Hotărârea nr. 4/2019

Hotararea Consiliului Local nr. 4 privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii pentruobiectivul de investiţii „Creşterea calităţii infrastructurii educaţionale la ColegiulTehnic de Industrie alimentară” - Corp C17”


MUNICIPIULUI CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR. 4

privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții pentru obiectivul de investiții „Creșterea calității infrastructurii educaționale la Colegiul Tehnic de Industrie alimentară” - Corp C17”

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința extraordinară din data de 08.01.2019;

Având în vedere expunerea de motive nr.342/2019, rapoartele nr.343/2019 al Direcției Elaborare și Implementare Proiecte și nr.466/2019 al Direcției Juridice, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ prin care se propune aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții pentru obiectivul de investiții „Creșterea calității infrastructurii educaționale la Colegiul Tehnic de Industrie alimentară” - Corp C17” și rapoartele nr.10/2019 al Comisiei Servicii Publice, Liberă Inițiativă și Relații Internaționale, nr.12/2019 al Comisiei pentru Învățământ, Cultură, Sănătate, Culte, Tineret și Sport, nr.14/2019 al Comisiei de Urbanism, Protecția Mediului și Conservarea Monumentelor, nr.16/2019 al Comisiei Juridică, Administrație Publică și Drepturi Cetățenești și nr.18/2019 al Comisiei Buget Finanțe, Studii, Prognoze și Administrarea domeniului;

În conformitate cu prevederile art.44 alin.1 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, modificată și completată, Hotărârii Guvernului nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operațiunilor finanțate prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european și Fondul de coeziune 2014-2020, Hotărârii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul cadru al documentatiei tehnico-economice aferente obiectivului de investitii finanțate din fonduri publice și Ghidul solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelurilor de proiecte cu titlul POR/2017/4/4.4/4.5/1;

În temeiul art.36 alin.2 lit.b, coroborat cu alin.4 lit.d, art.45 alin.1, art.61 alin.2 și art.115, alin.1, lit.b din Legea nr.215/2001, republicată, privind administrația publică locală;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă Documentația de avizare a lucrărilor de intervenții pentru obiectivul de investiții „ Creșterea calității infrastructurii educaționale la Colegiul Tehnic de Industrie alimentară” - Corp C17”, situat în municipiul Craiova, str.Brestei, nr.144, în vederea depunerii unui proiect cu finanțare nerambursabilă, prevăzută în anexa nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă principalii indicatori tehnico-economici și descrierea sumară a investiției prevăzută la art. 1, conform anexelor nr.2 și 3 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Primarul Municipiului Craiova prin aparatul de specialitate: Serviciul

Administrație Publică Locală și Direcția Elaborare și Implementare Proiecte vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR, Nicoleta MIULESCU


9                                       9                   9      7

Adrian COSMAN


4 330 j

464

,             290             1!

487

--------1--------ISO l 1

447DEPOZIT FAINA


300


Pardoseala = Placa beton armat Perele = Zidărie cărămidă Tavan = Tabla cotata


S=10.32mp

Pardoseala = Placa beton armat Perele=Zidărie cărămidă Tavan = Tabla culala


DEPOZIT GRÂU


S=9mp

Pardoseala = Placa beton armai Perete=Zidărie cărămidă Tavan = Tabla cutals


Hp=BOcm


Stâlp ba. 3Mtai


FM

ZONA UTILAJE TEHNOLOGICE


S=43.89tnp

Pardoseala = Placa beton armai Perele=Zidărie cărămidă Tavan = Tabla culala


PLAN PARTER


F05I

BIROU


260


=8.67mp

Pardoseala = Placa beton armai Perete = Zidărie cărămidă Tavan = Tabla culala


P06I

BIROU


S=832nm

Fi’dcwife = Pba te ion arma: Perele = Zclfwie ca’arriîli TsW/i = latiia atela


TABLOU ELECTRIC


S=8.70mp

Pardoseala = Placa beton armai Perele = Zidărie cărămidă Tavan = Tabla cu tata


li______________339______________j.____________________464

1114            ,

-------A 299

□         I

n

3

I

S
15            330            j                  464

1/                                              1114

-------i---------290---------H

E

3

E

4


CATEGORIA DE IMPORTANTA C CLASA DE IMPORTANTA IIIPLAN INVELITOARE

ONOIM.it Arini t fciJTit ■ -tj ___nw homan/a

5173 ~

Simona FMang»

r/ green A r BUSINESS J

SRL.  /]

Acest desen si informația cuprinsa in el, nu poate fi copiat, reprodus si nu va fi folosit in alt scop decât cel pentru care a fost elaborat.

---

tregime decât cu acorduTEWisal S.C. GREEN BUSINESS S.R.L.

au Utilizat puilial știu nur Artttectee drepte


PROIECTANT GENERAL:S.C. GREEN BUSINESS S.R.L

CUI: RO28322863; Nr.ord.R.C.: J40/4356/08.04.2011

Telefon/fax:+40.021.210.04.03


TITLU PROIECT

CREȘTEREA CALITATII STRUCTURII EDUCAȚIONALE LA COLEGIUL TEHNIC DE INDUSTRIE ALIMENTARA, CRAIOVA

ADRESA PROIECT


Strada Brestei, Nr. 144, Municipiul Craiova, Județul Dolj


SPECIFICAȚIE

NUME

SEM^TURA

SEF PROIECT

arh. Simona EMANOIL

L/

PROIECTAT

Arh. Alexandra UNTARU

I

DESENAT

Arh. Alexandra UNTARU

Bl


SCARA


BENEFICIAR

MUNICIPIUL CRAIOVA


TITLU PLANȘA

PLAN PARTER - CORP C17

PLAN INVELITOARE - CORP C17


NR.PROIECT

185065/14.11.2018


FAZA PROIECT

D.A.L.I.


SPECIALITATEA


SECȚIUNE AA'gRWMJjaW
J4             330              1

464

L           290            |Q

V                  1

1114
C1MJ5
SECȚIUNE BB'


_

Slmona

emanoil


GREEN BUSINESS


Acest desen si informația cuprinsa in el, nu poate fi copiat, reprodus sau u ilizat parțial'sau in intregime decât cu acordul scris al S.C. GREEN BUSINESS S.R.L. si nu va fi folosit in alt scop decât cel pentru care a fost elaborat.

PROIECTANT GENERAL:CATEGORIA DE IMPORTANTA C CLASA DE IMPORTANTA III


TITLU PROIECT

CREȘTEREA CALITATII STRUCTURII EDUCAȚIONALE LA COLEGIUL TEHNIC DE INDUSTRIE ALIMENTARA, CRAIOVA

ADRESA PROIECT

Strada Brestei, Nr. 144, Municipiul Craiova, Județul Dolj


SPECIFICAȚIE

NUME

SEMNĂTURĂ

SCARA

SEF PROIECT

arh. Simona EMANOIL

1 .100

PROIECTAT

Arh. Alexandra UNTARU

DATA

DESENAT

Arh. Alexandra UNTARU

2018


S.C. GREEN BUSINESS S.R.L.

CUI: RO28322863; Nr.ord.R.C.: J40/4356/08.04.2011

Telefon/fax:+40.021.210.04.03

BENEFICIAR

MUNICIPIUL CRAIOVA

NR.PROIECT

185065/14.11.2018

FAZA PROIECT

D.A.L.I.

TITLU PLANȘA

SPECIALITATEA

SECȚIUNE AA’-CORP C17

ARHITECTURA

SECȚIUNE BB’-CORP C17

NR.PLANSA

Ae02


INVELITOARE TABLA CUTATA


TIMPAN TABLA CUTATA


GOL


PERETE aOARILBCA


STÂLP RETOR ARMAT CENTURA0EIOHARMAT.


PERETE aMRI£CM*MIDA
4L—

290

464

330          U

U          330

t

317

1

329            ta

D

1114

TT

r

■T------------

1006

------Ț-------

s

0

m

E

E

B

—ȚT

A

FAȚADA NORD


FAȚADA VEST'A'».,          ,(b

Simona


CATEGORIA DE IMPORTANTA C CLASA DE IMPORTANTA IIIBijSINe$s


Acest desen si informația cuprinsa in el, nu poate fi copiat, reprodu^sauLitilizaLgarjiarșau in iijtregime decât cu acor si nu va fi folosit in alt scop decât cel pentru care a fost elaborat. ' Irthict lt 4,lf(


PROIECTANT GENERAL:
:GREEN BUSINESS S.R.L.


S.C. GREEN BUSINESS S.R.L

CUI: RO28322863; Nr.ord.R.C.: J40/4356/08.04.2011

Telefon/fax:+40.021.210.04.03


BENEFICIAR


NR.PROIECT


MUNICIPIUL CRAIOVA


1-85065/14.11.2018


FAZA PROIECT

D.A.L.I.


SPECIFICAȚIE

NUME

SEMNAJ^IRA

SEF PROIECT

arh. Simona EMANOIL

Z2

PROIECTAT

Arh. Alexandra UNTARU

fV

DESENAT

Arh. Alexandra UNTARU

b


FAȚADA NORD - CORP C17

FAȚADA VEST-CORP C17


WVEUTOARg TA^CUTAI A


WVEUTOAREJABLA CUTATA


TIMPAN TABLĂ CUTATĂ


TIMPAN TABLA CUTATA


ZroARC.BCA.îl            330            L

464

290           11

u L

1114

1

---—H


FAȚADA SUD


CATEGORIA DE IMPORTANTA C CLASA DE IMPORTANTA III


GOL ZIDĂRIE PREVĂZUT PENTRU

PRINDEREA STRUCTURI DE LEMN I f"l


TENCUAU MORTAR


PERETE ZtMIEKA

STÂLP BETON ARMAT

CENTURA 6E10H ARMAT


îl             330

317

329         U

*

p---—

1006


Acest desen sl Informația cuprinsa in el, nu poate fi copiat, reprodus si nu va fi folosit in alt scop decât cel pentru care a fost elaborat.


PROIECTANT GENERAL:


UtvJlWL'! ’-XiStrit T

[».*, r.i’.rMAM.A-

L-73


Sifona

utilat parliaf sai


au utilteat parțial sau njnțregime decât cu
SPECIFICAȚIE

NUME

SEMNAI

4JRA

SCARA

SEF PROIECT

arh. Simona EMANOIL

1:100

PROIECTAT

Arh. Alexandra UNTARU

DATA

OCTOMBRIE 2018

DESENAT

Arh. Alexandra UNTARU

AS.C. GREEN BUSINESS S.R.L

CUI: RO28322863; Nr.ord.R.C.: J40/4356/08.04.2011

Telefon/fax:+40.021.210.04.03


BENEFICIAR


NR.PROIECT


MUNICIPIUL CRAIOVA


FAȚADA SUD-CORP C17

FAȚADA EST-CORP C17


185065/14.11.2018


FAZA PROIECT


D.A.L.I.El l

u

a

1130

00

6

330

8C0

100

H---

330

1 -------f---------

396 |

--—T-

300Tjermoizolalie vala minerala bazaltica


u>

10

280

s

S‘

r-

itO

O ro

-

ș

8

ș

.9

8

s

0

ca

u-

i—


tUXOA pMyKAUWCMK

KoctruncNMUTiMA ev


lăoij

Casa Scării


Pardoseala: gresie anbderapanla Perele: fatanla

Tavan: vopsea lavabila FQZ


Fawssaa. gsesie aiWepafea Perete: vopsea laraîda Țâre» vopsea lav-abia


HOL SPAȚIU POLIVALENT

MîBmp

: g[&$-e EftL&opprda bvnlKb

Tavn VKSMÎavabia


F05I

CABINET INSTRUCTORI

S=16.65mp


PancfaGes& ■ gresie ENideraparto

Perele vopsea lavahia

Tavan Atțfiealffk'abfe


ii S Scara de evacuare


Hp-HKteJr.


WjpiOGar


1

440

1 2.80 L

150      L

210

IM

i

330              L

3961

0              I

74 L

3^

1       i 1

11

--f—

113

1                 u

i                                                                        1


Sin"


Simona

EMANCIL


,C. GREEN BUSINESS S.R.L.


PROIECTANT GENERAL:S.C. GREEN BUSINESS S.R.L.

CUI: RO28322863; Nr.ord.R.C.: J40/4356/08.04.2011 Telefon/fax:+40.021.210.04.03


BENEFICIAR


NR.PROIECT


S teren= 20916 mp (conf. P.A.D.)

S constr.propusa PARTER= 149.89mp

S constr.existent= 113mp


FAZA PROIECT


CATEGORIA DE IMPORTANTA C CLASA DE IMPORTANTA III


SPECIFICAȚIE

NUME

SEMNĂTURĂ

SEF PROIECT

arh. Simona EMANOIL

PROIECTAT

Arh. Alexandra UNTARU

DESENAT

Arh. Alexandra UNTARU

— Ak.


PLAN PARTER- CORP C17


ARHITECTURA

NR. PLANȘA

Ap 01180

320 1

810

Ă 18°     ' 1

330

396

r 74 J

300

]!

T                 1

1

f      1


Sala - Tehnica Servirii S=38J»ni>           \

PMeato:     an^cf^iinlos

Perete? vopsea terabfo

Tavan vopsea fevsSa


Termoizolalie vata minerala


IET01I

Casa Scării

S=18.53mp

1+3.24 |


/1 1 1 /1 ii

-TT-


ei®]

G.S.B


@ fiji & II r


evacuare


E104I

Bucătărie

S=25.02mp

Parfcsecfa: gnae

Per-EUt: vopsea lav^i

Tavan: vopsea tevabte


Pardoseala țew anbderapaala

Perete: vopsea laraMa

Tavan :w»SBa terasa


1—


26C

180

!---------4.

l

210

150

330

150

I

L           280

T          150

396

I

15°   4

74 J

210

150

300

p—

1310

1

y

ft

0

E

c

DE

ES teren= 20916 mp (conf. P.A.D.)

S constr.propusa ETAJ 1= 162.41mp


CATEGORIA DE IMPORTANTA C CLASA DE IMPORTANTA III


GRADUL DE REZISTENTA LA FOC: II NIVELUL DE RISC LA INCENDIU: MIC


i

rr


Stmona

EMANOIL


Arhitect es drept r'srtRaStsrSGREEN BUSINESS


Acest desen si informația cuprinsa in el, nu poate fi copiat, reprodus sau utilizat parțial sau in întregime decât cu acordul scris al S.C. GREEN BUSINESS S.R.L. si nu va fi folosit in alt scop decât cel pentru care a fost elaborat.


PROIECTANT GENERAL:S.C. GREEN BUSINESS S.R.L.

CUI: RO28322863; Nr.ord.R.C.: J40/4356/08.04.2011

Telefon/fax:+40.021.210.04.03


TITLU PROIECT

CREȘTEREA CALITATII STRUCTURII EDUCAȚIONALE LA COLEGIUL TEHNIC DE INDUSTRIE ALIMENTARA, CRAIOVA

ADRESA PROIECT

Strada Brestei, NrJ44, Municipiul Craiova, Județul Dolj


SPECIFICAȚIE

NUME

SEMhf^URA

SEF PROIECT

arh. Simona EMANOIL

PROIECTAT

Arh. Alexandra UNTARU

DESENAT

Arh. Alexandra UNTARU

1 :100


BENEFICIAR


MUNICIPIUL CRAIOVA


NR.PROIECT


185065/14.11.2018


FAZA PROIECT


D.A.L.I.TITLU PLANȘA


PLAN ETAJ 1-CORP C17


SPECIALITATEA


m

a

1310

E0

6

180

320

810

| 100

4—

330

T ------------1---------

396

300

-Ji
IE203I

Sala-Tehnica Servirii

S=39.06mp             \

Pardowaia gi«$® 3ntxferapar&

Perele, vopsea


mu

Casa Scării

S=18.53mp

[<481


S=15.47rr4>

Pankffijaia r gresie srtWft-apanla PWî ' vopsea larvabia Taviin: vopsea. feibSi


I+6.48

LA2S1d0EI60


IE2 041

Bucătărie

S=25.Q2mp

Panfosada greste antiderapanta Perete. vopsea Sa'.’aWte-I


Hp=100cw


L KD    L      210      t

150     l            280            l     150.

L        210        L 50

I I

150        +

U     180     l           330

396150              L 74

150 f

300

nr

I3

11 î                               1

■                    i

1310


S teren= 20916 mp (conf. P.A.D.)

S constr.propusa ETAJ 2= 162.41 mp

CATEGORIA DE IMPORTANTA C CLASA DE IMPORTANTA III


Sirnona

EMANCIL


Acest desen si informația cuprinsa in el, nu poate fi copiat, reprodus sau utilizat parțial sau in intreg si nu va fi folosit in alt scop decât cel pentru care a fost elaborat.


PROIECTANT GENERAL:TITLU PROIECT

CREȘTEREA CALITATII STRUCTURII EDUCAȚIONALE LA


COLEGIUL TEHNIC DE INDUSTRIE ALIMENTARA,

CRAIOVA

ADRESA PROIECT


Strada Brestei, Nr.144, Municipiu[Craiova, Județul Dolj


SPECIFICAȚIE

NUME

semnatLira

SEF PROIECT

arh. Simona EMANOIL

PROIECTAT

Arh. Alexandra UNTARU

■ ic

ESENAT

Arh. Alexandra UNTARU

Aa


SCARAscris al S.C. GREEN BUSINESS S.R.L.


S.C. GREEN BUSINESS S.R.L.

CUI: RO2B322863; Nr.ord.R.C.: J40/4356/08.04.2011                 Telefon/fax:+40.021.210,04.03

BENEFICIAR                             NR.PROIECT


TITLU PLANȘA

PLAN ETAJ 2-CORP C17


FAZA PROIECT

D.A.L.I.


SPECIALITATEA


El

EJ

1

E

1330

s s

6

180

1

330

820

180

A—

33C

1 i                  396

--

300
x,De11ectoi difuzieCHEPENG ACCES TERASA


RECEPTOR TERASA


Instalație


^pănrar CLAD|RE ACTMTAȚ| INSTRUIRE PRACTICA


. REGIM DE ÎNĂLȚIME P+2

Sconsip 152.84 mp

~^<Deftector — — —

difuzie vapori

I


STRAȚIFICATIE TERASA NECIRCULABILA

HtDROtZOLAHE ISTRATtADEZIV ""

STMTDt DIFUZIE                        _

SAPA ARMATA, PLASA SUDATA. 5 CM             '

POLISTIREH EXTRUOAT IGKIf UAT. 20CM Clasa B ■ S 2, d 0

BARIERA CONTRA VAPORILOR

STRAT DE DIFUZE

BETON DEPĂRTA

PLACA DiN BETON ARMAT


Jeflector lifuzie vapori


Instalație

jX^~parătraznet


S teren= 20916 mp (conf. P.A.D.)

S constr.propusa= 152.84mp


CATEGORIA DE IMPORTANTA C CLASA DE IMPORTANTA III


GRADUL DE REZISTENTA LA FOC: II NIVELUL DE RISC LA INCENDIU: MIC


ș

A-           •

g

3 —•

n

tfj

n —


Simona EMANCIL


Acest desen si informația cuprinsa in el, nu poate fi copiat, reprodus sau utilizat parțial sau in intregime d si nu va fi folosit in alt scop decât cel pentru care a fost elaborat.


PROIECTANT GENERAL:TITLU PROIECT

CREȘTEREA CALITATII STRUCTURII EDUCAȚIONALE LA COLEGIUL TEHNIC DE INDUSTRIE ALIMENTARA, CRAIOVA

ADRESA PROIECT

Strada Brestei, Nr. 144, Municipiul Craiova, Județul DoljS°S/NeSs


S.C. GREEN BUSINESS S.R.L

CUI: RO28322863; Nr.ord.R.C.: J40/4356/08.04.2011

Telefon/fax:+40.021.210.04.03


BENEFICIAR


NR.PROIECT


MUNICIPIUL CRAIOVA


185065/14.11.2018


FAZA PROIECT

D.A.L.I.


SPECIFICAȚIE

NUME

SEMNĂTURĂ

SCARA

TITLU PLANȘA

SEF PROIECT

arh. Simona EMANOIL

1 :100

PROIECTAT

Arh. Alexandra UNTARU

U—

DATA

PLAN TERASA

DESENAT

Arh. Alexandra UNTARU

2018

>- CORPC17SPECIALITATEA


STHATIRCATE TERASA NECIRCULABILA

Hdfbiatetia+Adaw


Mw cut&nila leava 70x70x4 giundiutla si vopsitaSfraTĂTuz»_____________

Sâpa grmaia , , fer- ...'iilrr.

Stol dc di^aT________’

Placa BA

H—

3

1

1


PAFA1 REI18M


E2TTI

Bucătărie

PtinJowcb: «șs* anj$en»p2r*3 PeitIe ■ wp&h brâbia Tffrisi «pseeteraSto


GtdMenorlsMateitaau


.Pfense» 8Ă i>on. Grinda 8A_______


3T1


•3JMȚefieăda dOCTratera

Temoiz&fe ygta minerala bazafeca t-r'4-nvf z&gț;dJ B CA______________

msal mfrcriof wqsbb iavabie            ~


IP01

Casa Scatii

S=18.53mp


P04|   ,

HOL SPAȚIU POLIVALENT

PâTKseda: gase anuderapa*-» Pottte w tavaMa Tgvai. rtOieăUvjtHj


Ian*teaiP/C cu aeam tenr-jpan


Tencuiala bob de orez soclu

TKxZolglje pofesiirenexlnjdat igrelug 10 crr

________Rzlrozdafrf +0.00


H         280.5          [

323

L     324             t             323             i3

12805                    1                        J


Simoca EMANOU


Acest desen si informația cuprinsa in el, rlu poate fiTOpiefi, reprodus sau utilizat parțial sau in intregime decât cu ac si nu va fi folosit in alt scop decât cel pentru care a fost elaborat.S.C. GREEN BUSINESS S.R.L.


PROIECTANT GENERAL:S.C. GREEN BUSINESS S.R.L

CUI: RO28322863; Nr.ord.R.C.: J40/4356/08.04.2011

Telefon/fax:+40.021.210.04.03


CATEGORIA DE IMPORTANTA C CLASA DE IMPORTANTA III


TITLU PROIECT

CREȘTEREA CALITATII STRUCTURII EDUCAȚIONALE LA

COLEGIUL TEHNIC DE INDUSTRIE ALIMENTARA, CRAIOVA

ADRESA PROIECT

Strada Brestei, Nr. 144, Municipiul Craiova, Județul Dolj


SPECIFICAȚIE

NUME

SEMfjlÂTpRA

SEF PROIECT

arh. Simona EMANOIL

PROIECTAT

Arh. Alexandra UNTARU

&

ir

DESENAT

Arh. Alexandra UNTARUSCARA


BENEFICIAR


TITLU PLANȘA


SECȚIUNE AA'- CORPC17


NR.PROIECT


FAZA PROIECT


SPECIALITATEA


ARHITECTURA

NR.PLANSA

Ap05


/.tara curenta leava 70x70x4 onindiria s/wpsfta


STRAHHCATE TERASA NECtRCU LABILA

KdroktM&*Aifeiw ______Z

Saoaarmala __

WC i j contiavaporifat ~Sttal& dfiiăF

BetondepartaTwnotzoUbe poiistoen exparâal


TaTcfene PVC oj geam '.gropari


Tffiplan&PVC ut (^sti i^tnopan

GteFwtowr rfn aluminu

Tmrâte decorata

Tenricteolâte pofebren expandat fv exleror tfn B.CĂ +3.24   Fiwaj ird&nor vopsealavabia

g--HareartA.ltaii


rarț^ne PVC a, «an tewrroan


..Maia cujenia afamiriu


“_B»țârâî


Sala -Tehnica Servirii


$»31

Psdceeato. gfesie anldewsnta Paele vopseat* Tavan vops# l


lavabfe


Sala-Teh


BP ica ServiriiBucătărie

S=25.02mp PaitWaia greș*? Perete vopsea Isvsbfe îm'&n: VfXi5*=tarailj


IE2 051

Sala de curs S=1665mp

Pardoseala: pese antoer«part*

Pergs . vcpsea favabti îav&i wtpswi UvB&b


£1 05]

Bar

S=16.65mp

, grese srtrier spania

Peff’țți.ffipsja l-waMa

Tavan wases lavaMa


CABINET 3TRUCTORI

■ fcîG.&Smp Pardosea! a: t-fese wbderapan la Perele țE&a te-Wa Tavan vixEtal?r3t>fa


INS


PAF Al EI15'


___________ . Perele atene din _______________I finisaj Irâflrior vopsea lăvafilâ

____TttogjiatobobteoregsMfcj

Sodu teffioizo|4ie potattren extrădat ignifcjg 10 cm

Hxfrotztfalie'Sifona EMANCIL


Acest desen si informația cuprinsa in el, nu poate fi copiat, reprodus sau utilizat parțial sau in intregime deca si nu va fi folosit in alt scop decât cel pentru care a fost elaborat.PROIECTANT GENERAL:TITLU PROIECT

CREȘTEREA CALITATII STRUCTURII EDUCAȚIONALE LA


COLEGIUL TEHNIC DE INDUSTRIE ALIMENTARA, CRAIOVA

ADRESA PROIECT


CATEGORIA DE IMPORTANTA C CLASA DE IMPORTANTA III


Strada Brestei, Nr. 144, Municipiul Craiova, Județul Dolj


S.C. GREEN BUSINESS S.R.L

CUI: RO28322863; Nr.ord.R.C.: J40/4356/08.04.2011

Telefon/fax:+40.021.210.04.03

BENEFICIAR                             nr.proiect

MUNICIPIUL CRAIOVA issoes/iAjțzois

FAZA PROIECT

D.A.L.I.


SPECIFICAȚIE

NUME

SEMNA'

'țjjRA

SEF PROIECT

arh. Simona EMANOIL

PROIECTAT

Arh. Alexandra UNTARU

î

DESENAT

Arh. Alexandra UNTARU


SCARATITLU PLANȘA

SECȚIUNE BB'- CORPC17


SPECIALITATEA


FAȚADA VEST


FAȚADA SUDIssafcsiîț*. oi geam termopan


Tencuiala decorativa structura 'oouwwr


Utna fc.±rti Ma 7în‘5> tutOXi

4 rtpii.


I

'A i / M 1 M

r,-i»     |

.              3W

----------

Iwn      -i

2 L

1300

t f


S.R.L.


PROIECTANT GENERAL:S.C. GREEN BUSINESS S.R.L.

CUI: RO28322863; Nr.ord.R.C.: J40/4356/08.04.2011

Telefon/fax:+40.021.210.04.03


CATEGORIA DE IMPORTANTA C CLASA DE IMPORTANTA III


TITLU PROIECT

CREȘTEREA CALITATII STRUCTURII EDUCAȚIONALE LA COLEGIUL TEHNIC DE INDUSTRIE ALIMENTARA, CRAIOVA

ADRESA PROIECT

Strada Brestei, Nr. 144, Municipiul Craiova, Județul Dolj


BENEFICIAR


MUNICIPIUL CRAIOVA


NR.PROIECT


185065/14.11.2018


FAZA PROIECT

D.A.L.l.


GRADUL DE REZISTENTA LA FOC: II NIVELUL DE RISC LA INCENDIU: MIC


SPECIFICAȚIE

NUME

SEMN

*1URA

SEF PROIECT

arh. Simona EMANOIL

PROIECTAT

Arh. Alexandra UNTARU

DESENAT

Arh. Alexandra UNTARU

JK/

SCARATITLU PLANȘA


FAȚADA VEST - CORP C17

FAȚADA SUD- CORP C17


SPECIALITATEA


ARHITECTURA

NR.PLANSA

Ap07
Tencuiaia decorativa sctructura 'scoarța de


Tencuiala decorativa structura 'scoarța


jSKLKÎSL.Tencuiala decorativa structura scoarța


FATADA NORD


—4 A

X

fwj

1

i p ’j+3 24


+3 24


t

285 l

«s       j


> AA'-

Ps; RtX


PROIECTANT GENERAL:S.C. GREEN BUSINESS S.R.L

CUI: RO28322863; Nr.ord.R.C.: J40/4356/08.04.2011

Telefon/fax:+40.021.210.04.03


CATEGORIA DE IMPORTANTA C CLASA DE IMPORTANTA III


TITLU PROIECT

CREȘTEREA CALITATII STRUCTURII EDUCAȚIONALE LA COLEGIUL TEHNIC DE INDUSTRIE ALIMENTARA, CRAIOVA

ADRESA PROIECT

Strada Brestei, Nr. 144, Municipiul Craiova, Județul Dolj


BENEFICIAR


NR.PROIECT


MUNICIPIUL CRAIOVA


185065/14.11.2018


FAZA PROIECT


GRADUL DE REZISTENTA LA FOC: II NIVELUL DE RISC LA INCENDIU: MIC


SPECIFICAȚIE

NUME        SEMNAI

țURA

SEF PROIECT

arii. Simona EMANOIL

fl

PROIECTAT

Arh. Alexandra UNTARU

DESENAT

Arh. Alexandra UNTARU

SCARA

^,-1:100

DATA OCTOMBRIE 2018TITLU PLANȘA


FAȚADA EST- CORPC17

FAȚADA NORD - CORP C17


SPECIALITATEA


ARHITECTURA

NR.PLANSA

Ap08


LEGENDA:


»  Mă

1           J®* kP          JH'aS'


AMPLASAMENT STUDIAT


CATEGORIA DE IMPORTANTA C CLASA DE IMPORTANTA III


GRADUL DE REZISTENTA LA FOC: II

NIVELUL DE RISC LA INCENDIU: MIC


..

1

F —

A

*

L


Acest desen si informația cupțin: si nu va fi folosit in alt scop deca


SINRS* |        ‘ Z

f        Jl «HI

_            ej copiat, reprodus sau utilizat parțial sau in intregime decât cu ărfțrAQcris al^^epfEEN BUSINESS S.R.L.

cel sentru car î gfost elaborat.                                              'î&tî—«

—---- 4E—---- ---------------_____________


PROIECTANT GENERAL:


r.HFFN FII ICjlNFAF


TITLU PROIECT

CREȘTEREA CALITATII STRUCTURII EDUCAȚIONALE LA COLEGIUL TEHNIC DE INDUSTRIE ALIMENTARA, CRAIOVA

ADRESA PROIECT

^trada Brestei, Nr. 144, Municipiul Craiova, Județul Dolj


SPECIFICAȚIE

NUME

SEMNAțțJRA

SEF PROIECT

arh. Simona EMANOIL

■AZ

PROIECTAT

Arh. Alexandra UNTARU

DESENAT

Arh. Alexandra UNTARU

DATA OCTOMBRIE 2018

SCARA

1 :


S.C. GREEN BUSINESS S.R.L.

CUI: RO28322863; Nr.ord.R.C.: J40/4356/08.04.2011

Telefon/fax:+40.021.210.04.03


BENEFICIAR


MUNICIPIUL CRAIOVA


TITLU PLANȘA


PLAN DE ÎNCADRARE IN ZONA -CORP C17


NR. PROIECT


185065/14.11.2018


FAZA PROIECT

D.A.L.I.


SPECIALITATEA


ARHITECTURA

NR.PLANSA

ITLSPECIFICAȚIE

NUME

SEMNAT

URA

SEF PROIECT

arh. Simona EMANOIL

PROIECTAT

Arh. Alexandra UNTARU

11

DESENAT

Arh. Alexandra UNTARU

_A

1------

DATA OCTOMBRIE 2018ui.moca

^iCAJEGORIA DE IMPORTANT «“"•^-“CLASA DE IMPORTANATA: III

CREȘTEREA CALITATII INFRASTRUCTURII EDUCAȚIONALE LA COLEGIUL TEHNIC DE INDUSTRIE ALIMENTARA, CRAIOVA

ADRESA PROIECT

Strada Brestei, nr. 144, Județul Doj, Municipiul Craiova


SPECIFICAȚIE

NUME

SEMNĂTURA

SEF PROIECT

arh. Simona EMANOIL

R

PROIECTAT

Arh. Simona EMANOIL

DESENAT

Arh. Simona EMANOIL


PLAN DE SITUAȚIE - ORGANIZARE DE ȘANTIER


CONTUR TEREN STUDIAT

CLĂDIRE EXISTENTA - COLEGIUL TEHNIC DE INDUSTRIE ALIMENTARA

* î: A


ACCES PRINCIPAL - COLEGIUL TEHNIC DE INDUSTRIE ALIMENTARA

ACCES SECUNDAR-COLEGIUL TEHNIC DE INDUSTRIE ALIMENTARA

ACCES PIETONAL- COLEGIUL TEHNIC DE INDUSTRIE ALIMENTARA

ACCES AUTO - COLEGIUL TEHNIC DE INDUSTRIE ALIMENTARA

ACCES SUBSOL - COLEGIUL TEHNIC DE INDUSTRIE ALIMENTARA

GRADUL DE REZISTENTA LA FOC: II ss NIVELUL DE RISC LA INCEDIU: MIC

131 sau'ltt'jMtregime decât cu acordul scris al S.C. GREEN

S.C. GREEN BUSINESS S.R.L.

CUI: RO28322863; Nr.ord.R.C.: J40/4356/08.04.2011 Telefon/fax:+40.021.210.04.03

NR.PROIECT


185065/14.11.2018


FAZA PROIECT

D.A.L.I.


SPECIALITATEA


ARHITECTURA

NR.PLANSA

OE


LEGENDA              ’

n

gard placi beton stanaa gard placi beton dreapta statuie

«

capac aerisitor gaze

m

cămin de vizitare apa

e

stâlp din beton

hidrant

stâlp din lemn

o

pom


Strada Brestei, Nr. 144,

SPECIFICAȚIE

NUME

SEMNĂTURĂ

SEF PROIECT

arh. Simona EMANOIL

PROIECTAT

Arh. Alexandra UNTARU

DESENAT

Arh. Alexandra UNTARU

oF .WfiOW


|

I      S.'mong

---------------------------------------1___EMANGil___L Acest desen si informația cuprinsa in el, nu poate fi copiat, reprodus-sau-utilizaLpsrtial sau in BUSINESS S.R.L.

si nu va fi folosit in alt scop decât cel pentru care a fost elaborat.


J green Business


PROIECTANT GENERAL:


S.C. GREEN BUSINESS S.R.L.

CUI: RO28322863; Nr.ord.R.C.: J40/4356/08.04.2011

Telefon/fax:+40.021.210.04.03


CATEGORIA DE IMPORTANTA: C CLASA DE IMPORTANATA: III NIVELUL DE RISC LA INCEDIU: MIC GRADUL DE REZISTENTA LA FOC: II


TITLU PROIECT

CREȘTEREA CALITATII INFRASTRUCTURII EDUCAȚIONALE LA COLEGIUL TEHNIC DE INDUSTRIE ALIMENTARA, CRAIOVA


ADRESA PROIECT

Strada Brestei, nr, 144, Județul Dolj, Municipiul Craiova


SPECIFICAȚIE

NUME

SEMNĂTURA

SEF PROIECT

arh. Simona EMANOIL

PROIECTAT

Arh. Alexandra UNTARU

DESENAT

Arh. Alexandra UNTARUBENEFICIAR


MUNICIPIUL CRAIOVA


PLAN DE SITUAȚIE- CORP C17


NR.PROIECT


185065/14.11.2018


FAZA PROIECT

D.A.L.I.


ARHITECTURA

NR.PLANSA

SIT01j!

1 L'

——     1 ^***‘—-

________


5173


GREEN


BUS'NESS


Acest desen si informația cuprinsa in el, nu poate fi ccpiat reprodiij-sau utilizat parțial sau in intregime decât cuacordul scris al S.C. GREEN BUSINESS S.R.L.EMANOIL

si nu va fi folosit in alt scop decât cel pentru care a fofl-niahnrat.IPROIECTANT GENERAL:


S.C. GREEN BUSINESS S.R.L.

CUI: RO28322863; Nr.ord.R.C.: J40/4356/08.04.2011

Telefon/fax:+40.021.210.04.03


CATEGORIA DE IMPORTANTA: C CLASA DE IMPORTANATA: III NIVELUL DE RISC LA INCEDIU: MIC GRADUL DE REZISTENTA LA FOC: II


TITLU PROIECT

CREȘTEREA CALITATII INFRASTRUCTURII EDUCAȚIONALE LA COLEGIUL TEHNIC DE INDUSTRIE ALIMENTARA, CRAIOVA


ADRESA PROIECT

Strada Brestei, nr. 144, Județul Dolj, Municipiul Craiova


SPECIFICAȚIE

NUME

SEMNĂTURĂ

SEF PROIECT

arh. Simona EMANOIL

PROIECTAT

Arh. Alexandra UNTARU

DESENAT

Arh. Alexandra UNTARU

Ik

1 : 2000

DATA DECEMBRIE 2018


BENEFICIAR


MUNICIPIUL CRAIOVA


PLAN DE SITUAȚIE- CORP C17


NR.PROIECT


185065/14.11.2018


FAZA PROIECT

D.A.L.I.


ARHITECTURA

NR.PLANSA

SIT01..*?*.*. *?’

.*.*.*.*

.........

.. ?•

......


SPECIFICAȚIE

NUME

SENJN^TURA

SEF PROIECT

arh. Simona EMANOIL

PROIECTAT

Arh. Alexandra UNTARU

c

DESENAT

Arh. Alexandra UNTARU

11P.v.7.7?.


'vr

7T~

gard placi beton țlanqa

gard placi beton dte^pia jf ’ statuie

e

capac awlsitoiijriza

i ?    K

carwn de tfșlâro apă

©

cămin do ^rMărc canal

s

otalp din Ixjton

5h

hldrwrt

</

sinjp chnfowi

L °

pom


.f’4 r5

LrV

■<'■• S-


SPECIFICAȚIE

NUME

SEMNĂTURĂ

SEF PROIECT

arh. Simona EMANOIL

- /A /

PROIECTAT

Arh. Alexandra UNTARU

DESENAT

Arh. Alexandra UNTARU

IR
L2 - Aparat de iluminat normal, prevăzut cu sursa LED, flux luminos net minim 4650 lumeni, putere maxim consumata 37W, indice de redare al culorilor 80, temperatura de culoare 4000 Kelvin, cleme de fixare de tavan din inox, fara conținut de halogen si silicon, IP44, montaj aparent, dimensiuni 1520 x 217 x 90 mm, masa maxima 4.4 kg, UGR<19;

L4 - Aparat de iluminat normal liniar, prevăzut cu sursa LED, flux luminos net minim 3200 lumeni, putere maxim consumata 23.5W, indice de redare al culorilor 80, temperatura de culoare 4000 Kelvin, cleme de fixare de tavan din inox, fara conținut de halogen si silicon, IP20, montaj aparent, dimensiuni 1200 x 60 x 74 mm, masa maxima 1.4 kg;

L7 - Aparat de iluminat normal liniar si de siguranța pentru circulație, prevăzut cu surea LED, flux luminos net minim 4100 lumeni, putere maxim consumata 34W, indice de redare al culorilor 80, temperatura de culoare 4000 Kelvin, cleme de fixare de tavan din inox, fara continui de halogen si silicon, IP20, montaj aparent, dimensiuni 1450 x 60 x 74 mm, masa maxima 1.7 kg, kit emergenta inclus, cu autonomie 2 ore;

L8 ■ Aparat de iluminat normal, cu grad ridicat de proiecție, prevăzut cu surea LED, flux luminos net minim 4500 lumeni, putere maxim consumata 34W, indice de redare al culorilor 80, temperatura de culoare 4000 Kelvin, carcasa din policarbonat transparent integral, cleme invizibile integrate in dispersor, cleme de fixare de tavan din inox, fara continui de halogen si silicon, IP65, montaj aparent, dimensiuni 1300 x 147 x 118 mm, masa maxima 2.7 kg;

L10 ■ Aparat de iluminat normal cu distribulie de iluminat asimetrica pentru montaj la nivelul tablei, prevăzut cu surea LED, flux luminos net minim 4400 lumeni, putere maxim consumata 37.7W, indice de redare al culorilor 80, temperatura de culoare 4000 Kelvin, cleme de fixare de tavan din inox, fara conținut de halogen si silicon, IP20, montaj aparent/suspendal, dimensiuni 1200 x 130 x 66 mm, masa maxima 5 kg;

LS1 - Aparat de iluminat pentru marcarea cailor de evacuare, prevăzut cu sursa LED, luminanta minima 500 cd/m2, putere maxim consumata de 7W, distanta de vizaulizare minim 30 m, carcasa din aluminiu, inscripționare a direcliei de evacuare prin printare digitala, montaj aparent, dimensiuni 310 x 20 x 160 mm;

LS2 ■ Aparat de iluminat pentru marcarea ușilor de evacuare in exterior, prevăzut cu sursa LED, flux luminos net minim 204 lumeni, putere maxim consumata 4.7 W, prevăzut cu acumulator cu autonomie de o ora, dimensiuni maxime 200 x 145 x 64 mm, masa maxima 1 kg;


s1 - Mullisenzor ce acționează ca senzor PIR și receptor, montare aparenta. LED-ul roșu indica starea de funcționare, LED-ul de stare verde indică calitatea recepției, funcția scării cu decalaj de timp de 1-127min, halogen fără plastic, alb (RAL 9003), obiectiv Poly IR 2, grad de protecție IP 40; greutate: 0,3 kg


CATEGORIA DE IMPORTANTA C CLASA DE IMPORTANTA III


Acest desen si informația cuprinsa in el, nu poate fi copiat, reprodus sau utilizat si nu va fi folosit in alt scop decât cel pentru care a fost elaborat.


PROIECTANT GENERAL:Plinta compartimentabila PVC, 100x50mm, cu capac , complet echipata, cu prindere rapida - curenti tari/slabi

Priza dubla cu contact de protecție, 230V, 16A, montaj ST, complet echipata

Priza simpla cu contact de protecție, 230V, 16A, montaj PT, complet echipata

DO - Detector optic de fum, adresabil, buda/numar, montat aparent pe tavan

DM - Declanșator manual, adresabil, buda/numar, existent- Buda/Zona/Nr in zona


SIRE - Sirena adresabila de exterior+flash , legata in bucla

SIR - Sirena adresabila de interior, legata in buda


Tablou electric


|Zn>2oul| Modul de comenzi la incendiu cu 2 intrări si 2 ieșiri pentru diverse comenzi


NOTA:

ATENTIE!

Pozițiile corpurilor de iluminat se vor coordona cu soluțiile pentru plafoane.

Orice modificare asupra pozițiilor corpurilor de iluminat se va face doar cu acordul proiectantul de instalații electrice.

Toate cablurile electrice se vor proteja in tub de protecție, montaj îngropat.
TITLU PROIECT

CREȘTEREA CALITATII STRUCTURII EDUCAȚIONALE LA COLEGIUL TEHNIC DE INDUSTRIE ALIMENTARA, CRAIOVA

ADRESA PROIECT

Strada Brestei, Nr. 144, Municipiul Craiova, Județul Dolj


SPECIFICAȚIE

NUME

SEMN/

«URA

SEF PROIECT

arh. Simona EMANOIL

F

PROIECTAT

ing. Alexandru VAGAUNA

//

DESENAT

ing. Alexandru VAGAUNA


SCARA


RADUL DE REZISTENTA LA FOC: II IVELUL DE RISC LA INCENDIU: MIC


il sau iriîtSregime decât cu acordul scris al S.C. GREEN BUSINESS S.R.L.


S.C. GREEN BUSINESS S.R.L.

CUI: RO28322863; Nr.ord.R.C.: J40/4356/08.04.2011

Telefon/fax:+40.021.210.04.03


BENEFICIAR


MUNICIPIUL CRAIOVA


TITLU PLANȘA


NR.PROIECT


185065/14.11.2018


FAZA PROIECT

D.A.L.I.


SPECIALITATEACORP C17-

INSTALATII ELECTRICE PARTER


ELECTRICE

NR.PLANSA

IE 01


LEGENDA INSTALAȚII ELECTRICE

L2 - Aparat de iluminat normal, prevăzut cu sursa LED, flux luminos net minim 4650 lumeni. putere maxim consumata 37W, indice de redare al culorilor 60, temperatura de culoare 4000 Kelvin, cleme de fixare de tavan din inox, fara conținut de halogen si silicon, IP44, montaj aparent, dimensiuni 1520 x 217 x 90 mm, masa maxima 4.4 kg, UGR<19;

L4 - Aparat de iluminat normal liniar, prevăzut cu sursa LED, flux luminos net minim 3200 lumeni, putere maxim consumata 23,5W, indice de redare ai culorilor 60, temperatura de culoare 4000 Kelvin, cleme de Fixare de tavan din inox, fara conținut de halogen si silicon, IP20, montaj aparent, dimensiuni 1200 x 60 x 74 mm, masa maxima 1.4 kg;

L7 - Aparat de iluminat normal liniar si de siguranța pentru circulație, prevăzut cu sursa LED, flux luminos net minim 4100 lumeni, putere maxim consumata 34W, indice de redare al culorilor 80, temperata de culoare 4000 Kelvin, cleme de fixare de tavan din inox, fara continui de halogen si silicon, IP20, montaj aparent, dimensiuni 1450 x 60 x 74 mm, masa maxima 1.7 kg, kit emergenta inclus, cu autonomie 2 ore;

L8 - Aparat de iluminat normal, cu grad ridicat de protecție, prevăzut cu sursa LED, flux luminos net minim 4500 lumeni, putere maxim consumata 34W, indice de redare al culorilor 60, temperatura de culoare 4000 Kelvin, carcasa din policarbonat transparent integral, cleme invizibile integrate in dispersor, cleme de fixare de tavan din inox, fara conținut de halogen si silicon, IP65, montaj aparent, dimensiuni 1300 x 147 x 118 mm, masa maxima 2.7 kg;

L10 - Aparal de iluminat normal cu distribuție de iluminat asimetrica pentru montaj la nivelul tablei, prevăzut cu sursa LED, flux luminos net minim 4400 lumeni, putere maxim consumata 37.7W, indice de redare ai culorilor 80, temperatura de culoare 4000 Kelvin, cleme de fixare de tavan din inox, fara continui de halogen si silicon, IP20, montaj aparenl/suspendat, dimensiuni 1200 x 130 x 66 mm, masa maxima 5 kg;

LS1 - Aparat de iluminat pentru marcarea cailor de evacuare, prevăzut cu sursa LED, luminanta minima 500 cd/m2, putere maxim consumata de 7W, distanta de vizaulizare minim 30 m, carcasa din aluminiu, inscripționare a direcției de evacuare prin printare digitala, montaj aparent, dimensiuni 310 x 20 x 160 mm;

LS2 - Aparat de iluminat pentru marcarea ușilor de evacuare in exterior, prevăzut cu sursa LED, flux luminos net minim 204 lumeni, putere maxim consumata 4.7 W, prevăzut cu acumulator cu autonomie de o ora, dimensiuni maxime 200 x 145 x 64 mm, masa maxima 1 kg;


s1 - Mullisenzor ce acționează ca senzor PIR și receptor, montare aparenta. LED-ul roșu indică starea de funcționare, LED-ui de stare verde indică calitatea recepției, funcția scării cu decalaj de timp de 1-127min, halogen fără plastic, alb (RAL 9003), obiectiv Poly IR 2, grad de protecție IP 40; greutate: 0,3 kg


CATEGORIA DE IMPORTANTA C CLASA DE IMPORTANTA III
Plinta compartimenlabila PVC, 100x50mm, cu capac , complet echipata, cu prindere rapida - curenli tari/slabi

Priza dubla cu contact de protecție, 230V, 16A, montaj ST, complet echipata

Priza simpla cu contact de proiecție, 230V, 16A, montaj PT, complet echipata


DO - Detector optic de fum, adresabil, buda/numar, montat aparent pe tavan

DM - Dedansalor manual, adresabil, buda/numar, existenl- Buda/Zona/Nr in zona


SIRE - Sirena adresabila de exterior+flash, legata in bucla

SIR - Sirena adresabila de interior, legata in buda


[m^| Modul de comenzi la incendiu cu 2 intrări si 2 ieșiri pentru diverse comenzi


NOTA:

ATENT1E!

