Hotărârea nr. 379/2019

Hotararea Consiliului Local nr. 379


MUNICIPIULUI CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR. 379

privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Clinic de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie „Victor Babeș” Craiova, pe anul 2019

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 26.09.2019;

Având în vedere referatul de aprobare nr.163122/2019, raportul nr.163212/2019 al Direcției Economico-Financiară și raportul de avizare nr.163399/2019 al Direcției Juridice, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ prin care se propune aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Clinic de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie „Victor Babeș” Craiova, pe anul 2019 și avizele nr.297/2019 al Comisiei IV-Învățământ, Cultură, Sănătate, Culte, Tineret și Sport, nr.303/2019 al Comisiei I-Buget Finanțe, Studii, Prognoze și Administrarea domeniului și nr.305/2019 al Comisiei V-Juridică, Administrație Publică și Drepturi Cetățenești;

În conformitate cu prevederile art.19, alin. 2 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art.129 alin.2 lit.b coroborat cu alin.4 lit.a, art.139 alin.3 lit.a, art.154 alin.1 și art.196 alin.1 lit.a din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Clinic de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie „Victor Babeș” Craiova, pentru anul 2019, după cum urmează:

  • a)   total venituri-127.870 mii lei (veniturile secțiunii de funcționare în sumă de 126.937 mii lei, veniturile secțiunii de dezvoltare în sumă de 933 mii lei);

  • b)   total cheltuieli-127.870 mii lei (cheltuielile secțiunii de funcționare în sumă de 126.937mii lei, cheltuielile secțiunii de dezvoltare în sumă de 933mii lei), conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.159/2019.

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Economico-Financiară și Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie „Victor Babeș” Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ          CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR GENERAL, Gheorghe NEDELESCU             Nicoleta MIULESCU

ANEXA

LA HOTĂRÂREA NR. 379/26.09.2019

BUGETUL CENTRALIZAT AL INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII SPITALUL CLINIC DE BOLI INFECȚIOASE ȘI PNEUMOFTIZIOLOGIE "VICTOR BABES" CRAIOVA

26-Septembrie-2019

APROBAT: Rectificare buget septembrie (mii lei)

Denumire

Cod

Buget aprobat

Influente

+/-

Buget rectificat

Estimari

2020

2021

2022

TOTAL VENITURI(cod00.02+00.15+00.16+00.17+45.10+46.10+48.10)

000110

127.850,00

20,00

127.870,00

129.903,00

131.772,00

133.728,00

I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)

70.814,00

0,00

70.81 4,00

72.422,00

73.175,00

73.951,00

C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)

0012

70.814,00

0,00

70.81 4,00

72.422,00

73.175,00

73.951,00

C2. VANZARI DE BUNURI SI

SERVICII(33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)

0014

70.814,00

0,00

70.81 4,00

72.422,00

73.175,00

73.951,00

Venituri din prestari de servicii si alte activitati(cod

33.10.05+33.10.08+33.10.13+33.10.14+33.10.16+33.10.17+33.10.1

3310

70.814,00

0,00

70.81 4,00

72.422,00

73.175,00

73.951,00

Venituri din prestari de servicii

331008

300,00

0,00

300,00

300,00

400,00

450,00

Venituri din cercetare

331020

150,00

0,00

150,00

200,00

250,00

300,00

Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate

331021

38.437,00

0,00

38.437,00

39.422,00

39.525,00

39.701,00

Venituri din contract.incheiate cu directiile de sanat publica alocate de la bug de stat

331030

31.927,00

0,00

31.927,00

32.500,00

33.000,00

33.500,00

IV. SUBVENTII(cod 0018)

0017

56.981,00

20,00

57.001,00

57.426,00

58.597,00

59.777,00

SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMNISTRATI EI

PUBLICE(42.10+43.10)

0018

56.981 ,00

20,00

57.00 1 ,00

57.426,00

58.597,00

59.777,00

Subventii de la alte administratii( cod 43.10.09+43.10.10+43.10.14 la

43.10.17+43.10.19+43.10.31+43.10.33+43.10.37+43.10.38)

4310

56.981 ,00

20,00

57.00 1 ,00

57.426,00

58.597,00

59.777,00

Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii

431010

2.1 23,00

0,00

2.123,00

2.517,00

2.643,00

2.775,00

Subventii de la bugetul local pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii

