Hotărârea nr. 391/2019

Hotararea Consiliului Local nr. 391


MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR.391

privind aprobarea vânzării locuinței pentru tineri, construită prin Agenția Națională pentru Locuințe, situată în municipiul Craiova, bdul. Oltenia, nr.1A, blocul T1, sc.3, ap.13, către Stancu Marius Cornel, în calitate de titular al contractului de închiriere nr. 11015/17.03.2003

Consiliul Local al Municipiului Craiova întrunit în ședința ordinară din data de 26.09.2019;

Având în vedere referatul de aprobare nr.149870/2019, raportul nr.154453/2019 al Direcției Fond Locativ și Control Asociații de Proprietari și raportul de avizare nr. 155781/2019 al Direcției Juridice, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ prin care se propune aprobarea vânzării locuinței pentru tineri, construită prin Agenția Națională pentru Locuințe, situată în municipiul Craiova, bdul.Oltenia, nr.1A, blocul T1, sc.3, ap.13, către Stancu Marius Cornel, în calitate de titular al contractului de închiriere nr. 11015/17.03.2003 și avizele nr.294/2019 al Comisiei III-Servicii Publice, Liberă Inițiativă și Relații Internaționale, nr.297/2019 al Comisiei IV-Învățământ, Cultură, Sănătate, Culte, Tineret și Sport, nr.303/2019 al Comisiei I-Buget Finanțe, Studii, Prognoze și Administrarea domeniului și nr.305/2019 al Comisiei V-Juridică, Administrație Publică și Drepturi Cetățenești;

În conformitate cu prevederile art.10 din Legea nr.152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, republicată, cu modificările și completările ulterioare, art.192 din Hotărârea Guvernului nr.962/2001 pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.152/1998, cu modificările și completările ulterioare, art.1650 alin.1, art.1652 din Codul Civil, art.354, art.355 și art.363 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ;

Potrivit Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.154/2017 privind aprobarea contractului cadru de vânzare-cumpărare pentru locuințe construite prin Agenția Națională pentru Locuințe și Dispoziției Primarului Municipiului Craiova nr.2781/2017 privind constituirea Comisiei de vânzare a locuințelor din fondul constituit prin Programul de construcții de locuințe pentru tineri destinate închirierii,;

În temeiul art.129, alin.2, lit.c coroborat cu alin.6, lit.b, art.139, alin.2, art.154 alin.1 și art.196 alin.1 lit.a din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă vânzarea locuinței pentru tineri, construită prin Agenția Națională pentru Locuințe, situată în municipiul Craiova, bdul. Oltenia, nr.1A, blocul T1, sc.3, ap.13, către Stancu Marius Cornel, în calitate de titular al contractului de închiriere nr. 11015/17.03.2003.

Art.2. Vânzarea locuinței identificată la art. 1 din prezenta hotărâre, se va face la prețul final de vânzare de 144.300,19 lei, cu plata prețului în rate, pe o perioadă de 10 ani și cu un avans de 44.300,19 lei, reprezentând cel puțin 15% din suma cuvenită Agenției Naționale pentru Locuințe, 1% din prețul calculat al locuinței în beneficiul administratorului și valoarea reziduală la data vânzării, a centralei termice, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă transmiterea dreptului de folosință gratuită, pe toată durata existenței construcției, asupra cotei indivize de teren de 122/10000, respectiv suprafața indiviză de 20,75 mp., aferentă apartamentului situat în municipiul Craiova, bdul.Oltenia, nr.1A, blocul T1, sc.3, ap.13, din terenul în suprafață de 1757 mp., din acte și 1699 mp., din măsurători, pe care este construit blocul de locuințe, intabulat în Cartea funciară nr.210184 a localității Craiova.

