studenti si aproximativ 7.200 copii inscrisi in grădinițe. In orașul Craiova se afla doua instituții de invatamant superior de stat: Universitatea si Universitatea de Medicina cu 16.418 studenti si trei universități particulare cu aproximativ 2300 studenti. In Craiova se găsesc 4 spitale: Spitalul nr. 1, Spitalul nr. 2 si Spitalul nr. 3 si Spitalul C.F.R.; cu peste 3400 paturi, in aceste spitale funcționând in sectorul public 1172 de medici. Tot aici se găsesc 90 de cabinete medicale unde isi desfasoara activitatea 186 de medici. Spitalul Clinic nr. 1 funcționează intr-o clădire construita in 1967. In incinta spitalului funcționează o biblioteca medicala care are un valoros fond de carte. Viata spirituala a Craiovei se reflecta in activitatea Teatrului National, care a dus

■ '' EVAIUÂRE VEHICULE FĂRĂ STAPAN SAU ABĂROORA T£ - VALORIFICA TF. CA DESEU                          „ .

Pagina

? ■ ■ • ■                 craiova

faima artei teatrale romanești pe toate meridianele lumii. Alte instituții de cultura care isi desfasoara activitatea in Cetatea Băniei sunt: Opera Romana, Teatrul pentru Copii si Tineret "Colibri", Ansamblul Folcloric "Maria Tanase" si Filarmonica "Oltenia". Tot in Craiova se afla Muzeul "Olteniei", Palatul Jean Mihail - Muzeul de Arta si Casa Băniei. Vechi centru urbanistic al Olteniei, municipiul Craiova reprezintă un punct de referința pe harta României de azi. Era firesc, așadar, ca orașul care i-a dat tarii si lumii pe Constantin Brancusi, Henri Coanda, NicoiaeTitulescu, GheorgheTiteica - pentru a enumera doar cateva dintre marile personalități care s-au format aici - sa-si regaseasca propria identitate prin ceea ce ii definește cu adevarat, dar mai ales prin mentalitatile si oamenii sai. Așezare cu bogate tradiții istorice si culturale, Craiova, orașul de peste Jiu, dispune de un real potențial economic, aflat in plin proces de restructurare. Dar, sa nu uitam, in nici un caz, dificultățile create de punerea in aplicare a reformei societății romanești actuale, acest pas important care trebuie sa conducă la integrarea noastra europeana si euro-atlantica.In orașul Craiova exista rețea de distribuție a apei cu lungime de cca. 391 km., avand diferite diametre cuprinse intre 50 si 800 mm. Execuția acesteia a început in anul 1908. Materialele din care sunt executate sunt: Otel, fonta, azbociment, premo. Conductele din fonta sunt cele mai vechi, de cca. 100 ani. In marea majoritate a cartierelor exista alimentare cu apa, dar nu exista acoperire totala. Procentul de acoperire este de aproximativ 60%. Cartierele cele mai defavorizate sunt: Bariera Valcii, Drumul Apelor, Catargiu, Brestei. Sistemul de canalizare masoara aproximativ 360 km, avand diferite diametre. Principalele materiale utilizate pentru construcție sunt: beton, beton armat, azbociment, bazalt, P.V.C. Construcția sistemului de canalizare a început in anul 1910.Cartierele cele mai defavorizate sunt: Bariera Valcii, Brestei, Romanești, Catargiu, si Brestei trebuie prevăzute statii de pompare.Reteaua de iluminat public a municipiului Craiova masoara aproximativ 440 km., linii electrice aeriene 300 km. Execuția primelor rețele de energie dateaza din anul 1960. Sistemul de distribuție gaze naturale din municipiul Craiova, are o lungime de 530 km, din care 244 km rețea cu durata de exploatare expirata.Rețeaua de distribuție gaze naturale acopra in proporție de 90% zona municipiului Craiova. Cele mai defavorizate cartiere sunt: Simnic, Popoveni, Braniște, Mofleni, Facai, Drumul Apelor, Bordei. S.C. Distrigaz-Sud Craiova Suporta din fonduri proprii numai inlocuirile de conducte de distribuție gaze naturale, extinderea rețelei de distribuție in municipiu se realizează din fondurile cetățenilor. Sursa: http://www.primariacraiova.ro Craiova, metropola de azi, Bania de ieri - un spațiu european atractiv si competitiv, un puternic centru economic in industria construcțiilor de mașini si electrotehnica, corelat cu un mediu academic puternic tradițional. Orașul Craiova si Zona Metropolitana a Craiovei sunt amplasate in regiunea Oltenia. Astfel, Polul de creștere Craiova deține un rol deosebit de important in ceea ce privește funcțiile sale economice, sociale, universitare si culturale, exercitate pe o arie foarte intinsa. In urma analizei SWOT, s-au identificat direcțiile generale de dezvoltare ale polului de creștere Craiova, corelate cu profilul polului acestuia, orientate către industrie, invatamant si cultura, care sa faca din acesta un spațiu competitiv si atractiv pentru locuitori, vizitatori si investitori.

Astfel, profilul polului de creștere Craiova se definește prin următoarele aspecte:

 • •  Important centru economic si industrial, cu un mare potențial economic, rezultat din combinația ramurilor economice tradiționale si a celor inovative (construcții de mașini, energetica, electrotehnica);

 • •   centru universitar, academic si de cercetare cu tradiție, cu accent pe instituțiile educaționale si de cercetare care se axeaza pe profilul industrial si tehnologic specific polului;

 • •   centru cultural - istoric, leagan al tradițiilor si moștenirii istorice, care conferă identitate locala si unicitatea specifica spațiului oltenesc.

CAPITOLUL 3. ANALIZA DATELOR ȘI CONCLUZIILE

 • 3.1. Modul de abordare a valorii

Avand in vederea faptul ca bunurile mobile supuse evaluării prezintă un grad ridicat de depreciere fizica si morala, aceste bunuri necesitând reparații capitale ample, cu costuri majore, ce depasesc valoarea bunului, ceea ce face nerentabila o astfel de operațiune, valoarea cea mai reala este valoarea reziduala a bunului, respectiv valoarea de deseu. Evaluatorul nu a avut la dispoziție expertize tehnice, care sa ateste starea tehnica, reparațiile necesare pentru repunerea in circulație pe drumurile publice a autovehiculelor, cu respectarea regulilor de siguranța, singurele informații avute la dispoziție fiind cele obținute in urma inspecției in teren unde s-a constatat ca bunurile mobile supuse evaluării prezintă o stare tehnica nesatisfacatoare, bunurile sunt nefunctionale, necesita reparații capitale ample, cu costuri majore, ce depasesc valoarea bunului, ceea ce face nerentabila o astfel de operațiune. Totodată, s-a avut in vedere si faptul ca proprietarii de drept ai autovehiculelor au abandonat aceste bunuri tocmai pentru ca sunt nefunctionale si reparațiile sunt cu mult peste valoarea bunului in sine. Astfel, estimarea valorii bunurilor s-a realizat luând in calcul ipoteza valorificării ca deseu, in baza ofertei de la firma de profil (anexata prezentului raport), in condițiile "asa cum sunt, acolo unde sunt".

3.1.2. Metoda alternativa - Valorificarea bunurilor mobile ca deseu

Pentru a estima valoarea reziduala a bunurilor mobile folosind aceasta metoda, evaluatorul a colectat informații cu privire la procesul de valorificare a bunurilor ca deseu si preturile aferente acestui proces de la firmele abilitate de colectare și valorificare a deșeurilor din zona județului Dolj.

Prețul deșeului metalic de 0,55 lei/kg (fara TVA), ce a fost utilizat in calcule este conform ofertei primite de la societatea ADIDRAD COM S.R.L. (anexata in copie prezentului raport).

Pentru stabilirea masei de deseu potențial de valorificat s-a pornit de la masa proprie a fiecărui autovehicul, la care s-a aplicat un coeficient de 25% din masa proprie (acest coeficient de ponderare se refera la faptul ca in masa proprie intra si elementele de plastic, cauciucurile, parbriz, alte materiale si parti componente ale bunului care nu se valorifica ca deseu). In cadrul ofertei transmisa de către societatea ADIDRAD COM S.R.L. acest coeficient este cuprins intre 15 4- 25%. Evaluatorul a luat in calcul coeficientul maxim de ponderare, tocmai pentru ca bunurile supuse evaluării prezintă piese componente lipsa (ex: parti metalice ale motorului, electromotoare, alternatoare, etc).

Deasemenea, in conformitate cu prevederile Ordonanței de urgenta 196/2005 privind Fondul pentru mediu art. 9 alin. (1) lit. a), se calculează si se retine din veniturile încasate de vanzator o cota de 2%, care se vireaza la Fondul de mediu in numele vânzătorului.

Valoarea finala de valorificare va fi stabilita de către firma abilitata in urma cântăririi autovehiculul. Valorile estimate a bunurilor de către evaluator au la baza preturile de achiziție a firmelor specializate in valorificarea deșeului metalic din zona județului Dolj, eventualele diferente de valoare fiind nesemnificative.

Masa proprie a bunurilor mobile supuse evaluării ce a fost luata in calculul valorii este conform specificațiilor tehnice a fiecărui bun mobil in funcție de marca, model, capacitate cilindrica, putere motor, etc. Specificațiile tehnice a fiecărui bun mobil sunt extrase din baza de date a Registrului Auto Roman. Pentru bunurile mobile ce nu se nu se regăsesc in baza de date a Registrului Auto Roman, specificațiile tehnice au fost extrase de pe site-ul www.auto-data.net, iar seriile de sasiu au fost verificate pe site-ul www.autodna.ro (acolo unde a fost posibil).

Autovehiculul marca Hyundai cu seria de sasiu KMHVA31LPSUO79268 nu a putut fi identificat in baza de date a Registrului Auto Roman. In urma analizei a rezultat ca masa proprie a acestui bun este similara cu modelul Hyundai Accent, tip motor: 1.3 I GLS, capacitate cilindrica: 1.341 cm3, putere 60 CP, model fabricat intre anii 1995 - 1999, respectiv 970 kg.

Autovehiculul marca Ford model Galaxy cu seria de sasiu WFOGXXPSWGTC41990 nu a putut fi identificat in baza de date a Registrului Auto Roman. In urma analizei a rezultat ca masa proprie a acestui bun este similara cu modelul Ford Galaxy, tip motor: 1.9 TDI, capacitate cilindrica: 1.900 cm3, putere 110 CP, model fabricat intre anii 1997 - 2000, respectiv 1.640 kg.

Autovehiculul marca Dacia 1310 CLI cu numărul de înmatriculare B 28 AAE nu a putut fi identificat in baza de date a Registrului Auto Roman. In urma analizei a rezultat ca masa proprie a acestui bun este similara cu bunul mobil supus evaluării Dacia Break 1310, serie sasiu UU1R13311W2755601, număr de înmatriculare DJ 56 APV, respectiv 945 kg.

Autovehiculul marca Dacia, cu seria de sasiu 8775267 (incompleta), număr de înmatriculare DJ 03 RDO nu a putut fi identificat in baza de date a Registrului Auto Roman. In urma analizei a rezultat ca masa proprie a acestui bun este similara cu modelul Dacia 1310, putere 63 CP, model fabricat intre anii 1994 - 2001, respectiv 935 kg.

Desfasurarea calculelor este prezentata in anexele la raportul de evaluare

REGLEMENTĂRILE LEGALE

LEGEA nr. 421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale: art. 8

Dacă în termen de 30 de zile de la data anunțului proprietarul sau deținătorul legal nu se prezintă în vederea ridicării vehiculului, acesta trece de drept în proprietatea unității administrativ-teritoriale din raza căreia a fost ridicat, liber de orice sarcini, prin dispoziție a primarului, și urmează să fie valorificat prin vânzare, în condițiile legii, sau predat unei unități de colectare și valorificare a deșeurilor, în funcție de starea vehiculului.

HOTĂRÂREA nr. 156 din 6 februarie 2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale art. 16

 • (1) Valorificarea vehiculelor declarate fără stăpân prin dispoziție a primarului, precum și a bunurilor aflate în interiorul acestora, după caz, care au fost trecute în domeniul privat al unității administrativ-teritoriale în a cărei raza au fost găsite, se face prin vânzare, în condițiile legii, sau prin valorificare la o unitate de colectare și valorificare a deșeurilor.

 • (2) In vederea valorificării se face evaluarea vehiculului, prin grija primarului, pe baza unei expertize de specialitate.

 • (3) Vânzarea se poate face prin una dintre modalitățile prevăzute de dispozițiile legale în vigoare, astfel:

 • a)  vânzare la licitație;-------------------------------------

 • b)  vânzare directa;

 • c)  alte modalități prevăzute de lege.

art. 17

Vehiculele declarate prin dispoziție a primarului ca fiind abandonate sunt transportate la o unitate de colectare și valorificare a deșeurilor, în vederea valorificării.

art. 18

Sumele obținute din valorificarea vehiculelor abandonate sau a vehiculelor fără stăpân, precum și cele obținute din amenzile aplicate potrivit art. 11 alin. (1) și art. 12 din lege se fac venit la bugetul comunei sau orașului în a cărui raza teritorială au fost găsite vehiculele.

art. 19

Cheltuielile ocazionate de inventarierea, expertizarea, ridicarea, transportul, depozitarea și paza vehiculelor la locul de depozitare, precum și cheltuielile de parcare pentru vehiculele ridicate din parcari se suporta, după caz, de proprietarul sau deținătorul legal al vehiculului, în situația prevăzută la art. 7 din lege, sau de bugetul local în celelalte situații.

art. 20

 • (1) Vehiculele fără stăpân sau abandonate care au putut fi identificate în evidenta naționala a vehiculelor înmatriculate, dar nu au fost restituite proprietarilor în condițiile legii, se radiaza din circulație, din oficiu.

 • (2) în cazurile prevăzute la alin. (1) primarul va transmite compartimentelor înmatriculare în a căror evidenta se afla vehiculele respective o copie a dispoziției prevăzute la art. 10 sau la art. 14 alin. (1).

HOTĂRÂREA nr. 156/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale

în temeiul art. 107 din Constituție și al art. 15 din Legea nr. 421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic: Se aprobă Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Ordonanța de urgenta 196/2005 privind Fondul pentru mediu

Art. 9

(1) Veniturile Fondului de mediu se constituie din:

a) o contribuție de 2% din veniturile realizate din vânzarea deșeurilor, obținute de către deținătorul deșeurilor, persoană fizică sau juridică. Sumele se rețin la sursă de către operatorii economici care desfășoară activități de colectare și/sau valorificare a deșeurilor, care au obligația să le vireze la Fondul pentru mediu;

CAPITOLUL 4. ESTIMAREA VALORII FINALE

In baza calculelor efectuate, a ipotezelor și a ipotezelor speciale, valoarea estimata a bunurilor mobile, respectiv vehicule fara stapan sau abandonate pe terenuri apartinand domeniului public sau privat al statului sau al unitatii administrativ - teritoriale a municipiului Craiova, la data de 26.08.2019, este de:

Nr. crt.

1

Denumirea bunurilor inventariate

AUTOVEHICUL MAZDA

Valoarea estimata de valorificare a deșeului metalic (lei)

Valoarea estimata de valorificare a deșeului metalic (euro)

451,00

95,00

2

AUTOVEHICUL DAEWOO CIELO

436,00

92,00

3

AUTOVEHICUL HYUNDAI

392,00

83,00

4

AUTOVEHICUL FORD

425,00

90,00

5

AUTOVEHICUL VOLKSWAGEN POLO

397,00

84,00

6

AUTOVEHICUL ALFA ROMEO

515,00

109,00

7

AUTOVEHICUL FORD GALAXY

663,00

140,00

8

AUTOVEHICUL DACIA BREAK 1310

382,00

81,00

9

AUTOVEHICUL DAEWOO MATIZ

325,00

69,00

10

AUTOVEHICUL TOYOTA CELICA

485,00

103,00

11

AUTOVEHICUL DACIA 1310 CLI

382,00

81,00

12

AUTOVEHICUL DACIA

444,00

94,00

13

AUTOVEHICUL DACIA

413,00

87,00

14

AUTOVEHICUL DACIA

378,00

80,00

15

AUTOVEHICUL PEUGEOT

430,00

91,00

16

AUTOVEHICUL MERCEDES

740,00

157,00

17

AUTOVEHICUL VOLKSWAGEN GOLF

411,00

87,00

. TOTAL GENERAL

7.669,00

1.623,00

Nota 1: Valorile de mai sus nu conțin T.V.A.

Nota 2: Valorile propuse sunt valabile la data de 26.09.2019, urmând a fi corectate ori de câte ori piața o cere.

Nota 3: Evaluarea este o opinie asupra unei valori.

Notă 4: Valorile estimate sunt valabile la data evaluării, in ipotezele si ipotezele speciale, cuprinse la cap. 1 punctul 1.8. al prezentului raport.

Nota 5: Aceasta valoare este una estimativa, valoarea exacta fiind stabilita de către firma abilitata de colectare și valorificare a deșeurilor prin cantarirea bunurilor in momentul preluării acestora.

Evaluatorul considera ca valoarea de mai sus este realista si poate constitui baza pentru pentru introducerea bunurilor mobile supuse evaluării in inventarul domeniului privat privat al Municipiului Craiova a.

A.E.C. CONSULTING S.R.L. Bacau certifica obiectivitatea rezultatului lucrării precum si lipsa intereselor personale ale evaluatorilor in legătură cu bunurile evaluate.

A.E.C. CONSULTING S.R.L. MEMBRU CORPORATIV ANEVMREc. Dorin Arbanas - Mocanu - Evaluator autorizat, membru titular ANEVAR Director general

CAPITOLUL 5. ANEXE

- FISE DE CALCUL

- ACTELE EVALUĂRII

CENTRALIZATOR

BUNURI MOBILE - VALORIFICATE CA DESEU

"VEHICULE FARA STAPAN SAU ABANDONATE PENTRU INTRODUCEREA ACESTORA IN INVENTARUL DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI CRAIOVA"

Nr. crt.

Denumirea bunurilor inventariate

Masa proprie conform specificațiilor tehnice a bunurilor mobile (kg)

Serie caroserie

Număr de inmatriculare

Culoare

U/M

Cantitate

Valoarea estimata de valorificare a deșeului metalic (lei)

Valoarea estimata de valorificare a deșeului metalic (euro)

1

AUTOVEHICUL MAZDA

1.115,00

JMZBA145201125328

-

NEAGRA

buc.

1

451,00

95,00

2

AUTOVEHICUL DAEWOO CIELO

1.078,00

KLATF19Y15D069041

-

GALBENA

buc.

1

436,00

92,00

3

AUTOVEHICUL HYUNDAI

970,00

KMHVA31LPSUO79268

-

ALBASTRA

buc.

1

■ 392,00

83,00

4

AUTOVEHICUL FORD

1.051,00

WFOAXXGAJAWY15953

-

ALBASTRA

buc.

1

425,00

90,00

5

AUTOVEHICUL VOLKSWAGEN POLO

982,00

WVWZZZ6NZ1Y322261

DJ 12 GRV

GRI

buc.

1

397,00

84,00

6

AUTOVEHICUL ALFA ROMEO

1.275,00

ZAR93700003096465

DJ 83 JOK

GRI

buc.

1

515,00

109,00

7

AUTOVEHICUL FORD GALAXY

1.640,00

WFOGXXPSWGTC41990

-

GRI

buc.

1

663,00

140,00

8

AUTOVEHICUL DACIA BREAK1310

945,00

UU1R13311W2755601

DJ 56 APV

GRI

buc.

1

i 382,00

81,00

9

AUTOVEHICUL DAEWOO MATIZ

805,00

UU6MF48414D059981

DJ 06 TFX

BEJ SATIN

buc.

1

325,00

69,00

10

AUTOVEHICUL TOYOTA CELICA

1.200,00

JT164STJ200009684

-

GRI

buc.

1

485,00

103,00

11

AUTOVEHICUL DACIA 1310 CU

945,00

-

B28AAE

ALBASTRA

buc.

1

! 382,00

81,00

12

AUTOVEHICUL DACIA

1.099,00

UU1LSDA1P44200155

DJ 09 YPW

GALBENA

buc.

1

444,00

94,00

13

AUTOVEHICUL DACIA

1.020,00

UU1LSDAAH32860397

DJ88 CTI

GALBENA

buc.

1

: 413,00

87,00

14

AUTOVEHICUL DACIA

935,00

877267

DJ 03 RDO

GALBENA

buc.

1

378,00

80,00

15

AUTOVEHICUL PEUGEOT

1.065,00

VF32EHFXF44058992

DJ29KIA

ALBASTRA

buc.

1

; 430,00

91,00

16

AUTOVEHICUL MERCEDES

1.830,00

WDB60137710715774

DJ04KAP

ROȘIE

buc.

1

! 740,00

157,00

17

AUTOVEHICUL VOLKSWAGEN GOLF

1.015,00

WVWZZZ1HZSW342806

GJ 04 RKI

ALBASTRA

buc.

1

411,00

87,00

TOTA

L GENERAL

7.669,00

1.623.00

Valoarea finala de valorificare va fi stabilita de către firma abilitata in urma cântăririi autovehiculul. Valorile estimate a bunurilor de către evaluator au ia baza preturile de achiziție a firmelor specializate in valorificarea deșeului metalic din zona județului Dolj, eventualele diferente de valoare fiind nesemnificative.

Masa proprie a bunurilor mobile supuse evaluării ce a fost luata in caicu/ui valorii este conform specificațiilor tehnice a fiecărui bun mobil in funcție de marca, modei, capacitate

**NOTA

cilindrica, putere motor, etc. Specificațiile tehnice a fiecărui bun mobil sunt extrase din baza de date a Registrului Auto Roman. Pentru bunurile mobile ce nu se nu se regăsesc in baza de date a Registrului Auto Roman, specificațiile tehnice au fost extrase de pe site-ui www.auto-data.net, iar seriile de sasiu au fost verificate pe site-ui www.autodna.ro (acolo unde a fost posibil).

Autovehiculul marca Hyundai cu seria de sasiu KMHVA31LPSUO79268 nu a putut fi identificat in baza de date a Registrului Auto Roman. In urma analizei a rezultat ca masa

***NOTA

proprie a acestui bun este similara cu modelul Hyundai Accent, tip motor: 1.31 GLS, capacitate cilindrica: 1.341 cm3, putere 60 CP, modei fabricat intre anii 1995 -1999, respectiv 970 kg.

Autovehiculul marca Ford modei Gaiaxy cu seria de sasiu WFOGXXPSWGTC41990 nu a putut fi identificat in baza de date a Registrului Auto Roman. In urma analizei a rezultat ca

****NOTA

masa proprie a acestui bun este similara cu modelul Ford Gaiaxy, tip motor: 1.9 TDI, capacitate cilindrica: 1.900 cm3, putere 110 CP, mbdei fabricat intre anii 1997 - 2000, respectiv 1.640 kg.

*****NOTA

Autovehiculul marca Dacia 1310 CLI cu numărul de inmatriculare B 28 AAE nu a putut fi identificat in baza de date a Registrului Auto Roinan. In urma analizei a rezultat ca masa proprie a acestui bun este similara cu bunul mobil supus evaiuarii Dacia Break 1310, serie sasiu UU1R13311W2755601, număr de inmatriculare DJ 56 APV, respectiv 945kg.

******NOȚA

i                                                                                                                                                                         .

Autovehiculul marca Dacia, cu seria de sasiu 8775267 (incompleta), număr de inmatriculare DJ 03 RDO nu a putut fi identificat in baza de date a Registrului Auto Roman. In urma analizei a rezultat ca masa proprie a acestui bun este similara cu modelul Dacia 1310, putere 63 CP, modei fabricat intre anii 1994 - 2001, respectiv 935kg.

Anexa 2


ESTIMAREA VALORII BUNULUI MOBIL

- METODOLOGIE DE CALCUL PENTRU VALORIFCAREA BUNULUI MOBILCA DESEU -

DENUMIRE BUN MOBIL

AUTOVEHICUL MAZDA

PREZENTARE DATE CONSTRUCTIVE

Documente prezentate de autoritatea contractanta

Document neclasificat nr. 23825/ 03.06.2019 emis de Serviciul Ciculatie pe drumurile publice din cadrul Politiei Locale a Municipiului Craiova ; Dispoziția nr. 5149/ 27.05.2019 a Primarului Municipiului Craiova; Raport nr. 22333/ 21.05.2019 al Serviciului Ciculatie pe drumurile publice din1 cadrul Politiei Locale a Municipiului Craiova, Dispoziția nr. 5030/ 10.05.2019 a Primarului Municipiului Craiova; Dispoziția de ridicare a vehiculului parcat/'Stationat neregulamentar nr. 1030/ 04.06.2018; somația nr. 331/ 17.04.2019 a Serviciului Ciculatie pe drumurile publice din cadrul Poltiei Locale a Municipiului'Craiova; confirmare primire somație proprietar; proces verbal de afișare nr. 2647/ 08.01.2019 emis de Serviciu! Central de Informare pentru Cetateni si Audiente din cadrul Primăriei Municipiului Craiova; anunț publicat in cotidianul local Gazeta de Sud, in ziua de 10.01.2019.                                      ,

Serie sasiu

JMZBA145201125328

Număr de inmatriculare

Culoare

NEAGRA                                                                                                    i

Starea tehnica

Bunul prezintă o stare avansata de depreciere fizica si morala. Necesita reparații capitale si revizie tehnica. Bunul prezintă prezintă urme avansate de rugina si multiple avarii: semnalizator spart, bara de protecție - fata, capota, portiera dreapta - fata infundata, triple stanga - spate sparte, aripa dreapta infundata, aripa stanga zgariata, oglinzi aripa stanga - spate, bara de protecție spate zgariata, tapițerie interioara deteriorata. Evaluatorul nu a avut posibilitatea verificării funcționarii acestuia. Opinia evaluatorului este ca mijlocul de transport necesita reparații capitale, iar costurile de reparație depasesc cu mult valoarea bunului, ceea ce face nerentabila punerea in funcțiune a acestuia, drept pentru care bunul a fost evaluat in ipoteza valorificării ca deseu. I

DATELE DE BAZA PRIVIND CALCULUL DE EVALUARE

Masa proprie (kg)

Coeficient de corecție a masei proprii pentru estimarea cantitatii de deseu metalic (%) -conform oferta

Cantitatea de deseu metalic estimat (kg)

Preț deseu metalic (lei/kg)

Valoare totala (lei)

Contribuția la Fondul pentru mediu (%)

Valoare estimata valorificare deseu (lei)

Valoare estimata valorificare deseu (curo)

1.115,00

25,00%

836,25

0,55

460,00

2,00%

450,80

95,41

Page 2 of 18

DENUMIRE BUN MOBIL

AUTOVEHICUL DAEWOO CIELO

PREZENTARE DATE CONSTRUCTIVE

Documente prezentate de autoritatea contractanta

Document neclasificat nr. 23825/ 03.06.2019 emis de Serviciul Ciculatie pe drumurile publice din cadrul Politiei Locale a Municipiului Craiova; Dispoziția nr. 5150/ 27.05.2019 a Primarului Municipiului Craiova; Raport nr. 22334/ 21.05.2019 al Serviciului Ciculatie pe drumurile publice din cadrul Politiei Locale a Municipiului Craiova; proces verbal de afișare nr. 2647/ 08.01.2019 emis de Serviciul Central de Informare pentru Cetateni si Audiente din cadrul Primăriei Municipiului Craiova; anunț publicat in cotidianul local Gazeta de Sud, in ziua de 10.01.2019.

Serie sasiu

KLATF19Y15D069041

Număr de înmatriculare

-

Culoare

GALBENA

Starea tehnica

Bunul prezintă o stare avansata de depreciere fizica si morala. Necesita reparații capitale si revizie tehnica. Bunul prezintă prezintă urme avansate de rugina si multiple avarii: semnalizator spart, bara de protecție - fata, capota, portiera dreapta - fata infundata, triple stanga - spate sparte, aripa dreapta infundata, aripa stanga zgariata, oglinzi aripa stanga - spate, bara de protecție spate zgariata, tapițerie interioara deteriorata. Evaluatorul nu a avut posibilitatea verificării funcționarii acestuia. Opinia evaluatorului este ca mijlocul de transport necesita reparații capitale, iar costurile de reparație depasesc cu mult valoarea bunului, ceea ce face nerentabila punerea in funcțiune a acestuia, drept pentru care bunul a fost evaluat in ipoteza valorificării ca deseu.     1

DA TELE DE BAZA PRIVIND CALCULUL DE EVALUARE

Masa proprie (kg)

Coeficient de corecție a masei proprii pentru estimarea cantitatii de deseu metalic (%) -conform oferta

Cantitatea de deseu metalic estimat (kg}

Preț deseu metalic (lei/kg)

Valoare totala (lei)

Contribuția la Fondul pentru mediu (%)

Valoare estimata valorificare deseu (lei)

Valoare estimata valorificare deseu (euro)

1.078,00

25,00%

808,50

0,55

445,00

2,00%

436,10

92,29

Valoaien estimata de valorificare ca deseu la data 26.0S.2019 _rotunjita«11®


DENUMIRE BUN MOBIL

AUTOVEHICUL HYUNDAI

PREZENTARE DATE CONSTRUCTIVE

Documente prezentate de autoritatea contractanta

Document neclasificat nr. 28849/ 16.07.2019 emis de Serviciul Ciculatie pe drumurile publice din cadrul Politiei Locale a Municipiului Craiova; Dispoziția nr. 5429/ 27.06.2019 a Primarului Municipiului Craiova; Raport nr. 26428/ 25.06.2019 al Serviciului Ciculatie pe drumurile publice din cadrul Politiei Locale a Municipiului Craiova; Dispoziția nr. 5319/ 12.06.2019 a Primarului Municipiului Craiova; Dispoziția de ridicare a vehiculului parcat/ stationat neregulamentar nr. 11592/ 02.09.2018; somația nr. 331/ 28.05.2019 a Serviciului Ciculatie pe drumurile publice din cadrul Poltiei Locale a Municipiului Craiova; confirmare primire somație proprietar; proces verbal de afișare nr. 2647/ 08.01.2019 emis de Serviciul Central de Informare pentru Cetateni si Audiente din cadrul Primăriei Municipiului Craiova; anunț publicat in cotidianul local Gazeta de Sud, in ziua de 10.01.2019.                                                          '

Serie sasiu

KMHVA31LPSUO79268

Număr de inmatriculare

1

Culoare

ALBASTRA

Starea tehnica

Bunul prezintă o stare avansata de depreciere fizica si morala. Necesita reparații capitale si revizie tehnica. Bunul prezintă prezintă urme avansate de rugina si multiple avarii: semnalizator spart, bara de protecție - fata, capota, portiera dreapta - fata infundata, triple stanga - spate sparte, aripa dreapta infundata, aripa stanga zgariata, oglinzi aripa stanga - spate, bara de protecție spate zgariata, tapițerie interioara deteriorata. Evaluatorul nu a avut posibilitatea verificării funcționarii acestuia. Opinia evaluatorului este ca mijlocul de transport necesita reparații capitale, iar costurile de reparație depasesc cu mult valoarea bunului, ceea ce face nerentabila punerea in funcțiune a acestuia, drept pentru care bunul a fost evaluat in ipoteza valorificării ca deseu.

DATELE DE BAZA PRIVIND CALCULUL DE EVALUARE

' i

Masa proprie (kg)

Coeficient de corecție a masei proprii pentru estimarea cantitatii de deseu metalic (%) -conform oferta

Cantitatea de deseu metalic estimat (kg)

Preț deseu metalic (lei/kg)

Valoare totala (lei)

Contribuția la Fondul pentru mediu (%)

Valoare estimata valorificai e deseu (Iei)

Valoare estimata valorificare deseu (euto)

727,50DENUMIRE BUN MOBIL

AUTOVEHICUL FOR

2

PREZENTARE DATE CONSTRUCTIVE

Documente prezentate de autoritatea contractanta

Document neclasificat nr. 28849/ 16.07.2019 emis de Serviciul Ciculatie pe drumurile publice din cadrul Politiei Locale a Municipiului Craiova; Dispoziția nr. 5430/ 27.06.2019 a Primarului Municipiului Craiova; Raport nr. 26429/ 25.06.2019 al Serviciului Ciculatie pe drumurile publice din cadrul Politiei Locale a Municipiului Craiova; Dispoziția nr. 5320/ 12.06.2019 a Primarului Municipiului Craiova; Dispoziția de ridicare a vehiculului parcat/ stationat neregulamentar nr. 2225/ 31.05.2018; somația nr. 331/ 28.05.2019 a Serviciului Ciculatie pe drumurile publice din cadrul Poltiei Locale a Municipiului Craiova; confirmare primire somație proprietar; proces verbal de afișare nr. 2647/ 08.01.2019 emis de Serviciul Central de Informare pentru Cetateni si Audiente din cadrul Primăriei Municipiului Craiova; anunț publicat in cotidianul local Gazeta de Sud, in ziua de 10.01.2019.

Serie sasiu

WFOAXXGAJAWY15953

Număr de inmatriculare

1

Culoare

ALBASTRA

Starea tehnica

Bunul prezintă o stare avansata de depreciere fizica si morala. Necesita reparații capitale si revizie tehnica. Bunul prezintă prezintă urme avansate de rugina si multiple avarii; semnalizator spart, bara de protecție - fata, capota, portiera dreapta - fata infundata, triple stanga - spate sparte, aripa dreapta infundata, aripa stanga zgariata, oglinzi aripa stanga - spate, bara de protecție spate zgariata, tapițerie interioara deteriorata. Evaluatorul nu a avut posibilitatea verificării funcționarii acestuia. Opinia evaluatorului este ca mijlocul de transport necesita reparații capitale, iar costurile de reparație depaseșc cu mult valoarea bunului, ceea ce face nerentabila punerea in funcțiune a acestuia, drept pentru care bunul a fost evaluat in ipoteza valorificării ca deseu.

DA TELE DE BA/A PRIVIND CALCULUL DE EVALUARE

Masa proprie (kg)

Coeficient de corecție a masei proprii pentru estimarea cantitatii de deseu metalic (%) -conform oferta

Cantitatea de deseu metalic estimat (kg)

Preț deseu

Valoare totala

Contribuția la Fondul pentru mediu (%)

Valoare estimata

Valoare estimata valorificare deseu (euro)

metalic (lei/kg)

(lei)

(lei)

1.051,00

25,00%

788,25

0,55

434,00

2,00%

425,32

90,01

DENUMIRE BUN MOBIL

AUTOVEHICUL VOLKSWAGEN POLO

PREZENTARE DATE CONSTRUCTIVE

Documente prezentate de autoritatea contractanta

Document neclasificat nr. 12470/ 13.03.2019 emis de Serviciul Ciculatie pe drumurile publice din cadrul Politiei Locale a Municipiului Craiova; Dispoziția nr. 4498/ 02.11.2019 a Primarului Municipiului Craiova.