431014

858,00

20,00

878,00

909,00

954,00

1.002,00

Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale

431033

54.000,00

0,00

54.000,00

54.000,00

55.000,00

56.000,00

Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020(cod 48.10.01 la

4810

55,00

0,00

55,00

55,00

0,00

0,00

Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020

481015

55,00

0,00

55,00

55,00

0,00

0,00

Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent

48101501

55,00

0,00

55,00

55,00

0,00

0,00

VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (00.02+00.16+00.17)

000110

126.937,00

0,00

126.937,00

128.939,00

130.818,00

132.726,00

I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)

0010

70.814,00

0,00

70.814,00

72.422,00

73.175,00

73.951,00

Denumire

Cod

Buget aprobat

Influente

+/-

Buget rectificat

Estimari

2020

2021

2022

C.VENITURI NEFISCALE(0013+0014)

0012

70.814,00

0,00

70.814,00

72.422,00

73.175,00

73.951,00

C2. VANZARI DE BUNURI SI

SERVICII(33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)

0014

70.814,00

0,00

70.81 4,00

72.422,00

73.175,00

73.951,00

Venituri din prestari de servicii si alte activitati(cod

33.10.05+33.10.08+33.10.13+33.10.14+33.10.16+33.10.17+33.10.1

3310

70.814,00

0,00

70.81 4,00

72.422,00

73.175,00

73.951,00

Venituri din prestari de servicii

331008

300,00

0,00

300,00

300,00

400,00

450,00

Venituri din cercetare

331020

150,00

0,00

150,00

200,00

250,00

300,00

Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate

331021

38.437,00

0,00

38.437,00

39.422,00

39.525,00

39.701,00

Venituri din contract.incheiate cu directiile de sanat publica alocate de la bug de stat

331030

31.927,00

0,00

31.927,00

32.500,00

33.000,00

33.500,00

IV. SUBVENȚII (cod 00.18)

0017

56.123,00

0,00

56.123,00

56.517,00

57.643,00

58.775,00

SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMNISTRATI EI PUBLICE(cod 42.10+43.10)

0018

56.123,00

0,00

56.123,00

56.517,00

57.643,00

58.775,00

Subventii de la alte administratii(cod

43.10.09+43.10.10+43.10.15+43.10.33+43.10.38)

4310

56.123,00

0,00

56.123,00

56.517,00

57.643,00

58.775,00

Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii

431010

2.1 23,00

0,00

2.123,00

2.517,00

2.643,00

2.775,00

Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale

431033

54.000,00

0,00

54.000,00

54.000,00

55.000,00

56.000,00

VENITURILE SECTIUNII DE

DEZVOLTARE(cod0002+0015+0016+0017+4510+4610+4810)

000110

913,00

20,00

933,00

964,00

954,00

1.002,00

IV SUBVENȚII (cod 00.18)

0017

858,00

20,00

878,00

909,00

954,00

1.002,00

Subventii de la alte nivele ale administratiei publice (cod 42.10+43.10)

0018

858,00

20,00

878,00

909,00

954,00

1.002,00

Subventii de la alte administratii (cod

43.10.14+43.10.16.+43.10.17+43.10.19+43.10.31+43.10.37+43.10.3

4310

858,00

20,00

878,00

909,00

954,00

1.002,00

Subventii de la bug. locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii

431014

858,00

20,00

878,00

909,00

954,00

1.002,00

Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020(cod 48.10.01 la

4810

55,00

0,00

55,00

55,00

0,00

0,00

Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020

481015

55,00

0,00

55,00

55,00

0,00

0,00

Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent

48101501

55,00

0,00

55,00

55,00

0,00

0,00

TOTAL CHELTUIELI (cod 50.10+59.10+63.10+69.10+79.10)

5010

127.850,00

20,00

127.870,00

129.903,00

131.772,00

133.728,00

CHELȚUIELI CURENȚE

10.01

126.992,00

0,00

126.992,00

128.994,00

130.818,00

132.726,00

ȚIȚLUL I CHELȚUIELI DE PERSONAL

10.10

96.152,00

0,00

96.152,00

96.496,00

97.362,00

98.291,00

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)

