Hotărârea nr. 372/2019

Hotararea Consiliului Local nr. 372


MUNICIPIULUI CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR. 372

privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiții „Regenerare urbană în municipiul Craiova prin revitalizarea zonei Cornițoiu”

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 29.08.2019;

Având în vedere referatul de aprobare nr.136371/2019, raportul nr.139624/2019 al Direcției Investiții, Achiziții și Licitații și nr.139728/2019 al Direcției Juridice, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ prin care se propune aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiții „Regenerare urbană în municipiul Craiova prin revitalizarea zonei Cornițoiu” și avizele nr.255/2019 al Comisiei III-Servicii Publice, Liberă Inițiativă și Relații Internaționale, nr.257/2019 al Comisiei II-Urbanism, Protecția Mediului și Conservarea Monumentelor, nr.259/2019 al Comisiei V-Juridică, Administrație Publică și Drepturi Cetățenești, nr.261/2019 al Comisiei I-Buget Finanțe, Studii, Prognoze și Administrarea domeniului;

În conformitate cu prevederile art.44 alin.1 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale și Hotărârii Guvernului nr.907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;

În temeiul art.129, alin.2, lit.b, coroborat cu alin.4 lit.d, art.139, alin.1, art.154 alin.1 și art.196 alin.1 lit.a din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă Studiul de Fezabilitate pentru obiectivul de investiții „Regenerare urbană în municipiul Craiova prin revitalizarea zonei Cornițoiu”, scenariul 1, având următorii indicatori tehnico-economici:

ETAPA 1

Total general (inclusiv TVA) = 9,339,989.82 lei

Total general (fără TVA) = 7,861,078.03 lei,

din care C + M (inclusiv TVA) = 7,668,728.90 lei

din care C + M (fără TVA) = 6,444,310.00 lei

ETAPA 2

Total general (inclusiv TVA) = 19,181,518.09 lei

Total general (fără TVA) = 16,131,182.51 lei,

din care C + M (inclusiv TVA) = 7,614,482.23 lei

din care C + M (fără TVA) = 6,398,724.56 lei

Total cumulat (Etapa 1 + Etapa 2)

Total general (inclusiv TVA) = 28,521,507.91 lei

Total general (fără TVA) = 23,992,260.54 lei,

din care C + M (inclusiv TVA) = 15,283,211.14 lei

din care C + M (fără TVA) = 12,843,034.56 lei

Durata de realizare:

 • -  20 luni (etapa 1), din care pentru etapa de execuție a lucrărilor prevăzute în proiect: 7 luni (Etapa 1)

 • -  6 luni (etapa 2), din care pentru etapa de execuție a lucrărilor prevăzute în proiect: 5 luni (Etapa 2),

prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul Municipiului Craiova prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală și Direcția Investiții, Achiziții și Licitații vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

9                                       9                   9      ~


Romeo Titus RADU


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR GENERAL, Nicoleta MIULESCU

z £ REGENERARE URBANA A MUNICIPIULUI CRAIOVA PRIN REVITALIZAREA ZONEI CORNITOIU (S.F.) )

Arhitect șef,


'n s •s c: r—

O m

c X) CD X. $

ă


X» S? s


T"

SPECIFICAȚIE

NUME

SEMNĂTURA

SEF PROIECT

arh.Urb. Laurentiu Gusianu

PROIECTAT

arh. Urb. Clulinaru Bogdan

DESENAT

arh. Urb. Ciulinaru Bogdan

DESENAT

arh. Urb. Theodor Cergan

IV

SCARA


1/5000


DATA

2018


DENUMIRE PROIECT / ADRESĂ:

Regenerare Urbana a Municipiului Craiova prin revitalizarea zonei Cornitoiu (SF)

TITLU PLANȘĂ?


încadrare in zonaPROIECT


SMM CO1

PLANȘA NR.

A.1FAZA

S.F.

PROIECT SMM_C01 plănsanr. A-6SPECIFICAȚIE

NUME

SEMNĂTURA

SEP PROIECT

arh.Urb. Laurentiu Gusianu

PROIECTAT

arh. Urb. Ciulinaru Bogdan

DESENAT

arh. Urb. Ciulinaru Bogdan

DESENAT

arh. Urb. Theodor Cergan

SCARA


.yen. ' "----------Z--W ?--------------

REGENERARE URBANA A MUNICIPIULUI CRAIOVA PRIN REVITALIZAREA ZONEI CORNITOIU (S.F.)VERIFICAT

S.C. SMM INVEST CO S.R.L.

CUI: RO17735929, J4O/11476/29.06.2005 București, str. Niculescu Bazar nr. 31 telefon/fax: 0721294446/0318161767


SPECIFICAȚIE

NUME

SEMNĂTURA

SEF PROIECT

arh.Urb. Laurentiu Gusianu

PROIECTAT

arh. Urb. Ciulinaru Bogdan

DESENAT

arh. Urb. Ciulinaru Bogdan

DESENAT

arh. Urb. Theodor Cergan


REFERAT DE VERIFICARE NR.........../........................

BENEFICIAR:

PRIMĂRIA MUN. CRAIOVA

FAZA SF

DENUMIRE PROIECT/ADRESĂ:

Regenerare Urbana a Municipiului Craiova prin revitalizarea zonei Cornitoiu (SF)

PROIECT

SMM_CO1

TITLU PLANȘĂ:

Detaliu 5 - Fantana tematica

PLANȘA NR.

A.111/200


BENEFICIAR:

PRIMĂRIA MUN. CRAIOVA

FAZA SF

DENUMIRE PROIECT/ADRESĂ:

Regenerare Urbana a Municipiului Craiova prin revitalizarea zonei Cornitoiu (SF)

PROIECT

SMM_CO1

TITLU PLANȘĂ:

PLANȘA NR.

Detaliu 4 - Pavilion Boardgame

A.10VERIFICAT

REFERAT DE VERIFICARE NR.........../........................

S.C. SMM INVEST CO

S.R.L.

BENEFICIAR:

FAZA SF

CUI: RO17735929, J40/11476/29.06.2005 București, str. Niculescu Bazar nr. 31 telefon/fax: 0721294446/0318161767

PRIMĂRIA MUN. CRAI0VA

DENUMIRE PROIECT/ADRESĂ:

Regenerare Urbana a Municipiului Craiova prin revitaiizarea zonei Cornitoiu (SF)

SPECIFICAȚIE

NUME

SEMNĂTURA

SCARA

1/200

PROIECT

SMM_CO1

SEF PROIECT

arh.Urb. Laurentiu Gusianu

PROIECTAT

arh. Urb. Ciulinaru Bogdan

DATA

TITLU PLANȘĂ:

PLANȘA NR.

DESENAT

arh. Urb. Ciulinaru Bogdan

2018

Detaliu 3 - Casa Bântuita

A.9

DESENAT

arh. Urb. Theodor Cergan

A—'—

Scena amfiteatru92.0S.C. SMM INVEST CO S.R.L.

CUI: RO17735929, J40/11476/29.06.2005

București, str. Niculescu Bazar nr. 31 telefon/fax: 0721294446/0318161767

SPECIFICAȚIE

NUME

SEMNĂTURA

SEF PROIECT

arh.Urb. Laurentiu Gusianu

PROIECTAT

arh. Urb. Ciulinaru Bogdan

DESENAT

arh. Urb. Ciulinaru Bogdan

DESENAT

arh. Urb. Theodor Cergan

Z—

SCARA

DATA 2018


1/200


PRIMĂRIA MUN. CRAIOVA

DENUMIRE PROIECT/ADRESĂ:

Regenerare Urbana a Municipiului

Craiova prin revitalizarea zonei Cornitoiu (SF)

TITLU PLANȘĂ?

Detaliu 2 - Casa vrăjitoarelor

FAZA

SF


PROIECT


SMM_CO1


PLANȘA NR.

A.8SPECIFICAȚIE

NUME

SEMNĂTURA

SEF PROIECT

arh.Urb. La u ren tiu Gusianu

PROIECTAT

arh. Urb. Ciulinaru Bogdan

DESENAT

arh. Urb. Ciulinaru Bogdan

r

DESENAT

arh. Urb. Theodor Cergan

SCARA


DENUMIRE PROIECT / ADRESĂ:

Regenerare Urbana a Municipiului Craiova prin revitalizarea zonei Cornitoiu (SF)

Detaliu 1 - Castelul lui Dracula' JllTll4lWi\ *

TVoV W X * (


Wr

* z *z 5—^

♦  / •   J

r\-\

z/v

/ •

♦* ♦-7» ~~V  ♦      ♦ T 5

* ♦ *\ * * . / 1

1 n V

"z ♦ ’

X • • A. • . • J* F / */ C

/ /\

♦/

♦  ♦ y ♦  ♦ >*  * /

^2)

/ /

' 7 ''

J- • ♦ •


SPECIFICAȚIE

NUME

SEMNĂTURA

SEF PROIECT

arh.Urb. Laurentiu Guslanu

QȘSrC

PROIECTAT

arh. Urt>. Ciulinaru Bogdan

DESENAT

arh. Urt>. Ciulinaru Bogdan

DESENAT

arh. Urt). Thoodor Corgan

1/1000A2+A3

\   2V64?k

<     'X.            \

/ /

u     //

/ II r i -< r hî rint       11

/

f UguJII \


/


•POLI mol»;

/W/

\\ r VMd/

/ TT: fZ.

7             ®

y / /

E

rac


gTjjjjjjPl

1


E6

| 3 ~                                               A


SPECIFICAȚIE

NUME

SEMNĂTURA

SEF PROIECT

arh.Urb. Laurantlu Guaianu

(IA.,

PROIECTAT

Ing. Mlhal Stoica

DESENAT

arh. Urb. Clullnaru Bogdan

DESENAT

arh. Urb. Theodor Cergan

DATA

2018Taluz jos Sânt sus

Sânt jos Zid de sprijin

Gard plasa Gard de beton Parcare pavata Trotuar

Podeț Parapet

Gard metalic Platforma Cadastru


iNVESTyCO


SPECIFICAȚIE

NUME

\

SEMNĂTURA

SEF PROIECT

arh.Urb. Laurentiu Gusianu

PROIECTAT

Ing. Mlhal Stoica

DESENAT

arh. Urb. Clulinaru Bogdan

/ / \J ''g' ’

DESENAT

arh. Urb. Theodor Cergan

A-

SCARADENUMIRE PROIECT / ADRESĂ:

Regenerare Urbana in Municipiului Craiova prin revitalizarea zonei Cornitoiu (SF)

TITLU PLANȘĂ:

Instalații Fântâni / cișmea apa potabila


5.17        '/î

/

/ locuin/i

/—/ j

*//


Taluz jos Sânt sus

Sânt jos Zid de sprijin

Gard plasa Gard de beton Parcare pavata Trotuar

Podeț Parapet

Gard metalic Platforma Cadastruspecificație

NUME

SEMNĂTURA

SEF PROIECT

arh.Urb. Laurentiu Gusianu

PROIECTAT

ing. Mlhai Stoica

-

DESENAT

arh. Urb. Ciulinaru Bogdan

I /            '

DESENAT

arh. Urb. Theodor CerganDENUMIRE PROIECT/ADRESĂ:

Regenerare Urbana in Municipiului Craiova prin revitalizarea zonei Cornitoiu (SF)

TITLU PLANȘĂ:

Instalații Fântâni / cișmea apa potabila


FAZA SF


PROIECT


SMM CO1

PLANȘA NR.

5.1uL»

Ifl f

* 11

h

i

1


\ 1 Ml

lift*-


dr

r:<. /       \ \


?iv i

’J* VJ

J R 4L

»------ SVnL- 1     .

! 5  /


1             Z**”

P i / '        jKc

|ca-țemapce

[ă3 i3â


8 -scenaa

MFIXATHU

IA

v .^ ■

LI 1*1

F * \ A %

f

jRBfcaK. _ • ’ ”*        |

Ri-SATUW*

TICILOR

■El    - jLj

FANTA^A TEMATICA


VERIFICAT |                      //

SMM

S.C. SMM IN

CUI: RO17735929

29.06.2005

București, str. N

ț^yjeseu

•Wnr. 31

telefon/fax: 072

10161767

SCARA


r 5 *


REFERAT DE VERIFICARE NR.

BENEFICIAR:

PRIMĂRIA MUN. CRAIOVA

FAZA SF

DENUMIRE PROIECT / ADRESĂ:

Regenerare Urbana in Municipiului

PROIECT

Craiova prin revitalizarea zonei

Cornitoiu (SF)

SF

TITLU PLANȘĂ:

PLANȘA NR.

Propunere Amenajare

A.V.-0.3


SMM


SMM INVESTCO S.R.L.

NICULESCU BAZAR, 31,SECT.2 021873 BUCUREȘTI, ROMANIA TEL +40721294446, FAX +40318161767 iostoica@gmail.com

STUDIU DE FEZABILITATE

-Regenerare urbana in Municipiul Craiova prin revitalizarea zonei Cornitoiu-


Titlul proiectului

REGENERARE URBANA IN MUNICIPIUL CRAIOVA PRIN REVITALIZAREA ZONEI CORNITOIU

Beneficiar:

Municipiul Craiova

Adresa internet (URL): https://www.primariacraiova.ro/ro

Amplasament:

Str. A.l. Cuza Nr.7, Municipiul Craiova

Faza de proiectare:

Studiu de Fezabilitate

Data elaborare:

2018

Număr proiect:

SMM_C01

Un proiect realizat de:

SC SMM INVEST CO SRL

STR. Niculescu Bazar, nr 31, sect. 2, București

STUDIU DE FEZABILITATE - REGENERARE URBANA IN MUNICIPIUL CRAIOVA PRIN REVITALIZAREA ZONEI CORNITOIU -

PAGINA DE SEMNĂTURI

Manager proiect


Sef proiect si proiectat


Proiectant peisagisticaProiectant peisagistică Theodor CerganProiectant Instalații


Ing. Mihail Stoica


Economist


Ec. lonuț Gabriel StoicaCUPRINS

Capitolul A. Piese scrise

A.PIESE SCRISE 1.Informații generale privind obiectivul de investiții

 • 1.1.Denumirea obiectivului de investiții.........

1.2.Ordonator principal de credite/investitor

1.3.Ordonator de credite (secundar/terțiar)..

 • 1.4. Beneficiarul investiției..............................

 • 1.5. Elaboratorul studiului de fezabilitate....... 2.Situația existentă și necesitatea realizării lucrărilor de intervenții

 • 2.1. Concluziile studiului de prefezabilitate (în cazul în care a fost elaborat în prealabil) privind situația actuală, necesitatea și oportunitatea promovării obiectivului de investiții și scenariile/opțiunile tehnico-economice identificate și propuse spre analiză 7

  • 2.2. Prezenta rea contextului: politici, strategii, legislație, acorduri relevante, structuri instituționale și financiare 7

  • 2.2.1 Entitatea responsabilă cu implementarea proiectului - politici si strategii:

  • 2.2.2 Entitatea beneficiara a proiectului:..............................................................

  • 2.2.3 Condiții generale privind realizarea lucrărilor de construcții si montaj........

  • 2.3. Analiza situației existente și identificarea deficiențelor..................................


  .7


  .8


  .9


  12


 • 2.4. Analiza cererii de bunuri și servicii, inclusiv prognoze pe termen mediu și lung privind evoluția cererii, în scopul

justificării necesității obiectivului de investiții.................................................................................................15

16


2.5.Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investiției publice

3. Identificarea, propunerea și prezentarea a minimum două scenarii/opțiuni tehnico-economice pentru realizarea obiectivului de investiții.................................................................................................................................................

17


 • 3.1. Particularități ale amplasamentului:............................................................................................

 • 3.2. Descrierea din punct de vedere tehnic, constructiv, funcțional-arhitectural și tehnologic:........

 • 3.3. Costurile estimative ale investiției:..............................................................................................

 • 3.4. Studii de specialitate, în funcție de categoria și clasa de importanță a construcțiilor, după caz:

 • 3.5. Grafice orientative de realizare a investiției:...............................................................................

4. Analiza fiecărui/fiecărei scenariu/opțiuni tehnico-economic(e) propus(e)...................................


19


.31


36


.82


83


91


 • 4.1. Prezentarea cadrului de analiză, inclusiv specificarea perioadei de referință și prezentarea scenariului de referință:

101

 • 4.2. Analiza vulnerabilităților cauzate de factori de risc, antropici și naturali, inclusiv de schimbări climatice, ce pot afecta

investiția:........................................................................................................................................................108

 • 4.3. Situația utilităților și analiza de consum:..............................................................................