Serie sasiu

WVWZZZ6NZ1Y322261

Număr de inmatriculare

DJ 12 GRV

Culoare

GRI

Starea tehnica

Bunul prezintă o stare avansata de depreciere fizica si morala. Necesita reparații capitale si revizie tehnica. Bunul prezintă prezintă urme avansate de rugina si multiple avarii: semnalizator spart, bara de protecție - fata, capota, portiera dreapta - fata infundata, triple stanga - spate sparte, aripa dreapta infundata, aripa stanga zgariata, oglinzi aripa stanga - spate, bara de protecție spate zgariata, tapițerie interioara deteriorata. Evaluatorul nu avut posibilitatea verificării funcționarii acestuia. Opinia evaluatorului este ca mijlocul de transport necesita reparații capitale, iar costurile de reparație depasesc cu mult valoarea bunului, ceea ce face nerentabila punerea in funcțiune a acestuia, drept pentru care bunul a fost evaluat in ipoteza valorificării ca deseu. |

DATELE DE BAZA PRIVIND CALCULUL DE EVALUARE

Masa proprie (kg)

Coeficient de corecție a masei proprii pentru estimarea cantitatii de deseu metalic (%) -conform oferta

Cantitatea de deseu metalic estimat (kg)

Preț deseu metalic (lei/kg)

Valoare totala (lei)

Contribuția la Fondul pentru mediu (%)

Valoare estimata valorificare deseu (lei)

Valoare estimata valorificare deseu (euro)

982,00

25,00%

736,50

0,55

405,00

2,00%

396,90

84,00

Vatoatea estimata de laloiificarc ca deseu !a data 26.08.2019_ rotunjităDENUMIRE BUN MOBIL

AUTOVEHICUL ALFA ROMEO

PREZENTARE DATE CONSTRUCTIVE

Documente prezentate de autoritatea contractanta

Document neclasificat nr. 49564/ 06.12.2018 emis de Serviciul Ciculatie pe drumurile publice din cadrul Politiei Locale a Municipiului Craiova; Document neclasificat nr. 42790/ 18.10.2018 emis de Serviciul Ciculatie pe drumurile publice din cadrul Politiei Locale a Municipiului Craiova; Dispoziția nr. 4277/ 16.10.2018 a Primarului Municipiului Craiova.

Serie sasiu

ZAR93700003096465

Număr de inmatriculare

DJ 83 JOK

Culoare

GRI

Starea tehnica

Bunul prezintă o stare avansata de depreciere fizica si morala. Necesita reparații capitale si revizie tehnica. Bunul prezintă prezintă urme avansate de rugina si multiple avarii: semnalizator spart, bara de protecție - fata, capota, portiera dreapta - fata infundata, triple stanga - spate sparte, aripa dreapta infundata, aripa stanga zgariata, oglinzi aripa stanga - spate, bara de protecție spate zgariata, tapițerie interioara deteriorata. Evaluatorul nu a avut posibilitatea verificării funcționarii acestuia. Opinia evaluatorului este ca mijlocul de transport necesita reparații capitale, iar costurile de reparație depasesc cu mult Paloarea bunului, ceea ce face nerentabila punerea in funcțiune a acestuia, drept pentru care bunul a fost evaluat in ipoteza valorificării ca deseu.

DA TELE DE BAZA PRIVIND CALCULUL DE EVALUARE

Masa proprie (kg) .

Coeficient de corecție a masei proprii pentru estimarea cantitatii de deseu metalic (%) -conform oferta

Cantitatea de deseu metalic estimat (kg)

Prețdeseu metalic (lei/kg)

Valoare totala (lei)

Contribuția la Fondul pentru mediu (°/o)

Valoare estimata valorificare deseu (lei)

Valoare estimata valorificare deseu (euro)

1.275,00

25,00%

956,25

0,55

526,00

2,00%

i 515,48

109,09

Valoarea estimata ce valorificare ca deseu !a data 26.08.2019 rotunjita

515,00

109,00

ESTIMAREA VALORII BUNULUI MOBIL

V;

- METODOLOGIE DE CALCUL PENTRU VALORIFCAREA BUNULUI MOBILCA DESEU -

DENUMIRE BUN MOBIL

AUTOVEHICUL FORD GALAXY

PREZENTARE DATE CONSTRUCTIVE

Documente prezentate de autoritatea contractanta

Document neclasificat nr. 49564/ 06.12.2018 emis de Serviciul Ciculatie pe drumurile publice din cadrul Politiei Locale a Municipiului Craiova; Document neclasificat nr. 42790/ 18.10.2018 emis de Serviciul Ciculatie pe drumurile publice din cadrul Politiei Locale a Municipiului Craiova; Dispoziția1 nr. 4276/ 16.10.2018 a Primarului Municipiului Craiova.

Serie sasiu

WFOGXXPSWGTC41990

Număr de înmatriculare

-

Culoare

GRI

Starea tehnica

Bunul prezintă o stare avansata de depreciere fizica si morala. Necesita reparații capitale si revizie tehnica. Bunul prezintă prezintă urme avansate de rugina si multiple avarii: semnalizator spart, bara de protecție - fata, capota, portiera dreapta - fata infundata, triple stanga - spate sparte, aripa dreapta infundata, aripa stanga zgariata, oglinzi aripa stanga - spate, bara de protecție spate zgariata, tapițerie interioara deteriorata. Evaluatorul nu a avpt posibilitatea verificării funcționarii acestuia. Opinia evaluatorului este ca mijlocul de transport necesita reparații capitale, iar costurile de reparație depasesc cu mult valoarea bunului, ceea ce face nerentabila punerea in funcțiune a acestuia, drept pentru care bunul a fost evaluat in ipoteza valorificării ca deseu.

DATELE DE BAZA PRIVIND CALCULUL DE EVALUARE

Masa proprie (kg)

Coeficient de corecție a masei proprii pentru estimarea cantitatii de deseu metalic (%) -conform oferta

Cantitatea de deseu metalic estimat (kg)

Preț deseu metalic (lei/kg)

Valoare totala (lei)

Contribuția la Fondul pentru mediu (%)

Valoare estimata valorificare deseu (lei)

Valoare estimata valorificare deseu (euro)

1.640,00

25,00%

1.230,00

0,55

677,00

2,00%

663,46

140,41

DENUMIRE BUN MOBIL

AUTOVEHICUL DACIA BREAK 1310

PREZENTARE DATE CONSTRUCTIVE

f

Documente prezentate de autoritatea contractanta

Document neclasificat nr. 49564/ 06.12.2018 emis de Serviciul Ciculatie pe drumurile publice din cadrul Politiei Locale a Municipiului Craiova; Document neclasificat nr. 42790/ 18.10.2018 emis de Serviciul Ciculatie pe drumurile publice din cadrul Politiei Locale a Municipiului Craiova; Dispoziția nr. 4275/ 16.10.2018 a Primarului Municipiului Craiova.

Serie sasiu

UU1R13311W2755601

Număr de înmatriculare

DJ 56 APV

Culoare

GRI

Starea tehnica

Bunul prezintă o stare avansata de depreciere fizica si morala. Necesita reparații capitale si revizie tehnica. Bunul prezintă prezintă urme avansate de rugina si multiple avarii: semnalizator spart, bara de protecție - fata, capota, portiera dreapta - fata infundata, triple stanga - spate sparte, aripa dreapta infundata, aripa stanga zgariata, oglinzi aripa stanga - spate, bara de protecție spate zgariata, tapițerie interioara deteriorata. Evaluatorul nu a avut posibilitatea verificării funcționarii acestuia. Opinia evaluatorului este ca mijlocul de transport necesita reparații capitale, iar costurile de reparație depasesc cu mult valoarea bunului, ceea ce face nerentabila punerea in funcțiune a acestuia, drept pentru care bunul a fost evaluat in ipoteza valorificării ca deseu.

DA IELE DE BAZA PRIVIND CALCULUL DE EVAl UARE

Masa proprie (kg)

Coeficient de corecție a masei proprii pentru estimarea cantitatii de deseu metalic (%) -conform oferta

Cantitatea de deseu metalic estimat (kg)

Preț deseu metalic (lei/kg)

Valoare totala (lei)

Contribuția la Fondul pentru mediu (%)

Valoare estimata valorificare deseu (Ici)

Valoare estimata valorificare deseu (euro)

945,00

25,00%

708,75

0,55

390,00

2,00%

382,20

80,89

DENUMIRE BUN MOBIL

AUTOVEHICUL DAEWOO MATIZ

PREZENTARE DATE CONSTRUCTIVE

>■ ■■■■:....X.................. .......BR. . .............................vRR :RR»7                                       .............. ......

Documente prezentate de autoritatea contractanta

Document neclasificat nr. 49564/ 06.12.2018 emis de Serviciul Ciculatie pe drumurile publice din cadrul Politiei Locale a Municipiului Craiova; Document neclasificat nr. 42790/ 18.10.2018 emis de Serviciul Ciculatie pe drumurile publice din cadrul Politiei Locale a Municipiului Craiova; Dispoziția nr. 4274/ 16.10.2018 a Primarului Municipiului Craiova.                                                                                                                               .

Serie sasiu

UU6MF48414D059981

Număr de înmatriculare

DJ 06 TFX                                                                                                                              i

Culoare

BEJ SATIN

Starea tehnica

Bunul prezintă o stare avansata de depreciere fizica si morala. Necesita reparații capitale si revizie tehnica. Bunul prezintă prezintă urme avansate de rugina si multiple avarii: semnalizator spart, bara de protecție - fata, capota, portiera dreapta - fata infundata, triple stanga - spate sparte, aripa dreapta infundata, aripa stanga zgariata, oglinzi aripa stanga - spate, bara de protecție spate zgariata, tapițerie interioara deteriorata. Evaluatorul nu a avut posibilitatea verificării funcționarii acestuia. Opinia evaluatorului este ca mijlocul de transport necesita reparații capitale, iar costurile de reparație depasesc cu mult valoarea bunului, ceea ce face nerentabila punerea in funcțiune a acestuia, drept pentru care bunul a fost evaluat in ipoteza valorificării ca deseu.                           1

DATELE DE BAZA PRIVIND CALCULUL DE EVA

LUARE

......?£

Masa proprie (kg)

Coeficient de corecție a masei proprii pentru estimarea cantitatii de deseu metalic (%) -conform oferta

Cantitatea de deseu metalic estimat (kg)

Preț deseu metalic (lei/kg)

Valoare totala (lei)

Contribuția la Fondul pentru mediu (%)

valorificate deseu (lei)

Valoaicestimala

805,00

25,00%

603,75

0,55

332,00

2,00%

325,36

68,86

DENUMIRE BUN MOBIL

AL IOVI MIC 1IL TOYOTA CELICA

PREZENTARE DATE CONSTRUCTIVE

Documente prezentate de autoritatea contractanta

Document neclasificat nr. 49564/ 06.12.2018 emis de Serviciul Ciculatie pe drumurile publice din cadrul Politiei Locale a Municipiului Craiova; Document neclasificat nr. 42790/ 18.10.2018 emis de Serviciul Ciculatie pe drumurile publice din cadrul Politiei Locale a Municipiului Craiova; Dispoziția nr. 4273/ 16.10.2018 a Primarului Municipiului Craiova.                                                                                                                                 |

Serie sasiu

JT164STJ200009684

Număr de înmatriculare

Culoare

GRI                                                                                                                                      !

Starea tehnica

Bunul prezintă o stare avansata de depreciere fizica si morala. Necesita reparații capitale si revizie tehnica. Bunul prezintă prezintă urme avansate de rugina si multiple avarii: semnalizator spart, bara de protecție - fata, capota, portiera dreapta - fata înfundată, triple stanga - spate sparte, aripa;dreapta infundata, aripa stanga zgariata, oglinzi aripa stanga - spate, bara de protecție spate zgariata, tapițerie interioara deteriorata. Evaluatorul nu a avut posibilitatea verificării funcționarii acestuia. Opinia evaluatorului este ca mijlocul de transport necesita reparații capitale, iar costurile de reparație depasesc cu mult valoarea bunului, ceea ce face nerentabila punerea in funcțiune a acestuia, drept pentru care bunul a fost evaluat in ipoteza valorificării ca deseu.

DATELE DE BAZA PRIVIND CALCULUL DE EVALUARE

Masa proprie (kg)

Coeficient de corecție a masei proprii pentru estimarea cantitatii de deseu metalic (%) -conform oferta

Cantitatea de deseu metalic estimat (kg)

Preț deseu metalic (lei/kg)

Valoare totala (lei)

Contribuția la Fondul pentru mediu (%)

Valoare estimata valorificare deseu (Ici)

Valoare estimata valoi ificarc deseu (euro)

1.200,00

25,00%

900,00

0,55

495,00

2,00%

485,10

102,66

Valoarea estmata do valorificare ca desen la data 26.08.2019 rotunnta

485.00

io^ no

DENUMIRE BUN MOBIL

AUTOVE

HICUL DACIA 13

10 CLI

PREZENTARE DATE CONSTRUCTIVE

Documente prezentate de autoritatea contractanta

Document neclasificat nr. 49564/ 06.12.2018 emis de Serviciul Ciculatie pe drumurile publice din cadrul Politiei Locale a Municipiului Craiova; Document neclasificat nr. 42790/ 18.10.2018 emis de Serviciul Ciculatie pe drumurile publice din cadrul Politiei Locale a Municipiului Craiova; Dispoziția nr. 4272/ 16.10.2018 a Primarului Municipiului Craiova.                                                                                                                        1

Serie sasiu

-

Număr de inmatriculare

B 28 AAE

Culoare

ALBASTRA

Starea tehnica

Bunul prezintă o stare avansata de depreciere fizica si morala. Necesita reparații capitale si revizie tehnica. Bunul prezintă prezintă urme avansate de rugina si multiple avarii: semnalizator spart, bara de protecție - fata, capota, portiera dreapta - fata infundata, triple stanga - spate sparte, aripa dreapta infundata, aripa stanga zgariata, oglinzi aripa stanga - spate, bara de protecție spate zgariata, tapițerie interioara deteriorata. Evaluatorul nu a avut posibilitatea verificării funcționarii acestuia. Opinia evaluatorului este ca mijlocul de transport necesita reparații capitale, iar costurile de reparație depasesc cu mult valoarea bunului, ceea ce face nerentabila punerea in funcțiune a acestuia, drept pentru care bunul a fost evaluat in ipoteza valorificării ca deseu.

DATELE DE BAZA PRIVIND CALCULUL DE EVALUARE

Masa proprie (kg)

Coeficient de corecție a masei proprii pentru estimarea cantitatii de deseu metalic (%) -conform oferta

Cantitatea de deseu metalic estimat (kg)

Preț deseu metalic (lei/kg)

Valoare totala (lei)

Contribuția la Fondul pentru mediu (%)

1

Valoare estimata valorificare deseu (lei)

Valoare estimata valorificare deseu (euro)

945,00

25,00%

708,75

0,55

390,00

2,00%

382,20

80,89

Valoarea estimata ne valouficare ca deseu la data 26.08.2019_rotunjita

382,00

81,00

DENUMIRE BUN MOBIL

AUTOVEHICUL DACIA

PREZENTARE DATE CONSTRUCTIVE

Documente prezentate de autoritatea contractanta

Document neclasificat nr. 18442/ 19.04.2019 emis de Serviciul Ciculatie pe drumurile publice din cadrul Politiei Locale a Municipiului Craiova; Dispoziția nr. 3568/ 26,03.2019 a Primarului Municipiului Craiova; Raport nr. 13244/ 19.03.2019 al Serviciului Ciculatie pe drumurile publice din cadrul Politiei jLocale a Municipiului Craiova, Dispoziția nr. 3361/ 08.03.2019 a Primarului Municipiului Craiova; Dispoziția de ridicare a vehiculului parcat/ stationat neregulamentar nr. 772/ 10.04.2018; somația nr. 331/ 17.04.2019 a Serviciului Ciculatie pe drumurile publice din cadrul Poltiei Locale a Municipiului Craiova; confirmare primire somație proprietar; proces verbal de afișare nr. 2647/ 08.01.2019 emis de Serviciul Central de Informare pentru Cetateni si Audiente din cadrul Primăriei Municipiului Craiova; anunț publicat in cotidianul local Gazeta de Sud, in ziua de 10.01.2019.                                                       i

Serie sasiu

UU1LSDA1P44200155

Număr de înmatriculare

DI 09 YPW                                                                                                       1

Culoare

GALBENA

Starea tehnica

Bunul prezintă o stare avansata de depreciere fizica si morala. Necesita reparații capitale si revizie tehnica. Bunul prezintă prezintă urme avansate de rugina si multiple avarii: semnalizator spart, bara de protecție - fata, capota, portiera dreapta - fata infundata, triple stanga - spate sparte, aripa dreapta înfundată, aripa stanga zgariata, oglinzi aripa stanga - spate, bara de protecție spate zgariata, tapițerie interioara deteriorata. Evaluatorul nu a avut posibilitatea verificării funcționarii acestuia. Opinia evaluatorului este ca mijlocul de transport necesita reparații capitale, iar costurile de reparație depasesc cu mult valoarea bunului, ceea ce face nerentabila punerea in funcțiune a acestuia, drept pentru care bunul a fost evaluat in ipoteza valorificării ca deseu.                !

DATELE DE BAZA PRIVIND CALCULUL DE EVALUARE

Masa proprie (kg)

Coeficient de corecție a masei proprii pentru estimarea cantitatii de deseu metalic (%) -conform oferta

Cantitatea de deseu metalic estimat (kg)

Preț deseu metalic (lei/kg)

Valoare totala

(lei)

Contribuția la Fondul pentru mediu (%)

Valoare estimata valorificare deseu (lei)

Valoaie estimata valorificate tleseu (euio)

1.099,00

25,00%

824,25

0,55

453,00

2,00%

443,9-4

93,95

DENUMIRE BUN MOBIL

AUTOVEHICUL DACIA

PREZENTARE DATE CONSTRUCTIVE

d........       ......... '                                                        ...... ......Sa ...........................

Documente prezentate de autoritatea contractanta

Document neclasificat nr. 18442/ 19.04.2019 emis de Serviciul Ciculatie pe drumurile publice din cadrul Politiei Locale a Municipiului Crâiova; Dispoziția nr. 3567/ 26.03.2019 a Primarului Municipiului Craiova; Raport nr. 13245/ 19.03.2019 al Serviciului Ciculatie pe drumurile publice din cadrul Politiei Locale a Municipiului Craiova, Dispoziția nr. 3362/ 08.03.2019 a Primarului Municipiului Craiova; anunț publicat in cotidianul local Gazeta de Sud, in ziua de 10.01.2019.

Serie sasiu

UU1LSDAAH32860397                                                                                              ,

Număr de înmatriculare

DJ 88 CTI

Culoare

GALBENA                                                                                                         1

Starea tehnica

Bunul prezintă o stare avansata de depreciere fizica si morala. Necesita reparații capitale si revizie tehnica. Bunul prezintă prezintă urme avansate de rugina si multiple avarii: semnalizator spart, bara de protecție - fata, capota, portiera dreapta - fata înfundată, triple stanga - spate sparte, aripa dreapta înfundată, aripa stanga zgariata, oglinzi aripa stanga ■ spate, bara de protecție spate zgariata, tapițerie interioara deteriorata. Evaluatorul nu a avut posibilitatea verificării funcționarii acestuia. Opinia evaluatorului este ca mijlocul de transport necesita reparații capitale, iar costurile de reparație depasesc cuimult valoarea bunului, ceea ce face nerentabila punerea in funcțiune a acestuia, drept pentru care bunul a fost evaluat in ipoteza valorificării ca deseu.

DATELE DE BAZA PRIVIND CALCULUL DE EVALD

ARE

..................

Masa proprie (kg)

Coeficient de corecție a masei proprii pentru estimarea cantitatii de . deseu metalic (%) -conform oferta

Cantitatea de deseu metalic estimat (kg)

Preț deseu metalic (lei/kg)

Valoare totala (lei)

Contribuția la Fondul pentru mediu (%)

Valoare estimata valorificare deseu (lei)

Valoaie estimata valoiificarc deseu (euro)

1.020,00

25,00%

765,00

0,55

421,00

2,00%

412,58

87,32


Documente prezentate de autoritatea contractanta


Document neclasificat nr. 18442/ 19.04.2019 emis de Serviciul Ciculatie pe drumurile publice din cadru! Politiei Locale a Municipiului Craiova; Dispoziția nr. 3566/ 26.03.2019 a Primarului Municipiului Craiova; Raport nr. 13247/ 19.03.2019 al Serviciului Ciculatie pe drumurile publice din; cadrul Politiei Locale a Municipiului Craiova, Dispoziția nr. 3364/ 08.03.2019 a Primarului Municipiului Craiova; Dispoziția de ridicare a vehiculului parcat/istationat neregulamentar nr. 1339/ 16.06.2018; somația nr. 331/ 15.02.2019 a Serviciului Ciculatie pe drumurile publice din cadrul Poltiei Locale a Municipiului.Craiova; confirmare primire somație proprietar; proces verbal de afișare nr. 2647/ 08.01.2019 emis de Serviciul Central de Informare pentru Cetateni si Audiente din cadrul Primăriei Municipiului Craiova; anunț publicat in cotidianul local Gazeta de Sud, in ziua de 10.01.2019.

Serie sasiu


877267


Număr de inmabiculare

Culoare


DJ 03 RDO

GALBENA


Starea tehnica


Bunul prezintă o stare avansata de depreciere fizica si morala. Necesita reparații capitale si revizie tehnica. Bunul prezintă prezintă urme avansate de rugina si multiple avarii: semnalizator spart, bara de protecție - fata, capota, portiera dreapta - fata infundata, triple stanga - spate sparte, aripa dreapta infundata, aripa stanga zgariata, oglinzi aripa stanga - spate, bara de protecție spate zgariata, tapițerie interioara deteriorata. Evaluatorul nu a avut posibilitatea verificării funcționarii acestuia. Opinia evaluatorului este ca mijlocul de transport necesita reparații capitale, iar costurile de reparație depasesc cu mult valoarea bunului, ceea ce face nerentabila punerea in funcțiune a acestuia, drept pentru care bunul a fost evaluat in ipoteza valorificării ca deseu.

DA TELE DE BAZA PRIVIND CALCULUL DE EVALUARE

Masa proprie (kg)


Coeficient de corecție a masei proprii pentru estimarea cantitatii de deseu metalic (%) -conform oferta


Cantitatea de deseu metalic estimat (kg)


Preț deseu metalic (lei/kg)


Valoare totala


(lei)


Contribuția la Fondul pentru mediu (%)


Valoare estimata valorificare deseu (lei)


Valoare estimata valorificare deseu (euro)

DENUMIRE BUN MOBIL

AUTOVEHICUL PEUGEOT

PREZENTARE DATE CONSTRUCTIVE

Documente prezentate de autoritatea contractanta

Document neclasificat nr. 18442/ 19.04.2019 emis de Serviciul Ciculatie pe drumurile publice din cadrul Politiei Locale a Municipiului 'craiova; Dispoziția nr. 3565/ 26.03.2019 a Primarului Municipiului Craiova; Raport nr. 13248/ 19.03.2019 al Serviciului Ciculatie pe drumurile publice din cadrul Politiei Locale a Municipiului Craiova, Dispoziția nr. 3360/ 08.03.2019 a Primarului Municipiului Craiova; Dispoziția de ridicare a vehiculului parcat/ stationat nereg'ulamentar nr. 1312/ 03.01.2018; somația nr. 331/ 14.02.2019 a Serviciului Ciculatie pe drumurile publice din cadrul Poltiei Locale a Municipiului Craiova; confirmare primire somație proprietar; proces verbal de afișare nr. 2647/ 08.01.2019 emis de Serviciul Central de Informare pentru Cetateni si Audiente din cadrul Primăriei Municipiului Craiova; anunț publicat in cotidianul local Gazeta de Sud, in ziua de 10.01.2019.                                                     (

Serie sasiu

VF32EHFXF44058992

Număr de înmatriculare

DJ 29 KIA

Culoare

ALBASTRA

Starea tehnica

Bunul prezintă o stare avansata de depreciere fizica si morala. Necesita reparații capitale si revizie tehnica. Bunul prezintă prezintă urme avansate de rugina si multiple avarii: semnalizator spart, bara de protecție - fata, capota, portiera dreapta - fata înfundată, triple stanga - spate sparte, aripa dreapta înfundată, aripa stanga zgariata, oglinzi aripa stanga - spate, bara de protecție spate zgariata, tapițerie interioara deteriorata. Evaluatorul nu a avut posibilitatea verificării funcționarii acestuia. Opinia evaluatorului este ca mijlocul de transport necesita reparații capitale, iar costurile de reparație depasesc'cu mult valoarea bunului, ceea ce face nerentabila punerea in funcțiune a acestuia, drept pentru care bunul a fost evaluat in ipoteza valorificării ca deseu.

DATELE DE BAZA PRIVIND CALCULUL DE EVALUARE

Masa proprie (kg)

Coeficient de corecție a masei proprii pentru estimarea cantitatii de deseu metalic (%) -conform oferta

Cantitatea de deseu metalic estimat (kg)

Preț deseu metalic (lei/kg)

Valoare totala (lei)

Contribuția la Fondul pentru mediu (%)

Valoare estimata valoiificare deseu (lei)

Valoare estimata valorificare deseu (euro)

1.065,00

25,00%

798,75

0,55

439,00

2,00%

^30,22

91,05

Valoaiea estinata dc valorificate ca dcscu la data 26.08.2019 rotunjită

430,00

91,00

DENUMIRE BUN MOBIL

AUTOVEHICUL MERCEDES

PREZENTARE DATE CONSTRUCTIVE

Documente prezentate de autoritatea contractanta

Document neclasificat nr. 18442/ 19.04.2019 emis de Serviciul Ciculatie pe drumurile publice din cadrul Politiei Locale a Municipiu 26.03.2019 a Primarului Municipiului Craiova; Raport nr. 13246/ 19.03.2019 al Serviciului Ciculatie pe drumurile publice din cadrul Craiova, Dispoziția nr. 3363/ 08.03.2019 a Primarului Municipiului Craiova; Dispoziția de ridicare a vehiculului parcat/ stationat ner 25.04.2018; proces verbal de afișare nr. 2647/ 08.01.2019 emis de Serviciul Central de Informare pentru Cetateni si Audiente din Craiova; anunț publicat in cotidianul local Gazeta de Sud, in ziua de 10.01.2019.

ui Craiova; Dispoziția nr. 3564/ Politiei Locale a Municipiului egulamentar nr. 2180/ cadrul Primăriei Municipiului

Serie sasiu

WDB60137710715774

Număr de inmatriculare

DJ 04 KAP

Culoare

ROȘIE

Starea tehnica

Bunul prezintă o stare avansata de depreciere fizica si morala. Necesita reparații capitale si revizie tehnica. Bunul prezintă prezinte multiple avarii; semnalizator spart, bara de protecție - fata, capota, portiera dreapta - fata infundata, triple stanga - spate sparte, stanga zgariata, oglinzi aripa stanga - spate, bara de protecție spate zgariata, tapițerie interioara deteriorata. Evaluatorul nu a avi funcționarii acestuia. Opinia evaluatorului este ca mijlocul de transport necesita reparații capitale, iar costurile de reparație depase ce face nerentabila punerea in funcțiune a acestuia, drept pentru care bunul a fost evaluat in ipoteza valorificării ca deseu.

urme avansate de rugina si aripa dreapta infundata, aripa t posibilitatea verificării sc cu mult valoarea bunului, ceea

DATELE DE BAZA PRIVIND CALCULUL DE EVALUARE

Masa proprie (kg)

Coeficient de corecție a masei proprii pentru estimarea cantitatii de deseu metalic (%) -conform oferta

Cantitatea de deseu metalic estimat (kg)

Preț deseu metalic (lei/kg)

Valoare totala (lei)

Contribuția la Fondul pentru mediu (%)

Valoare estimata valorificare deseu (lei)

Valoare estimata valorificare deseu (euro)

1.830,00

25,00%

1.372,50

0,55

755,00

2,00%

739,90

156,59

Valoarea estimat! de valorificare ca deseu la data 26.08.2019 rotunjită

740,00

157,00

DENUMIRE BUN MOBIL

AUTOVEHICUL VOI KSWAGEN GOLF

PREZENTARE DATE CONSTRUCTIVE

Documente prezentate de autoritatea contractanta

Document neclasificat nr. 12470/ 13.03.2019 emis de Serviciul Ciculatie pe drumurile publice din cadrul Politiei Locale a Municipiului Craiova; Dispoziția nr. 1684/ 02.11.2019 a Primarului Municipiului Craiova.                                                                                          1

Serie sasiu

WVWZZZ1HZSW342806

Număr de inmatriculare

GJ 04 RKI

Culoare

ALBASTRA

Starea tehnica

Bunul prezintă o stare avansata de depreciere fizica si morala. Necesita reparații capitale si revizie tehnica. Bunul prezintă prezintă urme avansate de rugina si multiple avarii: semnalizator spart, bara de protecție - fata, capota, portiera dreapta - fata înfundată, triple stanga - spate sparte, aripa dreapta înfundată, aripa stanga zgariata, oglinzi aripa stanga - spate, bara de protecție spate zgariata, tapițerie interioara deteriorata. Evaluatorul nu a avut posibilitatea verificării funcționarii acestuia. Opinia evaluatorului este ca mijlocul de transport necesita reparații capitale, iar costurile de reparație depasesc cu mult valoarea bunului, ceea ce face nerentabila punerea in funcțiune a acestuia, drept pentru care bunul a fost evaluat in ipoteza valorificării ca deseu.

DATELE DE BAZA PRIVIND CALCULUL DE EVALUARE

.............................

Masa proprie (kg)

Coeficient de corecție a masei proprii pentru estimarea cantitatii de deseu metalic (%) -conform oferta

Cantitatea de deseu metalic estimat (kg)

Preț deseu metalic (lei/kg)

Valoare totala (lei)

Contribuția la Fondul pentru mediu (%)

Valoare estimata valorificare deseu (lei)

Valoare estimata valorificate deseu (euro)

1.015,00

25,00%

761,25

0,55

419,00

2,00%

410,62

86,90

Valoarea ettin'rta do valorificare ra deseu fa data 26.08 201c rotunjită

411,00

87,00

S.C. ADIDRAD COM S.R.L.

C.I.F. RO 8716251

NrR.C. J16/924/1996

Banca: B.R.D. Ag. Brazda cont : R035BRDE170SV03520651700

Capital subscris si varsat           : 500.000 lei

Nr. 1097/23.08.2019
_ Către: AEG CONSULTING Ref: Solicitare oferta preț

OFERTA PREȚ DEȘEURISocietatea noastra colectează deșeuri metalice feroase si neferoase, nemetalice, VSU, DEEE-uri, acumulatori auto uzați conform Legii 211/2011 deținând AUTORIZAȚIE DE MEDIU nr. 316/2013 eliberata de MINISTERUL MEDIULUI SI GOSPODĂRIRE APELOR - AGENȚIA REGIONALA DE PROTECȚIA MEDIULUI CRAIOVA si ADEVERINȚA de valorificare Nr. 0018 eliberata de Ministerul Economiei, Comerțului si Turismului, la următoarele preturi:

Nr. Crt

Denumire material

Preț lei/kg

Observații

1.

Deseu fier V.S.U provenit din casare 17 (șaptesprezece) mașini, respectiv: Mazda, Daewoo Cielo, Hyundai Ford, Dacia Logan, Mercedes, Dacia 1310, Peugeot, Volkswagen Golf, Volkswagen Polo, Alfa Romeo, Ford Galaxy, Dacia Break 1310, Daewoo Matiz, Toyota Celica, Dacia 1310

0.55

 • 1. Recepția cantitativa se va face la depozitul SC 'ADIDRAD COM SRL, in baza cântăririi mașinilor, y -

 • 2. Procentul luat in calcul la stabilirea recepției calitative este intre 15% si 25 %.

 • 3. Nu se percep costuri pentru transportul deșeurilor, de la locul de depozitare din Craiova, Calea Severinului pana la depozitul nostru.

 • 4. Conform OUG 196/2005 art.9 alin.(l) lit.a), cu modificările si completările ulterioare, se calculează si se retine din veniturile încasate de VANZATOR o cota de 2 % care se vireaza Ia Fondul de mediu in numele VÂNZĂTORULUI.

Acte necesare pentru predarea deșeurilor VSU:

 • 1. AVIZ DE ÎNSOȚIRE MAREA pe care se va face mențiunea: “Deseu fier provenit din V.S.U. Marca____

serie sașie __________________, UM: kg, Cantitate: masa proprie din CIV

 • 2. FACTURA (Se face in baza recepției cantittive si calitative de la cumpărător)

 • 3. Formularul de incarcare descărcare deșeuri;

In situația in care doriți certificat de distrugere, trebuie sa prezentați următoarele documente:

 • 1. Delegatie/Imputemicire

 • 2. B.I./C.I. Delegat

 • 3. Copie C.U.I.

 • 4. C.I.V. (Carte Identificare Vehicul)

 • 5. Certificat de inmatriculare

Certificatul de distrugere se eliberează DOAR PROPRIETARULUI din actele mașinii!

Preturile nu. includ T.V.A. - Conform Legii nr. 227/2015, vanzarca-cumpararoa de deșeuri metalice, de hârtie, carton, material textil, cabluri, cauciuc, plastic, cioburi de sticla si stiZIa va fi supusa masurilor de simplificare introduse prin art.331 alin.(2) litre) din Codul fisc              mențiunea

'‘TAXARE INVERSA

DIRECTOR GENERAL,
Ing. DRAGOMIR CONSTANTIN ADRIAN
ț

Q, Ceula «n <=?-

14 din 1.658

Istoric vehicul cu număr de identificare JMZBA145201125

no-reply@rarom.ro                                                dum.,1 sept-, 20:22 țacwn 12'ae) lip

câtr£ eu

Vehiculul cu: numărul & identificare        45201125 nu figurează în baza c-e date a-RAR la data- de Dl.09.2019-20:22:0/

<-


7-’


autoDNA


fȘl Modele de rapoarte Cumcumpat? Istoricul vuîăcuiutui Testimoniale Centrul de ajutor

Decodifica URAI UI l seria de sasiu

NTRODU SERIA SASIU.Ce este seria de sasiu’


Disponibilitatea informațiilor pentru:


VIN: JMZBA145201125328

Producție: Mazda■asa

Prc-rfucator

Mazda

Modei

323F

Felul caroseriei

Sport/Coupe

îrpul combustibilului

8 Benzina

Capacitate cilindrica f£cm|

1500

Tara fabricației

Japonia


Tipultransn-isiet

Manual

5-speed

Consumul Pe combustibil UZIOORm]

9.67Specificațiile tehnice ale Mazda 323 F V (BA) 1.5 i 16V (88 Hp)


Specificat» chete

Mazda 323 Hatchback 1994,1995,1996,1997

1998

> Care este utilizarea?

Comparație;       Editați acest automobil;

: Care este vite2a sa ; maximă?

; Cât de mult de putere al?

Care este dimensiunea ; motorului?

Câți cilindri are motorul?

; Care este tipul de ; tracțiune?

; Care este lungimea ■ acestui vehicul?

Care este lățimea acestui 15S5 mrr. vehicul?                    65.73 in.

Informații generale


; Care este greutatea netă?


Marcă


Mazds


Model


323


; Care este greutatea brută?


Î5S0 kg

3433.3 ii


Generație


323 F V (BA)


Modificare (Tip motor)


1.5


Cât de mult spațiu ; portbagaj?


345 - e:

255.2 îb.-ft.


Anut începerii producției


Anul opririi producției


1998 an


Câtevite2e are această ; mașina?


Tipul caroseriei


Hatchbao
: Cat de mult spațiu portbagaj?


; Ce tip este cutia de


4 Alt? Romeo

|BNvV


Mvundai


Hatchback


Performanță


7.2 1/190 km


12 sec


11.4 se-:


Motorul


S3 CP® 5500 rot/min


Cupiu

Amplasarea motoruluiModelul motorului


Volumul motorului


Numărul de cilindri


Zi


!i.>cyi-.:ta:v uyc Uilvn’CUU

valoare i

Data      Lee

19.05.2010    RAR

64.12.2069   RAP

237106:

; 64.03.2069 ' Stație Î7P

i2-!.0Bi2023f RAR

: 20 03 2068   RAR.

29.C2.2G68   RAR

207896

: 19.02.2908; Stație iTP

153209

0.7 02 23-7 £‘M?rP

Istoric vehicuî cu număr de identificare KLĂTF19Y15DO69O41


no’repîygjrarom.ro

căite eu v


informațiile de -ns? jos sunt extrase din oaza de date a RAR in data ce C1.C9.2DI9 2022-53, pentru vemodui cu rwmămi de identificare KLWHM5D36WL Va’otrie oferite au caracter informativ, iar utilizarea acestora reprezintă exclusiv alegeiea ș; ueăponsabyrtatea^Ulizalortiarspticaveii-


Categorie ?eb cui


'.AUTOTURISM M‘


BERLINA}


Mar#


thsyciejV


Denumite sume-cidlâ


K!uniar o?nolo.g.ake.ț.le.t.ipi


AUTOTURISM MT


“'• fa-xicstie


200!


