Hotărârea nr. 375/2019

Hotararea Consiliului Local nr. 375


MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR.375

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.34/2019 referitoare la organizarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular din municipiul Craiova, pentru anul școlar 2019-2020

Consiliul Local al Municipiului Craiova întrunit în ședința ordinară din data de 29.08.2019;

Având în vedere referatul de aprobare nr. 144823/2019, raportul nr.144824/2019 întocmit de Direcția Patrimoniu și nr.145317/2019 întocmit de Direcția Juridică, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ prin care se propune modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.34/2019 referitoare la organizarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular din municipiul Craiova, pentru anul școlar 2019-2020 și nr.257/2019 al Comisiei II-Urbanism, Protecția Mediului și Conservarea Monumentelor, nr.259/2019 al Comisiei V-Juridică, Administrație Publică și Drepturi Cetățenești, nr.261/2019 al Comisiei I-Buget Finanțe, Studii, Prognoze și Administrarea domeniului și nr.263/2019 al Comisiei IV-Învățământ, Cultură, Sănătate, Culte, Tineret și Sport;

În conformitate cu prevederile art.61 din Legea educației naționale nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare, art.24 din Ordinul Ministerului Educației Naționale nr.5235/2018 pentru aprobarea Metodologiei privind fundamentarea cifrei de școlarizare pentru învățământul preuniversitar de stat, evidența efectivelor de antepreșcolari, preșcolari și elevi școlarizați în unitățile de învățământ particular, precum și emiterea avizului conform în vederea organizării rețelei unităților de învățământ preuniversitar pentru anul școlar 2019-2020 și Ordinului Ministerului Educației, Cercetării și Tineretului nr.6564/2011 privind aprobarea Procedurii de atribuire a denumirilor unităților de învățământ din sistemul național de învățământ preuniversitar, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art.129 alin.2 lit.d, coroborat cu alin.7 lit. a, art.139 alin.1, art.154 alin.1 și art.196 alin.1 lit.a din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă modificarea rețelei unităților preuniversitar particular din municipiul Craiova, pentru anul școlar 2019-2020, prin completare cu două unități de învățământ preuniversitar particular: Grădinița „Micul Prinț”, cu sediul în municipiul Craiova, str.Dealul Spirei, nr.60, respectiv Grădinița cu program prelungit ”Sfânta Tatiana”, cu sediul în municipiul Craiova, str.Amaradia, nr.15.

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător anexa nr.2 a Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.34/2019, având forma prevăzută în anexa la prezenta hotărâre.

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Patrimoniu și Inspectoratul Școlar Județean Dolj vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

9                                       9                   9      ~


Romeo Titus RADU


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR GENERAL, Nicoleta MIULESCU

Anexă la Hotărârea nr.375/2019

Rețeaua unităților de învățământ preuniversitar privat din Craiova pentru anul școlar 20192020

Nr. crt.

LOCALITATEA

Mediu U/R

Denumirea unității de învățământ particular acreditat-Adresa Nr. telefon/fax/e-mail/niveluri de învățământ

1

CRAIOVA

U

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL "AXIA" CRAIOVA, (PRE ) str. Matei MiIlo nr. 9, tel. 0251524654; 0728910999,0351405600, e-mail fundația axia@yahoo.com, gradinitaaxia@gmail.com

2

CRAIOVA

U

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "TERRAVEDA" CRAIOVA, (PRI, GIM), str. Constantin

Brâncuși nr. 15 tel. fax 0251/530333, terraveda@yahoo.com

3

CRAIOVA

u

LICEUL TEHNOLOGIC UCECOM "SPIRU HARET", CRAIOVA - Str.