 • 4.4. Sustenabilitatea realizării obiectivului de investiții:.............................................................

 • 4.5. Analiza cererii de bunuri și servicii, care justifică dimensionarea obiectivului de investiții:


110


111


113


 • 4.6. Analiza financiară, inclusiv calcularea indicatorilor de performanță financiară: fluxul cumulat, valoarea actualizată netă,

rata internă de rentabilitate; sustenabilitatea financiara:.............................................................................115

 • 4.7. Analiza economică

  119


STUDIU DE FEZABILITATE - REGENERARE URBANA IN MUNICIPIUL CRAIOVA PRIN REVITALIZAREA ZONEI CORNITOIU -

Beneficiarul investiției:     MUNICIPIUL CRAIOVA                                                                                Pagina 4 din 152

 • 4.8. Analiza de senzitivitate*3)

 • 4.9. Analiza de riscuri, măsuri de prevenire/diminuare a riscurilor

5. Scenariul/Opțiunea tehnico-economic(ă) optim(ă), recomandat(ă)

 • 5.1. Comparația scenariilor/opțiunilor propuse, din punct de vedere tehnic, economic, financiar, al sustenabilității și

riscurilor:

 • 5.2. Selectarea și justificarea scenariului/opțiunii optim(e) recomandat(e):

 • 5.3. Descrierea scenariului/opțiunii optim(e) recomandat(e) privind:

 • 5.4. Principalii indicatori tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții:

 • 5.5. Prezentarea modului în care se asigură conformarea cu reglementările specifice funcțiunii preconizate din punctul de vedere al asigurării tuturor cerințelor fundamentale aplicabile construcției, conform gradului de detaliere al propunerilor tehnice 146

 • 5.6. Nominalizarea surselor de finanțare a investiției publice, ca urmare a analizei financiare și economice: fonduri proprii, credite bancare, alocații de la bugetul de stat/bugetul local, credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri

externe nerambursabile, alte surse legal constituite

 • 6. Urbanism, acorduri și avize conforme

  • 6.1. Certificatul de urbanism emis în vederea obținerii autorizației de construire

  • 6.2. Extras de carte funciară, cu excepția cazurilor speciale, expres prevăzute de lege

  • 6.3. Actul administrativ al autorității competente pentru protecția mediului, măsuri de diminuare a impactului, măsuri de compensare, modalitatea de integrare a prevederilor acordului de mediu în documentația tehnico-economică 147

  • 6.4. Avize conforme privind asigurarea utilităților

  • 6.5. Studiu topografic, vizat de către Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară

  • 6.6. Avize, acorduri și studii specifice, după caz, în funcție de specificul obiectivului de investiții și care pot condiționa

soluțiile tehnice

 • 7. Implementarea investiției

  • 7.1. Informații despre entitatea responsabilă cu implementarea investiției

  • 7.2. Strategia de implementare, cuprinzând: durata de implementare a obiectivului de investiții (în luni calendaristice), durata de execuție, graficul de implementare a investiției, eșalonarea investiției pe ani, resurse necesare 148

  • 7.3. Strategia de exploatare/operare și întreținere: etape, metode și resurse necesare

  • 7.4. Recomandări privind asigurarea capacității manageriale și instituționale

 • 8. Concluzii și recomandări

STUDIU DE FEZABILITATE - REGENERARE URBANA IN MUNICIPIUL CRAIOVA PRIN REVITALIZAREA ZONEI CORNITOIU -

Capitolul B. Piese desenate - arhitectura - instalații- rețele coordonate
 • 1. Plan incadrare in zona

 • 2. Plan analiza situației existenta

 • 3. Plan propunere amenajare

 • 4. Plan instalații iluminat si wi-fi

 • 5. Plan instalații apa, cananlizare si irigații

  • 5.1 Plan fântâni de apa potabila

 • 6. Vegetație propusa

 • 7. Detaliu 1

 • 8. Detaliu 2

 • 9. Detaliu 3

 • 10. Detaliu 4

 • 11. Detaliu 5

 • 12. Detaliu 6

STUDIU DE FEZABILITATE - REGENERARE URBANA IN MUNICIPIUL CRAIOVA PRIN REVITALIZAREA ZONEI CORNITOIU -

A.PIESE SCRISE

l.lnformații generale privind obiectivul de investiții

 • l.l.Denumirea obiectivului de investiții

REGENERARE URBANA IN MUNICIPIUL CRAIOVA PRIN REVITALIZAREA ZONEI CORNITOIU

1.2.Ordonator principal de credite/investitor

UAT MUNICPIUL CRAIOVA

1.3.Ordonator de credite (secundar/terțiar)

Nu este cazul

1.4. Beneficiarul investiției

MUNICIPIUL CRAIOVA

1.5. Elaboratorul studiului de fezabilitate

S.C. SMM INVEST CO S.R.L. - STR. Niculescu Bazar, nr 31, sect. 2, București

STUDIU DE FEZABILITATE - REGENERARE URBANA IN MUNICIPIUL CRAIOVA PRIN REVITALIZAREA ZONEI CORNITOIU -

2.Situația existentă și necesitatea realizării lucrărilor de intervenții

 • 2.1. Concluziile studiului de prefezabilitate (în cazul în care a fost elaborat în prealabil) privind situația actuală, necesitatea și oportunitatea promovării obiectivului de investiții și scenariile/opțiunile tehnico-economice identificate și propuse spre analiză

Nu este cazul.

 • 2.2. Prezentarea contextului: politici, strategii, legislație, acorduri relevante, structuri instituționale și financiare

2.2.1 Entitatea responsabilă cu implementarea proiectului - politici si strategii:

Entitatea responsabila de implementarea proiectului este Primariă Municipiului Craiova. Aceasta are o structură complexă și are în administrare teritoriul Municipiului Craiova și dezvoltă o serie de proiecte pentru oraș ce au ca scop, optimizarea utilizării resurselor, furnizare de servicii clar definite și asigurarea pe termen lung a fondurilor de investiții.

Instituția are ca viziune "satisfacția permanentă a clienților (persoane fizice si juridice), a angajaților, apreciați ca și colaboratori și a societății civile, urmărind să devină un lider regional si național". Deplin integrată în viata comunității primăria urmărește implementarea unor serii de proiecte conform unor strategii integrate de dezvoltare urbană.

în acest sens municipalitatea dorește creșterea tuturor standardelor, la nivel european, printre care și funcțiunea de loisior-relaxare, impreuna cu activitățile conexe.

Obiectul strategiei de dezvoltare este prezentarea exhaustivă a activităților, a evenimentelor existente ce pot avea loc, și armonizarea intereselor ale factorilor de decizie politică și administrativă cu cele ale tuturor actorilor implicați: instituții, fundații și asociații, uniuni de creație, personalități culturale etc. din municipiul Craiova.

Strategia de dezvoltare in materie de spații verzi elaborează prioritățile și măsurile care sunt necesare pentru realizarea obiectivelor. Procesul de planificare și dezvoltare este un mecanism crucial pentru implicarea cetățenilor în dezvoltarea unei reale și tangibile politici in materie de spatii verzi, impreuna cu activitatile conexe pe care acestea le pot găzdui.

Pentru a defini conținutul cadrul de analiză, un set de definiții aplicabile spatiilor verzi au stat la baza fundamentării demersului strategic. Din perspectiva recentă a Comisiei Europene " Construirea de infrastructuri verzi este de cele mai multe ori o investiție bună pentru natură, economie și piața de muncă. Ar trebui să oferim societății soluții care presupun lucrul cu natura, nu împotriva ei, atunci când acestea sunt relevante din punct de vedere economic și de mediu".

Dezvoltarea spatiilor verzi reprezintă un instrument esențial în furnizarea unui mediu ecologic, prin dezvoltarea biodiversitatii.

Suprafața ocupată de spațiile verzi amenajate pe teritoriul municipiului Craiova însumează peste 680 ha. Raportat la ansamblul populației (322.000 de locuitori), fiecărui locuitor al orașului îi revin 21,25 m2, normele minime internaționale prevăzând pentru fiecare locuitor al orașelor mari cca. 45 m2 (1 m2 pentru grădini publice, 4 m2 pentru parcurile din cartiere, 20 m2 pentru spațiile verzi aferente blocurilor de locuințe din cartiere și 20 m2 pentru parcurile municipale, conform N.R.P.S.). în privința distribuției spațiilor verzi pe cartiere se remarcă discrepanțe accentuate, pentru craioveni, parcul ca loc de recreere, referindu-se aproape exclusiv la Parcul Romanescu, celelalte fiind ocolite de locuitori din cauza lipsei unor amenajări și dotări corespunzătoare.

Raportat la suprafața totală a municipiului de circa 6.250 ha, suprafața deținută de spațiile verzi amenajate reprezintă circa 10,88%, ceea ce înseamnă foarte puțin, dacă ținem seama că se recomandă o pondere a spațiilor verzi urbane de cel puțin % din teritoriul intravilan.

Bilanțul teritorial al verdelui urban existent în municipiul Craiova, scoate în evidență ponderea mare a spațiilor verzi din cartiere (285 ha), aproximativ 41% din suprafața totală a spațiilor verzi amenajate, urmate de parcurile municipale cu 36% (cca. 243 ha), doar 6% (cca. 38 ha) grădini publice, restul de 17% înglobând alte categorii de spații verzi. Cea mai mare parte a acestor spații se află către periferia orașului, în zona centrală existând doar câteva grădini publice de mici dimensiuni. ***

Raportat la standardele N.R.P.A. - S.U.A., bilanțul teritorial scoate în evidență o pondere asemănătoare a principalelor categorii de spații verzi amenajate, mult redusă la scară, cu un procent mai scăzut al suprafeței parcurilor municipale ce revine pentru fiecare locuitor cu cca. 7,5 m2, valori mici și foarte mici pentru spațiile verzi din cartiere și respectiv grădini publice.

Ca obiective de vegetație care intră în arhitectura peisageră a municipiului Craiova sunt următoarele: parcuri, grădini, arbori de aliniament care decorează o serie de străzi care au o anumită distincție.

 • •  Parcul Romanescu este amplasat în zona de sud a Craiovei la capătul străzii centrale a orașului - calea Unirii, în cartierul 1 Mai și este considerat printre cele mai valoroase monumente de arhitectură peisageră a țării.

 • •  Lunca Jiului cu o suprafață de 54 ha

 • •  Grădina Botanică cu o suprafață de!5,7ha

***Datele statistice au fost preluate din „Strategia de dezvoltare locala a Municipiuli Craiova"

2.2.2 Entitatea beneficiara a proiectului:

Municpiul Craiova -își propune să dezvolte un model de dezvolare durabila, bazat pe un mediu ecologic, pe valori, competențe și responsabilitate.

Valori cultivate:
 • •  onestitatea

 • •  creativitatea

 • •  implicarea personală

 • •  umanismul și solidaritatea

 • •  performanță

 • •  încredere

Misiunea proiectului
 • •  Conservarea si regenerarea spatiilor verzi actuale.

 • •  Imbunatatirea mediului de viata a cetățenilor.

 • •   Creșterea atractivitatii fata de spatiile verzi.

• Crearea unui climat de siguranța si libertate spirituala pentru vizitatori.

2.2.3 Condiții generale privind realizarea lucrărilor de construcții si montaj

La execuția lucrărilor de construcții și montaj se vor respecta următoarele normative, norme și instrucțiuni tehnice:

 • •  Legea 10/1995 - privind calitatea in construcții;

 • •  C 56/2002, Normativ pentru verificarea calității și recepția lucrărilor de construcții și instalații aferente;

Materialele și agregatele ce vor fi utilizate în realizarea lucrărilor de construcție și echipamentele, utilajele și celelalte dotări ce vor fi achiziționate vor avea caracteristicile și tolerantele prevăzute in standardele de stat sau in prescripțiile tehnice ale producătorilor și vor satisface condițiile tehnice cerute in proiect. Ele vor trebui sa fie însoțite de:

 • •   certificatul de calitate al furnizorului;

 • •  fise tehnice de detaliu;

 • •  instrucțiuni de montare, probare, întreținere și exploatare;

 • •  certificatul de garanție;

 • •  certificate de atestare a performantelor, agrementez, omologări emise de institute de specialitate din Romania, abilitate in acest scop;

Deoarece, caracteristicile geometrice și funcționale ale materialelor de construcție și ale echipamentelor, utilajelor, dotărilor care fac obiectul prezentului proiect diferă de la furnizor la furnizor va fi necesara adaptarea soluțiilor prezentate la cerințele echipamentului procurat. Execuția va fi realizata de către personal calificat și cu experiența in acest gen de lucrări, capabil sa rezolve situații diverse și neprevăzute. Montarea și punerea in funcțiune se va face cu respectarea stricta a condițiilor impuse de către producător.

Pe durata execuției lucrărilor de construcție și montaj, dar și pe perioada de exploatare, beneficiarul și executatul vor respecta cel puțin următoarele prevederi legale aferente regulilor de securitate și sănătate in munca:

 • •  Legea securității și sănătății în muncă - Legea nr. 319/2006;

 • •  Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii securității și sănătății în muncă, aprobate prin HG nr. 1425/2006, modificată și completată cu HG nr. 955/2010.

 • •  Cerințele minime de securitate și sănătate pentru șantierele temporare sau mobile - HG nr. 300/2006.

 • •  Cerințele minime pentru semnalizarea de securitate și/sau sănătate la locul de muncă - HG nr. 971/2006.

 • •  Cerințele minime de securitate și sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecție la locurile de muncă - HG nr. 1048/2006;

 • •  Cerințele minime de securitate și sănătate pentru utilizarea în muncă de către lucrători a echipamentelor de muncă HG nr. 1146/2006.

 • •  Cerințele minime de securitate și sănătate pentru locurile de muncă -HG nr. 1091/2006.

 • •  Cerințele minime de securitate și sănătate referitoare la expunerea lucrătorilor la

riscurile generate de zgomot - HG 493/2006.

 • •  Cerințele minime de securitate și sănătate referitoare la expunerea lucrătorilor la riscurile generate de vibrații - HG 1876/2005.

 • •  Cerințele minime de securitate și sănătate pentru manipularea manuală a maselor care prezintă riscuri pentru lucrători, în special de afecțiuni dorsolombare- HG 1051/2006.

 • •  Măsurile ce pot fi aplicate în perioadele cu temperaturi extreme pentru protecția persoanelor încadrate în muncă-OUG nr. 99/2000.

 • •  Supravegherea sănătății lucrătorilor - HG 355/2007

Pentru securitatea și sănătatea lucrătorilor, începând cu faza de concepție a obiectivului, de planificare a lucrărilor, precum și pe tot parcursul derulării tuturor obiectivelor de construcții, pe perioada exploatării/utilizării și a post utilizării, se vor prevedea măsuri de prevenire și protecție, specifice fiecărei etape.

Pentru perioada execuției se vor avea în vedere:

 • •  Măsuri de protecție colective:

o menținerea șantierului în ordine și într-o stare de curățenie corespunzătoare;

o asigurarea unor căi de acces libere;

o stabilirea, delimitarea, asigurarea și marcarea corespunzătoare a zonelor de lucru;

o stabilirea, delimitarea, asigurarea și marcarea corespunzătoare a zonelor periculoase;

o evacuarea deșeurilor rezultate în urma lucrărilor și depozitarea controlată a acestora, în vederea eliminării/valorificării;

o dotarea zonelor de lucru și a căilor de acces cu indicatoare, avertizoare etc. de protecție;

o asigurarea condițiilor igienico- sanitare corespunzătoare, etc.

o Desemnarea locurilor de fumat;

 • •  Măsuri de protecție individuală:

o echipamente individuale de protecție pentru: protejarea capului (ex. căști de protecție), protejarea picioarelor (ex. încălțăminte de protecție), protejarea mâinilor și pielii (ex. halate, salopete, mânuși), protejarea ochilor (ex. ochelari), protecția auzului (ex. antifoane), protecția căilor respiratorii, echipamentele împotriva căderilor de la înălțime (ex. centuri de siguranță);

o instruirea specifică a tuturor lucrătorilor, în funcție de activitățile desfășurate.