10.1001

93.175,00

0,00

93.175,00

0,00

0,00

0,00

Salarii de baza

10.100101

63.056,00

0,00

63.056,00

0,00

0,00

0,00

Sporuri pentru conditii de munca

10.100105

21.995,00

0,00

21.995,00

0,00

0,00

0,00

Alte sporuri

10.100106

4.303,00

0,00

4.303,00

0,00

0,00

0,00

Fond aferent platii cu ora

10.100111

1.033,00

0,00

1.033,00

0,00

0,00

0,00

Denumire

Cod

Buget aprobat

Influente

+/-

Buget rectificat

Estimari

2020

2021

2022

Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii

10.100112

14,00

0,00

14,00

0,00

0,00

0,00

Indemnizatii de hrana

10.100117

1.891,00

0,00

1.891,00

0,00

0,00

0,00

Alte drepturi salariale in bani

10.100130

883,00

0,00

883,00

0,00

0,00

0,00

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30)

10.1002

850,00

0,00

850,00

0,00

0,00

0,00

Vouchere de vacanta

10.100206

850,00

0,00

850,00

0,00

0,00

0,00

Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)

10.1003

2.127,00

0,00

2.127,00

0,00

0,00

0,00

Contributii de asigurari sociale de stat

10.100301

134,00

0,00

134,00

0,00

0,00

0,00

Contributia asiguratorie pentru munca

10.100307

1.993,00

0,00

1.993,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

10.20

30.375,00

0,00

30.375,00

32.023,00

33.026,00

33.995,00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

10.2001

3.994,00

0,00

3.994,00

0,00

0,00

0,00

Furnituri de birou

10.200101

65,00

0,00

65,00

0,00

0,00

0,00

Materiale pentru curatenie

10.200102

160,00

0,00

160,00

0,00

0,00

0,00

Incalzit, Iluminat si forta motrica

10.200103

1.400,00

0,00

1.400,00

0,00

0,00

0,00

Apa, canal si salubritate

10.200104

500,00

0,00

500,00

0,00

0,00

0,00

Carburanti si lubrefiantix

10.200105

83,00

0,00

83,00

0,00

0,00

0,00

Piese de schimb

10.200106

6,00

0,00

6,00

0,00

0,00

0,00

Transport

10.200107

50,00

0,00

50,00

0,00

0,00

0,00

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

10.200108

180,00

0,00

180,00

0,00

0,00

0,00

Materiale si prestari de servicii cu caracter functional

10.200109

250,00

0,00

250,00

0,00

0,00

0,00

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

10.200130

1.300,00

0,00

1.300,00

0,00

0,00

0,00

Reparatii curente

10.2002

1.609,00

0,00

1.609,00

0,00

0,00

0,00

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

10.2003

709,00

0,00

709,00

0,00

0,00

0,00

Hrana pentru oameni

10.200301

709,00

0,00

709,00

0,00

0,00

0,00

Medicamente si materiale sanitare(cod 20.04.01 la 20.04.04)

10.2004

23.406,00

0,00

23.406,00

0,00

0,00

0,00

Medicamente

10.200401

20.765,00

0,00

20.765,00

0,00

0,00

0,00

Materiale sanitare

10.200402

580,00

0,00

580,00

0,00

0,00

0,00

Reactivi

10.200403

1.900,00

0,00

1.900,00

0,00

0,00

0,00

Dezinfectanti

10.200404

161,00

0,00

161,00

0,00

0,00

0,00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la

20.05.03+20.05.30)

10.2005

278,00

0,00

278,00

0,00

0,00

0,00

Uniforme si echipament

10.200501

50,00

0,00

50,00

0,00

0,00

0,00

Lenjerie si accesorii de pat

10.200503

58,00

0,00

58,00

0,00

0,00

0,00

Alte obiecte de inventar

10.200530

170,00

0,00

170,00

0,00

0,00

0,00

Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)

10.2006

70,00

0,00

70,00

0,00

0,00

0,00

Deplasari interne, detasari, transferari

10.200601

70,00

0,00

70,00

0,00

0,00

0,00

Materiale de laborator

10.2009

55,00

0,00

55,00

0,00

0,00

0,00

Denumire

Cod

Buget aprobat

Influente

+/-

Buget rectificat

Estimari

2020

2021

2022

Carti, publicatii si materiale documentare

10.2011

8,00

0,00

8,00

0,00

0,00

0,00

Consultanta si expertiza

10.2012

1,00

0,00

1,00

0,00

0,00

0,00

Pregatire profesionala

10.2013

30,00

0,00

30,00

0,00

0,00

0,00

Protectia muncii

10.2014

25,00

0,00

25,00

0,00

0,00

0,00

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la

20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

10.2030

190,00

0,00

190,00

0,00

0,00

0,00

Prime de asigurare non-viata

10.203003

30,00

0,00

30,00

0,00

0,00

0,00

Chirii

10.203004

90,00

0,00

90,00

0,00

0,00

0,00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

10.203030

70,00

0,00

70,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE FEN AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

