Hotărârea nr. 378/2019

Hotararea Consiliului Local nr. 378


MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR. 378

privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Căminului pentru Persoane Vârstnice Craiova, pe anul 2019

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 26.09.2019;

Având în vedere referatul de aprobare nr.152788/2019, raportul nr.156032/2019 al Direcției Economico-Financiară și raportul de avizare nr.156441/2019 al Direcției Juridice, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ prin care se propune rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Căminului pentru Persoane Vârstnice Craiova, pe anul 2019 și avizele nr.297/2019 al Comisiei IV-Învățământ, Cultură, Sănătate, Culte, Tineret și Sport, nr.303/2019 al Comisiei I-Buget Finanțe, Studii, Prognoze și Administrarea domeniului și nr.305/2019 al Comisiei V-Juridică, Administrație Publică și Drepturi Cetățenești;

În conformitate cu prevederile art.19 alin.2 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, modificată și completată;

În temeiul art.129 alin.2 lit.b, coroborat cu alin.4 lit.a, art.139 alin.3 lit.a, art.154 alin.1 și art.196 alin.1 lit.a din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1.Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Căminului pentru Persoane Vârstnice Craiova, pentru anul 2019, după cum urmează:

  • a) total venituri-12.738,00 mii lei (din care: veniturile secțiunii de funcționare-12.323,00 mii lei și veniturile secțiunii de dezvoltare-115,00 mii lei);

  • b) total cheltuieli-12.738,00 mii lei (din care: cheltuielile secțiunii de funcționare-12.323,00 mii lei și cheltuielile secțiunii de dezvoltare-115,00 mii lei),

conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2.Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.164/2019.

Art.3.Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Economico-Financiară și Căminul pentru Persoane Vârstnice Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ          CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR GENERAL,

Gheorghe NEDELESCU             Nicoleta MIULESCU

MUNICIPIUL CRAIOVA


ANEXĂ La Hotărârea nr.378/26.09.2019


CAMIN PENTRU PERSOANE VARSTNICE CRAIOVA

BUGETUL CENTRALIZAT AL INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII 26-Septembrie-2019

APROBAT: Rectificare buget septembrie                                                                                                                                   (mii lei)

Denumire

Cod

Buget aprobat

Influente +/-

Buget rectificat

Estimari

2020

2021

2022

TOTAL VENITURI(cod00.02+00.15+00.16+00.17+45.10+46.10+48.10)

000110

12.438,00

300,00

12.738,00

12.341,00

12.849,00

12.528,00

I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)

2.400,00

300,00

2.700,00

2.458,00

3.031,00

2.710,00

C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)

0012

2.400,00

300,00

2.700,00

2.458,00

3.031,00

2.710,00

C2. VANZARI DE BUNURI SI

SERVICII(33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)

0014

2.400,00

300,00

2.700,00

2.458,00

3.031,00

2.710,00

Venituri din prestari de servicii si alte activitati(cod

33.10.05+33.10.08+33.10.13+33.10.14+33.10.16+33.10.17+33.10.1

3310

2.400,00

300,00

2.700,00

2.458,00

3.031,00

2.710,00

Contributia de intretinere a persoanelor asistate

331013

2.400,00

300,00

2.700,00

2.458,00

3.031,00

2.710,00

Varsaminte din sectiunea de functionare ptr finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local

371003

-115,00

0,00

-115,00

-185,00

-184,00

-203,00

Varsaminte din sectiunea de functionare

371004

115,00

0,00

115,00

185,00

184,00

203,00

IV. SUBVENTII(cod 0018)

0017

10.038,00

0,00

10.038,00

9.883,00

9.818,00

9.818,00

SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMNISTRATIEI

PUBLICE(42.10+43.10)

0018

10.038,00

0,00

10.038,00

9.883,00

9.818,00

9.818,00

Subventii de la alte admi nistratii( cod 43.10.09+43.10.10+43.10.14 la

43.10.17+43.10.19+43.10.31+43.10.33+43.10.37+43.10.38)

4310

10.038,00

0,00

10.038,00

9.883,00

9.818,00

9.818,00

Subventii pentru institutii publice

431009

10.038,00

0,00

10.038,00

9.883,00

9.818,00

9.818,00

VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (00.02+00.16+00.17)

