Hotărârea nr. 385/2019

Hotararea Consiliului Local nr. 385


MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR. 385

privind modificarea organigramei și statului de funcții ale aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Craiova, pentru anul 2019

Consiliul Local al Municipiului Craiova întrunit în ședința ordinară din data de 26.09.2019;

Având în vedere referatul de aprobare nr.157178/2019, raportul nr.157752/2019 al Serviciului Resurse Umane și raportul de avizare nr.157748/2019 al Direcției Juridice, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ prin care se propune modificarea organigramei și statului de funcții ale aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Craiova, pentru anul 2019 și avizele nr.294/2019 al Comisiei III-Servicii Publice, Liberă Inițiativă și Relații Internaționale, nr.303/2019 al Comisiei I-Buget Finanțe, Studii, Prognoze și Administrarea domeniului și nr.305/2019 al Comisiei V-Juridică, Administrație Publică și Drepturi Cetățenești;

În conformitate cu prevederile art.158, art.406, art.407 și art.610 alin.1 și 2 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, Legii nr.53/2003 privind Codul Muncii, modificată și completată și Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare, aprobată prin Legea nr.13/2011;

În temeiul art.129 alin.2 lit.a coroborat cu alin.3 lit.c, art.139 alin.1, art.154 alin.1 și art.196 alin.1 lit.a din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă modificarea organigramei și statului de funcții ale aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Craiova, pentru anul 2019, conform anexelor nr.1 și 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.308/2019.

Art.3.Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală și Serviciul Resurse Umane vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR GENERAL,

Gheorghe NEDELESCU

Nicoleta MIULESCU

SOCIETATI COMERCIALE, REGII AUTONOME SI INSTITUTII PUBLICE SUBORDONATE


ANEXA NR. 1 LA HOTĂRÂREA NR.385/2019

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Gheorghe NEDELESCU


ORGANIGRAMA PRIMARIEI MUNICIPIULUI CRAIOVADIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ CRAIOVA

COMPANIA DE APA „OLTENIA” S.A. CRAIOVA

S.C. „TERMO CRAIOVA” S.R.L. CRAIOVA

R.A.A.D.P.F.L. CRAIOVA

R. A.T. SRL CRAIOVA

S. C. „PIETE SI TARGURI CRAIOVA” S.R.L.

S.C.”SALUBRITATE CRAIOVA” S.R.L.

CAMINUL PENTRU PERSOANE VARSTNICE CRAIOVA

SERVICIUL PUBLIC MANAGEMENT SPITALE, CABINETE MEDICALE SI CRESE DIN MUNICIPIUL CRAIOVA FILARMONICA „OLTENIA” CRAIOVA

OPERA ROMÂNĂ CRAIOVA

TEATRUL PENTRU COPII SI TINERET „COLIBRI” CRAIOVA ANSAMBLUL FOLCLORIC „MARIA TANASE” CRAIOVA CASA DE CULTURA „TRAIAN DEMETRESCU” CRAIOVA SPORT CLUB MUNICIPAL CRAIOVA