Pozițiile corpurilor de iluminat se vor coordona cu soluțiile pentru plafoane.

Orice modificare asupra pozițiilor corpurilor de iluminat se va face doar cu acordul proiectantul de instalații electrice.

Toate cablurile electrice se vor proteja in tub de protecție, montaj îngropat.Acest desen si informația cuprinsa in el, nu poate fi copiat, reprodus sau utilizat parțial sau in intregime decât cu acordul scris al S.C. GREEN BUSINESS S.R.L. si nu va li folosit in alt scop decât cel pentru care a fost elaborat.

PROIECTANT GENERAL:

S.C. GREEN BUSINESS S.R.L.

CUI: RO28322863; Nr.ord.R.C.: J40/4356/08.04.2011

Telefon/fax:+40.021.210.04.03

TITLU PROIECT

CREȘTEREA CAL1TATII STRUCTURII EDUCAȚIONALE LA

COLEGIUL TEHNIC DE INDUSTRIE ALIMENTARA, CRAIOVA

ADRESA PROIECT

Strada Brestei, Nr. 144, Municipiul Craiova, Județul Dolj

BENEFICIAR

MUNICIPIUL CRAIOVA

NR.PROIECT

185065/14.11.2018

FAZA PROIECT

D.A.L.I.

SPECIFICAȚIE

NUME

SEMNĂTURĂ

SCARA

1 : 100

TITLU PLANȘA

CORPC17-

INSTALAȚII ELECTRICE ETAJ 1

SPECIALITATEA

ELECTRICE

SEF PROIECT

arh. Simona EMANOIL

PROIECTAT

ing. Alexandru VAGAUNA

DATA

OCTOMBRIE 2018

NR.PLANSA

IE 02

DESENAT

ing. Alexandru VAGAUNA

/u

LEGENDA INSTALAȚII ELECTRICE


L2 - Aparat de iluminat normal, prevăzut cu sursa LED, flux luminos net minim 4650 lumeni, putere maxim consumata 37W, indice de redare al culorilor 80, temperatura de culoare 4000 Kelvin, cleme de fixare de tavan din inox, tara conținut de halogen si silicon, IP44, montaj aparent, dimensiuni 1520x217x90 mm, masa maxima 4.4 kg, UGR<19;

L4 - Aparat de iluminat normal liniar, prevăzut cu sursa LED, flux luminos net minim 3200 lumeni, putere maxim consumata 23.5W, indice de redare al culorilor 80, temperatura de culoare 4000 Kelvin, cleme de fixare de tavan din inox, fara continui de halogen si silicon, IP20, montaj aparent, dimensiuni 1200 x 60 x 74 mm, masa maxima 1.4 kg;

L7 - Aparat de iluminat normal liniar si de siguranța pentru circulație, prevăzut cu sursa LED, flux luminos net minim 4100 lumeni, putere maxim consumata 34W, indice de redare al culorilor 80, temperatura de culoare 4000 Kelvin, cleme de fixare de tavan din inox, fara continui de halogen si silicon, IP20, montaj aparent, dimensiuni 1450 x 60 x 74 mm, masa maxima 1.7 kg, kit emergenta inclus, cu autonomie 2 ore;

L8 - Aparat de iluminat normal, cu grad ridicat de protecție, prevăzut cu sursa LED, flux luminos net minim 4500 lumeni, putere maxim consumata 34W, indice de redare al culorilor 80, temperatura de culoare 4000 Kelvin, carcasa din policarbonat transparent integral, cleme invizibile integrate in dispersor, cleme de fixare de tavan din inox, fara continui de halogen si silicon, IP65, montaj aparent, dimensiuni 1300 x 147 x 118 mm, masa maxima 2.7 kg;

L10 - Aparat de iluminat normal cu distribuție de iluminat asimetrica pentru montaj la nivelul tablei, prevăzut cu sursa LED, flux luminos net minim 4400 lumeni, putere maxim consumata 37.7W, indice de redare al culorilor 80, temperatura de culoare 4000 Kelvin, eterne de fixare de lavan din inox, fara conținut de halogen si silicon, IP20, montaj aparent/suspendat, dimensiuni 1200 x 130 x 66 mm, masa maxima 5 kg;

LS1 - Aparat de iluminat pentru marcarea cailor de evacuare, prevăzut cu sursa LED, luminanta minima 500 cd/m2, putere maxim consumata de 7W, distanta de vizaulizare minim 30 m, carcasa din aluminiu, inscripționare a direcției de evacuare prin printare digitala, montaj aparent, dimensiuni 310 x 20 x 160 mm;

LS2 - Aparat de iluminat pentru marcarea ușilor de evacuare in exterior, prevăzut cu sursa LED, flux luminos net minim 204 lumeni, putere maxim consumata 4.7 W, prevăzut cu acumulator cu autonomie de o ora, dimensiuni maxime 200 x 145 x 64 mm, masa maxima 1 kg;


s1 - Multisenzor ce acționează ca senzor PIR și receplor, montare aparenta. LED-ul roșu indică starea de funcționare, LED-ul de stare verde indică calitatea recepției, funcția scării cu decalaj de timp de 1-127min, halogen fără plastic, alb (RAL 9003), obiectiv Poly IR 2, grad de protecție IP 40; greutate: 0,3 kg


CATEGORIA DE IMPORTANTA C CLASA DE IMPORTANTA III


I            ~l Plinta compartimentabila PVC, 100x50mm, cu capac , complet echipata, cu

prindere rapida - curenti tari/slabi

Priza dubla cu contact de protecție, 230V, 16A, montaj ST, complet echipata

Priza simpla cu contact de proiecție, 230V, 16A, montaj PT, complet echipata

DO - Detector optic de fum, adresabil, buda/numar, montat aparent pe tavan

DM • Declanșator manual, adresabil, bucla/numar, existent- Buda/Zona/Nr in zona

SIRE - Sirena adresabila de exterior+flash , legata in bucla

SIR - Sirena adresabila de interior, legata in buda

Tablou electric

Modul de comenzi la inoendiu cu 2 intrări si 2 ieșiri pentru diverse comenziai

ED

NOTA: ATENT1E!


Pozițiile corpurilor de iluminat se vor coordona cu soluțiile pentru plafoane.

Orice modificare asupra pozițiilor corpurilor de iluminat se va face doar cu acordul proiectantul de instalații electrice.

Toate cablurile electrice se vor proteja in tub de protecție, montaj îngropat.BUSINESS


*JBRADUL DE REZISTENTA LA FOC: II NIVELUL DE RISC LA INCENDIU: MIC


Acest desen si informația cuprinsa in el, nu poate fi copiat, reprodus sau utilizat parțial sau in intregime decât cu acordul scris al S.C. GREEN BUSINESS S.R.L. si nu va fi folosit in alt scop decât cel pentru care a fost elaborat.

TITLU PROIECT

CREȘTEREA CALITATII STRUCTURII EDUCAȚIONALE LA

COLEGIUL TEHNIC DE INDUSTRIE ALIMENTARA, CRAIOVA

ADRESA PROIECT

Strada Brestei, Nr. 144, Municipiul Craiova, Județul Dolj

SPECIFICAȚIE

NUME

SEMNĂTURĂ

SCARA

SEF PROIECT

arh. Simona EMANOIL

1 : 100

PROIECTAT

ing. Alexandru VAGAUNA

/

ți/

DATA

OCTOMBRIE 2018

DESENAT

irig. Alexandru VAGAUNA

/b

Ar—-

S.C. GREEN BUSINESS S.R.L.

CUI: RO28322863; Nr.ord.R.C.: J40/4356/08.04.2011

Telefon/fax:+40.021.210.04.03

BENEFICIAR

MUNICIPIUL CRAIOVA

NR.PROIECT

185065/14.11.2018

FAZA PROIECT

D.A.L.I.

TITLU PLANȘA

SPECIALITATEA

CORPC17-

INSTALAȚII ELECTRICE ETAJ 2

ELECTRICE

NR.PLANSA

IE 03


propunere rampa pers dizatplitati pania max 8%


EEl

Casa Scării


10.00


. tfod 4c U u I y PH ® s yvp  tr pertra

faid «w corespurza'.cripoa

Windfang


P01 S

VESTIAR FETE


LEGENDA

— .----—

Conducta tip PP pentru canalizare interioara, pentru evacuare ape uzate menajere

----—

Conducta tip PP pentru canalizare interioara, pentru evacuare ape pluviale

— .—. —

Conducta tip PP-R (SDR 7.4, PN 16), pentru alimentare consumatori cu apa calda menajera

— — —

Conducta tip PP-R (SDR 11, PN 10), pentru alimentare consumatori cu apa rece

Conducta tip OL-Zn pt. alimentare cu apa a hidrantilor interiori

©

Coloana tip PP de scurgere canalizare menajera izolata cu vata minerala 5 cm

©

Coloana tip PP-SILERE de scurgere ape pluviale izolate cu vata minerala 5 cm

©

Coloana tip OL-Zn pt. alimentare cu apa a hidrantilor interiori

Sifon de pardoseala Dn 100 / Receptor terasa

Conducta tip SILERE, Dn 125 - scurgere pluviale.GREEN


Acest desen si informația cuprinsa in el, nu poate fi copiat, reprodus sau utilizat parțial sau in intregime decât cu acordu si nu va fi folosit in alt scop decât cel pentru care a fost elaborat.


PROIECTANT GENERAL:S.C. GREEN BUSINESS S.R.L.

CUI: RO28322863; Nr.ord.R.C.: 340/4356/08.04.2011

Telefon/fax:+40.021.210.04.03


TITLU PROIECT


SPECIFICAȚIE

NUME

SEMNA

URA

SEF PROIECT

arh. Simona EMANOIL

/

PROIECTAT

Ing. Emanuel TEODORESCU

DESENAT

Irig. Emanuel TEODORESCU


BENEFICIAR


INSTALAȚII SANITARE


PLAN PARTER CORP C17 - PROPUNERE


NR.PROIECT


SPECIALITATEA

INST. SANITARE


NR.PLANSA

IS-01180       l

320.

810

195       1

330

470

300

li


IE101I Casa Scării


evacuare


260

L         210          1

150     L            280            L      17

l 210         1301

195

1           198           (

150

300

4

1310LEGENDA

—------

Conducta Lip PP pentru canalizare interioara, pentru evacuare ape uzate menajere

—----

Conducta tip PP pentru canalizare interioara, pentru evacuare ape pluviale

------.---

Conducta tip PP-R (SDR 7.4, PN 16), pentru alimentare consumatori cu apa calda menajera

— — —

Conducta tip PP-R (SDR 11, PN 10), pentru alimentare consumatori cu apa rece

Conducta tip OL-Zn pt. alimentare cu apa a hldrantilor interiori

©

Coloana tip PP de scurgere canalizare menajera izolata cu vata minerala 5 cm

©

Coloana tip PP-SILERE de scurgere ape pluviale izolata cu vata minerala 5 cm

©

Coloana tip OL-Zn pt. alimentare cu apa a hidranlilor interiori

Sifon de pardoseala Dn 100 / Receptor terasa

o

Conducta tip SILERE, Dn 125 - scurgere pluviale.


Acest desen si informația cuprinsa in el, nu poate fi copiat, reprodus sau utilizat parțial sau in intregime decât cu si nu va fi folosit in alt scop decât cel pentru care a fost elaborat.'scrts &l S.C. GREEN BUSINESS S.R.L.


PROIECTANT GENERAL:S.C. GREEN BUSINESS S.R.L.

CUI: RO28322863; Nr.ord.R.C.: J40/4356/08.04.2011

Telefon/fax:+40.021.210.04.03


TITLU PROIECT


BENEFICIAR


NR.PROIECT


SPECIFICAȚIE


SEF PROIECT


PROIECTAT


DESENAT


NUME


SCARA


arh. Simona EMANOIL


INSTALAȚII SANITARE


PLAN ETAJ 1 CORP C17 - PROPUNERE


SPECIALITATEA

INST. SANITARE

NRPLANSA

IS-02


r

J

1310

180

320

810

195

330

1

-------X-__

470

--------------1------

300

________ii.

Om
LEGENDA

— .-----

Conducta tip PP pentru canalizare interioara, pentru evacuare ape uzate menajere

—« —. —

Conducta tip PP pentru canalizare interioara, pentru evacuare ape pluviale

Conducta tip PP-R (SDR 7.4, PN 16), pentru alimentare consumatori cu apa calda menajera

— — —

Conducta tip PP-R (SDR 11, PN 10), pentru alimentare consumatori cu apa rece

Conducta tip OL-Zn pt. alimentare cu apa a hidrantilor interiori

©

Coloana tip PP de scurgere canalizare menajera izolata cu vala minerala 5 cm

©

Coloana tip PP-SILERE de scurgere ape pluviale izolata cu vata minerala 5 cm

©

Coloana tip OL-Zn pt. alimentare cu apa a hidrantilor interiori

^0100

Sifon de pardoseala Dn 100 / Receptor terasa

o

Conducta lip SILERE, Dn 125 - scurgere pluviale.


260

W5


1310


BUSINESS

S.Rt. .


325


475


---— - —

Acest desen si informația cuprinsa in el, nu poate fi copiat, reprodus sau utilizat parțial sau in intregime decât ctM si nu va fi folosit in alt scop decât cel pentru care a fost elaborat.


-

GREEN BUSINESS S.R.L.


PROIECTANT GENERAL:S.C. GREEN BUSINESS S.R.L.

CUI: RO28322863; Nr.ord.R.C.: J40/4356/0B.04.2011

T elefon/fax:+40.021.210.04.03


TITLU PROIECT


BENEFICIAR                             NR.PROIECT


SPECIFICAȚIE

NUME

SEMNAT

JRA

SEF PROIECT

arh. Simona EMANOIL

J

PROIECTAT

Ing, Emanuel TEODORESCU

7/

DESENAT

Ing. Emanuel TEODORESCU

/ 6

SCARA


TITLU PLANȘA:

INSTALAȚII SANITARE

PLAN ETAJ 2 CORP C17 - PROPUNERE


SPECIALITATEA

INST. SANITARE

NR.PLANSA

IS-03


1330

ISO       ,

330

L       -

820

205     1 L

330

_

470

---i—

300

-—

Instalație /^paratraznet


Instalație paratraznetDeflector difuzie vaporiDetector difuzie vapori


Instalație

^/'paratraznet

Instalație paratraznet

L         205         I

l               330

L                    470

L 300

I

r

1330

1             n

LEGENDA

—.-----

Conducta tip PP pentru canalizare interioara, pentru evacuare ape uzate menajere

Conducta tip PP pentru canalizare interioara, pentru evacuare ape pluviale

Conducta tip PP-R (SDR 7.4, PN 16), pentru alimentare consumatori cu apa calda menajera

Conducta tip PP-R (SDR 11, PN 10), pentru alimentare consumatori cu apa rece

-----

Conducta tip OL-Zn pi. alimentare cu apa a hidrantilor interiori

©

Coloana lip PP de scurgere canalizare menajera izolata; cu vata minerala 5 cm

©

Coloana tip PP-SILERE de scurgere ape pluviale izolata cu vata minerala 5 cm

>

Coloana tip OL-Zn pt. alimentare cu apa a hidrantilor interiori

Sifon de pardoseala Dn 100/ Receptor terasa

o

Conducta tip SILERE, Dn 125 - scurgere pluviale.


Acest desen si informația cuprinsa in el, nu poate fi copiat, reprodus sau utilizat parțial sau in intregime decât cu acordul seri si nu va fi folosit in alt scop decât cel pentru care a fost elaborat.PROIECTANT GENERAL:S.C. GREEN BUSINESS S.R.L

CUI: RO28322863; Nr.ord.R.C.: J40/4356/08.04.2011

Telefon/fax:+40.021.210.04.03


TITLU PROIECT


BENEFICIAR


NR.PROIECT

185065/14.11.2018


ADRESA PROIECT


Strada Brestei, Nr. 144, Municipiul Craiova, Județul Dolj

I


SPECIFICAȚIE

NUME

SEMNAJURA

SCARA

SEF PROIECT

arh. Simona EMANOIL

“3

1 :100

PROIECTAT

Ing. Emanuel TEODORESCU

DATA

DECEMBRIE 2018

DESENAT

Ing. Emanuel TEODORESCj/

' V


INSTALAȚII SANITARE

PLAN TERASA CORP C17 - PROPUNERE


INST. SANITARE

NR.PLANSA

IS-04


LEGENDA HVAC121

r

1 Y 1

i *1

l 2

330 i

800

330

1

470

300

j!

f


1280


Canal de ventilație, aspirație aer proaspăt, din tabla galvanizata, izolata, montata in tavan fals

Canal de ventilație, evacuare aer viciat, din tabla galvanizata, izolata, montata in tavan fals

Canal de ventilație, introducere aer proaspăt, din tabla galvanizata, izolata, montata in tavan fals

Canal de ventilație, extragere aer vidat, din tabla galvanizata, izolata, montata in tavan fals

Racord flexibil D100 mm ptr aer climatizat, izolat, monta in tavan fals

s

Recuperator de căldură aer-aer, montat in tavan fals, montaj orizontal; Q= 500 mc/h

G.l. @

Grila de introducere aer proaspăt, alba , Dn 100, cu reglaj de debit, montata in tavan fals

G.A. @

Grila de aspirare aer viciat, alba , Dn 100, cu reglaj de debit, montata in tavan fals

G.Ev. =

Grila de evacuare aer viciat la exterior, alba , Dn 200, cu jaluzele antiintemperii, plasa contra insectelor

G.Asp. i=

Grila de aspirație aer prospat de la exterior, alba , Dn 200, cu plasa contra insectelor


LEGENDA TERMICE:


440

1.MU

L      170

210

[30

U             330              L

158

f

1

’        150

300

f

LI

1130TITLU PROIECTS.C. GREEN BUSINESS S.R.L.

CUI: RO28322863; Nr.ord.R.C.: J40/4356/08.04.2011

Telefon/fax:+40.021.210.04.03


BENEFICIAR


NR.PROIECT


185065/14.11.2018


FAZA PROIECT


SPECIFICAȚIE

NUME

SEMNAJURA

SEF PROIECT

arh. Simona EMANOIL

PROIECTAT

ing. Florin DUMITRESCU

7/7

DESENAT

ing. Florin DUMITRESCU

uL

... 1 : 100 DATĂ DECEMBRIE 2018


INSTALAȚII TERMICE


CORP C17 - PLAN PARTER


SPECIALITATEA INST. TERMICE


NR.PLANSA

IT -01


LEGENDA HVAC


1

2 1

1310

|_șj                    i 4

180 ,

320

1

810

1 |

330

t

470

300             if

1

f1280
b-

coco CM


04


CC


in


co


Canal de ventilație, aspirație aer proaspăt, din tabla galvanizata, izolata, montata in tavan fals

Canal de ventilație, evacuare aer viciat, din tabla galvanizata, izolata, montata in tavan fals

Canal de ventilație, introducere aer proaspăt, din tabla galvanizata, izolata, montata in tavan fals

Canal de ventilație, extragere aer viciat, din tabla galvanizata, izolata, montata in tavan fals

Racord flexibil D100 mm ptr aer climatizat, izolat, monta in tavan fals

Recuperator de căldură aer-aer, montat in tavan fals, montaj orizontal; O 500 mc/h

G.l. @

Grila de introducere aer proaspăt, alba , Dn 100, cu reglaj de debit, montata in tavan fals

G.A. @

Grila de aspirare aer viciat, alba , Dn 100, cu reglaj de debit, montata in tavan fals

G.Ev. =

Grila de evacuare aer viciat la exterior, alba , Dn 200, cu jaluzele antiintemperii, plasa contra insectelor

G.Asp.i=

Grila de aspirație aer prospat de la exterior, alba , Dn 200, cu plasa contra insectelor


LEGENDA TERMICE:


----------- Conducte tur/retur de distribuție principala din țeava PPR - Fci         □ Distribuitor de căldură , cu 8circuite Pex - a , Dn 16 mm ,

montate in tub de protecție , in pardoseala finita


U. Ext.


Unitate exterioara sistem multisplitUnitate interioara sistem split


Traseu frigorific de țevi de cupru DnX" siX" .izolate, inclusiv cablu CYYM 5x1,5 mm             nda si forța


l            260            |

210

t 150

t

280

t      170

L       210

py

1          195          1

.150 aâo

T

l

T

w

T

l

150

300

T T

*

T

1310

f

FH      1 f

12

3

----------1Acest desen si informația cuprinsa in el, nu poate fi copiat, reprodus sau utilizat parțial sau in intregime decât cu acordul scris al S.C. GREEN BUSINESS S.R.L.si nu va fi folosit in alt scop decât cel pentru care a fost elaborat.


PROIECTANT GENERAL:TITLU PROIECT

CREȘTEREA CALITATII INFRASTRUCTURII EDUCAȚIONALE LA COLEGIUL TEHNIC DE INDUSTRIE ALIMENTARA, CRAIOVA

ADRESA PROIECT : Municipiul Craiova, Județul Dolj


SPECIFICAȚIE

NUME

SEMNAfURA

SCARA

SEF PROIECT

arh. Simona EMANOIL

Fa

A

1 : 100

PROIECTAT

ing. Florin DUMITRESCU'

/ fi

K

DATA

DESENAT

ing. Florin DUMITRESCUZ

lj cv, o vi o r\ i c 2018


S.C. GREEN BUSINESS S.R.L.

CUI: RO28322863; Nr.ord.R.C.: J40/4356/08.04.2011

T elefon/fax:+40.021.210.04.03

BENEFICIAR

NR.PROIECT

MUNICIPIUL CRAIOVA

185065/14.11.2018

FAZA PROIECT

D.AL.I.

TITLU PLANȘA:

SPECIALITATEA

INSTALAȚII TERMICE

INST. TERMICE

CORP C17 - PLAN ETAJ 1

NR.PLANSA

IT -02


LEGENDA HVAC


12 i                                [3]                   |7


1310

180 •

320   ■

810

195       1 «

330

1 --------r------------

470

--------r—

300

—«

200

l       2*0

L     150

1

280

t      170

l        210

1301

19b       t

1

T

1

T

L

150

300

f 1

1

1310

f

=4


I21                              [3


Canal de ventilație, aspirație aer proaspăt, din tabla galvanizata, izolata, montata in tavan fals

Canal de ventilație, evacuare aer viciat, din tabla galvanizata, izolata, montata in tavan fals

Canal de ventilație, introducere aer proaspăt, din tabla galvanizata, izolata, montata in tavan fals

Canal de ventilație, extragere aer viciat, din tabla galvanizata, izolata, montata in tavan fals

Racord flexibil D100 mm ptr aer climatizat, izolat, monta in tavan fals

s

Recuperator de căldură aer-aer, montat in tavan fals, montaj orizontal; Q= 500 mc/h

G.l. @

Grila de introducere aer proaspăt, alba , Dn 100, cu reglaj de debit, montata in tavan fals

G-A. @

Grila de aspirare aer viciat, alba , Dn 100, cu reglaj de debit, montata in tavan fals

G.Ev. 0=

Grila de evacuare aer viciat la exterior, alba , Dn 200, cu jaluzele antiintemperii, plasa contra insectelor

G.Asp.i=

Grila de aspirație aer prospat de la exterior, alba , Dn 200, cu plasa contra insectelor


LEGENDA TERMICE:

----------- Conducte tur/retur de distribuție principala din țeava PPR - FcTraseu frigorific de țevi de cupru DnX" si X" . izolate , inclusiv cablu CYYM 5x1,5 mmp .pentru corngkeen ''

BUSINESS

S.R.i


Acest desen si informația cuprinsa in el, nu poate fi copiat, reprodus sau utilizat parțial sau in intregime decât cu acordufscris al S.C. GREEN BUSINESS S.R.L.si nu va fi folosit in alt scop decât cel pentru care a fost elaborat.


PROIECTANT GENERAL:

TITLU PROIECTS.C. GREEN BUSINESS S.R.L.

CUI: RO28322863; Nr.ord.R.C.: J40/4356/08.04.2011 Telefon/fax:+40.021.210.04.03


BENEFICIAR                           NR.PROIECT


185065/14.11.2018


FAZA PROIECT


D.AL.I.


SPECIFICAȚIE

NUME

SEMNATARA

SEF PROIECT

arh. Simona EMANOIL

/

PROIECTAT

ing. Florin DUMITRESCU

DESENAT

ing. Florin DUMITRESCU

7^7

SCARA

- DATA

DECEMBRIE 2018


TITLU PLANȘA:

INSTALAȚII TERMICE

CORP C17-PLAN ETAJ 2


D.A.L.I.

TITLU PROIECT:

„CREȘTEREA CALITATII INFRASTRUCTURII EDUCAȚIONALE LA COLEGIUL TEHNIC DE INDUSTRIE ALIMENTARA" (CORP C17)

BENEFICIAR

MUNICIPIUL CRAIOVA

PROIECT NR. 185065/14.11.2018

TITLU PROIECT: „CREȘTEREA CALITATII INFRASTRUCTURII EDUCAȚIONALE LA COLEGIUL TEHNIC DE

OBIECTIVUL: SPAȚIUL PENTRU ACTIVITATI SI INSTRUIRE PRACTICA (C17- MOARA)

PROIECT SIMBOL / DATA: 185065/14.11.2018

FAZA:

DOCUMENTAȚIE DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚII

BENEFICIAR:

MUNICIPIUL CRAIOVA, COLEGIUL TEHNIC DE INDUSTRIE ALIMENTARA

UTILIZATOR:

COLEGIUL TEHNIC DE INDUSTRIE ALIMENTARA, CRAIOVA

PROIECTANT GENERAL: S.C. GREEN BUSINESS S.R.L.

Adresa poștala: str. Dr. Dimitrie Drăghiescu, nr. llbis, et 1, Sector 5, București, ROMÂNIA, E-mail: office@green-business.ro

Registrul Comerțului J40/4356/2011, CUI: RO 28322863

Cod CAEN: 7111 - Activități de arhitectură

COORDONATOR:

ȘEF PROIECT:

ARHITECTURA:

INSTALAȚII ELECTRICE

INSTALAȚII SANITARE/HVAC

REZISTENTA:

EVALUARE FINANCIARA:


CUPRINS

FOAIE DE CAPAT

Cuprins

CAPITOLUL A: PIESE SCRISE

1.INFORMAȚII GENERALE PRIVIND OBIECTUL DE INVESTIȚII:

 • 1.1 DENUMIREA OBIECTIVULUI DE INVESTITII :

 • 1.2 ORDONATORUL PRINCIPAL DE CREDITE / INVESTITOR

 • 1.3 ORDONATORUL DE CREDITE (SECUNDAR / TERȚIAR)

 • 1.4 BENEFICIARUL INVESTITIEI

 • 1.5 ELABORATORUL DOCUMENTAȚIEI DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE

 • 2.  SITUAȚIA EXISTENTĂ ȘI NECESITATEA REALIZĂRII LUCRĂRILOR DE INTERVENȚII

  • 2.1. PREZENTAREA CONTEXTULUI: POLITICI, STRATEGII, LEGISLATIE, ACORDURI RELEVANTE, STRUCTURI

INSTITUTIONALE SI FINANCIARE

 • 2.2. ANALIZA SITUAȚIEI EXISTENTE ȘI IDENTIFICAREA NECESITĂȚILOR ȘI DEFICIENȚELOR

 • 2.3. OBIECTIVE PRECONIZATE A FI ATINSE PRIN REALIZAREA INVESTIȚIEI PUBLICE

 • 3. DESCRIEREA CONSTRUCȚIEI EXISTENTE

  • 3.1. PARTICULARITĂȚI ALE AMPLASAMENTULUI:

DESCRIEREA AMPLASAMENTULUI

RELAȚIILE CU ZONE ÎNVECINATE

DATELE SEISMICE ȘI CLIMATICE

STUDII DE TEREN

SITUAȚIA UTILITĂȚILOR TEHNICO-EDILITARE EXISTENTE

ANALIZA VULNERABILITĂȚILOR CAUZATE DE FACTORI DE RISC, ANTROPICI ȘI NATURALI, INCLUSIV DE SCHIMBĂRI CLIMATICE CE POT AFECTA INVESTIȚIA

INFORMAȚII PRIVIND POSIBILE INTERFERENȚE CU MONUMENTE ISTORICE/DE ARHITECTURĂ SAU SITURI ARHEOLOGICE PE AMPLASAMENT SAU ÎN ZONA IMEDIAT ÎNVECINATĂ;

 • 3.2. REGIMUL JURIDIC

NATURA PROPRIETĂȚII SAU TITLUL ASUPRA CONSTRUCȚIEI EXISTENTE, INCLUSIV SERVITUȚI, DREPT DE

PREEMPȚIUNE

DESTINAȚIA CONSTRUCȚIEI EXISTENTE

INCLUDEREA CONSTRUCȚIEI EXISTENTE ÎN LISTELE MONUMENTELOR ISTORICE / DE ARHITECTURĂ SAU SITURI ARHEOLOGICE PE AMPLASAMENT SAU ÎN ZONA IMEDIAT ÎNVECINATĂ; EXISTENȚA CONDIȚIONĂRILOR SPECIFICE ÎN CAZUL EXISTENȚEI UNOR ZONE PROTEJATE

INFORMAȚII / OBLIGAȚII / CONSTRÂNGERI EXTRASE DIN DOCUMENTAȚIILE DE URBANISM

 • 3.3. CARACTERISTICI TEHNICE ȘI PARAMETRI SPECIFICI

CATEGORIA ȘI CLASA DE IMPORTANȚĂ

COD IN LISTA MONUMENTELOR ISTORICE

AN/ ANI / PERIOADE DE CONSTRUCTIE PENTRU FIECARE CORP DE CONSTRUCTIE

SUPRAFAȚA CONSTRUITĂ

SUPRAFAȚA CONSTRUITĂ DESFASURATA

VALOAREA DE INVENTAR A CONSTRUCȚIEI

ALTI PARAMETRI - CARACTERISTICILE CONSTRUCTIVE PRINCIPALE ALE CONSTRUCȚIEI:

 • 3.4. ANALIZA STĂRII CONSTRUCȚIEI PE BAZA EXPERTIZEI TEHNICE SI AUDITULUI ENERGETIC

  • 3.4.1. ANALIZA STĂRII CONSTRUCȚIEI PE BAZA CONCLUZIILOR EXPERTIZEI TEHN ICE

  • 3.4.2. ANALIZA STARII CONSTRUCTIEI PE BAZA CONCLUZIILOR RAPORTULUI DE AUDIT ENERGETIC

   3.5. STAREA TEHNICĂ, INCLUSIV SISTEMUL STRUCTURAL ȘI ANALIZA DIAGNOSTIC, DIN PUNCTUL DE VEDERE AL


ASIGURĂRII CERINȚELOR FUNDAMENTALE APLICABILE, POTRIVIT LEGII

CERINȚA “A” REZISTENTA SI STABILITATE

CERINȚA “B” SECURITATEA LA INCENDIU

CERINȚA “C” IGIENĂ, SĂNĂTATE ȘI MEDIU ÎNCONJURĂTOR

CERINȚA “D” SIGURANȚĂ ȘI ACCESIBILITATE ÎN EXPLOATARE

CERINȚA “E” PROTECȚIE ÎMPOTRIVA ZGOMOTULUI

CERINȚA “F” ECONOMIE DE ENERGIE SI IZOLARE TERMICĂ

CERINȚA “G” UTILIZARE SUSTENABILĂ A RESURSELOR NATURALE

3.6. Actul doveditor al forței majore, după caz

 • 4. CONCLUZIILE EXPERTIZEI TEHNICE ȘI, DUPA CAZ, ALE AUDITULUI ENERGETIC, CONCLUZIILE STUDIILOR DE

DIAGNOSTICARE

 • 4.1.    CONCLUZIILE EXPERTIZEI TEHNICE

CLASA DE RISC SEISMIC

PREZENTAREA A MINIM DOUĂ SOLUȚII DE INTERVENȚII

SOLUTIILE TEHNICE SI MASURILE PROPUSE DE CATRE EXPERTUL TEHNIC

RECOMANDAREA INTERVENTIILOR NECESARE PENTRU ASIGURAREA FUNCTIONARII CONFORM CERINTELOR SI CONFORM EXIGENTELOR DE CALITATE

 • 4.2.  CONCLUZIILE RAPORTULUI DE AUDIT ENERGETIC

 • 5.  IDENTIFICAREA SCENARIILOR/OPȚIUNILOR TEHNICO-ECONOMICE (MINIMUM DOUĂ) ȘI ANALIZA

DETALIATĂ A ACESTORA

 • 5.1. SOLUȚIA TEHNICĂ, DIN PUNCT DE VEDERE TEHNOLOGIC, CONSTRUCTIV, TEHNIC, FUNCȚIONAL-ARHITECTURAL ȘI ECONOMIC, cuprinzand:

  • 5.1.1.DESCRIEREA PRINCIPALELOR LUCRĂRI DE INTERVENȚIE PENTRU:

CONDIȚII GENERALE SI DESCRIEREA SISTEMULUI

SURSE DE PRODUCERE A INCENDIILOR

ROLUL ȘI FUNCȚIUNILE ECHIPAMENTELOR

ECHIPAMENTUL DE CONTROL SI SEMNALIZARE (ECS)

REALIZAREA INSTALAȚIEI DE DETECTIE SI SEMNALIZARE INCENDIU

ARHITECTURA SISTEMULUI

Descrierea lucrarii

Premize de proiectare

Încadrarea în norme

Exigențe de calitate

INTERVENTII PROPUSE

Alimentarea cu apa rece potabila

Instalatia interioara de apa pentru consum menajer

Instalatia interioara de apa rece pentru consum menajer

Instalatia interioara de apa calda pentru consum menajer

Instalatia interioara de canalizare

Instalatia interioara de canalizare menajera

Instalatia de canalizare pluviala

CERTIFICARE

MENTIUNI GENERALE

MASURI DE PROTECTIA MUNCII SI AII

DISPOZITII FINALE

Exigente de calitate

5.1.2.DESCRIEREA, DUPĂ CAZ, ȘI A ALTOR CATEGORII DE LUCRĂRI INCLUSE ÎN SOLUȚIA TEHNICĂ DE INTERVENȚIE PROPUSĂ, RESPECTIV HIDROIZOLAȚII, TERMOIZOLAȚII, REPARAREA/ÎNLOCUIREA INSTALAȚIILOR/ECHIPAMENTELOR AFERENTE CONSTRUCȚIEI, DEMONTĂRI/MONTĂRI, DEBRANȘĂRI/BRANȘĂRI, FINISAJE LA INTERIOR/EXTERIOR, DUPĂ CAZ, ÎMBUNĂTĂȚIREA TERENULUI DE FUNDARE, PRECUM ȘI LUCRĂRI STRICT NECESARE PENTRU ASIGURAREA


FUNCȚIONALITĂȚII CONSTRUCȚIEI REABILITATE

SCENARIUL 1

SCENARIUL 2

5.1.3.ANALIZA VULNERABILITĂȚILOR CAUZATE DE FACTORI DE RISC, ANTROPICI ȘI NATURALI, INCLUSIV DE SCHIMBĂRI CLIMATICE CE POT AFECTA INVESTIȚIA

5.1.4.INFORMAȚII PRIVIND POSIBILE INTERFERENȚE CU MONUMENTE ISTORICE/DE ARHITECTURĂ SAU SITURI ARHEOLOGICE PE AMPLASAMENT SAU ÎN ZONA IMEDIAT ÎNVECINATĂ; EXISTENȚA CONDIȚIONĂRILOR SPECIFICE ÎN CAZUL EXISTENȚEI UNOR ZONE PROTEJATE

5.1.5.CARACTERISTICILE TEHNICE ȘI PARAMETRII SPECIFICI INVESTIȚIEI REZULTATE ÎN URMA REALIZĂRII LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE

 • 5.2.    NECESARUL DE UTILITĂȚI REZULTATE, INCLUSIV ESTIMĂRI PRIVIND DEPĂȘIREA CONSUMURILOR INIȚIALE DE

UTILITĂȚI ȘI MODUL DE ASIGURARE A CONSUMURILOR SUPLIMENTARE

 • 5.3.    DURATA DE REALIZARE ȘI ETAPELE PRINCIPALE CORELATE CU DATELE PREVĂZUTE ÎN GRAFICUL ORIENTATIV

DE REALIZARE A INVESTIȚIEI, DETALIAT PE ETAPE PRINCIPALE

 • 5.4.    COSTURILE ESTIMATIVE ALE INVESTIȚIEI:

 • 5.5.    SUSTENABILITATEA REALIZĂRII INVESTIȚIEI:

IMPACTUL SOCIAL ȘI CULTURAL

ESTIMĂRI PRIVIND FORȚA DE MUNCĂ OCUPATĂ PRIN REALIZAREA INVESTIȚIEI: ÎN FAZA DE REALIZARE, ÎN FAZA DE OPERARE

IMPACTUL ASUPRA FACTORILOR DE MEDIU, INCLUSIV IMPACTUL ASUPRA BIODIVERSITĂȚII ȘI A SITURILOR PROTEJATE, DUPĂ CAZ

 • 5.6.   ANALIZA FINANCIARĂ ȘI ECONOMICĂ AFERENTĂ REALIZĂRII LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE:

PREZENTAREA CADRULUI DE ANALIZĂ, INCLUSIV SPECIFICAREA PERIOADEI DE REFERINȚĂ ȘI PREZENTAREA SCENARIULUI DE REFERINȚĂ

ANALIZA CERERII DE BUNURI ȘI SERVICII CARE JUSTIFICĂ NECESITATEA ȘI DIMENSIONAREA INVESTIȚIEI, INCLUSIV PROGNOZE PE TERMEN MEDIU ȘI LUNG

ANALIZA FINANCIARĂ; SUSTENABILITATEA FINANCIARĂ

Consideratii initiale si ipoteze

Perioada de referinta a investitiei si perioada de viata a echipamentelor. Valoarea reziduala

Fluxurile de numerar

Costurile de operare

Venituri

Indicatorii de performanta

Sustenabilitatea financiara

ANALIZA ECONOMICĂ

ANALIZA DE RISCURI, MĂSURI DE PREVENIRE/DIMINUARE A RISCURILOR

 • 6. SCENARIUL/OPȚIUNEA TEHNICO-ECONOMIC(Ă) OPTIM(Ă), RECOMANDAT(Ă)

  • 6.1.    COMPARAȚIA SCENARIILOR/OPȚIUNILOR PROPUS(E), DIN PUNCT DE VEDERE TEHNIC, ECONOMIC, FINANCIAR,

AL SUSTENABILITĂȚII ȘI RISCURILOR

 • 6.2.   SELECTAREA ȘI JUSTIFICAREA SCENARIULUI/OPȚIUNII OPTIM(E), RECOMANDAT(E)

 • 6.3.    PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AFERENȚI INVESTIȚIEI:

INDICATORI MAXIMALI, RESPECTIV VALOAREA TOTALĂ A OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII, EXPRIMATĂ ÎN LEI, CU TVA ȘI, RESPECTIV, FĂRĂ TVA, DIN CARE CONSTRUCȚII-MONTAJ (C+M), ÎN CONFORMITATE CU DEVIZUL GENERAL

INDICATORI MINIMALI, RESPECTIV INDICATORI DE PERFORMANȚĂ - ELEMENTE FIZICE/CAPACITĂȚI FIZICE CARE SĂ INDICE ATINGEREA ȚINTEI OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII - ȘI, DUPĂ CAZ, CALITATIVI, ÎN CONFORMITATE CU STANDARDELE, NORMATIVELE ȘI REGLEMENTĂRILE TEHNICE ÎN VIGOARE

INDICATORI FINANCIARI, SOCIOECONOMICI, DE IMPACT, DE REZULTAT/OPERARE, STABILIȚI ÎN FUNCȚIE DE SPECIFICUL ȘI ȚINTA FIECĂRUI OBIECTIV DE INVESTIȚII;

DURATA ESTIMATĂ DE EXECUȚIE A OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII, EXPRIMATĂ ÎN LUNI

 • 6.4.   PREZENTAREA MODULUI ÎN CARE SE ASIGURĂ CONFORMAREA CU REGLEMENTĂRILE SPECIFICE FUNCȚIUNII

PRECONIZATE DIN PUNCTUL DE VEDERE AL ASIGURĂRII TUTUROR CERINȚELOR FUNDAMENTALE APLICABILE CONSTRUCȚIEI, CONFORM GRADULUI DE DETALIERE AL PROPUNERILOR TEHNICE

CERINȚA “A” REZISTENTA SI STABILITATE

CERINȚA “B” SECURITATEA LA INCENDIU

CERINȚA “C” IGIENĂ, SĂNĂTATE ȘI MEDIU ÎNCONJURĂTOR

CERINTA “D” SIGURANTA SI ACCESIBILITATE ÎN EXPLOATARE

CERINȚA “E” PROTECTIE ÎMPOTRIVA ZGOMOTULUI

CERINȚA “F” ECONOMIE DE ENERGIE ȘI IZOLARE TERMICĂ

 • 6.5. NOMINALIZAREA SURSELOR DE FINANȚARE A INVESTIȚIEI PUBLICE, CA URMARE A ANALIZEI FINANCIARE ȘI ECONOMICE: FONDURI PROPRII, CREDITE BANCARE, ALOCAȚII DE LA BUGETUL DE STAT/BUGETUL LOCAL, CREDITE

EXTERNE GARANTATE SAU CONTRACTATE DE STAT, FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE, ALTE SURSE LEGAL CONSTITUITE

 • 7. URBANISM, ACORDURI ȘI AVIZE CONFORME

  • 7.1.    CERTIFICATUL DE URBANISM EMIS ÎN VEDEREA OBȚINERII AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE

  • 7.2.    STUDIU TOPOGRAFIC, VIZAT DE CĂTRE OFICIUL DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ

  • 7.3.    EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ, CU EXCEPȚIA CAZURILOR SPECIALE, EXPRES PREVĂZUTE DE LEGE

  • 7.4.    AVIZE PRIVIND ASIGURAREA UTILITĂȚILOR, ÎN CAZUL SUPLIMENTĂRII CAPACITĂȚII EXISTENTE

  • 7.5.   ACTUL ADMINISTRATIV AL AUTORITĂȚII COMPETENTE PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI, MĂSURI DE

DIMINUARE A IMPACTULUI, MĂSURI DE COMPENSARE, MODALITATEA DE INTEGRARE A PREVEDERILOR ACORDULUI DE MEDIU, DE PRINCIPIU, ÎN DOCUMENTAȚIA TEHNICO-ECONOMICĂ

 • 7.6.    AVIZE, ACORDURI ȘI STUDII SPECIFICE, DUPĂ CAZ, CARE POT CONDIȚIONA SOLUȚIILE TEHNICE, PRECUM:

Studiu privind posibilitatea utilizării unor sisteme alternative de eficiență ridicată pentru creșterea performanței energetice

Studiu de trafic și studiu de circulație, după caz

Raport de diagnostic arheologic, în cazul intervențiilor în situri arheologice

Studiu istoric, în cazul monumentelor istorice

Studii de specialitate necesare în funcție de specificul investiției

CAPITOLUL B: PIESE DESENATE:

CAPITOLUL A: PIESE SCRISE 1.INFORMAȚII GENERALE PRIVIND OBIECTUL DE INVESTIȚII:

 • 1.1 DENUMIREA OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII :

„CREȘTEREA CALITATII INFRASTRUCTURII EDUCAȚIONALE LA COLEGIUL TEHNIC DE INDUSTRIE ALIMENTARA, CRAIOVA” (CORP C17)

Colegiul Tehnic de Industrie Alimentara- Corp C 17 (Cladire Moara),

str. Brestei, nr. 144, mun. Craiova, jud. Dolj

 • 1.2 ORDONATORUL PRINCIPAL DE CREDITE / INVESTITOR

Municipiul Craiova

 • 1.3 ORDONATORUL DE CREDITE (SECUNDAR / TERȚIAR)

Nu este cazul

 • 1.4 BENEFICIARUL INVESTITIEI

Municipiul Craiova, Colegiul Tehnic de Industrie Alimentara

 • 1.5 ELABORATORUL DOCUMENTAȚIEI DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE

PROIECTANT GENERAL:

S.C. GREEN BUSINESS S.R.L.

Adresa postala: str. Dr. Dimitrie Drăghiescu, nr. 11bis, et 1, Sector 5, București, ROMÂNIA,

E-mail: office@green-business.ro

Registrul Comertului J40/4356/2011

CUI: RO 28322863

Cod CAEN: 7111 - Activitati de arhitectura

 • 2. SITUAȚIA EXISTENTĂ ȘI NECESITATEA REALIZĂRII LUCRĂRILOR DE INTERVENȚII

  • 2.1. PREZENTAREA CONTEXTULUI: POLITICI, STRATEGII, LEGISLATIE, ACORDURI RELEVANTE, STRUCTURI INSTITUTIONALE SI FINANCIARE

Programul Operational Regional (POR) este unul din programele aferente Acordului de Parteneriat 20142020, prin care se pot accesa fondurile europene structurale si de investitii, in concret, cele provenite din Fondul European pentru Dezvoltare Regionala (FEDR). Programul a fost aprobat prin Decizia Comisiei Europene nr. C (2015) 4272/23.06.2015.

In conformitate cu Acordul de Parteneriat 2014-2020, Programul Operational Regional (POR) 2014-2020 are la baza prioritatile comune de dezvoltare propuse in cadrul Planurilor de Dezvoltare Regionala, sintetizate prin Strategia Nationala de Dezvoltare Regionala, fiind corelat cu celelalte programe operationale pentru aceeasi perioada de programare si/sau cu strategiile sectoriale/nationale in domeniile sale de interventie, precum si cu alte documente strategice la nivel european (Strategia Europa 2020 privind cresterea inteligenta, durabila si favorabila incluziunii).

Obiectivul general al POR 2014-2020 il consituie cresterea competitivitatii economice si imbunatatirea conditiilor de viata ale comunitatilor locale si regionale prin sprijinirea dezvoltarii mediului de afaceri, a conditiilor infrastructurale si a serviciilor, care sa asigure o dezvoltare sustenabila a regiunilor, capabile sa gestioneze in mod eficient resursele, sa valorifice potentialul lor de inovare si de asimilare a progresului tehnologic.

