Hotărârea nr. 405/2019

Hotararea Consiliului Local nr. 405


MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR. 405

privind prelungirea duratei contractului de concesiune nr.125149/28.01.2005 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova și Stelea T. Mariana, medic titular al Cabinetului Medical Individual dr. Stelea T. Mariana

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 26.09.2019;

Având în vedere referatul de aprobare nr.152333/2019, raportul nr.154189/2019 întocmit de Direcția Patrimoniu și raportul de avizare nr.157051/2019 al Direcției Juridice, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ prin care se propune prelungirea duratei contractului de concesiune nr.125149/28.01.2005 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova și Stelea T. Mariana, medic titular al Cabinetului Medical Individual dr. Stelea T. Mariana și avizele nr.294/2019 al Comisiei III-Servicii Publice, Liberă Inițiativă și Relații Internaționale, nr.297/2019 al Comisiei IV-Învățământ, Cultură, Sănătate, Culte, Tineret și Sport, nr.303/2019 al Comisiei I-Buget Finanțe, Studii, Prognoze și Administrarea domeniului și nr.305/2019 al Comisiei V-Juridică, Administrație Publică și Drepturi Cetățenești;

În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.884/2004 privind concesionarea unor spații cu destinația de cabinete medicale, art.108, art.155 alin.5 lit.c, art.354 și art.355 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ;

În temeiul art.129 alin.2 lit. c, coroborat cu alin.6 lit. b, art.139 alin.3 lit.g, art.154 alin.1 și art.196 alin.1 lit.a din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1.Se aprobă prelungirea duratei contractului de concesiune nr.125149/28.01.2005 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova și Stelea T. Mariana, medic titular al Cabinetului Medical Individual dr. Stelea T. Mariana, având ca obiect exploatarea spațiului cu destinația de cabinet medical, în suprafață de 24,15 mp., situat în municipiul Craiova, str. Calea București, bl.N1b, ap.2, pentru o perioadă de 7 ani, 4 luni și 15 zile, începând de la data 03.10.2019, până la data 17.02.2026.

Art.2. Se împuternicește Primarul Municipiului Craiova să semneze actul adițional de modificare a contractului de concesiune nr.125149/2005.

Art.3. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârile Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.238/2004 și nr.85/2006.

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Patrimoniu și Stelea T. Mariana vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ        CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR GENERAL,

Gheorghe NEDELESCU

Nicoleta MIULESCU