 • •  în timpul lucrărilor de execuție cat și in perioadele de exploatare și post-utilizare a lucrărilor de construcții și instalații, se prevăd următoarele măsuri generale de prevenire și protecție:

o Organizarea corespunzătoare a șantierului, respectându-se normele de securitate și sănătate în vigoare;

o Depozitarea în mod ordonat a materialelor și numai în locurile special amenajate;

o Desfășurarea activităților pe baza procedurilor/tehnologiilor de lucru;

o Asigurarea marginilor în mod corespunzător (bariere, balustrade);

o Acoperirea sau îngrădirea golurilor conform cerințelor legislației in vigoare

o Utilizarea pentru transportarea și manipularea elementelor componente ale instalațiilor în timpul montajului a dispozitivelor și aparatelor de ridicat, ce corespund greutății lor, având rolul de a evita riscurile de accidentare ș i de afectare a sănătății lucrătorilor;

o Aprovizionarea numai cu strictul necesar ca materiale pentru desfășurarea in condiții optime a activității;

o Asigurarea încărcăturilor in timpul ridicării lor;

o Utilizarea numai a echipamentelor de muncă certificate și autorizate conform legislației in vigoare (ISCIR);

o Instruirea lucrătorilor conform prevederilor legale;

o Intervențiile se fac numai de către persoane autorizate și desemnate în acest scop;

o Respectarea măsurilor de prevenire și protecție conform instrucțiunilor producătorului echipamentului/produsului respectiv;

în conformitate cu prevederile HG nr. 300/2006, pentru toată perioada de realizare a proiectului, beneficiarul va numi un coordonator în materie de securitate și sănătate (cap.ll, art.5- 9). Coordonatorul în materie de securitate și sănătate va elabora planul de securitate și sănătate pe toată perioada de realizare a proiectului (cap. III, art. 13). Fiecare contractor/sub-contractor va elabora planul propriu de securitate și sănătate în muncă, care va face parte integrantă din planul general de securitate. Acest plan va conține ansamblul de măsuri de securitate și sănătate specifice lucrărilor pe care antreprenorul le execută pe șantier (măsuri de protecție colectivă și măsuri de protecție individuală) și va fi actualizat ori de câte ori este cazul.

Măsurile de securitate și sănătate în muncă nu sunt limitative și se vor completa de către beneficiar și executantul lucrărilor, pe baza experienței acumulate în domeniu, și cu alte măsuri, în funcție de specificul locului de muncă.

In domeniul situațiilor de urgenta (PSI și Protecția Civila) se va ține cont cel puțin de următorul cadru legislativ:

 • •  Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, actualizată;

 • •  Ordin nr. 163/2007 pentru aprobarea Normelor Generale de apărare împotriva incendiilor;

 • •  Normativ Tehnic P118-1/2013 - privind siguranța la foc a construcțiilor;

 • •  Legea privind protecția civilă - actualizată - Legea 481 / 2004;

 • •  Dispoziții generale privind instruirea salariaților în domeniul situațiilor de urgența, actualizat, Ordinul M.A.I. nr. 712/2005;

Pentru situațiile de urgenta (incendiu, calamități), se va întocmi un Plan de intervenție care va cuprinde, în principal: persoanele responsabile pentru aplicarea măsurilor; date de contact pentru instituțiile cu autoritate în domeniu: I.G.S.U. - Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, agenția de mediu; măsurile care se iau în caz de incendiu, accident, poluare accidentală. Planul va fi afișat in zona de activitate, la loc vizibil. Măsurile de prevenire și stingere a incendiilor pentru perioada de execuție se stabilesc de către elaboratorul documentației de organizare a șantierului și de către unitatea de execuție. în egală măsură executantul are obligația de a realiza Planul de intervenție pentru perioada de utilizare a

construcțiilor ce fac obiectul prezentului proiect.

în ceea ce privește protecția mediului se va avea în vedere cel puțin respectarea următorului cadru normativ:

 • •  OUG nr. 195/2005, privind Protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare;

 • •  OUG nr. 152/2005, privind Prevenirea și controlul integrat al poluării, cu modificările și

completările ulterioare;

 • •  HG nr. 349/2005, privind depozitarea deșeurilor;

 • •  Legea 211/2011 privind Regimul deșeurilor;

 • •  Legea 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător;

 • •  Legii nr. 132/2010, pentru colectarea selectiva a deșeurilor in instituțiile publice.

Modalitățile și fazele de control pentru asigurarea calității și recepția lucrărilor vor fi specificate in caietele de sarcini la faza PT. Se vor avea in vedere cel puțin următoarele normative:

 • •  NE 012-99 Cod de practica pentru execuția lucrărilor de beton armat;

 • •  C 56-1985 Verificarea calității și recepția lucrărilor de construcții;

 • •  C 169-1988 Normativ pentru executarea lucrărilor de terasamente și realizarea fundațiilor;

 • •  P 10-1986 Normativ privind proiectarea și execuția fundațiilor directe.

2.3.Analiza situației existente și identificarea deficiențelor

Zona studiata este situată în nordul-vestul orașului în vecinătatea parcului Craiovita și a Colegiului tehnic Constantin D. Nenițescu. Parcul Cornitoiu este delimitat de Str. George Enescu, Str. Toporasi, Strada Paraului si proprietăți aflate pe pe Str. Pașcani.

De-a lungul timpului terenul a suferit variate tipuri de alterări, atat naturale, cat si prin intervenții succesive ce au neglijat intr-o măsură mai mare sau mai mica valoarea sa de spațiu verde.

In cursul anului 2014 Primăria Municipiului Craiova a derulat lucrări de execuție pentru proiectul „ Amenajare Canal Cornitoiu -Tronson III - Preluarea izvoarelor costiere de pe strada Paraului", cu scopul asanarii zonei propuse spre studiu, darfara a trata amenajarea peisagistica a zonei. Parcul Cornitoiu este la momentul actual un spațiu viran insalubru, pe care lipsa investițiilor a permis apariția vegetației spontane cu o dezvoltare puternica, favorizata si de condițiile de teren ce se caracterizează prin declivitati accentuate, existenta unor izvoare si teren pe alocuri mlăștinos.

De asemenea, zona studiata și-a pierdut din atractivitate datorită sălbăticirii vegetației și a lipsei unui set clar de obiectiv și măsuri pentru îngrijirea vegetației si a circulațiilor publice. Totodată, lipsa unor activități caracteristice activității de loisir a condus la scăderea interesului publicului de a-și petrece timpul liber în mijlocul naturii.

Aleile in interiorul zonei sunt de pământ, realizate in timp, de tip organic, spontan. Nu exista alei amenajate. Unele zone sunt folosite ca spatii de parcare neamenajate. Mobilierul urban lipsește. Nu se găsesc in zona: bănci, coșuri de gunoi, stâlpi de iluminat etc.

Spațiul verde se bucură de o vegetație variată. O parte din arborii plantați de-a lungul timpului prezintă urme de degradare datorată vârstei. Aceștia necesită intervenție urgentă pentru toaletare sau tăiere. Arbori cu diametru mare, peste 20 cm, prezintă potențial peisagistic, dar sunt invadați de plante dăunătoare / parazitare, fapt ce duce la degradarea lor și la o imagine mai puțin plăcută. Exista plantații de aliniament care joaca un rol important in delimitarea spațiului de zonele construite, ce aduc un aport important in microclimatul zonei. Cu precădere în zona aleilor secundare există specii de arbori a căror caracteristică este aceea de înmulțire necontrolată. Aceste zone nu mai pot fi exploatate peisagistic, nu permit conviețuirea cu alte plante iar lipsa unui control, va duce la sălbăticirea zonei verzi. Exista anumite zone in care se aduna gunoi, necontrolat. Aceste zone reprezintă un focar de infecție si este necesară igienizarea zonei.

Documentar foto:


Spațiu insalubru in interiorul zonei studiate


Vegetație crescută spontan


Vegetație crescută spontan

STUDIU DE FEZABILITATE - REGENERARE URBANA IN MUNICIPIUL CRAIOVA PRIN REVITALIZAREA ZONEI CORNITOIU -

Exemplar: 1


Rev.: 0


 • 2.4. Analiza cererii de bunuri și servicii, inclusiv prognoze pe termen mediu și lung privind evoluția cererii, în scopul justificării necesității obiectivului de investiții.

Motivarea cererii:

De-a lungul timpului zona studiata a suferit variate tipuri de alterări, atat naturale, cat si prin intervenții succesive ce au neglijat intr-o măsură mai mare sau mai mica valoarea sa de spațiu verde.

In cursul anului 2014 Primăria Municipiului Craiova a derulat lucrări de execuție pentru proiectul „ Amenajare Canal Cornitoiu -Tronson III - Preluarea izvoarelor costiere de pe strada Paraului",cu scopul asanarii zonei propuse spre studiu, darfara a trata amenajarea peisagistica a zonei.

Zona studiata se dorește revitalizata prin eliminarea disfuncțiilor existente, prin introducerea de noi funcțiuni, si prin sporirea atractivității zonei.

Astfel este necesara rezolvarea problemelor regăsite la nivelul zonei studiate prin:

 • •  Realizarea si amenajarea unor cai noi de acces

 • •  Realizarea unor trasee noi de circulații pietonale in interiorul zonei studiate

 • •  Dezvoltarea vegetației într-un mod armonios si controlat.

 • •  Realizarea unui sistem de iluminat public

 • •  Implementarea unorfunctiuni/activitati noi

Nerezolvarea acestor probleme, va duce la o degradare si mai accentuata a spațiului verde dar si o creștere a infractionalitatii. De asemenea, din punct de vedere al atractivitatii, zona studiata va ramane un teren viran fara niciun fel de beneficiu pentru locuitorii municipiul Craiova.

Pentru o dezvoltare armonioasa a zonei si pentru creșterea dezirabilitatii zonei sunt necesare intervenții in cadru zonei studiate. Aceste intervenții constau in :

 • •  Creșterea atractivității și îmbunătățirea calității mediului, a amenajării spațiilor verzi si a spatiilor urbane

 • •  îmbunătățirea imaginii orașului

 • •  Dezvoltarea vegetației într-un mod armonios si controlat.

 • •  Reducerea poluării aerului si promovarea masurilor de reducere a zgomotului.

 • •  îmbunătățirea accesibilității si a infrastructurii in zona

 • •  Descurajarea infracționalității

2.5.Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investiției publice
 • •  Creșterea atractivității și îmbunătățirea calității mediului, a amenajării spațiilor verzi si a spatiilor urbane

 • •  îmbunătățirea imaginii orașului

 • •  Dezvoltarea vegetației intr-un mod armonios si controlat.

 • •  Reducerea poluării aerului si promovarea masurilor de reducere a zgomotului.

 • •  îmbunătățirea accesibilității si a infrastructurii in zona

 • •  Descurajarea infracționalității

Prin realizarea lucrărilor pentru aceast proiect se va contribui la dezvoltarea zonei, atat din punct de vedere al spațiului urban, cat si din punct de vedere al calitatii mediului. Totodată, realizarea investiei va contruibui la imbunatatierea imaginii orașului dar si la descurajarea infractionalitatii.

STUDIU DE FEZABILITATE - REGENERARE URBANA IN MUNICIPIUL CRAIOVA PRIN REVITALIZAREA ZONEI CORNITOIU -

Exemplar: 1


Rev.: 0


3. Identificarea, propunerea și prezentarea a minimum două scenarii/opțiuni tehnico-economice pentru realizarea obiectivului de investiții

Ambele scenarii propuse (scenariul 1 si scenariul 2) au in componenta doua etape distincte.

Acest lucru se datoreaza factorului economic. Astfel, s-a luat in considerare o prima etapa in care se pune accent pe amenajarea peisagistica a amplasamentului si cea de-a doua etapa in care accentul este pus pe dotarea parcului conform tematicii propuse (Dracula Park)

Astfel, s-au luat in considerare doua scenarii tehnico economice ce sunt prezentate si etapizate mai jos:

Scenariul 1 - Scenariul Recomandat (cuprinde 2 etape de derulare a acestuia)

Scenariul 2 (cuprinde 2 etape de derulare a acestuia)

Se va amenaja un acces principal situat pe Str. Toporasi. De asemenea, se vor amenaja inca 5 accese secundare dispuse astfel:

 • •  3 accese secundare Str. Paraului

 • •  1 acces secundar Str. George Enescu

 • •  1 acces secundar situat in imediata apropiere a locuințelor colective

Etapa 1

Se va amenaja un acces principal situat pe Str. Toporasi. De asemenea, se vor amenaja inca 5 accese secundare dispuse astfel:

 • •  3 accese secundare Str. Paraului

 • •  1 acces secundar Str. George Enescu

 • •  1 acces secundar situat in imediata apropiere a locuințelor colective

Etapa 1

Se vor efectua lucrări de amenjare alei pavate cu dale de tip piatra naturala, bordurată. Acestea vor fi montate pe un strat de pietris/nisp si se vor ridica fata de sol circa 5 cm.

Etapa 1

Se vor efectua lucrări de amenjare alei pavate cu dale de tip piatra naturala, bordurată. Acestea vor fi montate pe un strat de pietris/nisp si se vor ridica fata de sol circa 5 cm.

Etapa 1

Se vor amenaja circa 40 locuri de parcare. Acestea vor fi amenajate din dale inierbate.

Etapa 1

Se vor amenaja circa 40 locuri de parcare. Acestea vor fi amenajate din dale inierbate.

Etapa 1

Se va realiza o imprejmuire perimetrala a parcului. Aceasta va fi realizata din plasa bordurată dublata de gard viu.

Etapa 1

Se va realiza o imprejmuire perimetrala a parcului. Aceasta va fi realizata din stâlpi de beton armat si fier forjat

Etapa 1

Se vor efectua lucrări de amenajare a terenului (nivelare, taluzare, pante de scurgere ape meteorice) si curatare a tereneului (indepartare vegetație spontana si resturi menajare).

Etapa 1

Se vor efectua lucrări de amenajare a terenului (nivelare, taluzare, pante de scurgere ape meteorice) si curatare a tereneului (indepartare vegetație spontana si resturi menajare).

Etapa 1

Se vor realiza lucrări de instalații:

 • •   Instalații canalizare

 • •  Instalații de apa

 • •  Realizare gospodărie de apa

 • •  Instalație electrica iluminat Instalație electrica echipamente instalate

Se vor realiza lucrări de instalații:

 • •   Instalații canalizare

 • •  Instalații de apa

 • •  Realizare gospodărie de apa

 • •  Instalație electrica iluminat public cu stâlpi de iluminat prevazuti cu panouri

 • •  Instalație curenti slabi

 • •  Implementare rețea wi-fi

Etapa 1

fotovoltaice

 • •  Instalație electrica echipamente instalate

 • •  Instalație curenti slabi

 • •  Implementare rețea wi-fi

Etapa 1

Dotarea parcului cu toalete publice Instalare 2 cișmele apa potabila

Dotarea parcului cu toalete publice Instalare 2 cișmele apa potabila

Etapa 1

Etapa 1

Dotarea parcului cu mobilier urban - banei, coșuri pentru gunoi, pergole, fantana arteziana, echipamente de fitness, elemente de joaca pentru copii si scena de teatru.

Dotarea parcului cu mobilier urban - banei, coșuri pentru gunoi, pergole, fantana arteziana, echipamente de fitness, elemente de joaca pentru copii si scena de teatru.

Etapa 1

Etapa 1

Defrișarea vegetației mici si medii, crescute spontan.

Se propune taierea arborilor si arbuștilor cu circumeferinta trunchiului mai mica de lOcm, acolo unde situația o impune. Defrișarea vegetației se va afectua sub atenta indrumarea a unui horticulor specialist.

Etapa 1

Defrișarea vegetației mici si medii, crescute spontan.

Se propune taierea arborilor si arbuștilor cu circumeferinta trunchiului mai mica de lOcm, acolo unde situația o impune. Defrișarea vegetației se va afectua sub atenta indrumarea a unui horticulor specialist.

Etapa 1

Plantarea unor specii noi de arbori decorativi, abusti decorativi, plante ornamentale, plante cu flori, garduri vii si plante cataratoare.

Etapa 1

Plantarea unor specii noi de arbori decorativi, abusti decorativi, plante ornamentale, plante cu flori, garduri vii si plante cataratoare.

Etapa 1

Se va planta trifoi pe zonele verzi

Etapa 1

Se va planta gazon pe zonele verzi, impreuna cu sistem de automatizat de udare pe intreaga suprafața a parcului.

Etapa 1

Implementarea unui sistem mixt de udare, alcătuit din aspersoare în cazul vegetației mici si medii si din hidranti, udarea

Implementarea unui sistem alcătuit din aspersoare, atat in cazul vegetației mici si medii cat si in cazul vegetației inalte.

realizandu-se manual in cazul vegetației inalte.