1072


Capacitate clhrchcă mo?o- (ctr' > :


1492:


58.9Q;


Petece motor electric tkz/i


; tvarinâ-rfe^kiare


ȘjRC-3


Culoare:


ALBASTRU F-CFU:


Numât focuri

Viteză wM «km/h'j

CO; țg/Rm}

Anvelope/jante

Capacitate rezervor (•';'

ysfabiHtate îiȚR.. :■./:;7'-

A-*mi âti e eci*, de 'a F«»'


;s

'2O.c32cw^

Activitate

iiRezuOi

BgvDăîajB*

Redobândire Ci (Defecțiuni tehnice} ;

ADMIS

i W.65.20W

Recobardre C. %!psa l~P)

ii'Aism}

. O4:T2.2GG9.

Agreare Taxi

ADMIS

; 21.03.2008

li ::< Certificarea autentkftafil      i

ADM î

29.C2.2CS8 i

i Agreare Taxi/Scoaia nou/dupllcat i

ADMIS i

01.69.2006

Redobândire c ertificat înmatriculare i

ADIVtS

32 C2 2606

Modificat; CIV

ADMIS

i 30.05.2605

R_ ie ,-^uiZAre V^i-ult jl>

ADM! 5

18.G4.20G5


V0/#!nbax'l:Mfcg>:v.'C<;X'4&îcsz:uvhtevQZpmvvTcnV';l                                                                                 -fr ț»

-Q,- Caută i'rH?-maî;uH - - -----

----- ----- .— _ --- __ _ — ----- . ------ .....**»—

4* S • w   S

1  73   9   •                    12 din 'W>5B   <    > O »

istoric vehicul cu număr de identificare KMHVA31LPSU079268       # £3

no-reply@rarom.ro

către eu ▼


dam., 1 sept,, 2025 (acum 12 ore) -jjfVehiculul cu numărul sfe MenOflcare KMHVA31LPSU079268 nu figurează îb baza de date a RAR ta data de oi.09.2019 20:25:28

>. tas emasî was scanned by Bitdefender


>>          >>  s::4-» Amnt» ^WîPf ,’>> 1.3iGLS(&anp)


Specificațiile tehnice ale Hyundai Accent 11.3 i GLS (60 Hp)


;Care este tipul de corp? Ssdan, 4 U$-;, 5 scaune

Care este utilizarea?

5.4 i/lCO km

35.75 VS -WS

44.14 «K mpg

Care este viteza sa

1S5 kmfb

15.9 sec C-10Skm?h iS.l secC-SO mp?.

Cât de mult de putere ai?

77.44 j'o.-ft.

Care este dimensiunea

1.3 s

1341 cm5

31.S3 eu. in.

Câți cilindri are motorul?

4, in linie

Care este «put de

F«i-

acestui vehicul?

ls3.35i„.

lățimea
: Care este greutatea

$76 kg

213S.43ibs.

Care este greutatea

1440 kg

■___zZS21"'CȘt de miitt spațiu

346 - C i

255.2

5


Informații generale


Marcă


Modei


Accent


ICâtevjtea'e, mașină?


Generație

Modificare (Tip motor}


Anul începerii producției


Anul opriri! producției

Tipul caroseriei


Accent I


■Od?h L658    <     >


Istoric vehicul cu număr de identificare WFOAXXGAJAWY15953


no-reply^rarem.ro


ir/Ofnuylle de ,nn jc$ srrt e^hue d îi oazj de date 3 RAR u datrf ce Ci &> 2319 23 27 52, urcVu vehtcu-ui r.j -u-i sru de tceîitifcaic «VF0AXXGAJAA/T5953 Va mfeofe'i’edU carnete? »fcrrrativ,M: Uzarea jcsbtaa-eprezlr-ta exjus.v alegctedxi responsabilitatea utriizabJiiioi apîîcaȘes.


ACȚ^


Categorevefcicvl


A^70TUR!S:j M


Mamă


FORD:


T.p.-^nanwve’s une7


JASJJA1


Denu-D re co-nt'C ala


HESTA


Ndr^r Tiohgd’s iQti0


A» ■fsbficație-


visă p^svimă ts'inis adm sli iă


•=453:


Masa în ondine de merg fca);


1051


lung rn?'jâțr->e4n5 re mmi


Oaca dateciiT'i'a «Ttrtor'c-n 1


ule'eniotof e es*i c J<VV)


No*n*A d* aciuare i


EJR3 2:


Cttfoăre


A-Sâ'-IRU


Număr șocuri


Tip/Wr.anta/verslu»

Denumire con-e.-cts^ < .

‘.Lnvrcfnclr-gaiedetlp

■ Ap .fabricație

Masă maximă tehnic acrnlsi&ia (kg) •’zî asa în ordine de mers (kg) 777 I ■ x_MC îi<=/t-axifre > irfîț.'ne ,mm)

Ca? aceste cn ndr ca no*or fcn Putere motor fkW)

Putere motor electric (kw)

Mormăcepcluare

Culoare

N'eJnă'k.-un ynez^ihaximăfknvit) : P ,: •: :

COj (cA-n)

Capacitate rezerva.* 4;

Valabilitate i.Ț.R

Țara de arcvenlentâ

Activități efectuate ia RAR

.\ -j :<: ■:: ■ r ■ 77 77 77: 777777 7777 issirs 77:7:7:77 7: 7 < 7 7 ■■ 1 7 7 '■■■■■ 7- li 'IliBSSSSiiiliiSl:®

.^«qShtldS** t {»« J‘-'c i<e‘i(_


JASJJA1

7-i--'

el3*55/54«ognd*ț'4

sB^^bIiIbsb^

1450

wdO'MZIS

3828/US4/1334

EURO 2

.155/70 R;V&75d-5JXl ȘȚ 7;

08.c6.2017

DE

Activitate Rezultat Data

7 CiVreînrnatriCujareOE: ADMIS O3.C6.2O15

Valoare Data Lee


NUMĂR DE ÎNMATRICULARE DJ 12 GRV


Istorie vehicul cu număr de identificare WVWZZZ6NZ1Y322261


no-reply@rarom.ro

Că‘î5 »u *


.. 1 se;


irfo.rație de mar p$ sunt e^vasecn oaza de date a PAR '<> dg‘a ce o- 0<>2019 2C£C *•> pentru ve-ruJal ou n^i âru! ce /dentificare WVWZZZ6NZIY32226L Valcuie ofenrg au caracter informau*; iar utilizarea acestora reorezin-ă exclusiv alegerea ș> responsabilitatea utilizatoniof aplicației.


Caroserie vehicul


AB BERLINA CUWAYOK:


L<a'C3:


VOLKSV/AGEN


T ;o.-’V5riantâzve!'siu,>s;


chiCAUOX-'V


Denumire comercială


Nm> oaMlojarecetL


£î’95-‘i4*cae-9'DS:


i^as.ș mszimg.îehniȘraîim'Ji.faslă


UVJ


Lu'KjTtC'LuV't e/î!iâV,:ine trn tiv


Cspacitst-icitindrc-1 mot->"'cm ,


999


tDRCUi


Cuioarș


GRI


Numă’loCv'fh


<%


Cenutr mo t e ui»l3


Numa' omo^cga-'e de tip


An fabricata


(kg)


MnăilOfCH'-de mers > c)


i'Lurig ihhe>ț3ț,ime/înâh)îfne(m ni)


Capacitate diindiică motor ,'cnr}


Normă de fx>luare


Go5c«ie


iiO^șăriȘrl


v t-z3) rraxlme hm h i


Anvelcoe/jarifc


Capacitate «ezervor fi):


Țen de pre <n etnă


i Activități efeciut-jîe ia RAR:


8j


•i : c;


§N8CA1>CXC<Î


POM


2liT


H4W:


1E2


3-42/1 {>35/(418:


Hi


EJRC 4i


151


155?7CR1 d 758-4 tJXIS H2

:il5/55Fil3


-? 31 2C18


Activitate


Rezultat' Data-


CiVreînmatficulare UE i ADMIS :1S.01.2C16

NR. DE ÎNMATRICULARE DJ 83 JOKIstoric vehicul cu număr de identificare ZĂR937OOOO3O96465        S £S


no-rep1y@rarom.ro                                                  dtirn, 1           (acum *2 ora)         4^ ț

Intonații fie n ar jos sunt extosse d- baza <to rfctes RAR 1r data de O4 39 2*319 20-15 30, pe’nru         cu nurr.âr/f de

rentifica’® Z^R<3'’n’-Cf'''03o4cc Val* rve otote au -ararte- into'rrnto, ic’ utl zarea aces’o-a tep-ezntâ etcLoL g aja'ea ;


entitate a Vehiculului

ACTrVA

Categorie vehicul

AUTOTURISM .

Caroserie vehicul

2 VOLUME.

TipZv'3'iaivt?/versiune

1471.6!

Dencr uire uo.toetoi-ilă

tojmăr omologate de tip

Masă m?x mâtetec edmistolâ (Kg;

1723

Masă în ordrne de me’-s (Jeg;

Lunq:r'»<L<fț! 'WtoaVmf’ totn

4170/177<V12Z2

Capacitate clllndtxâ moto- (crr -)

Putoe motor (kW)

88

Normă depoluare

EURO 3


sgs


fc‘<$ 3mo>inw‘e -r «ntoi-to; * <u


172C


1275


toni;


h7a/T72<vi .us;


Opacitate cîiindrtoâ motor (cm-')'


Putoto m'oior


Itoe'e mM«r e setr e i <W>


Normă de pc&ato


EURO 3


Anvetope/janto


‘ESM^țsSSH


CB-ariijtorsZe t hi


Ifi


k/3iabhiîato i.T.R i


3§C5 2V>~i


Ț3ră^gto^toSBță :

Acwruty e’etoa'eia s>7»Q-


Del


■ AțWiUto


Rțzuit jt


Data


25.08.20t


leitifiearea autentieitadi ADMIS vtoB’T «toru sta Ut M?M>5

hregis.trai'e citire odometru


Valoare i


Data


Loc


153452


36.05.2(115


Stație iiP


Stațif


39Â7C


:.25;C3i2W9;


RAR


Q, "Ccută in e-maifun

Istoric vehicul cu număr de identificare WF0GXXPSWGTC41990

13


no-reply@rarom.ro

27 (acum î l ore)


către eu

Whicuiuf cu numărul de identificare WF0GXXPSWGTC4199Q nu figurează în baza de date a RAR la data de 01.09.2819 21217:18


Specificațiile tehnice ale Ford Galaxy (WGR) 1.9 TDI (110 lip)

: Care este tipul de corp?


Microbuz; 5 Uși, 7 scaune


: Care este utilizarea?


$.7 yiGO km

35.31 US mpg

42.16 5JR rr.pgCare este viteza sa : maximă?


ijjj^ C'omparatieJ :^j^^Edrtati:acest automobit:


i Cât de nwtt de putere ai?


IIP CP, 235 «m

173.33 ib.-ft.


: Care este dimensiunea i motorului?


33S.7


: Câți cilindri are motorul?


i Care este tipul de i tracțiune?


Care este lungimea : acestui vehicul?


: Care este lățimea acestui 1810 mm

; vehicul?                    71.26 in.


greutatea


!S40kS


Informații generale


ic«


Ford


: Model


Generație


Modificare (Tip motor)


Anul începerii producției

Anul opririi producției


G<


G<


1997 an


20G0


NUMĂR DE ÎNMATRICULARE DJ 56 APV

.0. CilAi-h ff-rnsB rf                                                                -         ©   :

«• a •  ■ 1 a 9 : B »  :            wu». <  > H- $

Istoric vehicul cu număr de identificare UU1R13311W27556O1         9 B

no-reply@rarGfn.ro

către sa *■

informațiile de r-w jos sunt ext-ese Cin baza de date a RAR fn data ce 01.CS 2O'i9 21:28:15. pentru vento^ul cu nufpârul de • identificare- UU1R133nw2755â01 Vaforfe oferite au ceracter hifc-nwîv, iar utilizarea aee-tora reprezintă exciuâiv aîegerea ${ responsabilitatea utf-izatonior tipircațrei.

ACTIVA                   -

Categorie veh=ca!

1lbB)bbW0ȚUR;S^'^ȚB:b::||Bb^

2 VOLUME

T^JAM»antâ?ve>£hne

13‘tSCL

Oenurv-ire comerclaiâ

Număr omologare ce fipi

Masâ sTi-^iriâ tehnic admissmiă rxșj

MasĂîb ordine demers țkc;}

' b*<

-iifig'me/Lăt meZmăt me {mmi

441V1618'H55

Capacftat» c-ilm-lrcă motor tem';

:|BB\ 1^39

Putere motor (kW;

=jlete rriotoi tkcfijc (IW)

tto'mă £ - ncL'sra

"c;':bB;BAL8'N0VĂ B^

N-rmăr looeii

:<B s BBg:i5BB||^BB3B|B;B

'                   ‘           > î, < î <~

s o ii O © o

Lu'gime/LăVnte/:«râ%me (mir)

Osaacdatr ciind zd motor <c~i)

Putere motor ikW, putere mtotor el seine;

Ncmtăde pcluâie

Cut c-are : -.

Ktoăr locuri

Viteză maxima ikm/h;

no- ifr'-w

rOveitîpeMhțe::^::^

Capacruto 'ezer .'or (?•

valabilitate s~. P.

Activități efectuete ia RAR


■SCbbb

ifSEIlOM

B •                    7^1.6-58-   <-    > BT’ O

Z41i;!AiâfK55

(T397'B<B:b

ÂL8 NOVA

ff

U2 I-A

SSSS^^

Activitate            Rezultat Data

B Nota identificare• CATiP B i ADMIS ^!5.0S.20CeB^

Modificări v!V          ADMtS 09.08.2'306

;b fsiie securizare C:.v vehicul no» i AOMiS i 25.08.1998

Valoare Date Loc

7J32 i 17C5.2CH4 Stație FTP

62312 29 C-2009 Stație "P

HâC8.2G05; RAR

pB37?2^niA.C82Gatr';B3tațferTpO^

39 Lft 2385 RAR

NUMĂR DE ÎNMATRICULARE DJ 06 TFX

Istoric vehicul cu număr de identificare UU1R13311W27556O1

no-replyț&rarcm.ro                                                          t $ept.,2t:2ițscuKiii or«).   <&

înfonnațiMe de rnai jos sun-, extrase Q?n beza <fe date a RAS m data de 01.C9.25J9 ZliS&'io. pentru vehtou"uî ou număfuî de <uent tiesre JLHP’3311W2~556C1 Va .«rneotente au exacte- inJG>r,a;>“< rar '.rtitzureu acestora rtp ezt tto e'Jum aJege.ej sr

respons^&uitatea uti^zatontor ■aalrcafiet

Carte de identitate a Veb’ouiuîa"

ACTIVĂ

Categorie vehicul . .

: Caroserie, vehtcu!....

2 VOLUME.

T u, yariarrtâ/veti. ime

13JCCL

uertomirecdmercfăiâ

ttomăr omologare ce ap

An iahi'icețic

100.....

ltasa Tr*>in?ttr’)i* vi "re arh

13SC            :

.Uasâ to c-rdine de mers {»«<?> ....             :

Lungme'L5trr-e<ins"me( mu

4411'1616/1455

Gapaci<ctoci‘ir!dnoă rnotor icrfi/'l i

Putere motor &W;

45.58

F'uleîejHiotQr eJectnc (toW>. ..

Ncmtă an calcare

Cujo-are .

Număr locuri

5

<■ O O 1 ;

Lur>gtme/Lăvme/1n6ivme ’wr)

4431/1616'1455'

4558

5


T6S.no R33-

47,5(î

17.05.20J6

RO


Activitate

Rezultat

Data

Nota identificare • CA TiP 6

i ADMIS

I5.38.2QC6

ADMJS •09.08.2006;

rciie securizare C-:vvehicul oou f ADMIS ; 25.08.1998


. Capacitate cihndîîGă motor (crrv:)

Put«e motor >'kwț

.. Putere .motor elscțnș<kwj

Normă de pdusre

Ouic-ere. i?>

Numă." tocuri

v teză ma <imâ (tom 'b;

GOj (g/km)

AnveJone/jante

va.abihtaî? ».T.°.

fer.- d« otoveniențâ

<toto*iiătt e'w/ute is »AR

iireg-stmra crti-'e ^CiorneT-j

valoare:

Data

Loc

70321 :

17C5..2C14 :

Stație îTp:

62312

i 29X i.2pO3

Stație tTP

i 15.C8.2C86:

RAR

57723

14 CSC"/-*

Stație "p

i09.tj8.2305:

RAR

43255

H6C6.2G05

itStețfesfP

st*., '

jH|||3;B®StM®SilHs®|BBBB;iBiBBB;i|ț®jBB^^

<"     /5                if; #     £> S- ;                    ifcl.6S <    >  ■» ’

Istoric vehicul cu număr de identificare JT164STJ200009684

no-reply@rarom.ro                                                      13:39 (acum 0 minute) BB 4%

Vehiculul cu numărul de identificare JT.164STJ200009684 nu figurează în baza de date a RAR la data de 02.09.2019 13:39:35

1® email was scannsd by afidefender

Ceeste seria desasiu?

Unde c* poți găsi?

Disponibilitatea informațiilor pentru;

VIN: JT164STJ200009684

Producție: Toyota

i :

T0VOTÂ

Producător

Toyota

Motor

2.0

Modei

CELICA

Țipe’ motorului

INDIRECT INJECTION

Felul caroseriei

Coupe

Puterea motorului

1154-147KW (156^200HP)

Tipul ccmfeustlbiltslui.

îS Benzina

Tipul transmisiei

Manual

Capacitate cilindrica [ccin]

1998

Transmisie

MANUAL TRANSMISSION

Tara fabricației

Japonia

B-iurnaru! cilindrilor

4

Mostra coloarea caroserie)

B ^zzz^

Consumul de combustibil

10.34

....................... |l/W0kmJ

Versiune

GTITYPE

Seria

T180

. .GenefătR--

V

ClasHică^euto

sports care


>» Ccf’C/ 'fr- O **U »2.0ii6V (140 HpJ AutomaticSpecificațiile tehnice ale Toyota Ceiica (T18) 2.Oi 1GV (140 Hp) Automatic


Specificații cheie

Toyota Ceiica Coupe 1989,1990,1991,1992 1993, 1994


Care este tipul de corp?

Coupe, 3 iJsi, 5 scaune

7 I/10C km

Care este utilizarea?

33.4 us mpg

4C.35 OK mps

Care este viteza sa maximă?

ZCSfcrn/h

Cât de mult de putere ai?

140 CP, l&jhrn

137.lSib.-ft.

Care este dimensiunea motorului?

2.CI

1393 an3

121.93 cu. in.

Câți cilindri are motorul?

4, ir, iraie

Care este tipul de tracțiune?

Fețe

Care este lungimea

4420 mir

acestui vehicul?

174;C2tn,

Care este lățimea acestui

1690 mrr.

vehicul?

54.54 in.

Care este greutatea

1200 kg

netă?

2545.5S Ies.

Cât de mult spațiu

320- 01

portbagaj?

235.02 Ib.-ft.

Câte viteze are această

mașină?

Ce tip este cutia de viteze?

cutJe automata

Marcă

Model.  0 rtpj AutonjaUc .
Informații generale


Toyota


Generație\ Land F

JKBZd3


iTrabant


Hyundai


’eeț


Tes?


■ZsikswBgen


Motorul


Putere


MO CP ® 5000 rot/min


Cuplu


.36 Sm ® 4400 rot/min


Amplasarea motorului


Față. Transversal


Volumul motorului


>998 CAT


Numărul de cilindri


Poziționarea cilindrilor


Diametru! cilindrilor


85 mm


Cursa cilindrilor


86 mm


Raport de compresie

Numărul de supape per cilindru

Sistemul de combustibil (Fuel System)


9.5


injecție nwlti-punct (injecție multipunct)


NUMĂR DE ÎNMATRICULARE DJ 09 YPWSIIstoric vehicul cu număr de identificare UU1LSDA1P44200155        ®

________ ___________.. . _________ ..______ _____________________

«- se®

Numsmwci

/Viteza maximă wnZhb co~ (g/K.m;

Anvsiope/jsate-


» î

iMMiiilMiiMgiilIig

135

165'30 Ri.4 85 T-5.00J x 1A

J35/55 Ri5eST-5,53.J X 15


Capacitate rezervor Q

Vaiablrtete l.Ț.R

î?ia de p'ovej-rențâ

: Activități efectuate la-RA.R


33

87.182317

RW

Activitate

Rezultat

Data

7 Redobândire Ci (Defecțiuni tehnice)

i ADMIS

! 02.03.2017

77'?7g< 7;.//7/7gAgM^^<Taii7777777 77<i77

ADMJ

26 IU 2316

Agreare Taxi

i ADMIS

^26.10.2015

ii-7liiii77^A3reafeT3>îg@-//-7:7'7 7;<

ADM S

29,10 2314

Modificări CiV

ADMIS

i •1154.2014

Agreare Taxi

iADMiS

29.'ib:2Cll3'

AgreareTaxi

i ADM;S

i 01.11.2012

Agreare Taxi

ADM 5 :

3211231:

Agreare Jaxi

i A.OMiS

, 05.11.2010

rc.fe securizase c:v vehicul nou

ADMIS

26.10.2010


na-repiy@rarom.ro

d<jn>.„ 1 ssșt., 2V.2ti (scvnrT? ere)                    1

informațiile ce "na? |os strt extias? din baza de dale a RAR 1r< dala de Ci Q9 20iQ 21-34-M pentru vehiculul cu număr;! de de'itifoitie UU1LSQA1PM23C-155. Vatoule oferite au c=«u:?i6’ informativ, ia‘ uUlrzarea acestora re^tz^ită «xJu.lv alegerea sr responsabilitatea utilcatonfcr aplrc cțiet

categorie vedic J

:7 1 AUTOTURISM: MiiIWi

Van- >er.e vc-hru.

AA BERL’NA

Măicâ

Tipr/anantaxve'Sfune

3D LSDA1 LS0A1P

Denumire comercială

Număr omologare de tip

e2*23CVn5*C314*35

An fabricație

K:M^ă:W<xcinede-m$rs:i;^

7";/IlG997|ii7i'k

^■■glme-Lcține/InâlV-ne (nmj

4288.-1748, '1534

: Cspgjtcte.cSiacdcă motor                ••

Putere motor (kvY)

Putere rector eiecfnz ((:W|

Norma de poluare

7ț?W<3breiii7i?-

iii GAIBEN glii

Njqsâr locuri

Valoare i

Data

LOC

382661

; 07.04.2017

Stație !TP

21853*

02.C3.2C17

.... RAR .

283953 i

i 26.10.2016

RAR.

28I53S

: 07.10.2-316

StsțleiTP

253786

! 08.04.2016

Stație ITP

236132

i26.10.20i;5

7l7|RARlii

NUMĂR DE ÎNMATRICULARE DJ 88 CTI

V «-7Hvfz-î A''rb                                                                                              «s 7^ C
istoric vehicu! cu număr de identificare UU1LSDAAH3286O397       ® 0

no-repl y@rarom.ro


dtjf-v 1 sept..2î:38 (acum l i ors)          4%

în'or’nsțhie de nai jos auot extrnse din be2a de date 3 RAR h data de 01,05 2019 21:3746. pentru venjoulu! cj n.-frăTi de îdentifteere cutLSDAAM328o0397. Vafonîe oferite au caracter informat-/, -ar uVhzarea acestora reprezintă excLslv etegeres și igâpcfisablrtstea utelzctoteor aplicație)

Carte de i.temstete 3 vehiculul^                 AvTiVA

Gategcrle vehicul

AUTOTURISM MT

8EPJNA

LSDAA

AJTOTjft SML't

iBssilnlHBI

1G20

E'JRC- S

^ALEASTfiU MET :

5                        i


M£TC£

Tip/v.v ia r>îăA e. siunr

Dgnuoiire comercială

Număr omoicșar» de tia

An fabr icațle fW

M«să h srd-ne de mers i*gi

Luriginîe7CâțimeAiiăițiirie:(î~ini) .:::;ț

C33dCllr»fe Cil <ulr Ld .“lOtiîi jC-t'.

Putere motor (kW)

Putere niot&î Zgârie :

Normă de poluare

NU7i<âr;3CU'i

ti s ® s e

^3

W ■                 -C^’-

558   <   >  &

Numarioeum

Viteză maximă (krn/hA .       .

CCits/km)

Anveicpe/jaBe

^ig65^&Rt4:8șȚ'j:^

Cacac tate rezs vor ii?

53

Vate&iiita.te LT.P. .

B 22.G?.20;i

] ara de proveniență

A-t vjîâtt evoluate is R^îj

Activitate

Rezultat

Agreare Taxi

ADMIS

14.04.2016;

Agrșare.Taxj ițAAAAiA

ADMIS i

i|Ș|4;20T5TB'C^B|i

Agreare Taxi

ADMIS

18.04.2014 B? • B:

Agreare Taxi

ADMiS:

Bl        Agreare Taxi

ADMIS

18.04.2012'   •:

Agreau Taxi

ADMIS

i         Agreare Taxi

ADMIS

28.04.2010 B;' '' ,r

Cartîheares auterr'.rcteîîi

.ADMIS

i22.05;20îeBchii*^

Nota identificare - CA Ti? B

ADMIS

22.11.2006 lllll

iB-;:FciiBsecîirizăte^

AADMiSț

Bl:i02t2065>B'-

îrre^sstrare Citire cd-ametre

Valoare    Data       toc

363765 i 14.04.201 c i RAR

360501 22.33.2016 Stât;e ITP

335668 i 22.09.2015 i Stație IIP

32054O 15 34 2015 RAR

313432 ț 25.03.2015 i Stație 1TP

AUTOVEHICUL DACIA, SERIE SASIU 877267 (INCOMPLETA)

...........


Specificațiile tehnice ale Dacia 1310 1.4 (63 Hp)

6,4 1/100 km

3.4 (b3 Ho)

: Care este utilizarea?

36.75 UȘffipg

44.14 UK mpg

. jjîaȘ Comparație

Editați acest automobil:

Care este viteza sa

: maximă?

63 CP, ICC Nrp

; Cât. de mult de putere oi?

73.75 ib.-ft.

1,4 I

; Care este dimensiunea

motorului?

1397 cm-

3S.2> cu. in.

' Câți cilindri are motorul?

4. in .™

Care este tipul de

tracțiune?

■ Care este lungimea

43S0 mm

■ acestui vehicul?

172.53 in. '

' Care este lățimea acestui

15J5miR

i vehicul?

53.53‘H.

Informații generale

Care este greutatea

$35 kg

: netă?

2051-32 Ibs.

; Marcă

Dacia

: Care este greutatea

1332 kg

Model

1310

' bruta?

3042.38 tbs.

{Generație

1310

' Cât de mult spațiu

415-Oi

i Modificare (Tip motor)

1.4 {53 Hp)

: portbagaj?

306.0$ ib.-ft.

i Anul începerii producției

1994 an

Câte viteze are această

Anul opririi producției

2001 an

: mașină?

i Tipul caroseriei

Sedan


: Cât de mult spațiu ■ portbagaj?

• Amplasarea motorului


Fată, Lonc'itudinaE


Volumul motorului

1397 cm*'


Numărul de cilindri

Poziționarea cilindrilor


iii linie


Diametrul cilindrilor


76 rnm


Cursa cilindrilor


77 mm


: Raport de compresie Numărul de supape per cilindru

j Sistemul de combustibil (Fuel System}


Carburator


NUMĂR DE ÎNMATRICULARE DJ 29 KIA


—Istoric vehicul cu număr de identificare VF32EHFXF44O58992


■it


Cartei


ACTIVĂ :


AJTOT..RISV Mi


£BREAKi


Marcă:


P5UGEC7


Tl:


ciaiă


206


omai&gare de tio


«2*^8'14*0272’03;


2004


4C2S??t§4;"M35:


BJie e:


electric ikW>


Cuibar


‘4              î


X':F


‘4 jffiv «■'moio^ve ca t p:


: Ar; fabricație


Masă maximă-


(ky)


1124


d4.10


E.PO '


aLSĂSTPJ:


C-jșare:


206


i48S


:!C63


6£.2c'}&Mr&35


<24,10


albastru:


168


158i


175/65214 S2T-5 5JaU

195/55345 85H-6OX15


• 27.C1.2D18


p:


Activitate


NUMĂR DE ÎNMATRICULARE DJ 04 KAP

**K t, i r H

& a » im b e i b ®

Istorî^vehicu] ccrnumar de_rdentifîcare’WDB6O1377îO715774 _

oo-reply@rarorn.ro

irfnrnaț j e ce mai jos swt e>"=i:e c i bâza c* cate a RA- tr data rie C2cc2c:§ *3 53 5-5 peltea‘.•e’-’CU u> ca         de

eaie WDBo01577‘0715774 Vdk*’i a ub.ihc au -jfaet i ns’niatK 3i lAît zarua «sCeite'a re^ezi-ta £u.Li,i'* a egerea U respensabritatea minzateritor apîicsțis?.

.CartejJeildeatiiSlea^hicaltilu:      Oîb;';

ACTIVA

Caroserie velurul

\E$PEOIHCAT                      ’ '

.tzamă

T-p.-vâi-artF.1 versiune

207 D

Denumire e<«nerofă>ă

N rorif omologai c-: o i

: An

:7’':ȘȘ.3 ''rsa^<hpă:țeț:riiP:fțl<<?T>t:SlPjlâ        -

IZ8SâT:'<o;dhed.ern0s.(Kg';

tunrpne/lăhmMia’tm.e irr

Capacitate citiridflcă motorfenT?} .

'.    ' ■;           ț| |B|||f     o.; ■; ■ : ■ : -$ Mill

Pute'e motor tkW}

Putere motor electric.(k’AQ

NocrăceL'îa<s€

^tpapeosss-'ti'si'f-

o^s.£NhgSfi

H-jrrsĂr lor.un

iAtsă Î-. o'dins de me-s (kg*

Le ^frte><-rf.îaied3â țtme {mm)

52J5-'I375'1U5

Cay-»et»3te e ! nd'lcă motor tom 0

. Patere âtotou.W

putere nwtor electric

Normă oe ooiua'e

:;Cii;ba?e'O ::

Nv>m3i io.'i’i

Viteză maximă 'km/h}

l^ț>      J .:o ÎS

<G.i<rp tri

Anvelope/farrte

SlgTBS WC. P'

Caascitate rezervor (F-

iiil|i|||||||||||||fff|||f|i;i||||||^

vaiabihtate l.T.R

27.03.2017

Activități efectuate la RAR

Activitate             Rezuital    Data

..  . : . fledobancre C! ft-efe-ctiuril tehnir.el i ASM1S ; OQ G8.2311

J     J          însper/de Tehnica          i ADWiS i 27.02.1997;                . ...

jr-egwtrare cm?e ecta^etr j

Valoare    Bala      Loc

OlOO® 153623 i 27.03.2015 \ Stație ÎTP i neta: 12.10.2012 stațieiTP 15S191 i 09.08.2011 j RAR

23 09 2C03 RAR

73^274 30.11.2007 \ Stație ITP

05 0O.2C05 Stație IIP

NUMĂR DE ÎNMATRICULARE GJ 04 RKI

*           (5)

> <•>> î-«s «    > ■ ’

Istoric vehicul cu număr de identificare WVWZZZ1HZSW3428O6 S £

. ' rio-repiy@>rarem.K>                                                                                («ccm t iYi;n-it>

■~îo«r>ațrf'e se r*at sos sunt extrece d n baza ce date a RAR î-i data de 02 09 2J1<> 1/ dv;ig, pentru ve’-tzulu c. numărul de identificare WVWZZZ1HZSW3428G6. V'aiadle oferite au carecter infermativ, ia? utilizarea acestora reprezintăexclusiv alegerea

m respoisa-^.narea utiLzatonlor a&ftcat'e

Carte de 'deiilit?te a Vehiculului

ACTIVĂ

Calegarte          .

AUTOTURISM Ml

Caroserie vehicul

A8 BERLINA CU HA¥0î<

j w

T -p/variantâ/versivne

THXG

;iperiUftme<^nie?Cial&gi|s

N-.-rna- cmtlo^are d? ho

An fabțibație

Vasă maximă tchruc admisierâ i,k^l

1525

Masă in ordine de merst(kg)ix

lungirne/Lățh'te'înăfy'ne torni

4G2G/I695'ZM25

Cabactf:rtec(ftrJ’!r;-"p!or,cT »

Rutere motor (cWi

55

Putere motor electr ic

No-nâae poluare

EURO 2

t©7;)''tțAI-BĂ^Rpr^

Nvinărlocnt

.....M

s.

IIIHS©

© 5

<-

O O W ;    #

^3

• =

i®  <   >

An: fșbrlcațle        i;: .. .

Mas-mMriâte'-’il admisibilă -’gi

•525

Masâîfi eroine de mers.(kg) .         :

Lung ’nezlăț Te<*<nal*sjme {-rr-n

402C-’l4--95..,1A25

Capacitate cltrdrU mute' (cir )

1.S9S ’’                              i

Putere motor (kW)

55

Putere motor areotric (kw)         .

ho >r>3 t.a □•'luare

EURO 2

'Cu’oare^W^

)444LeASTftU):iW

Nuntă- locuri

Viteză maximă (knv'h)

C£h (e?km)

||||IJ||B

Anveîape/jante

. i.T3Ș/50R14 32T-5ț5JX*?4..,..

Capacitate rezervor n)

itO^BlItătei^

Țara ce provenrențfi

DE

Act zitsti p’ercueie 1 a RAR

Activitate

Rezultat i

Data

S;i Redobândire CI (Lipsa 7TP)

ADMIS i

25.09.20'15 ț

CrVta'nmdtrîcuhreUE i

AbMÎs:

isMscsd

Inregistrere cînre oiînroetn.

Valoare

Data

Loc

:213391:

25.09.2015 i

RAR

Od5)2GT3N

Stst.fe ITP

233Î47

*9 0- 2CU

Statie iTP


MUNICIPIUL CRAIOVA PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA


Str. A.I. Cuza, Nr. 7                 Tel.: 40251/416235

Craiova, 200585                  Fax: 40251/411561

consiliulocal@primariacraiova.ro www.primariacraiova.ro

DIRECȚIA PATRIMONIU SERVICIUL PATRIMONIU

Nr. 133428/     2019


CĂTRE,

SC A.E.C. CONSULTING SRL,

Mun. Bacău, str. Pictor Th. Aman, nr. 94C, et.5, cam.8, Jud. Bacău

în conformitate cu prevederile Legii nr. 155/2010, art.7 lit.1 și a prevederiior Legea nr.421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abanq terenuri aparținând domeniului public sau privat sl statului sau al unităților adrr^^^î^ teritoriale, modificată și completată de Legea nr.309/2009, coroborat cu prevederile Anexa nr.1 a H.G. nr. 156/2003 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicc^^^ ' 1 nr.421/2002, vehiculele fără stăpân sau abandonate trec de drept în proprietatea rv].r<a P Craiova, liber de orice sarcini, conform prevederilor legale.                                       M

Având în vedere Dispozițiile Primarului Municipiului Craiova

4529,5430, 5320, 5319, 4498, 4277, 4276, 4275, 4274, 4273, 4272, 3568, 3361 , 3565,  3564,  3364,  3363,  3360,  1684,  3362/2019 și Contractul

rsr.81506/03.05.2019, ce are ca obiect „Achiziție servicii de evaluare bunuri mobila aparținând domeniului public și/sau privat din municipiul Craiova”, în conformitate ci /' * caietului de sarcini și cu obligațiile asumate în contract, vă solicităm să procedați prinț raport de evaluare, a valorilor vehiculelor ce fac obiectul dispozițiilor enumerat^^^b/P^ pentru introducerea acestora în inventarul domeniului privat al Municipiului Craiova


Șef Serviciu, Lucian Mitucă

FG/2EX

POLIȚIA LOCALA

PRIMĂRIA Str.Dr.Dîmitrîe Gerota, nr.22

CRAIOVA Craiova, Dolj, 200754

E2office@politialocalacraiova.ro www.politialocalacraiova.ro


A MUNICIPIULUI CRAIOVA

Tei: +40-251533207 (Luni-Vineri; 0800-1600)

Fax: +40-251532717

Tel: +40-251510154 - Dispecerat

Tel: +40-251 -984 Telefonul Cetățeanului
/ Primăria Municipului Craiova ’bc/ / Direcția Patrimoniu /^ra|ova, A.I.Cuza, nr.7

/      X Vo Să

/

Vă transmitem Dispozițiile nr.5149 și 5150, emise de Primarul Municipiului Craiova, la data de 27.05.2019 , prin care vehiculele următoare au fost declarate abandonate și trecute de drept în proprietatea privată a Municipiului Craiova, liber de orice sarcini: -Mazda, serie caroserie JMZBA145201125328 de culoare neagră;

-Daewoo Cielo, serie caroserie KLATF19Y15D069041, de culoare galbenă.