Obiectivul specific 4.5 al Axei prioritare 4 - Sprijinirea dezvoltarii urbane, Prioritatea in investitii 4.4 Investitii in educatie, in formare, inclusiv in formare profesionala pentru dobandirea de competente in invatare pe tot parcursul vietii prin dezvoltarea infrastructurilor de educatie si formare, este cresterea calitatii infrastructurii educationale relevante pentru piata fortei de munca, in cadrul Programului Operational Regional (POR) 2014-2020.

In cadrul Axei prioritare 4, Prioritatea de investitii 4.4, Obiectivul Specific 4.5 sunt avute in vedere realizarea urmatoarelor tipuri de investitii:

Constructia/reabilitarea/modernizarea/extinderea/echiparea infrastructurii educationale pentru invatamantul profesional si tehnic si invatarea pe tot parcursul vietii (licee tehnologice si scoli profesionale).

Obiectul proiectului îl constituie cresterea calitatii infrastructurii educationale la Colegiul Tehnic de Industrie Alimentara, Craiova. Prin reabilitarea si modernizarea spatiilor scolare se urmareste imbunatatirea conditiilor de desfasurare a procesului educativ precum si a bunastarii elevilor, iar prin echiparea infrastructurii educationale se urmareste modernizarea procesului didactic de predare/invatare conform standardelor de pregatire profesionala actuale coroborate cu cerintele pietei.

Grupul tinta vizat de proiect este reprezentat de elevii inscrisi la unitatea de invatamant ce vor beneficia in mod direct de infrastructura educationala reabilitata, de personalul didactic, didactic auxiliar si personal nedidactic ce isi desfasoara aetivitatea in cadrul structurii, cat si de comunitatea locala si unitatile de invatamant prin cresterea calitatii in indrumarea formala.

Prin implementarea activitatilor propuse si obtinerea rezultatelor, proiectul contribuie la atingerea obiectivului Axei prioritare 4: Sprijinirea dezvoltarii urbane durabile, Prioritatea de investitii 4.4 - lnvestiile in educatie, formare, inclusiv in formare profesionala pentru dobandirea de competente si invatare pe tot parcursul vietii prin dezvoltarea infrastrueturilor de educatie si formare, Obiectiv Specific

 • 4.5 - Cresterea calitatii infrastructurii educationale relevante pentru piata fortei de munca , in cadrul Programului Operational Regional (POR) 2014-2020.

Proiectul face parte din setul de masuri destinat dezvoltarii infrastructurii educationale, prin lucrari de renovare, reabilitare si modemizare a institutiilor de invatamant, care sa ofere elevilor cele mai bune conditii de invatare si sa creeze premisele necesare imbunatatirii si eficientizarii sistemului educational si implicit, practicarii unui act educational de calitate.

Realizarea de proiecte de investiții care sa genereze dezvoltarea durabila a municipiului Craiova, beneficii pentru locuitorii orasului in termeni de crestere a calitatii vietii si de atragere de investitii locale, reprezinta principala prioritate a Primariei municipiului Craiova.

lnvestitiile planificate prin proiect vor contribui la consolidarea rolului Municipiului Craiova ca motor de crestere, prin abordarea deficientelor actuale in sistemul de invatamant si imbunatatirea disponibilitatii, calitatii si relevantei infrastructurii educationale si al dotarii.

Imbunatatirea calitatii infrastructurii educationale si a dotarilor din unitatea educationala duce la asigurarea unui proces educational la standarde europene in vederea cresterii calitatii populatiei scolare si a cadrelor didactice participante la procesul educational.

 • 2.2. ANALIZA SITUAȚIEI EXISTENTE ȘI IDENTIFICAREA NECESITĂȚILOR ȘI DEFICIENȚELOR

Imobilul este amplasat în JUDEȚUL DOLJ, Mun. CRAIOVA, STRADA BRESTEI, NR. 144. Terenul pe care este amplasat Colegiul Tehnic de Industrie Alimentara are acces numai din Strada Brestei. Imobil constructii si teren intravilan apartine domeniului public conform HG 141/2008, poz 3675. Conform extras de carte funciara nr. 181849/01.10.2018 a fost intabulat drept de administrare in favoarea Colegiului Tehnic de Industrie Alimentara, Craiova.

Constructia existenta (C17-Moara) are o suprafata construita la sol de 113 mp (existent), regim de înăltime P+1 partial, stadiul fizic de executie — partial 65%. Constructia existenta cu destinatia actuala (Moara-C17), necesita racordarea la utilitati.

In acest moment nu exista identificate retele edilitare care ar necesita relocare/protejare.

Cladirea nu este inclusa pe lista monumentelor istorice.

Terenul in suprafata masurata de 22.243 mp din acte si 20.916 mp este situat pe Strada Brestei - teren intavilan imprejmuit, conform planului de amplasament si delimitare al imobilului. Conform PUG aprobat prin HCL 23/2000 si prelungit prin HCL 479/2015 amplasamentul se afla in zona cu functiuni complexe de interes general si servicii de interes general si conform PUZ aprobat cu HCL nr.350/2013 UTR IV amplasamentul se afla in zona - instituții de invatamant (scoli, facultati) cu regim de inaltime P+4, POT max= 30%, CUT max= 1.5.

Constructia existenta — (C 17-Moara) este o constructie nefinalizata (stadiul fizic de executie partial 65%), construita in 2004, in scop didactic pentru pregatirea practica a elevilor cu profil industrie alimentara, ramanand la stadiul de constructie netencuita atat la interior, cat si la exterior. În incinta, pe langa corpul C17-Cladire Moara, exista inca 15 anexe si constructii conexe functiunii (conform Planului de amplasament si delimitare), terenuri de sport, alei pietonale si spații verzi.

Corpul C1- Punct de sacrificare (Sc= 1mp), C2- Magazie (Sc=74mp), C3- Magazie (Sc=26mp), C4- Spalatorie si Ateliere (Sc= 251mp), C5- Sala de Sport (Sc= 588mp), C6- Magazie (Sc=27mp), C7- Magazie (Sc=9mp), C8-Magazie (Sc=42mp), C9- Magazie (Sc=19mp), C10- Centrala termica- cu suprafata construita de 195 mp si regim de inaltime P, C11- Camin elevi - cu suprafata construita de 195 mp si regim de inaltime P+2, C12-Cantina (Sc=690mp), C13- Sopron (Sc=31mp), C14- Magazie (Sc=30mp), Corpul C16- Cladire scoala - cu suprafata construita de 791 mp si regim de inaltime Sth+P+2

Date generale Clădire Moara- Colegiul Tehnic de Industrie Alimentara (C17)

 • •     Regimul de înălțime este: Parter + 1 Etaj (inalt)

 • •     Anul construirii: 2004

 • •    Suprafața construită: Sc = 113 mp

 • •    Structura de rezistență: cadre de beton armat cu pereti de caramida;

 • •     Acoperiș partial tip sarpanta pe ferme metalice;

 • •     Finisaje exterioare: -

Cladirea prezinta degradari medii la nivelul structurii de rezistenta. Forma generala a constructiei nu este distribuita pe cele doua directii principale, conform peretilor de rezistenta. Nu sunt realizate plansee pe toata inaltimea atriumului central. Centurile din peretii structurali de zidarie formeaza pereti zvelti. Acoperisul metalic nu satisface conditiile de saiba rigida.

Investitia consta in finalizarea si extinderea constructiei existente si schimbarea destinatiei din spatiu de morarit in spatiu pentru activitati de instruire practica in specializarea Alimentatie Publica si Turism.

Lucrarile minim necesare sunt:

-     Extinderea zonelor de parter pe inaltime pentru crearea a doua niveluri suplimentare;

-     Inchiderea atriumului central cu placi de beton pentru a crea doua niveluri suplimentare;

-     Realizarea unei scari interioare pentru accesul la nivelurile suplimentare;

-     Realizarea recompartimentarilor, finisajelor si instalatiilor necesare schimbarii destinatiei.

 • 2.3. OBIECTIVE PRECONIZATE A FI ATINSE PRIN REALIZAREA INVESTIȚIEI PUBLICE

Lucrari propuse:

-     Realizarea unei constructii care sa respecta in totalitate atat normele tehnice in vigoare, cat si tema

arhitecturala propusa.

-     Lucrari de accesibilizare a spatiului exterior- trotuare de protectie, alei pietonale acces.

-     Creare de facilitati/ adaptarea infrastructurii pentru persoanele cu dizabilitati.

Obiectivele proiectului de investitii:

- Reducerea pierderilor de căldură prin anveloparea cladirii;

-     Aplicarea de finisaje adecvate pentru o igiena corespunzatoare in spatiul de invatamant;

-     Crearea de conditii optime prin proiectarea instalatiilor sanitare ,termice, HVAC, electrice la

parametrii de confort necesari spatiului scolar;

- Scăderea consumului de energie electrică prin montarea de sisteme alternative de producere a energiei electrice;

-     Dotarea salilor de curs si a spatiilor administrative cu mobilier si aparatura corespunzatoare actului

educational;

- Creșterea gradului de confort a beneficiarilor.

DESCRIEREA CONSTRUCȚIEI EXISTENTE

 • 3.1. PARTICULARITĂȚI ALE AMPLASAMENTULUI:

DESCRIEREA AMPLASAMENTULUI

Terenul pe care este amplasat Colegiu Tehnic de Industrie Alimentara este cuprins în intravilanul Municipiului Craiova și se încadrează în PUG în zona cu funcțiuni complexe de interes public și servicii de interes general. Terenul pe care este amplasată construcția are o formă neregulată, iar accesul se face din strada Brestei, atât accesul auto cât și cel pietonal.

Terenul este înscris în C.F. UAT Craiova cu nr. 212090, are numărul cadastral 212090 și este în suprafață de 22243 mp conform acte și 20916 mp din măsurători cadastrale. Folosința actuală a terenului este construcții administrative si social culturale, construcții anexă.

Pe acest teren sunt poziționate mai multe corpuri de clădire, 15 în total cu funcțiuni conexe profilului educational si de industrie alimentara (Corpul C1- Punct de sacrificare (Sc= 1mp), C2- Magazie (Sc=74mp), C3-Magazie (Sc=26mp), C4- Spalatorie si Ateliere (Sc= 251mp), C5- Sala de Sport (Sc= 588mp), C6- Magazie (Sc=27mp), C7- Magazie (Sc=9mp), C8- Magazie (Sc=42mp), C9- Magazie (Sc=19mp), C10- Centrala termica- cu suprafata construita de 195 mp si regim de inaltime P, C11- Camin elevi - cu suprafata construita de 195 mp si regim de inaltime P+2, C12- Cantina (Sc=690mp), C13- Sopron (Sc=31mp), C14- Magazie (Sc=30mp), Corpul C16- Cladire scoala - cu suprafata construita de 791 mp si regim de inaltime Sth+P+2).

În partea de Nord a incintei este poziționat Corpul C10 - Centrala termica.

Terenul pe care este amplasata cladirea scolii este în general plan având o declivitate de la Nord la Sud. Curtea este amenajată cu alei și platforme betonate (terenuri de sport) și spații verzi cu vegetație cu înălțime mică, medie și mare. Terenul este împrejmuit cu gard de protecție, realizat din panouri prefabricate de gard de beton armat cu înălțimea de cca. 2.00 m.

RELAȚIILE CU ZONE ÎNVECINATE

Conform PUZ aprobat prin HCL 350/2013 UTR IV terenul se află într-o zonă de institutii de invatamant , adiacent acestuia regăsindu-se următoarele funcțiuni: locuințe colective si facultati (Facultatea de Educatie Fizica).

Accesul pe teren se realizeaza atât pietonal, cât și carosabil. Accesul pietonal și auto se face dinspre Sud din strada Brestei.

Amplasamentul studiat se afla in intravilanul municipiului Craiova, Brestei nr. 144, judetul Dolj, cu urmatoarele vecinatati:

-     la nord - Facultatea de Educatie Fizica si Sport;

- la sud - teren domeniu public- blocuri, Str. Brestei, Facultatea de Educatie Fizica si Sport;

- la est - teren domeniu public- blocuri;

- la vest - Facultatea de Educatie Fizica si Sport;

DATELE SEISMICE Șl CLIMATICE

DATE SEISMICE

Din punct de vedere seismic, amplasamentul analizat se încadrează în macrozona de intensitate seismică “82” (Conform SR 11100/1-93 “Zonare seismică - Macrozonarea Teritoriului României”). Această valoare reprezintă o intensitate cu valoarea de 8 pe scara MSK cu o perioadă medie de revenire de minimum 100 ani. Conform P100/1-2013, " Cod de proiectare seismică - partea 1", intensitatea pentru proiectare a hazardului seismic este descrisă de valoarea de vârf a accelerației terenului, ag (accelerația terenului pentru proiectare) determinată pentru intervalul mediu de recurență de referință (IMR) de 225 ani, corespunzător stării limită ultime (SLU), are valoarea ag=0.20g, iar valoarea perioadei de control (colț) a spectrului de răspuns este TC=1,0sec.

Temperatura medie anuală a aerului este de 10°-11°C, cu medie lunară

Media cantităților anuale a precipitațiilor este de 501-600 mm.

Adâncimea de îngheț a regiunii în care se află amplasamentul, este de 70- 80 cm (cf STAS 6054-77). Numărul de zile cu ninsoare - 20-25 zile/an.

Numărul de zile cu strat de zăpadă 40-60 zile.

Direcțiile, frecvența și vitezele medii ale vânturilor:

Vest : frecvență 14%; viteză medie 3,2 m/s.

Est-Nord-Est: frecvență 15%; viteză medie 3,5 m/s.

Est: frecvență 13%; viteză medie 3,1 m/

Media cantităților anuale a precipitațiilor este de 501-600 mm.

Încărcări date de zăpadă

Conform CR 1-1-3/2012, amplasamentul se încadrează în zona de calcul a valorii încărcării din zăpadă pe sol (sk) de 2.00 kN/m2.

Încărcări date de vânt

Conform cu CR 1-1-4/2012, "Cod de proiectare. Evaluarea acțiunii vântului asupra construcțiilor" presiunea de referință a vântului, mediată pe 10 minute, la 10m, pentru un interval mediu de recurență de 50 ani, este de 0.5kPa.

Din punct de vedere geologic, terenul este constituit dintr-o stratificație de argilă prăfoasă și nisip argilos în diferite grade de îndesare acoperite de un strat de pământ vegetal cu grosime variabilă.

CONDIȚII DE CLIMĂ

Colegiul Tehnic de Industrie Alimentara este amplasat în zona climatică II, zona eoliană III.

Clima este temperat continentală fiind caracterizată prin prezența verilor călduroase și secetoase și a iernilor friguroase accentuate de viscole puternice, înregistrându-se totodată cele mai mari diferențe de temperatură zi noapte și de la anotimpul de vară la cel de iarnă. Vara temperatura medie înregistrată la nivelul lunii iulie, depășește 25o C, iar în ianuarie temperaturile oscilează înre 1.5o C și -5.4o C.

• Temperatura exterioară convențională de calcul pentru iarnă: Zona II: - 15°C;


 • •     Temperatura exterioară convențională de calcul pentru vară: Zona II: 36,5 °C;

 • •     Viteza de calcul a vânturilor - zona A cu presiunea dinamică de bază dată de vânt 0.30kN/m2 și viteza 22m/sec;

 • •     Încărcările date de zăpadă - zona B, cu greutatea de referință a stratului de zăpadă 2.00kN/m2;

STUDII DE TEREN

Geologie

Municipiul Craiova este situat la limita dintre depresiunea Getică și Platforma Valahă. Din punct de vedere geologic, teritoriul municipiului Craiova a început să se formeze în Arhaic, prima eră din istoria pământului. În regiune se întâlnesc depozite sedimentare, care se succed în mai multe cicluri de sedimentare din Paleozoicul inferior și până în Neozoicul superior. Aceste sedimente stau transgresiv și discordant peste un fundament de șisturi cristaline. Dintre aceste cicluri, cu extinderea cea mai mare este ciclul cuaternar. Acesta cuprinde depozite de vârstă pleistocenă și holocenă.

Versanții și terasa s-au format în Levantin, preponderent formate din pietrișuri, nisipuri, argile și marne. Lunca Jiului s-a format în Holocenul Superior și este reprezentată de depozite aluvionale. Din punct de vedere litologic, pe terase se găsesc depozite de textură lutoasă, argiloasă, luto-nisipoasă și lutoargiloasă.

SITUAȚIA UTILITĂȚILOR TEHNICO-EDILITARE EXISTENTE

Construcția existenta nu dispune de dotările tehnico-edilitare necesare funcționării: energie electrică, apa și canalizare, încălzire, aceasta necesitand bransarea la utilitati. Se vor realiza instalatii termice, sanitare si de curenti slabi (racord telefonic, instalatie interioara de telefonie, o retea de calculatoare si o instalatie de cable TV, instalatie si semnalizare incendiu, iluminat de siguranta, instalatie de protectie impotriva trasnetelor).

INSTALATII SANITARE

Nu exista instalatii sanitare, constructia fiind nefinalizata.

Exista hidranti exteriori ce fac posibila interventia in situatie de incendiu, aflandu-se la o distanta corespunzatoare fata de obiectivul analizat.

INSTALATII TERMICE

Nu exista instalatii termice, constructia fiind nefinalizata.

INSTALATII ELECTRICE CORP C 16

Alimentarea cu energie electrica

Cladirea nu este alimentata cu energie electrica, constructia fiind nefinalizata.

Situatia existenta a instalatiilor electrice interioare

Nu exista instalatii electrice interioare, constructia fiind nefinalizata.

ANALIZA VULNERABILITĂȚILOR CAUZATE DE FACTORI DE RISC, ANTROPICI ȘI NATURALI, INCLUSIV DE SCHIMBĂRI CLIMATICE CE POT AFECTA INVESTIȚIA

Factorii de risc care pot afecta investiția se împart în naturali și antropici.

Factorii naturali

Riscurile (hazardele) naturale sunt manifestări extreme ale unor fenomene naturale, precum cutremurele, furtunile, inundațiile, secetă care au o influență directă asupra vieții fiecărei persoane, clădirilor, asupra societății și a mediului înconjurător, în ansamblu.

Riscurile climatice care ar putea afecta investiția:

- Riscuri climatice (furtuni, tornade, secetă, inundații, înghet, avalanșe);

-     Cutremure și erupții vulcanice;

-     Riscuri geomorfologice (alunecări de teren, tasări de teren, prăbușiri de teren);

-     Riscuri biologice (epidemii, epizootii).

Riscurile climatice - probabilitatea de apariție a riscurilor climatice precum furtuni, inundații, ingheț este destul de ridicată, dar analizând condițiile climatice din ultimii ani se constată că frecvența acestora este medie.

Cutremure și erupții vulcanice - Amplasamentul nu este afectat de erupții vulcanice.

În urma concluziilor expertizei tehnice clădirea C17 se încadrează în clasa de risc seismic Rs II. În urma analizelor, expertul tehnic consideră că structura nu prezintă un grad adecvat privind Cerința de siguranță a vieții, fiind capabilă să preia acțiunile seismice, cu o marjă suficientă de siguranță față de nivelul de deformare la care intervine prăbușirea locală sau generală, astfel încât viețile omenești sunt protejate, pentru un IMR asociat nivelului de hazard de 100 ani.

De asemenea, structura existentă nu are o rigiditate corespunzătoare și un grad adecvat de siguranță pentru Cerința de limitare a degradărilor, nefiind capabilă să preia acțiuni seismice fără degradări importante sau scoateri din uz, pentru un IMR asociat nivelului de hazard de 50 ani.

Riscuri geomorfologice (alunecări de teren, tasări de teren, prăbușiri de teren) - cladirea este poziționata pe un teren plat, fara mari diferențe de teren, care nu se supune efectului unor alunecări sau prăbușiri de teren.

Construcția C17 a fost edificată în 2004 și până în prezent nu s-au constatat tasări majore de teren; prin urmare se poate concluziona că nici după lucrările propuse nu vor exista tasări diferențiate majore care să aibă capacitatea să afecteze structura de rezistență. Riscul și frecvența de apariție sunt mici.

Riscuri biologice (epidemii, epizootii) - În incinta și în proximitatea colegiului nu sunt crescătorii de animale. În același timp, prin specificul funcțiunii, exigențele cu privire la sănătatea beneficiarilor sunt ridicate. Prin urmare riscul și frecvența de apariție a riscurilor biologice sunt mici.

Factorii antropici

Riscurile antropice și tehnologice care ar putea afecta investiția:

 • -     Accidente majore pe căile de comunicații;

 • -      Incendii;

 • -      Eșecul utilităților publice;

Accidente majore pe căile de comunicații - Riscul și frecvența de apariție sunt mici. Cladirile Colegiului sunt retrase de la artera majoră de comunicații care este Calea Bucuresti. Pentru a preîntâmpina efectele acestui risc se va avea în vedere aprovizionarea din timp a materialelor în timpul execuției lucrărilor.

Incendii - Riscul și frecvența de apariție sunt mici. Se prevăd măsuri de protecție la incendiu, atât pentru detectia si stingerea incendiilor, cât și pentru evacuarea în siguranță a persoanelor.

Eșecul utilităților publice - Riscul și frecvența de apariție sunt mici.

INFORMAȚII PRIVIND POSIBILE INTERFERENȚE CU MONUMENTE ISTORICE/DE ARHITECTURĂ SAU SITURI ARHEOLOGICE PE AMPLASAMENT SAU ÎN ZONA IMEDIAT ÎNVECINATĂ;

Pe amplasament și în zona imediat învecinată nu sunt monumente istorice de arhitectură sau situri arheologice.

 • 3.2. REGIMUL JURIDIC

NATURA PROPRIETĂȚII SAU TITLUL ASUPRA CONSTRUCȚIEI EXISTENTE, INCLUSIV SERVITUȚI, DREPT DE PREEMPȚIUNE

Terenul Colegiului Tehnic de Industrie Alimentara, Craiova este teren intravilan aparținând domeniului public aflat în administrarea Consiliului Local Craiova.

Conform extras de carte funciara nr. 181849/ 01.10.2018 a fost intabulat drept de administrare in favoarea Colegiului Tehnic de Industrie Alimentara, Craiova.

DESTINAȚIA CONSTRUCȚIEI EXISTENTE

Colegiului Tehnic de Industrie Alimentara din strada Breștei, nr. 144, mun. Craiova, jud. Dolj are destinația de cladire de invatamant, cu funcționarea în regim de 14 ore/zi, intre orele 07.00-21.00.

INCLUDEREA CONSTRUCȚIEI EXISTENTE ÎN LISTELE MONUMENTELOR ISTORICE / DE ARHITECTURĂ SAU SITURI ARHEOLOGICE PE AMPLASAMENT SAU ÎN ZONA IMEDIAT ÎNVECINATĂ; EXISTENȚA CONDIȚIONĂRILOR SPECIFICE ÎN CAZUL EXISTENȚEI UNOR ZONE PROTEJATE

Pe amplasament și în zona imediat invecinată nu sunt monumente istorice de arhitectură, situri arheologice sau alte tipuri de zone protejate.

INFORMAȚII / OBLIGAȚII / CONSTRÂNGERI EXTRASE DIN DOCUMENTAȚIILE DE URBANISM

În conformitate cu informațiile din Certificatul de urbanism nr. 1907 din 17.09.2018 terenul pe care este amplasat Colegiului Tehnic de Industrie Alimentara este cuprins în intravilanul Municipiului Craiova și se încadrează în PUG -zona cu funcțiuni complexe de interes public si servicii de interes general.

 • 3.3. CARACTERISTICI TEHNICE ȘI PARAMETRI SPECIFICI

CATEGORIA ȘI CLASA DE IMPORTANȚĂ

În conformitate cu tabel 4.2 din P100-1/2006, clădirea se încadrează în Clasa de importanță III, respectiv clădire de importanța normala.

În conformitate cu H.G.R. nr. 766/1997 clădirea se încadrează în Categoria de importanță „C” - importanta Normala.

COD IN LISTA MONUMENTELOR ISTORICE

Nu este cazul.

AN/ ANI / PERIOADE DE CONSTRUCTIE PENTRU FIECARE CORP DE CONSTRUCTIE

Cladirea C17 a fost edificata în anul 2004. Constructia are o suprafata construita la sol de 113 mp (existent), regim de înăltime P+1 partial, stadiul fizic de executie — partial 65%.

SUPRAFAȚA CONSTRUITĂ

În conformitate cu măsurătorile realizate în teren bilanțul teritorial este următorul:

Suprafața teren                                            22243,00 mp (acte)

Sc C17                                                 113,00 mp

Sc (totala in incinta)                                           3616,00 mp

Procentul de ocupare al terenului (POT%)                      17,28 %

SUPRAFAȚA CONSTRUITĂ DESFASURATA

În conformitate cu măsurătorile realizate în teren bilanțul teritorial este următorul:

Suprafața teren                                         20916,00 mp (masuratori)

Scd C17 113,00 mp

Scd (totala in incinta)                                      12520,00 mp

Coeficientul de ocupare al terenului (CUT)                         0,59

VALOAREA DE INVENTAR A CONSTRUCȚIEI

Nu exista o valoare de inventar, Corpul C17 - Moară nefiind inregistrat contabil, deoarece nu a fost efectuata receptia la terminarea lucrarilor.

ALTI PARAMETRI - CARACTERISTICILE CONSTRUCTIVE PRINCIPALE ALE CONSTRUCȚIEI:

Constructia existenta este o constructie nefinalizata, construita in 2004, in scop didactic- pregatirea practica a elevilor cu profil industrie alimentara, ramanand la stadiul de constructie netencuita atat la interior cat si la exterior, avand suprafata construita la sol de 113mp.

Din punct de vedere constructiv are structura de rezistenta pe cadre de beton armat cu pereti de caramida. Nivel de executie: P+1

Parter: 12 m/ 10m si inaltime de 4.8m

Etaj: 5 m/ 12m si cota de 11m

Acoperis- tip sarpanta.

Inceputa in anul 2004, lucrarea a fost sistata din lipsa de fonduri in anul 2006, aceasta ramanand la stadiul de constructie netencuita atat pe interior cat si pe exterior, fara planseu, fara usi sau ferestre. Intre timp, in locul claselor cu profil de morarit- Industrie alimentara, au aparut in structura clasele de alimentatie publica si turism, fapt ce a dus la solicitarea schimbarii destinatiei acestui spatiu in „spatiu pentru activitati de instruire practica in specializarea alimentatie publica si turism”.

Pentru schimbarea destinatiei corpului C17 din Moara in Spatiu pentru activitati de instruire practica au fost intocmite Expertiza tehnica, DALI si Proiectul Tehnic in anul 2015. In vederea depunerii cererii de finantare, documentele mentionate trebuiesc actualizate in conformitate cu legislatia in vigoare si Ghidul solicitantului.

Conform expertizei intocmite in 2015, „Cladirea nu este conformata anti-seismic, deci nu satisface principiile de proiectare anti-seismica cerute pentru amplasament”. Expertul tehnic a incadrat constructia existenta in clasa a II-a de risc seismic, din care fac parte constructiile care sub efectul cutremurului pot suferi degradari structurale majore.

In prezent, cladirea prezinta degradari medii la nivelul structurii de rezistenta. Forma generala a constructiei nu este distribuita pe cele doua directii principale conform peretilor de rezistenta. Nu sunt realizate plansee pe toata inaltimea atriumului central. Acoperisul metalic nu satisface conditiile de stabilitate.

In cadrul expertizei tehnice realizate in scopul „finalizarii si extinderii constructiei existente C17- Moara”, expertul incadreaza cladirea in clasa de risc seismic Rs II , structura neindeplinind conditiile de rezistenta, rigiditate si ductilitate din reglementarile tehnice.

Indicator

SITUAȚIE EXISTENTĂ

1.

Funcțiune

Cladire Moara

2.

Regim de înălțime

P + 1 E (inalt)

3.

S construita

113.00 m2

4.

Inaltime streasina

~ +10.46 m

5.

Inaltime libera

-

6.

S utila desfasurata

-

7.

S planseu peste ultimul nivel

-

 • 3.4. ANALIZA STĂRII CONSTRUCȚIEI PE BAZA EXPERTIZEI TEHNICE SI AUDITULUI ENERGETIC

 • 3.4.1.      ANALIZA STĂRII CONSTRUCȚIEI PE BAZA CONCLUZIILOR EXPERTIZEI TEHNICE

Clădirile din cadrul Colegiului Tehnic de Industrie Alimentara Craiova au fost expertizate tehnic de către ing.

Belgun A. Ionel, expert autorizat M.D.R.A.P. domeniile A1, A2, A3, A11, nr. legitimație 156.

DESCRIEREA CONSTRUCȚIEI DIN PUNCT DE VEDERE FUNCȚIONAL

În prezent clădirea nu este funcțională. În momentul proiectării, funcțiunea dorită a fost aceea de Moară. Construcția este formată dintr-un singur corp de clădire cu formă regulată în plan dar neregulată în elevație, având regimul de înălțime Parter. În zona centrală, clădirea prezintă un atrium foarte înalt. Finisajele și instalațiile nu sunt executate.

APRECIERI ASUPRA NIVELULUI DE UZURĂ AL CONSTRUCȚIILOR

Cladirea prezinta degradari medii la nivelul structurii de rezistenta. Forma generala a constructiei nu este distrbuita pe cele doua directii principale conform peretilor de rezistenta. Nu sunt realizate plansee pe toata inaltimea atriumului central. Centurile din peretii structurali de zidarie formeaza pereti zvelti. Acoperisul metalic nu satisface conditiile de saiba rigida.

DESCRIEREA CONSTRUCȚIILOR DIN PUNCT DE VEDERE STRUCTURAL

Structura de rezistență se compune din pereți de zidărie din cărămidă plină presată la Parter și pereți din zidărie din BCA la partea superioară. Pereții de zidărie sunt bordați parțial de stâlpișori și centuri. Planșeul peste parter este realizat din beton armat. Clădirea prezintă un acoperiș metalic în două ape peste atriumul central și terasă peste camerele laterale. Fundațiile sunt realizate din beton armat în sistem dual - fundații izolate cu grinzi de legătură.

LUCRĂRI DE INTERVENȚIE EXECUTATE ÎN TRECUT

Nu au fost executate alte lucrari de interventie din anul 2004 pana in prezent.

EVALUAREA CALITATIVĂ A STRUCTURII, DETERMINAREA INDICATORULUI R1

Rezultatul analizei calitative detaliate în raport cu criteriile de conformare structurală de alcătuire a elementelor și respectare a regulilor constructive, se cuantifică prin gradul de îndeplinire a condițiilor de alcătuire seismică conform P100-3/2008, respectiv indicatorul R1. Notarea se face prin apreciere, iar în situația îndeplinirii condițiilor în totalitate, punctajul este 100. În felul acesta punctajul total rezultat în urma calitative reprezintă procentual măsura în care caracteristicile structurale sunt satisfăcute. Pentru determinarea acestuia s-au evaluat următoarele:

Criteriu

Criteriul este îndeplinit

Criteriul nu este îndeplinit

Neîndeplinire minoră

Neîndeplinire moderată

Neîndeplinire majoră

1. Calitatea sistemului structural

Punctaj maxim: 10 puncte

 • •   eficiența conlucrării spațiale a elementelor structurii care depinde de natura și calitatea legăturilor între pereții de pe direcțiile ortogonale și a legăturilor între pereți și planșee;

 • • existența ariilor de zidărie suficiente și aproximativ egale pe cele două direcții;

10

8 - 10

4 - 8

0 - 4

Punctaj total realizat

3 puncte

2. Calitatea zidăriei

Punctaj maxim: 10 puncte

• calitatea elementelor

10

8 - 10

4 - 8

0 - 4

Criteriu

Criteriul este îndeplinit

Criteriul nu este îndeplinit

Neîndeplinire minoră

Neîndeplinire moderată

Neîndeplinire majoră

 • • omogenitatea țeserii

 • • regularitatea rosturilor

 • • gradul de umplere cu mortar

 • • existența unor zone slăbite de șlițuri și/sau nișe,

Punctaj total realizat

6 puncte

3. Tipul planșeelor

Punctaj maxim: 10 puncte

• rigiditatea planșeelor în plan orizontal și eficiența legăturilor cu pereții (capacitatea de a asigura compatibilitatea deformațiilor pereților structurali și de a împiedica răsturnarea pereților pentru forțe seismice perpendiculare pe plan);

10

8 - 10

4 - 8

0 - 4

Punctaj total realizat

3 puncte

4. Configurația în plan

Punctaj maxim: 10 puncte

 • • compactitatea și simetria geometrică și structurală în plan, exprimate prin raportul între lungimile laturilor și prin dimensiunile retragerilor în plan

 • • existența sau absența bovindourilor.

10

8 - 10

4 - 8

0 - 4

Punctaj total realizat

4 puncte

5. Configurația în elevație

Punctaj maxim: 10 puncte

 • • uniformitatea geometrică și structurală în elevație exprimate prin absența / existența retragerilor etajelor succesive

 • • existența unor proeminențe la ultimul nivel

 • • discontinuități create de sporirea ariei golurilor din pereți la parter / la un nivel intermediar;

10

8 - 10

4 - 8

0 - 4

Punctaj total realizat

5 puncte

6. Distanțe între pereți

Punctaj maxim: 10 puncte

• distanțele între pereții structurali, pe fiecare dintre direcțiile principale ale clădirii;

10

8 - 10

4 - 8

0 - 4

Punctaj total realizat

5 puncte

7. Elemente care dau împingeri laterale:

Punctaj maxim: 10 puncte

• existența arcelor, bolților, cupolelor, șarpantelor, cu / fără elemente care preiau / limitează efectele împingerilor;

10

8 - 10

4 - 8

0 - 4

Punctaj total realizat

5 puncte

8. Tipul terenului de fundare și al fundațiilor:

Punctaj maxim: 10 puncte

 • • natura terenului de fundare (normal / dificil)

 • • capacitatea fundațiilor de a prelua și transmite la teren încărcările verticale

10

8 - 10

4 - 8

0 - 4

Criteriu

Criteriul este îndeplinit

Criteriul nu este îndeplinit

Neîndeplinire minoră

Neîndeplinire moderată

Neîndeplinire majoră

• eforturile provenite din tasări diferențiale și din acțiunea cutremurului;

Punctaj total realizat

8 puncte

9. Interacțiuni posibile cu clădirile adiacente:

Punctaj maxim: 10 puncte

 • • existența / absența riscului de ciocnire cu clădirile alăturate (clădire izolată, clădire cu vecinătăți pe 1, 2, 3 laturi)

 • •  înălțimile clădirilor vecine, existența riscului de cădere a unor componente ale clădirilor vecine

10

8 - 10

4 - 8

0 - 4

Punctaj total realizat

10 puncte

10. Elemente nestructurale:

Punctaj maxim: 10 puncte

• existența unor elemente de zidărie majore (calcane, frontoane, timpane), placaje grele, alte elemente decorative importante care prezintă risc de prăbușire;

10

8 - 10

4 - 8

0 - 4

Punctaj total realizat

7 puncte

Punctaj total pentru ansamblul condițiilor

R1 = 56 puncte

În funcție de punctajul atribuit fiecărei categorii de condiții, clasa de risc seismic a rezultat:

Clasa de risc seismic

I

II

III

IV

Valori R1

<30

30 - 60

61 - 90

91 - 100

Clasa de risc seismic corespunzătoare indicatorului R1 este Rs II.

Evaluarea stării de degradare, determinarea indicatorului R2

Indicatorul R2 ia valori pe baza punctajului atribuit diferitelor categorii de degradări structurale și

nestructurale. Pentru determinarea acestuia s-au evaluat avariile conform tabelului:

Categoria avariilor

Elemente verticale (Av)

Elemente orizontale (Ah)

Suprafața afectată

Suprafața afectată

< 1/3

1/3  2/3

> 2/3

< 1/3

1/3  2/3

> 2/3

Nesemnificati

ve

70

70

70

30

30

30

Moderate

65

60

50

25

20

15

Grave

50

45

35

20

15

10

Foarte grave

30

25

15

15

10

5

Notarea se face prin apreciere, iar în situația îndeplinirii condițiilor în totalitate, punctajul este 100. În felul acesta punctajul total rezultat în urma analizei reprezintă procentual măsura în care construcția este afectată de degradări:

R3 = Av + Ah = 80

În funcție de amploarea și distribuția nivelului de avariere pe întreaga construcție și a punctajului pentru diferitele categorii de avarii, clasa de risc seismic a rezultat:

Clasa de risc seismic

I

II

III

IV

Valori R2

<40

40 - 70

71 - 90

91 - 100

Clasa de risc seismic corespunzătoare indicatorului R2 este Rs III.

Evaluarea analitică prin calcul, determinarea indicatorului R3

Verificările s-au făcut la starea limita ultimă, considerând construcția încărcată cu o forță static echivalentă. Pentru metodologiile de nivel 1 și 2 forța tăietoare de bază se determină cu expresia (4.4) din P100-1/2006: Fb = yI • Sd(.T1) -m- A, cu următoarele precizări:

 • -   Yi reprezintă factorul de importanță al construcției;

 • -   T1 = kTH3/ este perioada proprie fundamentală de vibrație a clădirii;

 • -   q este factorul de comportare;

 • -   Sd =     & reprezintă ordonata spectrului de proiectare;

 • -   A este factorul de corecție pentru numărul de niveluri supraterane;

Rezultă o forță tăietoare de bază: Fb = yISdGtota! (greutatea totală a construcției)

În urma calculelor (vezi anexă), indicatorul R3 a rezultat:

R3 = min (R3L, R3T)=56,205 %

Din evaluarea capacității de rezistență și de deformabilitate a structurii, în ansamblu, în raport cu cerințele seismice, clasa de risc seismic a rezultat:

Clasa de risc seismic

I

II

III

IV

Valori R3

<35

35 - 65

66 - 90

91 - 100

Clasa de risc seismic, corespunzătoare indicatorului R3 este Rs II.

Condiția de siguranță R3 > 0,65, pentru sursa seismică Vrancea NU este satisfăcută în starea actuală.

 • 3.4.2. ANALIZA STARII CONSTRUCTIEI PE BAZA CONCLUZIILOR RAPORTULUI DE AUDIT ENERGETIC

Pentru cladirea C17 - Moara, avand in vedere ca pentru constructia existenta nu exista receptie finala si aceasta nu este utilizata in prezent, realizarea auditului energetic nu se poate realiza, deoarece auditul energetic vizeaza cladiri consumatoare energetic, evaluandu-se stadiul actual si propunandu-se masuri de reducere a consumului.

 • 3.5. STAREA TEHNICĂ, INCLUSIV SISTEMUL STRUCTURAL ȘI ANALIZA DIAGNOSTIC, DIN PUNCTUL DE VEDERE AL ASIGURĂRII CERINȚELOR FUNDAMENTALE APLICABILE, POTRIVIT LEGII

CALITATEA CONSTRUCȚIEI este rezultanta totalității performanțelor de comportare a acestora în exploatare, în scopul satisfacerii, pe întreagă durată de existența, a exigențelor utilizatorilor și colectivităților.

Sistemul calității în construcții se aplică în mod diferențiat în funcție de categoriile de importantă ale construcțiilor, conform regulamentelor și procedurilor de aplicare a fiecărei componente a sistemului.

Clasificarea în categorii de importanță a construcțiilor se face în funcție de complexitate, destinație, mod de utilizare, grad de risc sub aspectul siguranței, precum și după considerente economice.

Pentru obținerea unor construcții de calitate corespunzătoare sunt obligatorii realizarea și menținerea, pe întreagă durată de existență a construcțiilor, a următoarelor cerințe:

 • A) REZISTENȚĂ ȘI STABILITATE;

 • B) SECURITATEA LA INCENDIU;

 • C) IGIENA, SĂNĂTATE ȘI PROTECȚIA MEDIULUI;

 • D) SIGURANȚĂ ȘI ACCESIBILITATE ÎN EXPLOATARE;

 • E) PROTECȚIA LA ZGOMOT;

 • F) ECONOMIE DE ENERGIE ȘI IZOLAREA TERMICĂ;

 • G) UTILIZARE SUSTENABILĂ A RESURSELOR NATURALE.

CERINȚA "A" REZISTENTA SI STABILITATE

Evaluarea siguranței seismice și încadrarea în clasele de risc seismic sunt detaliate în expertiza tehnică.

CERINȚA "B" SECURITATEA LA INCENDIU

Siguranța la foc va fi satisfăcută prin respectarea criteriilor de performanțe generale existente în normele în vigoare (“Normativul de siguranță la foc a construcțiilor - P118/99” aprobat de MLPAT cu Ordin nr.27/N din 7 aprilie 1999).

CERINȚA "C" IGIENĂ, SĂNĂTATE ȘI MEDIU ÎNCONJURĂTOR

Constructia existenta este o constructie nefinalizata, construita in 2004, in scop didactic- pregatirea practica a elevilor cu profil industrie alimentara, ramanand la stadiul de constructie 65%.

CERINȚA "D" SIGURANȚĂ ȘI ACCESIBILITATE ÎN EXPLOATARE

Constructia existenta este o constructie nefinalizata, construita in 2004, in scop didactic- pregatirea practica a elevilor cu profil industrie alimentara, ramanand la stadiul de constructie 65%.

 • a.    SIGURANȚA CIRCULAȚIEI PIETONALE - Deplasarea de la o funcțiune la alta și în interiorul clădirii, sau chiar în cazul unei evacuări intempestive, trebuie să se desfășoare în condiții de siguranță maximă.

Existent

 • •     Circulațiile orizontale

Nu este cazul.

 • •     Circulații verticale

Nu este cazul.

 • b.    SIGURANȚA CIRCULAȚIEI CU MIJLOACE DE TRANSPORT MECANIZATE - Nu este cazul.

 • c.    SIGURANȚA CU PRIVIRE LA RISCURI PROVENITE DIN INSTALAȚII - Nu este cazul.

 • d.    SIGURANȚA ÎN TIMPUL LUCRĂRILOR DE ÎNTREȚINERE - Nu este cazul.

 • e.    SIGURANȚA LA INTRUZIUNI ȘI EFRACȚIE - Securitatea la intruziuni și efracție presupune protecția utilizatorilor împotriva eventualelor acte de violență, hoție, vandalism, comise de răufăcători din exterior, precum și protecția împotriva pătrunderii nedorite a insectelor sau animalelor dăunătoare.

Terenul Colegiului Tehnic de Industrie Alimentara este îngrădit corespunzător iar accesul se face prin porți si exista cabina poarta cu paznic.

MĂSURI PENTRU PERSOANELE CU HANDICAP LOCOMOTOR- Nu este cazul.

SIGURANȚA CONTRA LEZIUNILOR- Nu este cazul.

CERINȚA "E" PROTECȚIE ÎMPOTRIVA ZGOMOTULUI

Protecția la zgomot este stipulată ca cerință esențială în Directiva Consiliului Europei nr.89/106/CEE și Documentele Interpretative.

Clădirea nu este sursă de zgomot.

CERINȚA "F" ECONOMIE DE ENERGIE SI IZOLARE TERMICĂ

Construcția este amplasata în zona climatică II (Te =-15 grade C), zona eoliană III și este moderat adăpostita. Nu se poate face o descriere a anvelopei actuale a clădirii , aceasta nefiind finalizata.

CERINȚA "G" UTILIZARE SUSTENABILĂ A RESURSELOR NATURALE

Eficiența energetică a clădirilor este componentă a conceptului de dezvoltare durabilă. Dezvoltarea Durabilă este dezvoltarea care permite satisfacerea nevoilor prezentului, satisface cerințele generației actuale fără a priva generațiile viitoate de posibilitatea de a își satisface propriile lor cerințe.

O utilizare sustenabilă, durabilă a resurselor naturale înseamnă utilizarea acestora într-un ritm care să permită regenerarea resurselor și folosirea tehnologiilor de creștere a eficienței energetice.

Construcțiile trebuie proiectate, executate și demolate astfel încât utilizarea resurselor naturale să fie sustenabilă și să asigure în special următoarele:

 • (a) reutilizarea sau reciclabilitatea construcțiilor, a materialelor și părtilor componente, după demolare;

 • (b) durabilitatea construcțiilor;

 • (c) utilizarea la construcții a unor materii prime și secundare compatibile cu mediul.

MĂSURI DE PROTECȚIE CIVILĂ

În conformitate cu prevederile Legii 481/2004 privind măsurile de protecție civilă și HGR nr.560/2005, modificată și completată de HGR nr.37/2006 privind stabilirea categoriilor de construcții la care este obligatorie realizarea adăpostului de protecție, construcția nu a fost prevăzută cu adăpost de protecție civilă.

ORGANIZAREA DE ȘANTIER ȘI MĂSURI DE PROTECȚIA MUNCII

Pe durata executării lucrărilor de construire se vor respecta următoarele acte normative:

•    Norme generale de protecția muncii

 • •     Regulamentul MLPAT 9/N/15.03.1993 privind protecția și igiena muncii în construcții - ed. 1995

 • •    Ordin MMPS 235/1995 privind normele specifice de securitatea muncii la înălțime

 • •    Ordin MMPS 255/1995 - normativ cadru privind acordarea echipamentului de protecție individuală

 • •    Ordin MLPAT 20N/11.07.1994 - Normativ C300-1994

 • •     Alte acte normative în vigoare în domeniu la data executării propriu-zise a lucrării.

 • 3.6. ACTUL DOVEDITOR AL FORȚEI MAJORE, DUPĂ CAZ

 • 4.CONCLUZIILE EXPERTIZEI TEHNICE ȘI, DUPA CAZ, ALE AUDITULUI ENERGETIC, CONCLUZIILE STUDIILOR DE DIAGNOSTICARE

  • 4.1. CONCLUZIILE EXPERTIZEI TEHNICE

CLASA DE RISC SEISMIC

Din punct de vedere al riscului seismic, în sensul efectelor probabile ale unor cutremure, caracteristice amplasamentului asupra construcției existente analizate în acest caz, expertul încadrează clădirea în clasa de risc seismic Rs II, care cuprinde construcțiile care sub efectul cutremurului de proiectare pot suferi degradari structurale majore, dar la care pierderea stabilitatii este putin probabila.

În urma verificării prin calcul, având în vedere capacitatea portantă disponibilă în stadiul actual, structura nu indeplineste conditiile de rezistenta, rigiditate si ductilitate din reglementarile tehnice.

