Hotărârea nr. 384/2019

Hotararea Consiliului Local nr. 384


MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR.384

privind aprobarea unor facilități fiscale și a procedurii de acordare a acestora

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 26.09.2019;

Având în vedere referatul de aprobare nr.150397/2019, raportul nr. 152783/2019 întocmit de Direcția Impozite și Taxe și raportul de avizare nr.154762/2019 întocmit de Direcția Juridică, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ prin care se propune aprobarea unor facilități fiscale și a procedurii de acordare a acestora și avizele nr.303/2019 al Comisiei I-Buget Finanțe, Studii, Prognoze și Administrarea domeniului și nr.305/2019 al Comisiei V-Juridică, Administrație Publică și Drepturi Cetățenești;

În conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr.6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale;

În temeiul art.129 alin.2 lit.b, coroborat cu alin.4 lit.c și alin.14, art. 139, alin.3, lit.c, art.154 alin.1 și art.196 alin.1 lit.a din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă acordarea unor facilități fiscale pentru obligațiile bugetare restante la 31.12.2018, mai mari sau mai mici de 1 milion lei, datorate bugetului local al municipiului Craiova, conform procedurii prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Patrimoniu, Direcția Urbanism și Amenajarea Teritoriului, Direcția Fond Locativ și Control Asociații de Proprietari și Direcția Impozite și Taxe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Gheorghe NEDELESCU


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR GENERAL, Nicoleta MIULESCU


Anexa la Hotărârea nr.384/2019

Procedura de anulare a accesoriilor aferente obligațiilor bugetare principale restante la data de 31.12.2018, datorate bugetului local al Municipiului Craiova

Art.1. Sfera de aplicare

 • (1) Prezenta hotărâre se aplică pentru debitorii - persoane juridice, persoane fizice sau entități fără personalitate juridică - care la data de 31 decembrie 2018 inclusiv au obligații bugetare principale restante către bugetul local al Municipiului Craiova.

 • (2) În sensul prezentei hotărâri, prin obligații bugetare principale restante la 31 decembrie 2018 inclusiv se înțelege:

 • a) obligații bugetare pentru care s-a împlinit scadența sau termenul de plată până la 31 decembrie 2018 inclusiv;

 • b) diferențele de obligații bugetare principale stabilite prin decizie de impunere comunicate până la data de 31 decembrie 2018 inclusiv, chiar dacă pentru acestea nu s-a împlinit termenul de plată prevăzut la art. 156 alin. (1) din Codul de procedură fiscală;

 • c) alte obligații de plată individualizate în titluri executorii emise potrivit legii și existente în evidența organului fiscal în vederea recuperării la data de 31 decembrie 2018 inclusiv.

 • (3) Nu sunt considerate obligații de plată restante la 31 decembrie 2018 inclusiv:

 • a) obligațiile bugetare pentru care s-au acordat și sunt în derulare înlesniri la plată, potrivit legii, la data de 31 decembrie 2018 inclusiv;

 • b) obligațiile de plată stabilite în acte administrative a căror executare este suspendată în condițiile legii, la data de 31 decembrie 2018, inclusiv.

 • (4) Sunt considerate restante la 31 decembrie 2018 inclusiv și obligațiile de plată care, la această dată, se află în oricare dintre situațiile prevăzute la alin. (3), iar ulterior acestei date, dar nu mai târziu de 15 decembrie 2019 inclusiv, înlesnirea la plată își pierde valabilitatea sau, după caz, încetează suspendarea executării actului administrativ fiscal.

 • (5) Pentru obligațiile prevăzute la alin. (3) lit. b), debitorii pot renunța la efectele suspendării actului administrativ fiscal pentru a beneficia de anularea tuturor accesoriilor. În acest caz, debitorii trebuie să depună, în condițiile legii, o cerere de renunțare la efectele suspendării actului administrativ fiscal până la data de 15 decembrie 2019 inclusiv.