10.58

55,00

0,00

55,00

55,00

0,00

0,00

Programe din Fondul Social European (FSE

10.5802

55,00

0,00

55,00

0,00

0,00

0,00

Finantarea externa nerambursabila

10.580202

55,00

0,00

55,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

10.59

410,00

0,00

410,00

420,00

430,00

440,00

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

10.5940

410,00

0,00

410,00

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

10.70

858,00

20,00

878,00

909,00

954,00

1.002,00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

10.71

858,00

20,00

878,00

909,00

954,00

1.002,00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

10.7101

858,00

20,00

878,00

0,00

0,00

0,00

Masini, echipamente si mijloace de transport

10.710102

320,00

20,00

340,00

0,00

0,00

0,00

Alte active fixe

10.710130

538,00

0,00

538,00

0,00

0,00

0,00

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

6310

127.850,00

20,00

127.870,00

129.903,00

131.772,00

133.728,00

Sanatate(cod 66.10.06+66.10.08+66.10.50)

6610

127.850,00

20,00

127.870,00

129.903,00

131.772,00

133.728,00

CHELTUIELI CURENTE

6610.01

126.992,00

0,00

126.992,00

128.994,00

130.818,00

132.726,00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

6610.10

96.152,00

0,00

96.152,00

96.496,00

97.362,00

98.291,00

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)

6610.1001

93.175,00

0,00

93.175,00

0,00

0,00

0,00

Salarii de baza

6610.100101

63.056,00

0,00

63.056,00

0,00

0,00

0,00

Sporuri pentru conditii de munca

6610.100105

21.995,00

0,00

21.995,00

0,00

0,00

0,00

Alte sporuri

6610.100106

4.303,00

0,00

4.303,00

0,00

0,00

0,00

Fond aferent platii cu ora

6610.100111

1.033,00

0,00

1.033,00

0,00

0,00

0,00

Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii

6610.100112

14,00

0,00

14,00

0,00

0,00

0,00

Indemnizatii de hrana

6610.100117

1.891,00

0,00

1.891,00

0,00

0,00

0,00

Alte drepturi salariale in bani

6610.100130

883,00

0,00

883,00

0,00

0,00

0,00

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30)

6610.1002

850,00

0,00

850,00

0,00

0,00

0,00

Vouchere de vacanta

6610.100206

850,00

0,00

850,00

0,00

0,00

0,00

Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)

6610.1003

2.127,00

0,00

2.127,00

0,00

0,00

0,00

Contributii de asigurari sociale de stat

6610.100301

134,00

0,00

134,00

0,00

0,00

0,00

Denumire

Cod

Buget aprobat

Influente

+/-

Buget rectificat

Estimari

2020

2021

2022

Contributia asiguratorie pentru munca

6610.100307

1.993,00

0,00

1.993,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

6610.20

30.375,00

0,00

30.375,00

32.023,00

33.026,00

33.995,00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

6610.2001

3.994,00

0,00

3.994,00

0,00

0,00

0,00

Furnituri de birou

6610.200101

65,00

0,00

65,00

0,00

0,00

0,00

Materiale pentru curatenie

6610.200102

160,00

0,00

160,00

0,00

0,00

0,00

Incalzit, Iluminat si forta motrica

6610.200103

1.400,00

0,00

1.400,00

0,00

0,00

0,00

Apa, canal si salubritate

6610.200104

500,00

0,00

500,00

0,00

0,00

0,00

Carburanti si lubrefiantix

6610.200105

83,00

0,00

83,00

0,00

0,00

0,00

Piese de schimb

6610.200106

6,00

0,00

6,00

0,00

0,00

0,00

Transport

6610.200107

50,00

0,00

50,00

0,00

0,00

0,00

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

6610.200108

180,00

0,00

180,00

0,00

0,00

0,00

Materiale si prestari de servicii cu caracter functional

6610.200109

250,00

0,00

250,00

0,00

0,00

0,00

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

6610.200130

1.300,00

0,00

1.300,00

0,00

0,00

0,00

Reparatii curente

6610.2002

1.609,00

0,00

1.609,00

0,00

0,00

0,00

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

6610.2003

709,00

0,00

709,00

0,00

0,00

0,00

Hrana pentru oameni

6610.200301

709,00

0,00

709,00

0,00

0,00

0,00

Medicamente si materiale sanitare(cod 20.04.01 la 20.04.04)