PREZENTAREA A MINIM DOUĂ SOLUȚII DE INTERVENȚII

Având în vedere:

 • •    Criteriile de evaluare a performantelor seismice ale constructiei existente (conceptia generală de proiectare, calitatea executiei, valoarea gradului nominal de asigurare la actiuni seismice rigiditatea la deplasări orizontale, pericolul ruperii fragile a unor elemente structurale vitale, ductilitatea locală și de ansamblu);

 • •     Natura si gravitatea degradărilor si avariilor produse de actiunile care au solicitat constructia respectivă în exploatare (acțiuni seismice, tasări ale terenului de fundare, variatii de temperatură, suprasarcini, coroziune, condens, explozii, incendii);

 • •     Durata de exploatare a constructiei ulterioară interventiei, propusă de expertul tehnic si acceptată de către beneficiar;

 • •     Implicatiiile unor avarii potentiale grave, în caz de cutremur, asupra mediului învecinat;

 • •     Clasa de importanta a construcției;

 • •     Implicatiile măsurilor de interventie preconizate asupra confortului si functionalitatii constructiei, precum si a modului ei de încadrare în mediul ambiant;

expertul tehnic propune următoarele variante de interventii:

Varianta 1

Varianta 2

introducerea unui sistem structural nou pentru consolidarea constructiei existente, realizat din cadre pe două directii si placi din beton armat;

realizarea unor noi fundatii pentru stâlpii noi, cu grinzi de legătură cu fundatiile existente;

realizarea etajelor superioare prin inserarea grinzilor și plăcilor de beton armat în conlucrare cu peretii si centurile existente;

consolidarea plăcilor de beton armat existente, prin supra-betonare;

desfiintarea acoperisului existent si realizarea unui acoperiș ce poate respecta conditia de saiba rigidă;

remedierea eventualelor discontinuitati în peretii de zidărie cu injecții cu mortar si /sau scoabe;

desfiintarea constructiei existente si realizarea unei noi constructii ce ar respecta în totalitate atât normele tehnice în vigoare, cât și tema arhitecturală propusă;

SOLUTIILE TEHNICE SI MASURILE PROPUSE DE CATRE EXPERTUL TEHNIC

În condițiile realizării variantei 2 se recomandă următoarele operatii în desfiintarea controlată a constructiei:

 • a) demolarea acoperișului:

-     se instalează schele sau scări pentru accesul muncitorilor pe acoperiș;

- se desface tabla acoperișului;

-     se demontează fermele metalice ale acoperișului;

 • b)     demolarea pereților și a stâlpișorilor:

-     se montează în interior platforme de lucru pe schele ușoare sau capre, prevăzute cu podini și

balustrade de protecție;

-     se execută sprijiniri ale pereților și ale stâlpilor;

-     se desființează pereții de zidărie bucată cu bucată;

-     se demolează stâlpișorii și centurile prin tăiere cu discul;

 • c) demolarea planșeului:

-     se utilizează aceleași platforme de lucru;

- se decopertează tencuiala tavanului;

-     se execută sprijiniri ale planșeului și a grinzilor, pentru a evita prăbușirea lor șiaccidentarea

muncitorilor;

- se demolează planșeul bucată cu bucată prin tăiere cu discul;

-     se execută sprijiniri ale pereților și ale stâlpilor;                                         Pag. 10 / 15

- se demolează grinzile bucată cu bucată prin tăiere cu discul.

 • d)    demolarea fundațiilor:

- în condițiile realizării construcției noi în aceeași poziție cu construcția existentă, se recomandă desființarea fundațiilor existente;

Se interzice demolarea necontrolată, este obligatorie demolarea „bucată cu bucată”. Demolarea se va face pe etape, adoptând soluții de sprijinire și protecție descrise mai sus. Muncitorii ce participă la această acțiune vor fi instruiți în prealabil.

RECOMANDAREA INTERVENTIILOR NECESARE PENTRU ASIGURAREA FUNCTIONARII CONFORM CERINTELOR SI CONFORM EXIGENTELOR DE CALITATE

În urma analizelor, expertul tehnic consideră că structura nu prezintă un grad adecvat privind Cerința de siguranță a vieții, nefiind capabilă să preia acțiunile seismice, cu o marjă suficientă de siguranță față de

nivelul de deformare la care intervine prăbușirea locală sau generală, astfel încât viețile omenești nu sunt protejate, pentru un IMR asociat nivelului de hazard de 100 ani.

De asemenea, structura existentă nu are o rigiditate corespunzătoare și un grad adecvat de siguranță pentru Cerința de limitare a degradărilor, nefiind capabilă să preia acțiuni seismice fără degradări importante sau scoateri din uz, pentru un IMR asociat nivelului de hazard de 50 ani.

Dintre cele două variante, având în vedere dificultatea realizării lucrărilor necesare de consolidare, costul și timpul necesar lucrărilor, recomandarea expertului tehnic este Varianta 2.

Lucrările trebuie executate de echipe de muncitori calificați sub îndrumarea unui cadru tehnic și sub supravegherea dirigintelui de șantier, atestat de MLPAT. Pentru toate lucrările executate se vor întocmi procese verbale de lucrări ascunse (PVLA).

Execuția lucrărilor va fi condusă, de cadre tehnice cu experiență, care răspund direct de instruirea personalului care execută operațiile și de respectarea fișelor tehnologice privind execuția lucrărilor la înălțime. La începerea execuției va fi afișat în loc vizibil, pe toata durata lucrărilor, un panou pentru identificarea investiției, conform Ordinului MLPAT nr.63/N din 11.08.1998. Cu 10 zile înaintea începerii lucrărilor va fi anunțat Inspectoratul în Construcții, pentru luarea în evidență și aprobarea programului de faze determinante.

La începerea și pe durata lucrărilor se va asigura asistență tehnică pentru adoptarea detaliilor corespunzătoare situațiilor concrete din teren. Nu se admite accesul vehiculelor în zona limitrofă, mai aproape de 2m de fundațiile existente. În mod obligatoriu se va urmări permanent starea fundațiilor existente înainte și în timpul lucrărilor. Tehnologia de execuție va urmării eliminarea apariției forțelor orizontale și a vibrațiilor în structura existentă.

Constructorul care efectuează lucrările are obligația de a sesiza inspectorul de șantier și proiectantul în cazul în care, se constată avarii în elementele clădirii constând în fisuri, crăpături, segregări, etc, care nu au fost identificate la momentul expertizării.

 • 4.2. CONCLUZIILE RAPORTULUI DE AUDIT ENERGETIC

Pentru cladirea C17 - Moara, avand in vedere ca pentru constructia existenta nu exista receptie finala si aceasta nu este utilizata in prezent, realizarea auditului energetic este redundanta deoarece experiza energetica vizeaza cladiri consumatoare energetic, evaluandu-se stadiul actual si propunandu-se masuri de reducere a consumului.

 • 5. IDENTIFICAREA SCENARIILOR/OPȚIUNILOR TEHNICO-ECONOMICE (MINIMUM DOUĂ) ȘI ANALIZA DETALIATĂ A ACESTORA

Expertul tehnic propune următoarele variante de interventii:

Varianta 1 (Scenariul 1)

Varianta 2 (Scenariul 2)

consolidarea constructiei existente

desfiintarea constructiei existente si realizarea unei noi constructii ce ar respecta în totalitate atât normele tehnice în vigoare, cât și tema arhitecturală propusă;

 • 5.1. SOLUȚIA TEHNICĂ, DIN PUNCT DE VEDERE TEHNOLOGIC, CONSTRUCTIV, TEHNIC, FUNCȚIONAL-ARHITECTURAL ȘI ECONOMIC, CUPRINZAND:

  • 5.1.1.      DESCRIEREA PRINCIPALELOR LUCRĂRI DE INTERVENȚIE PENTRU:

CONSOLIDAREA ANSAMBLULUI STRUCTURAL

SCENARIUL 1

introducerea unui sistem structural nou pentru consolidarea constructiei existente, realizat din cadre

pe două directii si placi din beton armat;

realizarea unor noi fundatii pentru stâlpii noi, cu grinzi de legătură cu fundatiile existente;

realizarea etajelor superioare prin inserarea grinzilor și plăcilor de beton armat în conlucrare cu peretii si centurile existente;

 • consolidarea plăcilor de beton armat existente, prin supra-betonare;

SCENARIUL 2

Nu e cazul

PROTEJAREA REPARAREA ELEMENTELOR NESTRUCTURALE

SCENARIUL 1

 • remedierea eventualelor discontinuitati în peretii de zidărie cu injecții cu mortar si /sau scoabe;

SCENARIUL 2

Nu e cazul

DEMOLAREA PARTIALA A UNOR ELEMENTE STRUCTURALE/NESTRUCTURALE

SCENARIUL 1

 • desfiintarea acoperisului existent si realizarea unui acoperiș ce poate respecta conditia de saiba rigidă;

SCENARIUL 2

• desfiintarea constructiei existente si realizarea unei noi constructii ce ar respecta în totalitate atât normele tehnice în vigoare, cât și tema arhitecturală propusă;

INTRODUCEREA UNOR ELEMENTE STRUCTURALE/NESTRUCTURALE SUPLIMENTARE

SCENARIUL 1

 • introducerea unui sistem structural nou pentru consolidarea constructiei existente, realizat din cadre pe două directii si placi din beton armat;

 • realizarea unor noi fundatii pentru stâlpii noi, cu grinzi de legătură cu fundatiile existente;

 • realizarea etajelor superioare prin inserarea grinzilor și plăcilor de beton armat în conlucrare cu peretii si centurile existente;

 • extinderea zonelor de parter pe înălțime pentru crearea a două niveluri suplimentare;

 • închiderea atriumului central cu plăci de beton pentru a crea două niveluri suplimentare;

 • realizarea unei scări interioare pentru accesul la nivelurile suplimentare;

 • realizarea recompartimentărilor necesare schimbării destinației.

SCENARIUL 2

 • A.    SOLUȚII CONSTRUCTIVE - REZISTENTA

Realizarea unei noi constructii (structura si compartimentari) ce ar respecta în totalitate atât normele tehnice în vigoare, cât și tema arhitecturală propusă;

 • B.    SOLUTII CONSTRUCTIVE - ARHITECTURA

PEREȚII INTERIORI

Structura pereților interiori este din cărămidă, cu grosimi de 15 cm, cât și din gips-carton cu grosimi de 12,5 cm, conform funcțiunilor încăperilor. Pereții care delimitează casele de scara, holurile și coridoarele sunt din zidărie de cărămidă. Compartimentarile grupurilor sanitare sunt din caramida sau gips-carton.

La nivelul parterului se va crea un grup sanitar pentru persoanele cu dizabilitati.

TÂMPLĂRIA EXTERIOARĂ ȘI SUPRAFAȚA VITRATĂ

Golurile exterioare vor fi închise cu tâmplărie PVC pentacameral cu rupere de punte termică și cu geam tripan. Pentru tâmplăriile exterioare, valoarea presiunii statice a aerului la care se asigură etanșeitatea, se recomandă să nu fie mai mică de 40kg/m2. (În conformitate cu Anexa 3 la Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului nr. 2513 din 22. 11. 2010 pentru modificarea Reglementării Tehnice “Normativ privind calculul termotehnic al elementelor de construcție ale cladirilor”, indicativ C 107-2005, aprobată prin Ordinul ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului nr. 2. 055/2005, valoarea rezistenței termice minime R'min și transmitantei termice U'max pentru tâmplărie exterioară va fi de 0,69m2K/W, respectiv 1, 45W/m2K.)

Pentru protecția termică minimă pe durata sezonului rece se vor lua în vedere prescripțiile conform STAS 19071/1-80, care se referă la economia de energie termică.

SCĂRI EXTERIOARE, RAMPE ȘI PASARELE

Pentru îndeplinirea cerinței esențiale de calitate "B" -SECURITATEA LA INCENDIU”, conform Normativul de siguranță la foc a construcțiilor P118-99 și a Normativului privind proiectarea clădirilor civile din punct de vedere al cerinței în exploatare - indicativ NP 065-02 se propune amplasarea unei scari metalice in exterior, pe latura deEst a constructiei. Scara este necesara pentru evacuarea de la etajele superioare, in caz de incendiu. Scara va avea lățimea liberă de 1.20m, podestul de 2.50 m. Peretii adiacenti scarilor de evacuare vor fi pereti antifoc, A1, REI180. Balustrada va fi metalica. Structura rampei va fi realizată din metal. Se vor prevedea balustrade metalice de protecție pe toate zonele cu diferențe de nivel mai mari de 20 de cm.

ACOPERIȘ

Acoperisul cladirii proiectate va fi tip terasa necirculabila.

Pentru termoizolarea plăcii de peste ultimul nivel se vor aplica urmatoarele straturi:

S    turnare beton de panta;

S    montare strat de difuzie;

S    montarea barierei contra vaporilor;

S montarea unui strat termoizolant din polistiren extrudat, cu grosimea de 20 cm și ridicarea termoizolației pe pereții aticului;

S turnarea unei șape de beton de protecție de 5 cm grosime pentru protecția termoizolației;

S    montare strat de difuzie;

S    montarea hidroizolatie Istrat+adeziv;

S    montare elemente de ventilare (deflector,aerator));

S    montare șorțuri de tablă atic;

S montare sistem de preluare a apelor (receptori pluviali) ;

FINISAJE EXTERIOARE

Finisajele exterioare se vor realiza dupa izolarea termica a peretilor exteriori.

Întreaga construcție va fi termoizolata astfel:

S izolarea termică a pereților exteriori cu polistiren extrudat de 10 cm si fasii de vată minerală bazaltică de 10 cm grosime si 30 cm latime la exteriorul acestuia;

S izolarea termică a soclului cu polistiren extrudat de 10 cm grosime;

S izolarea golurilor (a spaletilor) cu polistiren extrudat ignifugat de 3 cm;

Înainte de termoizolarea soclului se propune hidroizolarea verticala, pentru evitarea infiltrațiile de apă la nivelul infrastructurii.

După montarea izolației termice pereții exteriori se vor finisa cu tencuială aplicată direct pe stratul de izolație, armată cu o țesătură deasă din fibre de sticlă și finisată cu tencuieli decorative texturate.

Soclul se va finisa cu tencuiala decorativa cu granulație de 2.00  4.00 mm, armată cu o țesătură deasă din

fibre de sticlă.

FINISAJE INTERIOARE

Finisajele interioare propuse sunt conforme activitatilor desfasurate. La spatiile destinate prepararii alimentelor, se vor aplica finisaje lavabile- materiale ceramice pentru pereti si pardoseli. Grupurile sanitare vor fi finisate cu gresie si faianta, pana la cota de 2.10m.

Restul spatiilor interioare vor avea finisaje din placi ceramice/ parchet la nivelul pardoselilor si vopsitorii lavabile pentru pereti si tavane.

PEREȚI INTERIORI

Pentru pereții interiori se propun tencuielile interioare driscuite și se vor aplica vopsitorii lavabile sau faianta.

Finisajul pereților interiori se va propune în funcție de destinația încăperii:

S în grupurile sanitare, bucătărie și bar pereții se vor placa cu plăci ceramice până la înălțimea de 2,10 m;

S în restul încăperilor se vor executa tencuieli interioare driscuite și vopsitorii lavabile în două straturi.

 • •  PARDOSELILE INTERIOARE

Pardoselile se vor executa integral din materiale ceramice de pardoseala antiderapante sau parchet, montat peste un strat de sapa simpla de 4cm si sapa autonivelanta in strat de 1cm grosime.

In grupurile sanitare pardoselile se vor finisa cu gresie antiderapantă;

 • •  TAVANELE

Tavanele se vor finisa cu tencuială și vopsitorii lavabile de interior aplicate în două straturi, după pozarea cablurilor electrice;

TÂMPLĂRIA INTERIOARĂ

Tâmplăria interioară a ușilor va fi din lemn.

Usile ce delimiteaza casele de scari prevazute cu sistem de autoinchidere.

SCARI INTERIOARE

Vor fi finisate cu materiale antiderapante.

AMENAJĂRI EXTERIOARE

ASIGURAREA ACCESULUI PENTRU PERSOANE CU DIZABILITĂȚI

Pentru respectarea cerinței „D” Siguranță și accesibilitate în exploatare din Legea 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată se va proiecta o rampa destinata accesului persoanelor cu dizabilitati, finisata cu material antiderapant, borduri laterale de 10cm inaltime si parapeti cu mana curenta dubla.

In cazul in care se doreste accesul la etaj al persoanelor cu dizabilitati trebuie sa se monteze la scara principala, un scaun elevator.

Se vor monta suprafete de avertizare tactilo-vizuala pentru marcarea denivelarilor.

TROTUARE PERIMETRALE

Se vor realiza trotuare perimetrale pe o latime de minim 60cm, din beton simplu cu panta de scurgere exterioara a apelor.

 • C. SOLUTII CONSTRUCTIVE - INSTALATII ELECTRICE

Situatia propusa a instalatiilor electrice

In urma lucrarilor de modernizare aduse spatiilor scolii se vor realiza noi instalati electrice, care vor indeplini atat cerintele normelor in vigoare, cat si cerintele actuale ale beneficiarului.

Acest descriptiv tehnic prezinta solutiile propuse de catre proiectant pentru realizarea instalatiilor electrice de curenti tari/slabi faza DALI, aferente imobil de tip cladire de invatamant.

Instalațiile electrice tratate in prezenta documentatie care vor deservi imobilul se compun din:

 • •   instalațiile electrice de iluminat normal, siguranta și prize;

 • •   instalația electrică forță utilități;

 • •   instalația de protecție împotriva tensiunilor accidentale de atingere IPTAA;

 • •  priza de pamant;

 • •  sistemul de detectie incendiu;

 • •   instalatia de voce date

Alimentarea cu energie electrica Caracteristicile consumatorului

Alimentarea cu energie electrica se realizeaza din tabloul electric principal nou proiectat, din corpul C16, fiind montat la parterul cladirii. Alimentarea tabloului electric se realizeaza cu cablu de cupru armat montat ingropat in pamant.

In urma documentatiei pusa la dispozitie de catre arhitectul lucrarii si de catre responsabilii celorlalte specialitati (HVAC, sanitare) s-a calculat o putere instalata a tabloului electric T_C17 de distributie ce deserveste cladirea de Pi=40 kW, iar puterea electrica absorbita a fost calculata la Pa=25kW.

Distributia energiei electrice se realizeaza radial de la tabloul principal catre tablourile secundare de la parter, etaj1 si etaj 2 si se realizeaza printr-o distributie cu cabluri tip N2XH.

Tablourile electrice vor fi din material metalic sau plastic cu usa plina cu yala, cu grad de protectie minim IP 40. Toate tablourile electrice sunt prevazute cu rezerva de spatiu de minim 25%.

Toate traseele electrice vor fi realizate cu cabluri fără degajări de halogeni de tip N2XH pentru alimentarea consumatorilor normali.

Traseele orizontale de la tablourile electrice către punctele de utilizare se vor realiza îngropat în zidărie in tuburi de protectie PVC.

Toate cablurile ce vor alimenta consumatorii normali vor fi de tip N2XH (cu întârziere mărită la propagarea flăcării și fără degajări de halogeni) montate pe paturi de cabluri sau în tuburi de protecție la coborârile către aparataje.

În toate cazurile, golurile de la trecerea traseelor prin planșee și ziduri vor trebui umplute și protejate, respectându-se același grad de protecție la incendiu ca și materialele traversate.

Solutii tehnice INSTALATIILE DE ILUMINAT

Soluția de iluminat a fost adoptată in funcție de tipul incintei, de activitatea desfășurată si de condițiile de mediu, iar alegerea s-a facut prin calcul cu ajutorul programelor de calcul specializate.

Sursele de lumină cu care se vor echipa corpurile de iluminat, sunt surse cu LED care indeplinesc condițiile de confort vizual impuse de normativul NP -061-02 deoarece au un indice de redare a culorilor Ra minim 80 si o temperatura de culoare a luminii 4000K. Aceste caracteristici influențează condițiile de confort vizual.

In salile de clasa, holuri si casele scarii sunt folosite corpuri de iluminat echipate cu sursa led, montate aparent. Actionarea corpurilor de iluminat se realizeaza cu ajutorul intreruptoarelor, in cazul salilor de clasa, cu butoane cu revenire in cazul holurilor, iar pe case de scara si grupuri sanitare sunt prevazuti senzori de miscare.

In salile de clasa/studiu si laboratoare, aparatele de iluminat sunt repartizate astfel incat directia luminii artificiale sa fie aceeasi cu directia luminii naturale.

In zonele de bucatarii se vor folosi corpuri de iluminat echipate cu surse cu tehnologie LED, etanse, montate aparent.

Pentru iluminatul local al tablelor s-au prevazut aparate de iluminat care au posibilitatea reglarii orientarii fluxului in plan vertical. Acestea se monteaza deasupra tablei la o distanta de perete de cca. 0,75 m.

Nivelul de iluminat obtinut in fiecare incapere va fi dimensionat in concordanta cu normele in vigoare impuse in cadrul normativului NP 061-2002 "NORMATIV PENTRU PROIECTAREA ȘI EXECUTAREA SISTEMELOR DE ILUMINAT ARTIFICIAL DIN CLĂDIRI'' astfel :

Destinatia

Inaltimea planului de lucru

Nivelul mediu de iluminare

Sala de clasa

0.7 m

Min. 300 lx

Birouri

0.7 m

500 lx

Bucatarie

0.7 m

Min. 300 lx

Cabinet

0.7 m

300 lx

Grupuri sanitare

0 m

100-200 lx

Coridoare

0 m

100-200 lx

Camere tehnice

0.7 m

200 lx

Cablurile folosite pentru circuitele de iluminat sunt din cupru cu izolație, fara degajari de halogen tip N2XH, montate în jgheaburi metalice și în tuburi de protectie fara degajare de halogen.

Iluminatul de securitate consta din :

 • a) iluminat de securitate de evacuare, alimentat cu baterii locale de comutare automate de tip luminoblocuri avand baterie inclusa de acumulatori cu autonomie de 2 h. Corpurile de iluminat de securitate de evacuare se vor monta :

- lânga scari, astfel încât fiecare treapta sa fie iluminata direct;

- lânga orice alta schimbare de nivel:

- la fiecare usa de iesire destinata a fi folosita în caz de urgenta;

- la fiecare schimbare de directie;

- lânga fiecare iesire din cladire;

- toalete cu suprafata mai mare de 8 m2 sau cele destinate persoanelor cu dizabilitati ;

- De-a lungul cailor de evacuare, distanta dintre corpurile de iluminat pentru evacuare trebuie sa fie de maxim 15 metri.

 • b) iluminat de securitate impotriva panicii, realizat cu corpuri de iluminat normale din cadrul iluminatului general echipate cu kituri de urgenta 1 h, pentru o sursa, realizat in toate incaperile cu suprafata mai mare de 60 mp .

 • c) iluminat de siguranta pentru continuarea lucrului realizat cu lampi cu acumulatori inclusi, avand autonomie de functionare 3h. Acest tip de iluminat de urgenta se va amplasa in cadrul camerelor ce deservesc instalatii pentru siguranta in exploatare (ex : camera grup pompare, etc.).

Pentru protecția la curenți de scurt-circuit și suprasarcină a circuitelor de lumină sunt utilizate intreruptoare automate cu protectie diferentiala 30mA.

Sunt prevazute corpuri de iluminat de evacuare cu etichete care sa marcheze caile de evacuare pe casa scarii,subsol,parter,etajul1 si etajul 2, conform normativului I-7/2011.

Toate echipamentele electrice, inclusiv corpurile de iluminat și sursele de lumină vor fi conforme legislației din România cu privire la calitatea acestora și siguranța în exploatare.

Pentru protecția la curenții de scurt-circuit și suprasarcină a circuitelor de lumină vor fi utilizate intreruptoare automate cu protectie diferentiala.

INSTALATIILE DE PRIZE SI FORTA

S-a prevăzut o rețea de prize monofazate cu contact de protecție. Prizele care se monteaza pe pereti, in salile de clasa, se monteaza la cota de minim +2.00 m fata de pardoseala finita, prizele din secretariat, birouri, sau similare se monteaza la cota de +0,3 m fata de pardoseala finita. Pentru alte zone specifice, inaltimile de montaj pentru prize sunt specificate in plansele desenate. Circuitele de priza se realizeaza cu cablu de tip N2XH, iar protecția la curenți de scurt circuit si suprasarcina este realizata cu intreruptoare automate cu protectie diferentiala de 30mA. Se asigura astfel si o protectie suplimentara la electrocutare si incendiu. Prizele sunt montate ingropat in elementele de constructie sau aparent pe pereti.

Instalatiile de forta cuprind toate instalatiile pentru alimentarea cu energie electrica a receptoarelor:

 • -  Pompe

 • -   Ventilatoare

 • -  Echipamente specifice

 • -   Agregate ventilare-climatizare.

INSTALATII DE PROTECTIE IMPOTRIVA SOCURILOR ELECTRICE

Protectia prin legarea la nulul de protectie se foloseste ca masura principala de protectie in cazul aparatelor si echipamentelor electrice care, in caz de defect a izolatiei pot capata potentialul fazei defecte. Conductorul pentru nulul de protectie se executa in varianta similara cu conductorii activi,avand o sectiune corespunzatoare, conform proiect. Pentru evitarea unor intreruperi accidentale a retelei de nul de protectie aceasta va fi inscriptionata distinct (culoare specifica a izolatiei, de regula verde-galben alternativ ).

Protectia prin legarea la priza de pamânt constă in racordarea elementelor metalice conductoare (care in mod normal nu se gasesc sub tensiune dar care, in mod accidental ar putea fi fuse sub tensiune) la priza de pământ ce deservește clădirea. Instalatia de protectie la tensiuni accidentale de atingere (IPTAA) este realizata din platbanda din otel zincat tip OLZn 25x4. IPTAA se monteaza in camerele tehnice, la aceasta urmând a se lega carcasele metalice ale echipamentelor electrice precum și carcasele tablourilor electrice. Legarea IPTAA la priza de pământ se face in cel puțin două locuri, prin intermediul pieselor de separație.

INSTALAȚIA DE PARATRASNET

Nu este cazul.

PRIZA DE PĂMÂNT

Priza de pământ aferentă obiectivului va deservi instalația de protecție împotriva tensiunilor accidentale de atingere. Fiind comună pentru cele două instalații de protecție, rezistența prizei de pământ trebuie sa fie Rp<40. Daca la o distanta mai mica de 10 metri exista o alta priza de pamant care deserveste un alt imobil, acestea se vor lega intre ele pentru a nu exista riscul unei influentari reciproce.

Se va opta pentru o priza de pământ artificiala realizata din electrozi orizontali l=6m, din platbanda de OL-Zn 40x4 si electrozi verticali cu lungimea de 3m din teava OL-Zn 21/2” ingropată la 0.8m în pamant. Dupa realizare, aceasta se va verifica pentru a vedea daca valoarea rezistentei prizei de pământ corespunde normativului in vigoare, adica Rp<4 ohm. Daca valoarea rezistentei prizei de pamant nu corespunde, se vor adauga electrozi pana cand rezistenta prizei de pamant Rp va deveni mai mica de 4 ohm.

INSTALAȚII DE PROTECȚIE ÎMPOTRIVA ȘOCURILOR DATORATE ATINGERILOR

Schema de protectie impotriva electrocutarilor este de tipul TN C-S (separarea realizandu-se la nivelul tabloului general).

MASURI IMPOTRIVA ATINGERII DIRECTE

Protectia se asigura prin izolari, carcasari, separari, protectie diferentiala, conform prevederilor normativului I7-2011.

Toate echipamentele metalice se vor lega la priza de pamant a cladirii.

MASURI IMPOTRIVA ATINGERILOR INDIRECTE

Protectia de baza se va asigura prin legarea la conductorul de protectie PE, prin al treilea, respectiv al cincilea conductor din componenta circuitelor de alimentare ale tablourilor sau receptoarelor. Ca masura suplimentara se prevede protectia diferentiala 10mA sau 30 mA pe circuitele de prize, boilere si iluminat.

Se interzice legarea in serie a maselor materialelor si echipamentelor legate la conductoare de protectie intr-un circuit de protectie.

La priza de pamant se vor lega toate echipementele metalice, structura metalica, tevi si tubulaturi metalice.

Toate echipamentele si elementele metalice se vor lega la pamant fie prin platbanda OLZn 25x4 mm, fie prin conductor din cupru flexibil tip LifY d=10 mmp. Se vor lega la pamant : paturile de cabluri, tevi metalice, tablourile electrice, carcase de echipamente, etc.

MASURI DE PROTECTIER IMPOTRIVA SUPRATENSIUNILOR DIN RETEA SAU DE NATURA ATMOSFERICA

Pentru protectia echipamentelor alimentate electric impotriva supratensiunilor din retea (de comutatie) sau de natura atmosferica, pe intrarea tablourilor electrice se vor prevedea descarcatoare de supratensiune clasa 2 , care se vor lega direct la priza de pamant pentru instalatia de impamantare.

EXIGENTE DE CALITATE

Rezistenta la stabilitate se realizeaza prin :

 • •   Rezistenta mecanica a elementelor instalatiei la eforturile exercitate in timpul utilizarii ;

 • •  Numarul minim de manevre mecanice si electrice asupra aparatelor electrice si a corpurilor de iluminat , care nu produc deteriorari si uzura;

 • •  rezistenta materialelor, aparatelor si echipamentelor electrice la maxime de utilizare;

 • •   adaptarea masurilor de protectie antiseismica (asigurarea tablourilor electrice impotriva rasturnarii, utilizarea tuburilor de protectie flexibile cu rezerva la rosturi

 • •   limitarea transmiterii vibratiilor produse de utilaje si echipamente electrice susceptibile sa intre in rezonanta

Siguranta la foc se realizeaza prin :

 • •  Adaptarea instalatiei electrice corespunzator rezistentei la foc a elementelor de constructie;

 • •  Conform normativelor si standardelor in vigoare se evita montarea instalatiei electrice pe elemente de constructie din materiale combustibile. Daca acest lucru nu este posibil se iau masuri de protectie a portiunii de instalatie expusa la pericolul de incendiu ( tuburi de protectie metalice, aparate electrice cu grad de protectie IP54, cabluri electrice cu rezistenta sporita la propagarea flacarii).

Siguranta in exploatare se realizeaza prin :

Protectia utilizatorului impotriva socurilor electrice, prin atingere directa, sau indirecta;

Securitatea instalatiei electrice la functionarea in regim anormal: protectia la suprasarcina si la scurtcircuit;

Protectia impotriva zgomotului se realizeaza prin :

- asigurarea confortului acustic in incaperi dotate cu instalatii electrice ce pot emite zgomote pe perioade scurte de timp ( la anclansare, la declansare)

- nivelul admis pentru zgomotul emis de instalatiile electrice din spatiile tehnice

- constituirea masurilor de limitare a zgomotului in cazul echipamentelor electromagnetice ce pot produce vibratii si zgomote puternice datorita abaterilor de la tehnologia de executie.

Protectia mediului se realizeaza prin evitarea riscului de producere sau favorizare a dezvoltarii de substante nocive sau insalubre, de catre instalatiile electrice.

INSTALATII DE CURENTI SLABI

INSTALAȚIA DE DETECTIE INCENDIU_______________________________________________________________

| CONDIȚII GENERALE SI DESCRIEREA SISTEMULUI

Centrala de detecție, semnalizare și avertizare la incendiu va fi instalata in corpul de clădire C16-Scoala. Toate elementele sistemului se vor conecta intr.-o bucla din centrala de detectie amplasata in corpul de cladire C16.

Toate echipamentele propuse sunt omologate în România și corespund normelor în vigoare.

SURSE DE PRODUCERE A INCENDIILOR

Soluțiile alese prin proiect trebuie să corespundă legislației în vigoare referitoare la aceste tipuri de echipamente și să țină cont de sursele potențiale de producere a incendiilor din obiectivul protejat, precum:

-surse de aprindere de natura termică (obiecte incadescente, căldura degajată de aparatele termice, etc.);

-surse de aprindere cu flacără;

-surse de aprindere de natură electrică (arcuri și scântei electrice, scurtcircuit, electricitate statică);

-surse de aprindere naturale (căldura solară, trăsnet);

-surse de autoaprindere (de natura chimică, fizico-chimică și biologică, reacții chimice exoterme);

-surse de aprindere datorate exploziilor și compozițiilor incendiare;

-surse de aprindere indirecte (radiația unui focar de incendiu);

-acțiune intenționată.

ROLUL ȘI FUNCȚIUNILE ECHIPAMENTELOR

Sistemul de detecție și semnalizare la incendiu este conceput pentru a realiza următoarele funcțiuni:

Detectarea incendiilor, atât in depozitul propriu-zis, cât, mai ales, în spațiile și încăperile auxiliare, precum și în acele încăperi în care incendiul ar putea evolua nestânjenit, fără a fi observat în timp util;

-anunțarea incendiului la punctul de supraveghere permanentă, automat și/sau prin declanșatoare manuale de alarmă;

-alarmarea operativă a personalului de serviciu, care trebuie să organizeze și să asigure prima intervenție;

-avertizarea sonoră a persoanelor din clădire asupra pericolului de incendiu;

______-efectuarea de comenzi catre echipamentele care au rolul de a limita efectele unui incendiu.____________ ECHIPAMENTUL DE CONTROL SI SEMNALIZARE (ECS)

Trebuie să semnalizeze fără ambiguitate, următoarele stări de funcționare ale instalației de semnalizare a incendiilor:

-Starea de veghe, când echipamentul de control și semnalizare este alimentat de o sursă de alimentare electrica și în absența semnalizării oricărei alte stări;

-Starea de alarma la incendiu, când este semnalizată alarma la incendiu;

-Starea de defect, când este semnalizat un defect;

-Starea de dezactivare, când este semnalizată o dezactivare;

-Starea de testare, când este semnalizată o testare a funcționării.

Detectorul de incendiu este o componentă a sistemului de detectare a incendiului care conține cel puțin un senzor care constant sau la intervale regulate monitorizează cel puțin un parametru fizic și/sau chimic asociat cu incendiul, și care furnizează un semnal corespunzător la echipamentul de control și semnalizare (ECS).

Tipul de detector se alege în funcție de:

-materialele din spațiul protejat și clasa de reacție la foc a acestora;

-configurația spațiului;

-efectele sistemelor și instalațiilor de ventilare și încălzire;

-condițiile ambientale în încăperile supravegheate;

-posibilitatea declanșării alarmelor false.

Detectoarele trebuie să reacționeze rapid și sigur în condițiile ambientale existente din spațiile unde sunt amplasate.

Detectoarele trebuie amplasate astfel încât produsele degajate de incendiul din suprafața supravegheată să ajungă la detectoare fără diluție, atenuare sau cu întârziere.

Zona de supraveghere a fiecărui detector este limitată de o serie de factori:

-suprafața protejată (performanța detectorului);

-distanța orizontală dintre orice punct din spațiul supravegheat și cel mai apropiat detector;

-distanța față de pereți;

-inălțimea și configurația tavanului;

-ventilarea și mișcarea aerului în spațiul respectiv;

-obturațiile mișcării de convecție a produselor de ardere.

Nu se recomandă montarea detectoarelor de fum sau căldură în apropierea pereților, la o distanță mai mică de 500 mm.

Detectoarele utilizate in cadrul obiectivului sunt de urmatoarele tipuri:

-detector optic de fum adresabil;

-declanșatorul manual de alarmă (buton de semnalizare) este o componentă a sistemului de semnalizare a incendiilor și este utilizată pentru semnalizarea manuală a unui incendiu.

Declanșatoarele manuale (butoanele de semnalizare) din spațiul protejat trebuie, în mod normal, să aibă aceeași metodă de funcționare și, preferabil, să fie de același tip. Declanșatoarele manuale de la care se pot iniția semnale de incendiu se marchează clar, vizibil, pentru a putea fi diferențiate de dispozitive prevăzute în alte scopuri, astfel încât să fie identificate ușor și trebuie să fie accesibile(vor avea culoare rosie). Butoanele manuale de avertizare incendiu sunt de tip adresabil.

Înălțimea de montare pentru butoane trebuie să fie de la 1,4m fata de pardoseala finita.

Declanșatoarele manuale s-au amplat pe căile de evacuare la interiorul sau la exteriorul fiecărei uși si la fiecare ieșire spre exterior. Declanșatoarele se amplasează în locuri ușor accesibile.

Dispozitive de alarmare sunt componente acustice ale sistemului de semnalizare a incendiilor și care sunt utilizate pentru avertizarea în caz de incendiu.

Sirenele de avertizare au flash incorporat si vor fi de tip conventional. Acestea de vor integra in bucla cu ajutorul unor module adresabile care au rolul si de a le monitoriza.

Sunetul emis de dispozitivele de alarmă va fi continuu, chiar dacă are amplitudinea și frecvența variabilă.

REALIZAREA INSTALAȚIEI DE DETECTIE SI SEMNALIZARE INCENDIU

Instalația de detectie si semnalizare incendiu se realizează în execuție îngropată sau aparentă, cablurile utilizate fiind conforme cu cerințele specificate de producătorul echipamentelor.

Cablurile trebuie protejate corespunzător în funcție de mediul și locul de amplasare. Cablurile se instalează în spații protejate de tip tuburi din material plastic.

Cablurile instalatiei de detectie si semnalizare incendiu se vor monta la minim 30 cm de cablurile instalatiilor de joasa tensiune si vor fi rezistente la foc minim 30 de minute.

Acolo unde cablurile traversează (penetrează) pereți și planșee cu rol de rezistență la foc (antifoc), golurile trebuie asigurate împotriva incendiului astfel încât rezistența la foc a elementului de compartimentare traversat să nu se reducă.

Conexiunile de cabluri, altele decât cele din carcasele echipamentelor, se evită; în cazul în care acest lucru nu este posibil, conexiunea trebuie protejată printr-o cutie de conexiune, accesibilă și identificabilă. Metoda de conexiune nu trebuie să reducă fiabilitatea și rezistența la foc a cablului fără conexiune.

Cablul de joasă tensiune pentru alimentarea echipamentului de control și semnalizare la incendiu se montează pe o intrare separată în carcasa echipamentului, față de toate celelalte cabluri ale sistemului de detectare și de alarmă la incendiu.

Cablurile, conectoarele, bornele etc. trebuie să fie marcate pentru a putea fi ușor identificate.

ARHITECTURA SISTEMULUI

Pentru realizarea funcțiilor enumerate anterior, s-au ales următoarele echipamente:

 • - echipament de control si semnalizareamplasata in corp cladire C17;

 • - module adresabile cu intrari supervizate/ iesiri pe releu;

 • - detectoare optice de fum adresabile;

 • - butoane manuale de avertizare incendiu adresabile;

 • - sirene de avertizare incendiu conventionale cu flash, de interior;

 • - sirene de avertizare incendiu conventionale cu flash incorporat de exterior;

 • - surse in comutatie 230Vca/24Vcc cu acumulatori inclusi.

ECS este situata la parter, intr-o incapere special dedicata din corpul de cladire C16. In corpul de cladire C17, toate elementele sistemului se vor integra pe bucla ECS-ului din corp C16.

Dupa receptionarea semnalului de alarma se trece la scenariul de foc cu angrenarea personalului special instruit si desemnat in acest scop. Subsistemul de alarmare la incendiu face posibila alarmarea operativa in scopul aplicarii in timp util a planului de masuri, in caz de eveniment si anuntarea pompierilor militari. Sistemul de detectie incendiu permite extinderi ulterioare astfel incat daca vor apare compartimentari suplimentare detectorii de incendiu pot fi cu usurinta integrati in sistem, cu respectarea prevederilor si reglementarilor tehnice in vigoare. In cadrul fiecarei bucle de detectie incediu s-au lasat adrese libere suficiente pentru extinderi ulterioare.

In cazul aparitiei unei alarme de incendiu ECS va realiza urmatoarele comenzi:

 • - difuzarea alarmei de incendiu in toata cladirea;

 • - comanda de oprire a ventilatiei in toata cladirea;

Nu se vor prinde cablajele de țevi, tiranți .Traseele cablurilor instalatiei de detectie si semnalizare incendiu vor fi distantate fata de cablurile instalatiilor de forta la cel putin 30cm pentru a evita perturbatiile electromagnetice induse de aceste circuite in instalatia de detectie incendiu. Traseul cablurilor va fi in unghi drept,bucla de detectie incendiu intre doua elemente de detectie va fi intreaga.

INSTALATIA DE VOCE-DATE

RETEAUA DATE-VOCE

Aceasta instalatie permite conectarea posturilor de calculator din spatiile aferente corpului de cladire C17, la INTERNET. Circuitele interioare vor fi realizate cu cablu FTP cat. 6, iar structura retelei se configureaza din dulapul de date.

Rack-ul se va monta la inaltimea de 2 m fata de pardoseala finita (cota inferioara), montat la minim 0.5 m fata de tabloul electric si sa nu fie amplasat pe zone de circulatie. Prinderea rack-ului se va face cu sisteme agrementate corespunzatoare tipului constructiv al peretelui.

Furnizorul local de servicii de date, va oferi solutia tehnica completa.

D. SOLUȚII CONSTRUCTIVE - INSTALAȚII SANITARE ȘI TERMICE

DESCRIEREA LUCRARII

In prezenta documentatie sunt tratate instalatiile de: alimentare a consumatorilor cu apa rece, apa calda;

>             evacuare ape uzate menajere;

PREMIZE DE PROIECTARE

Proiectul s-a realizat pe baza urmatoarelor documentatii: o Tema de arhitectura elaborata de proiectantul de specialitate;

o Teme de specialitate: instalații termice, instalații sanitare, instalații electrice elaborate de proiectantul general si beneficiar.

Proiectul a fost întocmit in conformitate cu prevederile următoarelor prescripții în vigoare:

o Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții + Legea 177 / 2015;

o Regulamentul privind controlul de stat al calității în construcții, aprobat prin HG. nr. 272/ 1994;

o Regulamentul de recepție a lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora, aprobat prin H.G. nr. 273 / 1994;

o Legea 319/2006 - Norme generale de protecția muncii si metodologii de aplicare a legii;

o Norme generale de prevenire si stingere a incendiilor, aprobate prin ordin MI nr. 775/22.07.1998;

o Legea 319/2006 - Legea securitatii si sanatatii in munca;

o Legea 137/1995 - Legea protectiei mediului

o Hotărârea de Guvern nr. 622/21 aprilie 2004 modificată și completată cu Hotărârea de Guvern nr. 796/14 iulie 2005 privind stabilirea condițiilor de introducere pe piață a produselor pentru construcții ;

o NP 003-96 Normativ pentru proiectarea, executarea și exploatarea instalațiilor tehnico-sanitare și tehnologice cu țevi din polipropilenă

o I 9/2015- Normativ pentru proiectarea, executarea si exploatarea instalațiilor sanitare

o I1/2000 Normativ pentru executarea instalatiilor cu conducte din P.V.C. (prin asimilare si la conducte din alte materiale plastice)

o STAS 1478-90- Alimentarea cu apa la constructii civile si industriale ;

o STAS 1343/1-91 - Alimentari cu apa, Determinarea cantitatilor de apa pentru centre populate

o STAS 1795-87 - Canalizari interioare;

o STAS 1846-90 - Determinarea debitelor de apa de canalizare;

o NTPA-002/97 - Normativ pentru conditiilor de descarcare a apelor uzate in retelele de canalizare a centrelor populate

o C.300-94 - Normativ pentru prevenirea si stingerea incendiilor pe durata executiei lucrarilor de constructii si instalatii

o P118/2-2013 - Normativul privind securitatea la incendiu a constructiilor

Intrucat prin proiect s-au respectat normele si normativele in vigoare nu sunt necesare derogari sau avize speciale.

ÎNCADRAREA ÎN NORME

La elaborarea prezentului proiect s-au respectat Legea 319/2006 și Normele generale de prevenire și stingere a incendiilor aprobate cu ordinul MLPAT nr. 1219/MC 3.03.1994 și M.I. 381/04.03.1994.

În conformitate cu HG 766/1997 Regulamentul privind stabilirea categoriei de importanță a construcțiilor, categoria de importanță este C (construcții de importanță normală).

În conformitate cu prevederile art. 2.1.3 din Normativul de siguranță la foc a construcțiilor P 118 -99 întreaga construcție va avea RISC MIC DE INCENDIU.

EXIGENȚE DE CALITATE

Proiectul asigură realizarea unor instalații sanitare de calitate corespunzătoare, urmărind satisfacerea exigențelor esențiale de calitate (rezistenta și stabilitate, siguranța în exploatare, siguranța la foc, sănătatea oamenilor și protecția mediului, economia de energie, protecția împotriva zgomotului), precum și a reglementarilor tehnice în vigoare privind calitatea în construcții in conformitate cu prevederile Legii nr. 10/1995.

Instalatiile s-au proiectat in conformitate cu normele si reglementarile romanesti si trebuie sa corespunda celor sase exigente esentiale de performanta conf. Legea 10/1995+Legea 177/ 2015, astfel: -rezistenta si stabilitatea;

-siguranta in exploatare;

-siguranta la foc;

-igiena, sanatatea oamenilor, refacerea si protectia mediului;

-izolatia termica, hidrofuga si economia de energie;

-protectia impotriva zgomotului.

Beneficiarul are obligatia sa verifice acest proiect in conformitate cu prevederile legale. Verificarea se va face numai de catre Verificatori de proiecte atestati MLPAT, pentru cerinta „IS” (conform. Legii 10/1995+Legii 123/mai2007). Echipamentele utilizate vor fi alese din gama de produse agrementate tehnic in conformitate cu Legea 608/2001 privind evaluarea conformitatii produselor utilizate in constructii.

INTERVENȚII PROPUSE

In prezentul proiect se urmărește realizarea unor instalații de calitate corespunzătoare, urmărind satisfacerea exigențelor esențiale de calitate, precum și a reglementarilor tehnice în vigoare privind calitatea în construcții in conformitate cu prevederile Legii nr. 10/1995.

Instalatiile vor deservi obiectul principal proiectat - corp C17, precum si celelalte obiecte propuse -unde este cazul.

In acest sens se realizeaza următoarele tipuri de instalații:

Instalatia de alimentare cu apa rece si apa calda:

 • - instalatia de alimentare cu apa a retelelor interioare de apa rece/calda pentru consum menajer alcatuita din conducte de tip PP-R

Instalatia de canalizare menajera:

 • - retelele de canalizare menajera alcatuite din PP pentru cazul conductelor montate la interior si PVC-KG pentru cazul conductelor montate la exterior.

ALIMENTAREA CU APA RECE POTABILA

Sursa de alimentare cu apa potabila o constituie reteaua publica exterioara de alimentare cu apa existenta in zona. Obiectivul va racordat la aceasta retea prin intermediul unui racord din teava tip PEHD.

Inregistrarea consumului de apa rece se va realiza prin montarea unui ansamblu de contorizare formate din doi robineti de sectorizare si un apometru cu citire la distanta amplasat in camin apometru.

INSTALAȚIA INTERIOARA DE APA PENTRU CONSUM MENAJER

INSTALATIA INTERIOARA DE APA RECE PENTRU CONSUM MENAJER

Distributia pe verticala a retelei de apa rece va fi realizata prin intermediul coloanelor executate din țeavă tip PP-R (SDR 11, PN 10).

In spatii neincalzite tranzitate de conducta de alimentare cu apa rece, se prevede termoizolatie cu grosimea de 19 mm. In rest, in interiorul cladirilor izolatia va fi de 6 sau 9 mm.

Obiectivul va fi echipat cu obiecte sanitare conform temei de arhitectura.