Art.2. Condiții de acordare a facilităților

9                                                                        9

 • (1) Majorările, dobânzile, penalitățile și toate accesoriile aferente obligațiilor bugetare principale datorate bugetului local, restante la data de 31 decembrie 2018 inclusiv, se anulează dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:

 • a) toate obligațiile bugetare principale restante la 31 decembrie 2018 inclusiv, datorate bugetului local, se sting prin orice modalitate prevăzută de lege până la data de 15 decembrie 2019 inclusiv;

 • b) sunt stinse prin orice modalitate prevăzută de lege toate obligațiile bugetare principale și accesorii datorate bugetului local cu termene de plată cuprinse între data de 1 ianuarie 2019 și 15 decembrie 2019 inclusiv până la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor;

 • c) debitorul să aibă depuse toate declarațiile fiscale până la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor. Această condiție se consideră îndeplinită și în cazul în care, pentru perioadele în care nu s-au depus declarații fiscale, obligațiile fiscale au fost stabilite, prin decizie, de către compartimentele cu atribuții în administrarea obligațiilor bugetare;

 • d) debitorul depune cererea de anulare a accesoriilor după îndeplinirea în mod corespunzător a condițiilor prevăzute la lit. a)-c), dar nu mai târziu de 15 decembrie 2019 inclusiv, sub sancțiunea decăderii.

 • (2) Majorările, dobânzile, penalitățile și toate accesoriile aferente diferențelor de obligații bugetare principale declarate suplimentar de debitori prin declarație rectificativă prin care se corectează obligațiile bugetare principale cu scadențe anterioare datei de 31 decembrie 2018 inclusiv, sau stabilite din oficiu de organul fiscal, datorate bugetului local al municipiului Craiova, se anulează dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:

 • a) declarația rectificativă este depusă începând cu data de 1 ianuarie 2019 până la data de 15 decembrie 2019 inclusiv;

 • b) toate obligațiile bugetare principale individualizate în declarația rectificativă se sting prin orice modalitate prevăzută de lege până la 15 decembrie 2019 inclusiv;

 • c) sunt îndeplinite, în mod corespunzător, condițiile prevăzute la art. 2 alin.(1), lit. b)-d).

 • (3) Majorările, dobânzile, penalitățile și toate accesoriile aferente diferențelor de obligații bugetare principale stabilite de compartimentele cu atribuții în stabilirea creanțelor bugetare în baza declarațiilor prin care se rectifică baza impozabilă sau din oficiu, cu scadențe anterioare datei de 31 decembrie 2018 inclusiv, datorate bugetului local al municipiului Craiova, se anulează dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:

 • a) declarația rectificativă este depusă începând cu data de 1 ianuarie 2019 până la data de 15 decembrie 2019 inclusiv;

 • b) toate obligațiile bugetare principale individualizate în decizia rectificativă se sting prin orice modalitate prevăzută de lege până la 15 decembrie 2019 inclusiv;

 • c) sunt îndeplinite, în mod corespunzător, condițiile prevăzute la art. 2 alin.(1), lit. b)-d).

 • (4) Majorările, dobânzile, penalitățile și toate accesoriile aferente obligațiilor bugetare principale cu termene de plată până la 31 decembrie 2018 inclusiv și stinse până la această dată se anulează dacă sunt îndeplinite cumulativ și în mod corespunzător condițiile prevăzute la art. 2 alin.(1), lit. b-d).

 • (5) Majorările, dobânzile, penalitățile și toate accesoriile aferente obligațiilor bugetare principale datorate bugetului local al municipiului Craiova, cu termene de plată până la 31 decembrie 2018 inclusiv și individualizate în decizii de impunere emise ca urmare a unei inspecții fiscale în derulare la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe, se anulează dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:

 • a) toate diferențele de obligații bugetare principale individualizate în decizia de impunere sunt stinse prin orice modalitate prevăzută de lege până la termenul de plată prevăzut la art. 156 alin. (1) din legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală;

 • b) cererea de anulare a accesoriilor se depune în termen de 90 de zile de la comunicarea deciziei de impunere, sub sancțiunea decăderii.

 • (6) Prin derogare de la art. 105 alin. (8) din Codul de procedură fiscală, în situația inspecțiilor fiscale ce urmează a începe după intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, în scopul acordării anulării prevăzute la art. 2 alin.(2) și (3), organele fiscale iau în considerare declarațiile rectificative depuse de debitori în cel mult 10 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art.3 Solicitarea de anulare a accesoriilor aferente obligațiilor bugetare restante

 • (1) Debitorii care intenționează să beneficieze de anularea obligațiilor bugetare accesorii potrivit prezentei hotărâri pot depune o notificare (formular tipizat) la registratura Direcției Impozite și Taxe cu privire la intenția lor, până cel mai târziu la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor prevăzută la art. 2 alin.(1), lit.