Etapa 1

Etapa 1

Introducerea unor noi spatii/activitati

Introducerea unor noi spatii/activitati menite

menite sa creasca atractivitatea parcului:

sa creasca atractivitatea parcului:

- Castelul lui Vlad Țepeș

- Castelul lui Vlad Țepeș

- Casa bântuită

- Casa bântuită

- Satul piticilor

- Satul piticilor

- Casa piticilor

- Casa piticilor

- Casa vrăjitoarelor

- Casa vrăjitoarelor

- Amenajare labirint tematic

- Amenajare labirint tematic

(vampiri, vârcolaci)

(vampiri, vârcolaci)

- Carusele

- Carusele

- Roata panoramica

- Roata panoramica

Etapa 2

Etapa 2

Dotarea parcului cu elemente decorative

Dotarea parcului cu elemente decorative

tematice (statui de circa 3 m înălțime)

tematice (statui de circa 3 m înălțime)

Etapa 2

Etapa 2

 • 3.1.Particularități ale amplasamentului:

 • a) descrierea amplasamentului (localizare - intravilan/extravilan, suprafața terenului, dimensiuni în plan, regim juridic - natura proprietății sau titlul de proprietate, servituți, drept de preempțiune, zonă de utilitate publică, informații/obligații/constrângeri extrase din documentațiile de urbanism, după caz);

Amplasamentul studiat cu o suprafața de 35.777 mp se afla in intravilanul Municipiului Craiova, domeniul public al Municipiului Craiova

Zona studiata este delimitată de Strada Pârâului, Str. Toporași si Strada George Enescu si proprietăți aflate pe Strada Pașcani si se afla poziționată in nord-vestul orașului, in vecinătatea parcului Craiovita si a Colegiului tehnic Constantic D. Nenitescu.

Conform Planului Urbanistic General al Municipiului Craiova, aprobat cu HCL nr. 23/2000 si prelungire valabilitate cu HCL nr. 479/2015, amplasamentul este situat in zona de parcuri, recreere, turism si ape. Conform PUZ aprobat cu HCL nr 446/2011 - referitor la reglementarea construrii documentațiilor aprobate anterior, a destinației si inaltimii conform PUG aprobat, in Municipiul Craiova, zona Str. George Enescu, amplasamentul este situat in zona spatii verzi

Zona inconjuratoare nu adăpostește clădiri cu valoare istorica sau situri arheologice.

b) relațiile cu zone învecinate, accese existente și/sau căi de acces posibile;

Parcul este situat in partea de nord-vest a orașului.

Accesul principal se realizează pe Strada Toporasi. Din punct de vedere al acceselor secundare zona studiata este deservita de Str. Paraului si Str. George Enescu.

In cazul ambelor scenarii studiate, accesul principal se va păstră pe Str. Toporasi, urmadu-se a amenja inca 5 accese secundare dispuse astfel:

o 3 accese secundare Str. Paraului o 1 acces secundar Str. George Enescu o 1 acces secundar situat in imediata apropiere a locuințelor colective

c) orientări propuse față de punctele cardinale și față de punctele de interes naturale sau construite;

Amplasamentul la care face referire prezenta documentație se afla in limitele administrativ-teritoriale ale Municipiului Craiova, Județul Dolj si este delimitat la nord, nord vest de proprietăți particulare, la vest de Strada Paraului, la est si nord est de proprietăți particulare, domeniu public (colegiu tehnic Costin D. Nenitescu) si Str. George Enescu iar in partea de sud fiind dedelimitat de Str. Toporasi. Datorita poziționării actuale a spațiului supus analizei, s-au luat in calcul diferite amplasării si compoziții. Astfel s-a ajuns la concluzia păstrării principalei cai de acces in dreptul Străzii Toporași, urmându-se a se mai crea si alte accese secundare pentru deservirea zonei studiate. Acest lucru facilitatea accesul in parcul nou creat, realizându-se totodată si un traseu tematic.

d) surse de poluare existente în zonă;

Nu este cazul.

e) date climatice și particularități de relief;

Craiova se afla pe malul stâng al Jiului la ieșirea acestuia din Podișul Getic, mai exact la 44° 2'latitudine nordica si 23° 5' longitudine estica, la o altitudine cuprinsa între 75 si 116m.

Relieful orașului Craiova se identifica cu relieful județului Dolj, respectiv de câmpie. In partea nordica se afla cateva coline, în timp ce partea sudica este dominata de lunca Dunării.Craiova se gaseste in Câmpia Româna mai precis, in Câmpia Olteniei ce se întinde între Dunăre,Olt si podișul Getic si este străbătută pe mijloc de Valea Jiului. Imaginea generala este aceea a unei suprafețe tabulare ce coboara incet de la nord spre sud. Ca urmare a felului in care rețeaua de vai fragmentează suprafața câmpiei, altitudinile coboara ușor nunumai spre sud, dar si spre est. Datorita asezarii pe Glob latitudini medii, Romania prezintă un climat temperat cu diferite nuanțe, in funcție de influenta climatica din anumite regiuni. Oltenia fiind situata in partea de sud-vest a tarii, se afla sub influenta centrilor barici de acțiune din Marea Mediterana, iar iarna se resimte si influenta Anticilonului Est-European. Poziția si caracterul depresionar al terenului pe care se afla, în apropiere de curbura lantuluimuntos carpato-balcanic, precum si influenta climatica submediteraneeana, determina, în ansamblu, o clima mai calda decât în partea centrala si nordica a tarii, cu o medie anuala de 10,8° C. Influenta climatica submediteraneeana existenta in zona Olteniei si implicit in Craiova, se datoreaza existentei Ciclonilor mediteraneeni. Au o frecventa mare iarna, aparand mai rar si in a doua parte a verii si la inceputul toamnei, provocând schimbări importante in aspectul vremii si precipitații bogate.Craiova este situata intr-o zona cu clima temperat-continentala ce atinge media anuala de 10-ll°C. In ceea ce privește media termica lunara, se observa o creștere din februarie pana in iulie, urmata de o descreștere din august pana in ianuarie, fara ca diferentele dintre mediile lunare sa fie egale pe toata durata anului. Exista de asemenea, variații termice foarte pronunțate de la an la an, atat in privința valorilor medii lunare, cat si a valorilor absolute. Media lunii ianuarie a fost, de pilda, in 1984 de 3,8° si in 1942 de 11,2 ° (fata de media multianuala de -2,5°) iar cea a lunii iulie 25,8° in 1946 si 19,4 ° in 1913(fata de media multianuala de 22,7°). Temperatura minima absoluta înregistrata in diferiți ani a oscilat intre -10,5° (la 23 ian. 1970) si -30,5° (la 25 ian. 1942), iar temperatura maxima absoluta intre 33°(la lOaug. 1915) si 41,5° (la 5 iul. 1916). Numărul mediu al zilelor cu temperaturi maxime mai mari de 25° este in jur de 115, înregistrate de regula intre 15 mai si 15 septembrie, iar al celor cu temperaturi maxime mai mari de 30°, de circa 40. Anual, circa 135 de zile sunt cu cer senin, mai ales in perioda aprilie-octombrie. La Craiova se înregistrează cantitati medii pe precipitații relativ mici (523mm) dar cu variabilitate însemnata de la un an la altul (269,4 mm in 1907 fata de 784,6 in 1901). Climatul de vara din regiunea de câmpie din SV tarii, aflat sub influenta submediteraneeana, se caracterizează prin temperaturi ridicate cuprinse 20 si 25°C, precipitații destul de scăzute, mai ales in luna august. In lunile iunie-august predomina masele de aer continentale, uscate cu vânturi cu viteza de2m/s.

f) existența unor:
fl. rețele edilitare în amplasament care ar necesita relocare/protejare, în măsura în care pot fi identificate;

In cursul anului 2014 Primăria Municipiului Craiova a derulat lucrări de execuție pentru proiectul „ Amenajare Canal Cornitoiu -Tronson III - Preluarea izvoarelor costiere de pe strada Paraului", cu scopul asanarii zonei propuse spre studiu, dar fara a trata amenajarea peisagistica a zonei.

In cazul ambelor scenarii propuse, nu se va interveni si se va proteja rețeaua de canalizare si preluare a apelor meteorice ce se regăsește in interiorul zonei studiate

f2. posibile interferențe cu monumente istorice/de arhitectură sau situri arheologice pe amplasament sau în zona imediat învecinată; existența condiționărilor specifice în cazul existenței unor zone protejate sau de protecție;

Nu este cazul.

Zona nu adăpostește clădiri cu valoare istorica sau situri arheologice.

f3. terenuri care aparțin unor instituții care fac parte din sistemul de apărare, ordine publică și siguranță națională;

Nu este cazul.

g) caracteristici geofizice ale terenului din amplasament - extras din studiul geotehnic elaborat conform normativelor în vigoare, cuprinzând:
(i) date privind zonarea seismică;

In cazul ambelor scenarii analizate, amplasamentul este caracterizat prin:

 • •  Din punct de vedere al intensității seismice, amplasamentul investigat se caracterizată prin mișcări seismice cu intensitate redusă, cu valoarea de vârf a accelerației ag = 0,20 și perioada de colț Tc = 1,0 s.

 • •  Coeficientul de amplificare se va calcula funcție de perioadele oscila-țiilor proprii -Tr-ale construcției și perioada de colț-Tc.

(ii) date preliminare asupra naturii terenului de fundare, inclusiv presiunea convențională și nivelul maxim al apelor freatice;

Terenurile existente pe amplasamentul cercetat, conform STAS 3300/2-85 și Normativ privind documentațiile geotehnice pentru construcții, indicativ NP 074-2014, se încadrează astfel:

 • - pământuri fine cu plasticitate medie (10%<lp<20 %): nisipuri argiloase, prafuri nisipoase-argiloase, având e < 1,0 și 0,50<lc < 0,75, în condițiile unei stratificata practic uniforme și orizontale.

 • •  Pentru stratul (2) de nisip argilos cafeniu-gălbui (0,40 -1,30/1,60 m), pentru care se indică următoarea valoare a presiunii convenționale de bazăfpconv = 225 kPa - terenuri medii de fundare.

 • - pământuri fine cu plasticitate medie (10%<lp<20 %): nisipuri argiloase, prafuri nisipoase-argiloase, având e < 1,0 si Ic >= 0,75, în condițiile unei stratificata practic uniforme si orizontale.

 • •  Pentru stratul (3) de nisip prăfos galben-cafeniu (1.30/1,60 - 2,50/ 4,00 m), pentru care se indică următoarea valoare a presiunii convenționale de bazăFpconv = 250 kPa - terenuri bune de fundare.

Caracteristicile geotehnice ale terenurilor permit estimarea portanței acestora pe baza presiunii convenționale de calcul (de bază) - pconv, conform NP 112/ 2014, Anexa D, în felul următor:

Valorile indicate pentru presiunea convențională de bază corespund pentru fundații având lățimea tălpii B = 1,00 m și adâncimea de fundare față de nivelul terenului sistematizat Df = 2,00 m.

Pentru alte lățimi ale tălpii fundației sau alte adâncimi de fundare presiunea convențională se recalculează conform NP 112/ 2014, Anexa D, cu relația:

 • •  pconv =“pconv + CB + CD kPa, în care:

 • • “pconv - valoarea de bază a presiunii convenționale pe teren (kPa);

 • •  CB - corecție de lățime (kPa);

 • •  CD - corecție de adâncime (kPa)

(iii) date geologice generale;

Dacă jumătatea sudică a județului este caracterizată de un profil longitudinal ondulat, dat de relieful de dune care se întinde pe mai mulți kilometri pe direcția NV-SE, în zona studiată terenul este în pantă ușoară, relativ uniformă.

Zona (subunitate a unității geomorfologice „Câmpia Olteniei") este caracterizată printr-un relief de acumulare (de luncă și de terasă), cu un sol tipic de câmpie (cernoziom ciocolatiu/castaniu), cu un climat temperat continental, cu influențe submediteraneene, având o configurație relativ plană, cu treceri mai pronunțate între terasele etajate la peste 50 m altitudine.

Zona studiată se încadrează în marea depresiune structurală care s-a format în mezozoicul superior, Depresiunea Getică. Pe fundul mării care a acoperit cândva această depresiune s-au depus, într-o etapă ulterioară, materiale rezultate prin eroziune (calcare, gresii, marne, argile, nisipuri, pietrișuri).

STUDIU DE FEZABILITATE - REGENERARE URBANA IN MUNICIPIUL CRAIOVA PRIN REVITALIZAREA ZONEI CORNITOIU -Din punct de vedere geologic pe teritoriul municipiului Craiova versanții și terasa s-au format în Levantin, preponderent formate din pietrișuri, nisipuri, argile și marne. Lunca Jiului s-a format în Holocenul Superior și este reprezentată de depozite aluvionale.

Din punct de vedere litologic, pe terase se găsesc depozite de textură lutoasă, argiloasă, luto-nisipoasă și lutoargiloasă. în Lunca Jiului s-au depus aluviuni, cu diferite texturi: ușoare, mijlocii, grele. Aluviunile ușoare, nisipoase, nisipo-lutoase se găsesc în lunca inundabilă a Jiului și, în mică măsură, în cea neinundabilă. Aluviunile cu textura mijlocie se găsesc în cea mai mare parte a luncii, cele grele apar în zonele joase, din vechile meandre ale Jiului.

Municipiul Craiova este amplasat în zona centrală a Olteniei, de-a lungul râului Jiu, unul din principalele râuri din România.

Teritoriul pe care se desfășoară cartierele municipiului Craiova este un produs exclusiv al activității morfogenetice fluviale. Municipiul Craiova se desfășoară într-un ecart altitudinal de aproape 70 -75 m (70 -75 m altitudinea la nivelul luncii și 140-150 m, la nivelul terasei a-V-a). Dealurile piemontane: Bucovăț, 165 m; Cârligei, 160 m; Drumul Mare,158,5 5 m, ale Piemontului Bălăciței, delimitează culoarul Jiului la vest, iar unitățile deluroase ale Piemontului Oltețului:Viilor, 209,5 m; Mlecănești, 203,5 m și Cârcea, 191,5 m, conturează limita estică a culoarului.

Lunca prezintă o desfășurare asimetrică, cu lățimi ce depășesc uneori 3 km, iar altitudinea absolută coboară de la 78-79 m, la confluența Jiului cu Amaradia, la 70 m, în dreptul localității Balta Verde. Prezintă o morfologie relativ monotonă, excepții prezentând sectoarele cu vechi brațe anastomozate sau arii înmlăștinite și grinduri fluviale, unde altitudinea relativă crește cu 2-3 m, datorită agestrelor afluenților, ori prezenței dunelor de nisip. Nivelul piezometric se găsește la adâncimea de 2-4 m, dar în ariile mai joase ale luncii apar apele suprafreatice sau epidermice care formează chiar luciu de apă și zone umede, cu tendințe de înmlăștinire.

Poluarea masivelor de pământ - ca parte a mediului și implicit a terenurilor de fundare - se produce în timp și cu efecte în timp. Astfel contaminarea pământurilor poate fi:

 • •  permanentă - difuză (împrăștierea îngrășămintelor pe câmp);

 • •  permanentă - locală (deversare într-un puț, depozitare necontrolată de deșeuri);

 • •  sezonieră (desînierbarea căilor ferate, deszăpezirea drumurilor folosind diferite substanțe, ex. 201 de sare pe kilometru);

 • •  accidentală (răsturnarea unei cisterne, ruperea unei conducte, corodarea unui rezervor îngropat).

Din punct de vedere al zonei din masivul de pământ influențată de agenții poluanți contaminarea poate fi:

 • •  de suprafață, afectând mai ales solurile (pământuri destinate în special activităților agricole);

 • •  de adâncime, extinderea în acest caz depinzând de configurația litologică (grosimi, de natura și succesiunea lor).

Acțiunea acestor poluări asupra mediului înconjurător în general se transmite, în particular, chiar prin intermediul pământului contaminat asupra:

 • •  apelor superficiale (antrenare prin precipitații);

 • •  apelor subterane (dizolvare și infiltrare);

 • •  vegetației (fitotoxicitate și fenomene de bio-acumulare);

 • •  construcțiilor (coroziunea structurilor îngropate).

Poluarea poate fi la originea mirosurilor neplăcute, intoxicațiilor, incendiilor sau chiar exploziilor, din cauza instabilității sau reactivităților poluanților (formarea de amestecuri explozibile cu aerul, de exemplu, în cazul hidrocarburilor ușoare) în urma eliminării directe sau întârziate (degradarea unui ambalaj sau simpla deplasare a pânzei freatice).

în conformitate cu STAS 6054-77 "Teren de fundare. Adâncimi maxime de îngheț. Zonarea teritoriului României" zona studiată are adâncimea de îngheț de 70-80cm.