000110

12.323,00

300,00

12.623,00

1 2.1 56,00

12.665,00

12.325,00

I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)

0010

2.285,00

300,00

2.585,00

2.273,00

2.847,00

2.507,00

C.VENITURI NEFISCALE(0013+001 4)

0012

2.285,00

300,00

2.585,00

2.273,00

2.847,00

2.507,00

C2. VANZARI DE BUNURI SI

SERVICII(33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)

0014

2.285,00

300,00

2.585,00

2.273,00

2.847,00

2.507,00

Venituri din prestari de servicii si alte activitati(cod

33.10.05+33.10.08+33.10.13+33.10.14+33.10.16+33.10.17+33.10.1

3310

2.400,00

300,00

2.700,00

2.458,00

3.031,00

2.710,00

Contributia de intretinere a persoanelor asistate

331013

2.400,00

300,00

2.700,00

2.458,00

3.031,00

2.710,00

Transferuri voluntare, altele decat subventiile(cod

37.10.01 +37.10.03+37.10.50)

3710

-115,00

0,00

-115,00

-185,00

-184,00

-203,00

Varsaminte din sectiunea de functionare ptr finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local

371003

-115,00

0,00

-115,00

-185,00

-184,00

-203,00

Denumire

Cod

Buget aprobat

Influente +/-

Buget rectificat

Estimari

2020

2021

2022

IV. SUBVENȚII (cod 00.18)

0017

10.038,00

0,00

10.038,00

9.883,00

9.818,00

9.818,00

SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMNISTRATIEI PUBLICE(cod 42.10+43.10)

0018

10.038,00

0,00

10.038,00

9.883,00

9.818,00

9.818,00

Subventii de la alte administratii(cod

43.10.09+43.10.10+43.10.15+43.10.33+43.10.38)

4310

10.038,00

0,00

10.038,00

9.883,00

9.818,00

9.818,00

Subvenții pentru institutii publice

431009

10.038,00

0,00

10.038,00

9.883,00

9.818,00

9.818,00

VENITURILE SECȚIUNII DE

DEZVOLTARE(cod0002+0015+0016+0017+4510+4610+4810)

000110

115,00

0,00

115,00

185,00

184,00

203,00

I. VENITURILE CURENTE (cod 00.12)

0010

115,00

0,00

115,00

185,00

184,00

203,00

C.VENITURI NEFISCALE

0012

115,00

0,00

115,00

185,00

184,00

203,00

C2.VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

0014

115,00

0,00

115,00

185,00

184,00

203,00

Transferuri voluntare, altele decat subventiile(cod 37.10.04)

3710

115,00

0,00

115,00

185,00

184,00

203,00

Varsami nte din sectiunea de functionare

371004

115,00

0,00

115,00

185,00

184,00

203,00

TOTAL CHELTUIELI (cod 50.10+59.10+63.10+69.10+79.10)

5010

12.438,00

300,00

12.738,00

12.341,00

12.849,00

12.528,00

CHELTUIELI CURENTE

10.01

12.323,00

300,00

12.623,00

12.156,00

12.665,00

12.325,00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10.10

9.946,00

0,00

9.946,00

9.443,00

9.831,00

9.381,00

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)

10.1001

9.497,00

0,00

9.497,00

0,00

0,00

0,00

Salarii de baza

10.100101

6.374,00

0,00

6.374,00

0,00

0,00

0,00

Sporuri pentru conditii de munca

10.100105

855,00

0,00

855,00

0,00

0,00

0,00

Alte sporuri

10.100106

844,00

0,00

844,00

0,00

0,00

0,00

Drepturi de delegare

10.100113

1,00

0,00

1,00

0,00

0,00

0,00

Indemnizatii de hrana

10.100117

550,00

0,00

550,00

0,00

0,00

0,00

Alte drepturi salariale in bani

10.100130

873,00

0,00

873,00

0,00

0,00

0,00

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30)

10.1002

230,00

0,00

230,00

0,00

0,00

0,00

Vouchere de vacanta

10.100206

230,00

0,00

230,00

0,00

0,00

0,00

Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)