 • d).

 • (2) După primirea notificării prevăzute la alin.(1), serviciile cu atribuții în stabilirea creanțelor bugetare și serviciul cu atribuții în încasarea creanțelor bugetare din cadrul Primăriei Municipiului Craiova verifică dacă debitorul și-a îndeplinit obligațiile declarative, efectuează stingerile, compensările și orice alte operațiuni necesare în vederea stabilirii cu certitudine a obligațiilor bugetare ce constituie condiție pentru acordarea facilității fiscale potrivit art. 2.

În cazul în care se constată că debitorul nu și-a îndeplinit obligațiile declarative sau erori cu privire la plăți și stingerea acestora, organul fiscal îl îndrumă potrivit art. 7 din Codul de procedură fiscală.

 • (3) Serviciul cu atribuții în încasarea creanțelor bugetare, după verificarea plăților și stingerilor, vizeză notificarea și o transmite către serviciile cu atribuții în stabilirea creanțelor bugetare. Vizare se face prin aplicarea rezoluției ”Verificat”,

_________numele inspectorului care a efectuat verificare, data și semnătura.________________

 • (4) Serviciile cu atribuții în stabilirea creanțelor bugetare efectuează verificarea documentară a contribuabilului, stabilesc cu certitudine obligațiile bugetare ale contribuabilului și emit acte administrative în cazul în care modifică cuantumul acestora. Vizare se face prin aplicarea rezoluției ”Verificat”, numele inspectorului care a efectuat verificare, data și semnătura. După verificare, cererea se transmite către serviciul cu atribuții în eliberarea certificatelor de atestare fiscală.

 • (5)Debitorul are obligația de a clarifica cu organul fiscal eventualele neconcordanțe cu privire la obligațiile bugetare ce constituie condiție pentru acordarea facilității fiscale sau a celor care pot fi anulate, potrivit art. 2.

 • (6) În termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data depunerii notificării, serviciul cu atribuții în eliberarea certificatelor de atestare fiscală eliberează din oficiu

5

certificatul de atestare fiscală, pe care îl comunică debitorului.

 • (7) Termenul de 5 zile se suspendă pe perioada care curge între data notificării efectuată de organul fiscal în vederea clarificării situației fiscale și data depunerii documentelor/declaraților solicitate. Notificarea și copia certificatului emis se transmit către serviciile cu atribuții în urmărirea și executare silită din cadrul

5                                                       5

Direcției Impozite și Taxe

 • (8) Pentru debitorii care au notificat Direcția Impozite și Taxe potrivit alin. (1):

 • a) majorările, dobânzile, penalitățile și toate accesoriile, care pot face obiectul anulării, se amână la plată în vederea anulării. În acest caz, serviciile cu atribuții în urmărirea și executare silită din cadrul Direcției Impozite și Taxe emit decizie de amânare la plată a majorărilor, dobânzilor, penalităților și a tuturor accesoriilor;

 • b) procedura de executare silită nu începe sau se suspendă, după caz, pentru obligațiile accesorii amânate la plată potrivit lit. a);

 • c) obligațiile accesorii amânate la plată potrivit lit. a) nu se sting până la data soluționării cererii de anulare a accesoriilor sau până la data de 15 decembrie 2019 inclusiv, în cazul în care debitorul nu depune cerere de anulare a accesoriilor.

 • (9) Prevederile alin. (6) sunt aplicabile și pe perioada cuprinsă între data depunerii cererii de anulare a accesoriilor și data emiterii deciziei de soluționare a cererii potrivit art. 8 alin. (1).

 • (10) Decizia de amânare la plată a majorărilor, dobânzilor, penalităților și a tuturor accesoriilor își pierde valabilitatea în oricare dintre următoarele situații:

 • a) la data emiterii deciziei de anulare a accesoriilor sau a deciziei de respingere a cererii de anulare a accesoriilor, după caz;

 • b) la data de 15 decembrie 2019, în cazul în care debitorul nu depune cerere de anulare a accesoriilor.