POLITIA LOCALA A MUNICIPIULUI CRAIOVA


DIRECTIA

URBANISM SI AMENAJAREA TERITORIULUI


SERVICIUL

AUTORIZATII IN

— CONSTRUCTII,

OBTINERE

AVIZE, TAXEVICEPRIMAR 2


SECRETAR

GENERALDIRECTIA PATRIMONIUDIRECTIA FOND LOCATIV SI CONTROL ASOCIATII DE PROPRIETASERVICIUL

_ CONSTATARE , IMPUNERE SI CONTROL

PERSOANE

JURIDICE


TOTAL POSTURI = 613


DIN CARE:FUNCTII DE DEMNITATE PUBLICA = 3


DIRECTIA

ECONOMICO-

FINANCIARA


DIRECTIA INVESTIȚII, ACHIZITII SI

LICITATII


DIRECTOR


EXECUTIV


SERVICIUL

INVESTITII SI ACHIZITII


SERVICIUL

LICITATII


DIRECTIA DE EVIDENTA A PERSOANELOR


DIRECTOR EXECUTIV


DIRECTIA JURIDICA, ASISTENTA DE SPECIALITATE SI CONTENCIOS ADMINISTRATIV

I

DIRECTOR

EXECUTIV


23


SERVICIUL ADMINISTRATIE PUBLICA LOCALASERVICIUL STARE CIVILA


BIROUL

— DEPUNERE ACTE

STARE CIVILASERVICIUL

AUTORITATE

TUTELARABIROUL RELATII CU

CONSILIUL LOCAL, EVIDENTA

DOCUMENTE SI ARHIVA


COMPARTIMENT IMPLEMENTARE PROIECTE

FINANTATE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE


SERVICIUL URMARIRE, EXECUTARE SILITA

PERSOANE JURIDICE


SERVICIUL CONSTATARE, IMPUNERE SI CONTROL

PERSOANE FIZICE


SERVICIUL URMARIRE, EXECUTARE SILITA

PERSOANE FIZICE


SERVICIUL RECUPERARE CREANȚE FISCALE ȘI ELIBERARE CERTIFICATE DE ATESTARE FISCALĂ


SERVICIUL SOLUTIONARE

CONTESTATII ȘI EVIDENȚĂ AUTO


COMPARTIMENT ADMINISTRARE SI

MONITORIZARE

APA CANAL


COMPARTIMENT ADMINISTRARE SI

MONITORIZARE

ZONE VERZI


COMPARTIMENT

__ ELIBERARI ACTE

STARE CIVILA
COMPARTIMENT MONITORIZAREA CONTRACTELOR DE LUCRARI SI INTOCMIRE

ATASAMENTE


SERVICIUL ADMINISTRARE SI MONITORIZARE TRANSPORT PUBLIC LOCAL SI SIGURANTA CIRCULATIEI


SERVICIUL ADMINISTRAREA SI MONITORIZAREA SERVICIILOR DE

UTILITATE PUBLICA


COMPARTIMENT

ADMINISTRARE SI MONITORIZARE SALUBRITATE SI

GESTIONARE A CAINILOR FARA STAPAN


COMPARTIMENT

ADMINISTRARE SI

MONITORIZARE MEDIU


COMPARTIMENT

ENERGETIC


SERVICIUL

EVIDENTA PERSOANELOR


BIROUL GHISEU

UNIC EVIDENTA


BIROUL INFORMATIC-ACTUALIZARE BAZĂ DE DATECOMPARTIMENT SECRETARIAT
STAT DE FUNCTII AL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI MUNICIPIULUI CRAIOVA

Nr. crt.

STRUCTURA

FUNCTIA DE DEMNITATE

PUBLICĂ

Functia publica

Clasa

Gradul profesional

Nivelul studiilor

Functia contractuala

Treapta

profesionala/grad

Nivelul studiilor

Observa tii

Inalt functionar public

de conducere

de executie

de conducere

de executie

DEMNITARI (3)

primar/viceprima r/ministru, etc.

1

primar

2

viceprimar

3

viceprimar

ADMINISTRATOR PUBLIC (1)

4

administrat or public

SECRETAR GENERAL(1)

5

secretar general

II

S

COMPARTIMENTUL

CABINETUL PRIMARULUI (4)

6

consilier

IA

S

7

consilier

IA

S

8

consilier

IA

S

9

consilier

IA

S

COMPARTIMENTUL

CABINET VICEPRIMAR (1)

10

consilier

IA

S

DIRECȚIA URBANISM, AMENAJAREA

TERITORIULUI (1+36)

11

arhitect-sef

II

S

Serviciul Autorizatii in constructii, obtinere avize, taxe (12)

