Hotărârea nr. 404/2019

Hotararea Consiliului Local nr. 404


MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂRE NR.404

privind prelungirea duratei contractului de asociere nr.42/2013 încheiat între municipiul Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova și Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public și Fondului Locativ Craiova, în vederea administrării în comun a Centrului Multifuncțional Craiova

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 26.09.2019;

Având în vedere referatul de aprobare nr.151510/2019, raportul nr.153890/2019 întocmit de Direcția Patrimoniu și raportul de avizare nr.157090/2019 întocmit de Direcția Juridică, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ prin care se propune prelungirea duratei contractului de asociere nr.42/2013 încheiat între municipiul Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova și Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public și Fondului Locativ Craiova, în vederea administrării în comun a Centrului Multifuncțional Craiova și avizele nr.294/2019 al Comisiei III-Servicii Publice, Liberă Inițiativă și Relații Internaționale, nr.303/2019 al Comisiei I-Buget Finanțe, Studii, Prognoze și Administrarea domeniului și nr.305/2019 al Comisiei V-Juridică, Administrație Publică și Drepturi Cetățenești;

În temeiul art.129, alin.2, lit.e coroborat cu alin.9, lit.a, art.139, alin.3, lit.f, art.154 alin.1 și art.196 alin.1 lit.a din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă prelungirea duratei contractului de asociere nr.42/2013 încheiat între municipiul Craiova, prin Consiliului Local al Municipiului Craiova și Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public și Fondului Locativ Craiova, în vederea administrării în comun a Centrului Multifuncțional Craiova, până la data de 31.10.2021.

Art.2. Se împuternicește Primarul Municipiului Craiova să semneze actul adițional la contractul de asociere prevăzut la art.1 din prezenta hotărâre.

Art.3. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.594/2013.

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Patrimoniu și Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public și Fondului Locativ Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Gheorghe NEDELESCU

CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR GENERAL,

Nicoleta MIULESCU