Din punct de vedere al intensității seismice, amplasamen-tul investigat se situează în macrozona seismică de calcul "8", caracterizată prin mișcări seismice cu intensitate redusă, cu valoarea de vârf a accelerației ag = 0,20 și perioada de colț Tc = 1,0 s.

Coeficientul de amplificare se va calcula funcție de perioadele oscilațiilor proprii - Tr - ale construcției și perioada de colț-Tc.

Temperatura medie anuală la Stația meteorologică Craiova este de 10,8 oC, de-a lungul anilor, valorile, variind între 9,1 oC, în 1933 și 12,5 oC,în anul 2000.

Mersul anual este unul normal pentru zona temperat-continentală, cu media lunară cea mai ridicată în iulie (22,5 oC) și cea mai coborâtă în ianuarie (-2,4 oC), rezultând astfel o amplitudine medie anuală de 24,9 oC. Se remarcă faptul că valori negative ale mediilor lunare, apar numai în ianuarie și februarie.

Cele mai mari temperaturi medii lunare au valori pozitive în tot cursul anului, acestea fiind cuprinse între 3,7 oC (ianuarie) și 25,8 oC (iulie). Cele mai mici valori medii lunare sunt negative, în intervalul noiembrie-martie (-11,2 oC, în ianuarie) și pozitive în restul anului, însă nedepășind pragul de 20 oC (19,4 oC în iulie).

Maximele și minimele absolute lunare sunt mult diferite față de valorile medii. Astfel, temperaturile maxime absolute lunare variază între 19,5o C, în luna decembrie și 41,5 oC, în luna iulie. Temperaturile minime absolute lunare, au valori pozitive numai în lunile de vară (iunie-august), fără a depăși însă 7,5 oC. în intervalul decembrie-martie, minimele absolute scad sub -25,0 oC, cea mai mică valoare fiind caracteristică lunii ianuarie (-35,5 oC).

Zilele de vară sunt cele cu temperatura maximă diurnă > 25 oC, zilele tropicale au temperatura maximă diurnă > 30 oC, iar nopțile tropicale sunt cele în care temperatura minimă diurnă este > 20 oC. Procentual, din numărul total al zilelor anului, zilele de vară reprezintă 28,7 % (104,8 zile), zilele tropicale 9,5 % (34,7 zile), iar nopțile tropicale 1,3 % (4,9 zile).

Conform hărții cu repartiția după indicele de umiditate (Im) Thomthwaite, arealul se încadrează la "tip I climatic" cu un Im -20...0.

Conform STAS 1709/1-90 zona prezintă un indice de îngheț Imed3/3O=438, (în oCx zile) și un indice maxim de îngheț lmax30 =541 (in oCx zile).

Conform SR 174-1: 2009 amplasamentul se încadrează la "zonă caldă"

 • (iv) date geotehnice obținute din: planuri cu amplasamentul forajelor, fișe complexe cu rezultatele determinărilor de laborator, analiza apei subterane, raportul geotehnic cu recomandările pentru fundare și consolidări, hărți de zonare geotehnică, arhive accesibile, după caz;

Rezultatele obținute în urma analizelor de laborator sunt prezentate în fișele sintetice de foraj și în rapoartele de încercare anexate la finalul documentației geotehnice.

Litologiile interceptate în sondajele geotehnice executate se prezintă astfel:

Foraj FI

număr strat

adâncime strat (față de CTN)

descriere litologică

1

0,00 - 0,40 m

Sol vegetal

2

0,40 -1,60 m

Nisip argilos cafeniu-gălbui

3

1,60 — 2,50 m

Nisip prăfos galben-cafeniu

Foraj F2

număr strat

adâncime strat (față de CTN)

descriere litologică

1

0,00 - 0,40 m

Sol vegetal

2

0,40 -1,30 m

Nisip argilos cafeniu-gălbui

3

1,30 - 4,00 m

Nisip prăfos galben-cafeniu

Foraj F3

număr strat

adâncime strat (față de CTN)

descriere litologică

1

0,00 - 0,40 m

Sol vegetal

2

0,40 -1,30 m

Nisip argilos cafeniu-gălbui

3

1,30 - 2,50 m

Nisip prăfos galben-cafeniu

Categoria geotehnică, definitivată, conform normativului NP 074-2014 se stabilește în funcție de punctajul specific pentru: terenul de fundare, importanța construcției, vecinătățile amplasamentului, apa subterană și zona seismică.

Factori avuți în vedere

Descriere

Punctaj

Condiții de teren

Teren bun/mediu

2/3

Apă subterană

Fără epuizmente

1

Clasificarea construcției după categoria de importanță

Normală

3

Vecinătăți

Fără riscuri

1

Zona seismică

"8", cu ag = 0,20

2

Categoria geotehnică: 1/2

Risc geotehnic redus/moderat

Punctaj 9/10

Analizând rezultatele încercărilor de laborator s-au stabilit următoarele valori ale parametrilor geotehnici:

- pentru stratul (2) de nisip argilos cafeniu-gălbui (0,40-1,30/1,60 m)

Nr.

Denumire analiză

Valoare determinată

Clasificarea și identificarea pământurilor

1.

Umiditate naturală W (%)

19.12

2.

Greutate volumică aparentă y (kN/m3)

18.40

3.

Greutate specifică absolută ys (kN/m3)

25.99

4.

Granulozitate %

 • - argilă d<0.002 mm

 • - praf 0.002<d<0.0063 mm

 • - nisip 0.0063<d<2 mm

 • - pietriș 2<d<63 mm

 • - grad de neuniformitate Un=d6o/dio

9.53

24.75

65.72

-

5.

Plasticitate

 • - indice de plasticitate lp

 • - indice de consistență lc

 • - limita inferioară de plasticitate Wp%

 • - limita superioară de plasticitate Wl %

 • - indicele de lichiditate lL

14.34

plasticitate mijlocie

0.74

plastic consistent

15.32

29.69

0.26

6.

Umflare liberă Ul%

85

puțin activ

7.

Conținut de humus (%)

-

8.

Greutatea volumică uscată ya (kN/m3)

15.45

9.

Porozitate n (%)

42

10.

Indicele porilor e

0.72

11.

Grad de umiditate Sr (%)

0.69

umed

12.

Unghiul de frecare <4> (grade)

22*

13.

Coeziunea c (kPa)

-

tabelul nr.9 - indici geotehnici - stratul (2)

- pentru stratul (3) de nisip prăfos galben-cafeniu (1.30/ 1,60-2,50/ 4,00 m)

Nr.

Denumire analiză

Valoare determinată

Clasificarea și identificarea pământurilor

1.

Umiditate naturală W (%)

7.48

2.

Greutate volumică aparentă y (kN/m3)

19.77

3.

Greutate specifică absolută ys (kN/m3)

25.99

4.

Granulozitate %

 • - argilă d<0.002 mm

 • - praf 0.002<d<0.0063 mm

 • - nisip 0.0063<d<2 mm

 • - pietriș 2<d<63 mm

 • - grad de neuniformitate Un=d6o/dio

3.56

30.68

65.76

-

5.

Plasticitate

 • - indice de plasticitate lp

 • - indice de consistență lc

 • - limita inferioară de plasticitate Wp%

 • - limita superioară de plasticitate Wl %

 • - indicele de lichiditate k

14.83

plasticitate mijlocie

1.43

tare

13.85

28.68

-

6.

Umflare liberă Ul%

80

puțin activ

7.

Conținut de humus (%)

-

8.

Greutatea volumică uscată ya (kN/m3)

18.40

9.

Porozitate n (%)

30

10.

Indicele porilor e

0.44

11.

Grad de umiditate Sr (%)

0.44

umed

12.

Unghiul de frecare <4> (grade)

31*

13.

Coeziunea c (kPa)

-

în vederea determinării succesiunii litologice s-au efectuat:

- 3 foraje geotehnice până la adâncimea de - 4,00m;

-încercări de laborator.

Studiul geotehnic oferă elementele necesare proiectării și executării construcției pe amplasamentul ales.

Morfologia terenului nu poate creea condiții de declanșare a unor procese de modelare a suprafeței care să pericliteze siguranța în exploatare a construcției.

Apa subterană a fost interceptată - în forajul geotehnic F2 - la adâncimea de -3,60m.; în condițiile în care săpătura generală nu va ajunge la aceste adâncimi nu sunt necesare lucrări de epuisment la executarea săpăturilor.

Din punct de vedere al intensității seismice, amplasamentul investigat se situează în macrozona seismică de calcul "8", caracterizată prin mișcări seismice cu intensitate redusă, cu valoarea de vârf a accelerației ag = 0,20 și perioada de colț Te = 1,0 s. Coeficientul de amplificare se va calcula funcție de perioadele oscilațiilor proprii-Tr-ale construcției și perioada de colț-Tc.

Construcția se poate realiza în condiții de stabilitate asigurată și cu posibilități de exploatare normală, pentru care se impune respectarea următoarelor recomandări:

 • •  se va respecta condiția p ef < p conv;

 • •  adâncimea minimă de fundare (Df min. = 1,00 m) este impusă de adâncimea maximă de îngheț, care în zonă este de 0,70 - 0,80 m, conform STAS 6054 - 77;

 • •  riscul declanșării unor procese geodinamice este direct legat de factorul antropic - acesta poate genera zone instabile în cazul în care lucrările de excavații și săpături nu sunt adaptate la condițiile de teren (umpluturi necompactate corespunzător, taluze dimensionate incorect, gospodărirea incorectă a apelor de la suprafață etc);

 • •  se recomandă realizarea de excavații verticale sprijinite;

 • •  construcția se recomandă a se executa în perioade în care nu sunt de așteptat variații mari ale umidității pământului (sezoanele de primăvară și toamnă);

 • •  săpătura pentru fundație va fi cu 40-50cm mai largă decât conturul fundației (spre exterior); această zonă va fi umplută ulterior cu pământ stabilizat;

 • •  ultimii 20-30cm în adâncime ai săpăturii se fac imediat înaintea turnării betonului;

 • •  pământul rezultat din săpătură se va depozita la o distanță cel puțin egală cu adâncimea săpăturii;

 • •  nu se va permite stagnarea apelor pe amplasament și în săpăturile de fundare; fundațiile vor fi hidroizolate corespunzător;

 • •  fundațiile anexelor legate clădirii proiectate vor avea aceeași adâncime de fundare; astfel se vor evita degradarea acestora datorită tasărilorsau umflărilor diferite de la un punct la altul;

 • •  se va asigura amenajarea terenului în jurul clădirii pentru a se împiedica infiltrarea apelor meteorice la talpa fundațiilor, cu consecințe nefavorabile asupra caracteristicilor de rezistență ale terenului de fundare;

 • •  pentru conductele de apă ce ies sau intră în clădire se vor prevedea racorduri elastice și etanșe;

 • •  evacuarea apelor de pe acoperiș va fi făcută prin burlane la rigole impermeabile cu debușee asigurate - de preferat direct în rețeaua de canalizare;

 • •  se recomandă execuția de drenuri de colectare și eliminare a apei din teren;

 • •  se recomandă evitarea plantării sau menținerea de arbori, arbuști sau plante perene la mai puțin de 5m de clădire;

 • •  zonele nebetonate vor fi înierbate;

 • •  se va monitoriza periodic construcția în ceea ce privește tasările sau deplasările și se vor compara cu cele prevăzute în proiect;

 • •  orice modificări de cote față de proiect se vor consemna în registrul de procese verbale de lucrări ascunse care va fi semnat de constructor, beneficiar și geotehnician;

 • •  se va asigura că apa subterană nu este agresivă la betoane;

 • •  cu ocazia lucrărilor de săpături pentru fundații și anume imediat înainte de turnarea betonului în fundații se va chema proiectantul geotehnician pe șantier pentru verificarea cotei de fundare, natura terenului și avizarea turnării betonului în fundații. Se interzice în mod categoric turnarea betonului în fundații fără avizul proiectantului geotehnician. Prezenta notă se va trece pe planul de fundații și se va respecta în mod obligatoriu.

(v) încadrarea în zone de risc (cutremur, alunecări de teren, inundații) în conformitate cu reglementările tehnice în vigoare;

In cazul ambelor scenari analizate, amplasamentul este caracterizat prin:

• Din punct de vedere al intensității seismice, amplasamentul investigat se situează în macrozona seismică de calcul "8", caracterizată prin mișcări seismice cu intensitate redusă, cu valoarea de vârf a accelerației ag = 0,20 și perioada de colț Te = 1,0 s. Coeficientul de amplificare se va calcula funcție de perioadele oscilațiilor proprii -Tr-ale construcției și perioada de colț-Tc.

(vi) caracteristici din punct de vedere hidrologic stabilite în baza studiilor existente, a documentărilor, cu indicarea surselor de informare enunțate bibliografic.

Din rețeaua de ape curgătoare care drenează teritoriul județului Dolj ies în evidență în primul rând fluviul Dunărea, colectorul principal, și râul Jiu, axul hidrografic cu orientare nord-sud al județului. Rețeaua hidrografică este completată de afluenții acestor două mari artere și de cursurile superioare ale Geamărtăluiului, afluent al Oltețului și Tesluiului, afluent al Oltului.

O situație deosebită o reprezintă Balasan sau Răsăceaua (S= 656 km2. L=42 km), situat în sud-vestul județului, care debușează în Balta Călugăreni prin Balta Strâmba. în prezent, el este transformat într-o serie de bălți succesive, pierzându-și caracterul de râu propriu-zis.

Densitatea rețelei hidrografice variază intre 0.3 —0.4 km/km2 pe o zonă restrânsă în nordvestul județului și 0.0—0.1 km/km2 în zona joasă din sud. Debitele medii multianuale specifice au valori reduse și variază în limite strânse: între 3.0 l/s km2 în dealurile piemontane și 0.5 l/s km2 în câmpie, în schimb, scurgerea medie multianual specifică de aluviuni în suspensie arată valori de cca 5 -10 t/ha an în nord și mai puțin de 0.5 t/ha an în câmpie. Aluviunile târâte sunt neimportante comparativ cu cele în suspensie.

Cel mai important curs de apă pentru Zona Metropolitană Craiova este râul Jiu.

Jiul unul dintre sistemele fluviale mari ale țării, intră în județ imediat în aval de confluența cu râul Motru și se varsă în Dunăre în apropierea Ostrovului Kozlodui (S=10 070 km2, L= 331 km). Pe ultimul său tronson este paralel urmărit de Jieț, mic curs parazitar, o veche albie părăsită a Jiului, în bună parte colmatată de apele de inundații. Pe teritoriul județului primește afluenți Argetoaia sau Salcia (S=255 km2 , L = 46 km) și Raznic sau Obedeanca (S=506 km2 , L=42 km), pe dreapta, și Amaradia (S=870 km2, L=99 km) pe stingă, acesta din urmă numai cu bazinul său inferior, la intrarea în județ având o suprafață de bazin de 571 km2 și o lungime de 67 km.

Debitul mediu multianual al Jiului variază între 86 m3 /s la intrare și 94.0 m 3 /s la vărsare, creșterea datorindu-se in principal Raznicului (debitul mediu multianual este de 1.30 m3 /s) și Amaradiei (debitul mediu multianual este de 3.20 m3 /s).

Debitul maxim cu probabilitatea de depășire de 1% (o dată la 100 ani) variază nesensibil, 2 240 m3 /s în secțiunea aval Motru și 2 350 m3 /s în secțiunea de vărsare. Aceeași slabă variație o prezintă și debitele medii zilnice minime cu probabilitatea de depășire de 80%, calculate considerând întregul an (anuale) sau numai perioada iunie - august, valorile fiind 10.5 m3 /s și respectiv 11.4 m3 /s.

Debitul mediu multianual de aluviuni în suspensie este de 165 kg/s. Formațiuni de îngheț (gheață la mal, curgeri de sloiuri, pod de gheață) apar în cca. 80— 90% din ierni și au o durată medie de 40 -50 zile, cea mai lungă durată depășind dublul mediei, iar cea mai scurtă fiind zero în iernile în care nu apar astfel de fenomene. Podul de gheață apare mai rar, în cca. 60% din ierni, și durează în medie 23 -30 zile, cea mai lungă durată înregistrată fiind de cca 67 zile la s.h. Podari, iar cea mai scurtă de 5 zile la aceeași stație.