12

sef serviciu

II

S

13

inspector

I

superior

S

14

inspector

I

superior

S

15

inspector

I

superior

S

16

referent de specialitate

II

superior

SSD

17

referent

III

superior

M

18

expert

I

superior

S

19

inspector

I

superior

S

20

inspector

I

superior

S

21

inspector

I

asistent

S

22

expert

I

superior

S

23

inspector

I

asistent

S

Serviciul Urbanism si nomenclatura urbană (18)

24

sef serviciu

II

S

25

consilier

I

superior

S

26

consilier

I

superior

S

27

inspector

I

superior

S

28

inspector

I

superior

S

29

inspector

I

superior

S

30

inspector

I

superior

S

31

inspector

I

superior

S

32

inspector

I

principal

S

33

expert

I

superior

S

34

inspector

I

superior

S

35

inspector

I

superior

S

36

inspector

I

superior

S

37

expert

I

superior

S

38

inspector

I

superior

S

39

insp de specialitate

II

S

40

consilier

I

superior

S

41

inspector

I

superior

S

Biroul Cadastru (6)

42

sef birou

II

S

43

inspector

I

superior

S

44

inspector

I

principal

S

45

inspector

I

asistent

S

46

inspector

I

asistent

S

47

inspector

I

principal

S

DIRECTIA PATRIMONIU (1+45)

48

director executiv

II

S

Serviciul Urmarire contracte agenti economici (8)

49

sef serviciu

II

S

50

inspector

I

superior

S

51

inspector

I

superior

S

52

inspector

I

superior

S

53

inspector

I

superior

S

54

referent

III

superior

M

55

inspector

I

superior

S

56

consilier

I

superior

S

Serviciul Patrimoniu (17)

57

sef serviciu

II

S

58

inspector

I

superior

S

59

consilier

I

superior

S

60

inspector

I

superior

S

61

referent

III

superior

M

62

inspector

I

superior

S

63

consilier

I

superior

S

64

inspector

I

superior

S

65

expert

I

superior

S

66

inspector

I

principal

S

67

inspector

I

asistent

S

68

inspector

I

asistent

S

69

inspector

I

asistent

S

70

inspector

I

asistent

S

71

inspector

I

asistent

S

72

inspector

I

asistent

S

73

inspector

I

asistent

S

Serviciul Administrare și Exploatare Stadion(20)

74

sef serviciu

II

S

75

inspector

I

asistent

S

76

inspector

I

asistent

S

77

inspector

I

asistent

S

78

inspector

I

asistent

S

79

inspector

I

asistent

S

80

inspector

I

asistent

S

81

inspector

I

asistent

S

82

ingrijitor

G/M

83

muncitor calificat

II

M

84

muncitor calificat

II

M

85

muncitor calificat

II

M

86

muncitor calificat

II

M

87

muncitor calificat

II

M

88

muncitor calificat

II

M

89

muncitor calificat

II

M

90

muncitor calificat

II

M

91

referent

I

M

92

referent

I

M

93

muncitor calificat

I

M

DIRECTIA FOND LOCATIV SI CONTROL ASOCIATII DE PROPRIETARI (1+18)

94

director executiv

II

S

Serviciul Control si monitorizare asociatii de proprietari (1+8)

95

sef serviciu

II

S

96

inspector

I

superior

S

97

inspector

I

superior

S

98

inspector

I

superior

S

99

inspector

I

superior

S

100

inspector

I

superior

S

101

inspector

I

superior

S

102

consilier

I

superior

S

103

inspector

I

principal

S

Serviciul Administrare locuinte (9)

104

sef serviciu

II

S

105

inspector

I

superior

S

106

consilier

I

superior

S

107

inspector

I

superior

S

108

inspector

I

superior

S

109

inspector

I

superior

S

110

inspector

I

superior

S

111

inspector

I

superior

S

112

consilier

I

superior

S

DIRECTIA ELABORARE SI IMPLEMENTARE PROIECTE (1+27)

113

director executiv

II

S

Serviciul Proiecte si programe de dezvoltare (11)