10.1003

219,00

0,00

219,00

0,00

0,00

0,00

Contributia asiguratorie pentru munca

10.100307

219,00

0,00

219,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

10.20

2.223,00

300,00

2.523,00

2.563,00

2.685,00

2.795,00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

10.2001

712,00

50,00

762,00

0,00

0,00

0,00

Furnituri de birou

10.200101

5,00

0,00

5,00

0,00

0,00

0,00

Materiale pentru curatenie

10.200102

100,00

25,00

125,00

0,00

0,00

0,00

Incalzit, Iluminat si forta motrica

10.200103

250,00

25,00

275,00

0,00

0,00

0,00

Apa, canal si salubritate

10.200104

100,00

0,00

100,00

0,00

0,00

0,00

Carburanti si lubrefiantix

10.200105

9,00

0,00

9,00

0,00

0,00

0,00

Piese de schimb

10.200106

10,00

0,00

10,00

0,00

0,00

0,00

Transport

10.200107

5,00

0,00

5,00

0,00

0,00

0,00

Denumire

Cod

Buget aprobat

Influente +/-

Buget rectificat

Estimari

2020

2021

2022

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

10.200108

23,00

0,00

23,00

0,00

0,00

0,00

Materiale si prestari de servicii cu caracter functional

10.200109

210,00

0,00

210,00

0,00

0,00

0,00

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

10.2003

1.374,00

250,00

1.624,00

0,00

0,00

0,00

Hrana pentru oameni

10.200301

1.374,00

250,00

1.624,00

0,00

0,00

0,00

Medicamente si materiale sanitare(cod 20.04.01 la 20.04.04)

10.2004

38,00

0,00

38,00

0,00

0,00

0,00

Medicamente

10.200401

18,00

0,00

18,00

0,00

0,00

0,00

Materiale sanitare

10.200402

20,00

0,00

20,00

0,00

0,00

0,00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la

20.05.03+20.05.30)

10.2005

80,00

0,00

80,00

0,00

0,00

0,00

Lenjerie si accesorii de pat

10.200503

76,00

0,00

76,00

0,00

0,00

0,00

Alte obiecte de inventar

10.200530

4,00

0,00

4,00

0,00

0,00

0,00

Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)

10.2006

14,00

0,00

14,00

0,00

0,00

0,00

Deplasari interne, detasari, transferari

10.200601

14,00

0,00

14,00

0,00

0,00

0,00

Pregatire profesionala

10.2013

5,00

0,00

5,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

10.59

154,00

0,00

154,00

150,00

149,00

149,00

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

10.5940

154,00

0,00

154,00

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

10.70

115,00

0,00

115,00

185,00

184,00

203,00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

10.71

115,00

0,00

115,00

185,00

184,00

203,00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01. 30)

10.7101

115,00

0,00

115,00

0,00

0,00

0,00

Masini, echipamente si mijloace de transport

10.710102

115,00

0,00

115,00

0,00

0,00

0,00

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

6310

12.438,00

300,00

12.738,00

12.341,00

12.849,00

12.528,00

Asigurari si asistenta sociala

6810

12.438,00

300,00

12.738,00

12.341,00

12.849,00

12.528,00

CHELTUIELI CURENTE

6810.01

12.323,00

300,00

12.623,00

12.156,00

12.665,00

12.325,00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

6810.10

9.946,00

0,00

9.946,00

9.443,00

9.831,00

9.381,00

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)

6810.1001

9.497,00

0,00

9.497,00

0,00

0,00

0,00

Salarii de baza

6810.100101

6.374,00

0,00

6.374,00

0,00

0,00

0,00

Sporuri pentru conditii de munca

6810.100105

855,00

0,00

855,00

0,00

0,00

0,00

Alte sporuri

6810.100106

844,00

0,00

844,00

0,00

0,00

0,00

Drepturi de delegare

6810.100113

1,00

0,00

1,00

0,00

0,00

0,00

Indemnizatii de hrana

6810.100117

550,00

0,00

550,00

0,00

0,00

0,00

Alte drepturi salariale in bani

6810.100130

873,00

0,00

873,00

0,00

0,00

0,00

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30)

6810.1002

230,00

0,00

230,00

0,00

0,00

0,00

Vouchere de vacanta

6810.100206

230,00

0,00

230,00

0,00

0,00

0,00

Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)