Grupurile sanitare vor fi alimentate cu apa rece prin intermediul legaturii la coloane. Solutia adoptata este aceea de alimentare a consumatorilor de apa rece din cadrul cladirii prin intermediul unei retele ramificate alcatuita din tevi tip PP-R (SDR 11, PN 10).

Fiecare grup sanitar va putea fi izolat de restul instalatiei de alimentare cu apa rece a consumatorilor prin intermediul robinetilor de trecere, robineti montati ingropat in pereti.

Pentru consum redus de apa se vor monta perlatoare de apa la fiecare lavoar, care reduc consumul de apa pana la jumatate.

Toate traseele se vor izola cu cochilii de izolatie din polietilena expandata cu grosimea de 6 sau 9 mm. La trecerea conductelor prin planșee si pereți se vor monta tuburi de protecție.

Țevile din polipropilenă se vor îmbina între ele cu fitinguri speciale prin termofuziune, tehnologia de îmbinare fiind obligatoriu omologată/agrementată.

Pozarea conductelor si montarea tuturor echipamentelor se va face in stricta coroborare cu instructiunile de montaj ale furnizorului/producatorului.

Mascarea conductelor se va face dupa efectuarea probei de presiune si functionare.

INSTALATIA INTERIOARA DE APA CALDA PENTRU CONSUM MENAJER

Apa calda pentru consum menajer va fi asigurat de catre Centrala termica existenta din incinta.

Distribuția rețelei de apa calda va fi realizata prin intermediul conductelor executate din țeavă tip PP-R-FC (SDR 7.4, PN 16).

Dimensionarea instalatiei s-a facut conform STAS 1478/90 iar dimensiunile tronsoanelor sunt conforme cu cele din planurile anexate.

Toate traseele se vor izola cu cochilii de izolatie din polietilena expandata cu grosimea de 6 - 9 mm.

La trecerea conductelor prin planșee si pereți se vor monta tuburi de protecție.

Țevile din polipropilenă se vor îmbina între ele cu fitinguri speciale prin termofuziune, tehnologia de îmbinare fiind obligatoriu omologată/agrementată.

Pozarea conductelor si montarea tuturor echipamentelor se va face in stricta coroborare cu instructiunile de montaj ale furnizorului/producatorului.

Mascarea conductelor se va face dupa efectuarea probei de presiune si functionare.

INSTALAȚIA INTERIOARA DE CANALIZARE

INSTALATIA INTERIOARA DE CANALIZARE MENAJERA

Colectarea apelor uzate menajere de la grupuri sanitare se va realiza prin conducte de canalizare verticale si orizontale, executate din tuburi de scurgere tip PP.

Consumatorii amplasati in Parter si etaje au cota si panta suficiente pentru evacuarea libera, gravitationala, catre canalizarea oraseneasca.

Racordarea obiectelor sanitare la coloanele de canalizare se realizeaza prin tuburi de scurgere din polipropilena, imbinate prin mufe cu garnitura de cauciuc, cu diametrul 40 mm pentru lavoare, pisoare si 110 mm pentru vasul de closet. Toate racordurile obiectelor sanitare la conductele de scurgere se vor face prin sifon.

Se vor monta piese de curatire pe coloanele de canalizare. Inaltimea de montaj a piesei de curatire va fi de 0,40 - 0,80 fata de pardoseala, urmand ca in dreptul acesteia sa se prevada usite in ghenele de mascare ale coloanelor verticale de canalizare.

Racordurile obiectelor sanitare se fac ingropat, dar urmând a fi mascate după efectuarea probei de etanșeitate și de eficacitate. Se vor respecta pantele normale de racordare a obiectelor sanitare la coloane, conform prevederilor STAS 1795.

Pentru ventilarea coloanelor de scurgere ale apelor uzate menajere, acestea se vor prelungi peste nivelul acoperisului sau in lateralele cladirii, in asa fel incat sa se respecte prevederile tabelului 7 din Normativul I 9 - 2015.

La trecerea conductelor prin planșee si pereți se vor monta tuburi de protecție. Toate iesirile din cladire ale conductelor se vor realiza prin intermediul pieselor de trecere etansa.

Realizarea acestora se va face cu stricta respectare a specificatiilor frunizorului de materiale/echipamente.

Pozarea conductelor si montarea tuturor echipamentelor se va face in stricta colaborare cu instructiunile de montaj ale furnizorului/producatorului.

Mascarea conductelor se va face dupa efectuarea probei de presiune si functionare.

Coloanele de canalizare menajera se vor colecta prin conducte de canalizare orizontale din PVC-KG (SN4) montata sub placa parterului prin pamant, iar de aici vor fi evacuate pe traseul cel mai scurt spre exteriorul cladirii. La exterior apele menajere vor fi preluate de caminele de canalizare. Dupa colectare vor fi evacuate la colectorul stradal, prin intermediul unei retele de canalizare formata din tuburi de PVC (SN4).

Tuburile din PVC (SN4) se vor monta pe un pat din material necoeziv (nisip) avand granulometria intre 1-7 mm si grosimea de 10 cm, sub un unghi de 2%, pe toata lungimea, iar umplutura pana la 30 cm deasupra generatoarei superioare se va executa din acelasi material necoeziv (nisip) cu granulometrie intre 1-7 mm bine compactat. In rest umplutura se va executa dintr-un strat de pamant rezultat din sapatura, sortat compactat 100%.

INSTALAȚIA DE CANALIZARE PLUVIALA

Apele pluviale vor fi preluate de pe acoperis prin intermediul unui sistem de receptoare de terasa cu parafrunzare si tuburi fonoabsorbante din PP sau PVC, tip SILERE, si vor fi evacuate la canalizare.

CERTIFICARE

Prin prezenta, in limita cunostintelor si informatiilor detinute, certificam ca prezentul proiect corespunde reglementarilor in vigoare si cerintelor de calitate impuse.

De asemenea, certificam ca performantele instalatiei proiectate sunt limitate de corectitudinea datelor extrase din documentatia furnizorilor de echipamente, documentatia pusa la dispozitie de catre beneficiar, documentatia pusa la dispozitie de continutul proiectului de arhitectura si structura, de ipotezele considerate si conditiile limitative prezentate in proiect.

Proiectul a fost elaborat conform cerintelor din standardele, recomandarile si metodologia de Iucru recomandate. Proiectantul a respectat codul deontologic al meseriei sale.

MENȚIUNI GENERALE

Conductele de apa calda si apa rece vor fi din polipropilena putindu-se monta atit aparent cat si ingropat in slituri practicate in zidarie.

Conductele de apa rece si apa calda se vor izola cu izolatie din polietilena expandata cu grosimea de 6 mm sau 9 mm.

In cazul trecerilor practicate in zidarie conductele se vor proteja prin tuburi de protectie care sa permita miscarea libera a conductelor datorata dilatarilor.

Obiectele sanitare vor fi de forma si marimea dorita de beneficiar,ele fiind echipate cu baterii amestecatoare si sifoane de scurgere.

La montarea paralela a conductelor de apa si electrice, conductele de apa se vor monta sub cele electrice.

In cazul defectiunilor separarea obiectelor sanitare este posibila datorita robinetilor coltar ce se vor atasa acestora atat pe traseul de apa rece cat si de apa calda.

Racordarea obiectelor sanitare la canalizare se va face prin intermediul sifoanelor aferente acestora sau prin intermediul sifoanelor de pardoseala, conform planurilor anexate.

Conductele de canalizare se vor monta cu panta de minim 0.012m/m ce va asigura o curgere continua a apei , iar cele ingropate in sol vor respecta adincimea minima de inghet conform STAS 1478-90 si STAS 179587. Conductele de canalizare vor fi prevazute cu piese de curatire in locurile unde exista pericolul sedimentarii cat si cu piese de dilatare si vor fi supuse probelor de etanseitate.

Coloanele de canalizare menajera vor fi izolate cu vata minerala cu grosimea de 5cm. Ventilarea coloanelor se va face prin tubul (75/100mm) ce face legatura cu atmosfera conform planurilor anexate. Pozarea conductelor si montarea tuturor echipamentelor se va face in stricta coroborare cu instructiunile de montaj ale furnizorului / producatorului.

PROBE

Conductele de apa rece si calda vor fi supuse urmatoarelor probe:

-proba de etanseitate la presiune la rece;

-proba de functionare a instalatiilor de apa rece si calda menajera;

-proba de etanseitate si rezistenta la cald a conductelor de apa calda menajera.

Conductele de canalizare vor fi supuse la urmatoarele probe:

-proba de etanseitate;

-proba de functionare.

Dupa incheierea probelor, inclusiv a verificarii functionarii obiectelor sanitare se vor receptiona lucrările de instalații sanitare in conformitate cu prevederile Normativului I 9 - 2015 si a reglementarilor cu privire la calitatea si receptia lucrarilor de constructii si instalatii aferente. Pentru lucrarile care devin ascunse se va face verificarea calitatii materialelor utilizate si a executiei si se vor efectua probe inainte de izolare si mascare, incheindu-se procese verbale de lucrari ascunse.

Dupa incheierea probelor si a receptiei la terminarea lucrarilor constructorul va incheia un proces verbal de predare catre Beneficiar.

MASURI DE PROTECȚIA MUNCII SI AII

Executia, punerea in functiune, exploatarea, intretinerea si reparatiile necesare se vor face de catre personal calificat corespunzator, cunoscator al instructiunilor de executie si montaj ale instalatiilor si in conformitate cu prevederile actelor normative in vigoare pentru astfel de categorii de lucrari:

-Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții + Legea 123/mai2007+ Legea 177/2015 ; -Regulamentul privind controlul de stat al calității în construcții, aprobat prin HG. nr. 272/ 1994; -Regulamentul de recepție a lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora, aprobat prin H.G. nr. 273 / 1994; -P 118 - 1999. Normativ de siguranța la foc a constructiilor;

-Legea 319/2006 - Legea securitatii si sanatatii in munca;

-Legea 307 - 2006 privind apararea impotriva incendiilor

-NGAI - ordinul MAI nr. 163/28.02.2007;

-NTE 001/03/00 Norme de prevenire, stingere si dotare impotriva incendiilor.

-NP 080-2005

Prevederile stipulate in actele de mai sus nu sunt limitative, executantul si beneficiarul avand obligatia sa adopte imediat masurile corespunzatoare pentru a preveni si inlatura orice fel de accidente. Execuția va fi facută de personal calificat având instructajul de protecția muncii, efectuat conform metodologiei în vigoare, sub conducerea și supravegherea de personal care posedă pregătirea tehnică corespunzătoare, stabilite de conducătorul unității constructoare. Constructorul (în execuție) și beneficiarul (în exploatare) vor lua orice masură, care să prevină producerea unor accidente de muncă, fiind direct răspunzători de acest lucru.

DISPOZIȚII FINALE

Inainte de inceperea executiei, se vor identifica pe teren eventualele instalatii existente pentru deviere.

Antreprenorul va avea obligatia ca:

 • - la terminarea lucrarilor, sa prezinte documentele privind efectuarea probelor realizate asupra instalatiilor, precum si incadrarea in prevederile documentatiei in vederea intocmirii cartii tehnice a constructiei.

 • - sa inscriptioneze toate conductele potrivit fluidului transportat

 • - sa eticheteze vizibil toate armaturile de inchidere si separare cu precizarea zonei sau consumatorilor deserviti

 • - in timpul lucrarilor va lua masuri ca accesul pe santier sa fie permis numai persoanelor instruite si autorizate.

INSTALAȚII SANITARE EXTERIOARE - GOSPODĂRIA DE APĂ PENTRU INCENDIU

Conform P118-2/2013, art. 4.1, lit f, nu este necesara echiparea cladirii cu instalatii de stingere a incendiilor cu hidranti interiori.

Se prevad stingatoare cu pulbere tip P6 si pichet PSI.

La exterior, in incinta complexului de invatamant, sint hidranti exteriori functionali.

»            INSTALAȚII INTERIOARE DE ÎNCĂLZIRE,

.In prezenta documentatie sunt tratate instalatiile de:

producere agent termic apa calda ; distributia agent termic apa calda pentru incalzire ;

Instalatia de producere agent termic pentru incalzire ( centrala termica )

Agentul termic apa calda necesar instalatiei de incalzire va fi asigurat de catre Centrala termica existenta din incinta. Acesta centrala este echipata cu 2 cazane functionanad pe comb gazos. Deoarece, in acest moment centrala deserveste si cladirea Corp C16, precum si alti consumatori din incinta Colegiului , ar trebui suplimentata puterea instalata a acestei centrale termice. Dar, datorita faptului ca se vor efectua lucrari de izolare termica si de crestere a eficientei energetice a cladirii Corp C16,

Astfel, pentru asigurarea necesarului de incalzire al acestei cladiri va scade, astfel incat puterea termica instalata in acest moment in centrala va fi suficienta pentru preluarea consumatorului nou care este corp C17 .

Singura conditie este implementarea proiectului de reabilitare a cladirii C16. In caz contrar, va fi necesar suplimentarea centralei termice cu 1 cazan de 120 kW, racordat in paralel cu cele existente .

Pentru prepararea apei calde manejere exista montat un sistem de captatoare solare , format din mai multe panouri solare cu tuburi vidate, care vor asigura in perioada calda energia necesara prepararii apei calde menajere.

Instalatia de distributie agent termic

- instalatia de distributie se va realiza in sistem ramificat pornind din centrala termica printr-o retea de distributie montata ingropat ( executata din conducte de polipropilena cu insertie de fibra compozita, izolate ) pana la intrarea in cladire ;

- din reteaua orizontala amplasata in pardoseala finita a Parterului , se va alimenta o coloana verticala, amplasata conform planse desenate. Aceasta coloana va fi mascata in nisa de instalatii.

Coloana va alimenta un numar de 3 Distribuitoare- Colectoare ( cate 1 pe fiecare nivel ), amplasate in grosimea peretilor, conform planse desenate.

De la Distribuitoare, legaturile la corpurile statice de incalzire se vor executa cu teava de polietilena extrudata tip PeX , montata in tub de protectie. Aceste trasee vor fi montate ingropat in pardoseala finita.

Acest sistem de distributie va duce la o mai buna echilibrare a instalatiei de incalzire, un control mai exact pe fiecare zona. Pentru a se asigura un debit constant si uniform prin toata instalatia de incalzire se va monta o pompa de circulatie cu turatie variabila, cu inverter.

 • •   Dimensionarea conductelor s-a făcut astfel încât rețeaua de distribuție să fie echilibrată și pierderile de sarcină să fie mai mici decât presiunea disponibilă.

 • •   Dimensionarea corpurilor de incalzire a tinut cont de masurile ce se vor lua pentru cresterea rezistentei termie a anvelopei cladirii, adica :

 • •   - termoizolarea fatadei cladirii

 • •   - Izolarea planseului peste ultimul nivel

 • •   Toate corpurile statice de încălzire se vor racorda la instalația de distribuție prin intermediul unor robineți tur/retur, astfel încât să se poată interveni în orice moment în caz de nevoie, fără a influența restul instalației.

 • •  Anumite corpuri de incalzire se vor echipa cu capete termostatice, astfel incat sa se realizeze o economie insemnata de energie

Instalatia de climatizare - ventilare

 • •   Pentru asigurarea conditiilor de confort interior in perioada calda a anului, in anumite spatii interioare se vor monta sisteme de climatizare de tip split ( multi ).

 • •   Incaperile climatizate situate in aceeazi zona a cladirii, se vor racorda la o singura unitate exterioara. Unitatilea exterioare vor fi montate pe fatada cladirii , conform planse desenate.

 • •   Numarul de schimburi de aer necesar asigurarii calitatii aerului interior se realizeaza prin ventilare mecanica , cladirea fiind prevazuta cu o instalatie de ventilare centralizata , cu recuperare de caldura ( pentru o eficienta energetic a cat mai mare )

 • •  Recuperatoarele de caldura vor fi de tip orizontal, montate in tavanul fals al grupurilor sanitare

Certificare

 • •   Prin prezenta, in limita cunostintelor si informatiilor detinute, certificam ca prezentul proiect corespunde reglementarilor in vigoare si cerintelor de calitate impuse.

 • •   De asemenea, certificam ca performantele instalatiei proiectate sunt limitate de corectitudinea datelor extrase din documentatia furnizorilor de echipamente, documentatia pusa la dispozitie de catre beneficiar, documentatia pusa la dispozitie de continutul proiectului de arhitectura si structura, de ipotezele considerate si conditiile limitative prezentate in proiect.

Proiectul a fost elaborat conform cerintelor din standardele, recomandarile si metodologia de Iucru recomandate. Proiectantul a respectat codul deontologic al meseriei sale.

Mentiuni generale

Conductele principale de distributie de agent termic apa calda vor fi din polipropilena cu insertie de fibra compozita, putandu-se monta atat aparent cat si ingropat in slituri practicate in zidarie si din teava de polietilena extrudata de tip PeX-a , in cazul legaturilor la radiatoare .

Conductele de distributie se vor izola cu izolatie din polietilena expandata cu grosimea de 6 mm sau 9 mm.

In cazul trecerilor practicate in zidarie conductele se vor proteja prin tuburi de protectie care sa permita miscarea libera a conductelor datorata dilatarilor.

Radiatoarele vor fi de forma dorita de beneficiar, ele trebuind sa indeplineasca criteriile de performanta termica necesare.

La montarea paralela a conductelor de apa si electrice, conductele de apa se vor monta sub cele electrice.

In cazul defectiunilor separarea corpurilor de incalzire statice este posibila datorita robinetilor tur/retur precum si a sistemului Distribuitor- Colector.

Probe

Conductele de apa agent termic vor fi supuse urmatoarelor probe:

-proba de etanseitate la presiune la rece;

-proba de functionare a instalatiilor de incalzire;

Dupa incheierea probelor, inclusiv a verificarii functionarii echipamentelor se vor receptiona lucrarile de instalații termice in conformitate cu prevederile Normativului I 13 - 2015 si a reglementarilor cu privire la calitatea si receptia lucrarilor de constructii si instalatii aferente.

 • •  Pentru lucrarile care devin ascunse se va face verificarea calitatii materialelor utilizate si a executiei si se vor efectua probe inainte de izolare si mascare, incheindu-se procese verbale de lucrari ascunse.

 • •  Dupa incheierea probelor si a receptiei la terminarea lucrarilor constructorul va incheia un proces verbal de predare catre beneficiar.

Masuri de protectia muncii si AII

 • •  Executia, punerea in functiune, exploatarea, intretinerea si reparatiile necesare se vor face de catre personal calificat corespunzator, cunoscator al instructiunilor de executie si montaj ale instalatiilor si in conformitate cu prevederile actelor normative in vigoare pentru astfel de categorii de lucrari:

 • •  -Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții + Legea 123/mai2007+ Legea 177/2015 ;

 • •   -Regulamentul privind controlul de stat al calității în construcții, aprobat prin HG. nr. 272/ 1994;

 • •   -Regulamentul de recepție a lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora, aprobat prin H.G. nr. 273 / 1994;

 • •  -P 118 - 2013. Normativ de siguranța la foc a constructiilor;

 • •  -Legea 319/2006 - Legea securitatii si sanatatii in munca;

 • •  -Legea 307 - 2006 privind apararea impotriva incendiilor

 • •  -NGAI - ordinul MAI nr. 163/28.02.2007;

 • •  -NTE 001/03/00 Norme de prevenire, stingere si dotare impotriva incendiilor.

 • •          Prevederile stipulate in actele de mai sus nu sunt limitative, executantul si beneficiarul avand obligatia sa adopte imediat masurile corespunzatoare pentru a preveni si inlatura orice fel de accidente. Execuția va fi facută de personal calificat având instructajul de protecția muncii, efectuat conform metodologiei în vigoare, sub conducerea și supravegherea de personal care posedă pregătirea tehnică corespunzătoare, stabilite de conducătorul unității constructoare. Constructorul (în execuție) și beneficiarul (în exploatare) vor lua orice masură, care să prevină producerea unor accidente de muncă, fiind direct răspunzători de acest lucru.

Dispozitii finale

 • •   Inainte de inceperea executiei, se vor identifica pe teren eventualele instalatii existente pentru deviere.

Antreprenorul va avea obligatia ca:

- la terminarea lucrarilor, sa prezinte documentele privind efectuarea probelor realizate asupra instalatiilor, precum si incadrarea in prevederile documentatiei in vederea intocmirii cartii tehnice a constructiei.

- sa inscriptioneze toate conductele potrivit fluidului transportat

- sa eticheteze vizibil toate armaturile de inchidere si separare cu precizarea zonei sau consumatorilor deserviti

- in timpul lucrarilor va lua masuri ca accesul pe santier sa fie permis numai persoanelor instruite si autorizate.

Incadrarea in norme:

La elaborarea prezentului proiect s-au respectat Legea 319/2006 și Normele generale de prevenire și stingere a incendiilor aprobate cu ordinul MLPAT nr. 1219/MC 3.03.1994 și M.I. 381/04.03.1994.

EXIGENTE DE CALITATE

Proiectul asigură realizarea unor instalații termice de calitate corespunzătoare, urmărind satisfacerea exigențelor esențiale de calitate (rezistenta și stabilitate, siguranța în exploatare, siguranța la foc, sănătatea oamenilor și protecția mediului, economia de energie, protecția împotriva zgomotului), precum și a reglementarilor tehnice în vigoare privind calitatea în construcții in conformitate cu prevederile Legii nr. 10/1995.

Instalatiile s-au proiectat in conformitate cu normele si reglementarile romanesti si trebuie sa corespunda celor sase exigente esentiale de performanta conf. Legea 10/1995 + Legea 177/ 2015, astfel : -rezistenta si stabilitatea;

-siguranta in exploatare;

-siguranta la foc;

-igiena, sanatatea oamenilor, refacerea si protectia mediului;

-izolatia termica, hidrofuga si economia de energie;

-protectia impotriva zgomotului.

Beneficiarul are obligatia sa verifice acest proiect in conformitate cu prevederile legale. Verificarea se va face numai de catre Verificatori de proiecte atestati MLPAT, pentru cerinta „IT” (conform. Legii 10/1995 + Legii 123/mai2007, actualizate). Echipamentele utilizate vor fi alese din gama de produse agrementate tehnic in conformitate cu Legea 608/2001 privind evaluarea conformitatii produselor utilizate in constructii.

Proiectul a fost întocmit in conformitate cu prevederile următoarelor prescripții în vigoare:

164-85

4369-81

7109-81 6472/2-83 6472/3-89

SR 1907-1-97

SR 1907-2-97

Caldura. Terminologie si simboluri

Instalatii de incalzire si ventilare. Terminologie

Termotehnica constructiilor. Terminologie, simboluri, unitati de masura

Fizica constructiilor. Higrotermica. Parametrii climatici exteriori

Idem. Termoterhnica. Calculul al elementelor de constructii ale cladirilor Instalatii de incalzire. Necesarul de caldura de calcul. Prescriptii de calcul. Instalatii de incalzire. Necesarul de caldura de calcul. Temperaturi interioare conventionale de calcul

SR 4869-97

STAS 6648/1

Instalatii de incalzire. Numarul anual de grade - zile

Instalatii de ventilare si climatizare. Calculul aporturilor de caldura din exterior. Prescriptii fundamentale

STAS 6648/2

SR EN 442/1-00

1797/1-79

Instalatii de ventilare si climatizare. Parametrii climatici exteriori Radiatoare si convectoare. Partea 1. Specificatii si conditii tehnice Instalatii de incalzire centrala. Dimensionarea coorpurilor de incalzire. Prescriptii generale

11247/1-79

Instalatii de incalzire centrala. Caracteristici termice si hidraulice ale corpurilor de incalzire. Marimi caracteristice

11247/2-79

Instalatii de incalzire centrala. Caracteristici termice si hidraulice ale corpurilor de incalzire. Determinarea puterii termice

Ventilarea in cladiri. Simboluri si terminologie

Instalatii de gaze naturale. Terminologie

Acustica in constructii. Protectia impotriva zgomotului in constructii civile si social-culturale. Limitele admisibile de zgomot si parametrii de izolare acustica

I13-2015

Normativ pentru proiectarea si executarea instalațiilor de incalzire centrala

I5-2010

Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor de vaentilare si climatizare

SC004-2000

Solutii cadru de proiectare a instalatiilor de climatizare la cladirile publice

GP041-98

Ghid pentru alegerea, proiectarea, intretinerea si exploatarea sistemelor si echipamentelor de siguranta din dotarea instalatiilor de incalzire cu apa avand temperatura maxima de 115 0C

ME005-00

Manual pentru intocmirea instructiunilor de exploatare privind instalatii aferente constructiilor

C142-85

Instructiuni tehnice pentru executarea si receptionarea termoizolatiilor la elementele de instalatii

C107/1-97

Normativ privind calculul coeficientilor globali de izolare termica la cladiri de locuit

C107/2-97

Normativ pentru calculul coeficientului global de izolare termica la cladiri cu alta destinatie decat cele de locuit

C107/3-97

Normativ privind calculul termotehnic al elementelor de constructie ale cladirilor

C107/4-97

Ghid pentru calculul performantelor termotehnice ale cladirilor de locuit

C107/5-97

Normativ privind calculul termotehnic al elementelor de constructie in contact cu solul

NP048-2000

Normativ pentru expertizarea termica si energetica a cladirilor existente si a instalatiilor de incalzire si preparare a apei calde de consum aferente acestora

PTC9

Cerinte tehnice privind proiectarea, construirea, montarea, instalarea, verificarea tehnica si repararea cazanelor de apa calda si abur de joasa presiune

PE927/E-35

Prescriptii pentru calculul izolatiilor termice ale instalatiilor

P118- 1/2/3

Normativ de siguranta la foc a constructiilor

C56-2000

Normativ pentru verificarea calitatii lucrarilor de constructii si instalatiilor aferente

C300

Normativ de prevenirea incendiilor pe durata executarii lucrarilor de constructii si instalatii aferente

Ordinul MI 1080/2000

Dispozitii generale privind instruirea in domeniul prevenirii si stingerii incendiilor D.G.P.S.I. - 02

Ordinul MI 1023/1999

Dispozitii generale de ordine interioara pentru prevenirea si stingerea

incendiilor D.G.P.S.I. - 01

Legea 90/96

Norme generale de protectia muncii

Legea 10/95

Lege privind calitatea in constructii

Legea 50/91

Lege privind autorizarea executarii constructiilor si unele masuri pentru realizarea locuintelor ( republicata )

Ordinul 1493/01

Pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 50/91 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare

Intrucat prin proiect s-au respectat normele si normativele in vigoare nu sunt necesare derogari sau avize speciale. Proiectul va fi verificat din punct de vedere al cerințelor de calitate conform Legii 10 / 1995 , specialitatea instalatii termice „IT”.

INTRODUCEREA DE DISPOZITIVE ANTISEISMICE

Nu e cazul

 • 5.1.2.      DESCRIEREA, DUPĂ CAZ, ȘI A ALTOR CATEGORII DE LUCRĂRI INCLUSE ÎN SOLUȚIA

TEHNICĂ DE INTERVENȚIE PROPUSĂ, RESPECTIV HIDROIZOLAȚII, TERMOIZOLAȚII, REPARAREA/ÎNLOCUIREA INSTALAȚIILOR/ECHIPAMENTELOR AFERENTE CONSTRUCȚIEI, DEMONTĂRI/MONTĂRI, DEBRANȘĂRI/BRANȘĂRI, FINISAJE LA INTERIOR/EXTERIOR, DUPĂ CAZ, ÎMBUNĂTĂȚIREA TERENULUI DE FUNDARE, PRECUM ȘI LUCRĂRI STRICT NECESARE PENTRU ASIGURAREA FUNCȚIONALITĂȚII CONSTRUCȚIEI REABILITATE

SCENARIUL 1

 • • realizarea hidroizolatiilor, termoizolatiilor, finisajelor și instalațiilor necesare schimbării destinației.

 • •   bransarea constructiei la retelele de utilitati existente

SCENARIUL 2

 • •  realizarea hidroizolatiilor, termoizolatiilor, finisajelor și instalațiilor necesare constructiei propuse

 • •   bransarea constructiei la retelele de utilitati existente

Soluția de termoizolare a pereților exteriori:

S izolarea termică a peretilor exterior cu polistiren extrudat de 10 cm si fasii de 30cm de vată minerală bazaltică de 10 cm grosime la exteriorul acestuia;

S      izolarea termică a soclului cu polistiren extrudat de 10 cm grosime;

S      izolarea golurilor tâmplărie (spaletilor) cu polistiren extrudat ignifugat de 3 cm;

Înainte de termoizolarea soclului se va realiza hidroizolarea verticala, pentru a diminua infiltrațiile de apă la nivelul infrastructurii. Soclul pe o înălțime de cca. 15 45 cm va fi hidroizolat cu soluții pensulabile.

După montarea izolației termice pereții exteriori se vor finisa cu tencuială aplicată direct pe stratul de izolație, armată cu o țesătură deasă din fibre de sticlă și finisată cu tencuieli decorative texturate.

Soclul se va finisa cu tencuiala decorativa cu granulație de 2.00  4.00 mm, armată cu o țesătură deasă din

fibre de sticlă.

Acoperisul cladirii proiectate va fi tip terasa necirculabila.

Pentru termoizolarea plăcii de peste ultimul nivel se vor aplica urmatoarele straturi:

S    montare strat de difuzie;

S    montarea barierei contra vaporilor;

S montarea unui strat termoizolant din polistiren extrudat, cu grosimea de 20 cm și ridicarea termoizolației pe pereții aticului;

S montare strat de difuzie;

S montarea hidroizolatie 1strat+adeziv;

S montare elemente de ventilare (deflector,aerator));

S montare sistem de preluare a apelor (receptori pluviali) ;

 • 5.1.3.      ANALIZA VULNERABILITĂȚILOR CAUZATE DE FACTORI DE RISC, ANTROPICI ȘI

NATURALI, INCLUSIV DE SCHIMBĂRI CLIMATICE CE POT AFECTA INVESTIȚIA

Factorii de risc care pot afecta investiția se împart în naturali și antropici.

Factorii naturali

Riscurile (hazardele) naturale sunt manifestări extreme ale unor fenomene naturale, precum cutremurele, furtunile, inundațiile, secetă care au o influență directă asupra vieții fiecărei persoane, clădirilor, asupra societății și a mediului înconjurător, în ansamblu.

Riscurile climatice care ar putea afecta investiția:

 • -     Riscuri climatice (furtuni, tornade, secetă, inundații, înghet, avalanșe);

 • -     Cutremure și erupții vulcanice;

 • -     Riscuri geomorfologice (alunecări de teren, tasări de teren, prăbușiri de teren);

 • -     Riscuri biologice (epidemii, epizootii).

Riscurile climatice - probabilitatea de apariție a riscurilor climatice precum furtuni, inundații, ingheț este destul de ridicată, dar analizând condițiile climatice din ultimii ani se constată că frecvența acestora este medie.

Cutremure și erupții vulcanice - Amplasamentul nu este afectat de erupții vulcanice. În urma concluziilor expertizei tehnice clădirea se încadrează în clasa de risc seismic II, elementele structurale ale acesteia are o rezistență ridicată, sub efectul cutremurului de proiectare pot prezenta degradări structurale care nu afectează semnificativ siguranța structurală, dar la care degradările nestructurale pot fi importante. Din acest motiv se vor lua toată măsurile pentru asigurarea evacuării în siguranță și în cel mai scurt timp a utilizatorilor spitalului. Analizând evoluția seimologică pe teritoriul României din ultimii ani, riscul și frecvența de apariție sunt medii.

Construcția a fost edificată în 2004 și până în prezent nu s-au constatat tasări majore de teren; prin urmare se poate concluziona că nici după lucrările de creștere a eficienței energetice nu vor exista tasări diferențiate majore care să aibă capacitatea să afecteze structura de rezistență. Riscul și frecvența de apariție sunt mici.

Riscuri biologice (epidemii, epizootii) - În incinta și în proximitatea Colegiului Tehnic de Industrie Alimentara nu sunt crescătorii de animale. În același timp, prin specificul funcțiunii, exigențele cu privire la sănătatea beneficiarilor sunt ridicate. Prin urmare riscul și frecvența de apariție a riscurilor biologice sunt mici.

Factorii antropici

Riscurile antropice și tehnologice care ar putea afecta investiția:

 • -     Accidente majore pe căile de comunicații;

 • -      Incendii;

 • -      Eșecul utilităților publice;

Accidente majore pe căile de comunicații - Riscul și frecvența de apariție sunt mici. Cladirile Colegiului Tehnic de Industrie Alimentara sunt retrase de la artera majoră de comunicații care este Calea Bucuresti. Pentru a preîntâmpina efectele acestui risc se va avea în vedere aprovizionarea din timp a materialelor în timpul execuției lucrărilor.

Incendii - Riscul și frecvența de apariție sunt mici. Se prevăd măsuri de protecție la incendiu, atât pentru detectia si stingerea incendiilor, cât și pentru evacuarea în siguranță a persoanelor.

Eșecul utilităților publice - Riscul și frecvența de apariție sunt mici.

 • 5.1.4.      INFORMAȚII PRIVIND POSIBILE INTERFERENȚE CU MONUMENTE ISTORICE/DE

ARHITECTURĂ SAU SITURI ARHEOLOGICE PE AMPLASAMENT SAU ÎN ZONA IMEDIAT ÎNVECINATĂ; EXISTENȚA CONDIȚIONĂRILOR SPECIFICE ÎN CAZUL EXISTENȚEI UNOR ZONE PROTEJATE

Pe amplasament și în zona imediat învecinată nu sunt monumente istorice de arhitectură, situri arheologice sau alte tipuri de zone protejate.

 • 5.1.5.      CARACTERISTICILE TEHNICE ȘI PARAMETRII SPECIFICI INVESTIȚIEI REZULTATE ÎN

URMA REALIZĂRII LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE

CATEGORIA ȘI CLASA DE IMPORTANȚĂ

În conformitate cu specificațiile din Codul de proiectare seismică - Partea 1 - Prevederi de proiectare pentru clădiri, Indicativ P100-1/2013, clădirea se încadrează în Clasa de importanță III, respectiv clădire de importanță normală.

În conformitate cu H.G.R. nr. 766/1997 clădirea se încadrează în Categoria de importanță „C”.

COD IN LISTA MONUMENTELOR ISTORICE

Nu este cazul.

SUPRAFAȚA CONSTRUITĂ

In conformitate cu extrasul de carte funciară bilanțul teritorial propus este următorul:

Suprafața teren

Sc (toata incinta)

Procentul de ocupare al terenului (POT%)

SUPRAFAȚA CONSTRUITĂ DESFAȘURATĂ

Scd (toata incinta)

Coeficientul de ocupare al terenului (CUT)

20916,00 mp (masuratori)

3652,89 mp

17,46 % %

12881,71 mp

0.60

 • 5.2. NECESARUL DE UTILITĂȚI REZULTATE, INCLUSIV ESTIMĂRI PRIVIND DEPĂȘIREA CONSUMURILOR INIȚIALE DE UTILITĂȚI ȘI MODUL DE ASIGURARE A CONSUMURILOR SUPLIMENTARE

Construcția nu dispune de dotările tehnico-edilitare necesare funcționării: energie electrică, apă și canalizare, încălzire proprie. Pentru realizarea lucrărilor de Creștere calitatii infrastructurii educationale la Colegiului Tehnic de Industrie Alimentara sunt necesare branșamente suplimentare pentru asigurarea utilităților.

Consumul de apa rece

Numar MEDIU de elevi: 150 persoane /zi

Astfel consumul zilnic de apa rece este de: 100 pers * 40 l/zi = 6.000 litri /zi

Consumul de apa calda

Numar MEDIU de elevi: 150 persoane /zi

Astfel consumul zilnic de apa calda este de: 150 pers * 20 l/zi = 3.000 litri /zi

11247/3-80

Instalatii de incalzire centrala. Caracteristici termice si hidraulice ale corpurilor de incalzire. Determinarea pierderii de sarcina

11247/4-81

Instalatii de incalzire centrala. Caracteristice termice si hidraulice ale corpurilor de incalzire. Determinarea temperaturii superficiale

11984-83

Instalatii de incalzire centrala. Suprafata echivalenta termica a corpurilor de incalzire

SR EN 247-00

SR EN 305-00

Schimbatoare de caldura. Terminologie

Schimbatoare de caldura. Definitii ale performantelor schimbatoarelor de caldura

7132-98

Instalatii de incalzire centrala. Masuri de siguranta la instalatii de incalzire centrala cu apa avand temperatura maxima de 115 0C

3317-67

Gaze combustibile

SR CR 12792-99

11050-87

6156-86


□REEN BUSINESS

 • 5.3. DURATA DE REALIZARE ȘI ETAPELE PRINCIPALE CORELATE CU DATELE PREVĂZUTE ÎN GRAFICUL ORIENTATIV DE REALIZARE A INVESTIȚIEI, DETALIAT PE ETAPE PRINCIPALE

  2017 |

  2019

  2020

  2021

  Nr. Crt.

  Denumirea lucrării

  valori lei cu tva

  ANUL I

  Anul II

  Anul III

  Luna 1

  Luna 2

  Luna 3

  Luna 4

  Luna 5

  Luna 6

  Luna 7

  Luna 8

  Luna 9

  Luna 10

  Luna 11

  Luna 12

  Luna 13

  Luna 14

  Luna 15

  Luna 16

  Luna 17

  Luna 18

  Luna 19

  Luna 20

  Luna 21

  Luna 22

  Luna 23

  Luna 24

  Luna 25

  Luna 26

  Luna 27

  Luna 28

  Luna 29

  Luna 30

  Luna 31

  Luna 32

  Luna 33

  Luna 34

  Luna 35

  Luna 36

  Luna 37

  dec

  ian

  feb

  mar.

  apr.

  mai.

  iun.

  iul.

  aug.

  sep.

  oct.

  nov.

  dec.

  ian.

  feb.

  mar.

  apr.

  mai.

  iun.

  iul.

  aug.

  sep.

  oct.

  nov.

  dec.

  ian.

  feb.

  mar.

  apr.

  mai.

  iun.

  iul.

  aug.

  sep.

  oct.

  nov.

  dec.

  SEMNARE CONTRACT DE FINANTARE

  I.

  Servicii suport implementare investitie

  385.126,37

  16.721

  255.950

  9.123

  9.123

  9.123

  9.123

  9.123

  9.123

  9.123

  9.123

  9.123

  9.123

  9.123

  9.123

  2.975

  Audit energetic inceput

  0,00

  Audit energetic final

  2.975,00

  2.975,00

  Expertiza Tehnica

  1.462,34

  1.462,34

  DALI

  15.259,02

  15.259,02

  Proiect Tehnic si detalii de executie

  214.200,00

  214.200,00

  Documentații suport și taxe pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

  17.950,00

  17.950,00

  Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor

  11.900,00

  11.900,00

  Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie

  11.900,00

  11.900,00

  Servicii de management de proiect pentru pregatirea proiectului

  0,00

  Servicii de management de proiect pentru derularea si definitivarea proiectului

  0,00

  Asistenta tehnica din partea proiectantului

  52.360,00

  4.363,33

  4.363,33

  4.363,33

  4.363,33

  4.363,33

  4.363,33

  4.363,33

  4.363,33

  4.363,33

  4.363,33

  4.363,33

  4.363,33

  Supraveghere tehnica a executiei - Dirigentie de santier

  57.120,00

  4.760,00

  4.760,00

  4.760,00

  4.760,00

  4.760,00

  4.760,00

  4.760,00

  4.760,00

  4.760,00

  4.760,00

  4.760,00

  4.760,00

  Emitere ordin de incepere lucrari

  II.

  Executie investitie

  4.223.330,33

  0,00

  0,00

  0,00

  0,00

  0,00

  310.447,86

  310.447,86

  3 10.447,86

  310.447,86

  310.447,86

  310.447,86

  310.447,86

  310.447,86

  434.936,88

  434.936,88

  434.936,88

  434.936,88

  7.811,92

  7.811,92

  1

  ORGANIZARE DE SANTIER

  93.743,01

  7.811,92

  7.811,92

  7.811,92

  7.811,92

  7.811,92

  7.811,92

  7.811,92

  7.811,92

  7.811,92

  7.811,92

  7.811,92

  7.811,92

  7.811,92

  7.811,92

  2

  AMENAJAREA TERENULUI

  3

  AMENAJARI PENTRU PROTECTIA MEDIULUI SI ADUCEREA LA STAREA INITIALA

  0,00

  Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii

  0,00

  4

  CONSTRUCTII SI INSTALATII

  4.129.587,32

  302.635,94

  302.635,94

  302.635,94

  302.635,94

  302.635,94

  302.635,94

  302.635,94

  302.635,94

  427.124,96

  427.124,96

  427.124,96

  427.124,96

  0,00

  4.1.

  OBIECTULUI 1 -CLADIRE MOARA

  4.003.832,62

  4.1 Constructii si instalatii

  3.505.876,54

  292.156,38

  292.156,38

  292.156,38

  292.156,38

  292.156,38

  292.156,38

  292.156,38

  292.156,38

  292.156,38

  292.156,38

  292.156,38

  292.156,38

  4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale

  56.164,44

  14.041,11

  14.041,11

  14.041,11

  14.041,11

  4.3 Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

  441.791,64

  110.447,91

  110.447,91

  110.447,91

  110.447,91

  4.2.

  OBIECTULUI 2 -TROTUARE SI ALEI

  125.555

  4.1 Constructii si instalatii

  125.754,70

  10.479,56

  10.479,56

  10.479,56

  10.479,56

  10.479,56

  10.479,56

  10.479,56

  10.479,56

  10.479,56

  10.479,56

  10.479,56

  10.479,56

  4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale

  0,00

  4.3 Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

  0,00

  III.

  DIVERSE SI NEPREVĂZUTE

  412.958,73

  17.206,61

  17.206,61

  17.206,61

  17.206,61

  17.206,61

  17.206,61

  17.206,61

  17.206,61

  17.206,61

  17.206,61

  17.206,61

  17.206,61

  17.206,61

  17.206,61

  IV.

  COMISIOANE, TAXE

  34.955,40

  1.456,48

  1.456,48

  1.456,48

  1.456,48

  1.456,48

  1.456,48

  1.456,48

  1.456,48

  1.456,48

  1.456,48

  1.456,48

  1.456,48

  1.456,48

  1.456,48

  4.7.

  Informare si publicitate

  22.500,00

  4.8.

  AUDIT

  0,00

  -

  -

  -

  4.9.

  DEPUNERE cr final

  J

  total

  5.078.870,83

  16.721,37

  942.768,56

  3.936.223,89

  C+M

  0,00

  620.895,71

  3.176.266,83

 • 5.4. COSTURILE ESTIMATIVE ALE INVESTIȚIEI:

- COSTURILE ESTIMATE PENTRU REALIZAREA INVESTIȚIEI, CU LUAREA ÎN CONSIDERARE A COSTURILOR UNOR INVESTIȚII SIMILARE

„CREȘTEREA CALITATII INFRASTRUCTURII EDUCAȚIONALE LA COLEGIUL TEHNIC DE INDUSTRIE ALIMENTARA, CRAIOVA” C17 - CLADIRE MOARA

Nr. crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare 2) (fara TVA)

TVA

Valoarea cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1

Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului

o

Obtinerea terenului

0,00

0,00

0,00

1,2

Amenajarea terenului

105.676,22

20.078,48

125.754,70

1,3

Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala

0,00

0,00

0,00

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților

0,00

0,00

0,00

Total Capitol 1

105.676,22

20.078,48

125.754.70

CAPITOLUL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii

Total Capitol 2                                                                      1                 0.00

0.00

0.00

CAPITOLUL 3

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3,1

Studii

0,00

0,00

0,00

3.1.1.

Studii de teren

0,00

0,00

0,00

3.1.2.

Raport privind impactul asupra mediului

0,00

0,00

0,00

3.1.3.

Alte studii specifice

0,00

0,00

0,00

3,2

Documentații suport și taxe pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații (vizeaza intocmirea si obtinerea avizului de protectie civila)

15. 100,00

2.850,00

17.950,00

3,3

Expertizare tehnica

1.228,86

233,48

1.462,34

3,4

Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor

2.500,00

475,00

2.975,00

3,5

Proiectare

2 12.822,71

40.436,31

253.259,02

3.5.1.

Tema de proiectare

0,00

0,00

0,00

3.5.2.

Studiu de prefezabilitate

0,00

0,00

0,00

3.5.3.

Studiu de fezabilitate/ documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general

12.822,71

2.436,31

15.259,02

3.5.4.

Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor

10.000,00

1.900,00

11.900,00

3.5.5.

Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie

10.000,00

1.900,00

11.900,00

3.5.6.

Proiect tehnic si detalii de executie

180.000,00

34.200,00

214.200,00

3,6

Organizarea procedurilor de achiziție

0,00

0,00

0,00

3.7.

Consultanță

0,00

0,00

0,00

3.7.1.

Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii

0,00

0,00

0,00

3.7.2.

Auditul financiar

0,00

0,00

0,00

3.8.

Asistenta tehnica

92.000,00

17.480,00

109.480,00

3.8.1.

Asistenta tehnica din partea proiectantului

44.000,00

8.360,00

52.360,00

3.8.1.1.

pe perioada de execuție a lucrărilor

36.000,00

6.840,00

42.840,00

3.8.1.2.

pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre Inspectoratul de Stat in Constructii

8.000,00

1.520,00

9.520,00

3.8.2.

Dirigentie de santier

48.000,00

9.120,00

57.120,00

Total Capitol 3

323.651,57

61.474.80

385.126.36

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investitia de baza

4,1

Constructii si instalatii

2.946.114,74

559.761,80

3.505.876,54

4,2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale

47. 196,99

8.967,45

56.164,44

4,3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

106.981,68

20.326,52

127.308,20

4,4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesita montaj și echipamente de transport

0,00

0,00

4,5

Dotari

264.271,80

50.211,64

314.483,44

4,6

Active necorporale

0,00

0,00

0,00

Total Capitol 4

3.364.565,21

639.267.41

4.003.832.62

CAPITOLUL 5

Alte cheltuieli

5,1

Organizare de santier

78.775, 64

14.967,37

93.743,01

5.1.1

Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier

78.775,64

14.967,37

93.743,01

5.1.2

Cheltuieli conexe organizarii santierului

0,00

0,00

5,2

Comisioane, taxe, cote, costul creditului

34.955,40

0,00

34.955,40

5..2.1.

Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0,00

0,00

5..2.2.

Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții

15.888,82

0,00

15.888,82

5..2.3.

Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții

3. 177,76

0,00

3.177,76

5.2.4.

Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC

15.888,82

0,00

15.888,82

5.2.5.

Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare

0,00

0,00

5,3

Cheltuieli diverse si neprevazute

347.024,14

65.934,59

412.958,73

5,4

Cheltuieli pentru informare și publicitate

18.907,56

3.592,44

22.500,00

Total Capitol 5

479.662,74

84.494.39

564.157.14

CAPITOLUL 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice teste si predare la beneficiar

6,1

Pregatirea personalului de exploatare

0,00

0,00

0,00

6,2

Probe tehnologice si teste

0,00

0,00

0,00

Total Capitol 6

0,00

0.00

0.00

TOTAL GENERAL

4.273.555,74

805.315.08

5.078.870.82

din care: C+M (Cap.1.2+Cap.1.3+Cap.1.4+Cap.2+Cap.4.1+Cap.4.2+Cap.5.1.1)

3.177.763,59

603.775.10

3.781.538.69

Devizul general si devizele pe obiect, inclusive detalierile pe cap. 2,3 si cap. 5 se regasesc anexate prezentei documentatii.

- COSTURILE ESTIMATIVE DE OPERARE PE DURATA NORMATĂ DE VIAȚĂ/AMORTIZARE A INVESTIȚIEI.

Costurile estimative pentru perioada de operare se regasesc in analiza cost beneficiu.

 • 5.5. SUSTENABILITATEA REALIZĂRII INVESTIȚIEI:

IMPACTUL SOCIAL ȘI CULTURAL

Obiectul proiectului îl constituie cresterea calitatii infrastructurii educationale la Colegiul Tehnic de Industrie Alimentara, Craiova. Prin reabilitarea si modernizarea spatiilor scolare se urmareste imbunatatirea conditiilor de desfasurare a procesului educativ precum si a bunastarii elevilor, iar prin echiparea infrastructurii educationale se urmareste modernizarea procesului didactic de predare/invatare conform standardelor de pregatire profesionala actuale coroborate cu cerintele pietei.

Grupul tinta vizat de proiect este reprezentat de elevii inscrisi la unitatea de invatamant ce vor beneficia in mod direct de infrastructura educationala reabilitata, de personalul didactic, didactic auxiliar si personal nedidactic ce isi desfasoara aetivitatea in cadrul structurii, cat si de comunitatea locala si unitatile de invatamant prin cresterea calitatii in indrumarea formala.

Prin implementarea activitatilor propuse si obtinerea rezultatelor, proiectul contribuie la atingerea obiectivului Axei prioritare 4: Sprijinirea dezvoltarii urbane durabile, Prioritatea de investitii 4.4 - lnvestiile in educatie, formare, inclusiv in formare profesionala pentru dobandirea de competente si invatare pe tot parcursul vietii prin dezvoltarea infrastrueturilor de educatie si formare, Obiectiv Specific

 • 4.5 - Cresterea calitatii infrastructurii educationale relevante pentru piata fortei de munca , in cadrul Programului Operațional Regional (POR) 2014-2020.

ESTIMĂRI PRIVIND FORȚA DE MUNCĂ OCUPATĂ PRIN REALIZAREA INVESTIȚIEI: ÎN FAZA DE REALIZARE, ÎN FAZA DE OPERARE

In faza de realizare a investitiei se vor crea 70 locuri de munca.

In faza de operare a investiției nu se vor crea noi locuri de munca.

IMPACTUL ASUPRA FACTORILOR DE MEDIU, INCLUSIV IMPACTUL ASUPRA BIODIVERSITĂȚII ȘI A SITURILOR PROTEJATE, DUPĂ CAZ

Lucrările prevăzute în prezentul proiect nu constituie surse de poluare a apei, aerului, solului și subsolului și nu sunt generatoare de noxe.

Prin activitatea sa - Colegiului Tehnic de Industrie Alimentara Craiova - obiectivul propus nu elimină noxe și substanțe nocive în atmosferă sau în sol și nu constituie, prin functionalitatea sa, riscuri pentru sănătatea populației și nu crează disconfort. Nocivitățile fizice (zgomot, vibrații, radiații ionizante și neionizante) nu depăsesc limitele maxime admisibile din standardele de stat în vigoare. La proiectare și în exploatare se vor respecta prevederile de protecție a mediului prevăzute de legislația în vigoare pentru evitarea poluării mediului prin degajări de substanțe nocive în aer, apă și sol.

Obiectivul de investiție prezentat spre analiza nu va avea surse de poluare a solului și subsolului .

Pe parcursul executării lucrărilor, deșeurile generate rezultă din desfaceri de învelitoare și tencuieli. Aceste deșeuri vor fi colectate de către firma de construcții în pubele tipizate, agreate de către societatea de salubritate cu care se va încheia un contract.

Pe parcusul execuției lucrărilor, deșeurile generate de Colegiului Tehnic de Industrie Alimentara Craiova vor fi colectate în pubele tipizate, agreate de către societatea de salubritate cu care Spitalul are incheiat un contract. Depozitarea gunoiului menajer se face într-un spatiu special amenajat din incinta Colegiului Tehnic de Industrie Alimentara.

Din datele prezentate a rezultat că utilajele folosite pentru efectuarea lucrărilor de construcții nu sunt poluante chimic și sonor. Se poate face recomandarea ca orele de utilizare a utilajelor grele să fie alese în afara momentelor de vârf a poluării de fond.

În exploatare se va prevedea evitarea riscului de producere a substanțelor nocive sau insalubre de către instalațiile de incălzire și ventilare și crearea de posibilităti de curătenie a instalațiilor care să împiedice apariția și dezvoltarea acestor substanțe.

Igiena evacuării gunoaielor implică soluționarea optimă a colectării și depozitării deșeurilor menajere, astfel încât să nu fie periclitată sănătatea oamenilor. Colegiului Tehnic de Industrie Alimentara colectează deșeurile și le depozitează folosind infrastructura existentă a acestuia. Prin proiect nu se intervine asupra sistemului de colectare a deșeurilor.

În perioada de exploatare, impactul asupra factorilor de mediu se estimează a fi favorabil/pozitiv că urmare a lucrărilor proiectate și realizate în conformitate cu legislația de protecția mediului în vigoare.

Investiția nu are impact negativ asupra biodiversității și asupra siturilor protejate.

 • 5.6. ANALIZA FINANCIARĂ ȘI ECONOMICĂ AFERENTĂ REALIZĂRII LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE:

PREZENTAREA CADRULUI DE ANALIZĂ, INCLUSIV SPECIFICAREA PERIOADEI DE REFERINȚĂ ȘI PREZENTAREA SCENARIULUI DE REFERINȚĂ

Prezentul proiect vizeaza cresterea calitatii infrastructurii educationale la Colegiul Tehnic de Industrie Alimentara, Craiova. Prin reabilitarea si modernizarea spatiilor scolare se urmareste imbunatatirea conditiilor de desfasurare a procesului educativ precum si a bunastarii elevilor, iar prin echiparea infrastructurii educationale se urmareste modernizarea procesului didactic de predare/invatare conform standardelor de pregatire profesionala actuale coroborate cu cerintele pietei.

Prin implementarea activitatilor propuse si obtinerea rezultatelor, proiectul contribuie la atingerea obiectivului Axei prioritare 4: Sprijinirea dezvoltarii urbane durabile, Prioritatea de investitii 4.4 - lnvestiile in educatie, formare, inclusiv in formare profesionala pentru dobandirea de competente si invatare pe tot parcursul vietii prin dezvoltarea infrastrueturilor de educatie si formare, Obiectiv Specific

 • 4.5 - Cresterea calitatii infrastructurii educationale relevante pentru piata fortei de munca , in cadrul Programului Operational Regional (POR) 2014-2020.

Proiectul face parte din setul de masuri destinat dezvoltarii infrastructurii educationale, prin lucrari de renovare, reabilitare si modemizare a institutiilor de invatamant, care sa ofere elevilor cele mai bune conditii de invatare si sa creeze premisele necesare imbunatatirii si eficientizarii sistemului educational si implicit, practicarii unui act educational de calitate.

Realizarea de proiecte de investiții care sa genereze dezvoltarea durabila a municipiului Craiova, beneficii pentru locuitorii orasului in termeni de crestere a calitatii vietii si de atragere de investitii locale, reprezinta principala prioritate a Primariei municipiului Craiova.

lnvestitiile planificate prin proiect vor contribui la consolidarea rolului Municipiului Craiova ca motor de crestere, prin abordarea deficientelor actuale in sistemul de invatamant si imbunatatirea disponibilitatii, calitatii si relevantei infrastructurii educationale si al dotarii.

Imobilul este amplasat în JUDEȚUL DOLJ, Mun. CRAIOVA, STRADA BRESTEI NR. 144.

Terenul pe care este Colegiul Tehnic de Industrie Alimentara, Craiova are in incinta sa in suprafata de 20916 mp mai multe constructii. Pe langa corpul C17- Cladire Moara, exista inca 15 anexe si constructii conexe functiunii (conform Planului de amplasament si delimitare), terenuri de sport, alei pietonale si spații verzi.

Corpul C1- Punct de sacrificare (Sc= 1mp), C2- Magazie (Sc=74mp), C3- Magazie (Sc=26mp), C4- Spalatorie si Ateliere (Sc= 251mp), C5- Sala de Sport (Sc= 588mp), C6- Magazie (Sc=27mp), C7- Magazie (Sc=9mp), C8-Magazie (Sc=42mp), C9- Magazie (Sc=19mp), C10- Centrala termica- cu suprafata construita de 195 mp si regim de inaltime P, C11- Camin elevi - cu suprafata construita de 195 mp si regim de inaltime P+2, C12-Cantina (Sc=690mp), C13- Sopron (Sc=31mp), C14- Magazie (Sc=30mp), Corpul C16- Cladire scoala- cu suprafata construita de 791 mp si regim de inaltime Sth+P+2.

Clădirile aflate în incinta Colegiului Tehnic de Industrie Alimentara, Craiova, reprezinta un ansamblu eterogen din punct de vedere al anului construcției, sistemului constructiv și al regimului de înălțime, fiind constructii de tipul: P, S+P+2E (Liceu C16) sau S+P+3 E (Caminl C11), construite în perioada 1970. Niciuna dintre cladiri nu este inclusă pe lista monumentelor istorice.

Obiectul proiectului îl constituie imbunatatirea calitatii infrastructurii educationale si a dotarilor din unitatea educationala, ce va duce la asigurarea unui proces educational la standarde europene in vederea cresterii calitatii populatiei scolare si a cadrelor didactice participante la procesul educational.

Date generale:

Regimul de înălțime este: Parter + 1 Etaj

Anul constructiei: 2004

Suprafața construită: Sc = 113 mp (suprafață rezultată din măsurători)

Structura de rezistență: cadre de beton armat cu pereti de caramida.

Acoperiș partial tip șarpantă pe ferme metalice;

Finisaje exterioare: -

Sistem de scurgere a apelor pluviale: -

Corpul C17 este o constructie nefinalizata (stadiul fizic de executie partial 65%), construita in 2004, in scop didactic pentru pregatirea practica a elevilor cu profil industrie alimentara, ramanand la stadiul de constructie netencuita atat la interior, cat si la exterior, avand suprafata construita la sol de 113 mp.

Din punct de vedere constructiv are structura de rezistenta pe cadre de beton armat cu pereti de caramida.

Nivel de executie:

parter 12 m x 10 m x 4,8 m

etaj 5 m x 12 m

cota + 11 m

acoperis - tip sarpanta

Inceputa in anul 2004, lucrarea a fost sistata din lipsa de fonduri in anul 2006, aceasta ramanand la stadiul de constructie netencuita atat pe interior, cat si pe exterior, fara planseu, fara usi sau ferestre. Intre timp, in locul claselor cu profil morarit Industrie alimentara au aparut in structura clasele de alimentatie publica si turism, fapt ce a dus la solicitarea schimbarii destinatiei acestui spatiu in „spatiu pentru activitati de instruire practica in specializarea alimentatie publica si tnrism” .

Pentru schimbarea destinatiei corpului C17 din Moară în Spatiu pentru activităti de instruire practică au fost întocmite expertiza tehnică, DALI si proiectul tehnic în anul 2015. În vederea depunerii cererii de finantare, documentele mentionate trebuie actualizate în conformitate cu legislatia în vigoare si Ghidul solicitantului.

Scopul analizei cost-beneficiu este de a determina daca este oportuna finantarea unui anumit proiect si daca este necesare implicarea fondurilor structurale in realizarea acestuia.

Lucrările necesare sunt pentru indeplinirea obiectivelor specifice sunt:

Obiectivele analizei cost-beneficiu vor fi:

- de a stabili masura in care proiectul contribuie la politica de dezvoltare regionala, la obiectivele Programului Operational Regional si in mod special la atingerea obiectivelor prioritatii de investitii in cadrul careia se solicita fonduri

- de a stabili masura in care proiectul are nevoie de co-finanțare din FEDR pentru a fi viabil financiar Proiectul se realizeaza in contextul asumarii politicilor europene prin Planurile de Dezvoltare Regionala, sintetizate prin Strategia Nationala de Dezvoltare Regionala, fiind corelat cu celelalte programe operationale pentru aceeasi perioada de programare si/sau cu strategiile sectoriale/nationale in domeniile sale de interventie, precum si cu alte documente strategice la nivel european (Strategia Europa 2020 privind cresterea inteligenta, durabila si favorabila incluziunii).

Obiectul proiectului îl constituie cresterea calitatii infrastructurii educationale la Colegiul Tehnic de Industrie Alimentara, Craiova. Prin reabilitarea si modernizarea spatiilor scolare se urmareste imbunatatirea conditiilor de desfasurare a procesului educativ precum si a bunastarii elevilor, iar prin echiparea infrastructurii educationale se urmareste modernizarea procesului didactic de predare/invatare conform standardelor de pregatire profesionala actuale coroborate cu cerintele pietei.

Prin implementarea activitatilor propuse si obtinerea rezultatelor, proiectul contribuie la atingerea obiectivului Axei prioritare 4: Sprijinirea dezvoltarii urbane durabile, Prioritatea de investitii 4.4 - lnvestiile in educatie, formare, inclusiv in formare profesionala pentru dobandirea de competente si invatare pe tot parcursul vietii prin dezvoltarea infrastrueturilor de educatie si formare, Obiectiv Specific

 • 4.5 - Cresterea calitatii infrastructurii educationale relevante pentru piata fortei de munca , in cadrul Programului Operational Regional (POR) 2014-2020.

Proiectul face parte din setul de masuri destinat dezvoltarii infrastructurii educationale, prin lucrari de renovare, reabilitare si modemizare a institutiilor de invatamant, care sa ofere elevilor cele mai bune conditii de invatare si sa creeze premisele necesare imbunatatirii si eficientizarii sistemului educational si implicit, practicarii unui act educational de calitate.

lnvestitiile planificate prin proiect vor contribui la consolidarea rolului Municipiului Craiova ca motor de crestere, prin abordarea deficientelor actuale in sistemul de invatamant si imbunatatirea disponibilitatii, calitatii si relevantei infrastructurii educationale si al dotarii.

Obiectivele specifice ale proiectului

S Imbunatatirea calitatii infrastructurii educaționale si a dotărilor din unitatea educaționala duce la asigurarea unui proces educational la standarde europene in vederea cresterii calitatii populatiei scolare si a cadrelor didactice participante la procesul educational.

S Realizarea de proiecte de investitii care sa genereze dezvoltarea durabila a municipiului Craiova, beneficii pentru locuitorii orasului in termeni de crestere a calitatii vietii si de atragere de investitii locale, reprezinta principala prioritate a Primariei municipiului Craiova.

S Elevii inscrisi la unitatea de invatamant ce vor beneficia in mod direct de infrastructura educationala reabilitata, de personalul didactic, didactic auxiliar si personal nedidactic ce isi desfasoara aetivitatea in cadrul structurii, cat si de comunitatea locala si unitatile de invatamant prin cresterea calitatii in indrumarea formala.

Alte obiective:

 • -     îmbunătățirea consumului de energetic si diminuarea pierderilor de căldură

 • -     reducerea costurilor de funcționare și întreținere a la Colegiul Tehnic de Industrie Alimentara, Craiova;

 • -     îmbunătățirea siguranței privind acțiunile excepționale sau accidente;

 • -     îmbunătățiri funcționale și estetice;

 • -      creșterea calității clădirii;

 • -      accesibilitatea dotărilor și creșterea calității vieții sociale și comunitare;'

Indicatori specifici de proiect:

 • Numărul de participanți la procesul educațional în unitatea de infrastructură subiect al proiectului: 1083

 • Categoria infrastructurii subiect al proiectului: colegiu tehnic industrial

ANALIZA CERERII DE BUNURI ȘI SERVICII CARE JUSTIFICĂ NECESITATEA ȘI DIMENSIONAREA INVESTIȚIEI, INCLUSIV PROGNOZE PE TERMEN MEDIU ȘI LUNG

Nivelul de educație este factor-cheie al dezvoltării naționale, deoarece determină în mare măsură activitatea economică și productivitatea, precum și mobilitatea forței de muncă, creând premisele, pe termen lung pentru existența unui nivel mai ridicat de trai și de calitate a vieții. Având în vedere tendințele demografice negative, profilul educațional al populației este o condiție esențială pentru o creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii.

Acest deziderat nu se poate realiza însă fără o infrastructură adecvată/corespunzătoare ciclurilor educaționale. Infrastructura educațională este esențială pentru educație, dezvoltarea timpurie a copiilor, pentru construirea de abilități sociale și a capacității de integrare socială. Analizele socio-economice evidențiază relația cauzală între nivelul de dezvoltare a capacităților forței de muncă și starea infrastructurii (existența spațiilor și dotărilor adecvate) în care se desfășoară procesul educațional.

Investițiile planificate vor contribui la consolidarea unitatii ca motor de creștere, prin abordarea deficiențele actuale în sistemul de învățământ și îmbunătățirea disponibilității, calității și relevanței infrastructurii educaționale și al dotării. Rezultatele așteptate vizează asigurarea accesului la educația timpurie în vederea asigurării unor rezultate educaționale mai bune în paralel cu promovarea participării și reintegrarea pe piața muncii.

ANALIZA FINANCIARĂ; SUSTENABILITATEA FINANCIARĂ

CONSIDERAȚII INIȚIALE SI IPOTEZE

Obiectivul prezentei analize financiare este de a calcula performantele si sustenabilitatea financiara a investitiei propuse.

Scopul principal il constituie estimarea unui flux de numerar pe intreaga perioada de analiza (perioada de analiza=perioada de implementare - 3 ani+perioada de referința - 10 ani) care sa faca posibila determinarea cu acuratete a indicatorilor de performanta.

Analiza a fost efectuata in baza metodei incrementale, veniturile si costurile incrementale reprezentand diferenta dintre valorile asociate proiectiei scenariului “cu proiect” si cele asociate scenariului “BAU”.

Scenariul BAU-Business as Usual pleaca de la ipoteza in care beneficiarul nu realizeaza investiția si menține infrastructura la nivelul existent (Scenariul 1).

Conventii:

 • -   numai fluxurile de numerar efective sunt luate in consideratie, fiind eliminate fluxurile non-monetare (contabile) cum sunt amortizarile si provizioanele;

 • -   valorile introduse sunt considerate fara TVA;

 • -   valorile sunt determinate incremental si sunt calculate la valoarea actualizata;

 • -   sunt estimate 2 fluxuri de numerar in vederea determinarii indicatorilor de performanta ai proiectului si evaluarii sustenabilitatii financiare a proiectului.

 • -   analiza financiara a fost efectuata in lei. preturile sunt constante, estimate/determinate la momentul realizării analizei.

PERIOADA DE REFERINTA A INVESTITIEI SI PERIOADA DE VIATA A ECHIPAMENTELOR. VALOAREA REZIDUALA.

Perioada de analiza luata in calcul in cadrul ACB este compusa din perioada de realizare a investitiei (32 luni) si perioada de referinta recomandata (10 ani) prin ghidul de elaborare al analizei cost beneficiu intocmit de catre Comisia Europeana pentru perioada de programare 2014-2020.

Am considerat Anul 1 ca fiind anul de incepere a investitiei.

Graficul de implementare fizica si valorica impreuna cu estimarea esalonarii cererilor de plata este prezentat in Analiza sustenabilitatii proiectului

Intrucat proiectul este negenerator de venituri, valoarea reziduala a investitiei a fost calculata conform metodei reziduale contabile, respectiv valoarea neamortizata in contabilitatea proiectului dupa expirarea perioadei de referinta.

Costul investitional.

Costul investitional este considerat fara TVA, respectiv:

ANUL

An 1

An 2

An 3

COST INVESTITIONAL

4.151.793

14.052

215.084

3.922.658

teren

construcții

3.338.974

3.338.974

echipamente/dotari

480.728

480.728

consultanta/proiecta re/taxe

332.091

14.052

215.084

102.955

In conformitate cu prevederile ghidului de elaborare al analizei cost beneficiu intocmit de catre Comisia Europeana pentru perioada de programare 2014-2020, au fost utilizate urmatoarele rate de actualizare:

 • -   rata de actuzalizare financiara - 4%

 • -   rata de actuzalizare economica - 5%

FLUXURILE DE NUMERAR

Sunt determinate inainte de taxare si rambursarile de credite, cu exceptia celui utilizat in analiza de sustenabilitate.

COSTURILE DE OPERARE.

Costurile de operare sunt estimate anual si sunt structurate astfel:

Costuri cu utilitati, respectiv:

VARIANTA FARA PROIECT

VARIANTA CU PROIECT

Cheltuieli cu energia termica (kwh)

0,00

Cheltuieli cu energia termica (kwh)

22.146,09

cantitatea consumata (unitati de masura specifice)

cantitatea consumata (unitati de masura specifice)

90.350,00

tariful de furnizare unitar

0,245

tariful de furnizare unitar

0,245

Cheltuieli cu energia electrica (kwh)

Cheltuieli cu energia electrica (kwh)

40.226,42

cantitatea consumata (unitati de masura specifice)

cantitatea consumata (unitati de masura specifice)

86.736,00

tariful de furnizare unitar

0,464

tariful de furnizare unitar

0,464

Cheltuieli cu apa calda (kwh)

0,00

Cheltuieli cu apa calda (kwh)

20.113,21

cantitatea consumata (unitati de masura specifice)

cantitatea consumata (unitati de masura specifice)

43.368,00

tariful de furnizare unitar

0,464

tariful de furnizare unitar

0,464

Alte cheltuieli din afara (cu utilitati)

0,00

Alte cheltuieli din afara (cu utilitati)

0,00

cantitatea consumata (unitati de masura specifice)

0,00

cantitatea consumata (unitati de masura specifice)

0,00

tariful de furnizare unitar

15,00

tariful de furnizare unitar

15,00

Cheltuieli utilitati

0,00

Cheltuieli utilitati

82.485,72

VENITURI.

Proiectul isi propune modernizarea corpului C16. In acest context, implementarea acestui proiect va raspunde problemelor de consumuri energetice si emisii de gaze cu efect de sera. Avand in vedere ca proiectul are ca obiectiv rezolvarea unor probleme de mediu, nu se obtin venituri din realizarea acestuia.

Proiectul nu este generator de venituri.

Astfel, plecand de la veniturile din 2017 care au finantat activitatea curenta a liceului, s-a considerat reducerea proportionala a acestor nevoi de finantare ca urmare a reducerii costurilor cu utilitatile ca urmare a implementarii proiectului.

INDICATORII DE PERFORMANTA.

Evaluarea performantelor financiare a fost realizeaza prin calculul urmatorilor indicatori:

 • -   valoarea actuala neta financiara (VANF) - reprezinta suma fluxurilor de numerar viitoare, intrari si iesiri, actualizate cu o rata de actualizare astfel incat sa obtinem valoarea lor curenta;

 • -   rata interna de rentabilitate financiara (RIRF) - reprezinta rata de actualizare care egalizeaza costurile actualizate ale proiectului cu veniturile sale. Rata de rentabilitate financiara este acea rata de actualizare la care se obtine VAN = 0.

 • -   raportul cost-beneficiu - se calculeaza ca raport intre totalul incasarilor si totalul platilor efectuate in anul respectiv. Raportul cost beneficiu trebuie sa fie mai mare sau egal ca cu 0 pentru ca proiectul sa fie considerat viabil in viitor si mai mic ca 1 pentru a considera interventia necesara.

Acestia au fost calculati luand in considerare costul total al investitiei, indiferent de solutia de finantare a acesteia.

Rezultatele obtinute:

• VANF = - 3.141.122

• RIRF = -6,912%

• Beneficii/Costuri = -0.11

GREEN BUSINESS

Analiza indicatorilor de performanta financiara (FNPV(C))

ANUL

An 1

An 2

An 3

An 4

An 5

An 6

An 7

An 8

An 9

An 10

An 11

An 12

An 13

An 14

An 15

An 16

An 17

An 18

An 19

An 20

COST INVESTITIONAL

14.052

215.084

3.922.658

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

teren 0 0 0

constructii

0

0

3.338.974

echipamente/dotari

0

0

480.728

consultanta/proiectare/taxe

14.052

215.084

102.955

altele (retele, am teren, etc) 0 0 0

COSTURI OPERARE

0

0

0

82.486

82.486

82.486

82.486

82.486

82.486

82.486

82.486

82.486

82.486

82.486

82.486

82.486

82.486

82.486

82.486

82.486

Cheltuieli exploatare

0

0

0

82.486

82.486

82.486

82.486

82.486

82.486

82.486

82.486

82.486

82.486

82.486

82.486

82.486

82.486

82.486

82.486

82.486

cheltuieli materiale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

salarii 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

utilitati

0

0

82.486

82.486

82.486

82.486

82.486

82.486

82.486

82.486

82.486

82.486

82.486

82.486

82.486

82.486

82.486

82.486

82.486

intretinere spatii 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

alte costuri

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

inlocuiri

dobanzi

rambursari credite

impozite si taxe

Economii din reducerea consumului de energie

0

0

0

82.486

82.486

82.486

82.486

82.486

82.486

82.486

82.486

82.486

82.486

82.486

82.486

82.486

82.486

82.486

82.486

82.486

SURSE FINANTARE

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

asistenta UE

bugetul de stat

buget local

imprumuturi

alte surse

Valoare reziduala

1.223.688

CF net

-14.052

-215.084

-3.922.658

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.223.688

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

0,9615

0,9246

0,8890

0,8548

0,8219

0,7903

0,7599

0,7307

0,7026

0,6756

0,6496

0,6246

0,6006

0,5775

0,5553

0,5339

0,5134

0,4936

0,4746

0,4564

Rata de actualizare

4,0%

Valoare actualizata a veniturilor nete

-13.511

-198.857

-3.487.229

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

558.475

RATA DE RENTABILITATE INTERNA INVESTITIEI

-6,912%

VALOARE NETA ACTUALIZATA

-3.141.122

Beneficiu/Cost

-0,119

Pagină 54

CREEN BUSINESS

SUSTENABILITATEA FINANCIARA.

Detalierea calculelor este prezentata in Analiza sustenabilitatii.

Analiza sustenabilitatii

ANUL

An 1

An 2

An 3

An 4       An 5        An 6

An 7

An 8

An 9

An 10

COST INVESTITIONAL

4.151.793

14.052

215.084

3.922.658

0 0 0

0

0

0

0

teren

constructii

3.338.974

3.338.974

echipamente/dotari

480.728

480.728

consultanta/proiectare/taxe

332.091

14.052

215.084

102.955

altele (retele, am teren, etc)

0

COSTURI OPERARE

742.372

0

0

0

82.486     82.486      82.486

82.486

82.486

82.486

82.486

Cheltuieli exploatare

742.372

0

0

0

82.486       82.486       82.486

82.486

82.486

82.486

82.486

cheltuieli materiale

0

0

0

0

0 0 0

0

0

0

0

salarii

0

0

0

0

0 0 0

0

0

0

0

utilitati

742.372

0

0

0

82.486       82.486       82.486

82.486

82.486

82.486

82.486

intretinere spatii

" 0

0

0

0

0 0 0

0

0

0

0

alte costuri

0

0

0

0

0 0 0

0

0

0

0

inlocuiri

r 0

0

0

0

0 0 0

0

0

0

0

dobanzi

r 0

0

0

0

0 0 0

0

0

0

0

rambursari credite

r 0

0

0

0

0 0 0

0

0

0

0

impozite si taxe

r 0

0

0

0

0 0 0

0

0

0

0

VENITURI OPERATIONALE (incremental)

r 0

0

0

0

0 0 0

0

0

0

0

SURSE FINANTARE

4.894.165

14.052

215.084

3.922.658

82.486     82.486      82.486

82.486

82.486

82.486

82.486

asistenta UE

0

0

0

0

0 0 0

0

0

0

0

bugetul de stat

4.068.758

13.771

210.782

3.844.205

buget local

825.407

14.052

201.313

3.711.875

-3.761.719       82.486       82.486

82.486

82.486

82.486

82.486

imprumuturi

0

alte surse

0

Valoare reziduala

CF cumulat

0

0

0

0 0 0

0

0

0

0

ANALIZA ECONOMICĂ

Analiza economica dovedeste contributia proiectului la progresul economic al regiunii sau localitatii, fiind elaborata din punctul de vedere al societatii in dubla sa calitate, de beneficiar si cofinantator al proiectului. Conversia preturilor. Pentru transformarea preturilor din analiza financiara, am utilizat factorii de conversie prezentati in tabelul urmator impreuna cu un factor de conversie standard (FCS) indicat in Documentatia de specialitate. Acesta a fost utilizat pentru elemente cu pondere redusa.

Tipul costului

FC

Note

COST INVESTITIONAL

teren

1.00

constructii

0.66

40% forta de munca necalificata (FC=0.6), 30% materiale import fara taxe, 20% materiale locale si 10% profituri

echipamente/dotari

0.90

90% importuri fara taxe (FC=1), 10% profit net (FC=0)

consultanta/proiectare/taxe

1.00

forta de munca calificata, piata nedistorsionata

altele (retele, am teren, etc)

0.72

40% constructii (FC=0.66), 40% echipamente (FC=0.90), 10% forta de munca calificata (FC=1)

COSTURI OPERARE

costuri materiale

1

FCS

salarii

0.64

10% forta de munca calificata, piata nedistorsionata (FCS=1), 90% forta de munca necalificata, oferta excede cererea, 60% din forta de munca necalificata reflecta costul de oportunitate (FCS=0.6)

utilitati

1.00

FCS

intretinere spatii

1.00

absorbit de personal

alte cheltuieli

1.00

FCS

Valoare reziduala

1.00

FCS

Monetizarea externalitatilor.

Au fost studiate si incluse in evaluare efectele diferitelor impacte cu caracter social economic pe care le provoaca proiectul, dar pentru care nu se realizeaza o valorizare pe piata.

Externalitati negative: nu s-au identificat

Externalitati pozitive:

Beneficii sociale

Un impact pozitiv este inregistrat de cresterea calitatii vietii elevilor cuantificat la 85 euro/elev/an.

Beneficii de mediu

Beneficiile de mediu rezulta din impactul pozitiv al reducerii emisiilor de gaze cu efect de sera. Aceste beneficii afecteaza intreaga populatie a municipiului Craiova.

Rezultatele obtinute:

VANE = 329.496 lei

RIRE = 6.386 %

B/C= 1.752

Conform acestor rezultate rezulta ca se justifica finanțarea proiectului din fonduri publice, analiza economica reliefând utilitatea sociala a proiectului.

CREEN BUSINESS

Analiza economica (lei)

ANUL

FC

An 1

An 2

An 3

An 4

An 5

An 6

An 7       An 8

An 9

An 10

COST INVESTITIONAL

14.052

215.084

2.739.334

0

0

0

00

0

0

teren

1,00

0

0

0

constructii

0,66

0

0

2.203.723

echipamente/dotari

0,90

0

0

432.656

consultanta/proiectare/taxe

1,00

14.052

215.084

102.955

altele (retele, am teren, etc)

0,72

0

0

0

COSTURI OPERARE

0

0

0

82.486

82.486

82.486

82.486 82.486

82.486

82.486

Cheltuieli exploatare

0

0

0

82.486

82.486

82.486

82.486 82.486

82.486

82.486

cheltuieli materiale

1,00

0

0

0

0

0

0

00

0

0

salarii

0,64

0

0

0

0

0

0

00

0

0

utilitati

1,00

0

0

0

82.486

82.486

82.486

82.486 82.486

82.486

82.486

intretinere spatii

1,00

0

0

0

0

0

0

00

0

0

alte costuri inlocuiri dobanzi rambursari credite impozite si taxe

1,00

0

0

0

0

0

0

00

0

0

Externalitati negative

0

0

0

82.486

82.486

82.486

82.486 82.486

82.486

82.486

Economii din reducerea consumului de energie

0

0

0

0

0

0

0 0

0

0

Externalitati pozitive

0

0

0

415.831

415.831

415.831

415.831 415.831

415.831

415.831

Economii CO2

0

0

0

0

0

0

00

0

0

Cresterea calitatii vietii

0

0

415.831

415.831

415.831

415.831 415.831

415.831

415.831

SURSE FINANTARE asistenta UE bugetul de stat buget local imprumuturi alte surse

0

0

0

0

0

0

00

0

0

Valoare reziduala

1,00

0

0

0

0

0

0

00

0

0

CF net

-14.052

-215.084

-2.739.334

250.859

250.859

250.859

250.859 250.859

250.859

250.859

1

2

3

4

5

6

78

9

10

0,9524

0,9070

0,8638

0,8227

0,7835

0,7462

0,7107 0,6768

0,6446

0,6139

Rata de actualizare

5,0%

Valoare actu alizata a veniturilor nete

-13.382

-195.088

-2.366.340

206.383

196.555

187.195

178.281 169.792

161.706

154.006

RATA DE RENTABILITATE INTERNA INVESTITIEI

6,386%

VALOARE NETA ACTUALIZATA

329.496

Beneficiu/Cost

1,752

ANALIZA DE RISCURI, MĂSURI DE PREVENIRE/DIMINUARE A RISCURILOR

Evaluarea riscurilor consta in studierea probabilitatii ca un proiect sa atinga o performanta satisfacatoare. Managementul riscului presupune urmatoarele etape:

 • -   Identificarea riscului - prin intocmirea unor liste de control;

 • -   Analiza riscului - utilizează metode cum sunt: determinarea valorii așteptate, simularea Monte Carlo, arbori decizionali;

 • -   Reactia la risc: cuprinde masuri si actiuni pentru diminuarea, eliminarea sau repartizarea riscului.

Numim risc nesiguranta asociata oricarui rezultat. Nesiguranta se poate referi la probabilitatea de aparitie a unui eveniment sau la influenta, la efectul unui eveniment în cazul în care acesta se produce. Riscul apare atunci cand:

 • -   un eveniment se produce sigur, dar rezultatul acestuia e nesigur;

 • -   efectul unui eveniment este cunoscut, dar aparitia evenimentului este nesigura;

 • -   atat evenimentul, cat și efectul acestuia sunt incerte.

Identificarea riscului

Pentru identificarea riscului se va realiza matricea de evaluare a riscurilor.

Analiza riscului

Aceasta etapa este utila in determinarea prioritatilor in alocarea resurselor pentru controlul si finantarea riscurilor. Estimarea riscurilor presupune conceperea unor metode de masurare a importantei riscurilor, precum si aplicarea lor pentru riscurile identificate.

Pentru aceasta etapa, esentiala este matricea de evaluare a riscurilor, in functie de probabilitatea de aparitie si impactul produs.

Reactia la Risc

Tehnicile de control al riscului recunoscute in literatura de specialitate se impart in urmatoarele categorii:

 • -   Evitarea riscului - implica schimbari ale planului de management cu scopul de a elimina aparitia riscului;

 • -   Transferul riscului - impartirea impactului negativ al riscului cu o terta parte (contracte de asigurare, garantii);

 • -   Reducerea riscului - tehnici care reduc probabilitatea si/ sau impactul negativ al riscului;

 • -   Planuri de contingenta - planuri de rezerva care vor fi puse in aplicare in momentul aparitiei riscului.

  Tip de risc

  Elementele riscului

  Tip

  Actiune

  Corectiva

  Metoda Eliminare

  Solutiile tehnice

  Riscul ca solutiile tehnice sa nu fie corespunzatoare din punct de vedere tehnic

  Evitare risc

  Beneficiarul, impreuna cu proiectantul, vor studia amanuntit documentatia, astfel incat sa fie aleasa solutia tehnica cea mai buna

  Obtinerea finantarii

  Riscul ca beneficiarul sa nu obtina finanatarea din fonduri structurale

  Evitare risc

  Beneficiarul va studia amanuntit documentatia astfel incat sa nu apara o astfel de situatie

  Riscul constructiei

  Riscul de aparitie a unui eveniment care conduce la imposibilitatea finalizarii acesteia la timp si la costul estimat

  Evitare risc

  Stabilirea, inca din perioada de elaborarea a documentatiei de executie, a unui grafic de implementare si a unui buget realist si pe baza unor input-uri certe. In acest sens, luarea in calcul a rezervelor financiare si de timp este o masura preventiva.

  O alta masura preventiva o reprezinta prevederea de clauze de penalitate si denuntare unilaterala in contractele atribuite pentru implementarea investitiei.

  Preturile materialelor

  Riscul ca preturile materialelor sa creasca peste nivelul contractat

  Evităre risc

  Asigurăreă conditiilor pentru sprijinireă liberei concurente pe piătă, in vedereă obtinerii unui număr căt măi măre de oferte conforme in cădrul procedurilor de ătribuire ă contrăctelor de ăchizitie.

  Semnăreă de contrăcte de ăchizitie cu pret ferm.

  Riscul de intretinere

  Riscul de aparitie a unui eveniment care genereaza costuri suplimentare de intretinere datorate executiei lucrărilor

  Evităre risc

  Semănăreă unui contrăct cu clăuze de gărăntii extinse, ăstfel incăt ăceste costuri să fie sustinute de executănt.

  Grad scazut de apreciere a investitiei

  Riscul ca oamenii sa nu aprecieze spatiile nou amenajate, chiar sa vandalizeze si astfel sa nu se realizeze beneficiile sociale si reducerea poluării

  Evităre risc

  Instruireă ădecvătă ă utilizătorilor si ă populătiei din zonă

 • 6. SCENARIUL/OPȚIUNEA TEHNICO-ECONOMIC(Ă) OPTIM(Ă), RECOMANDAT(Ă)

  • 6.1. COMPARAȚIA SCENARIILOR/OPȚIUNILOR PROPUS(E), DIN PUNCT DE VEDERE TEHNIC, ECONOMIC, FINANCIAR, AL SUSTENABILITĂȚII ȘI RISCURILOR

Din concluziile Expertizei tehnice scenariile sunt urmatoarele:

Scenariul tehnico-economic 1

Consolidarea constructiei existente.

 • A. Dificultati tehnice de executie:

 • 1. spargerea locala (controlata) a placii de pardoseala si inserarea fundatiilor noilor stalpi;

 • 2.   asigurarea conlucrarii fundatiilor noi cu fundatiile constructiei existente;

 • 3. spargerea locala (controlata) a placii peste parter si inserarea grinzilor si a suprabetonarii partiale a placii existente;

 • 4. realizarea etajelor superioare prin inserarea grinzilor si placilor noi si asigurarea conlucrarii cu peretii si centurile existente.

 • B. Durata executie: +50% in cazul in care se continua cladirea existenta.

 • C. De ordin financiar:

i. Modernizare constructie existenta = 700 euro/mp

ii. Demolare plus constructie noua = 500 euro/mp

Scenariul tehnico-economic 2

Desfiintarea constructiei existente si realizarea unei noi constructii.

 • 6.2. SELECTAREA ȘI JUSTIFICAREA SCENARIULUI/OPȚIUNII OPTIM(E), RECOMANDAT(E)

Din concluziile Expertizei Tehnice. scenariile tehnico-economice propuse pentru Cresterea calitatii infrastructurii educationale la Colegiul Tehnic de Industrie Alimentara, sunt urmatoarele:

Scenariul tehnico-economic 1

Consolidarea construcției existente - nu este fezabila

Scenariul tehnico-economic 2

Desfiintarea constructiei existente si realizarea unei noi constructii - este recomandarea expertului tehnic

Scenariul recomandat este scenariul 2.

 • 6.3. PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AFERENȚI INVESTIȚIEI:

INDICATORI MAXIMALI, RESPECTIV VALOAREA TOTALĂ A OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII, EXPRIMATĂ ÎN LEI, CU TVA ȘI, RESPECTIV, FĂRĂ TVA, DIN CARE CONSTRUCȚII-MONTAJ (C+M), ÎN CONFORMITATE CU DEVIZUL GENERAL

Valoare totala: 5.078.870,82 lei, cu TVA, din care:

C+M: 3.781.538,69 lei

Valoare totala: 4.273.555,74 lei, fara TVA, din care:

C+M: 3.177.763,59 lei

INDICATORI MINIMALI, RESPECTIV INDICATORI DE PERFORMANȚĂ - ELEMENTE FIZICE/CAPACITĂȚI FIZICE CARE SĂ INDICE ATINGEREA ȚINTEI OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII -ȘI, DUPĂ CAZ, CALITATIVI, ÎN CONFORMITATE CU STANDARDELE, NORMATIVELE ȘI REGLEMENTĂRILE TEHNICE ÎN VIGOARE

Cantitate


1

Regim de inaltime

P+2E

2.

Suprafața construita

149,89 mp

3

Suprafața desfasurata

474.71mp

4

Suprafata utila

386.28 mp

Dotari pe nivele si spatii

U.M.