114

sef serviciu

II

S

115

expert

I

superior

S

116

inspector

I

asistent

S

117

inspector

I

superior

S

118

inspector

I

superior

S

119

inspector

I

superior

S

120

referent

III

superior

M

121

inspector

I

superior

S

122

inspector

I

superior

S

123

referent specialitate

II

superior

SSD

124

consilier

I

superior

S

Biroul Management financiar (6)

125

sef birou

II

S

126

inspector

I

superior

S

127

inspector

I

superior

S

128

inspector

I

superior

S

129

inspector

I

superior

S

130

inspector

I

superior

S

Compartimentul Implementare proiecte finantate din fonduri externe nerambursabile (10)

131

consilier

II

S

132

consilier

IA

S

133

consilier

debutan t

S

134

consilier

IA

S

135

consilier

debutan t

S

136

consilier

debuta nt

S

137

consilier

II

S

138

consilier

II

S

139

consilier

debuta nt

S

140

consilier

debuta nt

S

DIRECTIA IMPOZITE SI TAXE (2+118)

141

director executiv

II

S

142

director executiv adjunct

II

S

Serviciul Urmarire, executare silita persoane juridice (13)

143

sef serviciu

II

S

144

inspector

I

superior

S

145

inspector

I

superior

S

146

inspector

I

superior

S

147

expert

I

superior

S

148

expert

I

superior

S

149

inspector

I

superior

S

150

inspector

I

superior

S

151

inspector

I

superior

S

152

inspector

I

superior

S

153

inspector

I

asistent

S

154

inspector

I

principal

S

155

inspector

I

superior

S

Serviciul Constatare, impunere si control persoane juridice (1+9)

156

sef serviciu

II

S

157

inspector

I

superior

S

158

inspector

I

superior

S

159

inspector

I

superior

S

160

consilier

I

superior

S

161

consilier

I

superior

S

162

inspector

I

superior

S

163

consilier

I

superior

S

164

inspector

I

superior

S

165

inspector

I

superior

S

Serviciul Contabilitate si prelucrare date (24)

166

sef serviciu

II

S

167

consilier

I

superior

S

168

inspector

I

asistent

S

169

inspector

I

principal

S

170

consilier

I

superior

S

171

inspector

I

superior

S

172

expert

I

superior

S

173

inspector

I

superior

S

174

inspector

I

superior

S

175

inspector

I

superior

S

176

referent

III

superior

M

177

referent

III

superior

M

178

inspector

I

asistent

S

179

inspector

I

superior

S

180

inspector

I

asistent

S

181

inspector

I

asistent

S

182

inspector

I

asistent

S

183

inspector

I

asistent

S

184

inspector

I

asistent

S

185

inspector

I

asistent

S

186

inspector

I

asistent

S

187

inspector

I

asistent

S

188

inspector

I

asistent

S

189

inspector

I

asistent

S

Serviciul Constatare, impunere si control persoane fizice (18)

190

sef serviciu

II

S

191

inspector

I

superior

S

192

inspector

I

asistent

S

193

referent de specialitate

II

superior

SSD

194

inspector

I

superior

S

195

expert

I

superior

S

196

inspector

I

superior

S

197

inspector

I

superior

S

198

inspector

I

superior

S

199

inspector

I

superior

S

200

consilier

I

asistent

S

201

inspector

I

principal

S

202

expert

I

superior

S

203

inspector

I

superior

S

204

inspector

I

asistent

S

205

inspector

I

asistent

S

206

inspector

I

asistent

S

207

inspector

I

asistent

S

Serviciul Urmarire, executare silita persoane fizice (22)

