Hotărârea nr. 374/2019

Hotararea Consiliului Local nr. 374


MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR.374

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la reconsiderarea urbanistică, în vederea schimbării de destinație, din zonă de locuințe colective, în zonă mixtă de locuințe și servicii, generat de imobilul situat in municipiul Craiova, bd.Dacia, nr. 66 C

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 29.08.2019;

Având în vedere referatul de aprobare nr.136599/2019, raportul nr.137931/2019 întocmit de Direcția Urbanism și Amenajarea Teritoriului și raportul de avizare nr.140577/2019 întocmit de Direcția Juridică, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la reconsiderarea urbanistică, în vederea schimbării de destinație, din zonă de locuințe colective, în zonă mixtă de locuințe și servicii, generat de imobilul situat in municipiul Craiova, bd.Dacia, nr. 66 C și avizele nr.257/2019 al Comisiei II-Urbanism, Protecția Mediului și Conservarea Monumentelor, nr.259/2019 al Comisiei V-Juridică, Administrație Publică și Drepturi Cetățenești și nr.261/2019 al Comisiei I-Buget Finanțe, Studii, Prognoze și Administrarea domeniului;

În conformitate cu prevederile Legii nr.50/1991, republicată, privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, modificată și completată, Ordinului Ministrului Dezvoltării Regionale și Locuinței nr.839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.50/1991, republicată, Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismului, modificată și completată, Ordinului nr.233/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.350/2001, Ordinului Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului nr.2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism și Legii nr.52/2003, privind transparența decizională;

Potrivit Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.118/2011 privind aprobarea Regulamentului Local referitor la implicarea publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajarea teritoriului Municipiului Craiova;

În temeiul art.129 alin.2 lit.c coroborat cu alin.6 lit.c, art.139 alin.3 lit.e, art.154 alin.1 și art.196 alin.1 lit.a din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic Zonal referitor la reconsiderarea urbanistică, în vederea schimbării de destinație, din zonă de locuințe colective, în zonă mixtă de locuințe și servicii, generat de imobilul situat in municipiul Craiova, bd.Dacia, nr. 66 C, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Termenul de valabilitate al Planului Urbanistic Zonal prevăzut la art.1, este de 10 ani de la data aprobării.

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul

Administrație Publică Locală și Direcția Urbanism și Amenajarea Teritoriului vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR GENERAL, Nicoleta MIULESCU


9                                       9                   9      ~

Romeo Titus RADU


0

Suprafețe funcționale

Existent

Propus

Suprafața mp

Procent %

Suprafața

Procent %

1

Suprafața circulații pietonale si carosabile

282.00

12

471,60

20

2

Suprafețe construihile

0,0

0

1179,00

50

3

Suprafate carosabile incinta

0,0

0

377,28

16

4

Suprafețe spatii verzi

97,00

5

330,20

14

5

Suprafețe spatii neamenajate

1979,00

73

0

0

7

Total zona luata In studiu

2358,00

100

2358,00

100


Specificația

-^ume

Sef proiect

ĂtSJgnescu Raqu .

Proiectat

Arh. DlacBtfer^