PARTER

Vestiar baieti

Dulapuri - vestiar pentru elevi

buc

10,00

Bănci      L 1800

buc

2,00

Vestiar fete

Dulapuri - vestiar pentru elevi

buc

10,00

Bănci      L 1800

buc

2,00

Cabinet instructori

Xerox

buc

1,00

Masă

buc

2,00

Scaune

buc

4,00

Dulap 1

buc

2,00

Dulap 2

buc

1,00

Dulap 3

buc

1,00

Cuiere

buc

1,00

Laptop

buc

2,00

Imprimanta

buc

1,00

Scanner(multifunctionale)

buc

1,00

Jaluzele verticale

buc

1,00

HOL - Spatiu polivalent

Vitrina 1

buc

1,00

Vitrina 2

buc

3,00

Masa

buc

1,00

Scaune cu conferință cu măsuță rabatabilă

buc

28,00

Fotolii

buc

4,00

tablă interactiva

buc

1,00

Videoproiector

buc

1,00

ecran de proiecție

buc

1,00

Jaluzele verticale

buc

2,00

Boxe stație de amplificare microfon 21-2

buc

1,00

Podium

buc

1,00

ETAJ 1 - ATELIER

Mese cu scaune 800 x 800 mm: H = 760 mm

buc

8,00

Stand fix pentru 48 farfurii

buc

2,00

Platouri servire

buc

2,00

Tăvi de servire 400x260 mm

buc

5,00

Coș pâine

buc

10,00

Set farfurii 18 piese

buc

2,00

Tacâmuri 68 piese

buc

1,00

Cesti 3 set

buc

3,00

Cani 3 set

buc

3,00

Salatiere

buc

10,00

Sosiere set 12 buc

buc

1,00

Pahar vin rosu

buc

1,00

Pahar vin alb

buc

1,00

Pahare apa

buc

1,00

Carafe

buc

5,00

Pahare lichior (aperitiv)

buc

1,00

Cupe sampanie

buc

1,00

Pahare bere 2 set 4 buc

buc

2,00

Pahare cocktail

buc

1,00

Oliviere

buc

2,00

șnițe

buc

3,00

Suport scobitori

buc

5,00

Vaza

buc

10,00

Cupe inghețată

buc

5,00

Fructiere

buc

10,00

Suport lumanari

buc

5,00

Fata de masă, bumbac satinat, alb, 5 buc, 130 x 130 cm

buc

10,00

Naproane

buc

10,00

Servete

buc

10,00

Ancare

buc

15,00

Perdele

buc

5,00

Draperii

buc

5,00

Laptop

buc

1,00

Videoproiector

buc

1,00

Ecran de proiecție

buc

1,00

LCD

buc

1,00

Sistem audio

buc

1,00

Casă de marcat (Sistem complet pentru restaurant)

Optional!

buc

1,00

Uniforme ospatari

buc

28,00

Aspirator portabil

buc

1,00

Dulap inox depozitare vesela

buc

1,00

Dulap tip vitrină

buc

2,00

Aparat aer condiționat

buc

1,00

Aspirator multifuncțional

buc

1,00

Mașina de spălat pahare (vase)

buc

1,00

storcător de fructe

buc

1,00

masina pentru râșnit cafea

buc

1,00

Blender Hamilton

buc

1,00

Artemis mixer frappe

buc

1,00

Pahare:

buc

0,00

șampanie Flute - set 12 buc

buc

1,00

vin roșu - set 12 buc

buc

1,00

vina 1b - set 12 buc

buc

1,00

long drinck - set 12 buc

buc

1,00

whisky - set 12 buc

buc

1,00

pahar cocktail-capri- set 12 buc

buc

1,00

pahar bistro martini - set 12 buc

buc

1,00

pahar enoteca margarita- set 12 buc

buc

1,00

pahar bere - set 12 buc

buc

1,00

set pahare apa - 290 ml - 12 buc

buc

1,00

pahare coniac

buc

1,00

Pâlnie - set 3 marimi

buc

1,00

lingura și clește pentru gheață

buc

1,00

clește pentru zahăr

buc

1,00

cutit pentru taierea fructelor sau altor ingrediente pentru bauturi/cocktailuri

buc

1,00

cutit special pentru fructe citrice, utilizat pentru prepararea ingredientelor in cocktailuri sau alte bauturi

buc

1,00

cutit spuma bere

buc

1,00

cutit pentru decorat fructe

buc

1,00

Dispenser fructe si condimente

buc

1,00

pahar gradat (50/100 ml, 100/200ml)

buc

1,00

Jigger - maxi (20-180ml / 15-50ml))

buc

1,00

Bar mat-pentru pahare

buc

4,00

Lingurițe de masurat

buc

1,00

Cleste penseta pentru decorare cocktail

buc

1,00

Glas Rimmer

buc

1,00

Plasa scurgere pahare (10 metri)

buc

1,00

Set ustensile bar (8 piese)

buc

1,00

Sifon pentru frisca

buc

1,00

Tava cauciucata (diametrul de 36,41,45)

buc

1,00

Trusa de prim ajutor

buc

1,00

Set portelan espresso - 90ml

buc

1,00

Set portelan cappucciono - 180 ml

buc

1,00

Set latte din portelan

buc

1,00

Pahar Boston Irish- coffe

buc

1,00

Pahar Irish- coffe

buc

1,00

Termometru barista cu clip

buc

1,00

Latiera portelan - 30 ml

buc

1,00

Lingurite espresso

buc

1,00

Lingurite cappuccino/ceai

buc

1,00

Lingurite inghetata/desert

buc

1,00

Tirbuson vin+ desfacator bere

buc

1,00

Lingura bar cu muddler

buc

1,00

Muddler - pisator

buc

1,00

Frapiera karat din sticla pentru cuburi de gheata cu cleste

buc

1,00

scafa gheata aluminiu

buc

1,00

Pourer drop stop- dop picurator pentru vin

buc

1,00

Boston shaker

buc

1,00

Fine strainer

buc

1,00

Strainer

buc

1,00

Razatoare fructe si ciocolata

buc

1,00

Strainer- julep

buc

1,00

tirbuson Idealisk

buc

1,00

Mobilier bar

buc

1,00

Latiera milk jug-motta (500l)

buc

1,00

Tamper

buc

1,00

Latte art pen - set 3 buc

buc

3,00

Espressor

buc

1,00

Crusher electric pentru gheata

buc

1,00

Masina spalat pahare

buc

1,00

Cafetiera 6,8 litri

buc

1,00

Termos 2 litri

buc

1,00

Tava servire rectangulara cu strat antialunecare

buc

1,00

Punch bowl / frapiera larga

buc

1,00

Dispenser apa calda pentru ceai

buc

1,00

Lingurita ceai

buc

1,00

Ceainic

buc

1,00

Tea for one Ginger

buc

1,00

Scaune bar

buc

4,00

Cuptor electric încorporabil cu plită electrică și hotă profesională

buc

1,00

Aragaz pe gaz

buc

1,00

Cuptor pentru pizza pe gaz sau electric

buc

1,00

Frigider dublu(cu congelator )

buc

1,00

vitrina frigorifica

buc

1,00

Masă de lucru amenajată în mijloc (masa profesională inox)- tip insulă-prevăzută cu sertare pentru ustensile

buc

1,00

dulapuri pentru veselă și ustensile (unul tip vitrină)

buc

1,00

Robot de bucătărie profesional (malaxor, mixer, masina de tocat, blender)

buc

1,00

Feliator,fripteuză, baie de ulei pentru prăjit

buc

1,00

Ustensile : tigăi, castroane inox, oale

buc

1,00

Veselă și tacâmuri

buc

1,00

Ținute complete pentru 28 elevi-bucătari (tunică, șorț, bonete), 14 pt fete, 14 pt baieti

ANS

1,00

Mașină de spălat vase

buc

1,00

Mașină de spălat rufe

buc

1,00

ETAJ 1 - BAR

storcător de fructe

buc

1,00

masina pentru râșnit cafeamasina pentru râșnit cafeamasina pentru râșnit cafea

buc

1,00

Blender Hamilton

buc

1,00

Artemis mixer frappe

buc

1,00

Pahare:

buc

0,00

sampanie Flute - set 12 buc

buc

1,00

vin rosu - set 12 buc

buc

1,00

vina lb - set 12 buc

buc

1,00

long drinck - set 12 buc

buc

1,00

whisky - set 12 buc

buc

1,00

pahar cocktail-capri- set 12 buc

buc

1,00

pahar bistro martini - set 12 buc

buc

1,00

pahar enoteca margarita- set 12 buc

buc

1,00

pahar bere - set 12 buc

buc

1,00

set pahare apa - 290 ml - 12 buc

buc

1,00

pahare coniac

buc

1,00

dopuri cu jiglor-pipeta

buc

0,00

Pâlnie - set 3 marimi

buc

1,00

lingura și clește pentru gheață

buc

1,00

clește pentru zahăr

buc

1,00

Cutite:

cutit pentru taierea fructelor sau altor ingrediente pentru bauturi/cocktailuri

buc

1,00

cutit special pentru fructe citrice, utilizat pentru prepararea ingredientelor in cocktailuri sau alte bauturi

buc

1,00

cutit spuma bere

buc

1,00

cutit pentru decorat fructe

buc

1,00

Dispenser fructe si condimente

buc

1,00

pahar gradat (50/100 ml, 100/200ml)

buc

1,00

Jigger - maxi (20-180ml / 15-50ml))

buc

1,00

Bar mat-pentru pahare

buc

4,00

Lingurite de masurat

buc

1,00

Cleste penseta pentru decorare cocktail

buc

1,00

Glas Rimmer

buc

1,00

Plasa scurgere pahare (10 metri)

buc

1,00

Set ustensile bar (8 piese)

buc

1,00

Sifon pentru frisca

buc

1,00

Tava cauciucata (diametrul de 36,41,45)

buc

1,00

Trusa de prim ajutor

buc

1,00

Set portelan espresso - 90ml

buc

1,00

Set portelan cappucciono - 180 ml

buc

1,00

Set latte din portelan

buc

1,00

Pahar Boston Irish- coffe

buc

1,00

Pahar Irish- coffe

buc

1,00

Termometru barista cu clip

buc

1,00

Latiera portelan - 30 ml

buc

1,00

Lingurite espresso

buc

1,00

Lingurite cappuccino/ceai

buc

1,00

Lingurite inghetata/desert

buc

1,00

Tirbuson vin+ desfacator bere

buc

1,00

Lingura bar cu muddler

buc

1,00

Muddler - pisator

buc

1,00

Frapiera karat din sticla pentru cuburi de gheata cu cleste

buc

1,00

scafa gheata aluminiu

buc

1,00

Pourer drop stop- dop picurator pentru vin

buc

1,00

Boston shaker

buc

1,00

Fine strainer

buc

1,00

Strainer

buc

1,00

Razatoare fructe si ciocolata

buc

1,00

Strainer- julep

buc

1,00

tirbuson Idealisk

buc

1,00

Mobilier bar

buc

1,00

Latiera milk jug-motta (500l)

buc

1,00

Tamper

buc

1,00

Latte art pen - set 3 buc

buc

3,00

Espressor

buc

1,00

Crusher electric pentru gheata

buc

1,00

Masina spalat pahare

buc

1,00

Cafetiera 6,8 litri

buc

1,00

Termos 2 litri

buc

1,00

Tava servire rectangulara cu strat antialunecare

buc

1,00

Punch bowl / frapiera larga

buc

1,00

Dispenser apa calda pentru ceai

buc

1,00

Lingurita ceai

buc

1,00

Ceainic

buc

1,00

Tea for one Ginger

buc

1,00

ETAJ 2

Mese cu scaune 800 x 800 mm: H = 760 mm

buc

8,00

Stand fix pentru 48 farfurii

buc

2,00

Platouri servire

buc

2,00

Tăvi de servire 400x260 mm

buc

5,00

Coș pâine

buc

10,00

Set farfurii 18 piese

buc

2,00

Tacâmuri 68 piese

buc

1,00

Cesti 3 set

buc

3,00

Cani 3 set

buc

3,00

Salatiere

buc

10,00

Sosiere set 12 buc

buc

1,00

Pahar vin rosu

buc

1,00

Pahar vin alb

buc

1,00

Pahare apa

buc

1,00

Carafe

buc

5,00

Pahare lichior (aperitiv)

buc

1,00

Cupe șampanie

buc

1,00

Pahare bere 2 set 4 buc

buc

2,00

Pahare cocktail

buc

1,00

Oliviere

buc

2,00

șnițe

buc

3,00

Suport scobitori

buc

5,00

Vaza

buc

10,00

Cupe inghețată

buc

5,00

Fructiere

buc

10,00

Suport lumanari

buc

5,00

Fata de masă, bumbac satinat, alb, 5 buc, 130 x 130 cm

buc

10,00

Naproane

buc

10,00

Servete

buc

10,00

Ancare

buc

15,00

Perdele

buc

5,00

Draperii

buc

5,00

Laptop

buc

1,00

Videoproiector

buc

1,00

Ecran de proiecție

buc

1,00

LCD

buc

1,00

Sistem audio

buc

1,00

Casă de marcat (Sistem complet pentru restaurant) Optional!Casă de marcat (Sistem complet pentru restaurant) Optional!

buc

1,00

Uniforme ospatari

buc

28,00

Aspirator portabil

buc

1,00

Dulap inox depozitare vesela

buc

1,00

Dulap tip vitrină

buc

2,00

Aparat aer condiționat

buc

1,00

Aspirator multifuncțional

buc

1,00

Mașina de spălat pahare (vase)

buc

1,00

BUCATARIE

buc

0,00

Cuptor electric încorporabil cu plită electrică și hotă profesională

buc

1,00

aragazuri pe gaz

buc

1,00

Cuptor pentru pizza pe gaz sau electric

buc

1,00

frigider dublu(cu congelator )

buc

1,00

vitrina frigorifica

buc

1,00

Masă de lucru amenajată în mijloc (masa profesională inox)- tip insulă-prevăzută cu sertare pentru ustensile

buc

1,00

dulapuri pentru veselă și ustensile (unul tip vitrină)

buc

1,00

Robot de bucătărie profesional (malaxor, mixer, masina de tocat, blender)

buc

1,00

Feliator,fripteuză, baie de ulei pentru prăjit

ANS

1,00

Ustensile : tigăi, castroane inox, oale

buc

1,00

Veselă și tacâmuri

buc

1,00

Ținute complete pentru 28 elevi-bucătari (tunică, șorț, bonete), 14 pt fete, 14 pt baieti

buc

1,00

Mașină de spălat vase

buc

1,00

Mașină de spălat rufe

buc

1,00

INDICATORI FINANCIARI, SOCIOECONOMICI, DE IMPACT, DE REZULTAT/OPERARE, STABILIȚI ÎN FUNCȚIE DE SPECIFICUL ȘI ȚINTA FIECĂRUI OBIECTIV DE INVESTIȚII;

Nu este cazul.

DURATA ESTIMATĂ DE EXECUȚIE A OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII, EXPRIMATĂ ÎN LUNI.

Durata de executie a lucrarilor de modernizare este de 12 luni.

 • 6.4. PREZENTAREA MODULUI ÎN CARE SE ASIGURĂ CONFORMAREA CU REGLEMENTĂRILE SPECIFICE FUNCȚIUNII PRECONIZATE DIN PUNCTUL DE VEDERE AL ASIGURĂRII TUTUROR CERINȚELOR FUNDAMENTALE APLICABILE CONSTRUCȚIEI, CONFORM GRADULUI DE DETALIERE AL PROPUNERILOR TEHNICE

CALITATEA CONSTRUCȚIEI este rezultanta totalității performanțelor de comportare a acestora în exploatare, în scopul satisfacerii, pe întreagă durată de existența, a exigențelor utilizatorilor și colectivităților.

Sistemul calității în construcții se aplică în mod diferențiat în funcție de categoriile de importantă ale construcțiilor, conform regulamentelor și procedurilor de aplicare a fiecărei componente a sistemului.

Clasificarea în categorii de importanță a construcțiilor se face în funcție de complexitate, destinație, mod de utilizare, grad de risc sub aspectul siguranței, precum și după considerente economice.

Pentru obținerea unor construcții de calitate corespunzătoare sunt obligatorii realizarea și menținerea, pe întreagă durată de existență a construcțiilor, a următoarelor cerințe:

 • A) REZISTENȚĂ ȘI STABILITATE;

 • B) SECURITATEA LA INCENDIU;

 • C) IGIENA, SĂNĂTATE ȘI PROTECȚIA MEDIULUI;

 • D) SIGURANȚĂ ȘI ACCESIBILITATE ÎN EXPLOATARE;

 • E) PROTECȚIA LA ZGOMOT;

 • F) ECONOMIE DE ENERGIE ȘI IZOLAREA TERMICĂ;

 • G) UTILIZARE SUSTENABILĂ A RESURSELOR NATURALE.

CERINȚA "A" REZISTENTA SI STABILITATE

Evaluarea siguranței seismice și încadrarea în clasele de risc seismic au fost detaliate în expertiza tehnică. Expertul tehnic propune următoarele măsuri pentru îndeplinirea condițiilor de rezistență și stabilitate:

În condițiile realizării variantei 2 se recomandă următoarele operații în desființarea controlată a construcției:

 • a)  demolarea acoperișului:

 • -   se instalează schele sau scări pentru accesul muncitorilor pe acoperiș;

 • -   se desface tabla acoperișului;

 • -   se demontează fermele metalice ale acoperișului;

 • b)  demolarea pereților și a stâlpișorilor:

 • -   se montează în interior platforme de lucru pe schele ușoare sau capre, prevăzute cu podini și balustrade de protecție;

 • -   se execută sprijiniri ale pereților și ale stâlpilor;

 • -   se desființează pereții de zidărie bucată cu bucată;

 • -   se demolează stâlpișorii și centurile prin tăiere cu discul;

 • c)  demolarea planșeului:

 • -   se utilizează aceleași platforme de lucru;

 • -   se decopertează tencuiala tavanului;

 • -   se execută sprijiniri ale planșeului și a grinzilor, pentru a evita prăbușirea lor și accidentarea muncitorilor;

 • -   se demolează planșeul bucată cu bucată prin tăiere cu discul;

 • -   se execută sprijiniri ale pereților și ale stâlpilor;

 • -   se demolează grinzile bucată cu bucată prin tăiere cu discul.

 • d)  demolarea fundațiilor:

 • -   în condițiile realizării construcției noi în aceeași poziție cu construcția existentă, se recomandă desființarea fundațiilor existente;

Se interzice demolarea necontrolată, este obligatorie demolarea „bucată cu bucată”. Demolarea se va face pe etape, adoptând soluții de sprijinire și protecție descrise mai sus. Muncitorii ce participă la această acțiune vor fi instruiți în prealabil.

Cerințe de performanță fundamentale

În urma analizelor, expertul tehnic consideră că structura nu prezintă un grad adecvat privind Cerința de siguranță a vieții, nefiind capabilă să preia acțiunile seismice, cu o marjă suficientă de siguranță față de nivelul de deformare la care intervine prăbușirea locală sau generală, astfel încât viețile omenești nu sunt protejate, pentru un IMR asociat nivelului de hazard de 100 ani.

De asemenea, structura existentă nu are o rigiditate corespunzătoare și un grad adecvat de siguranță pentru Cerința de limitare a degradărilor, nefiind capabilă să preia acțiuni seismice fără degradări importante sau scoateri din uz, pentru un IMR asociat nivelului de hazard de 50 ani.

Recomandări privind lucrările propuse:

În condițiile realizării variantei 2 se recomandă următoarele operații în desființarea controlată a construcției: Lucrările trebuie executate de echipe de muncitori calificați sub îndrumarea unui cadru tehnic și sub supravegherea dirigintelui de șantier, atestat de MLPAT. Pentru toate lucrările executate se vor întocmi procese verbale de lucrări ascunse (PVLA).

Execuția lucrărilor va fi condusă, de cadre tehnice cu experiență, care răspund direct de instruirea personalului care execută operațiile și de respectarea fișelor tehnologice privind execuția lucrărilor la înălțime. La începerea execuției va fi afișat în loc vizibil, pe toata durata lucrărilor, un panou pentru identificarea investiției, conform Ordinului MLPAT nr.63/N din 11.08.1998. Cu 10 zile înaintea începerii lucrărilor va fi anunțat Inspectoratul în Construcții, pentru luarea în evidență și aprobarea programului de faze determinante.

La începerea și pe durata lucrărilor se va asigura asistență tehnică pentru adoptarea detaliilor corespunzătoare situațiilor concrete din teren. Nu se admite accesul vehiculelor în zona limitrofă, mai aproape de 2m de fundațiile existente. În mod obligatoriu se va urmări permanent starea fundațiilor existente înainte și în timpul lucrărilor. Tehnologia de execuție va urmării eliminarea apariției forțelor orizontale și a vibrațiilor în structura existentă.

Constructorul care efectuează lucrările are obligația de a sesiza inspectorul de șantier și proiectantul în cazul în care, se constată avarii în elementele clădirii constând în fisuri, crăpături, segregări, etc, care nu au fost identificate la momentul expertizării.

CERINȚA "B" SECURITATEA LA INCENDIU

Siguranța la foc va fi satisfăcută prin respectarea criteriilor de performanțe generale existente în normele în vigoare (“Normativul de siguranță la foc a construcțiilor - P118/99” aprobat de MLPAT cu Ordin nr.27/N din 7 aprilie 1999). Gradul de rezistentă la foc - gradul II.

Pereții construcției, atât cei exteriori cât și cei interiori de compatimentare vor fi executați din zidărie cărămidă, iar planșeele dintre nivele sunt realizate din beton armat monolit.

Materialele folosite la termoizolarea clădirii vor fi la soclu polistiren extrudat clasa de reacție la foc B - s2, d0 , la fațadă polistiren expandat clasa de reacție la foc B - s2, d0 cu fâșii de vată minerală clasa de reacție la foc A1/A2 - s1, d0. Material termoizolant planseu parter- polistiren extrudat clasa de reacție la foc B - s2, d0 și material termoizolant planseu peste etaj (spre terasa) polistiren extrudat clasa de reacție la foc B - s2, d0.

Pereții interiori adiacenți holurilor sunt din zidările de cărămidă în grosime de 25cm fiind rezistenți la foc min. 1,5 ore.

Planșeele de beton armat fiind finisate cu tencuilă si vopsitorii lavabile.

Sunt asigurate lungimile maxime de evacuare conf. normativ P118/99, de max. 25 m, în două direcții.

La etajele superioare propune construția unei scări metalice amplasată în exteriorul clădirii, conformată astfel încât să asigure evacuarea (dimensionată conform normativ, 1,20m lățime de rampă și 2,50m lățime de podest). Usa de evacuare în caz de incendiu va prevazuta cu sistem de autoinchidere.

Tâmplăria exterioară din PVC va avea clasa de reacție la foc minim C-s2, d0.

DETECȚIE INCENDIU

In cadrul proiectului de: „Crestere a calitatii infrastructurii educationale la Colegiul Tehnic de Industrie Alimentara- Corp C16- Cladire scoala” se propune un sistem de detecție și semnalizare incendiu pe întreaga clădire, care va acoperi sistemele de detectie, semnalizare si alarmare pentru corpul de cladire C17. Se propune amplasarea ECS la parterul Corpului C16- Cladire scoala- aflata in imediata proximitate a corpului C17.

Așa cum s-a menționat anterior, dupa recepționarea semnalului de alarma se trece la scenariul de foc cu angrenarea personalului special instruit si desemnat in acest scop. Subsistemul de alarmare la incendiu face posibila alarmarea operativa in scopul aplicarii in timp util a planului de masuri, in caz de eveniment si anuntarea pompierilor militari. Sistemul de detectie incendiu permite extinderi ulterioare astfel incat daca vor apare compartimentari suplimentare detectorii de incendiu pot fi cu usurinta integrati in sistem, cu respectarea prevederilor si reglementarilor tehnice in vigoare. In cadrul fiecarei bucle de detectie incediu s-au lasat adrese libere suficiente pentru extinderi ulterioare.

In cazul apariției unei alarme de incendiu ECS va realiza urmatoarele comenzi:

 • - difuzarea alarmei de incendiu in toata cladirea;

 • - comanda de oprire a ventilatiei in toata cladirea;

INSTALATII DE HIDRANTI INTERIORI

Conform P118-2/2013, art. 4.1, lit f, nu este necesara echiparea cladirii C17 cu instalatii de stingere a incendiilor cu hidranti interiori.

Se va echipa cladirea cu stingatoare mobile tip P6, acestea vor fi amplasate în locuri vizibile si usor accesibile în caz de incendiu. La exterior va fi prevazut un pichet PSI.

Hidranti exteriori:

Conform P118-2/2013, art. 6.1, lit f, este necesara echiparea cladirii cu instalatii de stingere a incendiilor cu hidranti exteriori.

Se vor suplimenta hidrantii exteriori existenti in incinta pentru a corespunde cerintelor actuale.

Conform P118/2-2013 art. 6.9. hidrantii de incendiu exteriori se amplaseaza la o distanta de minimum 6 m de peretii exteriori ai cladirii.

Rezerva de apa pentru hidranti interiori si exteriori, este amplasata in exterior si corespunde prevederilor normatvului P 118/2-2013.

Rezerva intangibila de incendiu pentru hidranti interiori - Corp C17:

Vhi=(1x2,1 l/sx10 minx60 sec)/1000 = 1,26 m3

Rezerva totala de apa pentru stingerea incendiilor cu hidranti interiori 1,26 mc .

Rezerva intangibila de incendiu pentru hidranti exteriori:

Vhe = Qhe x The = 15 l/s x 3 ore x 3600 sec/ora = 108.000 l.

Vhe = 108 m3.

Rezerva totala de apa pentru stingerea incendiilor cu hidranti interiori (corp C16) si hidranti exteriori trebuie sa fie de minim 108 mc + 1,26 mc = 110 mc.

CERINȚA “C” IGIENĂ, SĂNĂTATE ȘI MEDIU ÎNCONJURĂTOR

Prin activitatea sa obiectivul propus nu elimină noxe și substanțe nocive în atmosferă sau în sol și nu constituie, prin funcționalitatea sa, riscuri pentru sănătatea populației și nu crează disconfort. Pentru zona de preparare alimente, s-a prevazut prin proiect echipament tip „ separator grasimi”, montat sub lavoare, pentru a evita poluarea apelor menajere. Nocivitățile fizice (zgomot, vibrații) nu depășesc limitele maxime admisibile din standardele de stat în vigoare. La proiectare și în exploatare se vor respecta prevederile de protecție a mediului prevăzute de legislația în vigoare pentru evitarea poluării mediului prin degajări de substanțe nocive în aer, apa și sol.

Alimentarea cu apă potabilă a construcției va fi asigurata prin racord la bransamentul existent al Colegiului Tehnic, la reteaua de apa oraseneasca.

În exploatare se va prevedea evitarea riscului de producere a substanțelor nocive sau insalubre de către instalațiile de încălzire și ventilare și crearea de posibilități de curățenie a instalațiilor care să împiedice apariția și dezvoltarea acestor substanțe.

Crearea unui mediu higrotermic optim implică asigurarea unei ambianțe termice globale și locale atât în regim de iarnă cât și de vară. Asigurarea mediului higrotermic trebuie corelată cu asigurarea calității aerului și optimizarea consumurilor energetice.

Pentru spatiile interioare vor fi prevazute urmatoarele tipuri de instalatii interioare:

Instalatii de incalzire cu corpuri statice;

Instalatii de climatizare tip VRF montate la exterior cu unitati interioare tip split care permit controlul temperaturii aerului interior pentru incaperi tip sali de instruire si activitati.

Igiena evacuării gunoaielor implică soluționarea optimă a colectării și depozitării deșeurilor menajere, astfel încât să nu fie periclitată sănătatea oamenilor.

CERINȚA "D" SIGURANȚA SI ACCESIBILITATE ÎN EXPLOATARE

Se asigură conform “Normativului privind proiectarea clădirilor civile din punct de vedere al cerinței de siguranță în exploatare” indicativ NP 068-02 aprobat de M.L.P.T.L. cu ordinul nr. 1576 din 15.10.2002.

Prezenta reglementare se referă la cerința de “Siguranta și accesibilitate în exploatare” corespunzătoare clădirilor civile, respectiv stabilește măsurile ce trebuie avute în vedere la proiectarea unei clădiri astfel încât să se asigure:

 • a. Siguranța circulației pietonale;

 • b.    Siguranța circulației cu mijloace de transport mecanizate;

 • c.     Siguranța cu privire la riscuri provenite din instalații;

 • d.    Siguranța în timpul lucrărilor de întreținere;

 • e.     Siguranța la intruziuni și efracții.

În afară de aceste cerințe esențiale este important luarea Măsurilor pentru persoanele cu dizabilități și Măsuri pentru siguranță contra leziunilor.

Securitatea utilizatorilor construcției este asigurată atât prin folosirea și punerea în operă a materialelor de calitate adecvate funcțiunilor, cât și prin respectarea strictă a normelor și normativelor în vigoare în ceea ce privește realizarea instalațiilor aferente imobilului.

 • a.    SIGURANȚA CIRCULAȚIEI PIETONALE - Deplasarea de la o funcțiune la alta și în interiorul clădirii, sau chiar în cazul unei evacuări intempestive, trebuie să se desfășoare în condiții de siguranță maximă.

Circulațiile orizontale

 • •     Pardoselile nu trebuie să prezinte pericol de alunecare, praguri sau alte elemente care să împiedice circulația în siguranță. Acestea vor fi din materiale antiderapante.

Circulații verticale

 • •     Se propun balustrade la zona scărilor exterioare de acces.

 • •     La scările metalice exterioare pentru evacuarea în caz de incendiu se propun balustrade metalice cu

h=90cm și panouri din tablă expandată de protecție la cădere în gol.

 • •     La terasa se propune completarea aticului cu o balustradă metalică.

 • •     Se propune realizarea unei rampe de acces pentru persoanele cu dizabilități. Rampa va fi realizată din

beton armat, conform normelor cu pantă de max. 8,0 %, rebord de 10 cm si balustradă metalică dublă, la înălțimea de 60-75 cm pentru copii și la înălțimea de 90-100 cm pentru persoane adulte.

 • •     Au fost prevăzute suprafețe de avertizare tactilo-vizuale la scări, la începuturile și sfârșiturile de rampă, în dreptul ușilor de evacuare și accesuri.

 • b.    SIGURANȚA CIRCULAȚIEI CU MIJLOACE DE TRANSPORT MECANIZATE - presupune protecția utilizatorilor (inclusiv persoane cu dizabilități) împotriva riscului de accidentare în timpul deplasării cu ascensorul sau scara rulantă.

Corpul C17 nu beneficiază de ascensor.

 • c.    SIGURANȚA CU PRIVIRE LA RISCURI PROVENITE DIN INSTALAȚII - Presupune asigurarea protecției utilizatorilor împotriva riscului de accidentare sau stres provocat de posibila funcționare defectuoasă a instalațiilor electrice, termice sau sanitare.

- Toate gurile de canalizare și căminele de apă trebuiesc asigurate cu capace din metal pentru a preveni accidentarea utilizatorilor clădirii.

 • d.    SIGURANȚA ÎN TIMPUL LUCRĂRILOR DE ÎNTREȚINERE - Siguranța în timpul lucrărilor de întreținere presupune protecția utilizatorilor în timpul activităților de curățire sau reparații a unor părți din clădire (ferestre, scări, pereți, terasa acoperiș) pe durata exploatării acesteia.

Siguranța cu privire la întreținerea vitrajelor presupune asigurarea protecției împotriva riscului de accidentare prin cădere de la înălțime în timpul lucrărilor de curățire și reparare. Nu există ferestre cu deschidere exterioară. Ferestrele fixe de la podestele scării vor fi întreținute de persoane autorizate, care vor fi asigurate în timpul lucrului prin sisteme de susținere și ancorare.

 • e.    SIGURANȚA LA INTRUZIUNI ȘI EFRACȚIE - Securitatea la intruziuni și efracție presupune protecția utilizatorilor împotriva eventualelor acte de violență, hoție, vandalism, comise de răufăcători din exterior, precum și protecția împotriva pătrunderii nedorite a insectelor sau animalelor dăunătoare.

Terenul este îngrădit corespunzător iar accesul se face prin porți, controlat prin supraveghere din cabină poartă.

Siguranța la intruziune în spațiu se asigură prin măsuri ce țin de asigurarea unor sisteme de siguranță pentru acces (ușă rezistentă, echipată cu sistem sigur, instalație de alarmare și avertizare).

Ferestrele sunt dotate cu mecanisme sigure de închidere din interior.

MĂSURI PENTRU PERSOANELE CU HANDICAP LOCOMOTOR

Așa cum s-a menționat în proiect au fost prevăzute măsuri pentru adaptarea constructiei la nevoile persoanelor cu handicap, în conformitate cu normativul NP 051-2012.

SIGURANȚA CONTRA LEZIUNILOR

DE VERIFICAT EMANUEL:

Pentru evitarea pericolului de arsură prin atingere directă, temperatura maximă admisă pe suprafețele corpurilor de încălzire, în conformitate cu Normativul I 13, au valori de 115 ° C.

Temperatura apei calde sanitare nu va depăși 60 ° C.

Securitatea utilizatorilor construcției este asigurată atât prin folosirea și punerea în operă a materialelor de calitate adecvate funcțiunilor, cât și prin respectarea strictă a normelor și normativelor în vigoare în ceea ce privește realizarea instalațiilor aferente imobilului. Instalațiile ce trec prin spațiile comune vor fi protejate în ghene sau izolate.

Instalatia de încălzire se va proiecta tinand cont de normele in vigoare.

Reteaua de apa calda menajera de la centrala termica la cladire va fi executata in canal de protectie din beton, iar conductele vor fi izolate si prevazute cu robineti de inchidere si de golire.

Se vor monta corpuri de incalzire statice- radiatoare de otel si se va monta sistem tip VRF pentru racirea spatiilor.

Se vor utiliza conducte din cupru izolate pentru a preveni condensul. Conductele de alimentare cu agent frigorific vor fi montate prin tavanul fals.

CERINȚA “E” PROTECȚIE ÎMPOTRIVA ZGOMOTULUI

Protecția la zgomot este stipulată ca cerință esențială în Directiva Consiliului Europei nr.89/106/CEE și Documentele Interpretative.

Clădirea prin funcțiuea ei, nu genereaza surse de zgomot.

Construcția va fi reabilitata astfel încât zgomotul perceput de utilizatori sau persoanele aflate în apropiere să fie menținut la un nivel care să nu afecteze sănătatea acestora și să le permită să își desfășoare activitatea în condiții satisfăcătoare.

Izolarea la zgomotul aerian se asigură prin dimensionarea corespunzătoare a elementelor separatoare între unitățile funcționale ale clădirilor (în principal pereți și planșee).

Izolarea la zgomotul de impact este acțiunea prin care se urmărește ca nivelul de zgomot datorat unor șocuri de natură mecanică asupra ansamblului unui planșeu să se audă pe cât posibil redus atât în spațiul de sub planșeu cât și în spațiile alăturate.

Absorbția acustică urmărește ca o parte a zgomotului să fie absorbit, nu reflectat. Materialele structurale ale pereților sau finisajele folosite vin în facilitarea fonoabsorbtiei.

În lipsa unor măsurători nu se poate aprecia nivelul de zgomot exterior (vecinătăți, circulație etc.). Se poate considera din traficul exterior un nivel de zgomot maxim de 60 dBA. Pentru asigurarea ambianței acustice în interior (în afară de asigurarea izolării termice) se propune montarea unei tâmplarii etanșe.

CERINȚA “F” ECONOMIE DE ENERGIE ȘI IZOLARE TERMICĂ

Colegiul Tehnic de Industrie Alimentara este amplasat în zona II climatică ( Te =-15 grade C ) și nu este adăpostit.

Anvelopa actuală nu este finalizata. Prin recomandarile Expertizei Tehnice, cladirea va fi demolata controlat si reconstruita in baza actualizarii documentatiilor existente. Viitoarea cladire va corespunde normelor actuale, pereții exteriori vor fi termoizolati, iar termoizolația peste ultimul planșeu, dinspre terasă, va corespunde normelor actuale. Anvelopa vitrata a viitoarei cladiri va fi din tâmplărie PVC cu geam termoizolant, conforma normelor actuale.

S-a propus un sistem clasic de termoizolare cu polistiren expandat + fâșii de vată minerală si tencuială decorativa la pereții exterior, iar la soclu polistiren extrudat și tencuială decorativă de soclu.

CERINȚA “G” UTILIZARE SUSTENABILĂ A RESURSELOR NATURALE

Eficiența energetică a clădirilor este componentă a conceptului de dezvoltare durabilă. Dezvoltarea Durabilă este dezvoltarea care permite satisfacerea nevoilor prezentului, satisface cerințele generației actuale fără a priva generațiile viitoate de posibilitatea de a își satisface propriile lor cerințe.

O utilizare sustenabilă, durabilă a resurselor naturale înseamnă utilizarea acestora într-un ritm care să permită regenerarea resurselor și folosirea tehnologiilor de creștere a eficienței energetice.

Clădirile spitalului nu folosesc tehnologii de creșterea eficienței energetice.

Construcțiile trebuie proiectate, executate și demolate astfel încât utilizarea resurselor naturale să fie sustenabilă și să asigure în special următoarele:

 • (a) reutilizarea sau reciclabilitatea construcțiilor, a materialelor și părtilor componente, după demolare;

 • (b) durabilitatea construcțiilor;

 • (c) utilizarea la construcții a unor materii prime și secundare compatibile cu mediul.

MĂSURI DE PROTECȚIE CIVILĂ

În conformitate cu prevederile Legii 481/2004 privind măsurile de protecție civilă și HGR nr.560/2005, modificată și completată de HGR nr.37/2006 privind stabilirea categoriilor de construcții la care este obligatorie realizarea adăpostului de protecție, construcția C17 nu a fost prevăzută cu adăpost de protecție civilă.

ORGANIZAREA DE ȘANTIER ȘI MĂSURI DE PROTECȚIA MUNCII

Pe durata executării lucrărilor de construire se vor respecta următoarele acte normative:

• Norme generale de protecția muncii

 • •     Regulamentul MLPAT 9/N/15.03.1993 privind protecția și igiena muncii în construcții - ed. 1995

 • •     Ordin MMPS 235/1995 privind normele specifice de securitatea muncii la înălțime

 • •     Ordin MMPS 255/1995 - normativ cadru privind acordarea echipamentului de protecție individuală

 • •    Ordin MLPAT 20N/11.07.1994 - Normativ C300-1994

 • •     Alte acte normative în vigoare în domeniu la data executării propriu-zise a lucrării.

Organizarea de șantier va cuprinde containere tip baracă pentru muncitori, personal TESA, Grupuri Sanitare, Sală de mese și Magazii de materiale. Deasemenea va cuprinde o platformă îngrădită și cu acces controlat, pentru depozitarea materialelor de construcții.

 • 6.5. NOMINALIZAREA SURSELOR DE FINANȚARE A INVESTIȚIEI PUBLICE, CA URMARE A ANALIZEI FINANCIARE ȘI ECONOMICE: FONDURI PROPRII, CREDITE BANCARE, ALOCAȚII DE LA BUGETUL DE STAT/BUGETUL LOCAL, CREDITE EXTERNE GARANTATE SAU CONTRACTATE DE STAT, FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE, ALTE SURSE LEGAL CONSTITUITE

Sursele de finanțare a investiției se constituie în conformitate cu legislația în vigoare și constau în fonduri proprii ale UAT Municipiul Craiova si fonduri nerambursabile europene.

UAT Municipiul Craiova va depune un dosar de cerere de finantare in cadrul Programului Operational Regional 2014-2020, Axa prioritară 4 - Prioritatea de investitii 4.4. Obiectivul Specific 4.5 sunt avute in vedere realizarea următoarelor tipuri de investiții : Constructia/reabilitarea/modernizarea/extinderea/echiparea infrastructurii educationale pentru invatamantul profesional si tehnic si invatarea pe tot parcursul vietii (Licee tehnologice si scoli profesionale).

Elaborarea documentatiei tehnice ce va sta la baza implementarii proieetelor ce vor fi finantate prin programul mai sus mentionat trebuie sa respecte criteriile de eligibilitate stabilite prin Ghidul Specific elabotat pentru Programul Operational Regional 2014-2020, Axa prioritara 4 - Sprijinirea dezvoltarii urbane durabile, Prioritatea de investitii 4.4 - Investitiile in educatie, in formare, inclusiv in formare profesionala pentru dobandirea de competente si invatare pe tot parcursul vietii prin dezvoltarea infrastructurilor de educatie si formare, Obiectivul Specifie 4.5 Cresterea calitatii infrastructurii educationale relevante pentru piata fortei de munca.

 • 7. URBANISM, ACORDURI ȘI AVIZE CONFORME

  • 7.1. CERTIFICATUL DE URBANISM EMIS ÎN VEDEREA OBȚINERII AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE

Pentru investiția “ CREȘTEREA CALITATII INFRASTRUCTURII EDUCAȚIONALE LA COLEGIUL TEHNIC DE INDUSTRIE ALIMENTARA, CRAIOVA” a fost obținut Certificatul de Urbanism cu nr. 1907 din 17.09.2018.

 • 7.2. STUDIU TOPOGRAFIC, VIZAT DE CĂTRE OFICIUL DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ

Lucrarile cuprinse in prezenta documentatie s-au realizat in baza documentatiei cadastrale a imobilelor cuprinse in proiect .

 • 7.3. EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ, CU EXCEPȚIA CAZURILOR SPECIALE, EXPRES PREVĂZUTE DE LEGE

Lucrarile cuprinse in prezenta documentatie s-au realizat in baza documentatiei cadastrale a imobilelor cuprinse in proiect .

 • 7.4. AVIZE PRIVIND ASIGURAREA UTILITĂȚILOR, ÎN CAZUL SUPLIMENTĂRII CAPACITĂȚII EXISTENTE

Nu se suplimenteaza bransamentele existente.

S-au elaborat documentatii pentru avize de Mediu, Elecrica, Sanatatea Populatiei

 • 7.5. ACTUL ADMINISTRATIV AL AUTORITĂȚII COMPETENTE PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI, MĂSURI DE DIMINUARE A IMPACTULUI, MĂSURI DE COMPENSARE, MODALITATEA DE INTEGRARE A PREVEDERILOR ACORDULUI DE MEDIU, DE PRINCIPIU, ÎN DOCUMENTAȚIA TEHNICO-ECONOMICĂ

A fost obtinuta clasarea notificarii

 • 7.6. AVIZE, ACORDURI ȘI STUDII SPECIFICE, DUPĂ CAZ, CARE POT CONDIȚIONA SOLUȚIILE TEHNICE, PRECUM:

STUDIU PRIVIND POSIBILITATEA UTILIZĂRII UNOR SISTEME ALTERNATIVE DE EFICIENȚĂ RIDICATĂ PENTRU CREȘTEREA PERFORMANȚEI ENERGETICE

A fost elaborat Studiu privind posibilitatea utilizării unor sisteme alternative de eficiență ridicată pentru creșterea performanței energetice.

STUDIU DE TRAFIC ȘI STUDIU DE CIRCULAȚIE, DUPĂ CAZ

Nu este cazul.

RAPORT DE DIAGNOSTIC ARHEOLOGIC, ÎN CAZUL INTERVENȚIILOR ÎN SITURI ARHEOLOGICE

Nu este cazul.

STUDIU ISTORIC, ÎN CAZUL MONUMENTELOR ISTORICE

Nu este cazul.

STUDII DE SPECIALITATE NECESARE ÎN FUNCȚIE DE SPECIFICUL INVESTIȚIEI

Studiu topografic

Studiu geotehnic

Studiu Luminotehnic

Expertiza tehnica C17

CAPITOLUL B: PIESE DESENATE:

ANEXA 2

Principalii indicatori tehnico -economici aferenti investiției

INDICATORI MAXIMALI, RESPECTIV VALOAREA TOTALĂ A OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII,

EXPRIMATĂ ÎN LEI, CU TVA ȘI, RESPECTIV, FĂRĂ TVA, DIN CARE CONSTRUCȚII-MONTAJ (C+M), ÎN CONFORMITATE CU DEVIZUL GENERAL

Valoare totala: 5.078.870,82 lei, cu TVA, din care:

C+M: 3.803.457,13 lei

Valoare totala: 4.273.555,74 lei, fara TVA, din care:

C+M: 3.196.182,45 lei

INDICATORI MINIMALI, RESPECTIV INDICATORI DE PERFORMANȚĂ - ELEMENTE FIZICE/CAPACITĂȚI FIZICE CARE SĂ INDICE ATINGEREA ȚINTEI OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII - ȘI, DUPĂ CAZ, CALITATIVI, ÎN CONFORMITATE CU STANDARDELE, NORMATIVELE ȘI REGLEMENTĂRILE TEHNICE ÎN VIGOARE

1

Regim de înălțime

P+2E

2.

Suprafața construita

149,89 mp

3

Suprafața desfasurata

474,71

4

Suprafața utila

386,28

Dotări pe nivele si spatii

U.M.

Cantitate 1

PARTER

Vestiar băieți

Dulapuri - vestiar pentru elevi

buc

10,00

Bănci      L1800

buc

2,00

Vestiar fete

Dulapuri - vestiar pentru elevi

buc

10,00

Bănci      L1800

buc

2,00

Cabinet instructori

Xerox

buc

1,00

Masă

buc

2,00

Scaune

buc

4,00

Dulap 1

buc

2,00

Dulap 2

buc

1,00

Dulap 3

buc

1,00

Cuiere

buc

1,00

Laptop

buc

2,00

Imprimanta

buc

1,00

Scanner(multifunctionale)

buc

1,00

Jaluzele verticale

buc

1,00

HOL - Spațiu polivalent

Vitrina 1

buc

1,00

Vitrina 2

buc

3,00

Masa

buc

1,00

Scaune cu conferință cu măsuță rabatabilă

buc

28,00

Fotolii

buc

4,00

tablă interactiva

buc

1,00

Videoproiector

buc

1,00

ecran de proiecție

buc

1,00

Jaluzele verticale

buc

2,00

Boxe stație de amplificare microfon 2-1-2

buc

1,00

Podium

buc

1,00

ETAJ 1 - ATELIER

Mese cu scaune 800 x 800 mm: H = 760 mm

buc

8,00

Stand fix pentru 48 farfurii

buc

2,00

Platouri servire

buc

2,00

Tăvi de servire 400x260 mm

buc

5,00

Coș pâine

buc

10,00

Set farfurii 18 piese

buc

2,00

Tacâmuri 68 piese

buc

1,00

Cești 3 set

buc

3,00

Câni 3 set

buc

3,00

Salatiere

buc

10,00

Sosiere set 12 buc

buc

1,00

Pahar vin roșu

buc

1,00

Pahar vin alb

buc

1,00

Pahare apa

buc

1,00

Carafe

buc

5,00

Pahare lichior (aperitiv)

buc

1,00

Cupe șampanie

buc

1,00

Pahare bere 2 set 4 buc

buc

2,00

Pahare cocktail

buc

1,00

Oliviere

buc

2,00

Râșnițe

buc

3,00

Suport scobitori

buc

5,00

Vaza

buc

10,00

Cupe înghețată

buc

5,00

Fructiere

buc

10,00

Suport lumanari

buc

5,00

Fata de masă, bumbac satinat, alb, 5 buc, 130 x 130 cm

buc

10,00

Naproane

buc

10,00

Șervete

buc

10,00

Ancare

buc

15,00

Perdele

buc

5,00

Draperii

buc

5,00

Laptop

buc

1,00

Videoproiector

buc

1,00

Ecran de proiecție

buc

1,00

LCD

buc

1,00

Sistem audio

buc

1,00

Casă de marcat (Sistem complet pentru restaurant) Opțional!

buc

1,00

Uniforme ospătari

buc

28,00

Aspirator portabil

buc

1,00

Dulap inox depozitare vesela

buc

1,00

Dulap tip vitrină

buc

2,00

Aparat aer condiționat

buc

1,00

Aspirator multifuncțional

buc

1,00

Mașina de spălat pahare (vase)

buc

1,00

storcător de fructe

buc

1,00

mașina pentru râșnit cafea

buc

1,00

Blender Hamilton

buc

1,00

Artemis mixer frappe

buc

1,00

Pahare:

buc

0,00

șampanie Flute - set 12 buc

buc

1,00

vin roșu - set 12 buc

buc

1,00

vina Ib - set 12 buc

buc

1,00

long drinck - set 12 buc

buc

1,00

whisky - set 12 buc

buc

1,00

pahar cocktail-capri- set 12 buc

buc

1,00

pahar bistro martini - set 12 buc

buc

1,00

pahar enoteca mărgărită- set 12 buc

buc

1,00

pahar bere - set 12 buc

buc

1,00

set pahare apa - 290 ml -12 buc

buc

1,00

pahare coniac

buc

1,00

Pâlnie - set 3 mărimi

buc

1,00

lingura și clește pentru gheață

buc

1,00

clește pentru zahăr

buc

1,00

cutit pentru taierea fructelor sau altor ingrediente pentru bauturi/cocktailuri

buc

1,00

cutit special pentru fructe citrice, utilizat pentru prepararea ingredientelor in cocktailuri sau alte băuturi

buc

1,00

cutit spuma bere

buc

1,00

cutit pentru decorat fructe

buc

1,00

Dispenser fructe si condimente

buc

1,00

pahar gradat (50/100 ml, 100/200ml)

buc

1,00

Jigger - maxi (20-180ml / 15-50ml))

buc

1,00

Bar mat-pentru pahare

buc

4,00

Lingurițe de masurat

buc

1,00

Clește penseta pentru decorare cocktail

buc

1,00

Glas Rimmer

buc

1,00

Plasa scurgere pahare (10 metri)

buc

1,00

Set ustensile bar (8 piese)

buc

1,00

Sifon pentru frișca

buc

1,00

Tava cauciucata (diametrul de 36,41,45)

buc

1,00

Trusa de prim ajutor

buc

1,00

Set porțelan espresso - 90ml

buc

1,00

Set porțelan cappucciono -180 ml

buc

1,00

Set latte din porțelan

buc

1,00

Pahar Boston Irish- coffe

buc

1,00

Pahar Irish- coffe

buc

1,00

Termometru barista cu clip

buc

1,00

Latiera porțelan - 30 ml

buc

1,00

Lingurițe espresso

buc

1,00

Lingurițe cappuccino/ceai

buc

1,00

Lingurițe inghetata/desert

buc

1,00

Tirbușon vin+ desfăcător bere

buc

1,00

Lingura bar cu muddler

buc

1,00

Muddler - pisator

buc

1,00

Frapiera karat din sticla pentru cuburi de gheata cu clește

buc

1,00

scafa gheata aluminiu

buc

1,00

Pourer drop stop- dop picurator pentru vin

buc

1,00

Boston shaker

buc

1,00

Fine strainer

buc

1,00

Strainer

buc

1,00

Razatoare fructe si ciocolata

buc

1,00

Strainer-julep

buc

1,00

tirbușon Idealisk

buc

1,00

Mobilier bar

buc

1,00

Latiera milk jug-motta (5001)

buc

1,00

Tamper

buc

1,00

Latte art pen - set 3 buc

buc

3,00

Espressor

buc

1,00

Crusher electric pentru gheata

buc

1,00

Mașina spalat pahare

buc

1,00

Cafetiera 6,8 litri

buc

1,00

Termos 2 litri

buc

1,00

Tava servire rectangulara cu strat antialunecare

buc

1,00

Punch bowl / frapiera larga

buc

1,00

Dispenser apa calda pentru ceai

buc

1,00

Lingurița ceai

buc

1,00

Ceainic

buc

1,00

Tea for one Ginger

buc

1,00

Scaune bar

buc

4,00

Cuptor electric încorporabil cu plită electrică și hotă profesională

buc

1,00

Aragaz pe gaz

buc

1,00

Cuptor pentru pizza pe gaz sau electric

buc

1,00

Frigider dublu(cu congelator)

buc

1,00

vitrina frigorifica

buc

1,00

Masă de lucru amenajată în mijloc (masa profesională inox)- tip insulă- prevăzută cu sertare pentru ustensile

buc

1,00

dulapuri pentru veselă și ustensile (unul tip vitrină)

buc

1,00

Robot de bucătărie profesional (malaxor, mixer, mașina de tocat, blender)

buc

1,00

Feliator,fripteuză, baie de ulei pentru prăjit

buc

1,00

Ustensile : tigăi, castroane inox, oale

buc

1,00

Veselă și tacâmuri

buc

1,00

Ținute complete pentru 28 elevi-bucătari (tunică, șorț, bonete), 14 pt fete, 14 pt băieți

ANS

1,00

Mașină de spălat vase

buc

1,00

Mașină de spălat rufe

buc

1,00

ETAJ 1 - BAR

storcător de fructe

buc

1,00

mașina pentru râșnit cafeamasina pentru râșnit cafeamasina pentru râșnit cafea

buc

1,00

Blender Hamilton

buc

1,00

Artemis mixer frappe

buc

1,00

Pahare:

buc

0,00

șampanie Flute - set 12 buc

buc

1,00

vin roșu - set 12 buc

buc

1,00

vina Ib-set 12 buc

buc

1,00

long drinck - set 12 buc

buc

1,00

whisky - set 12 buc

buc

1,00

pahar cocktail-capri- set 12 buc

buc

1,00

pahar bistro martini - set 12 buc

buc

1,00

pahar enoteca mărgărită- set 12 buc

buc

1,00

pahar bere - set 12 buc

buc

1,00

set pahare apa - 290 ml -12 buc

buc

1,00

pahare coniac

buc

1,00

dopuri cu jiglor-pipeta

buc

0,00

Pâlnie - set 3 mărimi

buc

1,00

lingura și clește pentru gheață

buc

1,00

clește pentru zahăr

buc

1,00

Cutite:

cutit pentru taierea fructelor sau altor ingrediente pentru bauturi/cocktailuri

buc

1,00

cutit special pentru fructe citrice, utilizat pentru prepararea ingredientelor in cocktailuri sau alte băuturi

buc

1,00

cutit spuma bere

buc

1,00

cutit pentru decorat fructe

buc

1,00

Dispenser fructe si condimente

buc

1,00

pahar gradat (50/100 ml, 100/200ml)

buc

1,00

Jigger- maxi (20-180ml / 15-50ml))

buc

1,00

Bar mat-pentru pahare

buc

4,00

Lingurițe de masurat

buc

1,00

Clește penseta pentru decorare cocktail

buc

1,00

Glas Rimmer

buc

1,00

Plasa scurgere pahare (10 metri)

buc

1,00

Set ustensile bar (8 piese)

buc

1,00

Sifon pentru frișca

buc

1,00

Tava cauciucata (diametrul de 36,41,45)

buc

1,00

Trusa de prim ajutor

buc

1,00

Set porțelan espresso - 90ml

buc

1,00

Set porțelan cappucciono -180 ml

buc

1,00

Set latte din porțelan

buc

1,00

Pahar Boston Irish- coffe

buc

1,00

Pahar Irish- coffe

buc

1,00

Termometru barista cu clip

buc

1,00

Latiera porțelan - 30 ml

buc

1,00

Lingurițe espresso

buc

1,00

Lingurițe cappuccino/ceai

buc

1,00

Lingurițe inghetata/desert

buc

1,00

Tirbușon vin+ desfăcător bere

buc

1,00

Lingura bar cu muddler

buc

1,00

Muddler- pisator

buc

1,00

Frapiera karat din sticla pentru cuburi de gheata cu dește

buc

1,00

scafa gheata aluminiu

buc

1,00

Pourer drop stop- dop picurator pentru vin

buc

1,00

Boston shaker

buc

1,00

Fine strainer

buc

1,00

Strainer

buc

1,00

Razatoare fructe si ciocolata

buc

1,00

Strainer- julep

buc

1,00

tirbușon Idealisk

buc

1,00

Mobilier bar

buc

1,00

Latiera milk jug-motta (5001)

buc

1,00

Tamper

buc

1,00

Latte art pen - set 3 buc

buc

3,00

Espressor

buc

1,00

Crusher electric pentru gheata

buc

1,00

Mașina spalat pahare

buc

1,00

Cafetiera 6,8 litri

buc

1,00

Termos 2 litri

buc

1,00

Tava servire rectangulara cu strat antialunecare

buc

1,00

Punch bowl / frapiera larga

buc

1,00

Dispenser apa calda pentru ceai

buc

1,00

Lingurița ceai

buc

1,00

Ceainic

buc

1,00

Tea for one Ginger

buc

1,00

ETAJ 2

Mese cu scaune 800 x 800 mm: H = 760 mm

buc

8,00

Stand fix pentru 48 farfurii

buc

2,00

Platouri servire

buc

2,00

Tăvi de servire 400x260 mm

buc

5,00

Coș pâine

buc

10,00

Set farfurii 18 piese

buc

2,00

Tacâmuri 68 piese

buc

1,00

Cești 3 set

buc

3,00

Câni 3 set

buc

3,00

Salatiere

buc

10,00

Sosiere set 12 buc

buc

1,00

Pahar vin roșu

buc

1,00

Pahar vin alb

buc

1,00

Pahare apa

buc

1,00

Carafe

buc

5,00

Pahare lichior (aperitiv)

buc

1,00

Cupe șampanie

buc

1,00

Pahare bere 2 set 4 buc

buc

2,00

Pahare cocktail

buc

1,00

Oliviere

buc

2,00

Râșnițe

buc

3,00

Suport scobitori

buc

5,00

Vaza

buc

10,00

Cupe inghețată

buc

5,00

Fructiere

buc

10,00

Suport lumanari

buc

5,00

Fata de masă, bumbac satinat, alb, 5 buc, 130 x 130 cm

buc

10,00

Naproane

buc

10,00

Șervete

buc

10,00

Ancare

buc

15,00

Perdele

buc

5,00

Draperii

buc

5,00

Laptop

buc

1,00

Videoproiector

buc

1,00

Ecran de proiecție

buc

1,00

LCD

buc

1,00

Sistem audio

buc

1,00

Casă de marcat (Sistem complet pentru restaurant) Opțional ICasă de marcat (Sistem complet pentru restaurant) Opțional!

buc

1,00

Uniforme ospătari

buc

28,00

Aspirator portabil

buc

1,00

Dulap inox depozitare vesela

buc

1,00

Dulap tip vitrină

buc

2,00

Aparat aer condiționat

buc

1,00

Aspirator multifuncțional

buc

1,00

Mașina de spălat pahare (vase)

buc

1,00

BUCĂTĂRIE

buc

0,00

Cuptor electric încorporabil cu plită electrică și hotă profesională

buc

1,00

aragazuri pe gaz

buc

1,00

Cuptor pentru pizza pe gaz sau electric

buc

1,00

frigider dublu(cu congelator)

buc

1,00

vitrina frigorifica

buc

1,00

Masă de lucru amenajată în mijloc (masa profesională inox)- tip insulă- prevăzută cu sertare pentru ustensile

buc

1,00

dulapuri pentru veselă și ustensile (unul tip vitrină)

buc

1,00

Robot de bucătărie profesional (malaxor, mixer, mașina de tocat, blender)

buc

1,00

Feliator,fripteuză, baie de ulei pentru prăjit

ANS

1,00

Ustensile : tigăi, castroane inox, oale

buc

1,00

Veselă și tacâmuri

buc

1,00

Ținute complete pentru 28 elevi-bucătari (tunică, șorț, bonete), 14 pt fete, 14 pt băieți

buc

1,00

Mașină de spălat vase

buc

1,00

Mașină de spălat rufe

buc

1,00

DURATA ESTIMATĂ DE EXECUȚIE A OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII, EXPRIMATĂ ÎN LUNI.

