Hotărârea nr. 403/2019

Hotararea Consiliului Local nr. 403

MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR. 403 privind prelungirea duratei contractului de închiriere nr.15355/17.09.2015, încheiat între S.C. Piețe și Târguri Craiova S.R.L. și S.C. ROBEST COM S.R.L.

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 26.09.2019;

Având în vedere referatul de aprobare nr.152675/2019, raportul nr.154396/2019 al Direcției Patrimoniu și raportul de avizare nr.155560/2019 al Direcției Juridice, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ prin care se propune prelungirea duratei contractului de închiriere nr.15355/17.09.2015, încheiat între S.C. Piețe și Târguri Craiova S.R.L. și S.C. ROBEST COM S.R.L. și avizele nr.294/2019 al Comisiei III-Servicii Publice, Liberă Inițiativă și Relații Internaționale, nr.303/2019 al Comisiei I-Buget Finanțe, Studii, Prognoze și Administrarea domeniului și nr.305/2019 al Comisiei V-Juridică, Administrație Publică și Drepturi Cetățenești;

În conformitate cu prevederile art.1809, art.1810, art. 1167, art.1171 și 1179 din Codul Civil, art.108, art.287 lit.b și art.297 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ;

În temeiul art.129 alin.2 lit. c, coroborat cu alin.6 lit. a, art.139 alin.3 lit.g, art.154 alin.1 și art.196 alin.1 lit.a din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă prelungirea, pe o perioadă de patru ani, a duratei contractului de închiriere nr.15355/17.09.2015 încheiat între S.C. Piețe și Târguri Craiova S.R.L. și S.C.ROBEST COM S.R.L., având ca obiect terenul în suprafață de 7,54 mp, situat în Piața Centrală, poziția 87.

Art.2. Se împuternicește administratorul S.C. Piețe și Târguri Craiova S.R.L., să semneze actul adițional de modificare a contractului de închiriere prevăzut la art.1.

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Patrimoniu, S.C. Piețe și Târguri Craiova S.R.L. și S.C.ROBEST COM S.R.L. vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ        CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR GENERAL,

Gheorghe NEDELESCU            Nicoleta MIULESCU