Hotărârea nr. 406/2019

Hotararea Consiliului Local nr. 406


MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR.406

privind încetarea folosinței gratuite asupra terenului situat în municipiul

Craiova, str.Nicolaescu Plopșor, nr.12, de către municipiul Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova și predarea către Mitropolia Olteniei-Arhiepiscopia Craiovei

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 26.09.2019;

Având în vedere referatul de aprobare nr.151509/2019, raportul nr.153889/2019 al Direcției Patrimoniu și raportul de avizare nr.157108/2019 al Direcției Juridice, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ prin care se propune încetarea folosinței gratuite asupra terenului situat în municipiul Craiova, str.Nicolaescu Plopșor, nr.12, de către municipiul Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova și predarea către Mitropolia Olteniei-Arhiepiscopia Craiovei și avizele nr.294/2019 al Comisiei III-Servicii Publice, Liberă Inițiativă și Relații Internaționale, nr.303/2019 al Comisiei I-Buget Finanțe, Studii, Prognoze și Administrarea domeniului și nr.305/2019 al Comisiei V-Juridică, Administrație Publică și Drepturi Cetățenești;

În temeiul art.129 alin.2 lit.c coroborat cu alin.6 lit.a, art.139 alin.3 lit.g, art.154 alin.1 și art.196 alin.1 lit.a din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1.Se aprobă încetarea folosinței gratuite de către Municipiul Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova, asupra terenului în suprafață de 1087 mp., situat în str. Nicolaescu Plopșor, nr.12, identificat în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2.Predarea-primirea, către Mitropolia Craiova- Arhiepiscopia Craiovei, a terenului identificat la art.1, se face în termen de cel mult 30 de zile de la adoptarea prezentei hotărâri.

Art.3. Se împuternicește Primarul Municipiului Craiova să semneze actul adițional la contractul de folosință gratuită a bunului identificat la art.1 din prezenta hotărâre.

Art.4. Pe data prezentei hotărâri, își încetează efectele Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.194/2014.

Art.5.Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Patrimoniu și Mitropolia Olteniei-Arhiepiscopia Craiovei vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR GENERAL,

Gheorghe NEDELESCU

Nicoleta MIULESCU