Anexăm celelante documente care au stat la baza treceri în proprietatea privată a Municipiului Craiova (raportul pentru trecerea vehiculului în proprietatea Municipiului Craiova, dispoziția pentru declararea vehicului abandonat, somație proprietar, confirmare primire somație proprietar, publicarea în cotidianul local, procesul verbal de afișare) și vă rugăm să luați măsurile legalele sp impun.

Cu stimă,MUNICIPIUL CRAIOVA PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA


Str. A.I. Cuza, Nr. 7                 Tei.: 40251/416235

Craiova, 200585                  Fax: 40251/411561

consiliuiocal@primariacraiova.ro www.primariacraiova.ro

QLQ

DISPOZIȚIANR. 'J/7/

A PRIMARULUI MUNICIPIULUI CRAIOVA

Având în vedere Raportul nr.22333, al Serviciului Circulație pe drumurile publice din cadrul Poliției Locale a Municipiului Craiova și Raportul nr.             , al Direcției Juridice Asistență de

Specialitate și Contencios Administrativ din cadrul Primăriei Municipiului Craiova prin care se propune trecerea de drept în proprietatea privată a Municipiului Craiova a vehiculul marca Mazda, fără număr de înmatriculare, serie caroserie JMZBA145201125328, de culoare neagră, declarat abandonat conform Dispoziției nr.5030, emisă de Primarul Municipiului Craiova, liber de orice sarcini.

în conformitate cu prevederile art. 10, alin.(2) din Legea nr.421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenurile aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 14, alin.(l) din Hotărârea Guvernului nr. 156/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.421/2002;

în temeiul dispozițiilor art.68, alin.(l) coroborat cu art. 115, alin.(l), lit.a din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

DISPUNE:

Artl.Se trece de drept în proprietatea privată a Municipiului Craiova a vehiculul abandonat, liber de orice sarcini, marca Mazda, fără număr de înmatriculare, serie caroserie JMZBA145201125328, de culoare neagră, identificat pe amplasamentul inițial din str. Dimitrie Gerota, din Craiova al cărui proprietar este Scăunașu Florin, cu domiciliu în Sat Coșoveni, str.Sfîntul Nicolae, nr.24, Județul Dolj;

Art.2.Vehiculul trecut în proprietatea privată va fi predat către o unitate de colectare și valorificare a deșeurilor;

Art.S.Suma obținută din valorificarea vehicului se va face venit la bugetul local al Municipiului Craiova;

Art.4.Prezenta dispoziție se va comunica Dl.Scăunașu Florin,cu domiciliu în Sat Coșoveni, str.Sfîntul Nicolae, nr.24, Județul Dolj;

Art.5.Prezenta Dispoziție poate fi atacată la instanță de contencios adminstrativ, în termen de 5 zile de la data comunicării prezentei dispoziți;

Art.6.Poliția Locală a Municipiului Craiova și Direcția Impozite și Taxe, în colaborare cu Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și înmatricularea a Vehiculelor Dolj , vor proceda la radierea vehicului;

Art.7.Serviciul Administrație Publică Locală din cadrul Primăriei Municipiului Craiova, Poliția Locală a Municipiului Craiova, S.C. R.A.T. S.R.L. Craiova, Direcția Impozite și Taxe, Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și înmatricularea a Vehiculelor Dolj, Direcția Patrimoniu și DI. Scăunașu Florin vor aduc® la îndeplinire prezenta dispoziție.

Emisă azi. //,.     A'/?

PRII\


Mihail (SECRETAR,

Nicoleț/MIULESCU


Avizat pentru legalitate

Cons.Jurir",~'' T------x lădălina Decă


POLIȚIA LOCALĂ A MUNICIPIULUI CRAIOVA

Str.Dr.Dimitrie Gerota, nr.22 Craiova, Dolj, 200754

E3office@politialocalacraiova.ro www.politialocalacraiova.ro


Tel: +40-251533207 (Luni-Vineri; 08oo-16°°)

Fax:+40-251532717

Tel: +40-251510154 — Dispecerat

Tel: +40-251 -984 Telefonul Cetățeanului

Operator de date cu caracter personal nr. 3461 --------- —Serviciul Circulație pe drumurile publice7T   TI ------------- Nn22333 din 21.05.2019........ "


RAPORT

în conformitate cu prevederile Legii nr.155/2010, art.7, lit.l și a prevederilor art.8 din Legea nr.421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale, modificată și completată de Legea nr.3 09/2009, coroborat cu prevederile art.10 din Anexa nr.l a H.G. nr. 156/2003 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr.421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale, vehiculele fără stăpân sau abandonate trec de drept în proprietate Municipiului Craiova, iiber de orice sarcini, conform prevederilor legale.

TEMEI LEGAL;

Potrivit prevederilor Legii nr.155/2010, art.7, lit.l, în domeniul circulație pe drumurile publice Poliția Locală are următoarele atribuții: aplică prevederile legale privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unităților administrativ teritoriale .

AVÂND ÎN VEDERE:

Prevederile Legii nr. 421/2002 regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unităților administrativ teritoriale;

Dispoziția Primarului Municipiului Craiova, nr. 5030, din 10.05.2019, prin care vehiculul marca Mazda, fără număr de înmatriculare, serie caroserie JMZBA145201125328, de culoare neagră, stare fizică improprie circulației pe drumurile publice, depozitat la locul special amenajat din incinta S.C. R.A.T. S.R.L. Craiova, str.Calea Severinului, nr.23, a fost declarat vehicul abandonat.

PrQpupTemiterea unei Dispoziții a Primarului Municipiului Craiova prin care vehiculul:  marca Mazda, fără număr de înmatriculare, serie caroserie

JMZBA145201125.328, de culoare neagră, stare improprie circulației pe drumurile publice, depozitat la locul ppecial amenajat din incinta S.C. R.A.T. S.R.L. Craiova, str.Calea


MUNICIPIUL CRAIOVA PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA


Str. A.I, Cuza, Nr. 7                 Tel.: 40251/416235

Craiova, 200585                  Fax: 40251/411561

conslliulocal@prirhar!â&răiovă.ro www.primariăcrăiova.ro

DISPOZIȚIA NR.

-APRIMARULUIMIINIClPnXtn.CRAIOVA

Având în vedere Raportul nr.20773, al Serviciului Circulație pe drumurile publice din cadrul Poliției Locale Craiova și Raportul nrj^^^ , al Direcției Juridice Asistență de'Specialitate și Contencios Administrativ din cadrul Primăriei Municipiului Craiova, prin care se propune declararea ca abandonat pe proprietatea Municipiului Craiova a vehiculul marca Mazda, fără număr de înmatriculare, serie caroserie JMZBA145201125328, de culoare neagră, identificat pe amplasamentul inițial din str.Dimitrie Gerota, din Craiova.

în conformitate cu prevederile art.4, alin.(2) din Legea nr.421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art.13 din Hotărârea Guvernului nr. 156/2003, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.421/2002, precum și coroborat cu prevederile Hotărâri Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.31/2017;

în temeiul art.68, alin.(l) coroborat cu prevederile art.115, alin.(l), lit.a din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

• DISPUNE

Artl.Se declară abandonat vehiculul marca Mazda, fără număr de înmatriculare, serie caroserie JMZBA145201125328, de culoare neagră, identificat pe amplasamentul inițial din str. Dimitrie Gerota, din Craiova, al cărui proprietar este Dl. Scăunașu Florin, cu domiciliu în Sat Coșoveni, str. Sfîntul Nicolae, nr.24, Jud.Dolj.

Art.2.Serviciul Administrație Publică Locală și Poliția Locală a Municipiului Craiova vor aduce la îndeplinire prezenta dispoziție.

Emisă azi.               15


Ni


R,

ESCU

Avizat pentru legalitate, Cons.Juridic           .ălina Decă

îȘ;. . .t8


"£$

.Țg-;


Seria R.H. Nr.^ft0âtWBr


R:.-

rh ' '


...Jș. ..;.. .  ■         . • ■ <.                        •                 •—■■■   '-/'..■■—  -\.             -

" \Ziua yOraar

>.din cadrul Poliției. Docale a'7M^dipidlUi\ . "

-              -z- Z «                        RR3i#SA '■                              ./>■' .,-. ,,. .7 i ' .R

■ -Graiova,- SeryiciuLCirculatie pe DrumurilePuohc&i^                   ; :'-.-: '-'H-'?             ;:-s ax«'.h..'• "■'

■ . Azfdata de mâLsus, am constatat că                                               diiRW^|17de 7

.înmatotoular^g^A^-fe-

Faptasa^ai^t^CR3~

|ț.-.' ■'                                                              ■_ ..." ..va

Wefflhte|ffiițârt^fi|gîși^rea foto sau video:_


g^Ș^îîui fc'tL-0A

-s5^                -------------r

I

BR

£

r

; ■■- ■ ■'' U--r....... 7<3.R»v /. 7;7Rvț:7T/'''' .:.■/     ..■ -r; .-AyS;țR. '" • /,--' -tRR7.RR97..y~---R---~~---


.Polițist .Local

(.firavul;■§'£


»șa£


,J-cujriWărhȚ de 7


.5


•;|^8^lWrbhatneregul'ămen.tar, cu .autospeciale.pentru, ridicat de catrelucrătorii din cadrul R.A.Ț. S.R.L. ndestă.Urmând'să fie'trâhSporțăhși depozitat la sediul R.A.T. S.R.L; -îh locul- special amenajat-fie pe str. ^ălea Severinului, Nr.^^;.                                 p ^ ... . ”          -         '■■■..    ■      '


IțRDhhă'dRRharea-proceăririioT.de ridicareătatlfoVehiculului.marca......'       '.■■•■ ? cu nr. de ...i.k  ...

Măhmatriculare.. ... ../.,7 ., m., ■„,,,■ .lanața loculuipțppți ctarulZutilizațgrufvehiculului-       '   .

z^^^^fi^are^ftM^ustridMăreajîaP^SQș^muinițțiliu.,--^■.         ;R--, --      .-' /din^;___—.. .—-

C.L Șefia nr-R l ?':ț7''k,c^~iste de acdrd7'hu:es¥fe:d^'âdgrdy ' J&u suportarea cheltuielilor ce reprezintă 99n.țrâvaloăteâ.'operațiunii ăe'ridi.c'Șre, achitată’prin chitanța:©» dlSfia/. - ■   , nr ■   '■:-..j întocmită la-'fața locului de către lucratorii R.A.T.-S.K.L .              ■

■>.4®ft'sittiatla achitării la făta locului către lucrătorii R. A. Ț S'.R.L ; a contravalorii de ridicare, autovehicul 7/l^pimâi estelridibatâfăh^jpftâla locul de. depozitare din.str.Calea Severinului Nr.23i ■ .. ■■".'■v  '

.. 7-,


; ’RATS.R.L- .


.Am primit 7

Proprietar /Deținător legal/utilizator vehicul


PRIMĂRIA

CRAIOVA


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

POLIȚIA LOCALĂ A MUNICIPIULUI CRAIOVA


Șțr.Dr.Dimitrie Gerota, nr.22

Craiova, Dolj, 200754 3office@politialocalaorsiova.ro www.po litiafoca lacralova. ro


Tel: +40-251533207 (Luni-Vineri; 08oo-16°°)

Fax:+40-251532717

Tel: +40-251510154 — Dispecerat

Tel: +40-251 — 984 Telefonul Cetățeanului


Operator de date cu caracter personal nr, 3461

Serviciul Circulație pe dramurile publice

Nr.331 dîn.17/ 04/ 2019


Nesecret


SOMAȚIE


Dl. SCĂUNAȘU FLORIN, cu domiciliu u

24, Jud.Dolj.

Prin prezenta proprietarul/deținătorul legal al vehiculului marca.Mazda,fară număr de înmatriculare, serie caroserierJMZBA145201125328, culoaremeagră, identificat în Craiova, pe amplasamentul inițial din str.Dimitrie Gerota, este somat să ia măsurile necesare ca în termen de 5 zile de la primirea prezentei somației să ridice respectivul vehicul de la sediul S.C. R.A.T S.R.L Craiova, str Calea Severinului, nr.23.

Vehiculul marca Mazda, fără număr:    de înmatriculare, serie

caroserie: JMZBA145201125328, culoaremeagră, a fost ridicat de către S.C. R.A.T S.R.L Craiova la data de 04.06.2018, în baza Dispoziției de ridicare seria RH nr.0001030, din data 04.06.2018, emisă de Poliția Locală a Municipiului- Craiova — Serviciul Circulație.

în caz contrar vehiculul respectiv va fi considerat fără stăpân / abandonat pe domeniul public și se vor aplica prevederile Legii nr.421/2002, republicată, privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului sau al unităților administrativ teritoriale și respectiv ale H.G.nr. 156/2003 de aprobare a normelor metodologice de aplicare a legii sus menționate.


Polițist local Flprinel Valeriu Popescu


"Informațiile din prezentul document au fost prelucrate conform Regulamentului European nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestora".Oficiul poștal de prezentare ...


Ramburs lei


■” —— ----Destinatar trimitere:

str .QFPmTau m Aco.t^e

le țfi @ ri"        — pronuoso. d«numlr<afi-J- ’ .

Poliția Locaiă Cr-aiova ' St'r""Di’mițrie’^-erota' '.ni- 22

........'.. Sc........... Ap;:......J Cod poștal....

Localitatea craio-vș. v

•■C-O"tf-?§’0'7'5-4----.......■ .■Jud./Sector

Jud. Doij .       .’■ ■■. ■■

Motivul nepredării (dacă es^e cazul):

Semnăttfra’’salariatului prădător            ...........'•.........................

CJÂIte motive: .aJ...........................................

C.N. POȘTA ROMÂNA SA 29-1-29 1/3Ad H


E2 Adresă Insuficientă □ Destinatar necunoscut □ Destinatarul refuză primirea □ Destinatar mutat □ Expirat termen păstrare

Tipărit la Fabrica de Timbra


MUNICIPIUL CRAIOVA PRIMĂRIA MUNICIPIULUI' CRAIOVA Str. A.I. Cuza, Nr. 7                Tel.: 40251/415235
Crafova, 200585                 Fax: 40251/411561
___consiliulocal@primariăcraiova.ro -,.Avyvw.primariacraipy;a.i^Z /           ~

Direcția Relații Publice și Management Documente

Serviciul Centrul de Informare pentru Cetățeni și Audiențe Nr. 2647/                2019

POLIȚIA LOCALâ’cRaTova'

intrare


PROCES-VERBAL DE AFIȘARE

S-a procedat' Ia afișarea adresei nr. 308/07.01.2019, înregistrată la Primăria Municipiului Craiova sub nr. de mai sus, prin care, în conformitate cu Legea nr. 421/2002 privind regimul juridic al autovehiculelor abandonate sau fără stăpân pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului oii al unității administrativ teritoriale și H.C.L. nr. 130/2017, Politia Locală a Municipiului Craiova ne solicită publicarea listei care conține astfel de autoturisme, în vederea ridicării acestora de pe domeniul public.

Afișarea se realizează pentru o perioadă de 30 de zile, începând cu data de 09.01.2019. la avizierul Primăriei Municipiului Craiova.

ȘEF SE

O&î


‘ilff

iAdministrația Națională de Meteorologie (ANMj ,i »iw. hji-» aiiiwiiJliiiiiniiliWli

și strat.nou de zăpadă,•■intensificări tempoi at e ,»te vânhitot si<H1,|W M» *»M*                   •*' *             u


jn veddrS^puhprii. în aplicare a prevederilor Lețjli nr. 42172002 privind regimul juridic al ve-


|4 - hittiielpr abandonate sau farâstapăn pe terenuri ^^j^țljțâgd^m^iuiui public sau privat al statului

IBM

;«^ii3ț^^jhistotiv.teritoriale, se va pr.pcgcla ;&“i||^a^^hiț«le de ■ pe domeniul public" “âvând’iifrmătoateîe date de identjficare: ;
^|^^îca:.FordGhîa,c.uioare: Gri, se-caroserie: &e6'OwPDF1K5^080;

r,S-               '•        ■ ■           •**


 • - Autoturism marca: Daewoo Cielo, culoare Galbenă, serie caroserie: KLATF19Y15D069041;

 • - Autoturism marca: Peugeot, culoare: Albas-

' tră, serie caroserie: VF32EHFXF44058992;

îri conformitate cu prevederile artl& din Regulamentul privind procedura de .ridicare, transport și depozitare a/;.yehiculelor 'stațlbniăte și parcate neregulajnentar.’pe domeniul public sau privat ai Municipiului Grâiova aprobat prin HCL nr. 130/2017 - „dacă un vehicul nu este revendicat de proprietar sau deținător legal, după expirarea unui termen de 45 de zile de la data depozitării, Poliția Locală a Municipiului Cralova va iniția procedura instituită de Legea 421/2002, privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate".

,Nt & ÂFÂtel ,M iHiliiiiiMiiiitobiWilOII'fr •                ^l|lIste

îifijilWpfc "I

. ica.in gelul; populați- vor nîiori ei, ci scăderile aii început de prin luna octombrie, când nu era nicio discuție deȘpî^ H • taxa pe lăcomie. Așadar,  •§'. sunt motive pur economice , pentru care scade ROBOR și ■. dacă ne uităm că el a crescut

când a crescut rata inflației, ..S. observăm că acum s-a di-

minunat odată cu diminuarea ratei inflației", a precizat Cristi Spulbăr, profesor în cadrul Facultății de Economie și Administrarea Afacerilor din cadrul Universității

I

stabilite prin contractele de credit,, despre noile rate, lunare de plată, maimici decât în trimestrul;sau.semestrul tregu.t,, ajustate, igditninua.-rga$0ȘOV, :;. . .      '

.....Pe. viitor, țlacă scade, cererea de. bani în economie ROB.OR poate scădea, iar dacă va ■ crește cererea, atunci indicele care se calculează ca media dobânzilor interbancâre ar putea crește din nou, la fel ca anii ante-. riori.


SgîK©y?ț

ss

s®i


uf " ‘

*S‘~ T*|> f

10»

( I f IS n ) n i

>n i


dl


*OHI

I l

I I I


on i< iii roi ii* de t U\( rri in oi iit ie i ii biiitiirc, fie < 1 i < (liti <i < udilil * iu <i ' ( d< ii te io d< Uir) M<> irc < i < nil ii < >vi< nk '(.oriile a puie < ( <_ix.il i I itiGirt 1 «i

»r^cț^

rll <l<


MUNICIPIUL CRAIOVA PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA


Str.A.I. Cuza, Nr. 7                 Tel.: 40251/416235

Craiova, 200585                  Fax: 40251/411561

consiliulocal@primariacraiova.ro www.primariacraiova.ro

DISPOZIȚIA NR. J fi 0

----------A PRIMARULUI MUNICIPIULUI CRAIOVA

Având în vedere Raportul nr.22334, al Serviciului Circulație pe drumurile publice din cadrul

Poliției Locale a Municipiului Craiova și Raportul nr.


al Direcției Juridice Asistență de


Specialitate și Contencios Administrativ din cadrul Primăriei Municipiului Craiova prin care se propune trecerea de drept în proprietatea privată a Municipiului Craiova a vehicului marca Daewoo Cielo, fără număr de înmatriculare, serie caroserie KLATF19Y15D069041, de culoare galbenă, declarat abandonat conform Dispoziției nr.5029, emisă de Primarul Mlunicipiului Craiova, liber de orice sarcini.

în conformitate cu prevederile art. 10, alin.(2) din Legea nr.421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenurile aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 14, alin.(l) din Hotărârea Guvernului nr. 156/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.421/2002;

în temeiul dispozițiilor art.68, alin.(l) coroborat cu art. 115, alin.(l), lit.a din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

DISPUNE:

Art.l.Se trece de drept în proprietatea privată a Municipiului Craiova a vehicului abandonat, liber de orice sarcini, marca Daewoo Cielo, fără număr de înmatriculare, serie caroserie KLATF19Y15D069Q41, de culoare galbenă, identificat pe amplasamentul inițial din str. Mareșal Ion Averescu, din Craiova, în zona blocului nr. D.15 al cărui proprietar este Dobrota Petre Marian, cu domiciliu în Craiova, str. Fulger, nr.241.A, Județul Dolj;

Art.2.Vehiculul trecut în proprietatea privată va fi predat către o unitate de colectare și valorificare a deșeurilor;

Art.3.Suma obținută din valorificarea vehicului se va face venit la bugetul local al Municipiului Craiova;

Art.4.Prezenta dispoziție se va comunica Dl.Dobrota Petre Marian ,cu domiciliu în

)olj;


poziție poate fi atacată la instanța de contencios adminstrativ, în termen de 5 zile de la data comunicării prezentei dispoziți;

Art.6.Poliția Locală a Municipiului Craiova și Direcția Impozite și Taxe, în colaborare cu Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și înmatricularea a Vehiculelor Dolj , vor proceda la radierea vehicului;

Art.7.Serviciul Administrație Publică Locală din cadrul Primăriei Municipiului Craiova, Poliția Locală a Municipiului Craiova, S.C. R.A.T. S.R.L. Craiova, Direcția Impozite și Taxe, Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și înmatricularea a Vehiculelor Dolj, Direcția Patrimoniu și Dl. Dobrota Petre Marian vor aduce la îndeplinire prezenta dispoziție.            .

1M

-   1 PRIMĂRIA Str.Dr.Dimîtrie Gerota, nr.22

Tel: +40-251533207 (Luni-Vineri; O8°°-1600)

Fax: +40-251532717

Tel: +40-251510154 - Dispecerat

Tel: +40-251 -984 Telefonul Cetățeanului


Nesecret


. * . CRAIOVA Craiova, Dolj, 200754

'                           IE3office@politialocalacraiova.ro

www.politialocalacraiova.ro

Operator de date cu caracter personal nr. 3461

--------Serviciul Circulație pe drumurile publice_______ Nr.22334 din 21.M2019 "     ---------


RAPORT

în conformitate cu prevederile Legii nr.155/2010, art.7, 111.1 și a prevederilor art.8 din Legea nr.421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale, modificată și completată de Legea nr.3 09/2009, coroborat cu prevederile art.10 din Anexa nr.l a H.G. nr. 156/2003 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr.421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale, vehiculele fără stăpân sau abandonate trec de drept în proprietate Municipiului Craiova, liber de orice sarcini, conform prevederilor legale.

TEMEI LEGAL:

Potrivit prevederilor Legii nr.155/2010, art.7, lit.l, în domeniul circulație pe drumurile publice Poliția Locală are următoarele atribuții: aplică prevederile legale privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unităților administrativ teritoriale .

AVÂND ÎN VEDERE:

Prevederile Legii nr. 421/2002 regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unităților administrativ teritoriale;

Dispoziția Primarului Municipiului Craiova, nr. 5029, din 10.05.2019, prin care vehiculul marca Daewoo Cielo, fără număr de înmatriculare, serie caroserie KLAȚF19Y15D069041, de culoare galbenă, stare fizică improprie circulației pe drumurile publice, depozitat la locul special amenajat din incinta S.C. R.A.T. S.R.L. Craiova, str.Calea Severinuluipnr.23, a fost declarat vehicul abandonat.

: - Propun' ; emiterea unei Dispoziții a Primarului Municipiului Craiova prin care vehiculul marca Daewoo Cielo, fără număr de înmatriculare, serie caroserie KLATFL9Â15D069041, de culoare galbenă, stare improprie circulației pe drumurile publice, depozitat la locul special amenajat din incinta S.C. R.A.T. S.R.L. Craiova, str.Calea

Str.Dr.Dimitrie Gerota, nr.22

Craiova, Dolj, 200754

Hoffice@politialocalacraiova.ro www.politialocalacraiova.ro

Nesecret


Vă transmitem Dispozițiile nr.5429 și 5430, emise de Primarul Municipiului Craiova, la data de 27.06.2019, prin care vehiculele următoare au fost declarate abandonate și trecute de drept în proprietatea privată a Municipiului Craiova, liber de orice sarcini:

-Hyundai, serie caroserie KMHVA31LPSUO79268, de culoare albastră;

-Ford, serie caroserie WFOAXXGAJAWY15953, de culoare albastră.

Anexăm celelante documente care au stat la baza treceri în proprietatea privată a Municipiului Craiova (raportul pentru trecerea vehiculului în proprietatea Municipiului Craiova, dispoziția pentru declararea vehiculul abandonat, dispoziția de trecere în proprietatea Municipiului Craiova liber de orice sarcini, somație proprietar, confirmare primire somație proprietar, dispoziție ridicare vehicul, publicarea în cotidianul local, procesul verbal de afișare) și vă rugăm să luați măsurile legale ce se impun.

Cu stimă,


Nume si prenume

Funcția

Verificat: Daniel Mocioacă

Șef Serviciu

A

întocmit: Florinei Valeriu Popescu

Polițist Local

Data

16.07.2019

16.07.2019

n 16.07.2019


Semnătura


Nr.

Nr. exemplar difuzat

Structura căreia i se distribuie

Nr. file

Nr. file/anexe

1.

Exemplar nr. 1

Poliția Locală a Municipiului Craiova

1

18

2

Exemplar nr.2

Direcția Patrimoniu Craiova

1

18

Cornii iiica re

Directă

’ Tm~fr~x vt'vj/rt'Ti In Nî-

• •-rnmtn ti r!nri nvi ^trit nu      nvo'l1irvato o/-wf'rvrwi Z? om 11nm om firii 11         riYl V1T" 679/7.01 <5 nrivind protecția


MUNICIPIUL CRAIOVA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA


Str. A.l. Cuza, Nr. 7                 Tel.: 40251/416235

Craiova, 200585                  Fax: 40251/411561

consiliulocal@primariacraiova.ro www.primariacraiova.ro

DISPOZIȚIA NR.

A PRIMARULUI MUNICIPIULUI CRAIOVA

Având-în-vedere Raportid nr.26428, a' Serviciului -Circulație pe. drumurile_p_ublice din cadrul Poliției Locale a Municipiului Craiova și Raportul nr. //4’^Gc/^p al Direcției Juridice “Asistență’de Specialitate și Contencios Administrativ din cadrul Primăriei Municipiului Craiova prin care se propune trecerea de drept în proprietatea privată a Municipiului Craiova a vehicului marca Hyundai, fără număr de înmatriculare, serie caroserie KMHVA31LPSUO79268, de culoare albastră, declarat abandonat conform Dispoziției nr.5319, emisă de Primarul Municipiului Craiova, liber de orice sarcini.

în conformitate cu prevederile art. 10, alin (2) din Legea nr.421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenurile aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile art.14, alin(l) din Hotărârea Guvernului nr.156/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.421/2002;

în temeiul dispozițiilor art.68, alin.(l) coroborat cu art.115, alin.(l), lit.a din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

DISPUNE:

Art.l.Se trece de drept în proprietatea privată a Municipiului Craiova a vehicului abandonat, liber de orice sarcini, marca Hyundai, fără număr de înmatriculare, serie caroserie KMHVA31LPSUO79268, de culoare albastră, identificat pe amnlasamentul inițial din str.Henri Barbuse, nr. 1, al cărui proprietar este Dl.Cinpoeru , cu domiciliu în 1

1              Județul Dolj;

Art.2.Vehiculul trecut în proprietatea privată va fi predat către o unitate de colectare și valorificare a deșeurilor;

Art.3.Suma obținută din valorificarea vehicului se va face venit la bugetul local al Municipiului Craiova;

Art.4.Prezenta dispoziție se va comunica Dl.Cinpoeru Cornel, cu domiciliu în Com.Pielești, Sat.Pielești, str. Pîrâul Brateș, nr.18, Județul Dolj;

Art.S.Prezenta Dispoziție poate fi atacată la instanță de contencios adminstrativ, în termen de 5 zile de la data comunicării prezentei dispoziti;

Art.6.Poliția Locală a Municipiului Craiova și Direcția Impozite și Taxe, în colaborare cu Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și înmatricularea a Vehiculelor Dolj , vor proceda la radierea vehicului;

Art.7.Serviciul Administrație Publică Locală din cadrul Primăriei Municipiului Craiova, Poliția Locală a Municipiului Craiova, S.C. R.A.T. S.R.L.Craiova, Direcția Impozite și Taxe, Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și înmatricularea a Vehiculelor Dolj, Direcția Patrimoniu și Dl.Cinpoeru Comei vor aduce la îndeplinirea prezenta dispoziție.

Emisă aU

PRI

Mihail

L >    //                             SI

Nico

Avizat pentru legalitate                 /

Cons.Juridr

Str.Dr.Dimitrie Gerota, nr.22

Craiova, Dolj, 200754 (SJoffice@politialocalacraiova.ro www.politialocalacraiova.ro

Operator de date cu caracter personal nr. 3461                                 Nesecret

Serviciul^Circulatie pe drumurile publice

Nr.26428 din 25.06.2019                ~     '       ..... "

RAPORTA

In conformitate cu prevederile Legii nr. 155/2010, art.7, lit.l și a prevederilor art.8 din Legea nr.421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale, modificată și completată de Legea nr.3 09/2009, coroborat cu prevederile art. 10 din Anexa nr.l a H.G. nr.156/2003 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr.421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale, vehiculele fără stăpân sau abandonate trec de drept în proprietate Municipiului Craiova, liber de sarcini, conform prevederilor legale.

TEMEI LEGAL:

Potrivit prevederilor Legii nr.l55/2010, art.7, lit.l, în domeniul circulație pe drumurile publice Poliția Locală are următoarele atribuții:aplică prevederile legale privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unităților administrativ teritoriale .

AVÂND ÎN VEDERE:

Prevederile Legii nr.421/2002 regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unităților administrativ teritoriale;

Dispoziția Primarului Municipiului Craiova, nr.5319, din 12.06.2019, prin care vehiculul marca Hyundai, fără număr de înmatriculare, serie caroserie . KARjVAS 1LPSUO79268, de culoare albastră, stare fizică improprie circulației pe ■drumurile publice, depozitat la locul special amenajat din incinta S.C. R.A.T. S.R.L. Craiova, str.Calea Severinului, nr.23, a fost declarat vehicul abandonat.

Propun emiterea unei Dispoziții a Primarului Municipiului Craiova prin care ■vehicul,ul marca Hyundai, fără număr de înmatriculare, serie caroserie K.V1HVA31LPSUO79268 , de culoare albastră, stare improprie circulației pe drumurile .1,1: „ , ,i_____i - i _ _ _ 1 .    . . •  1                •   . t •     •   .                                             x-,    •             - z-i_i —


MUNICIPIUL CRAIOVA PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA

Str. A.l. Cuza, Nr. 7                 Tel.: 40251/416235

■II


QU-ĂLITY

i.S.O 9001 CERTUlOcT845C


Craiova, 200585                  Fax: 40251/411561

consHiulocal@primariacraiova.ro www.primariacraiova.ro

DISPOZIȚIA NR.^,

A PRIMARULUI MUNICIPIULUI CRAIOVA "

Având în vedere Raportul nr.25060, din 10.06.2019, al Serviciului Circulație pe drumurile publice din cadrul Poliției Locale Craiova și Raportul nr./^W&M Direcției Juridice Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ din cadrul Primăriei Municipiului Craiova, prin care se propune declararea ca abandonat pe proprietatea publică sau privată a Municipiului Craiova, a vehiculul marca Hyundai, fără număr de înmatriculare, serie caroserie KMHVA31LPSUO79268, de culoare albastra, identificat pe amplasamentul inițial din str. Henri Barbuse, nr.l, din Craiova.

In conformitate cu prevederile art. 4, alin.(2) din Legea nr. 421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art. 13 din Hotărârea Guvernului nr.l56/2003, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 421/2002, precum și coroborat cu prevederile Hotărâri Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.31/2017, modificat și completat cu H.C.L nr. 73/2019 ;

în temeiul art.68, alin.(l) coroborat cu prevederile art.115, alin.(l), lit.a din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

DISPUNE:

Art.l.Se declară abandonat vehiculul marca Hyundai, fără numărul de înmatriculare, serie caroserie KMHVA31LPSUO79268, de culoare albastră, identificat pe amplasamentul inițial din str. Henri Barbuse, nr.l, al cărui proprietar este Dl. Cinpoeru Cornel, cu domiciliu în Corn. Pielești, Sat. Pielești, str. Pîrul Brateș, nr. 18, Jud.Dolj.

Art.2.Serviciul Administrație Publică Locală și Poliția Locală a Municipiului Craiova vor aduce la îndeplinire prezenta dispoziție.                         ....

_                                                          Emisă azi. y . - c

PRIMAR,/,.

IMihfiGBNâiU

r                               Nicole

Avizat pentru legalitate Cons.Juridicwsdălina Decă


i/O^QLIȚIA LOCALĂ A MUNICIPIULUI CRAIOVA /SERVICIUL CIRCULAȚIE


:.C - h-Țu

.. . . — —,—. ...... ..

■ A. ■•■ ■■ A-Ț.-L -Ț V

1                                           WBWil 7 - :ȚLC J..317250; j-HX.L.3.197200.9 MocLcti; .

,-HD:L,W90QȚDșiH:C.ÎĂ;23Ț/2015-;.sH.G.L.^l/2015;și.Legea448/2006. dispunridicarea vehicululuiȚ


■■parcat7stationat neregulamențar, cu. autospeciale pentru ridicat de către-lucrătorii din cadrul' R.A.Ț, S-.R.L. ■ <.acestaurmânRsă--fie.transportat și-depozitat Ja sediub R.A.Ț. S.R.fi. în lociiLspecial.amenajat de pe.str.-' ■ '■-. . Calea .-Severinului, \r.23xA"" ■                                                                      '•

Prezenta disncwdtie a -fostOritocmită. în 3 /freii exemnlare

■ După' efectuarea', procedurii©! de ridicare, a autovehiculului marca             j        cu nr.' de

.înmatriculare________ ., la fața locului s-a,prezentat prpprietarul7utiliz.atorui vehiculului

- pentru cam s-a dispus 'ridicarea în .persoana, numitului                   ... din, ■

Jud.._____________ posesor ai Bl; CȚ. Seria . .'nr ' ,,,car.e ..este de acord / nu este de acord,

cu suportarea', cheltuielilor ce. reprezintă ..contravaloarea., operațiunii dș ridicare. achitată,prin chitanța cu -m'Seria. . .. Au nr <      ■ t- hpecmită ia.RR -locuia: ce.către lucratorii: ■ R.A.Ț. S,R.L .             _

m însitUațiajaclptăAidapfeJaȚxuluiiCătre iucrătorif R;A.ȚS.R.L ..a contravalorii de ridicare, autovehiculul o:-numaieșțetndicaWa^dortat.la'locul de.depozitare din str. Calea Severinului Nr.23.


