Hotărârea nr. 382/2019

Hotararea Consiliului Local nr. 382


MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR. 382

privind alocarea de fonduri din bugetul local al municipiului Craiova, în vederea atribuirii premiului „Cetatea Băniei”, în cadrul Târgului Meșterilor Populari, ediția a XLII-a

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 26.09.2019;

Având în vedere referatul de aprobare nr.160984/2019, raportul nr.160986/2019 al Serviciului Imagine și raportul de avizare nr.161742/2019 al Direcției Juridice, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ prin care se propune alocarea de fonduri din bugetul local al municipiului Craiova, în vederea atribuirii premiului „Cetatea Băniei”, în cadrul Târgului Meșterilor Populari, ediția a XLII-a și avizele nr.297/2019 al Comisiei

  • IV- Învățământ, Cultură, Sănătate, Culte, Tineret și Sport, nr.303/2019 al Comisiei I-Buget Finanțe, Studii, Prognoze și Administrarea domeniului și nr.305/2019 al Comisiei

  • V- Juridică, Administrație Publică și Drepturi Cetățenești;

În conformitate cu prevederile art.14 alin.4 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, modificată și completată;

În temeiul art.129 alin.2 lit. b coroborat cu alin.4 lit. a, art.139 alin.3 lit.a, art.154 alin.1 și art.196 alin.1 lit.a din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă alocarea din bugetul local al municipiului Craiova, pe anul 2019 a sumei de 1000 lei, în vederea atribuirii premiului „Cetatea Băniei”, în cadrul Târgului Meșterilor Populari, ediția a XLII-a, organizat în perioada 25-27 octombrie 2019, în municipiul Craiova.

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Economico-Financiară și Serviciul Imagine vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR GENERAL,

Gheorghe NEDELESCU

Nicoleta MIULESCU