208

sef serviciu

II

S

209

inspector

I

superior

S

210

inspector

I

superior

S

211

inspector

I

superior

S

212

inspector

I

superior

S

213

inspector

I

superior

S

214

inspector

I

superior

S

215

inspector

I

asistent

S

216

inspector

I

asistent

S

217

inspector

I

principal

S

218

inspector

I

superior

S

219

inspector

I

superior

S

220

inspector

I

superior

S

221

inspector

I

asistent

S

222

inspector

I

asistent

S

223

inspector

I

asistent

S

224

inspector

I

asistent

S

225

inspector

I

asistent

S

226

inspector

I

asistent

S

227

inspector

I

asistent

S

228

inspector

I

asistent

S

229

inspector

I

asistent

S

Serviciul Recuperare Creante Fiscale si Eliberare Certificate de Atestare Fiscala (19)

230

sef serviciu

II

S

231

inspector

I

superior

S

232

inspector

I

superior

S

233

inspector

I

superior

S

234

inspector

I

superior

S

235

arhivar

II

M

236

inspector

I

superior

S

237

inspector

I

superior

S

238

ingrijitor

M

239

ingrijitor

M

240

inspector

I

asistent

S

241

casier

M

242

consilier

I

superior

S

243

inspector

I

superior

S

244

inspector

I

asistent

S

245

referent

III

superior

M

246

referent

III

superior

M

247

inspector

I

asistent

S

248

inspector

I

asistent

S

Serviciul Soluționare Contestații și Evidență Auto (12)

249

șef serviciu

II

S

250

consilier

I

superior

S

251

inspector

I

asistent

S

252

inspector

I

asistent

S

253

referent

III

superior

M

254

inspector

I

superior

S

255

inspector

I

superior

S

256

inspector

I

asistent

S

257

inspector

I

asistent

S

258

inspector

I

superior

S

259

inspector

I

asistent

S

260

inspector

I

asistent

S

DIRECTIA BAZE SPORTIVE SI

AGREMENT CRAIOVA (1+49)

261

director

II

S

262

inspector de specialitate

II

S

263

magaziner

M

264

casier

M

265

casier

M

266

casier

M

267

casier

M

268

referent

II

M

269

referent

II

M

270

referent

II

M

271

referent

II

M

272

referent

II

M

273

referent

II

M

274

referent

II

M

275

referent

II

M

276

referent

II

M

277

medic

S

278

asistent medical

genera list

PL

279

asistent medical

princi pal

PL

280

muncitor calificat

III

M

281

muncitor calificat

II

M

282

muncitor calificat

III

M

283

muncitor calificat

II

M

284

muncitor calificat

III

M

285

muncitor calificat

III

M

286

muncitor calificat

III

M

287

muncitor calificat

III

M

288

muncitor calificat

III

M

289

muncitor calificat

III

M

290

muncitor calificat

III

M

291

muncitor calificat

III

M

292

inspector de specialitate

IA

S

293

muncitor calificat

III

M

294

muncitor calificat

III

M

295

muncitor calificat

III

M

296

muncitor calificat

III

M

297

paznic

G

298

paznic

G

299

paznic

G

300

paznic

G

301

paznic

G

302

paznic

G

303

paznic

G

304

paznic

G

305

ingrijitor

G

306

ingrijitor

G

307

ingrijitor

G

308

ingrijitor

G

309

ingrijitor

G

310

ingrijitor

G

DIRECTIA ECONOMICO-

FINANCIARA (2+20)

311

director executiv

II

S

312

director executiv adj.

II

S

Serviciul Financiar-contabilitate (12)

313

sef serviciu

II

S

314

inspector

I

principal

S

315

referent

III

superior

M

316

expert

I

superior

S

317

expert

I

superior

S

318

inspector

I

superior

S

319

expert

I

superior

S

320

consilier

I

superior

S

321

inspector

I

superior

S

322

referent

III

superior

M

323

inspector

I

superior

S

324

consilier

I

superior

S

Serviciul Buget (8)

325

sef serviciu

II

S

326

inspector

I

superior

S

327

inspector

I

superior

S

328

consilier

I

superior

S

329

inspector

I

superior

S

330

consilier

I

superior

S

331

consilier

I

superior

S

332

inspector

I

superior

S

DIRECȚIA SERVICII

PUBLICE (2+57)