Desnățuiul, râu tipic de câmpie, își are izvoarele în Piemontul Bălăciței de la o altitudine de 260 m și se varsă în Lacul Bistreț, totalizând o suprafață a bazinului de recepție de 1 764 km2 și o lungime de 95 km. Panta generală a râului de la Izvor la vărsare este de 2.2%o. Afluenții săi principali sunt Terpezița sau Știubei (S=185 km2, L = 40 km) pe stânga, Baboia sau Eruga (S = 630 km2, L = 75 km), pe dreapta, acesta din urmă cu un curs temporar într-o vale slab schițată și cu numeroase bălți. Debilul mediu multianual al râului este de 2.75 m3 /s. Pe anotimpuri, volumul maxim se înregistrează de obicei primăvara (martie - mai) iar cel minim la sfârșitul verii și începutul toamnei (august - octombrie) când se scurg în medie 57% și respectiv 6.2% din volumul anual. Debitul mediu lunar maxim se întâlnește obișnuit în martie și reprezintă în medie cca 27% din cel anual, iar cel minim în septembrie, reprezentând 1,8% din acesta. Debitul maxim cu probabilitatea de depășire de 1% este la s.h Lipovu, de 295 m3 /s, iar cel minim cu probabilitatea de 80% de 0.04 m3 /s. Debilul mediu multianual de aluviuni în suspensie este de 0.87 kg/s. Fenomene de îngheț (curgeri de sloiuri, gheată la mal, pod de gheață) apar în peste 90% din ierni și au o durată medie de 33 zile. Podul de gheață apare mai rar (40% din ierni) și are o durată medie de 34 zile. Regimul hidrologic al Desnățuiului este tipic și pentru celelalte râuri de șes din cuprinsul județului atât în ceea ce privește scurgerea de apă și de aluviuni, cât și formarea fenomenelor de îngheț. Dintre acestea, cele mai mari debite medii multianuale le au râurile Teslui, de cca 1.0 m3 /s la ieșirea din județ (S=345 km2, L=55 km), Raznicul 1.30 m3 /s și Argetoaia 1.10 -1.20 m3 /s.

Principalul curs de apă ce străbate teritoriul Zonei Metropolitane Craiova este Jiul. Singura localitate pe care o străbate de la nord la sud este comuna Ișalnița, dar delimitează teritoriul administrativ al Municipiului Craiova și al localităților: Breasta, Bucovăț, Malu Mare, Țuglui, Teasc și Calopăr.

STUDIU DE FEZABILITATE - REGENERARE URBANA IN MUNICIPIUL CRAIOVA PRIN REVITALIZAREA ZONEI CORNITOIU -Teritoriul Zonei Metropolitane este traversat și de râurile Amaradia, ce se varsă în Jiu și râul Desnățui, afluent al Dunării.

Lacuri. Pe teritoriul Zonei Metropolitane Craiova se găsește lacul de acumulare Ișalnița, lacul Fântânele din comuna Vârvoru de Jos, lacul Hanul Doctorului și Lacul Tanchiștilor din Municipiul Craiova.

în bazinul hidrografic al Jiului se găsește lacul natural - Lacul Mic (Victoria - Geormane), lac de câmpie.

Pe râul Jiu este amplasat lacul de acumulare Ișalnița, creat ca urmare a construirii prizei de apă cu barare pe râul Jiu, pentru asigurarea alimentării cu apă a municipiului Craiova și a platformei industriale Ișalnița.

Tot în bazinul hidrografic al Jiului se găsesc lacurile de acumulare Fântânele, Caraula și Bistreț.

Apele subterane. în general, adâncimea pânzei acvifere scade de la nord către sud: 20 - 30 m pe platourile și dealurile piemontane, 2 20 m pe terasele Dunării din Câmpia Olteniei, 2-5 m în lunca Dunării. Variația adâncimii pânzei freatice se datorește neuniformității grosimii orizonturilor permeabile, precum și neuniformității reliefului (terase, dune, depresiuni intre dune etc.).

Apa subterană a fost interceptată - în forajul geotehnic F2 - la adâncimea de -3,60m

 • 3.2. Descrierea din punct de vedere tehnic, constructiv, funcțional-arhitectural și tehnologic:

- caracteristici tehnice și parametri specifici obiectivului de investiții;

Ambele scenarii propuse (scenariul 1 si scenariul 2) au in componenta doua etape distincte.

Acest lucru se datoreaza factorului economic. Astfel, s-a luat in considerare o prima etapa in care se pune accent pe amenajarea peisagistica a amplasamentului si cea de-a doua etapa in care accentul este pus pe dotarea parcului conform tematicii propuse (Dracula Park)

Scenariul 1.

Etapa 1

 • Se va realiza un acces principal situat pe Str. Toporasi. De asemenea, se vor mai realiza inca 5 accese secundare dispuse astfel:

 • -  3 accese secundare Str. Paraului

 • -  1 acces secundar Str. George Enescu

 • -  1 acces secundar situat in imediata apropiere a locuințelor colective

 • Se va realiza o împrejmuire perimetrala a parcului. Aceasta va fi realizata din plasa bordurată dublata de gard viu.

 • Se vor efectua lucrări de amenajare alei pavate cu dale de tip piatra naturala, bordurată. Acestea vor fi montate pe un strat de pietriș/nisip si se vor ridica fata de sol circa 5 cm.

 • Se vor amenaja circa 40 locuri de parcare. Acestea vor fi amenajate din dale înierbate.

 • Se vor efectua lucrări de amenajare a terenului (nivelare, taluzare, pante de scurgere ape meteorice) si curățare a terenului (îndepărtare vegetație spontană si resturi menajare).

 • Se vor realiza lucrări de instalații:

 • -  Instalații canalizare

 • -  Instalații de apa inclusiv instalarea a doua cișmele de apa potabila

 • -  Realizare gospodărie de apa

 • -  Instalație electrica iluminat public

 • -  Instalație electrica echipamente instalate

 • -  Instalație curenti slabi

 • -  Implementare rețea wi-fi

 • Se vor amenaja toalete publice in interiorul parcului (ansamblu de 8 cabine + 4 lavoare separate pe sexe + grup sanitar pentru persoane cu dizabilități)

 • Se vor monta doua fântâni cu apa potabila

 • Se vor monta elemente de mobilier urban - bănci, coșuri pentru gunoi, pergole, fântâna arteziana, echipamente de fitness, elemente de joaca pentru copii si scena de teatru.

 • Se va implementa un sistem mixt de udare, alcătuit din aspersoare în cazul vegetației mici si medii si din hidranți, udarea realizându-se manual in cazul vegetației înalte.

 • Se propune defrișarea vegetației mici si medii, crescute spontan. De asemenea, se propune tăierea arborilor si arbuștilor cu circumferința trunchiului mai mica de lOcm, acolo unde situația o impune. Defrișarea vegetației se va efectua sub atenta îndrumarea a unui horticultor specialist.

 • Se vor planta specii noi de arbori decorativi, arbuști decorativi, plante ornamentale, plante cu flori, garduri vii si plante cățărătoare. Totodată, se propune plantarea trifoi verde ca alternative a vegetației de tip "gazon"

Etapa 2

 • Se vor introduce noi spatii/activități menite sa crească atractivitatea parcului:

 • -  Castelul lui Vlad Tepes

 • -  Casa bântuita

 • -  Satul piticilor

 • -  Casa piticilor

 • -  Casa vrăjitoarelor

 • -  Amenajare labirint tematic (vampiri, vârcolaci)

 • -  Carusele

 • -  Roata panoramica

 • Se vor monta elemente decorative tematice (statui de circa 3 m înălțime)

Se vor utiliza produse de construcții si instalații pentru care există documente de atestare a conformității - certificat de conformitate/declarație de performanță, în concordanță cu cerințele și nivelurile minimale de performanță prevăzute de actele normative și referințele tehnice în vigoare, aplicabile, asa cum vor fi impuse prin memoriile tehnice și caietele de sarcini in cadrul proiectului tehnic din etapele viitoare.

Scenariul 2.

Etapa 1

STUDIU DE FEZABILITATE - REGENERARE URBANA IN MUNICIPIUL CRAIOVA PRIN REVITALIZAREA ZONEI CORNITOIU -

 • Se va realiza un acces principal situat pe Str. Toporasi. De asemenea, se vor mai realiza inca 5 accese secundare dispuse astfel:

 • -  3 accese secundare Str. Paraului

 • -  1 acces secundar Str. George Enescu

 • -  1 acces secundar situat in imediata apropiere a locuințelor colective

 • Se va realiza o împrejmuire perimetrala a parcului. Aceasta va fi realizata din stâlpi de beton armat si fier forjat

 • Se vor efectua lucrări de amenajare alei pavate cu dale de tip piatra naturala, bordurată. Acestea vor fi montate pe un strat de pietriș/nisip si se vor ridica fata de sol circa 5 cm.

 • Se vor amenaja circa 40 locuri de parcare. Acestea vor fi amenajate din dale înierbate.

 • Se vor efectua lucrări de amenajare a terenului (nivelare, taluzare, pante de scurgere ape meteorice) si curățare a terenului (îndepărtare vegetație spontana si resturi menajare).

 • Se vor realiza lucrări de instalații:

 • -  Instalații canalizare

 • -  Instalații de apa inclusiv instalarea a doua tasnitori de apa potabila

 • -  Realizare gospodărie de apa

 • -  Instalație electrica iluminat

 • -  Instalație electrica echipamente instalate

 • -  Instalație curenti slabi

 • -  Implementare rețea wi-fi

 • Se vor amenaja toalete publice in interiorul parcului (ansamblu de 8 cabine + 4 lavoare separate pe sexe + grup sanitar pentru persoane cu dizabilități)

 • Se vor monta doua fântâni cu apa potabila

 • Se vor monta elemente de mobilier urban - bănci, coșuri pentru gunoi, pergole, fanata arteziana, echipamente de fitness, elemente de joaca pentru copii si scena de teatru.

 • Se propune defrișarea vegetației mici si medii, crescute spontan. De asemenea, se propune tăierea arborilor si arbuștilor cu circumferința trunchiului mai mica de lOcm, acolo unde situația o impune. Defrișarea vegetației se va efectua sub atenta îndrumarea a unui horticultor specialist.

 • Se vor planta specii noi de arbori decorativi, arbuști decorativi, plante ornamentale, plante cu flori, garduri vii si plante cățărătoare. Se propune plantarea unei vegetații de tip gazon.

 • Se va implementa un sistem automat de udare, alcătuit din aspersoare, atât in cazul vegetației mici si medii cat si in cazul vegetației înalte.

Etapa 2

 • Se vor introduce noi spatii/activități menite sa crească atractivitatea parcului:

 • -  Castelul lui Vlad Tepes

 • -  Casa bântuita

 • -  Satul piticilor

 • -  Casa piticilor

 • -  Casa vrăjitoarelor

 • -  Amenajare labirint tematic (vampiri, vârcolaci)

 • -  Carusele

 • -  Roata panoramica

Se vor utiliza produse de construcții si instalații pentru care există documente de atestare a conformității - certificat de conformitate/declarație de performanță, în concordanță cu cerințele și nivelurile minimale de performanță prevăzute de actele normative și referințele tehnice în vigoare, aplicabile, asa cum vor fi impuse prin memoriile tehnice și caietele de sarcini in cadrul proiectului tehnic din etapele viitoare.

- varianta constructivă de realizare a investiției, cu justificarea alegerii acesteia;

Majoritatea tipurilor de lucrări de construire se vor realiza in cea de-a doua etapa a proiectului. Amenajarea parcului din punct de vedere constructiv si structural consta in realizarea platformelor pentru echipamentele alese dar si realizarea construcțiilor conform tematicii parcului.

Astfel s-au luat in calcul doua scenarii de realizare după cum urmeaza:

Scenariul 1.
 • Din punct de vedere structural scenariul 1 propune realizarea clădirii (Castelul lui Vlad Tepes) din beton armat de tip cadre din beton armat / diafragme de beton armat.

 • Construcțiile Satul Piciticilor si Casa piticilor vor fi realizat din beton armat la nivelul infrastructurii iar la nivel de suprastructura din lemn

 • Structura de cadre va fi așezata pe fundații continue din beton armat, amplasate sub adancimea de inghet. ( minim l.OOm )

 • Suprastructura construcțiilor (Casa Piticilor/Satul piticilor) va realizata din stâlpi si grinzi de lemn.

 • Stâlpii / diafragmele (Castelul lui Vlad Tepes) vor fi realizate din beton armat si vor fi legate cu grinzi.

 • Planseele vor fi realizate atat din lemn, cu podele de lemn tratat antifoc si antifungic in cazul Casei Piciticilor/Satul piticilor dar si din beton armat in cazul Castelului lui Vlad Tepes.

 • Stâlpii si grinzile principale se realizează in ateliere specializate, din lemn de esențe tari

 • Compartimentările interiorare si închiderile perimetrale se vor realiza din pamant, piatra si lemn dar si din cărămidă si elemente decorative din polistiren.

 • In cazul elementelor mobile (carusele, roata panoramica etc) fundațiile vor fi de tip radier general, turnat pe un strat de beton de egalizare de 10 cm.

 • Fundațiile pentru echipamente se vor realiza după achiziționarea echipamentelor (in funcție de cerințele acestora, tipul si conformația fundațiilor se pot modifica).

Scenariul 2.
 • Din punct de vedere structural scenariul 2 propune realizarea construcțiilor (Castelul lui Vlad Tepessi, Casa Piticilor si Satul piticilor) din beton armat de tip cadre din beton armat / diafragme de beton armat.

 • Structura de cadre va fi așezata pe fundații continue din beton armat, amplasate sub adancimea de inghet.

 • Fundațiile continue vor fi armate cu o rețea de armare ce urmărește trama stâlpilor.

 • Fundațiile pentru echipamente se vor realiza după achiziționarea echipamentelor( in funcție de cerințele acestora, tipul si conformația fundațiilor se pot modifica).

 • In cazul elementelor mobile (carusele, roata panoramica, etc) fundațiile vor fi de tip radier general, turnat pe un strat de beton de egalizare de 10 cm

 • Stâlpii / diaragmele vor fi realizate din beton armat si vor fi legate cu grinzi.

 • Planseele vor fi realizate din beton armat de 15 cm grosime.

 • închiderile perimetrale vor fi realizate din zidărie de cărămidă de 20 cm, elemente decorative de lemn si polistiren iar pereții interiori vor fi realizați din structura ușoara.

Scenariul 1 (scenariul recomandat) este mai avantajos din punct de vedere economic deoarece folosește ca sistem constructiv fundații de tip continue, din beton armat, cu suprastructura ușoara (stâlpi, grinzi si plansee) realizate din lemn dar si o suprastructura de tip cadre de beton in cazul construcției Castelul lui Vlad Tepes.

Soluția 2 este relativ mai scumpa, respectiv materialele, costurile de realizare si transport, dar se folosește o tehnologie cunoscuta si utilizata de toti constructorii, fata de scenariul nr. 1 unde este nevoie de forța de munca mai specializata in cazul realizării suprastructurii de lemn cu inchideri din materiale ecologice (pamant, lemn etc).

Din punct de vedere al timpilor de realizare, ambele variante sunt sensibil egale.

Ținând cont de tematica propusa a parcului (Dracula park) scenariul nr 1. se incadreaza mai bine din punct de vedere arhitectural fata de scenariul nr.2. Acest lucru se datoreaza in primul rând materialelor folosite in cadrul finisajelor, utilizandu-se materiale de tip pamant, lemn, polistiren decorativ. De asemenea, forma si tematica construcțiilor propuse fac utilizarea scenariului nr. 1 mai ușoara, fata de scenariul nr. 2 unde, formele, volumetriile construcțiilor sunt constrânse de utilizarea betonului si a inchiderilor din cărămidă.

- echiparea și dotarea specifică funcțiunii propuse.

Pentru ambele variante se propun următoarele liste de echipamente:

Lista echipamente - Scenariul Nr 1 / Scenariul Nr 2

Nr Crt.