Durata de execuție a lucrărilor de modernizare este de 12 luni.

INDICATORI SPECIFICI DE PROIECT:

 • • Numărul de participanți la procesul educațional în unitatea de infrastructură subiect al proiectului: 1083

 • • Categoria infrastructurii subiect al proiectului: colegiu tehnic industrial

ANEXA 3

DESCRIEREA SUMARA A INVESTIȚIEI

Denumirea obiectivului de investiții: faza A.E.,E.T.,D.A.L.I. „CREȘTEREA CALITATII INFRASTRUCTURII EDUCAȚIONALE LA COLEGIUL TEHNIC DE INDUSTRIE ALIMENTARA” - CORP C17

Elaborator proiect: SC GREEN BUSINESS SRL

Ordonator principal de credite : Primar Mihail Genoiu

Beneficiar : Municipiul Craiova

 • 1. SITUAȚIA EXISTENTĂ A OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII:

Imobilul este amplasat în JUDEȚUL DOLJ, Mim. CRAIOVA, STRADA BRESTEI, NR. 144. Terenul pe care este amplasat Colegiul Tehnic de Industrie Alimentara are acces numai din Strada Brestei. Imobil construcții si teren intravilan aparține domeniului public conform HG 141/2008, poz 3675. Conform extras de carte funciara nr. 181849/01.10.2018 a fost intabulat drept de administrare in favoarea Colegiului Tehnic de Industrie Alimentara, Craiova.

Construcția existenta (C17-Moara) are o suprafața construita la sol de 113 mp (existent), regim de înălțime P+l parțial, stadiul fizic de execuție — parțial 65%. Construcția existenta cu destinația actuala (Moara-C17), necesita racordarea la utilitati.

In acest moment nu exista identificate rețele edilitare care ar necesita relocare/protejare.

Clădirea nu este inclusa pe lista monumentelor istorice.

Terenul in suprafața masurata de 22.243 mp din acte si 20.916 mp este situat pe Strada Brestei - teren intavilan imprejmuit, conform planului de amplasament si delimitare al imobilului. Conform PUG aprobat prin HCL 23/2000 si prelungit prin HCL 479/2015 amplasamentul se afla in zona cu funcțiuni complexe de interes general si servicii de interes general si conform PUZ aprobat cu HCL nr.350/2013 UTRIV amplasamentul se afla in zona - instituții de invatamant (scoli, facultati) cu regim de inaltime P+4, POT max= 30%, CUT max= 1.5.

Construcția existenta — (C 17-Moara) este o construcție nefinalizata (stadiul fizic de execuție parțial 65%), construita in 2004, in scop didactic pentru pregătirea practica a elevilor cu profil industrie alimentara, ramanand la stadiul de construcție netencuita atat la interior, cat si la exterior. în incinta, pe langa corpul CI7- Clădire Moara, exista inca 15 anexe si construcții conexe funcțiunii (conform Planului de amplasament si delimitare), terenuri de sport, alei pietonale si spații verzi.

Date generale Clădire Moara- Colegiul Tehnic de Industrie Alimentara (CI7)

 • •   Regimul de înălțime este: Parter + 1 Etaj (inalt)

 • •  Anul construirii: 2004

 • •   Suprafața construită: Sc = 113 mp

 • •   Structura de rezistență: cadre de beton armat cu pereți de cărămidă;

 • •  Acoperiș parțial tip șarpanta pe ferme metalice;

 • •   Finisaje exterioare: -

Clădirea prezintă degradări medii la nivelul structurii de rezistenta. Forma generala a construcției nu este distribuita pe cele doua direcții principale, conform pereților de rezistenta. Nu simt realizate plansee pe toata inaltimea atriumului central. Centurile din pereții structurali de zidărie formează pereți zvelți. Acoperișul metalic nu satisface condițiile de șaiba rigida.

Investiția consta in finalizarea si extinderea construcției existente si schimbarea destinației din spațiu de morarit in spațiu pentru activitati de instruire practica in specializarea Alimentație Publica si Turism.

Lucrările minim necesare sunt:

Extinderea zonelor de parter pe inaltime pentru crearea a doua niveluri suplimentare;

închiderea atriumului central cu placi de beton pentru a crea doua niveluri suplimentare;

Realizarea unei scări interioare pentru accesul la nivelurile suplimentare;

Realizarea recompartimentarilor, finisajelor si instalațiilor necesare schimbării destinației.

 • 2. DESCRIEREA LUCRĂRILOR

IDENTIFICAREA SCENARIILOR/OPȚIUNILOR TEHNICO-ECONOMICE (MINIMUM DOUĂ) ȘI ANALIZA DETALIATĂ A ACESTORA

Expertul tehnic propune prin expertiza tehnica următoarele variante de intervenții:

Varianta 1 (Scenariul 1)

Varianta 2 (Scenariul 2)

consolidarea construcției existente

• desființarea construcției existente si realizarea unei noi construcții ce ar respecta în totalitate atât normele tehnice în vigoare, cât și tema arhitecturală propusă;

PRIN PROIECT SE RECOMANDA APLICAREA SCENARIULUI 2.

 • A.   SOLUȚII CONSTRUCTIVE - REZISTENTA

Realizarea unei noi construcții (structura si compartimentări) ce ar respecta în totalitate atât normele tehnice în vigoare, cât și tema arhitecturală propusă;

 • B.   SOLUȚII CONSTRUCTIVE - ARHITECTURA

PEREȚII INTERIORI

Structura pereților interiori este din cărămidă, cu grosimi de 15 cm, cât și din gips-carton cu grosimi de 12,5 cm, conform funcțiunilor încăperilor. Pereții care delimitează casele de scara, holurile și coridoarele sunt din zidărie de cărămidă. Compartimentările grupurilor sanitare sunt din cărămidă sau gips-carton.

La nivelul parterului se va crea un grup sanitar pentru persoanele cu dizabilitati.

TÂMPLĂRIA EXTERIOARĂ ȘI SUPRAFAȚA VITRATĂ

Golurile exterioare vor fi închise cu tâmplărie PVC pentacameral cu rupere de punte termică și cu geam tripan. Pentru tâmplăriile exterioare, valoarea presiunii statice a aerului la care se asigură etanșeitatea, se recomandă să nu fie mai mică de 40kg/m2. (în conformitate cu Anexa 3 la Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului nr. 2513 din 22. 11. 2010 pentru modificarea Reglementării Tehnice “Normativ privind calculul termotehnic al elementelor de construcție ale clădirilor”, indicativ C 107-2005, aprobată prin Ordinul ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului nr. 2. 055/2005, valoarea rezistenței termice minime R’min și transmitantei termice U’max pentru tâmplărie exterioară va fi de 0,69m2K/W, respectiv 1, 45W/m2K.)

Pentru protecția termică minimă pe durata sezonului rece se vor lua în vedere prescripțiile conform STAS 19071/1-80, care se referă la economia de energie termică.

SCĂRI EXTERIOARE, RAMPE ȘI PASARELE

Pentru îndeplinirea cerinței esențiale de calitate “B” -SECURITATEA LA INCENDIU”, conform Normativul de siguranță la foc a construcțiilor PI 18-99 și a Normativului privind proiectarea clădirilor civile din punct de vedere al cerinței în exploatare - indicativ NP 065-02 se propune amplasarea unei scări metalice in exterior, pe latura deEst a construcției. Scara este necesara pentru evacuarea de la etajele superioare, in caz de incendiu. Scara va avea lățimea liberă de 1.20m, podestul de 2.50 m. Pereții adiacenti scărilor de evacuare vor fi pereți antifoc, Al, REI180. Balustrada va fi metalica. Structura rampei va fi realizată din metal. Se vor prevedea balustrade metalice de protecție pe toate zonele cu diferențe de nivel mai mari de 20 de cm.

ACOPERIȘ

Acoperișul clădirii proiectate va fi tip terasa necirculabila.

Pentru termoizolarea plăcii de peste ultimul nivel se vor aplica următoarele straturi:

J turnare beton de panta;

montare strat de difuzie;

montarea barierei contra vaporilor;

montarea unui strat termoizolant din polistiren extrudat, cu grosimea de 20 cm și ridicarea termoizolației pe pereții aticului;

J turnarea unei șape de beton de protecție de 5 cm grosime pentru protecția termoizolației;

montare strat de difuzie;

J montarea hidroizolatie 1 strat+adeziv;

montare elemente de ventilare (deflector,aerator));

montare șorțuri de tablă atic;

J montare sistem de preluare a apelor (receptori pluviali);

FINISAJE EXTERIOARE

Finisajele exterioare se vor realiza după izolarea termica a pereților exteriori, întreaga construcție va fi termoizolata astfel:

izolarea termică a pereților exteriori cu polistiren extrudat de 10 cm si fasii de vată minerală bazaltică de 10 cm grosime si 30 cm lățime la exteriorul acestuia;

izolarea termică a soclului cu polistiren extrudat de 10 cm grosime;

izolarea golurilor (a spaletilor) cu polistiren extrudat ignifugat de 3 cm;

înainte de termoizolarea soclului se propune hidroizolarea verticala, pentru evitarea infiltrațiile de apă la nivelul infrastructurii.

După montarea izolației termice pereții exteriori se vor finisa cu tencuială aplicată direct pe stratul de izolație, armată cu o țesătură deasă din fibre de sticlă și finisată cu tencuieli decorative texturate.

Soclul se va finisa cu tencuiala decorativa cu granulație de 2.00  4.00 mm, armată cu o țesătură deasă din fibre

de sticlă.

FINISAJE INTERIOARE

Finisajele interioare propuse sunt conforme activitatilor desfășurate. La spatiile destinate preparării alimentelor, se vor aplica finisaje lavabile- materiale ceramice pentru pereți si pardoseli. Grupurile sanitare vor fi finisate cu gresie si faianța, pana la cota de 2.1 Om.

Restul spatiilor interioare vor avea finisaje din placi ceramice/ parchet la nivelul pardoselilor si vopsitorii lavabile pentru pereți si tavane.

 • •  PEREȚI INTERIORI

Pentru pereții interiori se propun tencuielile interioare driscuite și se vor aplica vopsitorii lavabile sau faianța.

Finisajul pereților interiori se va propune în funcție de destinația încăperii:

S în grupurile sanitare, bucătărie și bar pereții se vor placa cu plăci ceramice până la înălțimea de 2,10 m; în restul încăperilor se vor executa tencuieli interioare driscuite și vopsitorii lavabile în două straturi.

 • • PARDOSELILE INTERIOARE

Pardoselile se vor executa integral din materiale ceramice de pardoseala antiderapante sau parchet, montat peste un strat de sapa simpla de 4cm si sapa autonivelanta in strat de 1 cm grosime.

In grupurile sanitare pardoselile se vor finisa cu gresie antiderapantă;

 • • TAVANELE

Tavanele se vor finisa cu tencuială și vopsitorii lavabile de interior aplicate în două straturi, după pozarea cablurilor electrice;

TÂMPLÂRIA INTERIOARĂ

Tâmplăria interioară a ușilor va fi din lemn.

Ușile ce delimitează casele de scări prevăzute cu sistem de autoinchidere.

SCĂRI INTERIOARE

Vor fi finisate cu materiale antiderapante.

AMENAJĂRI EXTERIOARE

ASIGURAREA ACCESULUI PENTRU PERSOANE CU DIZABILITÂTI

Pentru respectarea cerinței „D” Siguranță și accesibilitate în exploatare din Legea 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată se va proiecta o rampa destinata accesului persoanelor cu dizabilitati, finisata cu material antiderapant, borduri laterale de 1 Ocm inaltime si parapeti cu mana curenta dubla.

In cazul in care se dorește accesul la etaj al persoanelor cu dizabilitati trebuie sa se monteze la scara principala, un scaun elevator.

Se vor monta suprafețe de avertizare tactilo-vizuala pentru marcarea denivelărilor.

TROTUARE PERIMETRALE

Se vor realiza trotuare perimetrele pe o lățime de minim 60cm, din beton simplu cu panta de scurgere exterioara a apelor.

 • C.   SOLUȚII CONSTRUCTIVE - INSTALAȚII ELECTRICE

Situația propusa a instalațiilor electrice

In urma lucrărilor de modernizare aduse spatiilor scolii se vor realiza noi instalați electrice, care vor indeplini atat cerințele normelor in vigoare, cat si cerințele actuale ale beneficiarului.

Acest descriptiv tehnic prezintă soluțiile propuse de către proiectant pentru realizarea instalațiilor electrice de curenti tari/slabi faza DALI, aferente imobil de tip clădire de invatamant.

Instalațiile electrice tratate in prezenta documentație care vor deservi imobilul se compun din:

 • •           instalațiile electrice de iluminat normal, siguranța și prize;

 • •            instalația electrică forță utilități;

 • •          instalația de protecție împotriva tensiunilor accidentale de atingere IPTAA;

 • •          priza de pamant;

 • •           sistemul de detecție incendiu;

 • •           instalația de voce date

 • D.  SOLUȚII CONSTRUCTIVE - INSTALAȚII SANITARE ȘI TERMICE

Descrierea lucrării - instalații sanitare

In documentație sunt tratate instalațiile de:

 • •              alimentare a consumatorilor cu apa rece, apa calda;

 • •             evacuare ape uzate menajere;

In prezentul proiect se urmărește realizarea unor instalații de calitate corespunzătoare, urmărind satisfacerea exigențelor esențiale de calitate, precum și a reglementarilor tehnice în vigoare privind calitatea în construcții in conformitate cu prevederile Legii nr. 10/1995.

Instalațiile vor deservi obiectul principal proiectat - corp CI7, precum si celelalte obiecte propuse - unde este cazul.

In acest sens se realizează următoarele tipuri de instalații:

Instalația de alimentare cu apa rece si apa calda', instalația de alimentare cu apa a rețelelor interioare de apa rece/calda pentru consum menajer alcatuita din conducte de tip PP-R

Instalația de canalizare menajera: rețelele de canalizare menajera alcătuite din PP pentru cazul conductelor montate la interior si PVC-KG pentru cazul conductelor montate la exterior.

Descrierea lucrării - instalații termice

In documentație sunt tratate instalațiile de:

 • •              producere agent termic apa calda ;

 • •               distribuția agent termic apa calda pentru incalzire ;

Instalația de producere agent termic pentru incalzire ( centrala termica )

Agentul termic apa calda necesar instalației de incalzire va fi asigurat de către Centrala termica existenta din incinta. Acesta centrala este echipata cu 2 cazane functionanad pe comb gazos. Deoarece, in acest moment centrala deservește si clădirea Corp CI6, precum si alti consumatori din incinta Colegiului , ar trebui suplimentată puterea instalata a acestei centrale termice. Dar, datorita faptului ca se vor efectua lucrări de izolare termica si de creștere a eficientei energetice a clădirii Corp CI6,

Astfel, pentru asigurarea necesarului de incalzire al acestei clădiri va scade, astfel incat puterea termica instalata in acest moment in centrala va fi suficienta pentru preluarea consumatorului nou care este corp C17 .

Singura condiție este implementarea proiectului de reabilitare a clădirii CI6. In caz contrar, va fi necesar suplimentarea centralei termice cu 1 cazan de 120 kW, racordat in paralel cu cele existente .

Pentru prepararea apei calde manej ere exista montat un sistem de captatoare solare, format din mai multe panouri solare cu tuburi vidate, care vor asigura in perioada calda energia necesara preparării apei calde menajere.

Instalația de distribuție agent termic

 • •    instalația de distribuție se va realiza in sistem ramificat pornind din centrala termica printr-o rețea de distribuție montata ingropat ( executata din conducte de polipropilena cu inserție de fibra compozita, izolate) pana la intrarea in clădire ;

 • •    din rețeaua orizontala amplasata in pardoseala finita a Parterului, se va alimenta o coloana verticala, amplasata conform planșe desenate. Aceasta coloana va fi mascata in nisa de instalații.

 • •    Coloana va alimenta un număr de 3 Distribuitoare- Colectoare ( cate 1 pe fiecare nivel), amplasate in grosimea pereților, conform planșe desenate.

 • •    De la Distribuitoare, legaturile la corpurile statice de incalzire se vor executa cu țeava de polietilena extrudata tip PeX , montata in tub de protecție. Aceste trasee vor fi montate ingropat in pardoseala finita.

Acest sistem de distribuție va duce la o mai buna echilibrare a instalației de incalzire, un control mai exact pe fiecare zona. Pentru a se asigura un debit constant si uniform prin toata instalația de incalzire se va monta o pompa de circulație cu turatie variabila, cu inverter.

Dimensionarea corpurilor de incalzire a tinut cont de masurile ce se vor lua pentru creșterea rezistentei termie a anvelopei clădirii, adica :

 • - termoizolarea fațadei clădirii (opaca si vitrata)

 • - izolarea planseului peste ultimul nivel

Toate corpurile statice de încălzire se vor racorda la instalația de distribuție prin intermediul unor robineți tur/retur, astfel încât să se poată interveni în orice moment în caz de nevoie, fără a influența restul instalației. Anumite corpuri de incalzire se vor echipa cu capete termostatice, astfel incat sa se realizeze o economie însemnata de energie

Descrierea lucrării - Instalația de climatizare - ventilare

Pentru asigurarea condițiilor de confort interior in perioada calda a anului, in anumite spatii interioare se vor monta sisteme de climatizare de tip split (multi).

încăperile climatizate situate in aceeazi zona a clădirii, se vor racorda la o singura unitate exterioara. Unitatilea exterioare vor fi montate pe fațada clădirii, conform planșe desenate.

Numărul de schimburi de aer necesar asigurării calitatii aerului interior se realizează prin ventilare mecanica , clădirea fiind prevăzută cu o instalație de ventilare centralizata, cu recuperare de căldură (pentru o eficienta energetic a cat mia mare)

Recuperatoarele de căldură vor fi de tip orizontal, montate in tavanul fals al grupurilor sanitare.

In ceea ce privește dotarea cu mobilier si aparatura specifica sunt recomandate următoarele:

Dotări pe nivele si spatii

U.M.

Cantitate 1

PARTER

Vestiar băieți

Dulapuri - vestiar pentru elevi

buc

10,00

Bănci      L1800

buc

2,00

Vestiar fete

Dulapuri-vestiar pentru elevi

buc

10,00

Bănci      L1800

buc

2,00

Cabinet instructori

Xerox

buc

1,00

Masă

buc

2,00

Scaune

buc

4,00

Dulap 1

buc

2,00

Dulap 2

buc

1,00

Dulap 3

buc

1,00

Cuiere

buc

1,00

Laptop

buc

2,00

Imprimanta

buc

1,00

Scanner(multifunctionale)

buc

1,00

Jaluzele verticale

buc

1,00

HOL - Spațiu polivalent

Vitrina 1

buc

1,00

Vitrina 2

buc

3,00

Masa

buc

1,00

Scaune cu conferință cu măsuță rabatabilă

buc

28,00

Fotolii

buc

4,00

tablă interactiva

buc

1,00

Videoproiector

buc

1,00

ecran de proiecție

buc

1,00

Jaluzele verticale

buc

2,00

Boxe stație de amplificare microfon 2-1-2

buc

1,00

Podium

buc

1,00

ETAJ 1 - ATELIER

Mese cu scaune 800 x 800 mm: H = 760 mm

buc

8,00

Stand fix pentru 48 farfurii

buc

2,00

Platouri servire

buc

2,00

Tăvi de servire 400x260 mm

buc

5,00

Coș pâine

buc

10,00

Set farfurii 18 piese

buc

2,00

Tacâmuri 68 piese

buc

1,00

Cești 3 set

buc

3,00

Câni 3 set

buc

3,00

Salatiere

buc

10,00

Sosiere set 12 buc

buc

1,00

Pahar vin roșu

buc

1,00

Pahar vin alb

buc

1,00

Pahare apa

buc

1,00

Carafe

buc

5,00

Pahare lichior (aperitiv)

buc

1,00

Cupe șampanie

buc

1,00

Pahare bere 2 set 4 buc

buc

2,00

Pahare cocktail

buc

1,00

Oliviere

buc

2,00

Râșnițe

buc

3,00

Suport scobitori

buc

5,00

Vaza

buc

10,00

Cupe inghețată

buc

5,00

Fructiere

buc

10,00

Suport lumanari

buc

5,00

Fata de masă, bumbac satinat, alb, 5 buc, 130 x 130 cm

buc

10,00

Naproane

buc

10,00

Șervete

buc

10,00

Anca re

buc

15,00

Perdele

buc

5,00

Draperii

buc

5,00

Laptop

buc

1,00

Videoproiector

buc

1,00

Ecran de proiecție

buc

1,00

LCD

buc

1,00

Sistem audio

buc

1,00

Casă de marcat (Sistem complet pentru restaurant) Opțional!

buc

1,00

Uniforme ospătari

buc

28,00

Aspirator portabil

buc

1,00

Dulap inox depozitare vesela

buc

1,00

Dulap tip vitrină

buc

2,00

Aparat aer condiționat

buc

1,00

Aspirator multifuncțional

buc

1,00

Mașina de spălat pahare (vase)

buc

1,00

storcător de fructe

buc

1,00

mașina pentru râșnit cafea

buc

1,00

Blender Hamilton

buc

1,00

Artemis mixer frappe

buc

1,00

Pahare:

buc

0,00

șampanie Flute - set 12 buc

buc

1,00

vin roșu - set 12 buc

buc

1,00

vina Ib - set 12 buc

buc

1,00

long drinck - set 12 buc

buc

1,00

whisky - set 12 buc

buc

1,00

pahar cocktail-capri- set 12 buc

buc

1,00

pahar bistro martini - set 12 buc

buc

1,00

pahar enoteca mărgărită- set 12 buc

buc

1,00

pahar bere - set 12 buc

buc

1,00

set pahare apa - 290 ml -12 buc

buc

1,00

pahare coniac

buc

1,00

Pâlnie - set 3 mărimi

buc

1,00

lingura și clește pentru gheață

buc

1,00

clește pentru zahăr

buc

1,00

cutit pentru taierea fructelor sau altor ingrediente pentru bauturi/cocktailuri

buc

1,00

cutit special pentru fructe citrice, utilizat pentru prepararea ingredientelor in cocktailuri sau alte băuturi

buc

1,00

cutit spuma bere

buc

1,00

cutit pentru decorat fructe

buc

1,00

Dispenser fructe si condimente

buc

1,00

pahar gradat (50/100 ml, 100/200ml)

buc

1,00

Jigger- maxi (20-180ml / 15-50ml))

buc

1,00

Bar mat-pentru pahare

buc

4,00

Lingurițe de masurat

buc

1,00

Clește penseta pentru decorare cocktail

buc

1,00

Glas Rimmer

buc

1,00

Plasa scurgere pahare (10 metri)

buc

1,00

Set ustensile bar (8 piese)

buc

1,00

Sifon pentru frișca

buc

1,00

Tava cauciucata (diametrul de 36,41,45)

buc

1,00

Trusa de prim ajutor

buc

1,00

Set porțelan espresso - 90ml

buc

1,00

Set porțelan cappucciono -180 ml

buc

1,00

Set latte din porțelan

buc

1,00

Pahar Boston Irish- coffe

buc

1,00

Pahar Irish- coffe

buc

1,00

Termometru barista cu clip

buc

1,00

Latiera porțelan - 30 ml

buc

1,00

Lingurițe espresso

buc

1,00

Lingurițe cappuccino/ceai

buc

1,00

Lingurițe inghetata/desert

buc

1,00

Tirbușon vin+ desfăcător bere

buc

1,00

Lingura bar cu muddler

buc

1,00

Muddler-pisator

buc

1,00

Frapiera karat din sticla pentru cuburi de gheata cu clește

buc

1,00

scafa gheata aluminiu

buc

1,00

Pourer drop stop- dop picurator pentru vin

buc

1,00

Boston shaker

buc

1,00

Fine strainer

buc

1,00

Strainer

buc

1,00

Razatoare fructe si ciocolata

buc

1,00

Strainer-julep

buc

1,00

tirbușon Idealisk

buc

1,00

Mobilier bar

buc

1,00

Latiera milk jug-motta (5001)

buc

1,00

Tamper

buc

1,00

Latte art pen - set 3 buc

buc

3,00

Espressor

buc

1,00

Crusher electric pentru gheata

buc

1,00

Mașina spalat pahare

buc

1,00

Cafetiera 6,8 litri

buc

1,00

Termos 2 litri

buc

1,00

Tava servire rectangulara cu strat antialunecare

buc

1,00

Punch bowl / frapiera larga

buc

1,00

Dispenser apa calda pentru ceai

buc

1,00

Lingurița ceai

buc

1,00

Ceainic

buc

1,00

Tea for one Ginger

buc

1,00

Scaune bar

buc

4,00

Cuptor electric încorporabil cu plită electrică și hotă profesională

buc

1,00

Aragaz pe gaz

buc

1,00

Cuptor pentru pizza pe gaz sau electric

buc

1,00

Frigider dublu(cu congelator)

buc

1,00

vitrina frigorifica

buc

1,00

Masă de lucru amenajată în mijloc (masa profesională inox)- tip insulă- prevăzută cu sertare pentru ustensile

buc

1,00

dulapuri pentru veselă și ustensile (unul tip vitrină)

buc

1,00

Robot de bucătărie profesional (malaxor, mixer, mașina de tocat, blender)

buc

1,00

Feliator,fripteuză, baie de ulei pentru prăjit

buc

1,00

Ustensile : tigăi, castroane inox, oale

buc

1,00

Veselă și tacâmuri

buc

1,00

Ținute complete pentru 28 elevi-bucătari (tunică, șorț, bonete), 14 pt fete, 14 pt băieți

ANS

1,00

Mașină de spălat vase

buc

1,00

Mașină de spălat rufe

buc

1,00

ETAJ 1 - BAR

storcător de fructe

buc

1,00

mașina pentru râșnit cafeamasina pentru râșnit cafeamasina pentru râșnit cafea

buc

1,00

Blender Hamilton

buc

1,00

Artemis mixer frappe

buc

1,00

Pahare:

buc

0,00

șampanie Flute - set 12 buc

buc

1,00

vin roșu - set 12 buc

buc

1,00

vina Ib-set 12 buc

buc

1,00

long drinck - set 12 buc

buc

1,00

whisky - set 12 buc

buc

1,00

pahar cocktail-capri- set 12 buc

buc

1,00

pahar bistro martini - set 12 buc

buc

1,00

pahar enoteca mărgărită- set 12 buc

buc

1,00

pahar bere - set 12 buc

buc

1,00

set pahare apa - 290 ml -12 buc

buc

1,00

pahare coniac

buc

1,00

dopuri cu jiglor-pipeta

buc

0,00

Pâlnie-set 3 mărimi

buc

1,00

lingura și clește pentru gheață

buc

1,00

clește pentru zahăr

buc

1,00

Cutite:

cutit pentru taierea fructelor sau altor ingrediente pentru bauturi/cocktailuri

buc

1,00

cutit special pentru fructe citrice, utilizat pentru prepararea ingredientelor in cocktailuri sau alte băuturi

buc

1,00

cutit spuma bere

buc

1,00

cutit pentru decorat fructe

buc

1,00

Dispenser fructe si condimente

buc

1,00

pahar gradat (50/100 ml, 100/200ml)

buc

1,00

Jigger- maxi (20-180ml / 15-50ml))

buc

1,00

Bar mat-pentru pahare

buc

4,00

Lingurițe de masurat

buc

1,00

Clește penseta pentru decorare cocktail

buc

1,00

Glas Rimmer

buc

1,00

Plasa scurgere pahare (10 metri)

buc

1,00

Set ustensile bar (8 piese)

buc

1,00

Sifon pentru frișca

buc

1,00

Tava cauciucata (diametrul de 36,41,45)

buc

1,00

Trusa de prim ajutor

buc

1,00

Set porțelan espresso - 90ml

buc

1,00

Set porțelan cappucciono -180 ml

buc

1,00

Set latte din porțelan

buc

1,00

Pahar Boston Irish- coffe

buc

1,00

Pahar Irish- coffe

buc

1,00

Termometru barista cu clip

buc

1,00

Latiera porțelan - 30 ml

buc

1,00

Lingurițe espresso

buc

1,00

Lingurițe cappuccino/ceai

buc

1,00

Lingurițe inghetata/desert

buc

1,00

Tirbușon vin+ desfăcător bere

buc

1,00

Lingura bar cu muddler

buc

1,00

Muddler - pisator

buc

1,00

Frapiera karat din sticla pentru cuburi de gheata cu clește

buc

1,00

scafa gheata aluminiu

buc

1,00

Pourer drop stop- dop picurator pentru vin

buc

1,00

Boston shaker

buc

1,00

Fine strainer

buc

1,00

Strainer

buc

1,00

Razatoare fructe si ciocolata

buc

1,00

Strainer- julep

buc

1,00

tirbușon Idealisk

buc

1,00

Mobilier bar

buc

1,00

Latiera milk jug-motta (5001)

buc

1,00

Tamper

buc

1,00

Latte art pen - set 3 buc

buc

3,00

Espressor

buc

1,00

Crusher electric pentru gheata

buc

1,00

Mașina spalat pahare

buc

1,00

Cafetiera 6,8 litri

buc

1,00

Termos 2 litri

buc

1,00

Tava servire rectangulara cu strat antialunecare

buc

1,00

Punch bowl / frapiera larga

buc

1,00

Dispenser apa calda pentru ceai

buc

1,00

Lingurița ceai

buc

1,00

Ceainic

buc

1,00

Tea for one Ginger

buc

1,00

ETAJ 2

Mese cu scaune 800 x 800 mm: H = 760 mm

buc

8,00

Stand fix pentru 48 farfurii

buc

2,00

Platouri servire

buc

2,00

Tăvi de servire 400x260 mm

buc

5,00

Coș pâine

buc

10,00

Set farfurii 18 piese

buc

2,00

Tacâmuri 68 piese

buc

1,00

Cești 3 set

buc

3,00

Câni 3 set

buc

3,00

Salatiere

buc

10,00

Sosiere set 12 buc

buc

1,00

Pahar vin roșu

buc

1,00

Pahar vin alb

buc

1,00

Pahare apa

buc

1,00

Carafe

buc

5,00

Pahare lichior (aperitiv)

buc

1,00

Cupe șampanie

buc

1,00

Pahare bere 2 set 4 buc

buc

2,00

Pahare cocktail

buc

1,00

Oliviere

buc

2,00

Râșnițe

buc

3,00

Suport scobitori

buc

5,00

Vaza

buc

10,00

Cupe inghețată

buc

5,00

Fructiere

buc

10,00

Suport lumanari

buc

5,00

Fata de masă, bumbac satinat, alb, 5 buc, 130 x 130 cm

buc

10,00

Naproane

buc

10,00

Șervete

buc

10,00

Ancare

buc

15,00

Perdele

buc

5,00

Draperii

buc

5,00

Laptop

buc

1,00

Videoproiector

buc

1,00

Ecran de proiecție

buc

1,00

LCD

buc

1,00

Sistem audio

buc

1,00

Casă de marcat (Sistem complet pentru restaurant) Opțional ICasă de marcat (Sistem complet pentru restaurant) Opțional!

buc

1,00

Uniforme ospătari

buc

28,00

Aspirator portabil

buc

1,00

Dulap inox depozitare vesela

buc

1,00

Dulap tip vitrină

buc

2,00

Aparat aer condiționat

buc

1,00

Aspirator multifuncțional

buc

1,00

Mașina de spălat pahare (vase)

buc

1,00

BUCĂTĂRIE

buc

0,00

Cuptor electric încorporabil cu plită electrică și hotă profesională

buc

1,00

aragazuri pe gaz

buc

1,00

Cuptor pentru pizza pe gaz sau electric

buc

1,00

frigider dublu(cu congelator)

buc

1,00

vitrina frigorifica

buc

1,00

Masă de lucru amenajată în mijloc (masa profesională inox)- tip insulă- prevăzută cu sertare pentru ustensile

buc

1,00

dulapuri pentru veselă și ustensile (unul tip vitrină)

buc

1,00

Robot de bucătărie profesional (malaxor, mixer, mașina de tocat, blender)

buc

1,00

Feliator,fripteuză, baie de ulei pentru prăjit

ANS

1,00

Ustensile : tigăi, castroane inox, oale

buc

1,00

Veselă și tacâmuri

buc

1,00

Ținute complete pentru 28 elevi-bucătari (tunică, șorț, bonete), 14 ptfete, 14 pt băieți

buc

1,00

Mașină de spălat vase

buc

1,00

Mașină de spălat rufe

buc

1,00

MUNICIPIUL CRAIOVA

PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA Directia Elaborare si Implementare Proiecte Nr.342/ 04 .01.2019

Expunere de motive

In vederea depunerii cererii de finantare cu titlul „CRESTEREA CALITATII INFRASTRUCTURII EDUCATIONALE LA COLEGIUL TEHNIC DE INDUSTRIE ALIMENTARA” - CORP C17, imobil situat în municipiul Craiova, STRADA BRESTEI, NR. 144 in cadrul Programului Operational Regional 2014-2020, Axa prioritara 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investiții 4.4 -Investitiile in educatie, in formare, inclusiv in formare profesionala pentru dobandirea de competente si invatare pe tot parcursul vietii prin dezvoltarea infrastructurilor de educatie si formare, Obiectivul Specific 4.5 - Cresterea calitatii infrastructurii educationale relevante pentru piata fortei de munca, in conformitate cu Ghidul solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte cu numărul Apel de proiecte nr. POR/2017/4/4.4/4.5/1, propun aprobarea Documentatiei de Avizare a Lucrarilor de Interventii pentru obiectivul de investitii sus mentionat in vederea solicitarii unei finantari nerambursabile.

PRIMAR

Mihail Genoiu


D.E.I.P.

Dana Mihaela Bosoteanu

Municipiul Craiova

Primaria Municipiului Craiova

Directia Elaborare si Implementare Proiecte

Aprobat,

Primar, Mihail Genoiu


Nr. 343/ 04.01.2019

RAPORT

privind aprobarea Documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii

pentru obiectivul de investitii „CRESTEREA CALITATII INFRASTRUCTURII EDUCATIONALE LA COLEGIUL TEHNIC DE INDUSTRIE ALIMENTARA” - CORP C17

situata în municipiul Craiova, STRADA BRESTEI, NR. 144, pentru depunerea unui proiect cu finanțare nerambursabila

Avand in vedere oportunitatea oferita in cadrul Programului Operational Regional 2014-2020, Axa prioritara 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investiții 4.4 - Investițiile in educatie, in formare, inclusiv in formare profesionala pentru dobandirea de competente si invatare pe tot parcursul vietii prin dezvoltarea infrastructurilor de educatie si formare, Obiectivul Specific 4.5 -Cresterea calitatii infrastructurii educationale relevante pentru piata fortei de munca, Apel de proiecte nr. POR/2017/4/4.4/4.5/1 , Primaria Municipiului Craiova intentioneaza sa solicite finantare nerambursabila pentru proiectul cu titlul: CRESTEREA CALITATII INFRASTRUCTURII EDUCATIONALE LA COLEGIUL TEHNIC DE INDUSTRIE ALIMENTARA” - CORP C17”.

In vederea achizitiei serviciilor de proiectare: ET+AE+DALI+documentatii avize si acorduri + a fost intocmita Tema de proiectare nr. 167875/2018 si Nota conceptuala nr. 167839/2018

Documentatia de avizare a lucrarilor de interventii (DALI) pentru proiectul „CRESTEREA CALITATII INFRASTRUCTURII EDUCATIONALE LA COLEGIUL TEHNIC DE INDUSTRIE ALIMENTARA” - CORP C17 a fost intocmita de catre SC GREEN BUSINESS SRL, in baza Contractului de achizitie publica de servicii nr. 185065/2018 si in conformitate cu HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul cadru al documentatiei tehnico-economice aferente obiectivului de investitii finantate din fonduri publice.

Ghidul Specific elaborat pentru Programul Operational Regional 2014-2020, Axa prioritara 4 - Sprijinirea dezvoltarii urbane durabile, Prioritatea de investitii 4.4 - Investitiile in educatie, in formare, inclusiv in formare profesionala pentru dobandirea de competente si invatare pe tot parcursul vietii prin dezvoltarea infrastructurilor de educatie si formare, Obiectivul Specific 4.5 -Cresterea calitatii infrastructurii educationale relevante pentru piata fortei de munca , stipuleaza ca si conditie obligatorie aceea ca, la cererea de finantare, sa fie anexata Hotararea Consiliului Local de aprobare a documentatiei tehnico-economice si a indicatorilor tehnico-economici ai investitiei, care trebuie sa includa si descrierea sumara a investitiei propuse a fi realizata prin proiect precum si detalierea indicatorilor tehnico-economici.

Fata de cele expuse, in conformitate cu prevederile art. 36, alin. (4), litera d) din Legea nr. 215/2001 republicata privind administratia publica locala, art. 44, alin. (1) din Legea nr. 273/29.06.2006 privind finantele publice locale, Hotararea de Guvern nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operatiunilor finantate prin Fondul european de dezvoltare regionala, Fondul social european si Fondul de coeziune 2014-2020, HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul cadru al documentatiei tehnico-economice aferente obiectivului de investitii finantate din fonduri publice si Ghidul solicitantului - Conditii specifice de accesare a fondurilor în cadrul Apelui de proiecte nr. POR/2017/4/4.4/4.5/1 prin prezentul raport supunem aprobarii Consiliului Local al Municipiului Craiova umatoarele:

1. Aprobarea Documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii pentru obiectivul de investitii „CRESTEREA CALITATII INFRASTRUCTURII EDUCATIONALE LA COLEGIUL TEHNIC DE INDUSTRIE ALIMENTARA” - CORP C17 situata în municipiul Craiova, STRADA BRESTEI, NR. 144 în vederea depunerii unui proiect cu finantare nerambursabila, prevazuta în Anexa nr.1 ce face parte integranta din prezentul raport.

2. Aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici si descrierea sumara a investitiei prevazuta la art. 1, conform anexelor 2 si 3 care fac parte integranta din prezentul raport.

DEIP,

Dana Mihaela Bosoteanu

Intocmit, insp. Roman Livia

MUNICIPIUL CRAIOVA

PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA

Directia Juridica, Asistenta de Specialitate si Contencios Administrativ Nr. 466 / 03.01.2019

RAPORT DE AVIZARE

Avand în vedere:

- Expunerea de motive nr. 342 /03.01.2019

- Raportul nr.343/2019 intocmit de Directia Elaborare si Implementare Proiecte prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Craiova aprobarea Documentatiei de Avizare a Lucrarilor de Interventie pentru obiectivul de investitii „CRESTEREA CALITATII INFRASTRUCTURII EDUCATIONALE LA COLEGIUL TEHNIC DE INDUSTRIE ALIMENTARA” - CORP C17, imobil situat în municipiul Craiova, STRADA BRESTEI, NR. 144 pentru depunerea unui proiect cu finantare nerambursabila

- în conformitate cu art. 36, alin. (4), litera d) din Legea 215/2001 republicata privind administratia publica locala, Legea 273/29.06.2006 privind finantele publice locale, H.G. nr. 399 din 27 mai 2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operatiunilor finantate prin Fondul european de dezvoltare regionala, Fondul social european si Fondul de coeziune 2014-2020, cu modificarile si completarile ulterioare, Ghidul solicitantului - condiții specifice de accesare a fondurilor in cadrul apelului de proiecte POR/4/2017/4.4/4.5/1 Avizului Comisiei Tehnico-Economice de Avizare nr.219206/27.12.2018

- Potrivit Legii nr. 514/2013 privind organizarea si exercitarea profesiei de consilier juridic;

AVIZAM FAVORABIL

Raportul Directiei Elaborare si Implementare Proiecte pentru adoptarea de catre Consiliul Local al Municipiului Craiova a unei hotarari privind aprobarea Documentatiei de Avizare a lucrarilor de interventii pentru obiectivul de investitii „CRESTEREA CALITATII INFRASTRUCTURII EDUCATIONALE LA COLEGIUL TEHNIC DE INDUSTRIE ALIMENTARA” - CORP C17 imobil situat in Craiova, STRADA BRESTEI, NR. 144 in vederea solicitarii unei finantari nerambursabile, conform anexei ce face parte integranta din raportul de specialitate.

Director Executiv,

Ovidiu Mischianu


Întocmit, consilier juridic Dana Mihaela Bosoteanu