Hotărârea nr. 38/2019

Hotararea Consiliului Local nr. 38


MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR.38

privind prelungirea duratei contractelor de închiriere care au ca obiect locuințe pentru tineri, construite prin Agenția Națională pentru Locuințe

Consiliul Local al Municipiului Craiova întrunit în ședința ordinară din data de 28.02.2019;

Având în vedere expunerea de motive nr.24176/2019, rapoartele nr.25918/2019 al Direcției Fond Locativ și Control Asociații de Proprietari și nr.28620/2019 al Direcției Juridice, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ prin care se propune prelungirea duratei contractelor de închiriere care au ca obiect locuințe pentru tineri, construite prin Agenția Națională pentru Locuințe și rapoartele nr.65/2019 al Comisiei Servicii Publice, Liberă Inițiativă și Relații Internaționale, nr.67/2019 al Comisiei pentru Învățământ, Cultură, Sănătate, Culte, Tineret și Sport, nr.71/2019 al Comisiei de Urbanism, Protecția Mediului și Conservarea Monumentelor, nr.73/2019 al Comisiei Juridică, Administrație Publică și Drepturi Cetățenești și nr.75/2019 al Comisiei Buget Finanțe, Studii, Prognoze și Administrarea domeniului;

În conformitate cu prevederile Legii nr.152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Hotărârii Guvernului nr.962/2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.152/1998, Legii nr.71/2011 pentru punerea în executare a Legii nr.287/2009 privind Codul Civil și Titlului IX, Capitolul V, art.1.777-1.835 din Codul Civil;

În temeiul art.36, alin.2, lit.d, coroborat cu alin.6, lit.a, pct.17, art.45, alin.3, art.61, alin.2 și art.115, alin.1 lit.b din Legea nr.215/2001, republicată, privind administrația publică locală;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă prelungirea, pentru o perioadă de 1 an, a duratei contractelor de închiriere care au ca obiect locuințe pentru tineri, construite prin Agenția Națională pentru Locuințe, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se împuternicește Primarul Municipiului Craiova să încheie actele adiționale care au ca obiect prelungirea duratei contractelor de închiriere a locuințelor prevăzute la art.1 din prezenta hotărâre.

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Fond Locativ și Control Asociații de Proprietari și Direcția Impozite și Taxe vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

9                                       9                   9      ~


Adrian COSMAN


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR, Nicoleta MIULESCU

ANEXA LA HOTĂRÂREA NR.38/2019

Nr

NR.CO

DATA CO

TITULAR

Str

Nr

Bloc

Sc

Ap

1

149916

17.12.2003

PATRU MIHAELA ANI

Oltenia

1A

T1

6

11

2

238984

29.12.2004

CRETAN SIMONA GABRIELA

Oltenia

1B

T2

2

9

3

208213

24.12.2013

DINU CĂTĂLIN DOREL

Oltenia

1B

T2

2

16

4

238992

29.12.2004

DOBRESCU ALEXANDRA MIHA

EOLltAenia

1B

T2

2

17

5

238995

29.12.2004

CIRSTEA CLAUDIA MIHAELA

Oltenia

1B

T2

2

20

6

239003

29.12.2004

NICU DANIELA

Oltenia

1B

T2

3

8

7

34862

05.03.2014

MANEA FLORENTINA LILIANA

Oltenia

1B

T2

3

9

8

239005

29.12.2004

BARCAN CATALIN DANIEL

Oltenia

1B

T2

3

10

9

239014

29.12.2004

CALCIU PUIU

Oltenia

1B

T2

4

6

10

239017

29.12.2004

GUTA ELENA

Oltenia

1B

T2

4

9

11

239021

29.12.2004

PARALESCU LIVIA ALINA

Oltenia

1B

T2

4

13

12

239036

29.12.2004

STANCELE MIHAELA CARMEN

Oltenia

1B

T2

5

8

13

239039

29.12.2004

ROSU NELU FLORIN

Oltenia

1B

T2

5

11

14

239040

29.12.2004

MITRACHE DOINA

Oltenia

1B

T2

5

12

15

239054

29.12.2004

ZIMBREA ALFRED GEORGE

Oltenia

1C

T3

2

3

16

239058

29.12.2004

CALITOIU CATALIN

Oltenia

1C

T3

2

7

17

239097

29.12.2004

CRISU GABRIEL VALERIU

Oltenia

1C

T3

4

13

18

239099

29.12.2004

NITU CAMELIA MAGDALENA

Oltenia

1C

T3

4

15

19

239029

29.12.2004

BONDOC PETRUȘ DOREL

Oltenia

1C

T3

4

17

20

20148

13.02.2012

GAVRILA MIMI

Oltenia

1C

T3

5

6

21

110113

JXJXJXJXJXJXJXJX

########

BUZATU DANIEL FLORIN

Potelu

R3

1

4

22

121242

JXJXJXJXJXJXJXJX

########

TIULETE ELEODOR

Potelu

R12

1

3

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Adrian COSMAN

Page 2

Page 4