Electroputere, nr.2, 0251435796; 0351406227/ucecom craiova@yahoo.com

4

CRAIOVA

u

SCOALĂ GIMNAZIALA PARTICULARA "ETHOS" CRAIOVA (PRE.PRI, GIM) -Str. Geniștilor nr. 60 Loc Craiova cod 200320 Tel: 0351427236 ; 0351427243; 0788161557 Fax: 0351815094 e-mail: scoaiaethos@yahoo.com

5

CRAIOVA

u

SCOALĂ POSTLICEALA TEOLOGICO-SANITARA "SFÂNTUL IOSIF" CRAIOVA, str.Săvinesti, nr.1, 200402, tel/fax: 0251/411.227, e-mail: sanitarasfiosif@gmail.com

6

CRAIOVA

u

GRĂDINIȚA ROMANO-CATOLICĂ "SFÂNTUL ANTON" (PRE) - CRAIOVA,

CALEA UNIRII, NR.2, TEL/FAX:0351809772/ e-mail:gradinitasfanton@yahoo.com

7

CRAIOVA

u

SCOALĂ POSTLICEALA SANITARA "CHRISTIANA" CRAIOVA, (POS)str.

Mitropolit Firmilian nr. 13- Casa Săvoiu, tel. 0251533081, 0251510086, scoalasanitarachristiana_craiova@yahoo.com,

8

CRAiOVA

u

SCOALĂ POSTLICEALA ECOLOGICA "SFÂNTUL ȘTEFAN" CRAIOVA (POS) str. C-tin. Brâncuși nr. 15, tel./fax 0251420534, eco stefan@yahoo.com, secretariat@scoalaecologica.ro

9

CRAIOVA

u

SCOALĂ POSTLICEALA DE STUDII SANITARE "QUEEN ELIZABETH"

CRAIOVA (POS) Str.Vasile Alecsandri nr. 113 Tel: 0351805782, Fax: 0351805782 e-maii:queen elizabeth craiova@yahoo.ro

10

CRAIOVA

u

ȘCOALA POSTLICEALĂ SANITARA "SAN-ECO-MED" (POS) - CRAIOVA, Str Rovinari NR. 1A, TEL 0722992522 , tel FAX 0251/4800070s.sanecomedcraiova@yahoo.ro

11

CRAIOVA

u

SCOALĂ POSTLICEALĂ EDUNET CRAIOVA (POS), STR. Brestei nr. 38 , tel 0744360918, 0727318314,.FAX 0251409503 /scoala@edu-net.ro, office@edu-netro

12

CRAIOVA

u

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL "MADONA DUDU" CRAIOVA ,(PRE) str.

Câmpia Izlaz nr. 12, tel. 0748239999, fax 0251414600, office@madonadudu.ro

13

CRAIOVA

u

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT "LiTTLE DIAMONDS" CRAIOVA ,(PRE) str. Amaradia nr. 5 A, tel. 03514666311,0721168561 gradinitalittlediamonds@yajoo.com

14

CRAiOVA

u

SCOALĂ POSTLICEALĂ F.E.G. CRAIOVA (POS), Str. Caracal nr. 81, Craiova, tel. 0744783736, e-mall scoala feg@yahoo.com

15

CRAIOVA

u

COLEGIUL UNIVERSITAR "SPIRU HARET" CRAIOVA, Str.Brazda lui Novac, nr.4; tel/fax 0251/412423, e-mail sanitaracraiova@spiruharet.ro

16

CRAIOVA

u

ȘCOALA ROMÂNO-BRITANICĂ CRAIOVA, (PR!) Str.Simion Bărnuțiu, nr.2, tel. 0721703878; 0351/815252, e-mail scoala.britanica@yahoo.ro

17

CRAIOVA

u

GRĂDINIȚA "JOYLIHGHT" CRAIOVA, Str. Ana Ipătescu nr. 36, tel./fax. 0351/415895, e-mail contact@joilight.co

18

CRAIOVA

U

GRĂDINIȚA „MICUL PRINȚ” CRAIOVA (PRE) , str. Dealul Spirei, nr.60, tel.0351/181923, 0774438126, e-mail gomstefgroup@yahoo. ro

19

CRAIOVA

U

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT „SFĂNTA TATIANA” (PRE),str.

Amaradia, nr.15, tel. 0251/521908, e-mail fundatia.cuvantul@gmail.com

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Romeo Titus RADU