Art.4. (1) În cazul în care cumpărătorul dorește să transmită dreptul de proprietate asupra locuinței prevăzută la art.1 din prezenta hotărâre, după termenul stabilit prin lege, prin orice modalitate (vânzare-cumpărare, donație, contract de întreținere, etc.), dreptul de folosință gratuită asupra cotei părți indivize din terenul aferent construcției se stinge, iar proprietarul va solicita obligatoriu, în prealabil, Consiliului Local al Municipiului Craiova, vânzarea-cumpărarea terenului aferent locuinței.

(2) Prețul de vânzare al terenului aferent locuinței, se stabilește prin expertiză tehnică, întocmită de un expert evaluator autorizat și aprobată ulterior de către Consiliul Local al Municipiului Craiova.

Art.5. Se aprobă înscrierea în evidențele de carte funciară a interdicției de înstrăinare a locuinței dobandite în condițiile Legii nr.152/1998, cu modificările și completările ulterioare, în favoarea municipiului Craiova, până la achiziționarea terenului aferent locuinței.

Art.6. Se împuternicește Primarul Municipiului Craiova să semneze la notarul public, contractul de vânzare-cumpărare pentru locuința prevăzută la art.1 din prezenta hotărâre.

Art.7. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Fond Locativ și Control Asociații de Proprietari, Direcția Impozite și Taxe, Direcția Economico-Financiară, Direcția Patrimoniu și Stancu Marius Cornel vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ


Gheorghe NEDELESCU


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR GENERAL, Nicoleta MIULESCU


ANEXA LA HOTĂRÂREA NR.391/2019

FIȘA DE CALCUL

pentru stabilirea valorii de vânzare a locuinței situate în Str. _Oltenia_ Nr. _1A_ Bl. _T1_ Sc. _3_ Ap. _13_ titular contract _Stancu Marius Cornel_

Nr. crt

Denumire elemente componente pentru calculul pretului

Valoare

1

Suprafață utilă (mp)

62.75

2

Balcon/logie (mp)

2.65

3

Suprafață locuință (mp) 3=1+2

65.40

4

Suprafață părți comune (mp)

25.40

5

Suprafață construită efectiv inclusiv cotele indivize (mp) 5= 3+4

90.80

6

Valoare înlocuire (lei/mp)

1916.42

7

Valoarea de înlocuire a locuinței (lei) 7 = 5 * 6

174010.94

8

Valoare de inventar

105467.15

9

Amortizare la 30.09.2017

29149.95

10

Cotă lunară amortizare (pentru perioada cuprinsă intre 30.04 si data vânzării efective)

146.48

11

Valoarea calculată a locuinței (SCE*Val înlocuire - Amortizare) 11= 5 * 6 - 9

144860.99

12

Comision 1% cheltuieli, publicitate imobiliară, evidență și vânzare 12=11*1%

1448.61

13

Valoare locuință fără ponderare rang localitate - art. 10 lit. d) 13=11+12

146309.60

14

Valoare locuință ponderată cu rangul localității (Craiova 304030 loc - 0.98) art. 10 lit. d1)

143383.41

15

Cotă valorică centrală temică

2049.90

16

Amortizare centrală termică la 30.09.2017

1133.17

17

Cotă amortizare lunară centrală termică

5.69

18

Cotă valorică de cumpărat - centrală termică 18=15-16

916.78

19

PREȚ FINAL - PLATA INTEGRALĂ 19 = 14+18

144300.19

20

Suma cuvenită autorității locale (comision 1% + cotă centrală termică) 20=12+18

2365.39

21

Suma cuvenită ANL 21 = 19-20

141934.80

22*

Avans de minim 15% din suma cuvenită ANL 22=21*15%

21290.22

23*

Suma minimă necesară încheierii contractului v-c cu plata în rate 23=20+22

23655.61

24*

Suma rămasă de plată (în rate pe max 15/20/25 ani) în contul ANL 24=21-22

120644.58

* - În cazul în care vânzarea-cumpărarea se face cu plata în rate

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Gheorghe NEDELESCU