6810.1003

219,00

0,00

219,00

0,00

0,00

0,00

Contributia asiguratorie pentru munca

6810.100307

219,00

0,00

219,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

6810.20

2.223,00

300,00

2.523,00

2.563,00

2.685,00

2.795,00

Denumire

Cod

Buget aprobat

Influente +/-

Buget rectificat

Estimari

2020

2021

2022

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

6810.2001

712,00

50,00

762,00

0,00

0,00

0,00

Furnituri de birou

6810.200101

5,00

0,00

5,00

0,00

0,00

0,00

Materiale pentru curatenie

6810.200102

100,00

25,00

125,00

0,00

0,00

0,00

Incalzit, Iluminat si forta motrica

6810.200103

250,00

25,00

275,00

0,00

0,00

0,00

Apa, canal si salubritate

6810.200104

100,00

0,00

100,00

0,00

0,00

0,00

Carburanti si lubrefiantix

6810.200105

9,00

0,00

9,00

0,00

0,00

0,00

Piese de schimb

6810.200106

10,00

0,00

10,00

0,00

0,00

0,00

Transport

6810.200107

5,00

0,00

5,00

0,00

0,00

0,00

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

6810.200108

23,00

0,00

23,00

0,00

0,00

0,00

Materiale si prestari de servicii cu caracter functional

6810.200109

210,00

0,00

210,00

0,00

0,00

0,00

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

6810.2003

1.374,00

250,00

1.624,00

0,00

0,00

0,00

Hrana pentru oameni

6810.200301

1.374,00

250,00

1.624,00

0,00

0,00

0,00

Medicamente si materiale sanitare(cod 20.04.01 la 20.04.04)

6810.2004

38,00

0,00

38,00

0,00

0,00

0,00

Medicamente

6810.200401

18,00

0,00

18,00

0,00

0,00

0,00

Materiale sanitare

6810.200402

20,00

0,00

20,00

0,00

0,00

0,00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la

20.05.03+20.05.30)

6810.2005

80,00

0,00

80,00

0,00

0,00

0,00

Lenjerie si accesorii de pat

6810.200503

76,00

0,00

76,00

0,00

0,00

0,00

Alte obiecte de inventar

6810.200530

4,00

0,00

4,00

0,00

0,00

0,00

Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)

6810.2006

14,00

0,00

14,00

0,00

0,00

0,00

Deplasari interne, detasari, transferari

6810.200601

14,00

0,00

14,00

0,00

0,00

0,00

Pregatire profesionala

6810.2013

5,00

0,00

5,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

6810.59

154,00

0,00

154,00

150,00

149,00

149,00

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

6810.5940

154,00

0,00

154,00

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

6810.70

115,00

0,00

115,00

185,00

184,00

203,00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

6810.71

115,00

0,00

115,00

185,00

184,00

203,00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01. 30)

6810.7101

115,00

0,00

115,00

0,00

0,00

0,00

Masini, echipamente si mijloace de transport

6810.710102

115,00

0,00

115,00

0,00

0,00

0,00

Asistenta acordata persoanelor in varsta

681004

12.438,00

300,00

12.738,00

1 2.341 ,00

12.849,00

12.528,00

CHELTUIELILE SECȚIUNII DE FUNCTIONARE(COD

50.10+59.10+63.10+69.10+79.10)

5010

12.323,00

300,00

12.623,00

12.156,00

12.665,00

12.325,00

CHELTUIELI CURENTE

10.01

12.323,00

300,00

12.623,00

12.156,00

12.665,00

12.325,00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10.10

9.946,00

0,00

9.946,00

9.443,00

9.831,00

9.381,00

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)

10.1001

9.497,00

0,00

9.497,00

0,00

0,00

0,00

Salarii de baza

10.100101

6.374,00

0,00

6.374,00

0,00

0,00

0,00

Sporuri pentru condiții de munca

10.100105

855,00

0,00

855,00

0,00

0,00

0,00

Denumire

Cod

Buget aprobat

Influente +/-

Buget rectificat

Estimari

2020

2021

2022

Alte sporuri

10.100106

844,00

0,00

844,00

0,00

0,00

0,00

Drepturi de delegare

10.100113

1,00

0,00

1,00

0,00

0,00

0,00

Indemnizatii de hrana

10.100117

550,00

0,00

550,00

0,00

0,00

0,00

Alte drepturi salariale in bani

10.100130

873,00

0,00

873,00

0,00

0,00

0,00

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30)