.Am primit

Proprietar /Deținător legal/utilizator vehicul

MUNICIPIUL CRAIOVA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA '

Str. A.l. Cuza, Nr. 7                  Tel.: 40251/416235

Craiova, 200585                  Fax: 40251/411561

MV/Z.LL țconsțliuioical@primariacraiova.ro- -  _ _

www.primariacraiova.ro        ; ~


Direcția Relații Publice și Management Documente

Serviciul Centrul de Informare pentru Cetățeni și Audiențe

Nr. 2647/                2019


PROCES-VERB AL DE AFIȘARE

S-a procedat la afișarea adresei nr. 308/07.01.2019, înregistrată la Primăria Municipiului Craiova sub nr. de mai sus, prin care, în conformitate cu Legea nr. 421/2002 privind regimul juridic al autovehiculelor abandonate sau fără stăpân pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului cri al imitații administrativ teritoriale și H.C.I.,. nr. 130/201 7, Poliția Locală a Municipiului Craiova ne solicita publicarea listei care conține astfel de autoturisme, 'i'n vederea ridicării acestora, de pe domeniul public.

Afișarea se realizează pentru o perioadă de 30 de zile. începând cu data de 09.01.2019. la avizierul Primăriei Municipiului Craiova.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA POLIȚIA LOCALĂ A MUNICIPIULUI CRAIOVA


ssijgimgs


Str.Dr.Dimitrie Gerota, nr.22 Craiova, Dolj, 200754 33office@politlalocalacraiova.ro www.politialocalacraiova.ro .


Tel: +40-251533207 (Luni-Vineri; 08oo-16°°)

Fax:+40-251532717

Tel: +40-251510154 - Dispecerat

Tel: +40-251 -984 Telefonul Cetățeanului


Operator de date cu caracter personal nr. 3461 Serviciul Circulație pe drumurile publice Nr.331 din 28.05.2019


Nesecret


SOMAȚIE


DI. Cinpoeru Cornel cu domiciliu în C

nr.18, Jud. Dolj.

Prin prezenta, proprietarul/deținătorul legal al vehiculului marca Hyundai, tară număr de înmatriculare, serie caroserie KMHVA31LPSUO79268, de culoare albastră, identificat pe amplasamentul inițial din Craiova, pe str. Henri Barbusse, nr. 1, este somat să ia măsurile necesare ca în termen de 5 zile de la primirea prezentei somați să ridice respectivul vehicul de la locul special amenajat din incinta S.C. R.A.T. S.R.L din Craiova, str. Calea Severinului, nr. 23.

Vehiculul marca Hyundai, fără număr de înmatriculare, serie caroserie KMHVA31LPSUO79268, de culoare albastră a fost ridicat de către S.C. R.A.T S.R.L Craiova la data de 02.09.2018, în baza Dispoziției de ridicare seria RH, nr. 0001592, din data de 02.09.2018, emisă de Poliția. Locală a Municipiului Craiova - Serviciul Circulație.

în caz contrar vehiculul respectiv va fi considerat fără stăpân / abandonat pe domeniul public și se vor aplica prevederile Legii nr.421/2002, republicată, privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului sau al unităților administrativ teritoriale și respectiv ale H.G.nr. 156/2003 de aprobare a normelor metodologice de aplicare a legii sus menționate.


Polițist Local

Popescu Florinei Valeriu

4


“Informațiile din-prezNtNdocument au fost prelucrate conform Regulamentului European nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestora .


Oficiul poștal de prezentare


Data prezentării trimiterii poștale-(A.R.)


Felul trimiterii:


Valoare lei...


Ramburs lei
79938


Cnrssornidant? ini CLL-PR.


B

c

Lt


Destinatar trimitere:

........

.(nume.și prenume, denumirea)


A se înapoia ia expeditor


GO

O

O --O-

3


^(nurge^i-prenum^ denumirea)'-

o e di tor:------- —......—


I

X?”•Î<A\) c’<

/

ti a oficiului > •ă confirmarea

_


3'i'O .........

.c.-^Cod postii


Jud./Sector


lătura salariatului predăton.........

O Adresă insuficientă I I Destinatar necunoscut O Destinatarul refuză pornirea lD Destinatar mutat D Expirat termen păstrare O Alte motive: .


MotfVUi iic)jicuaiii       coic uatui^,


i ipărit la Fabrica de TimbreAdministrația Naționala de Meteorologic (ANM) .i i'iiir. uv. a                      ijirtihni<<.jppți .ftyfe v.’ijwurnH'V

șțst'rat nou (Ic /aparlă, inleir.ilii /ni lempoiaie jir v.i/>ț,,v. ,in,liiuii .iliir ilțffi.       1                 h.i

prânz. .


„în ved^r^â'.^panierii. în aplicare a prevederilor Legii nr. 42172602 privind regimul juridic al vehiculelor abandonate sau fără sta păn pe terenuri aparținând doihepjuîui public sau privat al statului ori al unita ții administrativ teritoriale, se va procepla ■ > la ridicarea ă 14 Vehicule de pe domeniulLpublic", ăvârîd Următoarele date de identificare: ;

Rehault Laguna, culoare: * J(^î,^ecaipțâr^yF1 B565K51257O334;

 • - Autoturism marca: Ford Ghia, culoare: Gri, se-' ' rie caroserie: WFOFXXWPDF1K56080;

~ Autoturism marca: Ford, culoare: Albastră, se-rie caroserie:WFOAXX6AJAVVY15953;' - Autoturism marca: Daewoo Cielo, culoare Galbenă, serie caroserie: KLATF19Y15D069041;

 • - Autoturism marca: Peugeot, culoare: Albastră, serie caroserie: VF32EHFXF44058992;

■®i|  - Autoturism marca: Mercedes, culoare Roșie,

,‘jț'pumăr de înmatriculare DJ.04.KAP;

 • - Autoturism marca: Audi, culoare, culoareAI-bastră, număr de înmatriculare: B.15.VYE;

 • - Autoturism marca: Dacia, culoare Galbenă, -serie caroserie: 877267;

 • - Autoturism marca: Opel, culoare: Albastră, serie caroserie: WOL000073S6008 736.

în conformitate cu prevederile art.16 din Regulamentul privind procedura de ridicare, transport și depozitare a- vehiculeior staționate și parcate nereguiameritar pe domeniul public sau privat al Municipiului Cra'iova aprobat prin HCL nr. 130/2017 -„dacă un vehicul nu este revendicat de proprietar sau deținător legal, după expirarea unui termen de 45 de zile de la data depozitării, Poliția Locală a Municipiului Craiova va iniția procedura instituită de Legea 421/2002, privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate".

BANI & AFACERI

hih liit            MH* iii,iiif»li.if tlhHiiițili IQI

vor iriTofma r ni'hțnțîit'tfîtrtVje'"’^ ''' stabilite prin contractele de credit,' despre noile rate, lu-nare dp plată, mai mici decâț în triipestrul sau semestrul trecut; ajustate cu diminua rea ROBOR.

Pe viitor, dacă scade cerere^ de bani în economie ROBOR poate scădea, iar dacă va crește cererea, atunci indicele care se calculează ca media dobânzilor interbancare ar putea crește dini nou, la fel ca anii anteriori.

W’-"   •

sa .inducă in ochii populației, ci scăderile aii început de prin luna octombrie, când nu era nicio discuție despre taxa pe lăcomie. Așadar, sunt motive pur economice pentru care scade ROBOR și dacă ne uităm că el a crescut când a crescut rata inflației,' observăm că acum s-a di-minunat odată cu diminuarea ratei inflației", a precizat Cristi Spulbăr, profesor în cadrul Facultății de Econo-, mie și Administrarea Afacerilor din cadrul Universității
Referitor la „taxa pe lăcomie" introdusă de stat către bănci ș sub forma unui procent din < ifia de afaceri în cazul în care - L ROBOR la 3 luni și la 6 luni depășește anumite marje, pro- ; •-fesorul universitar Cristi Spulbăr awaî'piețizat că băncile i vor transpune acea taxă pe lăcomie Introdusă de guvern în 1 «costurile tuturor consumatorilor deservich bancare, fie că ■ este vorba despre persoane cu credite, cu cârduri sau cu' 1 conturi deschise la bănci. „Veți vedea în perioada următoare , > Ișă.băncile vor mări comisioanele practicate pentru serviciile : referite consumatorilor. Astfel că laxa pe lăcomie ar putea fi sssuportalS de către toți consumatorii de servicii'bancare", a «xpltcat profesorul de la FLAA.          ' ,   . ~                ;

MUNICIPIUL CRAIOVA i


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA


Str. A.l. Cuza, Nr. 7                 Tel.: 40251/416235

Craiova, 200585                   Fax: 40251/411561

consiliulocal@primariacraiova.ro www.primariacraiova.ro

DISPOZIȚIA NR.

A PRIMARULUI MUNICIPIULUI CRAIOVA

- -----------Având-în vedere Raportul nr.26429, al Serviciului-Circu-lație-pe drumurile publice-din...cadrul..

Poliției Locale a Municipiului Craiova și Raportul nr.              "ăl Direcției Juridice Asistență de

Specialitate și Contencios Administrativ din cadrul Primăriei Municipiului Craiova prin care se propune trecerea de drept în proprietatea privată a Municipiului Craiova a vehiculul marca Ford, fără număr de înmatriculare, serie caroserie WFOAXXGAJAWY15953, de culoare albastră, declarat abandonat conform Dispoziției nr.5320, emisă de Primarul Municipiului Craiova, liber de orice sarcini.

în conformitate cu prevederile art.10, alin (2) din Legea nr.421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenurile aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile art.14, alin(l) din Hotărârea Guvernului nr.156/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.421/2002;

în temeiul dispozițiilor art.68, alin.(l) coroborat cu art. 115, alin.(l), lit.a din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

DISPUNE:

Art.l.Se trece.de drept în proprietatea privată a Municipiului Craiova a vehicului abandonat, liber de orice sarcini, marca Ford, fără număr de înmatriculare, serie caroserie WFOAXXGAJAWY15953, de culoare albastră, identificat pe amplasamentul inițial din Aleea Caracal,în zona intrări în curtea R.A.R, din Craiova, al cărui proprietar este S.C PAUL CONF SRL, reprezentată de Dl.Neacșu Bebe, cu domiciliu în Județul Dolj;

Art.2.Vehiculul trecut în proprietatea privată va fi predat către o unitate de colectare și valorificare a deșeurilor;

Art.S.Suma obținută din valorificarea vehicului se va face venit la bugetul local . al Municipiului Craiova;

Art.4.Prezenta dispoziție se va comunica Dl.Neacșu Bebe, cu domiciliu în Județul Dolj;

Art.S.Prezenta Dispoziție poate fi atacată la instanță de contencios adminstrativ, în termen de 5 zile de la data comunicării prezentei dispoziti;

Art.6.Poliția Locală a Municipiului Craiova și Direcția Impozite și Taxe, în colaborare cu Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și înmatricularea a Vehiculelor Dolj , vor proceda la radierea vehicului;

Art.T.Serviciul Administrație Publică Locală din cadrul Primăriei Municipiului Craiova, Poliția Locală a Municipiului Craiova, S.C. R.A.T. S.R.L.Craiova, Direcția Impozite și Taxe, Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și înmatricularea a Vehiculelor Dolj, Direcția Patrimoniu și SC PAUL CONF SRL, prin reprezentantul Neacșu Bebe, vor aduce la îndeplinirea prezenta dispoziție.

Emisă azi. / Z- '[OH1'?

Milît

POLIȚIA LOCALĂ A MUNICIPIULUI CRAIOVA


Tel: +40-251533207 (Luni-Vineri; 08oo-16°°)

Fax:+40-251532717

Tel: +40-251510154 - Dispecerat

Tei: +40-251 - 984 Telefonul Cetățeanului

Operator de date cu caracter personal nr. 3461

Nesecret


Serviciul Circulație pe drumurilepublice-------

Nr.26429 din 25:06.2019~------------------------“

SE APROBĂ, Director Execii-f Octavian MAȚ^fiiSOTp^ O /


RAPORT

în conformitate cu prevederile Legii nr.155/2010, art.7, lit.l și a prevederilor art.8 din Legea nr.421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale, modificată și completată de Legea nr.309/2009, coroborat cu prevederile art.10 din Anexa nr.l a H.G. nr. 156/2003 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr.421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale, vehiculele fără stăpân sau abandonate trec de drept în proprietate Municipiului Craiova, liber de sarcini, conform prevederilor legale.

TEMEI LEGAL:

Potrivit prevederilor Legii nr. 155/2010, art.7, lit.l, în domeniul circulație pe drumurile publice Poliția Locală are următoarele atribuții:aplică prevederile legale privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unităților administrativ teritoriale .

AVÂND ÎN VEDERE:

Prevederile Legii nr.421/2002 regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unităților administrativ teritoriale;

Dispoziția Primarului Municipiului Craiova, nr.5320, din 12.06.2019, prin care vehiculul marca Ford, fără număr de înmatriculare, serie caroserie WFQAXXGAJAWY1.5953, de culoare albastră, stare fizică improprie circulației pe drupiurile -publice, depozitat la locul special amenajat din incinta S.C. R.A.T. S.R.L. Cfaiova,:str. Calea Severinului, nr.23, a fost declarat vehicul abandonat.

"ț,f Propun emiterea unei Dispoziții a Primarului Municipiului Craiova prin care vehiculul marca Ford, fără număr de înmatriculare, serie caroserie WFOAXX&AJAWY15953 , de culoare albastră, stare improprie circulației pe drumurile publice, depozitat la locul special amenajat din incinta S.C. R.A.T. S.R.L. Craiova. str.Calea

MUNICIPIUL CRAIOVA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA

Str. A.l. Cuza, Nr. 7                 Tel.: 40251/416235

Craiova, 200585                  F.ax: 40251/411561

consiliulocal@primariacraiova.ro www.primariacraiova.ro


ISO-9003 .Cs-iOTiCAT 845CA PRIMARULUI MUNICIPIULUI CRAIOVA

Având în vedere Raportul nr. 25059 din 10.06.2019, al Serviciului Circulație pe drumurile publice din cadrul Poliției Locale Craiova și Raportul nr./^/^/^y, al Direcției Juridice Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ din cadrul Primăriei Municipiului Craiova, prin care se propune declararea ca abandonat pe proprietatea publică sau privată a Municipiului Craiova, a vehicului marca Ford, fără număr de înmatriculare, serie caroserie WFOAXXGAJAWY15953, de culoare albastră, identificat pe amplasamentul inițial din Aleea Caracal, în zona intrări în curtea R.A.R, din Craiova.

în conformitate cu prevederile art. 4, alin. (2) din Legea nr. 421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art. 13 din Hotărârea Guvernului nr.156/2003, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 421/2002, precum și coroborat cu prevederile Hotărâri Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.31/2017, modificat și completat cu H.C.L nr. 73/2019;

In temeiul art.68, alin.(l) coroborat cu prevederile art. 115, alin.(l), lit.a din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

DISPUNE:

Art.l.Se declară abandonat vehiculul marca Ford, fără număr de înmatriculare, serie caroserie WFOAXXGAJAWY 15953, de culoare albastră, identificat pe amplasamentul inițial din Aleea Caracal, în zona intrări în curtea R.A.R din Craiova, al cărui proprietar este SC. PAUL CONF SRL, reprezentată de Dl. Neacșu Bebe, cu domiciliu în C -     • -                                      id.Dolj.

Art.2.Serviciul Administrație Publică Locală și Poliția Locală a Municipiului Craiova vor aduce la îndeplinire prezenta dispoziție.Cons

. LOCALĂ'A--MUNICIPIULUI CRAIOVA IUL CIRCULAȚIE •    ' .


Ă rt ; V

Seria R.O. nr, Q 0 0 2 2 2 5 <2

■ ’?

- mCwiM m' ' - DISPOZIȚIE DE RIDICARE _ _

-A^EilCHEULUI OPRIT / STAȚIONAT-NEREGULAMENTAR /fG '

Ora /     - în Craiova, județul uolj.

, din cadrul Poliției Locale a Municipiului


Anul . 20 Ăi ; Luna tJO „Ziua

PolițlsțLocal .IpAC-O2 L-__(01 U.Ț.ȚȚP

• gradui51 lijșie și Prcn.umei

ram va, SdrRIlO Circulație pe Drumurile Publice.          ,_____ _ r, p

—- Azi'datățde mai sus, am constatat că yehi-cuiul marca ~~t'OA D _________, cu numărul de

irnainculgreț^^ȚX. bM. I F          'staționat neregulamentarfpe str. 2 c.d'-' 2 L,Aț ĂCri C_____

jl


fema săvârșită este Drevăzută de art. K \          dinmb- LĂț ricoc .fțrt.Ăym. > ~

A? '■             "              ; (TĂM iMcO i'W

M ■                  art.__dm ________________; -   ; .;.L   R,.

Ac ■; mi -privind-, înregistrarea foto sau video:     T Cy ___________(GFfoLdL—_L__L___

.-m '.'.ni privind„tăvarlfl


vizibile pe vehicul în momentul constatării faptei:    ,,____l___

veci DiA Eca w Ei-WÂ

jCA-f j RO pQA-g â-Ap-xricriM . Ji-PfȚpdQ/ mȚuR!; prim u& RrtvR * ȚVn'yy. rimyiu/

••?za art; -7rilitrth/și' k din -Legea 155/2010 si art 97 alin. 1, Lit d, din O.U.G. I9o/2002 Rep., : • :-.'rat cu-' .ârtn . dîn. H.Gmr.965/2016 și HCLnr. 130/2017, dispun ridicarea vehiculului stationat amentaipcu autospeciale pentru ridicat de către lucrători din cadrul RÂT SRL, acesta urmând sa ■ mșportât șî depozitat, la. sediul RAL SRL, în locul special amenajat de pe str. Calea Severinului, Nr.z3. .•:-mr,ta dispozițiela^stîhtocmită în 3 (trei) exemplare.

:    efectuarea pro ceriu vifor de ridicare a autovehiculului marca_________, cu rin. de

•irtriculare-                  , .la fața locului s-a prezentat proprietarul/utilizatorul vehiculului pentru

: s-a dispus/ridicarea în persoana numitului ________:____dm__■___ț

j__posesor.al Bl: CI Scria Nr____,carc este de acord / nu este de acora,

importarea choltufeilioi' ce reprezintă contravaloarea operațiunii de ridicare, achitata prin chitanța cu : ;AM         „■ întocmită la fața locului de către lucratorii RAT S.R.L .

•■•ruația achitării: ia fața. locului către lucrătorii R.A.T S.R.L , a contravalorii de ridicare. lovehicu'luL.nu 'mărește ridlcat/transportat la locul de depozitare din str.Calea Severinului Ni.zu.

psih ocări- < ■ Ț

'dd CRAT S.RL

V. 2 -rt-Ă      -Fi

Am primit

Proprietar/Deținător legal/utilizator veh

M, .. ...    „'.'.o

rt-■   . /G

.>■■■- -■-Ar

■' I ■ Ă 1

AĂ-AȚ.

. MUNICIPIUL CRAIOVA PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA '

-H-rțiND-’'

afazii tpttt ȘtT /KW®?’ _

Str. A.I. Cuza, Nr. 7

Tel.: 40251/416235

* .fi- ■.

J-A

Craiova, 200585

Fax: 40251/411561

/ Al-m

72-

consiliulocaigprimariacraiova.ro—

/___l

www.primariacraiova.ro

Direcția Relații Publice și Management Documente

Serviciul Centrul de Informare pentru Cetățeni și Audiențe IM 2647/       W' 2019

POLIȚJA LOCALĂ CRAIOVA | INTRARE     !

PROCES-VERBAL DE AFIȘARE

S-a procedat la afișarea adresei nr. 308/07.01.2019, înregistrată la Primăria Municipiului Craiova sub nr. de mai sus, prin care, în conformitate cu Legea nr. 421/2002 privind regimul juridic al autovehiculelor abandonate sau tară stăpân pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unității administrativ teritoriale și H.C.L. nr. 130/20'J 7. Poliția Locală a Municipiului Craiova ne solicită publicarea listei care conține astfel de autoturisme, în vederea ridicării acestora, de pe domeniul public.

Afișarea se realizează pentru o perioadă de 30 de zile. începând cu data de 09.01.2019. la avizierul Pr i m ă r i ei Municipiului C ra i o va.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

POLIȚIA LOCALĂ A MUNICIPIULUI CRAIOVA

Str.Dr.Dimitrie Gerota, nr.22

Craiova, Dolj, 200754


F3office@politialocalacraiova.ro

_ www.politialocalacraiova.ro


Țel: +40-251533207 (Luni-Vineri; 0800-1600)

Fax: +40-251532717

Tel: +40-251510154 - Dispecerat

Tel: +40-251 -984 Telefonul Cetățeanului

Operator de date cu caracter personal nr. 3461

Serviciul Circulație pe drumurile publice

Nesecret


Nr.331 din 28.05.2019

SOMAȚIE

SC.PAUL CONF SRL, reprezentată de Dl.Neacșu Bebe, cu domiciliul în id.Dolj.

Prin prezenta, proprietarul/ deținătorul legal al vehiculului marca Ford, tară număr de înmatriculare, serie caroserie WFOAXXGAJAWY15953, de culoare albastră, identificat în Craiova pe amplasamentul inițial din str Aleea Caracal, în zona R.A.R, este somat să ia măsurile necesare ca în termen de 5 zile de la primirea prezentei somați să ridice respectivul vehicul de la locul special amenajat din incinta S.C. R.A.T. S.R.L Craiova, str Calea Severinului, nr. 23.

Vehiculul marca Ford, fără număr de înmatriculare, serie caroserie WFOAXXGAJAWY15953, de culoare albastră, a fost ridicat de către S.C. R.A.T. S.R.L Craiova la data de 31.05.2018, în baza Dispoziției de ridicare seria R.O, nr. 0002225, din data de. 31.05.2018, emisă de Poliția Locală a Municipiului Craiova - Serviciul Circulație.

în caz contrar vehiculul respectiv va fi considerat iară stăpân /abandonat pe domeniul public și se vor aplica prevederile Legii nr.421/2002, republicată, privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului sau al unităților administrativ teritoriale și respectiv ale H.G.nr. 156/2003 de aprobare a normelor metodologice de aplicare a legii sus menționate.

Polițist Local Popescu Florinei Valeriu

"Informațiile din prezentul document au fost prelucrate conform Regulamentului European nr. 679/2016 privind protecția

-TRamburs leiDestinatar trimitere:

......................

(nume și prenume, denumirea) 1


Ț3ficiuluf*_ confirmării ’


oresoondanta int cu flR

tticheta cod de Oare


! y                      (nume și prenume, denumirea}

i îs- • Leeal ă ■ G? ai© v a. •

Motivul nepredăriî (dacă este cazul):                                          Semnătura salariatului predător ...........................................

0 Adresă insuficientă 0 Destinatar necunoscut 0 Destinatarul refuză primirea 0 Destinatar mutat O Expirat termen‘păstrare 0 Alte motive....................................................................

.                                                                                                                          C.N. POȘTA ROMANA S.A. 29-1-29 1/3 A4 11

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) ,i emis im                        ipi'l

și strat nou devapadă, inieiv;ilicăi i tempoi ,rm ,ile vAnhrh» iimnoiiniili|iiij®ț ilMiiiii1 prânz.

ss&ââL


„în vederea punerii în aplicare a prevederilor agii nr. 421/2002 privind regimul juridic al ve-țculelor abandonate sau fără stapăn pe terenuri parținând tjomepjului public sau privat al statului iri a! unității administrativ teritoriale, se va proceda i ridicarea a 14 Vehicule de pe domeniul public", vând următoarele date de identificare: , -■ ; Atîtoturisrh'marca Renault Laguna, culoare: |^^^a^|^jB565K512570334;

 • - Autotu'rism marca Ford Ghia, culoare: Gri, sete caroserie: Wl Ol XXWPDF1K56080;

 • - Autoturism marca: Ford, culoare: Albastră, serie caroseriei WFOAXX6AJAWY15953; .

 • - Autoturism marca: Hyundai Accent, serie caroserie: KMHVA31LPSU079268;

 • - Autoturism marca: Dacia Logan, culoare: Galbena, serie caroserie. UU1LSDA1P44200155;

r Autoturism marca: Dacia Logan, culoare: GaI-bena, serie caroserie:UU1 LSDAAH32860397;

 • - Autoturism marca: Daewoo Matiz, culoare: Gri, serie caroserie: UU6MF48414D048216;

 • - Autoturism marca: Mazda, culoare: Neagră, serie caroserie: JMZBA145201125328;

 • - Autoturism marca: Daewoo Cielo, culoare Galbenă, serie caroserie: KLATF19Y15D069041;

 • - Autoturism marca: Peugeot, culoare: Albastră, serie caroserie: VF32EHFXF44O58992;

 • - Autoturism marca: Mercedes, culoare Roșie, ax»

Enumăr de înmatriculare DJ.04.KAP;

 • - Autoturism marca: Audi, culoare, culoareAI-bastră, număr de înmatriculare: B.15.VYE;

 • - Autoturism marca: Dacia, culoare Galbenă, -serie caroserie: 877267;

 • - Autoturism marca: Opel, culoare: Albastră, serie caroserie: WOL000073S6008736.

în conformitate cu prevederile arii6 din Regulamentul privind procedura de ridicare, transport și depozitare a (Vehiculelor staționate și parcate neregulamentar pe domeniu! public sau privat al Municipiului Crăiova aprobat prin HCLnr. 130/2017 -„dacă un vehicul nu este revendicat de proprietar sau deținător legal, după expirarea unui termen de 45 de zile de la data depozitării, Poliția Locală a Municipiului Craiova va iniția procedura instituită de Legea 421/2002, privind regimul juridica! vehiculelor fără stăpân sau abandonate".BANI &

Jiiiii iiiiți rtwiiiȘ'te i;iilfi(4 ■ M®iiiii®i

achtf^opulaț^uTTn’îGi ma cîlelîțWciifteTt»'"^*'

ei, ci scăderile aii început de stabilite prin contractele de prin luna octombrie, când   credit,. despre noile rate lu

mi era nicio discuție despre taxa pe lăcomie. Așadar, sunt motive pur economice pentru care scade ROBOR și dacă ne uităm că el a crescut când a crescut rata inflației, observăm că acum s-a di-minunat odată cu diminuarea ratei inflației", a precizat Cristi Spulbăr, profesor în cadrul Facultății de Econo-g. mie și Administrarea Aface-U rilor din cadrul Universității


nare.de plată, malmici decât în trimestrul sau semestrul trecut,,ajustate cu diminuarea ROBOR.

. Pe viitor, dacă scade cererea de bani în economie ROBOR poate scădea, iar dacă va crește cererea, atunci indicele care se calculează ca media dobânzilor interbancare ar putea crește din nou, la fel ca anii anteriori.

Ti ’î:“' '          ’ ■'“' ' ''

Referitor la „taxa pe lăcomie" introdusă de stat către băncii'; sub forma unui procent din c'rfra'de afaceri în cazul în care '4= teROBOR la 3 luni și la 6 luni depășește anumite marjej pro-, l k-fesorul universitar Cristi Spulbăr a mai precizat că, băncile *<f b vor. transpune acea taxă pe lăcomie introdusă de giivegi în ‘ K,costurile-tuturor consumatorilor de servicii bancare," fie-că i feeste vorba despre persoane cu credite, cucarduri sau cu’4 feconturi deschise la bănci. „Veți vedea împerioada‘următoare | ț»,că băncile vor mări comisioanele practicate pentru serviciile : £• 1 oferite consumatorilor. Astfel că Laxa pe lăcomie-ar..putea fi......

3 hssuportată de către toți consumatorii de servicii bancare", a ; -g ț explicat profesorul de la FFAA.


POLIȚIA LOCALĂ A MUNICIPIULUI CRAIOVA


PRIMĂRIA


Str.Dr.Dimitrie Gerota, nr.22

Craiova, Dolj, 200754

Soffice@politialocalacraiova.ro www.politialocalacraiova.ro


Tel: +40-251533207 (Luni-Vineri; O8°°-1600)

Fax:+40-251532717

Tel: +40-251510154 - Dispecerat

Tel: +40-251 -984 Telefonul Cetățeanului


Operator de date cu caracter personal nr. 3461 ------------

Serviciul Circulație pe drumurile publice

Nr.12470 din 13.03.2019


- Nesecret- -
Către,

măria Municipului Craiova Direcția Patrimoniu

5

Craiova, Str.A.I.Cuza, nr.7Vă transipftem Dispozițiile nr.1684, 4498, emise de Primarul Municipiului Craiova,la data de 17.01.2019, respectiv 02.11.2018, prin care vehiculele marca Volkswagen Golf, cu numărul de înmatriculare GJ.04.RKI și Volkswagen Polo, cu numărul de înmatriculare DJ.12.GRV, declarate abandonate și trecute de drept în proprietatea privată a Municipiului Craiova, liber de orice sarcină și vă rugăm să luați măsurile legale ce se impun.

Anexăm copii ale Dispozițiilor menționate.


Cu stimă,Nume și prenume

Funcția

întocmit:FIorinel Valeriu Popescu

Polițist local

VerifîcatrNicușor Bercea

Șef Serviciu

Lista, de difuzare a copiilor documentului neclasrScat m

Nr.

Nr. exemplar difuzat

Structura căreia i se distribuie

Nr. file

Nr. file/anexe

Comunicare

1.

Exemplar nr. 1

Politia Locală a Municipiului Craiova

1

2

-

2.

Exemplar nr. 2

Primăria Municipului Craiova Direcția Patrimoniu

1

2

Directă


MUNICIPIUL CRAIOVA PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA


Str. A.l. Cuza, Nr. 7 Tel.: 40251/416235 Craiova, 200585 Fax: 40251/411561 consiliulocal@primariacraiova.ro www.primariacraiova.ro

DISPOZIȚIA.

PRIMARULUI MUNICIPIULUI CRAIOVA

Avănd în vedere Raportul nr.44673,din 31.102018 al Serviciului Circulație pe drumurile publice din cadrul Poliției Locale a Municipiului Craiova și Raportul nr.                ,al Direcției

Juridice Asistență de Specialitate și Contenețos Administrativ din cadrul Primăriei Municipiului Craiova prin care se propune trecerea de drept în proprietatea privată a Municipiului Craiova a vehiculului marca:VOLKSWAGEN POLO,cu număr de înmatriculare ;DJ. 12. GRV,serie caroserie: WVWZZZ6NZlY322261,culoare:GRI,declarat abandonat conform Dispoziției nr.4280,emisă de Primarul Municipiului. Craiova,liber de orice sarcini

In conformitate cu prevederile art. 10,alin(2) din Legea nr.421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniulu public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale cu modificările și completările ulterioare,coroborate cu prevederile art. 14,alin. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 156/2003 pentru aprobarea. Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.421/2002;

In temeiul dispozițiilor art.68,alin(l) coroborat cu art. 115,alin.l,lit.a din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală,republicată,cu modificările și completările ulterioare;

DISPUNE

Artl.Se trece de drept în proprietatea privată a Municipiului Craiova a vehiculului abandonat,liber de orice sarcini, marcarVOLKSWAGEN POLO,cu număr de înmatriculare: DJ. 12.GRV,serie caroserie: WVWZZZ6NZlY322261,culoare:GRI,identificat pe amplasamentul din str.BIBESCU,zona imobilului nr.8A,al cărui proprietar este AGRO BUSINESS MANAGEMENT RA SRL,cu domiciliu în Craiova,str.SFÎNTU DUMITRU,nr.3,camera. 12,et.3,județul DOLJ;

Art 2.Vehiculul trecut în proprietatea; privată va fi predat către o unitate de colectare și valorificare a deșeurilor;

Art 3.Suma obținută din valorificarea vehiculului se va face venit la bugetul local al Municipiului Craiova;

Art 4.Prezenta dispoziție se va comunica AGRO BUSINESS MANAGEMENT RA SRL,cu, domiciliul în Craiova,str.SFINTU DUMITRU,nr.3,camera 12,et.3,județul.DOLJ; Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere și înmatriculare a Vehiculelor Dolj,Direcția Taxe și Impozite,SC.RAT SRL Craiova și Direcția Patrimoniu;

Art.5.Prezenta. Dispoziție poate fi atacată la instanța de contencios administrativ,în termen de 5 zile de la data comunicării;

Art.6.Poliția Locală a Municipiului Craiova și Direcția Taxe și Impozite,în colaborare cu Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere și înmatriculare a Vehiculelor Dolj din cadrul Instituției Prefectului a Municipiului Craiova,vor proceda la radierea vehiculului;

Art.7.Serviciul Administrație Publică Locală din cadrul Primăriei Municipiului Craiova,Politia Locală a Municipiului Craiova,SC.RAT SRLlCraiova,Direcția Taxe și Impozite,Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere și îmatricularea a Vehiculelor Dolj,Direcția Patrimoniu și AGRO BUS1NEȘȘȚ4ANAGEMENT RA SRL,vor aduce la îndeplinire prezenta dispoziție.

'■-■rT/--.                                                           _ _

t'MiEaȚl

Cnrs.Juridic LaiâVa Mădălina Decă


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

POLIȚIA LOCALĂ A MUNICIPIULUI CRAIOVA

Str.Dr.Dimitrie Gerota, nr.22

Craiova, Dolj, 200754

E3office@politialocalacraiova.ro www.politialocalacraiova.ro


Tel: +40-251533207 (Luni-Vineri;08°°-16°°)

Fax: +40-251532717

Tel: +40-251510154 - Dispecerat

Tel: +40-251 -”984~TeT"Cetățeânufui............

Operator de date cu caracter personal, hr.3461 Serviciul Circulație pe drumurile publice Nr.49564/06 /li’72018

r
Către,

năria Municipului Craiova Direcția Patrimoniu . A.I. Cuza nr. 7, Craiova

Spre Știință : Direcția de Servicii Publice                    1

/Z : [

Prin_prezenta vă aducem la cunoștință că la data de 28.11.2018 au fost comunicate instituției dumneavoastre un număr de 6 dispoziții emise de Primarul Municipiului Craiova,prin care 6 vehicule au fost declarate fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale,și au trecut în proprietatea Primăriei Municipiului Craiova.

De asemenea instituția noastră derulează procedura prevăzută de Legea 421/2002,privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate,urmând ca în perioada imediat următoare, un număr de 18 vehicule vor intra în termenul prevăzut de lege,privind declararea acestora ca vehicule fără stăpân sau abandonate.

Având în vedere cele expuse este necesar urgentarea procedurilor și măsurile legale care se impun pentru desemnarea unui operator care să se ocupe cu inventarierea,evaluarea și valorificarea vehiculelor declarate fără stăpân sau abandonate și.trecute improprietatea Primăriei Municipiului Craiova,prin dispoziții emise de Primarul Municipiului ,Cfaiova.'>-x

! -.j ' mm

Șeful Poliției Locale a MumeimTBaiCraiova

Director Exee

Octavian Mate

C

Nume și prenume

Funcția

Data

Semnătura

întocmitrFlorinel Valeriu Popescu

Polițist Local

06.12.2018

r

VerifîcatrDaniel Mocioacă

Șef Serviciu

06.12.2018

J

Lista de difuzare a copiilor documentului neclasificat nr.49564 .din06.12.2

Observații

Nr. crt.