6610.2004

23.406,00

0,00

23.406,00

0,00

0,00

0,00

Medicamente

6610.200401

20.765,00

0,00

20.765,00

0,00

0,00

0,00

Materiale sanitare

6610.200402

580,00

0,00

580,00

0,00

0,00

0,00

Reactivi

6610.200403

1.900,00

0,00

1.900,00

0,00

0,00

0,00

Dezinfectanti

6610.200404

161,00

0,00

161,00

0,00

0,00

0,00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la

20.05.03+20.05.30)

6610.2005

278,00

0,00

278,00

0,00

0,00

0,00

Uniforme si echipament

6610.200501

50,00

0,00

50,00

0,00

0,00

0,00

Lenjerie si accesorii de pat

6610.200503

58,00

0,00

58,00

0,00

0,00

0,00

Alte obiecte de inventar

6610.200530

170,00

0,00

170,00

0,00

0,00

0,00

Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)

6610.2006

70,00

0,00

70,00

0,00

0,00

0,00

Deplasari interne, detasari, transferari

6610.200601

70,00

0,00

70,00

0,00

0,00

0,00

Materiale de laborator

6610.2009

55,00

0,00

55,00

0,00

0,00

0,00

Carti, publicatii si materiale documentare

6610.2011

8,00

0,00

8,00

0,00

0,00

0,00

Consultanta si expertiza

6610.2012

1,00

0,00

1,00

0,00

0,00

0,00

Pregatire profesionala

6610.2013

30,00

0,00

30,00

0,00

0,00

0,00

Protectia muncii

6610.2014

25,00

0,00

25,00

0,00

0,00

0,00

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la

20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

6610.2030

190,00

0,00

190,00

0,00

0,00

0,00

Prime de asigurare non-vata

6610.203003

30,00

0,00

30,00

0,00

0,00

0,00

Denumire

Cod

Buget aprobat

Influente

+/-

Buget rectificat

Estimari

2020

2021

2022

Chirii

6610.203004

90,00

0,00

90,00

0,00

0,00

0,00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

6610.203030

70,00

0,00

70,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE FEN AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

6610.58

55,00

0,00

55,00

55,00

0,00

0,00

Programe din Fondul Social European (FSE

6610.5802

55,00

0,00

55,00

0,00

0,00

0,00

Finantarea externa nerambursabila

6610.580202

55,00

0,00

55,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL IX ALTE CHELTUIELI

6610.59

410,00

0,00

410,00

420,00

430,00

440,00

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

661 0.5940

410,00

0,00

410,00

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

6610.70

858,00

20,00

878,00

909,00

954,00

1.002,00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

6610.71

858,00

20,00

878,00

909,00

954,00

1.002,00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

6610.7101

858,00

20,00

878,00

0,00

0,00

0,00

Masini, echipamente si mijloace de transport

6610.710102

320,00

20,00

340,00

0,00

0,00

0,00

Alte active fixe

6610.710130

538,00

0,00

538,00

0,00

0,00

0,00

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi

661006

127.850,00

20,00

127.870,00

129.903,00

131.772,00

133.728,00

Spitale generale

66100601

127.850,00

20,00

127.870,00

129.903,00

131.772,00

133.728,00

CHELTUIELILE SECȚIUNII DE FUNCTIONARE(COD

50.10+59.10+63.10+69.10+79.10)

5010

126.937,00

0,00

126.937,00

128.939,00

130.818,00

132.726,00

CHELTUIELI CURENTE

10.01

126.937,00

0,00

126.937,00

128.939,00

130.818,00

132.726,00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10.10

96.152,00

0,00

96.152,00

96.496,00

97.362,00

98.291,00

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)

10.1001

93.175,00

0,00

93.175,00

0,00

0,00

0,00

Salarii de baza

10.100101

63.056,00

0,00

63.056,00

0,00

0,00

0,00

Sporuri pentru conditii de munca

10.100105

21.995,00

0,00

21.995,00

0,00

0,00

0,00

Alte sporuri

10.100106

4.303,00

0,00

4.303,00

0,00

0,00

0,00

Fond aferent platii cu ora

10.100111

1.033,00

0,00

1.033,00

0,00

0,00

0,00

Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii

10.100112

14,00

0,00

14,00

0,00

0,00

0,00

Indemnizatii de hrana

10.100117

1.891,00

0,00

1.891,00

0,00

0,00

0,00

Alte drepturi salariale in bani

10.100130

883,00

0,00

883,00

0,00

0,00

0,00

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30)