 • (11) Pentru debitorii care nu au notificat organul fiscal potrivit alin. (1), majorările, dobânzile, penalitățile și toate accesoriile care pot fi anulate potrivit prezentei hotărâri și care au fost achitate se restituie potrivit Codului de procedură fiscală.

Art.4. Efecte cu privire la popririle instiuite de organul fiscal

 • (1) Prin derogare de la prevederile art. 236 din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, până la data de 15 decembrie 2019 inclusiv, debitorii care au notificat organul fiscal potrivit art. 3 și au înființate popriri la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, de către organul de executare fiscală, asupra disponibilităților bănești, pot efectua plata sumelor înscrise în adresele de înființare a popririi din sumele indisponibilizate.

 • (2) Prevederile alin. (1) sunt aplicabile și pentru popririle înființate între data intrării în vigoare a prezentei hotărâri și data de 15 decembrie 2019 inclusiv.

Art.5. Soluționarea cererilor

 • (1) Cererea de anulare a accesoriilor, depusă conform prezentei hotărâri, se soluționează de către serviciile cu atribuții în urmărirea și executare silită din

5                                                                                                                             5                                                       5

cadrul Direcției Impozite și Taxe.

 • (2) Rezultatul verificării cererii este consemnat într-un referat prin care se propune admiterea sau respingerea cererii de anulare.

 • (3) Cererea de anulare a accesoriilor se soluționează prin decizie de anulare a accesoriilor sau, după caz, decizie de respingere a cererii de anulare a accesoriilor, emise după aprobarea referatului prevăzut la alin.(2).

 • (4) Un debitor poate beneficia de anularea accesoriilor potrivit prezentei hotărâri în oricare dintre situațiile prevăzute la art. 2, dacă sunt îndeplinite condițiile pentru acordarea anulării.

Art.6. Dispoziții finale

 • (1) Facilitățile fiscale prevăzute de prezenta hotărâre își mențin valabilitatea și în următoarele cazuri:

 • a) în cazul desființării actului administrativ fiscal în procedura de soluționare a contestației chiar dacă s-a dispus emiterea unui nou act administrativ fiscal;

 • b) în cazul în care ulterior emiterii certificatului de atestare fiscală potrivit art. 3, organul fiscal constată existența unor obligații bugetare ce nu au fost incluse în certificatul de atestare fiscală.

 • (2) Împotriva actelor administrative fiscale emise potrivit prezentei hotărâri se poate formula contestație potrivit art. 268-281 din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală.

 • (3) Compartimentele de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Craiova cu atribuții în administrarea creanțelor bugetare verifică îndeplinirea condițiilor prevăzute în prezenta procedură.

 • (4) Prevederile prezentei proceduri se completează cu prevederile O.G. nr.6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale și cu prevederile Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.

 • (5) Formularele utilizate în aplicarea prezentei proceduri sunt prezentate in Anexele 1-5, parte integrantă din prezenta procedură;

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Gheorghe NEDELESCU


ROMANIA

MUNICIPIUL CRAIOVA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA

DIRECȚIA IMPOZITE ȘI TAXE

Cod SIRUTA: 69900

Codul de identificare fiscală: 4417214

Cerere de anulare a accesoriilor

Subsemnatul □ Contribuabilul PF/ □ împuternicit (PJ)

legitimat prin B.I./C.I./A.I. serie'... nr.................., CNP ..........................., județ ..................

loc............................ cod poștal....................... sector ...., str........................................................ nr

bloc .... scara ... etaj ... ap .... tel. ............................ fax  ............................., adresă de email

Contribuabilul fiscală .....................

str. .................................

fax .............................,

comerțului ......................

la .........


(PJ) ...............,     Codul de identificare

, județ .................. loc............................ cod poștal ....................... sector

............ nr......, bloc .... scara ... etaj ... ap .... tel................................. adresă de e-mail .............,  înregistrat la registrul

la nr............................., cont IBAN ................, deschis

în temeiul prevederilor cap.II din Ordonanța Guvernului nr.6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale, și ale HCL nr..../2019 privind instituirea unor facilități fiscale și aprobarea procedurii de acordare a acestora, solicit

anularea accesoriilor în sumă de ......................... lei, ca urmare a faptului că am îndeplinit condițiile în

termenele prevăzute în HCL nr...../2019.