Numărul exemplarului difuzat 7-f??;

Structura căreia i se distrubuie    Număr

I file

Număr anexe/file

1

Ex:î

Poliția Locală a Municipiului Craiova     1

T. ’                                                                     1

2

Dup

Primăria Municipiului Craiova        i    1

Ă7                                           1

Comunicare directă

„Informațiile din prezentul document au fost prelucrate conform Regulamentului European nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceeace privește prelucrarea datelor cu caracter personal ți privind libera circulație a acestora”

PRIMĂRîA

CRAIOVA


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA POLIȚIA LOCALĂ A MUNICIPIULUI CRAIOVA


ROMANIA


Str.Dr.Dimitrie Gerota, nr.22

Craiova, Dolj, 200754

Eoffice@politjalocalacraiova.ro

www.poiitialocalacraiova.ro


I51S-ÎC1S iăinSi’TQPÎ'M fMWBUMÂ


Tel: +40-251533207 (Luni-Vineri;08oo-16°°)

Fax: +40-251532717

Tel; j;40-251_510154_ - Dispecerat

Țel: +40-251 - 984 Tel. Cetățeanului


Operator de date cu caracter personal nr..3461

Serviciul Circulație pe drumurile publice

Nr.42790/18/10/2018

Către, rimăria Municipului Craiova Direcția Patrimoniu j t

’                                         Â ri n v S

,Vă transmitem Dispozițiile nr. 4272, 4273, 4274, 4275, 4276, 4277, emise de Primarul Municipiului Craiova,la data de, 16.10.2018,prin care un nr.de 6 vehicule fără stăpân sau abandonate,au tecul în proprietatea privată a Municipiului Craiova liber de orice sarcină și vă rugăm să luați măsurile legale ce se impun!'

Anexăm copii ale Dispozițiilor menționate.

Șeful Poliției Locale a Mumcipiu-lui Cramva Director Executiv

Octavian Măteescu?,-


Nume și prenume

Funcția

Data

Semnătura

_______________£_______________________________________

Verificat: Daniel Mocioacă

Șef Serviciu

18.10.18

;/

întocmit: Florinei Valeriu Popescu

Polițist local

18.10.18

Lista de difuzare a copiilor documentului neclasifîcat nr.42790.din 18.

Nr. crt.

Numărul exemplarului difuzat-^;.

Structura căreia i se distrubuie

: Număr file

Număr anexe/fîle

Observații

1

ixi'r

Poliția Locală a Municipiului Craiova

z

6

2 1

;Ex<2Ș7 u .

■ Primăria Municipiului Craiova Direcția Patrimoniu

2

6

Comunicare' directă


CONFORM CIȚ ORIGINA L Ui?'


MUNICIPIUL CRAIOVA PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA

Str. A.l. Cuza, Nr. 7 TeL: 40251/416235 Craiova, 200585 Fax: 40251/411561 consiiiulocal@primariacraiova.ro www.primariacraiova.ro


DISPOZIȚIA NR.^^r" ........

PRIMARULUI MUNICIPIULUI CRAIOVA

Avănd în vedere Raportul nr.40587,al Serviciului Circulație pe drumurile publice din cadrul

Poliției Locale a Municipiului Craiova și Raportul nr. / (2 O 2. -ĂO . ,al Direcției Juridice Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ din cadrul Primăriei Municipiului Craiova prin care se propune trecerea de drept în proprietatea privată a Municipiului Craiova a vehiculului marca: ALFA ROMEO,cu număr de înmatricularerDJ.83.JOK,serie caroserie:ZAR93700003096465, culoare.'GRI,declarat abandonat conform Dispoziției nr.3518,emisă de Primarul Municipiului Craiovafiiber de orice sarcini.

In conformitate cu prevederile art.l0,alin(2) din Legea nr.421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniulu public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale cu modificările și completările ulterioare,coroborate cu prevederile art. 14,alin. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 156/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.421/2002;

In temeiul dispozițiilor art.68,alin(l), coroborat cu art.ll5,alin.l,lit.a din. Legea nr.215/2001, privind administrația publică localăpepublicată,cu modificările și completările ulterioare;

DISPUNE

Art.l.Se trece de drept în proprietatea privată a Municipiului Craiova a vehiculului abandonat,liber de orice sarcini,marcarALFA ROMEO,cu număr de înmatriculare:DL 83 J0K,serie caroserie:ZAR93700003096465,culoare:GRI,identificat pe amplasamentul din str.VICTOR r'-r" ,nni ui T m înn „T       oprietar este Dna.NICOLA FLORENTINA,cu domiciliu în

udețul.DOLJ.

Art 2.Vehiculul trecut în proprietatea privată va fi predat către o unitate de colectare și valorificare a deșeurilor;

Art S.Suma obținută din valorificarea vehiculului se va face venit la bugetul local al Municipiului Craiova;

Art 4.Prezenta dispoziție se va comunica Dna.NICOLA FLORENTINA,Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere și înmatriculare a Vehiculelor Dolj-,Direcția Taxe și ■ Impozite din cadrul Primăriei Municipiului Craiova și SC.RAT SRL Craiova.

ArLS.Prezenta Dispoziție poate fi atacată la instanța de contencios administrativ,în termen de 5 zile de la data comunicării;

Art.6.Poliția Locală a Municipiului Craiova și Direcția Taxe și Impozite,în colaborare cu Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere și înmatriculare a Vehiculelor Dolj din cadrul Instituției Prefectului a Municipiului Craiova,vor proceda la radierea vehiculului;

Art.7.Serviciul Administrație Publică Locală din cadrul Primăriei Municipiului Craiova,Poliția. Locală a Municipiului Craiova,SC.RAT SRL Craiova, Direcția Taxe și Impozit©, Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere și îmatricularea a Vehiculelor Dolj și Dna NICOLA FLORENTINA,vor aduce la îndeplinire prezenta dispoziție.

AM Avizat pentru legalitate

Cons.Juridic/Laura Mădălina Decă i l.l'd


MUNICIPIUL CRAIOVA PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA

Str. A.l. Cuză, Nr. 7 Tel.: 40251/416235 Craiova, 200585 Fax: 40251/411561 consiliulocal@primariacraiova.ro www.primariacraiova.ro

DISPWȚIĂNR...f^‘S’......

A PRIMARULUI MUNICIPIULUI CRAIOVA,


Având în vedere Raportul nr.40592,al Serviciului Circulație pe drumurile publice din cadrul Politiei Locale a Municipiului Craiova și Raportul nr. /£• O 2.(o Q . ,al Direcției Juridice Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ din cadrul Primăriei Municipiului Craiova, prin care se propune .trecerea de drept în proprietatea privată a Municipiului Craiova a vehiculului marca:FORD GALAXY, fără număr de înmatriculare,serie caroserie:WFOGXXPSWGTC41990,culoare:GRI, declarat fără stăpân conform Dispoziției nr.3516 emisă de Primarul Municipiului Craiova,liber de orice sarcini;

In conformitate cu prevederile art.8 din Legea nr.421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniulu public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale cu modificările și completările ulterioare,coroborate cu prevederile art.lO,alin. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 156/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr,421/2002;

în temeiul dispozițiilor art. 6 8, alin. (1) coroborat cu art. 115,aii. 1 ,lit.a din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală,republicată,cu modificările și completările ulterioare;

DISPUNE

Art.LSe trece de drept în proprietatea privată a Municipiului Craiova a vehiculului fără stăpân,liber de orice sarcini,marca FORD GALAXY,fără număr de înmatriculare,serie caroserie: -WFOGXXPSWGTC41990,culoare:GRI,identificat pe amplasamentul inițial din Aleea. ION VASILESCU,aflat la locul special amenajat din incinta RAT Craiova,str Calea Severinului nr.23 din data de 02.10.2017.           ;

Art 2. Vehiculul trecut în proprietatea privată va fi predat către o unitate de colectare și valorificare a deșeurilor;

Art 3.Suma obținută din valorificarea vehiculului se va face venit la bugetul local al Municipiului Craiova;

Art 4.Prezenta dispoziție se va comunica Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere și înmatriculare a Vehiculelor Dolj,Direcția Taxe și Impozite și SC.RAT SRL Craiova;

Art.S.Poliția Locală a Municipiului Craiova și Direcția Taxe și Impozite,în colaborare cu Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere și înmatriculare a Vehiculelor al Județului Dolj din cadrul Instituției Prefectului a Municipiului Craiova vor proceda la radierea vehiculului;

Art.5.Serviciul Administrație Publică Locală, Poliția Locală a Municipiului Craiova, Direcția Taxe și Impozite ,Servi ciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și înmatricularea a Vehiculelor vor aduce la îndeplinire prezenta dispoziție.                                          p

Emisă azi 7£ - i L -     l<ă

PRIMAR

Mihail Genoiuîp?

L: ; //N

7 •« ț

*


Avizat^entru legalitate aĂALMM' Cons.juridifc Laura Mădălina Decă


CONF ORM cyj-ORI G INAL


MUNICIPIUL CRAIOVA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA

Str. A.l. Cuza, Nr. 7 Tel.: 40251/416235 Craiova, 200585 Fax: 40251/411561 consiliulocal@primariacraiova.ro

jwww.primariacraiova.ro


DISPOZIȚIA NR.

PRIMARULUI MUNICIPIULUI CRAIOVA

Având în vedere Raportul nr.40588,al Serviciului Circulație pe drumurile publice din cadrul Poliției Locale a Municipiului Craiova și Raportul nr.               ,al Direcției Juridice, Asistență

de Specialitate și Contencios Administrativ din cadrul Primăriei Municipiului Craiova prin care se propune trecerea de drept în proprietatea privată a Municipiului Craiova a vehiculului marca: DACIABREK 1310,cu număr de înmatriculare:DJ.56.APV,serie caroserie:UUlR12311W2755601, culoare:GRI,declarat abandonat conform Dispoziției nr.3517 emisă de Primarul Municipiului Craiova,liber de orice sarcini.

In conformitate cu prevederile art.l0,alin(2) din Legea nr.421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor tară stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniulu public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale cu modificările și completările ulterioare,coroborate cu prevederile art. 14,alin. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 156/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.421/2002:

In temeiul dispozițiilor art.68,alinți) coroborat cu art. 115,ali.l,lit.a din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală,republicată,cu modificările și completările ulterioare;

DISPUNE

Art.l.Se trece de drept în proprietatea privată a Municipiului Craiova a vehiculului abandonat,liber de orice sarcini,marca DACLA BREK 1310.cu număr de înmatriculare:DJ.56APV, serie caroserie:UUlR13311W2755601,culoare GRI,identificat pe amplasamentul din Str.EUGENIU CARADA.nr.3.al cărui nroprietar este Dl. ANGHELUȚ PAUL,cu domiciliul î

I                          tul Dolj.

«. rviuvuim execut în proprietatea privată va fi predat către o unitate de colectare și valorificare a deșeurilor;

Art 3.Suma obținută din valorificarea vehiculului se va face venit la bugetul local al Municipiului Craiova;

Art 4.Prezenta dispoziție se va comunica Dl.ANGHELUȚ PAUL,Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere și înmatriculare a Vehiculelor Dolj,Direcția Taxe și Impozite din cadrul Primăriei Municipiului Craiova și.SC.RAT SRL Craiova.

Art.S.Prezenta Dispoziție poate fi atacată la instanța de contencios administrativ,în termen de 5 zile de la data comunicării;

Art.6.Poliția Locală a Municipiului Craiova și Direcția Taxe și Impozite,în colaborare cu Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere și înmatriculare a Vehiculelor Dolj din cadrul Instituției Prefectului a Municipiului Craiova,vor proceda la radierea vehiculului;

Art.7.Serviciul Administrație Publică Locală, din cadrul Primăriei Municipiului Craiova_Poliția Locală a Municipiului Craiova,SC.RAT SRL Craiova, Direcția Taxe și Impozite, Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere și îmatricularea a Vehiculelor Dolj și Dl ANGHELUȚ PAULvor aduce la îndeplinire prezenta dispoziție.                             .  ,

.              Emisă azi


pentru legalitateseu


CONFORM CU O R I O I N A L U L


MUNICIPIUL CRAIOVA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA i'

Str. A.l. Cuza, Nr. 7 Tel.: 40251/416235 t Craiova, 200585 Fax: 40251/411561 H consiliulocal@primariacraiova.ro \ www.primariacraiova.ro


dispoziția nr: 4^ W

PRIMARULUI MUNICIPIULUI CRAIOVA

Având în vedere Raportul nr.40590,al Serviciului Circulație pe drumurile publice din cadrul Poliției Locale a Municipiului Craiova și Raportul nr. /2.-K2., ,al Direcției Juridice, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ din cadrul Primăriei Municipiului Craiova prin care se propune trecerea de drept în proprietatea privată a Municipiului Craiova a vehiculului marca: DAEWOO MA.TIZ,cu număr de înmatriculare:DJ.06.TFX,serie caroserie:UU6MF48414D059981, culoare:BEJ SATIN,declarat abandonat conform Dispoziției nr.3519,emisă de Primarul Municipiului Craiova,liber de orice sarcini.

In conformitate cu prevederile art. 10,alin(2) din Legea nr.421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniulu public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale cu modificările și completările ulterioare,coroborate cu prevederile art,14,alin 1 din Hotărârea'Guvernului nr.156/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.421/2002;

In temeiul dispozițiilor art.68,alin(l) coroborat cu art. 115,aii. 1 Jit.a din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală,republicată,cu modificările și completările ulterioare;

DISPUNE

Artl.Se trece de drept în proprietatea privată .a Municipiului Craiova a vehiculului abandonat,liber de orice sarcini,marca DAEWOO MATIZ.cu număr de înmatriculare:DJ.06.TFX, serie caroserie:UU6MF48414D059981,culoare BEJ SATIN,identificat pe amplasamentul din str, ĂZTMTTTT TTT U1 1 7 al rSnn nrnnTfotar »cțe Dl.PRED A AUREL,CU domiciliu îl

Ljudețul Dolj.

Art 2.Vehiculul trecut în proprietatea privată va fi predat către o unitate de colectare și valorificare a deșeurilor;

Art 3.Suma obținută din valorificarea vehiculului se va face venit la bugetul local al Municipiului Craiova;

Art 4.Prezenta dispoziție se va comunica Dl.PREDA AUREL,Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere și înmatriculare a Vehiculelor Dolj,Direcția Taxe și Impozite și SC. RAT SRL Craiova.

Art.5.Prezenta Dispoziție poate fi atacată la instanța de contencios administrativ,în termen de 5 zile de la data comunicării;

Art.6.Poliția Locală a Municipiului Craiova și Direcția Taxe și Impozite,în colaborare cu Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere și înmatriculare a Vehiculelor Dolj din cadrul Instituției Prefectului a Municipiului Craiova,vor proceda la radierea vehiculului;

Art.7.Serviciul Administrație Publică Locală din cadrul Primăriei Municipiului Craiova,?oliți a Locală a Municipiului Craiova,SC.RAT SRL Craiova, Direcția Taxe și Impozite, Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Imatricularea a Vehiculelor Dolj și Dl PREDA AUREL vor aduce la îndeplinire prezenta dispoziție.                                                   „   ;


Nic

POLIȚIA LOCALĂ A MUNICIPIULUI CRAIOVA

                -

BBSSII PRIMĂRI A Str.Dr.Dimitrie Gerota, nr.22

1  f-8 CRAIOVA Craiova, Dolj, 200754

' 4 f'   - 'irtl'WA E3office@politialocalacraiova.ro

’î/   ------- -    ______ www.politialocalacraiova.ro


Tel: +40-251533207 (Luni-Vineri; 0 800-1600)

Fax: +40-251532717

Tel: +40-251510154 - Dispecerat

Tel: +40-251 -984 Telefonul Cetățeanului

Operator de date cu caracter personal nr. 3461                                Nesecret

Serviciul Circulație pe drumurile publice

Nr.13244 din 19.03.2019

SE APROBĂ,

DirecttfO3>ecutiv OctaviaO^^CU /?/ ĂShA VĂ U»/ A;

RAPORT

In conformitate cu prevederile Legii nr. 155/2010, art.7, lit.l și a prevederilor art.8 din Legea nr.421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unităților administrați v-teritoriale, modificată și completată de Legea nr.3 09/2009, coroborat cu prevederile art.10 din Anexa nr.l a H.G.nr. 15 6/2003 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr.421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor iară stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale, vehiculele fără stăpân sau abandonate trec de drept în proprietate Municipiului Craiova, liber de sarcini, conform prevederilor legale.

TEMEI LEGAL:

Potrivit prevederilor Legii nr.l55/2010, art.7, lit.l, în domeniul circulație pe drumurile publice Poliția Locală are următoarele atribuții:aplică prevederile legale privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unităților administrativ teritoriale .

AVÂND ÎN VEDERE:

Prevederile Legii nr.421/2002 regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unităților administrativ teritoriale;

Dispoziția ..Primarului Municipiului Craiova, nr, 3361, din 08.03.2019, prin care vehiculul marCă:Dacia,':;. cu număr de înmatriculare :DJ. 09. YPW, serie caroserie:UUlLSDAlP44200155, culoare .'galbenă, stare fizică improprie circulației pe drumurile publice,- depozitat la locul special amenajat din incinta S.C. R.A.T. S.JR-.L. Craiova, str. Călea Se veninului, nr.23, a fost declarat vehicul abandonat.


MUNICIPIUL CRAIOVA PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA

Str. A.l. Cuza, Nr. 7 Tel.: 40251/416235 Craiova, 200585 Fax: 40251/411561 consiliulocal@primafiacraiova.ro vnvw.prirnariacraiova.ro


DISPOZIȚIA NR.     /

PRIMARULUI MUNICIPIULUI CRAIOVA

Având în vedere Raportul nr. 11496, al Serviciului Circulație pe... drumurile publice din cadrul Poliției Locale Craiova și Raportul nr.        , al Direcției Juridice

Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ din cadrul Primăriei Municipiului Craiova, prin care se propune declararea ca abandonat pe proprietatea Municipiului Craiova a vehicului marcarDacia, cu număr de înmatriculare:DJ.09.YPW,serie caroserie:UUlLSDAlP44200155, culoarerGalbenă, identificat pe amplasamentul inițial din Bld.Dacia, în zona blocului nr.125, din Craiova.

A

In conformitate cu prevederile art.4, alin.(2) din Legea nr.421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art.13 din Hotărârea Guvernului nr.156/2003, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.421/2002, precum și coroborat cu prevederile Hotărâri Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.31/2017;

In temeiul art.68, alin.(l) coroborat cu prevederile art.115, alin.(l), lit.a din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

DISPUNE

Artl.Se declară abandonat vehiculul marcarDacia, cu numărul de . înmatriculare :DJ.O9. YPW, serie caroserie:UUlLSDAlP44200155, culoare:Galbenă, identificat pe amplasamentul inițial din Bld.Dacia, în zona blocului nr.125, al cărui proprietar este SC.D&D INTERNAȚIONAL SRL, cu sediul în Craiova, str.Frații Golești, nr.9,bl.J.9,sc.l, ap.4, Jud.Dolj, prin lichidator judiciar Ștefanescu Cristian, cu sediul în Craiova, str. A.I.CUZA, nr.19, bl.Patria, sc.B, et.l, ap.5,Jud.Dolj.

Art.2.Serviciul Administrație Publică Locală și Poliția Locală a Municipiului Craiova vor aduce la îndeplinire prezenta dispoziție.                           ri /q

Emisă azi. L
Nic<


:scu


Avizațnentru legalitate

Cons.Juridic LauraiMădălina Decă l !U.!\


r ®AAa • fe -maț;AA|aB||A ‘fiteatricttiare--

Wmm Jliiisi


DISBQZITI^BE ridicare ilMIlKSiilSlO Kffîi >sxiSȘ3i&’i&oc“4.-$'.-’'.   ' -- •   '.••          ’•    '     <5*                            “--.' . .:. •- -----

' ■ . .        ...       ■:...=®gBfe#3A           .......’

feșâASdLiist Local AA

" Fapta ^avârsiTaSfeĂ^^v^^fgRj-gart               dir         ^/'/l^£^z-

...... .         . ■ ■                              .'.'        '', : -       ..-. ■■'      ■■<■■ 1'.'■'.L.1.-foto safevidAn . ' Â^Q/~.P’ R ■ ~ A-AA ARA.1/'.o ' p ■; , ' ..ARrero- -' - <R /-.■'-R:-R. to-R .RR' ■ j                                               ’-A ■•’ A '■.•■*.•.•«.. .-'-« -, -. • •./•?•.;.. AEăA.^^AcA;.o>.              . .’ ;.’ .-•••-.4. A.’.- ...A.'-; .’. A

, , . ............. ..... ..........,,T.„...-„,„„..J^.^^„=.,......„....... . ..................

y»Li.r.;.. A-LAct ■■ AAjiaMBgiafea'a;.... -j

RW< îftbaza art 7, lit h dinAcriWWf ^C.511 /20K<H~C LA 19AA9 Mod cu ' «JpBA A 2'7'9/2Sli uiiBM.L9'RBAMB»WAȘ®^-R^WR-RRRz^W^§A®W9MlAABidRR:c -L

/siătioiiâț'fiferegH® a ian eu tar, eu' autospeciale .peatfțf ridicat- de: că A -iucrâto A- din cA A'Ad Ai S-. R A.. ' ^^^dd|esfewnăfiițșșAș-'tr^sjW®t și-depozitat Ia sediiĂ R.AM S'.R.M m'foeto sp-ecitoamenArce--peAr..:p "■ Aslea SeveritoAi A;27

I ’, ■ -                           W®:cAita..m-Ș^iWif-e^fiiiSare;

SI

fi&A- :■.'■ ■■ '                                ii. i ■■■;z,---,--;<-X'..; te- ■■

/-^u p,Cfță,.\:;xy^~.      îrir'CWîova^..jtideO Bdfji.

-; Rbjiftfei...Lcdaie; MiMTOCi^SfiW.' -> ..;.. .....      A-.1 A ..'AA ■f'?';Ai:‘.PAS'. ■

- - P:-;- ii

a;aa


81


vizi oi Ie                              eonstătam- fepte*: '■■ "---' -.AA : - AAd ■'■ ■ ■' '-. < - A.

i:i L^^AO      &
i.       efectuarea1 prercep: wi-or. uc fidicațe- â affiovefiiculuhti marca '- ,

IBtefrteiaiăre <_ ■■ .ju.i-A.-.., .. ', t Ia fa ta loc'feilAd prezentat proprietardM^^        :AfacuijiaM -<

^^^^^y/cate^g-daspuiorfearșă în persoana fiMȘafaf ' ..-1..;

ss^#®Wtf3e&^-RR       po®ggftj aîBlpCX Seria-. ■

MP

te

i

w

Pi-

: .' ț ,: ,1'0        ,-1. CUrr .-jț ■'-. C-A -;_     -'■ -

_                        ________ tșard-.esfe de dcbFWAn-'ested^ Școfed?,,

cheltoielâApnrepreWtă. contrâîAiâdE&ArdpA        ridfeărei, acMia®pȚin-cftfeaiț& eu

\-1ni - ;    \ •mtdPMț& Eâ'.fața:focuba<fecătretacratora; RAT S.R.L,.. .              ".. ■-

i®fe98^feiâHtării Ea .fgța-itecuM/căfre-focrătâfiicȘiX.i S.R.L ,-a-.c(Mitrayatoriî.de ridicare;.' aptor^ieițl1^  :^i|^^^^^^feat/te^șportatM^etiMe.dep02itairedimsteCaieaSererirrtfuâNEB3.-■

rfA'A-CO 'AR '.         / ■■"'i.  te',: -. -U.      ' /-<U--.    ■ -. i ..  :-■■■■; .'•       . .Am priillit' "   •         p'.L',

- . Proprietar /Defeaător îegal/tfffizatOrMsJAÂiil


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

POLIȚIA LOCALĂ A MUNICIPIULUI CRAIOVA

Str.Dr.Dimitrie Gerota, nr.22 Craiova, Dolj, 200754 Soffice@politialocalacraiova.ro www. pol iți a I oca lacra iov a. ro


Tel: +40-251533207 (Luni-Vineri; 08oo-16°°)

Fax:+40-251532717

Tel: +40-251510154 - Dispecerat

. Tel: +40-251 - 984 Telefonul Cetățeanului

Operator de date cii caracter personal nr. 3461

Serviciul Circulație pe drumurile publice                               Nesecret

Nr.331 din 14.02.2019

SOMAȚIE

SC.D&D INTERNAȚIONAL SRL, prin lichidator judiciar Ștefanescu Cristian, cu domiciliul în Craiova, t                                                LDolj.

Prin prezenta în calitatea dumneavoastră de proprietar/deținător legal al vehiculului marca:Dacia, cu număr de înmatriculare DJ.09.YPW. culoare: Galbenă, serie caroserie;UUlLSDAlP44200155, identificat în Craiova, pe Bld.Dacia în zona blocului nr.125, sunteți somat să luați măsurile necesare ca în termen de 5 zile de la primirea prezentei somați să ridicați respectivul vehicul de la sediul S.C. . RA.T S.R.L din Craiova,str Calea Severinului, nr.23.

Vehiculul marca Dacia, cu număr de înmatriculare DT09.YPW, culoare:Galbenă, serie caroserie:UUlLSDAlP44200155, care a fost ridicat de către S.C R.A.T. S.R.L Craiova la data de 10.04.2018 în baza Dispoziției de ridicare seria RH, nr.0000772, din data de 10.04.2018, emisă de Poliția Locală a Municipiului Craiova- Serviciul Circulație.

In caz contrar vehiculul respectiv va fi considerat fără stăpân / abandonat pe domeniul public și se vor aplica prevederile Legii nr.421/2002, republicată, privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului sau al unităților administrativ teritoriale și respectiv ale H.G.nr. 156/2003 de aprobare a normelor metodologice de aplicare a legii sus menționate.

Polițist local Florinei Valeriu Popescu

"Informațiile din prezentul document au fost prelucrate conform Regulamentului European nr. 679/2016 privind proiecția

.                                          t ... 1 1■ T          •      1 ■' - .          ' - - — ,J

• Oficiul ..poștal. de prezentare

■ Dața prezentării trimiterii poștale .....,.

Felul.trimiterii:..............................................
Destinatar trimitere:


Crafova 1 of

nJH II


RR29878842i>lT 1 '

... Corespondenta ini nu AR

A se înapoia la expeditor


I Expeditor; ’oHiii!Nr.


. Q Adresă Insuficientă □ Destinatar necunoscut □ Destinatarul refuză primirea □ .Destinatar mutat □ Expirat termen păstrare □ Alte motive......

p.N. POȘTA ROMANĂ S.A.'29-1-29 1/3 M 11
MUNICIPIUL CRAIOVA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA

Str. A.I. Cuza, Nr. 7                Te!.: 40251/416235

Craiova, 200585 .._______ _____ Fax: 40251/411561

consiîjuîocal@primariâcraîdvâ.ro- " —z

.www.prLmaHacraioya.rp ....

Direcția Relații Publice și Management Documente

Serviciul Centrul de Informare pentru Cetățeni și Audiențe

Nr. 2647/               2019

POLÎȚIA LOCALâTrĂTovĂ"

INTRARE /ZjX


PROCES-VERBAL DE AFIȘARE

S-a procedat la afișarea adresei nr. 308/07.01.2019, înregistrată la Primăria Municipiului Craiova sub nr.de mai sus, prin care, în conformitate- cu Legea nr. 42.1/2002 privind regimul juridic al autovehiculelor abandonate sau fără stăpân pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unității administrativ teritoriale și H.C.L. nr. 130/2017. Poliția Locală a Municipiului Craiova ne solicită publicarea listei care conține astfel de autoturisme, în vederea ridicării acestora de pe domeniul public.

Afișarea se realizează pentru o perioadă de 30 de zile. începând cu data de 09.01.20 19. la avizierul

; a; Administrația Națională de Meteorologie.(ANM) <i nmu, mn v- mtomwii «Miji® ijflȘiițipif              «®șțiR

și strat nou de zăpadă, intensificări temporare ,flc vânitihw |hu<:<hHi» rMl#|li ilriifeoMWi mu* H dWnili bv . prânz.                                                                                                                     : .î:

. _ .....■ ............ ■■'

I > w u

'4;

■ &

de pe domeniul; public’,>1n veddrcă punerii. în aplicare a prevederilor Legii nK 47Î72ț)02 privind regimul juridic al ve-hictțleior abandonate sau fără stăpân pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului ori a| imitați* administiativ teritoriale, se va proceda

7


: având Următoarele date de identificare: ; ‘ ■ '' w;

baguna,. culoare:

^M^^S»FlB5i65K512570334;

$•

J

jji

R?"

 • - Autoturism marca: Hyundai Accent, serie b • carose, ic KMHVA31LPSU079268;

 • - Autotunsm marca/Dacia Lggăh.cu’loardt.Gal-

| benă,icrib caroserie U(JlC'SbAlP44200j55;

’       T Autoturism marca: Dacia Logan, culoare: Gal

benă, serie caroserie:UU1LSDAAH32860397;


, - Autoturism marca: Daewoo Cielo, culoare Galbenă, serie caroserie: KLATF19Y15D069041;

- Autoturism marca: Peugeot, culoare: Albastră, serie caroserie: VF32EFIFXF440S8992;

,W “ Autoturism marca: Mercedes, culoare Roșie, . ’^tiumăr de înmatriculare DJ.04.KAP;

■"'jsak

-ia®

Autoturism marca: Audi, culoare, culoareAI-bastră, număr de înmatriculare: B. î 5.VYE;

 • - Autoturism marca: Dacia, culoare Galbenă, -serie caroserie: 877267;

 • - Autoturism marca: Opel, culoare: Albastră, serie caroserie: WOL000073S6008736.


In conformitate cu prevederile ariT& din Regulamentul privind procedura de ridicare, transport șl 'depozitare' a «.vehiculelor ‘staționate și parcate neregularn.ehtarpe domeniul public sau privat al Municipiului Crăiova aprobat prin HCL nr. 130/2017 -„clacă un vehicul nu este revendicat de proprietar sau deținător legal, după expirarea unui termen de 45 dezile de la data depozitării, Poliția Locală a Municipiului Craiova va iniția procedura instituită de Legea 421/2002, privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate"

B/

Ib/

șa49dușsi’fjn^tgjlRț©pulațp: ei, ci scăderile au încăput de priti luna octombrie/: când nu .era nicio discuție despre taxa pe lăcomie. AȘadâr, sunt motive pur economice , pentru care scade ROBOR și dacă ne uităm că el a crescut când a crescut rata inflației, observăm că acum s-a di-minunat odată cu diminua-ț rea ratei inflației", a precizat Cristi Spulbăr, profesor în cadrul Facultății de Economie și Administrarea Aface-' rilor din cadrul Universității


Jtt.                       ifciaB ifeliiișiji

stabilite prin contractele de credit, despre noile rate, lunare țle plată, maimici decât în trimestrul sau semestrul trecut,..ajustate. Ou .ditninua-re.a RțiBOR.

. l’e viitor, dacă scade cererea de bani în economie ROB.OR poate scădea, iar dacă va crește cererea, atunjei indicele care se calculează ca media dobânzilor interbancare ar putea crește din nou, la fel ca anii ante-, viori.

fi' Ui

■ 4


,i|    | p < m i li < ii i ii . i iii i nuli I un m " aCraiova, 200585 Fax: 40251/411561


MUNICIPIUL CRAIOVA PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA Str. A.l. Cuza, Nr. 7 Tel.: 40251/416235 consiliulocal@primariacraiova.ro

w5vw.primariacraiova.ro


DISPOZIȚIA NR

PRIMARULUI MUNICIPIULUI CRAIOVA

Având în vedere Raportul nr. 13245, din 19.03.2019, al Serviciului Circulație pe drumurile publice din cadrul Poliției Locale a Municipiului Craiova și-Raportul nr.           al Direcției Juridice

Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ din cadrul Primăriei Municipiului Craiova prin care se propune trecerea de drept în proprietatea privată a Municipiului Craiova a vehiculul marcarDacia, cu număr de înmatriculare:DJ.88.CTI, serie caroserie:UUlLSDAAH32860397, culoare:galbenă, declarat abandonat conform Dispoziției nr.3362, emisă de Primarul Municipiului Craiova, liber de orice sarcini.

în conformitate cu prevederile art.10, alin (2) din Legea nr.421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenurile aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile art.14, alin (1) din Hotărârea Guvernului nr. 156/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.421/2002;

în temeiul dispozițiilor art.68, alin.(l) coroborat cu art. 115, alin.(l), lit.a din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

DISPUNE


Art.l.Se trece de drept în proprietatea privată a Municipiului Craiova a vehicului abandonat,liber de orice sarcini, marca:Dacia, cu număr de înmatriculare:DJ.88.CTI, serie caroserie:UUlLSDAAH32860397, culoare:galbenă, identificat pe amplasamentul inițial din Bld.Dacia, în zona blocului nr.121, al cărui proprietar este SC.D&D INTERNAȚIONAL SRL, cu sediul în Craiova, str.Frații Golești, nr.9, bl.J9, sc.l, ap.4, Județul Dolj, prin lichidator judiciar Ștefanescu Cristian, cu sediul în Craiova,str A.I.Cuza,nr.l9, bl.Patria, sc.B,et.l, ap.5,Jud. Dolj;

Art.2.Vehiculul trecut în proprietatea privată va fi predat către o unitate de colectare și valorificare a deșeurilor;

Art.3.Suma obținută din valorificarea vehicului se va face venit la bugetul local al Municipiului Craiova;

Art.4.Prezenta dispoziție se va comunica SC.D&D I1NTERNAȚIONAL SRL,cu sediul în Craiova, str.Frații Golești, nr.9, bl.J9, sc.l, ap.4, Județul Dolj, și lichidatorului judiciar Ștefanescu Cristian,cu sediul în Craiova,str.A.I.Cuza,nr. 19,bl.Patria, sc.B, et.l, ap.5, Județul Dolj;

Art.5.Prezenta Dispoziție poate fi atacată la instanța de contencios adminstrativ, în termen de 5 zile de la data comunicării prezentei dispoziti;

Art.6.Poliția Locală a Municipiului Craiova și Direcția Impozite și Taxe, în colaborare cu Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și înmatricularea a Vehiculelor Dolj , vor proceda la radierea vehicului;

Art.7.Serviciul Administrație Publică Locală din cadrul Primăriei Municipiului Craiova, Poliția Locală, a Municipiului Craiova, S.C, R.A.T. S.R.L.Craiova, Direcția Impozite și Taxe, Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și înmatricularea a Vehiculelor Dolj,Direcția Patrimoniu și SC.D&D INTERNAȚIONAL SRL,prin lichidator judiciar Ștefanescu Cristian vor aduce la îndeplinirea prezenta dispoziție.                                                                          1           .

Emisă azi.


PRIMAR,

MihaiTGENOIU

.                 J              P


POLIȚIA LOCALĂ A MUNICIPIULUI

PRLMĂRLA

Bg|| CRAIOVA


CRAIOVA

Str.Dr.Dimitrie Gerota, nr.22

Craiova, Dolj, 200754

E3office@politialocalacraiova.ro

www.poiitialocalacraiova.ro


Tel: +40-251533207 (Luni-Vineri; 08°°-16°°)

Fax: +40-251532717

Tel: +40-251510154 - Dispecerat

Tel: +40-251 -984 Telefonul Cetățeanului

Operator de datercu: caracter personal nr. 3461     -              - _ -Nesecret

Serviciul Circulație pe drumurile publice

Nr.13245 din 19.03.2019

SE APROBĂ,

DireetnKExecutiv OctaviafiSWEESCU r:/       \ \


RAPORT          r

In conformitate cu prevederile Legii nr.l 55/2010, art.7, lit.l și a prevederilor art.8 din Legea nr.421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale, modificată și completată de Legea nr.309/2009, coroborat cu prevederile art.10 din Anexa nr.l a H.G.nr. 156/2003 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr.421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale, vehiculele fără stăpân sau abandonate trec de drept în proprietate Municipiului Craiova, liber de sarcini, conform prevederilor legale.

TEMEI LEGAL:

Potrivit prevederilor Legii nr.l55/2010, art.7, lit.l, în domeniul circulație pe drumurile publice Poliția Locală are următoarele atribuții:aplică prevederile legale privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unităților administrativ teritoriale .