10.1002

850,00

0,00

850,00

0,00

0,00

0,00

Vouchere de vacanta

10.100206

850,00

0,00

850,00

0,00

0,00

0,00

Contributii (cod 10.03.01 la 1 0.03.08)

10.1003

2.1 27,00

0,00

2.127,00

0,00

0,00

0,00

Contributii de asigurari sociale de stat

10.100301

134,00

0,00

134,00

0,00

0,00

0,00

Contributia asiguratorie pentru munca

10.100307

1.993,00

0,00

1.993,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

10.20

30.375,00

0,00

30.375,00

32.023,00

33.026,00

33.995,00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

10.2001

3.994,00

0,00

3.994,00

0,00

0,00

0,00

Furnituri de birou

10.200101

65,00

0,00

65,00

0,00

0,00

0,00

Materiale pentru curățenie

10.200102

160,00

0,00

160,00

0,00

0,00

0,00

Denumire

Cod

Buget aprobat

Influente

+/-

Buget rectificat

Estimari

2020

2021

2022

Incalzit, Iluminat si forta motrica

10.200103

1.400,00

0,00

1.400,00

0,00

0,00

0,00

Apa, canal si salubritate

10.200104

500,00

0,00

500,00

0,00

0,00

0,00

Carburanti si lubrefiantix

10.200105

83,00

0,00

83,00

0,00

0,00

0,00

Piese de schimb

10.200106

6,00

0,00

6,00

0,00

0,00

0,00

Transport

10.200107

50,00

0,00

50,00

0,00

0,00

0,00

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

10.200108

180,00

0,00

180,00

0,00

0,00

0,00

Materiale si prestari de servicii cu caracter functional

10.200109

250,00

0,00

250,00

0,00

0,00

0,00

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

10.200130

1.300,00

0,00

1.300,00

0,00

0,00

0,00

Reparatii curente

10.2002

1.609,00

0,00

1.609,00

0,00

0,00

0,00

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

10.2003

709,00

0,00

709,00

0,00

0,00

0,00

Hrana pentru oameni

10.200301

709,00

0,00

709,00

0,00

0,00

0,00

Medicamente si materiale sanitare(cod 20.04.01 la 20.04.04)

10.2004

23.406,00

0,00

23.406,00

0,00

0,00

0,00

Medicamente

10.200401

20.765,00

0,00

20.765,00

0,00

0,00

0,00

Materiale sanitare

10.200402

580,00

0,00

580,00

0,00

0,00

0,00

Reactivi

10.200403

1.900,00

0,00

1.900,00

0,00

0,00

0,00

Dezinfectanti

10.200404

161,00

0,00

161,00

0,00

0,00

0,00

Bunuri de natura obi ectelor de inventar (cod 20.05.01 la

20.05.03+20.05.30)

10.2005

278,00

0,00

278,00

0,00

0,00

0,00

Uniforme si echipament

10.200501

50,00

0,00

50,00

0,00

0,00

0,00

Lenjerie si accesorii de pat

10.200503

58,00

0,00

58,00

0,00

0,00

0,00

Alte obiecte de inventar

10.200530

170,00

0,00

170,00

0,00

0,00

0,00

Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)

10.2006

70,00

0,00

70,00

0,00

0,00

0,00

Deplasari interne, detasari, transferari

10.200601

70,00

0,00

70,00

0,00

0,00

0,00

Materiale de laborator

10.2009

55,00

0,00

55,00

0,00

0,00

0,00

Carti, publicatii si materiale documentare

10.2011

8,00

0,00

8,00

0,00

0,00

0,00

Consultanta si expertiza

10.2012

1,00

0,00

1,00

0,00

0,00

0,00

Pregatire profesionala

10.2013

30,00

0,00

30,00

0,00

0,00

0,00

Protectia muncii

10.2014

25,00

0,00

25,00

0,00

0,00

0,00

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la

20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

10.2030

190,00

0,00

190,00

0,00

0,00

0,00

Prime de asigurare non-viata

10.203003

30,00

0,00

30,00

0,00

0,00

0,00

Chirii

10.203004

90,00

0,00

90,00

0,00

0,00

0,00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

10.203030

70,00

0,00

70,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

10.59

410,00

0,00

410,00

420,00

430,00

440,00

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

10.5940

410,00

0,00

410,00

0,00

0,00

0,00

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

63.10

126.937,00

0,00

126.937,00

128.939,00

130.818,00

132.726,00

Denumire

Cod

Buget aprobat

Influente

+/-

Buget rectificat

Estimari

2020

2021

2022

Sanatate(cod 66.10.06+66.10.08+66.10.50)

