Hotărârea nr. 383/2019

Hotararea Consiliului Local nr. 383


MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR.383

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.487/2017 referitoare la aprobarea Programului social Solidaritate”, destinat sprijinirii persoanelor singure/familiilor aflate în situații de risc social din municipiul Craiova, in vederea prevenirii și combaterii sărăciei și riscului de excluziune socială

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 26.09.2019;

Având în vedere referatul de aprobare nr.135002/2019, raportul nr.155103/2019 al Direcției Economico- Financiare și raportul de avizare nr.155636/2019 al Direcției Juridice, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ prin care se propune modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.487/2017 referitoare la aprobarea Programului social „Solidaritate”, destinat sprijinirii persoanelor singure/familiilor aflate în situații de risc social din municipiul Craiova, în vederea prevenirii și combaterii sărăciei și riscului de excluziune socială și avizele nr.297/2019 al Comisiei IV-Învățământ, Cultură, Sănătate, Culte, Tineret și Sport, nr.303/2019 al Comisiei I-Buget Finanțe, Studii, Prognoze și Administrarea domeniului și nr.305/2019 al Comisiei V-Juridică, Administrație Publică și Drepturi Cetățenești;

În conformitate cu prevederile art.11 lit.e din Legea nr.292/2011 privind asistența socială, art.1 și 2 din Legea nr.17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, art.57 alin.1 din Legea nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat cu modificările și completările ulterioare, Ordonanței Guvernului nr.68/2003 privind serviciile sociale, Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare și Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.82/2017 pentru modificarea și completarea unor acte normative;

În temeiul art. 129 alin.2 lit.d, coroborat cu alin.7 lit.b, art.139 alin.1, art.154 alin.1 și art.196 alin.1 lit.a din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.487/2017, după cum urmează:

 • 1. art. 2 lit. c) se modifică și va avea următorul conținut:

„pensionarii sistemului public de pensii, fără a se ține cont de vârstă și tip de pensie, dar ale căror drepturi obținute din pensie sau, după caz, din pensii și/sau venituri nete cumulate, sunt cel mult egale cu 710 lei/lună”;

 • 2. pct.1 lit. c) din anexă se modifică și va avea următorul conținut:

„pensionarii sistemului public de pensii, fără a se ține cont de vârstă și tip de pensie, dar ale căror drepturi obținute din pensie sau, după caz, din pensii și/sau venituri nete cumulate, sunt cel mult egale cu 710 lei/lună”;

 • 3. pct.4.6 din anexa va avea următorul conținut:

„Tichetele sociale se acordă cu ocazia a două sărbători religioase creștine: Sărbătoarea Paștelui și Sărbătoarea Crăciunului, în limita sumelor aprobate în bugetul local al municipiului Craiova, cu această destinație.”;

 • 4. Anexa nr. 1 - cerere și Anexa nr. 2 - declarație pe propria răspundere la anexă se modifică, potrivit anexelor nr.1 și 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Economico-Financiară și Direcția de Asistență Socială Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ


Gheorghe NEDELESCU


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR GENERAL, Nicoleta MIULESCU


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Gheorghe NEDELESCU

Doamna Director Executiv,

Subsemnatul/a ____________________________, CNP ___________________, cu

domiciliul în Craiova, ___________________________________________________, în

calitate de persoană/reprezentant legal al _______________________________________

aflat/ă/e în una dintre următoarele situații:

 • persoană încadrată într-un grad de handicap, neinstituționalizată;

 • șomer care beneficiază de indemnizație de șomaj sau care se află în căutarea unui loc de muncă, potrivit prevederilor Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare;

 • pensionarii sistemului public de pensii, fără a se ține cont de vârstă și tip de pensie, dar ale căror drepturi obținute din pensie sau, după caz, din pensii și/sau venituri nete cumulate sunt cel mult egale cu 710 lei/ lună;

 • persoană beneficiară de ajutor social potrivit Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare;

 • persoană fără niciun venit, cu vârsta peste 60 de ani.

vă rog să-mi aprobați acordarea tichetelor sociale, conform HCL nr. 487/2017, modificată prin HCL nr. 375/2018 și HCL nr. ___/2019.

Am luat la cunoștință și mă angajez să anunț, în scris, Direcția de Asistență Socială Craiova cu privire la orice modificare care intervine în situația socio-economică, de natură să modifice acordarea beneficiilor sociale solicitate, în termen de maximum 10 zile de la data la care a intervenit aceasta.

Anexez următoarele documente doveditoare, după caz:

 • - actul de identitate;

 • - actul de identitate pentru reprezentantul legal;

 • - actul care atestă calitatea de reprezentant legal al persoanei cu handicap, dacă este cazul;

 • - cuponul de pensie din luna anterioară celei în care se depune cererea;

 • - certificatul de încadrare în grad de handicap;

 • - carnetul de evidență vizat la zi - pentru șomeri sau adeverință eliberată de AJOFM Dolj pentru cei care nu sunt indemnizați și sunt aflați în căutarea unui loc de muncă;

 • - alte documente doveditoare privind apartenența la una dintre categoriile menționate în prezenta procedură, în funcție de caz.

Am luat la cunoștință că informațiile din prezenta cerere vor fi prelucrate conform Regulamentului European nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și sunt de acord ca acestea să fie stocate, prelucrate, utilizate și publicate.

Telefon __________________

Data,                                      Semnătura,

Doamnei Director Executiv al Direcției de Asistență Socială Craiova

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Gheorghe NEDELESCU

DECLARAȚIE

Subsemnatul/a ____________________________, având CNP

cetățean român, fiul/fiica lui_____________________________și al/a

născut/ă la data de ________________, în localitatea

domiciliul/reședința                               în                               Craiova,

__________________________________________________, legitimat/ă CI/BI seria ___, nr. _______, eliberat de _________, la data de _________, sub sancțiunile Codului Penal cu privire la falsul în declarații, declar prin prezenta, pe proprie răspundere, că datele și informațiile prezentate în cerere și în documentele anexate sunt reale, exacte și complete, că nu am obligații de plată față de bugetul local și mă oblig să aduc la cunoștința autorității, în scris, în termen de maximum 10 zile, orice modificare a situației sociomateriale care poate conduce la încetarea drepturilor.

În caz contrar, mă oblig să restitui autorităților locale sumele încasate necuvenit.

De asemenea, declar că sunt de acord ca datele cu caracter personal să fie verificate în bazele de date ale altor instituții cu care Direcția de Asistență Socială Craiova are încheiate protocoale de colaborare sau de la care solicită informații, în scopul verificării corectitudinii acestora și a eligibilității acordării tichetelor sociale.

Am luat la cunoștință că informațiile din prezenta declarație vor fi prelucrate conform Regulamentului European nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și sunt de acord ca acestea să fie stocate, prelucrate, utilizate și publicate.

Data,


Semnătura,