333

director executiv

II

S

334

director executiv adjunct

II

S

Compartiment Administrare Parcare subterana (15)

335

muncitor calificat

I

M

336

muncitor calificat

II

M

337

muncitor calificat

II

M

338

muncitor calificat

III

M

339

muncitor calificat

III

M

340

paznic

G

341

paznic

G

342

paznic

G

343

paznic

G

344

paznic

G

345

paznic

G

346

casier

M

347

casier

M

348

îngrijitor

G

349

îngrijitor

G

Serviciul Administrare si intretinere drumuri (8)

350

sef serviciu

II

S

Compartimentul Lucrari intretinere si reparatii drumuri

351

expert

I

superior

S

352

inspector

I

superior

S

353

expert

I

superior

S

354

inspector

I

superior

S

355

consilier

I

superior

S

Compartimentul Monitorizarea contractelor de lucrari si intocmire atasamente

356

inspector

I

superior

S

357

inspector

I

superior

S

Serviciul Administrare si monitorizare transport public local si siguranta circulatiei (8)

358

sef serviciu

II

S

359

expert

I

superior

S

360

inspector

I

superior

S

361

inspector

I

superior

S

362

expert

I

superior

S

363

inspector

I

asistent

S

364

expert

I

superior

S

365

consilier

I

superior

S

Serviciul Administrarea si monitorizarea serviciilor de utilitate publica (26)

366

sef serviciu

II

S

Compartimentul Administrare si monitorizare apa canal

367

inspector

I

superior

S

368

referent

III

superior

M

369

inspector

I

superior

S

Compartimentul Administrare si monitorizare iluminat

370

inspector

I

superior

S

371

expert

I

superior

S

372

inspector

I

superior

S

373

inspector

I

superior

S

Compartiment Administrare si monitorizare zone verzi

374

referent

III

superior

M

375

inspector

I

superior

S

376

inspector

I

superior

S

377

inspector

I

superior

S

378

inspector

I

superior

S

379

referent

III

superior

M

Compartimentul Administrare si monitorizare salubritate si gestionare a cainilor fara stapan-8

380

expert

I

superior

S

381

inspector

I

superior

S

382

inspector

I

superior

S

383

consilier juridic

I

principal

S

384

expert

I

superior

S

385

inspector

I

superior

S

386

inspector

I

superior

S

387

inspector

I

principal

S

Compartiment Administrare si monitorizare mediu

388

inspector

I

superior

S

389

inspector

I

superior

S

Compartiment Energetic

390

inspector

I

superior

S

391

inspector

I

superior

S

DIRECTIA INVESTITII, ACHIZITII SI LICITATII (1+21)

392

director executiv

II

S

Serviciul Investitii si achizitii (10)

393

sef serviciu

II

S

394

inspector

I

principal

S

395

inspector

I

principal

S

396

inspector

I

principal

S

397

inspector

I

superior

S

398

inspector

I

superior

S

399

inspector

I

superior

S

400

inspector

I

principal

S

401

inspector de specialitate

IA

S

402

inspector

I

asistent

S

Serviciul Licitatii (11)

403

sef serviciu

II

S

404

consilier achizitii publice

I

superior

S

405

consilier achizitii publice

I

superior

S

406

consilier achizitii publice

I

superior

S

407

consilier achizitii publice

I

superior

S

408

consilier achizitii publice

I

superior

S

409

consilier achizitii publice

I

superior

S

410

consilier achizitii publice

I

superior

S

411

inspector de specialitate

IA

S

412

inspector

I

principal

S

413

inspector

I

superior

S

DIRECTIA DE EVIDENTA A PERSOANELOR (1+51)

414

director executiv

II

S

Serviciul Stare civila (1+25)

415

sef serviciu

II

S

Biroul Depunere acte stare civila (14)