10.1002

230,00

0,00

230,00

0,00

0,00

0,00

Vouchere de vacanta

10.100206

230,00

0,00

230,00

0,00

0,00

0,00

Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)

10.1003

219,00

0,00

219,00

0,00

0,00

0,00

Contributia asiguratorie pentru munca

10.100307

219,00

0,00

219,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

10.20

2.223,00

300,00

2.523,00

2.563,00

2.685,00

2.795,00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

10.2001

712,00

50,00

762,00

0,00

0,00

0,00

Furnituri de birou

10.200101

5,00

0,00

5,00

0,00

0,00

0,00

Materiale pentru curatenie

10.200102

100,00

25,00

125,00

0,00

0,00

0,00

Incalzit, Iluminat si forta motrica

10.200103

250,00

25,00

275,00

0,00

0,00

0,00

Apa, canal si salubritate

10.200104

100,00

0,00

100,00

0,00

0,00

0,00

Carburanti si lubrefiantix

10.200105

9,00

0,00

9,00

0,00

0,00

0,00

Piese de schimb

10.200106

10,00

0,00

10,00

0,00

0,00

0,00

Transport

10.200107

5,00

0,00

5,00

0,00

0,00

0,00

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

10.200108

23,00

0,00

23,00

0,00

0,00

0,00

Materiale si prestari de servicii cu caracter functional

10.200109

210,00

0,00

210,00

0,00

0,00

0,00

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

10.2003

1.374,00

250,00

1.624,00

0,00

0,00

0,00

Hrana pentru oameni

10.200301

1.374,00

250,00

1.624,00

0,00

0,00

0,00

Medicamente si materiale sanitare(cod 20.04.01 la 20.04.04)

10.2004

38,00

0,00

38,00

0,00

0,00

0,00

Medicamente

10.200401

18,00

0,00

18,00

0,00

0,00

0,00

Materiale sanitare

10.200402

20,00

0,00

20,00

0,00

0,00

0,00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la

20.05.03+20.05.30)

10.2005

80,00

0,00

80,00

0,00

0,00

0,00

Lenjerie si accesorii de pat

10.200503

76,00

0,00

76,00

0,00

0,00

0,00

Alte obiecte de inventar

10.200530

4,00

0,00

4,00

0,00

0,00

0,00

Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)

10.2006

14,00

0,00

14,00

0,00

0,00

0,00

Deplasari interne, detasari, transferari

10.200601

14,00

0,00

14,00

0,00

0,00

0,00

Pregatire profesionala

10.2013

5,00

0,00

5,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

10.59

154,00

0,00

154,00

150,00

149,00

149,00

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

10.5940

154,00

0,00

154,00

0,00

0,00

0,00

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

63.10

12.323,00

300,00

12.623,00

12.156,00

12.665,00

12.325,00

Asigurari si asistenta sociala(cod

68.10.04+68.10.05+68.10.11+68.10.12+68.10.50)

6810

12.323,00

300,00

12.623,00

12.156,00

12.665,00

12.325,00

Denumire

Cod

Buget aprobat

Influente +/-

Buget rectificat

Estimari

2020

2021

2022

CHELTUIELI CURENTE

6810.01

12.323,00

300,00

12.623,00

12.156,00

12.665,00

12.325,00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

6810.10

9.946,00

0,00

9.946,00

9.443,00

9.831,00

9.381,00

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)

6810.1001

9.497,00

0,00

9.497,00

0,00

0,00

0,00

Salarii de baza

6810.100101

6.374,00

0,00

6.374,00

0,00

0,00

0,00

Sporuri pentru conditii de munca

6810.100105

855,00

0,00

855,00

0,00

0,00

0,00

Alte sporuri

6810.100106

844,00

0,00

844,00

0,00

0,00

0,00

Drepturi de delegare

6810.100113

1,00

0,00

1,00

0,00

0,00

0,00

Indemnizatii de hrana

6810.100117

550,00

0,00

550,00

0,00

0,00

0,00

Alte drepturi salariale in bani

6810.100130

873,00

0,00

873,00

0,00

0,00

0,00

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30)