6610

126.937,00

0,00

126.937,00

128.939,00

130.818,00

132.726,00

CHELTUIELI CURENTE

6610.01

126.937,00

0,00

126.937,00

128.939,00

130.818,00

132.726,00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

6610.10

96.152,00

0,00

96.152,00

96.496,00

97.362,00

98.291,00

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)

6610.1001

93.175,00

0,00

93.175,00

0,00

0,00

0,00

Salarii de baza

6610.100101

63.056,00

0,00

63.056,00

0,00

0,00

0,00

Sporuri pentru conditii de munca

6610.100105

21.995,00

0,00

21.995,00

0,00

0,00

0,00

Alte sporuri

6610.100106

4.303,00

0,00

4.303,00

0,00

0,00

0,00

Fond aferent platii cu ora

6610.100111

1.033,00

0,00

1.033,00

0,00

0,00

0,00

Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii

6610.100112

14,00

0,00

14,00

0,00

0,00

0,00

Indemnizatii de hrana

6610.100117

1.891,00

0,00

1.891,00

0,00

0,00

0,00

Alte drepturi salariale in bani

6610.100130

883,00

0,00

883,00

0,00

0,00

0,00

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30)

6610.1002

850,00

0,00

850,00

0,00

0,00

0,00

Vouchere de vacanta

6610.100206

850,00

0,00

850,00

0,00

0,00

0,00

Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)

6610.1003

2.127,00

0,00

2.127,00

0,00

0,00

0,00

Contributii de asigurari sociale de stat

6610.100301

134,00

0,00

134,00

0,00

0,00

0,00

Contributia asiguratorie pentru munca

6610.100307

1.993,00

0,00

1.993,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

6610.20

30.375,00

0,00

30.375,00

32.023,00

33.026,00

33.995,00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

6610.2001

3.994,00

0,00

3.994,00

0,00

0,00

0,00

Furnituri de birou

6610.200101

65,00

0,00

65,00

0,00

0,00

0,00

Materiale pentru curatenie

6610.200102

160,00

0,00

160,00

0,00

0,00

0,00

Incalzit, Iluminat si forta motrica

6610.200103

1.400,00

0,00

1.400,00

0,00

0,00

0,00

Apa, canal si salubritate

6610.200104

500,00

0,00

500,00

0,00

0,00

0,00

Carburanti si lubrefiantix

6610.200105

83,00

0,00

83,00

0,00

0,00

0,00

Piese de schimb

6610.200106

6,00

0,00

6,00

0,00

0,00

0,00

Transport

6610.200107

50,00

0,00

50,00

0,00

0,00

0,00

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

6610.200108

180,00

0,00

180,00

0,00

0,00

0,00

Materiale si prestari de servicii cu caracter functional

6610.200109

250,00

0,00

250,00

0,00

0,00

0,00

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

6610.200130

1.300,00

0,00

1.300,00

0,00

0,00

0,00

Reparatii curente

6610.2002

1.609,00

0,00

1.609,00

0,00

0,00

0,00

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

6610.2003

709,00

0,00

709,00

0,00

0,00

0,00

Hrana pentru oameni

6610.200301

709,00

0,00

709,00

0,00

0,00

0,00

Medicamente si materiale sanitare(cod 20.04.01 la 20.04.04)

6610.2004

23.406,00

0,00

23.406,00

0,00

0,00

0,00

Medicamente

6610.200401

20.765,00

0,00

20.765,00

0,00

0,00

0,00

Materiale sanitare

6610.200402

580,00

0,00

580,00

0,00

0,00

0,00

Reactivi

6610.200403

1.900,00

0,00

1.900,00

0,00

0,00

0,00

Denumire

Cod

Buget aprobat

Influente

+/-

Buget rectificat

Estimari

2020

2021

2022

Dezinfectanti

6610.200404

161,00

0,00

161,00

0,00

0,00

0,00

Bunuri de natura obi ectelor de inventar (cod 20.05.01 la

20.05.03+20.05.30)