AVÂND ÎN VEDERE:

Prevederile Legii nr.421/2002 regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unităților administrativ teritoriale;

Dispoziția Primarului Municipiului Craiova, nr.3362, din 08.03.2019, prin care vehiculul marca:Dacia, cu număr de înmatriculare:DJ.88.CTI, serie caroserie:UUlLSDAAH32860397, culoare:galbenă stare fizică improprie circulației pe drumurile publice, depozitat la locul special amenajat din incinta S.C. R.A.T. S.IC.L.' Craiova, str.Calea Severinului, nr.23, a fost declarat vehicul abandonat         /ri

Propun emiterea unei Dispoziții a Primarului Municipiului Craiova prinN^LA vehiculul marca.’Dacia, cu număr de înmatriculare:DJ.88.CTI, 'ș.eriA caroserie:UUlLSDAAH32860397, culoare :galbenă, stare improprie circulației pe drumurile publice, depozitat la locul special amenajat din incinta S.C. R.A.T. S.R..L.


MUNICIPIUL CRAIOVA PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA

Str. A.l. Cuza, Nr. 7 Tel.: 40251/416235 Craiova, 200585 Fax: 40251/411561 consiliulocal@primariacraiova.ro www.primariacraiova.roAvând în_vedere Raportul nr. 11497, al Serviciului Circulație pe drumurile publice din cadrul Poliției Locale Craiova și Raportul nr.4thu'lLC, al Direcției Juridice Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ din cadrul Primăriei Municipiului Craiova, prin care se propune declararea ca abandonat pe proprietatea Municipiului Craiova a vehiculul marca.’Dacia, cu număr de înmatricularerDJ. 88.CTI,serie caroserie:UU!LSDAAH32860397, culoare:Galbenă, identificat pe amplasamentul inițial din Bld.Dacia, în zona blocului nr.121, din Craiova.

In conformitate cu prevederile art.4, alin.(2) din Legea nr.421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art.13 din Hotărârea Guvernului nr. 15 6/2003, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.421/2002, precum și coroborat cu prevederile Hotărâri Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.31/2017;

In temeiul art.68, alin.(l) coroborat cu prevederile art.ll5, alin.(l), lit.a din Legea nr.2l5/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

DISPUNE

abandonat vehiculul marca:Dacia, cu numărul de serie caroserie:UUlLSDAAH32860397, culoare:Galbenă,


Art.l.Se declară înmatriculare DJ.88.CTI, identificat pe amplasamentul inițial din Bld.Dacia, în zona blocului nr.l2l, al cărui proprietar este SC.D&D INTERNAȚIONAL SRL, cu sediul în Craiova, str.Frații Golești, nr.9, bl.J.9, sc.l, ap.4,Jud.Dolj,prin lichidator judiciar Ștefanescu Cristian.cu sediul în Craiova, str.A.I.CUZA, nr.19, bl.Patria, sc.B, et.l, ap.5, Jud.Dolj.

Art 2. Serviciul Administrație Publică Locală si Politia Locală a Municipiului

3                                                       2                  3                                                         X

Craiova vor aduce la îndeplinire prezenta dispoziție.

Emisă azi. ' uP7 “■       '


X r am ’>

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a enuv mii u tfJțMW» «Viiirlliniir|îiiflt|.[||l!tli jȘfu           iiiMițlniii

' X*


..„In veddreâzpunerii. în aplicare a prevederilor Legii nr. 42ÎZ2002 privind regimul juridic al vehiculelor abandonate sau fără stapăn pe terenuri


i#


 • - Autoturism marca: Daewoo Cielo, culoare Galbenă, serie caroserie: KLATF19Y150069041;

 • - Autoturism marca: Peugeot, culoare: Albastră, serie caroserie: VF32EHFXF44058992;

-. Autoturism marca: Mercedes, culoare Roșie, Enumăr de înmatriculare DJ.O4.KAP;

 • - Autoturism marca: Audi, culoare, culoareAI-bastră, număr de înmatriculare: 1115.VYE;

 • - Autoturism marca: Dacia, culoare Galbenă, serie caroserie: 877267;

 • - Autoturism marca: Opel, culoare: Albastră, serie caroserie: WOL000073S6008736.


.lt d,........................... iiANi &

și strat nou oe zapada. mlensilicar 1 li-jmpoi>.nu ale vântuuo jHn<i.Mn/i:iii|»i >Hn.w.-liiii fii ițiilîW,i|,W|i^Jfii minr 1 ipiîtiiiî|> diiliiiii 1 It                    «*•' ■ ’• •           ;    .                         .

prânz.                                                                            ........'':Ț                 '                    fe„. ■

......................................... .                                                  ■    . ...   .....                                                                      jțj                                                          Ș

'                                                                            '               sajiindircă';.^^^

ei, ci’scăderile au/început;de

1 prin luiia octombrie, <ăird | nu era nicio discuție' despre' ’ taxa pe lăcomie. Așadar.

1 sunt motive pur economice |, pentru care scade ROBOR și |. dacă iac uităm că el a crescut I când a crescut rata inflației,’ |. observăm că acum s-a di-I minunai odată cu diminua-|. rea ratei inflației", a precizat | Cristi Spulbăr, profesor în |: cadrul Facultății de Econo-|. mie și Administrarea Aface-' riior din cadrul Universității

. B

‘AssfMjriSIlr stabilite prin contractele de credit,, despre noile rate, lu-nare.de plată, mai.,mici decât în trimestrul sau semestrul

. trecut,.ajustate..Lri .diminua.-r.ua.îlpBO.R, ,.-

.Pe. viitor,. dacă scade, cererea de. bani în economie IROB.OR poate scădea, iar dacă va crește cererea, atunjei indicele care se calculează ca media dobânzilor interbancare ar putea crește din nou, la fel ca anii anteriori.


4,

$

ț”’

i^^pâginând.ffomeniului public sau privat al statului ' ori ai unității administrativ teritoriale, se va proceda ‘Lj^yehKule de pe domeniul .public" /având următoamîe date de identificare; ;       <

.Reîiault Laguna, culoare: i^^^^^B565K51'2570334; j^Sf’MftptW^^riâtca: Ford Ghia, culoare: Gri, serie caroserie WFOIXXWPDF1K56O8O;

 • - Autoturism marca: Ford, culoare: Albastră, se-crie Cărțfcer|g^g0AXX6AJAVVY15953;.

 • - Autoturism marca: Hyundai Accent, serie caroserie: KM’HVA3iLPSU07?268;

-■ ..Autoturism marca: Dacia 1 ogan, c. uioaret.Gal-bena,’.cpfe carosei m UU11SDA1P44200155;

■■■. '                                                            '‘fL.     '■

r Autoturism marca: Dacia Logan, culoare: Galbena, serie caroserie UU1LSDAA1132860397;

...... Autoturism marca: Daewoo. Matiz, culoare: Gri, seric caroserie:.U06MF48414DO48216;

- Autoturism marca: Mazda, culoare: Neagră, serie caroserie: JMZBA145201'125328;


In conformitate cu prevederile artl & din Regulamentul privind proceduta.de ridicare, transport și depozitare m.yehiculelor'stațibriiate și parcate neregulamehtarpe domeniul public sau privat al Municipiului Cra'iova aprobat prin HCL nr. 130/2017 -„dacă un vehicul nu este revendicat de proprietar sau deținător legal, după expirarea unui termen de 45 de zile de la data depozitării, Poliția Locală a Municipiului Craiova va iniția procedura instituită de Legea 421/2002, privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate".


1 conttradeschise la băni

eăsbăncile Vor mări comisioanele practicate pentru serviciile ’ ©feritețconsumaloi i'.ni m ll«J           ) >• l:>< < mie ..1 puii > l>

1 !  111 (I In !<!>.,>> I> r III <]< < !.>!( II ! JIU ut ", ,|
MUNICIPIUL CRAIOVA               -

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA

Str. A.l. Cuza, Nr. 7 Tel.! 40251/416235

a, 200585 Fax: 40251/411561 consiliulocal@primariacraiova.ro

___________DISPQ.ZIȚIAJNIC^f'^...... PRIMARULUI MUNICIPIULUI CRAIOVA

Având în vedere Raportul nr.13247, din 19,03.2019, al Serviciului Circulație pe drumurile publice din cadrul Poliției Locale a Municipiului Craiova și Raportul ni-,           , al Direcției Juridice

Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ din- cadrul Primăriei Municipiului Craiova prin care se propune trecerea de drept în proprietatea privată a Municipiului Craiova a vehiculul marca:Dacia, cu număr de înmatriculare:DJ.03.RDO, serie caroserie:877267, culoare:galbenă, declarat abandonat conform Dispoziției nr.3364, emisă de Primarul Municipiului Craiova, liber de orice sarcini.

în conformitate cu prevederile art.10, alin (2) din Legea nr.421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenurile aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 14, alin (1) din Hotărârea Guvernului nr. 156/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.421/2002:

în temeiul dispozițiilor art.68, alin.(l) coroborat cu art.115, alin.(l), lit.a din-Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

DISPUNE

Art.l.Se trece de drept în proprietatea privată a Municipiului Craiova a vehiculul abandonat, liber de orice sarcini, marca:Dacia, cu număr de înmatriculare:DJ.03.RDO, serie caroserie:877267, culoai-emalbenăJde.nfific.at pe amplasamentul inițial din str.Henri Coandă, al cărui proprietar este in, c-u domiciliu în

Art.2.Vehiculul trecut în proprietatea privată va fi predat către o unitate de colectare și valorificare a deșeurilor;

Art.3.Suma obținută din valorificarea vehicului se va face venit la bugetul local al Municipiului Craiova;

Art.4.Prezenta dispoziție se va comunica Dl.Roșu Mircea Augustin, cu domiciliu în Com.Robănești, Sat.Lăcrița Mare, str.Drumul Craiovei, ml86, Județul Dolj;

Art.5.Prezenta Dispoziție poate fi atacată la instanța de contencios adminstrativ, în termen de 5 zile de la data comunicării prezentei dispoziti;

Art.6.Poliția Locală a Municipiului Craiova și Direcția Impozite și Taxe, în colaborare cu Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și înmatricularea a Vehiculelor Dolj , vor proceda la radierea vehicului;

Art.7.Serviciul Administrație Publică Locală din cadrul Primăriei Municipiului Craiova, Poliția Locală a Municipiului Craiova, S.C. R.A.T. S.R.L.Craiova, Direcția Impozite și Taxe, Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și înmatricularea a Vehiculelor Dolj,

Direcția Patrimoniu și Dl.Roșu Mircea Augustin vor aduce la îndeplinirea prezenta dispoziție.

. ■ PRȚMjW

Afihail GWU ....cons.Juriaic u^u^iviauaiina ueca

POLIȚIA LOCALĂ A MUNICIPIULUI CRAIOVA


Tel: +40-251533207 (Luni-Vineri; O8°°-1600)

Fax: +40-251532717

Tel: +40-251510154 - Dispecerat

Tel: +40-251 -984 Telefonul Cetățeanului

Nesecret


Operator de date cu caracter personal nr. 3461 Serviciul Circulație pe drumurile publice Nr.13247 din 19.03.2019

SE APROBĂ,

Director-Eșecutiv Octavian’^ffilÎESCU

RAPORT

în conformitate cu prevederile Legii nr. 155/2010, art.7, lit.l și a prevederilor art.8 din Legea nr.421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale, modificată și completată de Legea nr.3 09/2009, coroborat cu prevederile art.10 din Anexa nr.l a H.G.nr. 156/2003 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr.421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului ori ah unităților administrativ-teritoriale, vehiculele fără stăpân sau abandonate trec de drept în proprietate Municipiului Craiova, liber de sarcini, conform prevederilor legale.

TEMEI LEGAL:

Potrivit prevederilor Legii nr.l55/2010, art.7, lit.l, în domeniul circulație pe drumurile publice Poliția Locală are următoarele atribuții:aplică prevederile legale privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unităților administrativ teritoriale .

AVÂND ÎN VEDERE:

Prevederile Legii nr.421/2002 regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unităților administrativ teritoriale;

Dispoziția Primarului Municipiului Craiova, nr,3364, din 08.03.2019, prin care vehiculul marcarDacia, cu număr de înmatriculare :DJ.03.RDO, serie caroserie:8772'67, culoare:galbenă, stare fizică improprie circulației pe drumurile publice, depozitat la locul special amenajat din incinta S.C. R.A.T. S.R.L. Craiova, str.Calea Severinului, nr.23 a-fost declarat vehicul abandonat.

Propun emiterea unei Dispoziții a Primarului Municipiului Craiova prin care-vehiculul marca:Dacia, cu număr de înmatriculare:DJ.03.RDO, serie caroserie:877267,/, culoare:galbenă, stare improprie circulației pe drumurile publice, depozitat la locul


MUNICIPIUL CRAIOVA PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA

Str. A.l. Cuza, Nr. 7 Tel.: 40251/416235 Craiova, 200585 Fax: 40251/411561 consiliulocal@primariacraiova.ro www.primariacraiova.ro
Având în vedere Raportul nr. 11499, al Serviciului Circulație pe drumurile publice din cadrul Poliției Locale Craiova și Raportul nr.#j%ȘM , al Direcției Juridice Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ din cadrul Primăriei Municipiului Craiova, prin care se propune declararea ca abandonat pe proprietatea Municipiului Craiova a vehicului marcarDacia, cu număr de înmatriculare:DJ.03.RDO, serie caroserie:877267, culoarerGalbenă,identificat pe amplasamentul inițial din str.Henri Coandă, în zona blocului nr.45, sc.B, din Craiova.

în conformitate cu prevederile art.4, alin.(2) din Legea nr.421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art.13 din Hotărârea Guvernului nr. 156/2003, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.421/2002, precum și coroborat cu prevederile Hotărâri Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.31/2017;

în temeiul art.68, alin.(l) coroborat cu prevederile art.115, alin.(l), lit.a din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

DISPUNE

Art.l.Se declară abandonat vehiculul marcarDacia cu numărul de înmatriculareDJ.03.RDO,serie caroserie:877267, cui o are: Galbenă, identificat pe amplasamentul inițial din str. Henri Coandă, în zona blocului nr.45,sc.B, din Craiova, al cărui proprietar este Dl. Roșu Mircea Augustin, cu domiciliu în

Jud.Dolj.

Art.2.Serviciul Administrație Publică Locală și Poliția Locală a Municipiului Craiova vor aduce la îndeplinire prezenta dispoziție.                         .....   0 ,g

Emisă azi. Dcu

/?

PRJ

Mihaf

b


Avizat centru legalitate

Cons.Jurid           lălina Decă

ii.


ăi


SăSsEE^fcl^

MI \H SI RVA


î3Ș4^SșUx


l^CUÎATIE i -


li-


W^f-d 77W;B

ykt

___- _

ifȚ/ '-■'    7 .[gradul, NumîsiWsiSiie^T'r'^'r '■'■■                     rcTTTȚTc'i, -f#

'r d ■CiaiWa?Bemeînl7iirGul^i|j^^^riffiuiild^^fesiM.                        - .......

■ .ĂzLdaf&4?

..■^iȘ;''77SWr:-!r.S».Sfew«fei8sȚs&.^     ■■.,«.; . a'j; ■' ,....., < ■•■ .. ■ -■ .■■--' ■ ■

. C-;;JșfeȘM ■■•. ’’ p';'-..»M*«>-sab șu?!-#«iO Oâ t-vSHÎ VfâO-ȘșAf'da/’^p )’

-1. d¥M v

O^MțgQîiffiPlrireygtrareâ fotd ■gdtf^'Wedr--


in$


B-fariaa.:,\^ț;Oi:;.Ora . d^iOidl;'■':TrindCraiova,...jiide®gijQlj\

din cadrili^ftti|îei' Xogald țâ . MiWkipi-Wî ""■•.


?-:' •' ■ : - -• • >


e'ue^elric ulMiri2â^ifi&OilsiâtăriridS.p

■ îricazaăfi'lîXriffBiri.lĂeuea ■155720 lP.-;‘Si' 'HCL 130/20 T7 ; H.C.L.3 L/2O17;/H77i.L.3'19'/20O9 Mod.cu 233/XGXȘ- .-K-CvL.211/2015; siLegea 448/200^;dispun ridicarea vekiaululur.

■■acdsia;urâ^d:să.fie'trfespdrtai'șî?Ș^8^fe:?&%'e9rffl?' ffîAȚ^iS.®sife?îKisculi^îd®iâl atoeriajaț^âpf?F .sțr.. . ... ._ C^®a'SeverinuItniW'23? ‘"                                  ■’                      L

■ Prezenta dispozițicȚntost înto cilii® în 3 (trei) ^xenipl are.                                  . ' ■■ . • .'•

■'■'P^RiHTyțȘț-ș?;.i;.șJ ip>lJ!,. ......,...,- .-■

•u •,* .<•


/D^.ă'efecW'âreă'proGeddrfl0rBe'tîdi&âreMautbveHouiiîfei-rriarGa-yQMCMațffl>c../.. ■.curioși... / p ■. ririffiaîriculare'' ■' 3 ’ '7' /■■' 7 ■’’"7lâ/fdțaridculuiye^âMMour .■-■■ ;■ ;' -■' -.pentrtft®e‘s^aaispwfiaOrBâ'tepergotegwmmte^d/^/7......<\ 1 "dpcfs^or'ăl-BipiSJvSeria..., în iMifețg-ria                                             :.-

& - ^’i;


‘ :fi®suf8tSftSâ' oțfe®0î^tt^®BpS®rMafâMtettdp@d§a7                                         Ir - 7. ■

:'.giffi^tfȚr-^Mîlă.ȚâțăIoculuide BW^dpgrgfflțTî'<. ;     7

îri situația-adhltării 1 a ifaț® locului către lucrătQripRa&Tr S-RX , â coiitravalorii de ridicare, ■autoreeiii^l'U'l nu inai-este':ririîcaț/h-ariș^..0rtat la locuIMe depdzitaîe.direstr.Calea-Severinului NT.23.

• 7 "••.••>: •:

POisfeQS:ăî;:'Ș^~


U;-p. '7 /     '                  Ani'pîiȘihrdî<.         ■ ?/ ■

' •■? / r Broprietar

-V. - IA < 3/77    -. ; „■ 7    7        ,' .          " 7,


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA POLIȚIA LOCALĂ A MUNICIPIULUI CRAIOVA

Str.Dr.Dimitrie Gerota, nr.22

Graiova, Dolj, 200754


Soffice@politialocalacraiova.ro

www.pditiajocalacraiova.ro


Tel: +40-251533207 (Luni-Vineri; O8°°-1600)

Fax:+40-251532717

Tel: +40-251510154 - Dispecerat

Tel: +40-251 -984 Telefonul Cetățeanului

Operator de date eu caracter personal nr. 3461

Serviciul Circulație pe drumurile publice                               Nesecret

Nr. 331 din 15.02.2019

SOMAȚIE

Dl/Dna Roșu Mircea Augustin, cu domiciliu în (

udtDolj.

Prin prezenta, proprietarul/deținătorul legal al vemcuiuiui marca u aci a, cu nr. ae înmatriculare:DJ.03.RDO, serie caroserie:877267, culoare.’Galbenă, identificat în Craiova pe amplasamentul inițial din Bld.Dacia, în zona bl.45, sc.B, este somat să ia măsurile necesare ca în termen de 5 zile de la primirea prezentei somați să ridice respectivul vehicul de la locul special amenajat din incinta S.C. R.A.T S.R.L din Craiova, str.Calea Severinului, nr. 23.

Vehiculul marca Dacia, cu număr de înmatriculare:DJ.03.RDO, serie caroserie:877267 , a fost ridicat de către S.C. R.A.T S.R.L Craiova la data de 16.06.2018, în baza Dispoziției de ridicare seria RH, nr.0001339, din data de 16.0.2018,emisă de Poliția Locală a Municipiului Craiova - Serviciul Circulație.

în caz contrar vehiculul respectiv va fî considerat fără stăpân / abandonat pe domeniul public și se vor aplica prevederile Legii nr.. 421/2002, republicată, privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului sau al unităților administrativ teritoriale și respectiv ale H.G.nr. 156/2003 de aprobare a normelor metodologice de aplicare a legii sus menționate.

■ Polițist local

plprinol ĂZalia-rin P*’gSCU

'‘T-v>-rr,rmnt-iilp. din nrezentul document au fost prelucrate conform Regulamentului European nr. 679/2016 prrm<dprotecția

. Oficiul poștal., dc.prezentarf


Felul, trimiterii:


Valoare lei


itațj

Confirmare de. Primire (A.R.)

Z      -‘-


H:slW WW


Motb


I , uc.,,,0.01 ui luiuca pornirea J.Destinatar mulat □ Expirat termen păstrare □ Alte motiveSemnătura salariatului predător.........................................

p-N.POȘTAROMÂNĂS.A. 29-1-29 1/3 A4 11
MUNICIPIUL CRAIOVA

. PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA

Str. A.I. Cuza, Nr. 7                 Tel.: 40251/416235

Craiova, 200585___ _ Fax: 40251/411561

consiliulocaig.priniariacralova.ro ~ .     .. .... www.primarlacraiQya.t'o.

Direcția Relații Publice și Management Documente

Serviciul Centrul de Informare pentru Cetățeni și Audiențe

Xr. 2647/                 201.9


PROCES-VERE AL DE AFIȘARE

S-a procedat’ la afișarea adresei nr. 308/07.01.2019, înregistrată la Primăria Municipiului Craiova sub nr, de mai sus, prin care, în conformitate cu Legea nr. 421/2002 privind regimul juridic al autovehiculelor abandonate sau fără stăpân pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului ori ai unității administrativ teritoriale și H.C.L. nr. 130/2017, Poliția Locală a Municipiului Craiova ne solicită publicarea listei care conține astfel de autoturisme, în vederea ridicării acestora, de pe domeniul public.

Afișarea se realizează pentru o perioadă de 30 de zile, începând cu data de 09,01.2019.. la avizierul Primăriei Municipiului Craiova.

DTRE CTOXEXF. CUTTV.


S'nAțSA..,, .■

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) d ijiniv iun o                              (|'«'HiiiW# IWI

și strat nou de zăpadă, intensificări temporare ale vâniufiu.                    ții |]|iȘMm>w> It ipiiiiiâ Ai»ii lltt

prânz.                                                              '     "775

.'...........................................'...................................■ ................. . .... ....


Jn yed0e|7pun.ferii. în aplicare a prevederilor


|r,': Legii nr. 42t/2002 privind regimul juridic al ve-| hjculelor aWdpnate sau fără stapăn pe terenuri


| aparținând domeniului public sau privat al statului

7 ori aKmitatiîadmiiii$trativ.teritoriale,se va proceda

* f : Ix&ftk


I

h^gSj|^^£‘..^^eH|ule de ■ pe domenfuț.pubiîc'


•s


având urmă’o ârele date de identificare: ;

.Refiault Laguna,, culoare:

,^^^^^B5B5K5Î257O334;  -  ■

Ghia, culoare: Gri, se- ■ ne caroserie WFpFXXWPDF1K56080;

 • - Autoturism marca: Ford, culoare: Albastră, se-

7;riecârbsbfie|^©AXX6AJAVyY.15953/

 • - Autoturism marca: Hyundai Accent, serie

■■ ;carbserteWMHVÂ3iLPSU079268; ■ ■

b ,Autp,ui ism maica: Dacia 1 ogan, culoare:,Gab

: yjenăf5eri&.țarosenc. U01LSDÂ1P44200155;

■ i 'WoiuriSm marca: Dada Logan, culoare: Gab bep,a, sene * arosei ierUU 1LSDAAH32860397;

. - Autoturism m.ațca: Daewoo Matiz, culoare: Gri, serie caroserîe:.Up6MF48414DO48216;.

 • - Autoturism marca: Mazda, culoare:. Neagră,

serie caroserie: JMZBA145201125328;


 • - Autoturism marca: Daewoo Cielo, culoare Galbenă, serie caroserie: KLATF19Y15D069041;

 • - Autoturism marca: Peugeot, culoare: Albastră, serie caroserie: VF32EHFXF44 058992;

hț - Autoturism marca: Mercedes, culoare Roșie, umăr de înmatriculare DJ.04.KAP;

 • - Autoturism marca: Audi, culoare, culoareAI-bastră, număr de înmatriculare: B.15.VYE;

 • - Autoturism marca: Dacia, culoare Galbenă, serie caroserie: 877267;

 • - Autoturism marca: Opel, culoare: Albastră, serie caroserie: WOL000073S6008736.


MW®>:7 • •

llSANI S

••• • MW>

șaginaucymocAiipopulați-,.....

ei, ci scăd(:ri!basi.îjic<':ptîț:<i(: prin luna octombrie, când nu era nicio discuție despre'; taxa pe lăcomie. Așaidar,' sunt motive pur economice , pentru care scade !' OBOR și dacă ne uităm că el a crescut f când a crescut rata inflației, ■:S. observăm că acum s-a di-minunat odată cu diminuarea ratei inflației", a precizat Cristi Spulbăr, profesor în cadrul Facultății de Economie și Administrarea. Afacerilor din cadrul Universității


•>
OIhI

'Voci^i/m^

stabilite prin contractele de credit, despre noile rate, lu-nare.de plată, mai ,mici decât

în trimestrul sau semestrul

trecut, ajustate jir.diminua.-

ica ROBOR, "ț../;'"

. . I’e.. viitor, .dacă scade.

cererea de. bani în economie .ROBOR poate scădea, iar dacă va clește cererea, atunci indicele care se cal-               ț

culează ca media dobânzilor             ;

interbancare ar putea crește              ;■

din nou, la fel ca anii riori.


ante-.


!■


în conformitate cu prevederile art.T6 din Regulamentul privind prOcedura.de ridicare, transport și depozitare a-:vchiculelor staționate și parcate neregulapiehtai^pe domeniul public sau privat al Municipiului Crâîova aprobat prin HCL nr, 130/2017 -„dacă un vehicul nu este revendicat de proprietar sau deținător legal, după expirarea unui termen de 45 de zile de la data depozitării. Poliția Locală a Municipiului Craiova va iniția procedura instituită de Legea 421/2002, privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate".contUll deschise la11 iui ’i'   ■ >’< io | ■ i <. nrinu< <

că băncile vor mări n nu- u i> I. J ’ ■* >        ' iîm ''vi> nu

li i ll i > r i iu iii i l < I

li ii i d ■ i ,1 I o <i i li i   c ru d<    11  ii ii 1 un  ii< *


tiMUNICIPIUL CRAIOVA PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA Str. A.l. Cuza, Nr. 7 Tel.: 40251/416235 Craiova, 200585 Fax: 40251/411561 consiliulocal@primariacraiova.ro www.primariacraiova.ro


7    “                    7 DISPOZIȚIA NR.                        ~~

PRIMARULUI MUNICIPIULUI CRAIOVA

Având în vedere Raportul nr.13248, din 19.03.2019, al Serviciului Circulație pe drumurile publice din cadrul Poliției Locale a Municipiului Craiova și Raportul nr. ^c^l^cî'3, al Direcției Juridice Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ din cadrul Primăriei Municipiului Craiova prin care se propune trecerea de drept în proprietatea privată a Municipiului Craiova a vehiculul marca:Peugeot cu număr de mmatriculare:DJ.29.KIA, serie caroserie:VF32EHFXF44058992, culoare:albastră, declarat abandonat conform Dispoziției nr.3360, emisă de Primarul Municipiului _ Craiova, liber de orice sarcini.

In conformitate cu prevederile art.10, alin (2) din- Legea nr.421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenurile aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile art.14, alin (1) din Hotărârea Guvernului nr.156/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.421/2002;

In temeiul dispozițiilor art.68, alin.(l) coroborat cu art.115, alin.(l), lit.a din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

DISPUNE'

Art.l.Se trece de drept în proprietatea privată a Municipiului Craiova a vehiculul abandonat, liber de orice sarcini, marca:Peugeot, cu număr de înmatriculare:DJ.29.KIA, serie caroserie::VF32EHFXF44058992, culoare:albastră,identificat pe amplasamentul inițial din Bld.l Mai, al cărui proprietar este Dl.Popescu Gheorghe, cu domiciliu în                                    l

Vâlcea;

Art.2 .Vehiculul trecut în proprietatea privată va fi predat către o unitate de' colectare și valorificare a deșeurilor;

Art.S.Suma obținută din valorificarea vehicului se va face venit la bugetul local al Municipiului Craiova;

Art.4.Prezenta dispoziție se va comunica Dl.Popescu Gheorghe, cu domiciliu în Com Lungești, Sat.Lungești, Județul Vâlcea;

Art.S.Prezenta Dispoziție poate fi atacată la instanța de contencios adminstrativ, în termen de 5 zile de la data comunicării prezentei dispoziti;

Art.6.Poliția Locală a Municipiului Craiova și Direcția Impozite și Taxe, în colaborare cu Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și înmatricularea a Vehiculelor Dolj . vor proceda la radierea vehicului;

Art.7.Serviciul Administrație Publică Locală din cadrul Primăriei Municipiului Craiova, Poliția Locală a Municipiului Craiova, S.C. R.A.T. S.R.L.Craiova, Direcția Impozite și Taxe, Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și înmatricularea a Vehiculelor Dolj, Direcția Patrimoniu și Dl.Popescu Gheorghe vor aduce la îndeplinirea prezenta dispoziție.

Emisă azi. . o "2<9 /

...... //

Cons.Juridic Daufa /dădălina Decă

POLIȚIA LOCALĂ A MUNICIPIULUI CRAIOVA

PRIMĂRIA   Str.Dr.Dimitrie Gerota, nr.22

M CRAIOVA  c^ova, D°lj, 2W7Ș4

'          ’                  Moffice@pohtialocalacraiova.ro

www.politialocalacraiova.ro


Tel: +40-251533207 (Luni-Vineri; 08oo-16o°) Fax: +40-251532717

Tel: +40-251510154 - Dispecerat

Tel: +40-251 -984 Telefonul Cetățeanului

Nesecret


Operator de date cu caracter personal nr. 3461 Serviciul Circulație pe drumurile publice Nr.l3248din 19.03.2019

SE AEROBĂ,

Diye'ctjpxE'ie.cutiv Octav/âyh^TEEȘ CI


RAPORT

în conformitate cu prevederile Legii nr.155/2010, art.7, lit.l și a prevederilor art.8 din Legea nr.421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale, modificată și completată de Legea nr.3 09/2009, coroborat cu prevederile art.10 din Anexa nr.l a H.G.nr. 156/2003 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr.421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale, vehiculele fără stăpân sau abandonate trec de drept în proprietate Municipiului Craiova, liber de sarcini, conform prevederilor legale.

TEMEI LEGAL:

Potrivit prevederilor Legii nr.l55/2010, art.7, lit.l, în domeniul circulație pe drumurile publice Poliția Locală are următoarele atribuții:aplică prevederile legale privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unităților administrativ teritoriale .

AVÂND ÎN VEDERE:

Prevederile Legii nr.421/2002 regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unităților administrativ teritoriale;

Dispoziția Primarului Municipiului Craiova, nr,3360, din 08.03.2019, prin care vehiculul marca:Peugeot, cu număr de înmatriculare :DL29.KIA, serie caroserie:VF32EHFXF44058992, culoare:albastră, stare fizică improprie circulației pe drumurile publice, depozitat la locul special amenajat din incinta S.C. R.A.T. S.R.L. Craiova, str.Calea Severinului, nr.23, a fost declarat vehicul abandonat            ?'

Propun emiterea unei Dispoziții a Primarului Municipiului Craiova prin/cjâre vehiculul marca:Peugeot, cu număr de înmatriculare :DJ.29.KIA, serie caroserie:VF32EHFXF44058992, culoare: albastră, stare improprie circulației pe-drumurile publice, depozitat la locul special amenajat din incinta S.C. R.A.T. S.R2L-:


MUNICIPIUL CRAIOVA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA

Str. A.l. Cuza, Nr. 7 Tel.: 40251/416235 Craiova, 200585 Fax: 40251/411561 consiliulocal@primariacraiova.ro www.prirnariacraiova.ro


----------    - DISPOZIȚIA NR. ^^'^-

PRIMARULUI MUNICIPIULUI CRAIOVA

Având în vedere Raportul nr.11500, al Serviciului Circulație pe drumurile publice din cadrul Poliției Locale Craiova și Raportul nr.        , al Direcției Juridice

Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ din cadrul Primăriei Municipiului Craiova, prin care se propune declararea ca abandonat pe proprietatea Municipiului Craiova a vehiculul marca:Peugeot, cu număr de înmatriculare:DJ.29.KIA, serie caroserie: VF32EHFXF44058992, culoare:Albastră, identificat pe amplasamentul inițial din Bld.l Mai, Craiova.

A

In conformitate cu prevederile art.4, alin.(2) din Legea nr.421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art.13 din Hotărârea Guvernului nr. 156/2003, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.421/2002, precum și coroborat cu prevederile Hotărâri Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.31/2017;

în temeiul art.68, alin.(l) coroborat cu prevederile art.115, alin.(l), lit.a din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

DISPUNE

Art.l.Se declară abandonat vehiculul marca:Peugeot, cu numărul de înmatriculareDJ.29.KLA,serie caroserie: VF32EHFXF44058992, culoare: Albastră, identificat pe amplasamentul inițial din Bld.l Mai, al cărui proprietar este Dl. Popescu Gheorghe, cu domiciliu în Com.Lungești, Sat.Lungești, Jud.Vălcea.

Art2.Serviciul Administrație Publică Locală și Poliția Locală a Municipiului Craiova vor aduce la îndeplinire prezenta dispoziție.                          q n _ > a

Emisă azi A-4b O br   <

.< .. X7 ■


' -"’'"'■ "'■■A -'" ■"'■> ?? 'A/•.-.:’■■<; • - ' / '''' ' MARn:

”                               .■■ ■■<.//;..■■ ■■                    ' A, m...     . AA0A.A'

■■ k-

/{F .- a.";- ■        -.■ -' i ă ■- ■■ .                      ' ■■'■■ ':      - ■ ■                                   E

-1.1 An -n-ă ---t-. -■nu. n.;., -■■ .. - -               -                 .-          " ■       ..".-< .'■■'.

i^^^g^<gD;D.jnjio®KW/RWicARE.     .       ' ■-<-

' V” “ “A"' J/                                       ' ~~ ' ' -1’*            ■         5- • '                 _ __ S'"* ' " '

Luna.-           :A/a.șZiuaO'-, OraC-/ - J ., îiTCraiQya. județul Dolj;-.

;3


t^MftMffical|^O^^Ș^^^^^0W5^\~pW:P^âruî¥olîțîeiE6CătemMuaicipiului'

; ri'A-C-;.'.'                         Prenume) . .... . ,       ...                                                               ..

)(^^gyșhȘ|WîdiuECriȚad^^^^^^^^MftpilhWe¥z>'hri/, ■        A.£uăds-- A-'AR îsa--

'.' A;y ■i^&datazdenam^^^^tt^ialMi^MbWlia^ . iu             . ,., .-’-. ^^-cUjbuOftfl/^

întWr^tf./resțe:.dtfMjOMe^anigritarpe

F ap tâ

'aj :S--■ Mențiuni; -pmri^                                  'ț'M' Iz______

..' ■ . șQaȘ^riț^fi; r-A-v'- ■/'■■:' '    ■■■/.: u ■:■ ■       -                      XF - ' ■■ ':

I ‘


z*.


1

Mențiuffiî|^               yvizi^ild.rțpe ' .■ vehicul .;■ rri ■ 'mofiftțM--reohstâtărip"faptei'?;__________

:ZW       W-F


t v| <                                                             ________________

i -- ^■y ■^■■■■-^ --

• |’. în baza.ârt. 7, lit h șr k-din Legea 155/2010 si’ art..‘97 alin, ■ 1, (Eit d, din OitlG. 195/2002 Rep., coroborat '-cu ■art.II- din H.G.nr;965/2016 și. HCLnr, 13.0/20-17, .dispun ridicarea vehiculului stationat nereguiă-riemahre ăutospcctafe pentru' ridicat’de -cătreddcAvriAL cadrul'- RA.T'SRL,'■'acesta:urinâria să j fie transpbriâfdr'âepokitat-'K.Ă&âîui RAT SRBjWOiffăpeciâF'afiiefrrobxo.-.'Qpxzennnlui;'Nr.23: .-' Prezentăfffispdziție a-fost întocmită în 3-(trei); exemplare.