6810.1002

230,00

0,00

230,00

0,00

0,00

0,00

Vouchere de vacanta

6810.100206

230,00

0,00

230,00

0,00

0,00

0,00

Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)

6810.1003

219,00

0,00

219,00

0,00

0,00

0,00

Contributia asiguratorie pentru munca

6810.100307

219,00

0,00

219,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

6810.20

2.223,00

300,00

2.523,00

2.563,00

2.685,00

2.795,00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

6810.2001

712,00

50,00

762,00

0,00

0,00

0,00

Furnituri de birou

6810.200101

5,00

0,00

5,00

0,00

0,00

0,00

Materiale pentru curatenie

6810.200102

100,00

25,00

125,00

0,00

0,00

0,00

Incalzit, Iluminat si forta motrica

6810.200103

250,00

25,00

275,00

0,00

0,00

0,00

Apa, canal si salubritate

6810.200104

100,00

0,00

100,00

0,00

0,00

0,00

Carburanti si lubrefiantix

6810.200105

9,00

0,00

9,00

0,00

0,00

0,00

Piese de schimb

6810.200106

10,00

0,00

10,00

0,00

0,00

0,00

Transport

6810.200107

5,00

0,00

5,00

0,00

0,00

0,00

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

6810.200108

23,00

0,00

23,00

0,00

0,00

0,00

Materiale si prestari de servicii cu caracter functional

6810.200109

210,00

0,00

210,00

0,00

0,00

0,00

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

6810.2003

1.374,00

250,00

1.624,00

0,00

0,00

0,00

Hrana pentru oameni

6810.200301

1.374,00

250,00

1.624,00

0,00

0,00

0,00

Medicamente si materiale sanitare(cod 20.04.01 la 20.04.04)

6810.2004

38,00

0,00

38,00

0,00

0,00

0,00

Medicamente

6810.200401

18,00

0,00

18,00

0,00

0,00

0,00

Materiale sanitare

6810.200402

20,00

0,00

20,00

0,00

0,00

0,00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la

20.05.03+20.05.30)

6810.2005

80,00

0,00

80,00

0,00

0,00

0,00

Lenjerie si accesorii de pat

6810.200503

76,00

0,00

76,00

0,00

0,00

0,00

Alte obiecte de inventar

6810.200530

4,00

0,00

4,00

0,00

0,00

0,00

Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)

6810.2006

14,00

0,00

14,00

0,00

0,00

0,00

Deplasari interne, detasari, transferari

6810.200601

14,00

0,00

14,00

0,00

0,00

0,00

Pregatire profesionala

6810.2013

5,00

0,00

5,00

0,00

0,00

0,00

Denumire

Cod

Buget aprobat

Influente +/-

Buget rectificat

Estimari

2020

2021

2022

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

6810.59

154,00

0,00

154,00

150,00

149,00

149,00

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

681 0.5940

154,00

0,00

154,00

0,00

0,00

0,00

Asistenta acordata persoanelor in varsta

681004

12.323,00

300,00

12.623,00

12.156,00

12.665,00

12.325,00

CHELTUIELILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE(COD

50.10+59.10+63.10+69.10+79.10)

5010

115,00

0,00

115,00

185,00

184,00

203,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

10.70

115,00

0,00

115,00

185,00

184,00

203,00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

10.71

115,00

0,00

115,00

185,00

184,00

203,00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

10.7101

115,00

0,00

115,00

0,00

0,00

0,00

Masini, echipamente si mijloace de transport

10.710102

115,00

0,00

115,00

0,00

0,00

0,00

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

6310

115,00

0,00

115,00

185,00

184,00

203,00

Asigurari si asistenta sociala(cod

68.10.04+68.10.05+68.10.11+68.10.12+68.10.50)

6810

115,00

0,00

115,00

185,00

184,00

203,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

6810.70

115,00

0,00

115,00

185,00

184,00

203,00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

6810.71

115,00

0,00

115,00

185,00

184,00

203,00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

6810.7101

115,00

0,00

115,00

0,00

0,00

0,00

Masini, echipamente si mijloace de transport

6810.710102

115,00

0,00

115,00

0,00

0,00

0,00

Asistenta acordata persoanelor in varsta

681004

115,00

0,00

115,00

185,00

184,00

203,00

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

9                                 9               9     3

GHEORGHE NEDELESCU