6610.2005

278,00

0,00

278,00

0,00

0,00

0,00

Uniforme si echipament

6610.200501

50,00

0,00

50,00

0,00

0,00

0,00

Lenjerie si accesorii de pat

6610.200503

58,00

0,00

58,00

0,00

0,00

0,00

Alte obiecte de inventar

6610.200530

170,00

0,00

170,00

0,00

0,00

0,00

Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)

6610.2006

70,00

0,00

70,00

0,00

0,00

0,00

Deplasari interne, detasari, transferari

6610.200601

70,00

0,00

70,00

0,00

0,00

0,00

Materiale de laborator

6610.2009

55,00

0,00

55,00

0,00

0,00

0,00

Carti, publicatii si materiale documentare

6610.2011

8,00

0,00

8,00

0,00

0,00

0,00

Consultanta si expertiza

6610.2012

1,00

0,00

1,00

0,00

0,00

0,00

Pregatire profesionala

6610.2013

30,00

0,00

30,00

0,00

0,00

0,00

Protectia muncii

6610.2014

25,00

0,00

25,00

0,00

0,00

0,00

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la

20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

6610.2030

190,00

0,00

190,00

0,00

0,00

0,00

Prime de asigurare non-viata

6610.203003

30,00

0,00

30,00

0,00

0,00

0,00

Chirii

6610.203004

90,00

0,00

90,00

0,00

0,00

0,00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

6610.203030

70,00

0,00

70,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

6610.59

410,00

0,00

410,00

420,00

430,00

440,00

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

6610.5940

410,00

0,00

410,00

0,00

0,00

0,00

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi

661006

126.937,00

0,00

126.937,00

128.939,00

130.818,00

132.726,00

Spitale generale

66100601

126.937,00

0,00

126.937,00

128.939,00

130.818,00

132.726,00

CHELTUIELILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE(COD

50.10+59.10+63.10+69.10+79.10)

5010

913,00

20,00

933,00

964,00

954,00

1.002,00

CHELTUIELI CURENTE

10.01

55,00

0,00

55,00

55,00

0,00

0,00

TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE FEN AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

10.58

55,00

0,00

55,00

55,00

0,00

0,00

Programe din Fondul Social European (FSE

10.5802

55,00

0,00

55,00

0,00

0,00

0,00

Finantarea externa nerambursabila

10.580202

55,00

0,00

55,00

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

10.70

858,00

20,00

878,00

909,00

954,00

1.002,00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

10.71

858,00

20,00

878,00

909,00

954,00

1.002,00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

10.7101

858,00

20,00

878,00

0,00

0,00

0,00

Masini, echipamente si mijloace de tra nsport

10.710102

320,00

20,00

340,00

0,00

0,00

0,00

Alte active fixe

10.710130

538,00

0,00

538,00

0,00

0,00

0,00

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

6310

913,00

20,00

933,00

964,00

954,00

1.002,00

Sanatate(cod 66.10.06+66.10.08+66.10.50)

6610

913,00

20,00

933,00

964,00

954,00

1.002,00

CHELTUIELI CURENTE

6610.01

55,00

0,00

55,00

55,00

0,00

0,00

Denumire

Cod

Buget aprobat

Influente

+/-

Buget rectificat

Estimari

2020

2021

2022

TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE FEN AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

6610.58

55,00

0,00

55,00

55,00

0,00

0,00

Programe din Fondul Social European (FSE

6610.5802

55,00

0,00

55,00

0,00

0,00

0,00

Finantarea externa nerambursabila

6610.580202

55,00

0,00

55,00

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

6610.70

858,00

20,00

878,00

909,00

954,00

1.002,00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

6610.71

858,00

20,00

878,00

909,00

954,00

1.002,00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

6610.7101

858,00

20,00

878,00

0,00

0,00

0,00

Masini, echipamente si mijloace de transport

6610.710102

320,00

20,00

340,00

0,00

0,00

0,00

Alte active fixe

6610.710130

538,00

0,00

538,00

0,00

0,00

0,00

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi

661006

913,00

20,00

933,00

964,00

954,00

1.002,00

Spitale generale

66100601

913,00

20,00

933,00

964,00

954,00

1.002,00

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, GHEORGHE NEDELESCU