Denumire

Buc

1

Roata mare - 30m h, 18 cabine (etapa 2)

1

2

Carusel mediu adulți D=10m, h= 4.5m, 20 pers, (etapa 2)

1

3

Carusel tip caracatiță D=13 m, h= 5m, 36 pers, (etapa 2)

1

4

Carusel mic copii D=7m, h=5.3m, 24 pers, (etapa 2)

1

5

Ansamblu tematic de joaca pentru copii (etapa 1)

3

6

Trambuline electrice copii - 4 pers (etapa 2)

3

7

Carusel cești fermecate - D=9m, h=3.5m, 36 pers (etapa 2)

1

8

Mini trenuleț copii - 4 cabine, 1 stație (etapa 2)

1

9

Mașinuțe electrice tamponabile (etapa 2)

12

10

Echipamente de fitness pentru exterior (etapa 1)

10

11

Casa vrăjitoarelor (etapa 2)

1

12

Casa bântuită (etapa 2)

1

Lista dotări - Scenariul Nr 1

Nr

Denumire

Buc

STUDIU DE FEZABILITATE - REGENERARE URBANA IN MUNICIPIUL CRAIOVA PRIN REVITALIZAREA ZONEI CORNITOIU -

1

Fântână (cișmea) apa potabila

2

2

Bănci lemn + fier forjat (etapa 1)

50

3

Coșuri de gunoi metalice (etapa 1)

50

4

Pergole lemn (etapa 1)

30

5

Elemente decorative tematice (statui) (etapa 2)

30

6

Fântâna tematica (etapa 1)

1

Lista dotări - Scenariul Nr 2

Nr

Denumire

Buc

1

Fântână (cișmea) apa potabila

2

2

Bănci lemn + fier forjat (etapa 1)

70

3

Coșuri de gunoi metalice (etapa 1)

70

4

Pergole lemn (etapa 1)

55

5

Elemente decorative tematice (statui) (etapa 2)

50

6

Fântâna tematica (etapa 1)

1

3.3. Costurile estimative ale investiției:

- costurile estimate pentru realizarea obiectivului de investiții au fost calculate pe baza ofertelor primite. Aceste oferte se regăsesc atașate la studiul de fezabilitate.

Conform prevederilor legale Devizul General poate fi actualizat prin grija beneficiarului ori de câte ori este necesar, dar de regulă în următoarele situații:

 • •  la data supunerii spre aprobare a studiului de fezabilitate/documentației de fezabilitate;

 • •   la data solicitării autorizației de construire;

 • •  la data organizării procedurii de atribuire a contractului de achiziție publică pentru execuția de lucrări;

 • •  după încheierea contractelor de achiziție, rezultând valoarea de finanțare a obiectivului de investiție/lucrărilor de intervenții;

 • •  la data întocmirii sau modificării de către ordonatorul principal de credite, potrivit legii, a listei obiectivelor de investiții, anexă la bugetul de stat sau la bugetul local, atât pentru obiective de investiții noi, cât și în continuare.

Valoarea actualizată a obiectivelor de investiții se aproba de ordonatorii principali de credite, potrivit prevederilor legale în vigoare.

Cheltuielile diverse și neprevăzute vor acoperi după caz:

 • •  Cheltuieli rezultate în urma modificărilor de soluții tehnice

 • •  Cheltuieli rezultate în urma costurilor suplimentare de lucrări, utilaje sau dotări necesare pe parcursul implementării proiectului

 • •  Cheltuieli rezultate ca urmare a apariției unor elemente neprevăzute la momentul ofertării.CONFORM LUI HG907/2016 ACESTEA SE DETREMINA PENTRU UN PROCENT DE 10% DIN VALOAREA LUCRĂRILOR DE BAZA DEOARECE ESTE VORBA DE O CONSTRUCȚIE NOUA.

DEVIZUL GENERAL

privind cheltuielile necesare realizării proiectului

STUDIU DE FEZABILITATE - REGENERARE URBANA IN MUNICIPIUL CRAIOVA PRIN REVITALIZAREA ZONEI CORNITOIU -* Devizul General a fost întocmit conform Hotărârii de Guvern nr. 907/2016 privind aprobarea conținutului-cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții

** La întocmirea Devizului general s-au avut în vedere prețuri pentru materiale de construcții de la furnizori de materiale și oferte pentru echipamente. S-a mai avut în vedere o creștere de 10% pentru integrare soluții, transport, instalare, accesorii suplimentare, substanțe, gaze și alte consumabile pentru recepția echipamentelor, alte costuri suplimentare având în vedere faptul că prin proiectul de față se achiziționează echipamente care presupun existența unor accesorii și soluții constructive speciale care nu pot fi evaluate la aceasta faza. Ca și cheie de verificare s-a utilizat preturile pe metru pătrat rezultate pentru clădiri similare.

La baza estimării cheltuielilor necesare realizării lucrărilor prevăzute au stat devizele pe obiect, evaluările cantităților de lucrări și a prețurilor unitare precum și estimările pe baza de deviz financiar a cotelor cheltuielilor aferente implementării proiectului.

Acest capitol include:

 • •  Devizul general, conform HG907/2016

 • •  Deviz pe obiect, conform HG907/2016

Devizul pe obiect delimitează valoarea categoriile de lucrări din cadrul obiectivului de investiție. Devizul pe obiect este sintetic și valorile lui s-au obținut prin însumarea valorilor categoriilor de lucrări ce compun obiectul. Valoarea categoriilor de lucrări s-a stabilit estimativ, pe baza cantităților de lucrări și a prețului acestora în Lei, exclusiv TVA. La valoarea totala s-a aplicat TVA 19%, obținându-se astfel TOTAL DEVIZ PE OBIECT.

Devizul general este structurat pe capitole și subcapitole de cheltuieli. Costurile totale estimate în devizele pe obiect, sunt exprimate în devizul general în lei fără TVA și inclusiv TVA.

La TOTAL și TOTAL CHELTUIELI din devizul general este precizată parte de cheltuieli care reprezintă construcții - montaj (C + M).

Devizul general se actualizează după încheierea contractelor de achiziție de lucrări, pe baza cheltuielilor legal efectuate până la acea dată și a valorilor rezultate în urma aplicării procedurilor de achiziție de lucrări și servicii, rezultând valoarea de finanțare a obiectivului de investiție.

STUDIU DE FEZABILITATE - REGENERARE URBANA IN MUNICIPIUL CRAIOVA PRIN REVITALIZAREA ZONEI CORNITOIU -

DEVIZ GENERAL ETAPA 1 (- scenariul nr.l - RECOMANDAT)

privind cheltuielile necesare realizării investiției „REGENERARE URBANA IN MUNICIPIUL CRAIOVA PRIN REVITALIZAREA ZONEI CORNITOIU" - conform HG 907/2016

Proiectant SC SMM INVEST CO SRL

DEVIZ GENERAL

al obiectivului de investiții

Total

Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare fără TVA

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

1.2

Amenajarea terenului

2,607,064.22

495,342.20

3,102,406.42

1.2.1

Curățarea terenului de vegetație spontana, gunoi

558,480.00

106,111.20

664,591.20

1.2.2

Amenajarea terenului (nivelare, taluzare, compactare, pante de scurgere ape meteorice) - m3

351,363.50

66,759.07

418,122.57

1.2.3

Realizare locuri de parcare

356,031.00

67,645.89

423,676.89

1.2.4

realizare alei pavate - ecologice

1,341,189.72

254,826.05

1,596,015.77

1.3

Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială

704,486.46

133,852.43

838,338.89

1.3.1

Plantare vegetație înaltă

232,700.00

44,213.00

276,913.00

1.3.2

Plantarea vegetație medie

90,753.00

17,243.07

107,996.07

1.3.3

Plantare vegetație joasa (gazon, trifoi)

363,003.86

68,970.73

431,974.59

1.3.4

Fasonare vegetație existenta

18,029.60

3,425.62

21,455.22

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților

5,000.00

950.00

5,950.00

Total capitol 1

3,316,550.68

630,144.63

3,946,695.31

CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

2.1

Cheltuieli pentru asigurare utilități

325,780.00

61,898.20

387,678.20

2.1.1

Branșament curent inclusiv PT

325,780.00

61,898.20

387,678.20

Total capitol 2

325,780.00

61,898.20

387,678.20

CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare și asistenta tehnică

3.1

Studii

50,000.00

9,500.00

59,500.00

3.1.1. Studii de teren

50,000.00

9,500.00

59,500.00

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului

3.1.3. Alte studii specifice

3.2

Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

8,000.00

1,520.00

9,520.00

3.3

Expertiza re tehnică

3.4

Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor

5,000.00

950.00

5,950.00

3.5

Proiectare

361,000.00

68,590.00

429,590.00

3.5.1. Temă de proiectare

3.5.2. Studiu de prefezabilitate

3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general

50,000.00

9,500.00

59,500.00

3.5.4. Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor

1,000.00

190.00

1,190.00

3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție

10,000.00

1,900.00

11,900.00

3.5.6. Proiect tehnic și detalii de execuție

300,000.00

57,000.00

257,000.00

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

3.7

Consultanță

30,000.00

5,700.00

35,700.00

3.7.1. Management de proiect

30,000.00

5,700.00

35,700.00

3.8

Asistență tehnică

35,000.00

6,650.00

41,650.01

3.8.1. Asistență tehnică din partea proiectantului

10,000.00

1,900.00

11,900.00

3.8.I.I. pe perioada de execuție a lucrărilor

7,500.00

1,425.00

8,925.00

3.8.I.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții

2,500.00

475.00

2,975.00

3.8.2. Dirigenție de șantier

25,000.00

4,750.00

29,750.00

Total capitol 3

489,000.00

92,910.00

581,910.00

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții și instalații

2,762,032.65

524,786.20

3,286,818.85

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

33,508.80

6,366.67

39,875.47

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

223,392.00

42,444.48

265,836.48

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

4.5

Dotări

267,605.00

50,844.95

318,449.95

4.6

Active necorporale

Total capitol 4

3,286,538.45

624,442.30

3,910,980.76

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

156,437.87

29,723.20

186,161.07

5.1.1. Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier

6,437.87

1,223.20

7,661.07

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului

150,000.00

28,500.00

178,500.00

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

154,116.41

-

154,116.41

5.2.1. Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții

12,843.03

12,843.03

5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții

64,215.17

64,215.17

5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC

64,215.17

64,215.17

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare

12,843.03

12,843.03

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute

193,329.30

36,732.57

230,061.87

5.4

Cheltuieli pentru informare și publicitate

16,110.00

3,060.90

19,170.90

Total capitol 5

519,993.58

69,516.67

589,510.25

CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

6.2

Probe tehnologice și teste

Total capitol 6

TOTAL GENERAL

7,937,862.72

1,478,911.80

9,416,774.51

din care: C + M (1.2 + 1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)

6,444,310.00

1,224,418.90

7,668,728.90

DEVIZ PE OBIECT ETAPA 1 (- scenariul nr.l RECOMANDAT)

privind cheltuielile necesare realizării investiției „REGENERARE URBANA IN MUNICIPIUL CRAIOVA PRIN REVITALIZAREA ZONEI CORNITOIU" - conform HG 907/2016

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare fără TVA

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalații

-

-

4.1.9

realizare scena teatru

20,943.00

3,979.17

24,922.17

4.1.10

Toalete (ansamblu 8 cabine+4 lavoare separate pe sexe +| loc persoane cu handicap)

159,632.20

30,330.12

189,962.32

4.1.11

Fântână arteziana

418,860.00

79,583.40

498,443.40

4.1.12

Lucrări de instalații

1,679,512.25

319,107.33

1,998,619.58

4.1.13

Amenajare accese si împrejmuiri

483,085.20

91,786.19

574,871.39

TOTAL 1 - subcap. 4.1

2,762,032.65

524,786.20

3,286,818.85

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

4.2.5

Montaj Elemente de joaca pentru copii (ansamblu)

33,508.80

6,366.67

39,875.47

TOTAL II - subcap. 4.2

33,508.80

6,366.67

39,875.47

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

223,392.00

42,444.48

265,836.48

4.3.5

Elemente de joaca pentru copii (ansamblu)

223,392.00

42,444.48

265,836.48

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

4.5

Dotări

267,605.00

50,844.95

318,449.95

4.5.1

Bănci

52,357.50

9,947.93

62,305.43

4.5.2

Coșuri gunoi

29,087.50

5,526.63

34,614.13

4.5.3

Pergole

111,408.00

21,167.52

132,575.52

4.5.5

Echipamente de fitness

60,502.00

11,495.38

71,997.38

4.5.6

Fântâni apa potabila

14,250.00

2,707.50

16,957.50

4.6

Active necorporale

-

-

-

TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6

490,997.00

93,289.43

584,286.43

DEVIZ GENERAL ETAPA 2 (- scenariul nr.l - RECOMANDAT)

privind cheltuielile necesare realizării investiției „REGENERARE URBANA IN MUNICIPIUL CRAIOVA PRIN REVITALIZAREA ZONEI CORNITOIU"

- conform HG 907/2016

Proiectant SC SMM INVEST CO SRL

DEVIZ GENERAL

al obiectivului de investiții

Total

Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare fără TVA

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

1.2

Amenajarea terenului

1.2.1

Curățarea terenului de vegetație spontana, gunoi

1.2.2

Amenajarea terenului (nivelare, taluzare, compactare, pante de scurgere ape meteorice) - m3

1.2.3

Realizare locuri de parcare

1.2.4

realizare alei pavate - ecologice

1.3

Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială

1.3.1

Plantare vegetație înaltă

1.3.2

Plantarea vegetație medie

1.3.3

Plantare vegetație joasa (gazon, trifoi)

1.3.4

Fasonare vegetație existenta

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților

Total capitol 1

CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

2.1

Cheltuieli pentru asigurare utilități

2.1.1

Branșament curent inclusiv PT

Total capitol 2

CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare și asistenta tehnică

3.1

Studii

3.1.1. Studii de teren

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului

3.1.3. Alte studii specifice

3.2

Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

3.3

Expertiza re tehnică

3.4

Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor

3.5

Proiectare

3.5.1. Temă de proiectare

3.5.2. Studiu de prefezabilitate

3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general

3.5.4. Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor

3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție

3.5.6. Proiect tehnic și detalii de execuție

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

3.7

Consultanță

3.7.1. Management de proiect

3.8

Asistență tehnică

31,500.00

5,985.00

37,485.01

3.8.1. Asistență tehnică din partea proiectantului

7,500.00

1,425.00

8,925.00

3.8.I.I. pe perioada de execuție a lucrărilor

5,000.00

950.00

5,950.00

3.8.I.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții

2,500.00

475.00

2,975.00

3.8.2. Dirigenție de șantier

24,000.00

4,560.00

28,560.00

Total capitol 3

31,500.00

5,985.00

37,485.00

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții și instalații

4,756,388.00

903,713.72

5,660,101.72

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

1,639,138.80

311,436.37

1,950,575.17

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

5,201,776.00

988,337.44

6,190,113.44

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

4.5

Dotări

4,258,410.00

809,097.90

5,067,507.90

4.6

Active necorporale

Total capitol 4

15,855,712.80

3,012,585.43

18,868,298.23

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

103,197.76

19,607.58

122,805.34

5.1.1. Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier

3,197.76

607.58

3,805.34

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului

100,000.00

19,000.00

119,000.00

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

5.2.1. Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții

5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții

5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute

63,987.25

12,157.58

76,144.83

5.4

Cheltuieli pentru informare și publicitate

Total capitol 5

167,185.01

31,765.16

198,950.17

CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

6.2

Probe tehnologice și teste

Total capitol 6

TOTAL GENERAL

16,054,397.82

3,050,335.59

19,104,733.40

din care: C + M (1.2 + 1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)

6,398,724.56

1,215,757.67

7,614,482.23

DEVIZ PE OBIECT ETAPA 2 (- scenariul nr.l RECOMANDAT)

privind cheltuielile necesare realizării investiției „REGENERARE URBANA IN MUNICIPIUL CRAIOVA PRIN REVITALIZAREA ZONEI CORNITOIU"

- conform HG 907/2016

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare fără TVA

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalații

-

-

4.1.1

Construire castelul lui Vlad Țepeș

335,088.00

63,666.72

398,754.72

4.1.2

Construire casa bântuită

93,080.00

17,685.20

110,765.20

4.1.3

satul piticilor

628,290.00

119,375.10

747,665.10

4.1.4

casa piticilor

162,890.00

30,949.10

193,839.10

4.1.5

casa vrăjitoarelor

186,160.00

35,370.40

221,530.40

4.1.7

amenajare labirint tematic (cu vampiri, vârcolaci)