416

sef birou

II

S

417

inspector

I

superior

S

418

inspector

I

superior

S

419

consilier juridic

I

asistent

S

420

inspector

I

superior

S

421

referent de specialitate

II

superior

SSD

422

referent

III

superior

M

423

inspector

I

principal

S

424

referent

III

superior

M

425

referent de specialitate

II

superior

SSD

426

muncitor calificat

I

G

427

inspector

I

asistent

S

428

inspector

I

superior

S

429

consilier

I

superior

S

Compartiment Eliberari acte stare civila 11)

430

referent

III

superior

M

431

referent

III

superior

M

432

inspector

I

debutant

S

433

consilier

I

superior

S

434

consilier

I

superior

S

435

arhivar

II

M

436

consilier juridic

I

superior

S

437

inspector

I

superior

S

438

inspector de specialitate

IA

S

439

referent

III

superior

M

440

inspector

I

asistent

S

Serviciul Evidenta persoanelor (1+24)

441

sef serviciu

II

S

Biroul Ghiseu Unic Evidenta (8)

442

sef birou

II

S

443

inspector

I

superior

S

444

inspector

I

superior

S

445

inspector

I

superior

S

446

inspector

I

superior

S

447

inspector

I

superior

S

448

referent

III

superior

M

449

arhivar

II

M

Biroul Informatic-actualizare baza de date (16)

450

sef birou

II

S

451

inspector

I

superior

S

452

inspector

I

superior

S

453

inspector

I

superior

S

454

consilier juridic

I

principal

S

455

inspector

I

superior

S

456

inspector

I

superior

S

457

inspector

I

principal

S

458

consilier juridic

I

superior

S

459

inspector

I

superior

S

460

inspector

I

superior

S

461

ingrijitor

G

462

inspector

I

superior

S

463

inspector

I

superior

S

464

inspector

I

asistent

S

465

inspector

I

superior

S

DIRECTIA JURIDICA, ASISTENTA DE SPECIALITATE SI CONTENCIOS ADMINISTRATIV (1+22)

466

director executiv

II

S

467

consilier juridic

I

asistent

S

468

consilier juridic

I

principal

S

469

consilier juridic

I

principal

S

470

consilier juridic

I

superior

S

471

consilier juridic

I

asistent

S

472

consilier juridic

I

asistent

S

473

consilier juridic

I

superior

S

474

consilier juridic

I

superior

S

475

consilier juridic

I

asistent

S

476

consilier juridic

I

superior

S

477

consilier juridic

I

superior

S

478

consilier juridic

I

superior

S

479

consilier juridic

I

superior

S

480

consilier juridic

I

superior

S

481

consilier juridic

I

asistent

S

482

consilier juridic

I

superior

S

483

consilier juridic

I

asistent

S

484

consilier juridic

I

superior

S

485

inspector

I

superior

S

486

inspector

I

asistent

S

487

consilier juridic

I

asistent

S

488

consilier juridic

I

asistent

S

SERVICIUL REGISTRUL

AGRICOL (1+10)

489

sef serviciu

II

S

490

inspector

I

superior

S

491

inspector

I

superior

S

492

inspector

I

superior

S

493

inspector

I

superior

S

494

inspector

I

asistent

S

495

inspector

I

superior

S

496

referent de specialitate

II

superior

SSD

497

consilier

I

superior

S

498

inspector

I

superior

S

499

inspector

I

superior

S

SERVICIUL IMAGINE (1+8)

500

sef serviciu

II

S

501

inspector

I

principal

S

502

inspector

I

asistent

S

503

inspector

I

superior

S

504

inspector

I

principal

S

505

inspector

I

principal

S

506

inspector

I

principal

S

507

expert

I

superior

S

508

inspector

I

principal

S

SERVICIUL RESURSE UMANE (1+9)

509

sef serviciu

II

S

510

consilier

I

superior

S

511

expert

I

superior

S

512

inspector

I

superior

S

513

inspector

I

superior

S

514

inspector

I

superior

S

515

inspector

I

superior

S

516

inspector

I

superior

S

517

consilier

I

superior

S

518

inspector

I

asistent

S

COMPARTIMENT CONTROL INTERN (2)