Reprezentant,

Numele și prenumele ..................................................

Calitatea ......................................................................

Semnătura ...................................................................


MUNICIPIUL CRAIOVA PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA

Str. A.I. Cuza, Nr. 7                  Tel.: 40251/416235

Craiova, 200585                      Fax: 40251/411561

consiliulocal@primariacraiova.ro www.pr i mar i a c ra i ov a . ro


DIRECȚIA IMPOZITE SI TAXE

SERVICIUL ......................

Str. Calea București nr. 51C

Nr.............../.../.../2019

DECIZIE

de amânare la plată a majorărilor de întârziere, dobânzilor, penalităților și a tuturor accesoriilor

Date de identificare a contribuabilului

Denumirea ...............................................................

Adresa: ....................................................................

Codul de identificare fiscală ....................................


Date de identificare a imputrernicitului

Denumirea/Numele și prenumele ..................................

Adresa: .............................................................................

Codul de identificare fiscală .............................................


În temeiul prevederilor cap.II din Ordonanța Guvernului nr.6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale, și ale HCL nr..../2019 privind instituirea unor facilități fiscale și aprobarea procedurii de acordare a acestora, având

în vedere Notificarea nr..................... din data de /.../2019, înregistrată la organul fiscal cu nr....................din data

de ..../..../2019, precum și Certificatul de atestare fiscală nr.............../..../..../2019, luând în considerare că sunt

îndeplinite condițiile prevăzute de H.C.L. nr. .../2019, se emite următoarea decizie:

Se acordă amânarea la plată a majorărilor, dobânzilor, penalităților și a tuturor accesoriilor aferente obligațiilor bugetare principale cu termene de plată anterioare datei 31.12.2018, în sumă totală de .............................

lei, reprezentând:

Nr. crt.

Denumirea obligației de plată (Majorări, dobânzi, penalități și alte accesoriilor aferente obligațiilor bugetare principale)

Suma -lei-

1

2

3

4

5

6

7

TOTAL GENERAL

Împotriva prezentei decizii se poate formula contestație, potrivit prevederilor art. 268 și 269 din Legea nr.207/2015 privind codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, în termenul prevăzut de art.270 al aceluiași act normativ, sub sancțiunea decăderii. Contestația se depune la organul fiscal emitent al deciziei.

Director executiv/ executiv adjunct,

Sef serviciu,


Întocmit,

*) Se vor completa: codul de identificare fiscala (codul numeric personal, numarul de identificare fiscala, dupa caz) etc. *1) Se va preciza denumirea creantei fiscale (impozite, taxe, amenzi si alte sume).


MUNICIPIUL CRAIOVA PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA

Str. A.I. Cuza, Nr. 7                  Tel.: 40251/416235

Craiova, 200585                      Fax: 40251/411561

consiliulocal@primariacraiova.ro www.pr i mar i a c ra i ov a . ro


DIRECȚIA IMPOZITE SI TAXE

SERVICIUL ..........................

Str. Calea București nr. 51C

Nr.............../.../.../2019

decizie

de anulare a accesoriilor

Date de identificare a contribuabilului

Denumirea ...............................................................

Adresa: ....................................................................

Codul de identificare fiscală ....................................


Date de identificare a imputrernicitului Denumirea/Numele și prenumele ..................................

Adresa: .............................................................................

Codul de identificare fiscală .............................................


În temeiul prevederilor cap.II din Ordonanța Guvernului nr.6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale, și ale HCL nr..../2019 privind instituirea unor facilități fiscale și aprobarea procedurii de acordare a acestora, având în

vedere Cererea de anulare nr..................... din data de /.../2019, înregistrată la organul fiscal cu nr....................


din data de / /2019, precum și Referatul nr /.../.../2019, vă comunicăm că suma de ..............., reprezentând

majorări, dobânzi, penalități și alte accesorii amânate la plată prin Decizia de amânare la plată nr................/.../.../2019,

se anulează la data de .......................


Împotriva prezentei decizii se poate formula contestație, potrivit prevederilor art. 268 și 269 din Legea nr.207/2015 privind codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, în termenul prevăzut de art.270 al aceluiași act normativ, sub sancțiunea decăderii. Contestația se depune la organul fiscal emitent al deciziei. Anexe:.............................................