•i;-, .

v.                  Boli tist Local ■                                                                               ..

iĂ ' A ■                                 A> v •    >                                                                                                      •                                                                                                                                                        ••         _

■F '                                                                             < -r /: "■.“'?

î|.-Pupă eff          _                                                                                  ___3 cu nr, - de

q.înmatriculare;,          a.;.;,,..,.    . la .fața locului s-a prezentat proprietâruj/uți-lizat.orul vehiculului-pentru

7y oare . ș^’WfpU^rifficăred*'îh'': persodria Triuimffilur1. '      ' "'/'-■         ■ diâ- .' - ...

c|; .jud? .;. W. ^<posesor-al- Bl; CLSetia-.^'----u<-fjFp^r :---- ■-.dâre---es'terieuc'o-r.dȚriu-es'te;<-dWctyf.d(ț ș$j: cdsuți^are^^            reprezintă conțiOâi'&arear.pperațitmii.deridicăre/ achit^frișcMM^Ffe aq/ifttși'ttiațiă achitării iâ: fațadaCȚj..lpi'cartare ludfăSjțirJLÂ.^'$,|LL , ă^c.onțr avă lorii de ridicare,

■Am primit. ■      .                .....

, . Proprietar /Deținător legal/utilizator vehicul ■-#


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA POLIȚIA LOCALĂ A MUNICIPIULUI CRAIOVA

Str.Dr.Dimitrie Gerota, nr.22

Craiova, Dolj, 200754

E3office@politialocalacraiova.ro www.politialocalacraiova.ro


Tel: +40-251533207 (Luni-Vineri; O8°°-1600)

Fax: +40-251532717

Tel; +40-251510154 - Dispecerat

Tei: +40-251 - 984 Telefonul Cetățeanului

Operator de date cu caracter personal nr. 3461 Serviciul Circulație pe drumurile publice Nr. 331 din 14.02.2019

Nesecret


SOMAȚIE

Dl/Dna Popescu Gheorghe, cu domiciliu în Com.I

Prin prezenta proprietarul/deținătorul legal al vehiculului marca:Peugeot, cu număr de înmatriculare:DJ.29.KIA, serie caroserie: VF32EHFXF44058992, culoare:AIbastră, identificat pe amplasamentul inițial din Craiova, Bld. 1 Mai, este somată să ia măsurile necesare ca în termen de 5 zile de la primirea prezentei somați, să ridice respectivul vehicul de la locul special amenajat din incinta S.C. R.A.T. S.R.L.Craiova, str,Calea Severinului, nr.23.

Vehiculul marca Peugeot, cu număr de înmatricularea:DJ.29.KIA, serie caroserie: VF32EHFXF44058992, culoare:Albastră, care fost ridicat, de către S.C. R.A.T S.R.L Craiova la data de 03.01.2018, în baza Dispoziției de ridicare seria RO, nr.0001312, din data de 03.01.2018, emisă de Poliția Locală a Municipiului Craiova - Serviciul Circulație.

In caz contrar vehiculul respectiv va fi considerat fără stăpân /abandonat pe domeniul public și se vor aplica prevederile Legii nr.421/2002, republicată, privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului sau al unităților administrativ teritoriale și respectiv ale H.G.nr. 156/2003 de aprobare a normelor metodologice de aplicare a legii sus menționate,

Polițist local

Florinei Valeriu Popescu

"Informațiile din prezentul document au fost prelucrate conform Regulamentul European nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în- ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind litera circulație a acestora"’

Oficiul poștal, da prezentare

Data prezentării trimiterii poștale ..

Felul trimiterii:............................


• Valoare leiRamburs lei........................

.. PâpeSGy


^șȚS^/ÎOol ' C-lgto la-tig/A^Tq

Destinatar trimitere:——====2±w^ndeft^âjn[

A șp înapoia la expeditor


Str.


SI.


Et.


(nume.și prenume, denumirea)


Nr.


Sc.


Ao............Cod oosialMo

““"Semnătura salariatului predător


□ Adresă insuficientă □ Destinatar necunoscut □ Destinatarul refuză primirea □.Destinatar mutat □ Expirat termen păstrare □ Alte motive ..J........................

' '                                                                                                                                       j    p.N. POȘTA ROMANĂ S.A. 29-1-29-ț/3 A4t1MUNICIPIUL CRAIOVA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA

Str. AJ. Cuza, Nr. 7                Tel.: 40251/416235

Craiova, 200585                  Fax: 40251/411561

- ~z_ wji^lititoeal@prirnaî‘fâfejfșilova.i'o

...............,www. p ri m ari acr.ai.pya. ro..........

Direcția Relații Publice și Management Documente

Serviciul Centrul de Informare pentru Cetățeni și Audiențe Nr, 2647/ S       201.9


INTRARE


PROCES-VERB AL DE AEIȘARE

S-a procedat la afișarea adresei nr. 308/07.01.2019, înregistrată la Primăria Municipiului Craiova sub nr. de mai sus, prin care, în conformitate cu Legea nr. 421/2002 privind regimul juridic al autovehiculelor abandoflate sau fără stăpân pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unității administrativ teritoriale și H.C.L. nr. 130/2017, Poliția Locală a Municipiului Craiova ne solicită publicarea listei care conține astfel de autoturisme, în vederea ridicării acestora de pe domeniul public.

Afișarea se realizează pentru o perioadă de 30 de zile. începând cu data de 09.01.2019. la avizierul Primăriei Municipiului Craiova.

DIRE CTOX^XECRTEV

ȘT

O

ȘTîASt A.

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis wn <>uUwnW'ii iiw#]i(iiijBtȘți ijffiiitfi'i!iji&ii'll;iMiiiij(îî|ițîi|ii

" și strat nou de zăpadă, intensificări tompofiiru ,-jlp vAnlutw.                                  mum              !♦

...........prânz.gg


■Jn veddreăyțtun.erii. în aplicare a prevederilor Lecjit nr. 4'2.iÎ2dO2 privind regimul juridic al vehiculelor abandonate sau fără stapăn pe terenuri


&v.


.țt.

14'


•y,

I;

|-^pă,fțihând dotoenjuiui public sau privat al statului țâl-i^ilauradntînisttativ teritoriale, se va proceda de pe domeniul’.pubiic", ^wâttdtttmă^rarele date de identificare;

Retiault Laguna, culoare: ^wOB565K5,K7034: ' țț? / 'v' ? 'JWtoiunsm m<ițța: Ford Gbia, culoare: Gri, sene caiosorio WFOFXXWPDF1K56080;

 • - Autoturism marca: Ford, culoare: Albastră, se-;riecărbsbri^^AXX6AJAWX15953;- .

 • - Autoturism marca; Hyundai Accent, serie caroserie: KMlIVA31LPSU079268;

^Autoturism marca: DariaLogan,culoare Gal-UlJlWlP4d00Î:55; "" ■

Âh'toturism marca: Dacia Logan, culoare: Galbenă, s^rîe iraroserie-UUl LSDAAH32860397;

■ .Âuțpturișrtr rh.ațca: Daewoo Matiz, culoare: Gri,-serie caroserie:.UU6MF48414DO48216;

- Autoturism marca: Mazda, culoare: Neagră, serie caroserie: JMZBA145201.125328; • - Autoturism marcat Daewoo Cielo,. culoare Galbenă, serie caroserie: KLATF19Y15D069041;

 • - Autoturism marca: Peugeot, culoare: Albastră, serie caroserie: VF32EHFXF44058992;

 • - Autoturism marca: Mercedes, culoare Roșie,

  - ■ ■ - •

  w Jlfpumăr de înmatriculare DJ.04.KAP;

  • - Autoturism marca: Audi, culoare, culoareAI-bastră, număr de înmatriculare: B.15.VYE;

  • - Autoturism marca; Dacia, culoare Galbenă, serie caroserie; 877267;

  • - Autoturism marca; Opel, culoare: Albastră, serie caroserie: WOL000073S6008736.


Iii conformitate cu prevederile art.16 din Regulamentul privind proceduFa.de ridicare, transport și depozitare a«.yefiiculelpr ’stațibnate și parcate neregulapehtar-’pe domeniul public sau privat al Municipiului Crâiova aprobat prin HCL nr. 130/2017 -„dacă un vehicul nu este revendicat de proprietar sau deținător legal, după expirarea unui termen de 45 de zile de la data depozitării, Poliția Locală a Municipiului Craiova va iniția procedura instituită de Legea 421/2002, privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate"

^Nlj ABit# '

.• M iii Biișwttiih.ifflS                                 '

stabilite prin contractele de credit;, despre noile rate, lu-■nare.de plată, mai mici decât în trimestrul sau semestrul

. trecuț,..ajustate cu .diininua- . rea RQI>OR.. .. .

.. Pe viitor, dacă scade, cererea de. bani în economie ROBOR poate scădea,

3!!!" ■j',l>tȘ''.

s ăy n d u c ă’jm țppl W p.o p ulațpT’’ ei, el scăderiie ;iu încejiiit de prin luna octombrie;! când nu era nicio discuție" deăpîetaxa pe lăcomie. A'îaclaf, sunt motive pur economice pentru care scade ROBOR și dacă ne uităm că el a crescut când a crescut rata inflației, observăm că acum s-a di-minunal odată cu diminua- iar dacă va crește cererea, atunci indicele care se calculează ca media dobânzilor intefbancare ar putea crește din nou, la fel ca anii ante-, riori.


rea ratei inflației", a precizat Cristi Șpulbăr, profesor în cadrul Facultății de Economie și Administrarea Afacerilor din cadrul Universității
j£ț;,

I

B

ă

£> tohtuil drsclnse la bănci. „Veți vedea "în pe fW&băricile Vor mări comisioanele prad


co

r> ro ,

tj o


* Referitor la „taxa pe lăcomie" introdusă de stat către bănci s . t, sub forma unui procent din cifia de,afaceri î,n cazidîn care, t sROBOR la 3 luni și la 6 luni depășește anumite’tnarje, prb-^ ; iesorul unțver ii» (ir.l. puitor mai pienz.il ■ 1 bannli

costurile i I I (      < 1 1 i 1 i 1 1            1 t 11 I 1 K iu fu <

‘                        -j.... U *      _ —! —                | .....              ..j,

n 1 'i< i<

lu h ] < 1.1111 -ir.......

’ n" . i


---- ț -aMî^

r este'Vorba,d< n . '.>•   11 < r din c.i i.'iriuri s.iu

**' b**           c'ea tri pefioîfda’urrnătoa

1 (l 111

Iii (llî

( I 11 I


.k 'II 10I1    11 mu I III dr ' 11 |( II b i

1 f < 1 ll dl I 11/ \

~S?£%S&                MUNICIPIUL CRAIOVA


r              PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA

4* I         Str. A.l. Cuza, Nr. 7 Tel.: 40251/416235

,          Craiova, 200585 Fax: 40251/411561

consniulocal@primariacraiova.ro www.primariacraiova.ro

' ; •'v               ’ DISPOZIȚIA             “■

PRIMARULUI MUNICIPIULUI CRAIOVA

Având în vedere Raportul nr. 13246, din 19.03.2019, al Serviciului Circulație pe drumurile publice din cadrul Poliției Locale a Municipiului Craiova și Raportul nr.f^U'/Jc/yf al Direcției Juridice Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ din cadrul Primăriei Municipiului Craiova prin care se propune trecerea de drept în proprietatea privată a Municipiului Craiova a vehiculul marca:Mercedes, cu număr de înmatriculare:DJ.04.KAP, serie caroserie:WDB60137710715774, culoare:roșie, declarat abandonat conform Dispoziției nr.3363, emisă de Primarul Municipiului .Craiova, liber de orice sarcini.

In conformitate cu prevederile art.10, alin (2) din Legea nr.421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenurile aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile art.14, alin (1) din Hotărârea Guvernului nr.156/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.421/2002;

în temeiul dispozițiilor art.68, alin.(l) coroborat cu art.115, alin.(l), lit.a din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

dispune’

Artl.Se trece de drept în proprietatea privată a Municipiului Craiova a vehiculul abandonat, liber de orice sarcini, marca:Mercedes, cu număr de înmatriculare:DJ.04.KAP, serie caroserie:WDB60137710715774, culoare:roșie,identificat pe amplasamentul inițial din str.Henri Coandă, al cărui proprietar este Dl.Stan Gheorghe, cu d

Dolj;

Art.2.Vehiculul trecut în proprietatea privată va fi predat către o unitate de colectare și valorificare a deșeurilor;

Art.S.Suma obținută din valorificarea vehiculul se va face venit la bugetul local al Municipiului

' Craiova;

Art.4.Prezenta dispoziție se va comunica Dl.Stan Gheorghe.cu domiciliu în Craiova, str.Coșuna, nr.83, Județul Dolj;

Art.S.Prezenta Dispoziție poate fi atacată la instanța de contencios adminstrativ, în termen de 5 zile de la data comunicării prezentei dispoziti;

Art.6.Poliția Locală a Municipiului Craiova și Direcția Impozite și Taxe, în colaborare cu Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și înmatricularea a Vehiculelor Dolj , vor proceda la radierea vehicului;

Art.7.Serviciul Administrație Publică Locală din cadrul Primăriei Municipiului Craiova, Poliția Locală a Municipiului Craiova, S.C. R.A.T. S.R.L.Craiova, Direcția Impozite și Taxe, Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și înmatricularea a Vehiculelor Dolj, Direcția Patrimoniu și Dl.Stan Gheorghe vor aduce la îndeplinirea prezenta dispoziție.

Emisă azi. , o R . rAO / 9

PRIMAR,

MihâilMENOIU

R,

ESCU

Avizat/^entru legalitate

Cons.Juridic Laura Mădălina Decă

POLIȚIA LOCALĂ A MUNICIPIULUI CRAIOVA


Tel: +40-251533207 (Luni-Vineri; 0 800-16°0)

Fax:+40-251532717

Tel: +40-251510154 - Dispecerat

Tel: +40-251 - 984 Telefonul Cetățeanului

Operator de date cu caractempersonalnr. 3461

Serviciul Circulație pe drumurile publice

Nr.13246 din 19.03.2019

SE APROBĂ,

DirecferPSecutiv

Octaviâri/l^^^plEȘCU

RAPORT

în conformitate cu prevederile Legii nr. 155/2010, art.7, lit.l și a prevederilor art.8 din Legea nr.421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale, modificată și completată de Legea nr.309/2009, coroborat cu prevederile art.10 din Anexa nr.l a H.G.nr. 156/2003 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr.421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale, vehiculele fără stăpân sau abandonate trec de drept în proprietate Municipiului Craiova, liber de sarcini, conform prevederilor legale.

TEMEI LEGAL:

Potrivit prevederilor Legii nr.l55/2010, art.7, lit.l, în domeniul circulație pe drumurile publice Poliția Locală are următoarele atribuții:aplică prevederile legale privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unităților administrativ teritoriale .

AVÂND ÎN VEDERE:

Prevederile Legii nr.421/2002 regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unităților administrativ teritoriale;

Dispoziția Primarului Municipiului Craiova, nr,3363, din 08.03.2019, prip-care vehiculul marca:Mercedes, cu număr de înmatriculare:Dj.04.KAP, serie caroserie:WDB60137710715774, culoare:roșie, stare fizică improprie circulației pe drumurile publice, depozitat la locul special amenajat din incinta S.C. R.AiT./ S.R.L. ■ Craiova, str.Calea Severinului, nr.23, a fost declarat vehicul abandonat.
Având în vedere Raportul nr.11498, al Serviciului Circulație pe drumurile publice din cadrul Poliției Locale Craiova și Raportul nr.^i/A-Wj al Direcției Juridice Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ din cadrul Primăriei Municipiului Craiova, prin care se propune declararea ca abandonat pe proprietatea Municipiului Craiova   a   vehiculul marca:Mercedes, cu număr de

înmatriculare :DJ. 04 ,KAP, serie caroserie:WDB60137710715774. culoare:Roșie, identificat pe amplasamentul inițial din str.Henri Coandă, Craiova.

în conformitate cu prevederile art.4, alin.(2) din Legea nr.421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art.13 din Hotărârea Guvernului nr.156/2003, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.421/2002, precum și coroborat cu prevederile Hotărâri Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.31/2017;

în temeiul art.68, alin.(l) coroborat cu prevederile art. 115, alin.(l), lit.a din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

DISPUNE

Art.l.Se declară abandonat vehiculul marca:Mercedes cu numărul de înmatriculareDJ.04.KAP, serie caroserie:WDB60137710715774, culoare.Roșie, identificat pe amplasamentul inițial din str. Henri Coandă, Craiova, al cărui proprietar este Dl. Stan Gheorghe, cu o______________________ .,    ,      _ ud.Dolj.

Art.2.Serviciul Administrație Publică Locală și Poliția Locală a Municipiului Craiova vor aduce la îndeplinire prezenta dispoziție.                          Q a

Emisă azi. O A1 OD ■. aA '/

M

i                                                 Nicc          îscu

Avizat pentru legalitate Cons       t mura NAădălina Decă

Io-lițU. lc^âl|'; 'M'/cv ‘''■■'■■ •' '■•■ ■                             '.■.

. ."' ■% Wf..

■ h .4......

’-li” •••••W:.' •’


SERVICIUL CIRCULAȚIE ' -


ț.


. ■ . -Sera nr.                                -''

; l'.VHs '■'■•,O-. -Hț; O V-U E, A 0-W'-

. y' . I .                ■ '             ■ . ■                                                  ■                                          .■


Cicg':WHICWm4^^K8tAWdN8t%SfiGULAMENTAR .

2 ;A -/pp' -m -.....-                                 : -

.' .' ,Zi.ua:-2.0 ■ Ora:     O - ■',. Ț în'Ctâiovai, județui-Doli.'

... ■ LȘÎițistLpeuM'/' ".', ‘diri.cadrul Politiei'- Locale ă-Muriic-ipAlui - ./ (grăaUii!$unîeisîd?rdhiinie): ’j                   ■'.                                     ■ •■•--X:-.' ■        -ri'7 :■ -u -4'            ■•'■ ’-’V1.:'

CraiovaȚ'ServibtuI Cifc-ulăririȚ-e Drumurile PublicA/'-'

u ' AziMtâ de măr§ftyamtcbhriătariUă'’^fefti^feiimfeAii^"M/4CĂ-4)       3 cu' nuinătuT-de.

înmatriculareAAb -. <5 .'B ” ^~^este' staționat riefegukmentâr'peAffi^VgVuț^hM^^lS^d^m 1 da săWriță^^ pMv^riltă de'art.ț/^.11^;.'   ■ -.' din

’. '■                                art- '                 /• din flq fj

Mențiuni privind ■ înregistrarea <oto .'S'âu....video

/■ir-.// mvti/.pMur ... C./ -         ■ /                               ~

’Ț


ea .


••Ăi


Mențiuni

. ..privind-:.

.awiil^,:.'. viz

abile-.pe- vehicul-dn momentul-; constatării' -■faptei:-                     M ■

ridriAj

WM

'T/./:.                                                              z■/

m....<V

Mo-mN

■^U/.zefAp-C. '■ ;'                                         ■ < : ■ ■ ■     ■■.■>■

.55?-..   \

... ...../ . ... ........:fy:- '...... .

' 'M -

În bază- ăfri. 7-, îit h și kudin Legeâ..i55^fiPO'siv\ari;' W/âlin.: 1,- Dit' d,- țHn“'fLV.'Cr. 195/2'002 'Rep., tbtobchât -CU- -ărtiîl dină                                              dispun ridicăi-eh. vehiculului mtationât

ieregEdămeri&J''curaufospecialdi-pdhtfu''ridicât de’ cățrc lucrători din/pădriif 'RAT SRL, 'âcMâ'urmând'să Te traMfWtaișidepozitat. lâ sediuKRAT'SJMdmdb&hîspeciâTameÂâjarido.pe Calea Severinului, Nr.23. ’Menfâriispdzițib a-îbst întbcrilită în 3ȚtMȚexenîpiâreC '

Polițist L-tical                                        .       . R1

4/

lupă‘efectuarea 'pi                                                                   ,____________ ,

iinatriclilare-V - ' „■ .twa-tv,Tăiata locului's-ap'reirintât/proprie'tarul/utilizatorul vehicțiiuHiS- pentru areîMaudTspus. 'ridicarea. în .,'petsdăna;■ numitului'/"’-EA/'t -''■D.t'--'' a .-•- -din- . riddm— A-'' -uĂ       ■ /posesor ahBfyGI-Speria- \. ---Nr Țu pare-este de acord / nu este .de acord, '

fMgortareA.cheffijie'lifer<c& reOT&fntă3cdhtravaloâfea/'Qp.erațiuhii 'de ridfChfeȘhchîtâtăpffn’cWărițăM^ piâuutpi/»///./-<■;întbcmiWlâ^ța-IbdiiFufde^eâtiuhufctgteriî' RhTlhfct.:'. "■■ ■' '' ■ TsiȚUafia debitării ia-fața l(ifeUlUtoMd'iucfăteriiiR.A\RSlKDb'hijQritravriidriîrd&ridicare, LioMhâW^LmmaiLstdridieăWâaspcirtâț'Tâdoeffl deidepbzitare:'diri'str.'Găiea'Severinului Nr.23.


= a.- autovehiculului riiarca


,■ aur. de


f-i


'o’rițistLbcâî"

< <'Â,ÎV'


Rr


Am primit

Proprietar /Deținător Tegăl/utilizator vehicul.


■4,MUNICIPIUL CRAIOVA PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA

Str. AJ. Cuza, Nr, 7                 Tel.: 40251/416235

Craiova, 200585___________________________' Fax: 40251/411561

consiliulotoaligprimariâcraiova.ro

...... . wwvy.prir^


Direcția Relații Publice și Management Documente

Serviciul Centrul de Informare pentru Cetățeni și Audiențe Nr, 2647/ .f        2019

POLIȚIA LOCALA CRAIOVA I

INTRARE      ,


PROCES-VERB AL DE AFIȘARE

S-a procedat la afișarea adresei ur. 308/07.01.2019, înregistrată la Primăria Municipiului Craiova sub nr. de mai sus, prin care. în conformitate- cu Legea nr. 421/2002 privind regimul juridic al autovehiculelor abandonate sau tară stăpân pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului ori ab unității administrativ teritoriale și H.C.L, nr. 130/20'17, Poliția Locală a Municipiului Craiova ne solicită publicarea listei care conține astfel de autoturisme, în vederea ridicării acestora de pe domeniul public.

Afișarea se realizează pentru o perioadă de 30 de zile, începând cu data de 09.01.2019. la avizierul Primăriei Municipiului Craiova.

'    . . --Phaf ■'-

Oficiul . poștal de prezentare

Data prezentării trimiterii poștale ...................


Felul, trimiterii:


Valoare lei


Ramburs lei


Greutate,.............i '

.     -SQ2.\//auL QjRCkJL4-7?E>4<J>&Destinatar trimitere:

....S/y.eo:£g.z/..e..............

(nume șl prenume, denumirea)


Craiovaj.,,0^! 0R2987884263ț     '


Semnătura salariatului j'JfS


Motivu. i,wi \uouu vOA-Ulf.

□ Adresă Insuficientă □ Destinatar necunoscut □ Destinatarul refuză primirea □ Destinatar mutat □ Expirat termen păstrare □ Alte motive . •                    •                                                                                                                                                     .                                                                              ’                                                                                                                                                                                                              i


p.N. POȘTA ROMANA SA 29-1-23 1/.1A4 (1


f/RAN

Mii

1 ei, Lf scăderile aii început de

 • - Autoturism marcat Daewoo Cielo, culoare Galbenă, serie caroserie: KLATF19Y15D069041 ;

 • - Autoturism marca: Peugeot, culoare: Albas

tră, serie caroserie: VF32EHFXF44O58992;

 • - Autoturism marca: Mercedes, culoare Roșie,

•(

$tfbumăr de înmatriculare DJ.04.KAP;

 • - Autoturism marca: Audi, culoare, culoareAI-bastră, număr de înmatriculare: IL15.VYE;

 • - Autoturism marca: Dacia, culoare Galbenă, -serie caroserie: 877267;

 • - Autoturism marca: Opel, culoare: Albastră, se

rie caroserie: WOL000073S6008736.


. Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a «nu-, wct o «nl^rniwni ’Mii®              *»*tftilll||l|

și strai nou de zfcpadă. intensificări temporare olv vântuhn.                                       ii riftWiijjț

......prânz.                       ,                                                                 ' .......


-Jn yeddreâ ’ puhprii. în aplicare a prevederilor Legii nr. 42îfedo2 privind regimul juridic al vehiculelor abandonate sau fără stapăn pe terenuri Bparananu domcnjulu public sau privat al statului ori al umtatii administrativ teritoriale, se va proceda la ndicdtca 4’Vehicule de pe domenfdl:.public", având th motoarele date de identificare; :


tjo ^AutoiupsiT? maica: Rehault Laguna, culoare: O®WiWwWWB565R512570334; '

, ,   Autoturism marca: FordGhia, culoare: Gri, se

rie cai oser-e WrOfXXWPDHK56080;

 • - Autoturism marca: Ford,culoare: Albastră, se-

; ,rie CârdW^0AXX6AJAWY.15953;

 • - Autoturism marca: Hyundai Accent, serie caroserie: KMI1VA31LPSU079268;

\ ^Autotuiism maica- Dacia Log an, ctiloaret.Gal-behăjAerife Caroserie. UU1LSDA1P44200155;

i Autoturism marca: Dacia Logan, culoare: Galbenă soiic caroseric:UUTLȘDAAH32860397;

 • - Autoturism rfiarca: Daewoo Matiz, culoare: Gri, serie caroserie: Uț)6MF48414DO48216;

 • - Autoturism marca: Mazda, culoare:. Neagră, serie caroserie: JMZBA145201125328;


In conformitate cu prevederile art.î6 din Regulamentul privind procedura de ridicare, transport și depozitare ^vehiculelor. staționate și parcate nereguîațnentar’pe domeniul public sau privat al Municipiului Crâiova aprobat prin HCL nr. 130/2017 -„dacă un vehicul nu este revendicat de proprietar sau deținător legal, după expirarea unui termen de 45 de zile de la data depozitării, Poliția Locală a Municipiului Craiova va iniția procedura instituită de Legea 421/2002, privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate".


....."Vor

.              ....... .. ,.i stabilite prin contractele de           !

prin luna octombuc, când credit,, despre noile rate, lunare de plată, mai.mici decât în trimestrul sau.semestrul trecut, ajustate cu diminua, rea Ro.BOR. ...  ‘

Pe yiitor, dacă scade cererea de bani în economie ROBOR poate scădea, minunat odată cu diminua- iar clacă va crește cererea,


nu era nicio discuție dcSpfe taxa pe lăcomie. :X^daft sunt motive put economice , pentru care scadeiROBOR și dacă ne uităm că ei a crescut când a crescut rata inflației,' observăm că acum s-a di-


rea ratei inflației", a precizat ■f Cristi bpulbăr, profesor în ■g: cadrul Facultății de Econo-H mie și Administrarea Aface-; I' iilor din cadrul Universității

w J|| ■ ■ H 8b ■-I ■ i


în trimestrul sau semestrul


atunci indicele care se calculează ca media dobânzilor intețbancare ar putea crește din' nou, la fel ca nori.
anii ante-


III I

w. gpgl/ ROBOR la 3 luni și la 6 luni dcpășeșteMiumite hiarfe, pio'‘ -fesorul universitar Cristi Spulbăr a ma®precizal că, băncile wofcțranspune acea taxă pc Llcornic. introdusă dgguverhîn imtUnle tUtUn .<>>:■< lin. •ir>iih-t ri< *.i-rvi< ii l . ru n , ii> t.

fcGontun deschise la bSn' i ’ > li ■ > îl-’ i m | . i • < I i ’iiii.,'1< .u-iCckbărieile vor ,nliri coiul ioanele praetriealc perilru serviciile

i .mu.» . MMSMMNMt ■toMRK


t ) ți? W’ fe s I


S

i®- > pkt ii i i i i          ' i i I ix < i iu ,r | ii

[li , w, 11         5 < 'ir t i i i i                                  i itii m '

L < , Iii « ir r il dt | (


■poitâtă u<POLIȚIA LOCALĂ â MUNICIPIULUI CRAIOVA

Str.Dr.Dimitrie Gerota, nr.22

Craiova, Dolj, 200754

SZoffice@politialocalacraiova.ro

-www.politialocalacraiova.ro-------------

Tel: +40-251533207 (Luni-Vineri; 08o°-16°°;

Fax: +40-251532717

Tel: +40-251510154 - Dispecerat

Tel: _+40.-25.1 - 984 Telefon ui. Cetățeanul ui

Operator de date cu caracter personal nr. 3461 Serviciul Circulație pe drumurile publice Nr.12470 din 13.03.2019

NesecretCătre,

Primăria Municipului Craiova Direcția Patrimoniu

Craiova, Str.AXCuza, nr.7

Vă trans^^em Dispozițiile nr.1684, 4498, emise de Primarul Municipiului Craiova,la data de 17.01.2(319, respectiv 02.11.2018, prin care vehiculele marca Volkswagen Golf, cu numărul de înmatriculare GJ.04.RKI și Volkswagen Polo, cu numărul de înmatriculare DJ.12.GRV, declarate abandonate și trecute de drept în proprietatea privată a Municipiului Craiova, liber de orice sarcină și vă rugăm să luați măsurile legale ce se impun.

Anexăm copii ale Dispozițiilor menționate.

Cu stimă,

Șeful Poliției LocaleiCM^^ip^lui Cr^ieva

DirecțSițeg'

Octaviari^^

■C c

Nume si prenume

Funcția

Data

Semnătura

întocmitrFIorinel Valeriu Popescu

Polițist local

13.03.2019

-

VerificatiNicușor Bercea

Șef Serviciu

13.03.2019

Lista de difuzare a copiilor documentului neclasificat nr.12470 dia 13.03.2019

Nr.

Nr. exemplar difuzat

Structura căreia i se distribuie

Nr. file

Nr. fîle/a

■e

1.

Exemplar nr. 1

Politia Locală a Municipiului Craiova

1

2

-

2.

Exemplar nr. 2

-.--. .Primăria Municipului Craiova V Direcția Patrimoniu

1

2

Directă


MUNICIPIUL CRAIOVA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA

Str. A.l. Cuza, Nr. 7 Tel.: 40251/416235 Craiova, 200585 Fax: 40251/411561 consiliulocal@primariacraiova.ro www.primariacraiova.ro


:------------------ ------------- _ DISPOZIȚIA NR.^M-%------------ -------— -- -

PRIMARULUI MUNICIPIULUI CRAIOVA

Avănd în vedere Raportul nr.25"2o//^’GZ al Serviciului Circulație pe drumurile publice din cadrul Poliției Locale a Municipiului Craiova și Raportul nr.                ,al Direcției Juridice

Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ din cadrul Primăriei Municipiului Craiova prin care se propune trecerea de drept în proprietatea privată a Municipiului Craiova a vehiculului marca: VOLKSWAGEN GOLF,cu număr de înmatriculare :GJ. 04.RKI, serie caroserie: WVWZZZlHZSW342806,culoare:ALBASTRA,declarat abandonat conform Dispoziției nr.3 emisă de Primarul Municipiului Craiova,liber de orice sarcini

în conformitate cu prevederile art. 10,alin(2) din Legea nr.421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniulu public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale cu modificările și completările ulterioare,coroborate cu prevederile art. 14,alin. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 156/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.421/2002;

în temeiul dispozițiilor art.68,alin(l) coroborat cu art.ll5,alin.l,lit.a din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală,republicată,cu modificările și completările ulterioare;

DISPUNE

Art.l.Se trece de drept în proprietatea privată a Municipiului Craiova a vehiculului abandonat,liber de orice sarcini, marca:VOLKSWAGEN GOLF,cu număr de înmatriculare: GJ.04.RKI,serie      șasiu:WVWZZZlHZSW342806,culoare:ALBASTRĂ, identificat      pe

amplasamentul din str. AMARADIA,zona CN.ȘTEFAN VELOVAN,al cărui proprietar este Dl.Ilieși Claudiu Marius,cu domiciliu în      ...              _ idețul.Dolj;

Art 2.Vehiculul trecut în proprietatea privată va fi predat către o unitate de colectare și valorificare a deșeurilor;

Art 3.Suma obținută din valorificarea vehiculului se va face venit la bugetul local al

Municipiului Craiova;

Art 4.Prezenta dispoziție se va comunica Dl.Ilieși Claudiu Marius,cu domiciliul în Craiova,str. Independenței,nr. 12,bl,7,sc.3,ap .2 județul Dolj,Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere și înmatriculare a Vehiculelor Dolj,Direcția Taxe și Impozite și SC.RAT SRL Craiova.

Art.S.Prezenta Dispoziție poate fi atacată la instanța de contencios administrativ,în termen d.e 5 zile de la data comunicării;

Art.6.Poliția Locală a Municipiului Craiova și Direcția Taxe și Impozite,în colaborare cu Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere și înmatriculare a Vehiculelor Dolj din cadrul Instituției Prefectului a Municipiului Craiova,vor proceda la radierea vehiculului;

Art.7.Serviciul Administrație Publică Locală din cadrul Primăriei Municipiului Craiova,Poliția Locală a Municipiului Craiova,SC.RAT SRL Craiova, Direcția Taxe și Impozite, Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Imatricularea a Vehiculelor Dolj,Direcția Patrimoniul și Dl.Ilieși Claud^M^^^^r aduce la îndeplinire prezenta dispoziție.               nl CIjT} IS


nr.crt.

denumire bun

serie caroserie

nr. înmatriculare

culoare

Dispoz iția primarului nr.

Valoarea estimată ( lei)

1

autovehicul MAZDA

JMZBA145201125328

NEAGRĂ

5149/2019

451,00

2

autovehicul DAEWOO CIELO

KLATF19Y15D069041

GALBENĂ

5150/2019

436,00

3

autovehicul HYUNDAI

KMHVA31LPSUO79268

ALBASTRĂ

5391/2019

392,00

4

autovehicul FORD

WFOAXXGAJWY15953

ALBASTRĂ

5430/2019

425,00

5

autovehicul VOLKSWAGEN POLO

WVWZZZ6NZ1Y322261

DJ 12 GRV

GRI

4498/2019

397,00

6

autovehicul ALFA ROMEO

ZAR93700003096465

DJ83JOK

GRI

4277/2019

515,00

7

autovehicul FORD GALAXY

WFOGXXPSWGTC41990

GRI

4276/2019

663,00

8

autovehicul DACIA BREAK 1310

UU1R13311W2755601

DJ56APV

GRI

4275/2019

382,00

9

autovehicul DAEWOO MATIZ

UU6MF4841DO59981

DJ 06 TFX

BEJ SATIN

4274/2019

325,00

10

autovehicul TOYOTA CELICA

JT164STJ200009684

GRI

4273/2019

485,00

11

autovehicul DACIA 1310 CLI

B 28 AAE

ALBASTRĂ

4272/2019

382,00

12

autovehicul DACIA

UU1LSDA1P44200155

DJ 09 YPW

GALBENĂ

3567/2019

444,00

13

autovehicul DACIA

UU1LSDAAH32860397

DJ 88 CTI

GALBENĂ

3568/2019

413,00

14

autovehicul DACIA

877267

DJ 03 RDO

GALBENĂ

3364/2019

378,00

15

autovehicul PEUGEOT

VF32EHFXF44058992

DJ 29 KIA

ALBASTRĂ

3360/2019

430,00

16

autovehicul MERCEDES

WDB60137710715774

DJ 04 KAP

ROȘIE

3360/2019

740,00

17

autovehicul VOLKSWAGEN GOLF

WVWZZZ1 HZSW342806

GJ 04 RKI

ALBASTRĂ

1684/2019

411,00

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Gheorghe NEDELESCU