519

expert

I

superior

S

520

inspector

I

superior

S

COMPARTIMENT AUDIT PUBLIC INTERN (4)

521

auditor

I

superior

S

522

auditor

I

superior

S

523

auditor

I

superior

S

524

auditor

I

superior

S

SERVICIUL ADMINISTRATIV,

INTRETINERE (1+27)

525

sef serviciu

II

S

526

ingrijitor

I

M

527

ingrijitor

I

M

528

inspector de specialitate

I

S

529

inspector de specialitate

IA

S

530

ingrijitor

M

531

ingrijitor

M

532

ingrijitor

M

533

ingrijitor

M/G

534

magaziner

M

535

ingrijitor

I

M

536

ingrijitor

M

537

muncitor calificat

I

M

538

ingrijitor

I

M

539

muncitor calificat

I

M

540

medic

S

541

muncitor

II

M

542

portar

G

543

portar

G

544

portar

G

545

portar

G

546

portar

G

547

sofer

I

M

548

sofer

I

M

549

sofer

I

M

550

ingrijitor

I

M

551

portar

G

552

inspector de specialitate

IA

S

COMPARTIMENT

SECRETARIAT (1)

553

referent

IA

M

COMPARTIMENT EXPERT

LOCAL PENTRU ROMI (1)

554

expert local

S

Serviciul Administrație publică

locală (8)

555

sef serviciu

II

S

556

consilier juridic

I

superior

S

557

consilier juridic

I

superior

S

558

consilier juridic

I

superior

S

559

consilier juridic

I

principal

S

560

consilier juridic

I

superior

S

561

inspector

I

superior

S

562

inspector

I

superior

S

Serviciul Autoritate tutelară (1+8)

563

sef serviciu

II

S

564

inspector

I

superior

S

565

inspector

I

superior

S

566

consilier juridic

I

asistent

S

567

inspector

I

principal

S

568

inspector

I

asistent

S

569

inspector

I

principal

S

570

inspector

I

superior

S

571

psiholog

specia list

S

Biroul Relații cu Consiliul Local, evidență documente și arhivă (1+6)

572

sef birou

II

S

573

inspector

I

superior

S

574

inspector

I

superior

S

575

inspector

I

superior

S

576

inspector

I

superior

S

577

inspector

I

debutant

S

578

insp de specialitate

I

S

Biroul Situații de urgență și protecție civilă (1+5)

579

șef birou

II

S

580

consilier

I

superior

S

581

referent

III

superior

M

582

inspector

I

principal

S

583

referent

III

superior

M

584

sofer

I

M

DIRECȚIA RELAȚII PUBLICE SI MANAGEMENT DOCUMENTE (1+28)

585

director executiv

II

S

Serviciul Management documente, informatii publice (11)

586

sef serviciu

II

S

587

inspector

I

superior

S

588

inspector

I

principal

S

589

inspector

I

superior

S

590

inspector

I

superior

S

591

inspector

I

debutant

S

Compartiment Informatica

592

inspector

I

superior

S

593

inspector

I

superior

S

594

expert

I

superior

S

595

expert

I

superior

S

596

inspector

I

principal

S

Serviciul Centrul de informare pentru cetateni si audiente (16)

597

sef serviciu

II

S

598

consilier

I

superior

S

599

expert

I

superior

S

600

referent

III

superior

M

601

inspector

I

superior

S

602

inspector

I

superior

S

603

inspector

I

superior

S

604

inspector

I

superior

S

605

consilier

I

superior

S

606

inspector

I

superior

S

607

inspector

I

asistent

S

608

inspector

I

superior

S

609

inspector

I

asistent

S

610

inspector

I

asistent

S

611

inspector

I

asistent

S

612

inspector

I

principal

S

Compartiment Managementul

Calitatii (1)

613

inspector

I

superior

S

[


Functia Numar posturi