Director executiv/ executiv adjunct,


Sef serviciu,


Avizat,

Consilier juridic


Vizat C.F.P.P.


Întocmit,


*) Se vor completa: codul de identificare fiscala (codul numeric personal, numarul de identificare fiscala, dupa caz) etc. *1) Se va preciza denumirea creantei fiscale (impozite, taxe, amenzi si alte sume).MUNICIPIUL CRAIOVA PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA

Str. A.I. Cuza, Nr. 7                  Tel.: 40251/416235

Craiova, 200585                      Fax: 40251/411561

consiliulocal@primariacraiova.ro www.pr i mar i a c ra i ov a . ro


DIRECȚIA IMPOZITE SI TAXE

SERVICIUL ........................

Str. Calea București nr. 51C

Nr.............../.../.../2019

DECIZIE

de respingere a cererii de anulare a accesoriilor

Dare de identificare a contribuabilului

Denumirea ...............................................................

Adresa: ....................................................................

Codul de identificare fiscală ....................................


Date de identificare a imputrernicitului Denumirea/Numele și prenumele ..................................

Adresa: .............................................................................

Codul de identificare fiscală .............................................


În temeiul prevederilor cap.II din Ordonanța Guvernului nr.6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale, și ale HCL nr..../2019 privind instituirea unor facilități fiscale și aprobarea procedurii de acordare a acestora, având în

vedere Cerere de anulare nr..................... din data de /.../2019, înregistrată la organul fiscal cu nr....................din

data de / /2019, precum și Referatul nr /.../.../2019, vă comunicăm că se respinge cererea de anulare a sumelor reprezentând majorări, dobânzi, penalități și alte accesorii amânate la plată prin Decizia de amânare la plată nr................/.../.../2019.

Împotriva prezentei decizii se poate formula contestație, potrivit prevederilor art. 268 și 269 din Legea nr.207/2015 privind codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, în termenul prevăzut de art.270 al aceluiași act normativ, sub sancțiunea decăderii. Contestația se depune la organul fiscal emitent al deciziei. Anexe:.............................................

Director executiv/ executiv adjunct,

Sef serviciu,


Vizat C.F.P.P.


Avizat,

Consilier juridic

Întocmit,

*) Se vor completa: codul de identificare fiscala (codul numeric personal, numarul de identificare fiscala, dupa caz) etc. *x) Se va preciza denumirea creantei fiscale (impozite, taxe, amenzi si alte sume).


ROMANIA

MUNICIPIUL CRAIOVA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA

DIRECȚIA IMPOZITE ȘI TAXE

Cod SIRUTA: 69900

Codul de identificare fiscală: 4417214

NOTIFICARE

Subsemnatul □ Contribuabilul PF/ □ împuternicit (PJ)

legitimat prin B.I./C.I./A.I. serie'... nr.................., CNP ..........................., județ ..................

loc............................ cod poștal....................... sector ...., str........................................................ nr

bloc .... scara ... etaj ... ap .... tel. ............................ fax  ............................., adresă de email

Contribuabilul fiscală .....................

str. .................................

fax .............................,

comerțului ......................

la .........


(PJ) ...............,     Codul de identificare

, județ .................. loc............................ cod poștal ....................... sector

............ nr......, bloc .... scara ... etaj ... ap .... tel................................. adresă de e-mail .............,  înregistrat la registrul

la nr............................., cont IBAN ................, deschis

în temeiul prevederilor cap.II din Ordonanța Guvernului nr.6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale, și ale HCL nr..../2019 privind instituirea unor facilități fiscale și aprobarea procedurii de acordare a

acestora, solicit amânarea la plată a accesoriilor aferente obligațiilor principale restante la 31.12.2018, în vederea anulării acestora.

Totodată, mă angajez să colaborez cu organul fiscal în vederea clarificării situației mele fiscale sau a persoanei juridice pe care o reprezint, respectiv să îndeplinesc condițiile în termenele prevăzute în HCL nr...../2019 pentru a beneficia de anularea la plată a sumelor amânate.

Reprezentant,

Numele și prenumele ..................................................

Calitatea ......................................................................

Semnătura ...................................................................