3,257,800.00

618,982.00

3,876,782.00

4.1.8

Pavilion board game

93,080.00

17,685.20

110,765.20

TOTAL 1 - subcap. 4.1

4,756,388.00

903,713.72

5,660,101.72

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

4.2.1

Montaj Roata mare h= 30m

1,396,200.00

265,278.00

1,661,478.00

4.2.2

Montaj Carusel mediu pentru adulți d= llm

93,080.00

17,685.20

110,765.20

4.2.3

Montaj Carusel caracatiță d=13m

93,080.00

17,685.20

110,765.20

4.2.4

Montaj Carusel mic pentru copii

9,308.00

1,768.52

11,076.52

4.2.6

Montaj Trambulina electrica patru posturi

6,981.00

1,326.39

8,307.39

4.2.7

Montaj Carusel cești fermecate

9,308.00

1,768.52

11,076.52

4.2.8

Montaj Mini trenuleț

9,308.00

1,768.52

11,076.52

4.2.9

Montaj Mașini tamponabile

5,584.80

1,061.11

6,645.91

4.2.10

Montaj Platforma mașinuțe tamponabile

16,289.00

3,094.91

19,383.91

TOTAL II - subcap. 4.2

1,639,138.80

311/436.37

1,950,575.17

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

5,201,776.00

988,337.44

6,190,113.44

4.3.1

Roata mare h= 30m

2,420,080.00

459,815.20

2,879,895.20

4.3.2

Carusel mediu pentru adulți d= llm

1,000,610.00

190,115.90

1,190,725.90

4.3.3

Carusel caracatiță d=13m

1,000,610.00

190,115.90

1,190,725.90

4.3.4

Carusel mic pentru copii

139,620.00

26,527.80

166,147.80

4.3.6

Trambulina electrica patru posturi

146,601.00

27,854.19

174,455.19

4.3.7

Carusel cești fermecate

116,350.00

22,106.50

138,456.50

4.3.8

Mini trenuleț

93,080.00

17,685.20

110,765.20

4.3.9

Mașini tamponabile

145,205.00

27,588.95

172,793.95

4.3.10

Platforma mașinuțe tamponabile

139,620.00

26,527.80

166,147.80

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

-

-

4.5

Dotări

4,258,410.00

809,097.90

5,067,507.90

4.5.4

Elemente decorative tematice (statui -3m înălțime)

4,258,410.00

809,097.90

5,067,507.90

4.6

Active necorporale

-

-

-

TOTAL III - subcap. 43+4.4+4.5+4.6

9,460,186.00

1,797,435.34

11,257,621.34

DEVIZ GENERAL CUMULAT ( ETAPA 1 + ETAPA 2 - scenariul nr.l Recomandat)

privind cheltuielile necesare realizării investiției „REGENERARE URBANA IN MUNICIPIUL CRAIOVA PRIN REVITALIZAREA ZONEI CORNITOIU" - conform HG 907/2016

Proiectant SC SMM INVEST CO SRL

DEVIZ GENERAL

al obiectivului de investiții

Total ca parc

Total ca parc tematic

Total final parc + parc tematic

Nr.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor

Valoare fără TVA

TVA

Valoare cu TVA

Valoare fără TVA

TVA

Valoare cu TVA

Valoare fără TVA

TVA

Valoare cu TVA

crt.

de cheltuieli

lei

lei

lei

lei

lei

lei

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

3

4

5

3

4

5

CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

1.2

Amenajarea terenului

2,607,064.22

495,342.20

3,102,406.42

2,607,064.22

495,342.20

3,102,406.42

1.2.1

Curățarea terenului de vegetație spontana, gunoi

558,480.00

106,111.20

664,591.20

558,480.00

106,111.20

664,591.20

1.2.2

Amenajarea terenului (nivelare, taluzare, compactare, pante de scurgere ape meteorice) - m3

351,363.50

66,759.07

418,122.57

351,363.50

66,759.07

418,122.57

1.2.3

Realizare locuri de parcare

356,031.00

67,645.89

423,676.89

356,031.00

67,645.89

423,676.89

1.2.4

realizare alei pavate - ecologice

1,341,189.72

254,826.05

1,596,015.77

1,341,189.72

254,826.05

1,596,015.77

1.3

Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială

704,486.46

133,852.43

838,338.89

704,486.46

133,852.43

838,338.89

1.3.1

Plantare vegetație înaltă

232,700.00

44,213.00

276,913.00

232,700.00

44,213.00

276,913.00

1.3.2

Plantarea vegetație medie

90,753.00

17,243.07

107,996.07

90,753.00

17,243.07

107,996.07

1.3.3

Plantare vegetație joasa (gazon, trifoi)

363,003.86

68,970.73

431,974.59

363,003.86

68,970.73

431,974.59

1.3.4

Fasonare vegetație existenta

18,029.60

3,425.62

21,455.22

18,029.60

3,425.62

21,455.22

STUDIU DE FEZABILITATE - REGENERARE URBANA IN MUNICIPIUL CRAIOVA PRIN REVITALIZAREA ZONEI CORNITOIU -             _________________________

I Exemplar: 1            Rev.: 0

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților

5,000.00

950.00

5,950.00

5,000.00

950.00

5,950.00

Total capitol 1

3,316,550.68

630,144.63

3,946,695.31

3,316,550.68

630,144.63

3,946,695.31

CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

2.1

Cheltuieli pentru asigurare utilități

325,780.00

61,898.20

387,678.20

325,780.00

61,898.20

387,678.20

2.1.1

Branșament curent inclusiv PT

325,780.00

61,898.20

387,678.20

325,780.00

61,898.20

387,678.20

Total capitol 2

325,780.00

61,898.20

387,678.20

325,780.00

61,898.20

387,678.20

CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare și asistenta tehnică

3.1

Studii

50,000.00

9,500.00

59,500.00

50,000.00

9,500.00

59,500.00

3.1.1. Studii de teren

50,000.00

9,500.00

59,500.00

50,000.00

9,500.00

59,500.00

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului

3.1.3. Alte studii specifice

3.2

Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

8,000.00

1,520.00

9,520.00

8,000.00

1,520.00

9,520.00

3.3

Expertizare tehnică

3.4

Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor

5,000.00

950.00

5,950.00

5,000.00

950.00

5,950.00

3.5

Proiectare

361,000.00

68,590.00

429,590.00

361,000.00

68,590.00

429,590.00

3.5.1. Temă de proiectare

3.5.2. Studiu de prefezabilitate

3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general

50,000.00

9,500.00

59,500.00

50,000.00

9,500.00

59,500.00

3.5.4. Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor

1,000.00

190.00

1,190.00

1,000.00

190.00

1,190.00

3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție

10,000.00

1,900.00

11,900.00

10,000.00

1,900.00

11,900.00

3.5.6. Proiect tehnic și detalii de execuție

300,000.00

57,000.00

357,000.00

300,000.00

57,000.00

357,000.00

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

3.7

Consultanță

30,000.00

5,700.00

35,700.00

30,000.00

5,700.00

35,700.00

3.7.1. Management de proiect

30,000.00

5,700.00

35,700.00

30,000.00

5,700.00

35,700.00

3.8

Asistență tehnică

35,000.00

6,650.00

41,650.01

31,500.00

5,985.00

37,485.01

66,500.00

12,635.00

79,135.02

3.8.1. Asistență tehnică din partea proiectantului

10,000.00

1,900.00

11,900.00

7,500.00

1,425.00

8,925.00

17,500.00

3,325.00

20,825.00

3.8.I.I. pe perioada de execuție a lucrărilor

7,500.00

1,425.00

8,925.00

5,000.00

950.00

5,950.00

12,500.00

2,375.00

14,875.00

3.8.I.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții

2,500.00

475.00

2,975.00

2,500.00

475.00

2,975.00

5,000.00

950.00

5,950.00

3.8.2. Dirigenție de șantier

25,000.00

4,750.00

29,750.00

24,000.00

4,560.00

28,560.00

49,000.00

9,310.00

58,310.00

Total capitol 3

489,000.00

92,910.00

581,910.00

31,500.00

5,985.00

37,485.00

520,500.00

98,895.00

619,395.00

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții și instalații

2,762,032.65

524,786.20

3,286,818.85

4,756,388.00

903,713.72

5,660,101.72

7,518,420.65

1,428,499.92

8,946,920.57

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

33,508.80

6,366.67

39,875.47

1,639,138.80

311,436.37

1,950,575.17

1,672,647.60

317,803.04

1,990,450.64

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

223,392.00

42,444.48

265,836.48

5,201,776.00

988,337.44

6,190,113.44

5,425,168.00

1,030,781.92

6,455,949.92

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

4.5

Dotări

267,605.00

50,844.95

318,449.95

4,258,410.00

809,097.90

5,067,507.90

4,526,015.00

859,942.85

5,385,957.85

4.6

Active necorporale

Total capitol 4

3,286,538.45

624,442.30

3,910,980.76

15,855,712.80

3,012,585.43

18,868,298.23

19,142,251.25

3,637,027.73

22,779,278.99

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

156,437.87

29,723.20

186,161.07

103,197.76

19,607.58

122,805.34

259,635.64

49,330.77

308,966.41

STUDIU DE FEZABIUTATE - REGENERARE URBANA IN MUNICIPIUL CRAIOVA PRIN REVITALIZAREA ZONEI CORNITOIU -            _________________________

I Exemplar: 1            Rev.: 0

5.1.1. Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier

6,437.87

1,223.20

7,661.07

3,197.76

607.58

3,805.34

9,635.64

1,830.77

11,466.41

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului

150,000.00

28,500.00

178,500.00

100,000.00

19,000.00

119,000.00

250,000.00

47,500.00

297,500.00

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

154,116.41

154,116.41

154,116.41

154,116.41

5.2.1. Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

-

-

-

-

5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții

12,843.03

12,843.03

12,843.03

12,843.03

5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții

64,215.17

64,215.17

64,215.17

64,215.17

5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC

64,215.17

64,215.17

64,215.17

64,215.17

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/ desființare

12,843.03

12,843.03

12,843.03

12,843.03

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute

193,329.30

36,732.57

230,061.87

63,987.25

12,157.58

76,144.83

257,316.55

48,890.15

306,206.70

5.4

Cheltuieli pentru informare și publicitate

16,110.00

3,060.90

19,170.90

16,110.00

3,060.90

19,170.90

Total capitol 5

519,993.58

69,516.67

589,510.25

167,185.01

31,765.16

198,950.17

687,178.59

101,281.82

788,460.42

CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

6.2

Probe tehnologice și teste

Total capitol 6

TOTAL GENERAL

7,937,862.72

1,478,911.80

9,416,774.51

16,054,397.82

3,050,335.59

19,104,733.40

23,992,260.54

4,529,247.39

28,521,507.91

din care: C + M (1.2 +1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1}

6,444,310.00

1,224,418.90

7,668,728.90

6,398,724.56

1,215,757.67

7,614,482.23

12,843,034.56

2,440,176.57

15,283,211.14

DEVIZ PE OBIECT CUMULAT ( ETAPA 1 + ETAPA 2 - scenariul nr.l Recomandat)

privind cheltuielile necesare realizării investiției „REGENERARE URBANA IN MUNICIPIUL CRAIOVA PRIN REVITALIZAREA ZONEI CORNITOIU" - conform HG 907/2016

Total

Total

Total

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare fără TVA

TVA

Valoare cu TVA

Valoare fără TVA

TVA

Valoare cu TVA

Valoare fără TVA

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

lei

lei

lei

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

3

4

5

3

4

5

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalații

4.1.1

Construire castelul lui Vlad Țepeș

335,088.00

63,666.72

398,754.72

335,088.00

63,666.72

398,754.72

4.1.2

Construire casa bântuită

93,080.00

17,685.20

110,765.20

93,080.00

17,685.20

110,765.20

4.1.3

satul piticilor

628,290.00

119,375.10

747,665.10

628,290.00

119,375.10

747,665.10

4.1.4

casa piticilor

162,890.00

30,949.10

193,839.10

162,890.00

30,949.10

193,839.10

4.1.5

casa vrăjitoarelor

186,160.00

35,370.40

221,530.40

186,160.00

35,370.40

221,530.40

4.1.7

amenajare labirint tematic (cu vampiri, vârcolaci)

3,257,800.00

618,982.00

3,876,782.00

3,257,800.00

618,982.00

3,876,782.00

4.1.8

Pavilion board game

93,080.00

17,685.20

110,765.20

93,080.00

17,685.20

110,765.20

4.1.9

realizare scena teatru

20,943.00

3,979.17

24,922.17

20,943.00

3,979.17

24,922.17

4.1.10

Toalete (ansamblu 8 cabine+4 lavoare separate pe sexe +1 loc persoane cu handicap)

159,632.20

30,330.12

189,962.32

159,632.20

30,330.12

189,962.32

4.1.11

Fântână arteziana

418,860.00

79,583.40

498,443.40

418,860.00

79,583.40

498,443.40

4.1.12

Lucrări de instalații

1,679,512.25

319,107.33

1,998,619.58

1,679,512.25

319,107.33

1,998,619.58

4.1.13

Amenajare accese si împrejmuiri

483,085.20

91,786.19

574,871.39

483,085.20

91,786.19

574,871.39

STUDIU DE FEZABILITATE - REGENERARE URBANA IN MUNICIPIUL CRAIOVA PRIN REVITALIZAREA ZONEI CORNITOIU -

Exemplar: 1     |      Rev.: 0

TOTAL 1 - subcap. 4.1

2,762,032.65

524,786.20

3,286,818.85

4,756,388.00

903,713.72

5,660,101.72

7,518,420.65

1,428,499.93

8,946,920.58

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

4.2.1

Montaj Roata mare h= 30m

1,396,200.00

265,278.00

1,661,478.00

1,396,200.00

265,278.00

1,661,478.00

4.2.2

Montaj Carusel mediu pentru adulți d= llm

93,080.00

17,685.20

110,765.20

93,080.00

17,685.20

110,765.20

4.2.3

Montaj Carusel caracatiță d=13m

93,080.00

17,685.20

110,765.20

93,080.00

17,685.20

110,765.20

4.2.4

Montaj Carusel mic pentru copii

9,308.00

1,768.52

11,076.52

9,308.00

1,768.52

11,076.52

4.2.5

Montaj Elemente de joaca pentru copii (ansamblu)

33,508.80

6,366.67

39,875.47

33,508.80

6,366.67

39,875.47

4.2.6

Montaj Trambulina electrica patru posturi

6,981.00

1,326.39

8,307.39

6,981.00

1,326.39

8,307.39

4.2.7

Montaj Carusel cești fermecate

9,308.00

1,768.52

11,076.52

9,308.00

1,768.52

11,076.52

4.2.8

Montaj Mini trenuleț

9,308.00

1,768.52

11,076.52

9,308.00

1,768.52

11,076.52

4.2.9

Montaj Mașini tamponabile

5,584.80

1,061.11

6,645.91

5,584.80

1,061.11

6,645.91

4.2.10

Montaj Platforma mașinuțe tamponabile

16,289.00

3,094.91

19,383.91

16,289.00

3,094.91

19,383.91

TOTAL II -subcap. 4.2

33,508.80

6,366.67

39,875.47

1,639,138.80

311,436.37

1,950,575.17

1,672,647.60

317,803.04

1,990,450.64

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

223,392.00

42/444.48

265,836.48

5,201,776.00

988,337.44

6,190,113.44

5,425,168.00

1,030,781.92

6,455,949.92

4.3.1

Roata mare h= 30m

2,420,080.00

459,815.20

2,879,895.20

2,420,080.00

459,815.20

2,879,895.20

4.3.2

Carusel mediu pentru adulți d= llm

1,000,610.00

190,115.90

1,190,725.90

1,000,610.00

190,115.90

1,190,725.90

4.3.3

Carusel caracatiță d=13m

1,000,610.00

190,115.90

1,190,725.90

1,000,610.00

190,115.90

1,190,725.90

4.3.4

Carusel mic pentru copii

139,620.00

26,527.80

166,147.80

139,620.00

26,527.80

166,147.80

4.3.5

Elemente de joaca pentru copii (ansamblu)

223,392.00

42,444.48

265,836.48

146,601.00

27,854.19

174,455.19

223,392.00

42,444.48

265,836.48

4.3.6

Trambulina electrica patru posturi

146,601.00

27,854.19

174,455.19

4.3.7

Carusel cești fermecate

116,350.00

22,106.50

138,456.50

116,350.00

22,106.50

138,456.50

4.3.8

Mini trenuleț

93,080.00

17,685.20

110,765.20

93,080.00

17,685.20

110,765.20

4.3.9

Mașini tamponabile

145,205.00

27,588.95

172,793.95

145,205.00

27,588.95

172,793.95

4.3.10

Platforma mașinuțe tamponabile

139,620.00

26,527.80

166,147.80

139,620.00

26,527.80

166,147.80

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

4.5

Dotări

267,605.00

50,844.95

318,449.95

4,258,410.00

809,097.90

5,067,507.90

4,526,015.00

859,942.86

5,385,957.86

4.5.1

Bănci

52,357.50

50,844.95

318,449.95

52,357.50

9,947.93

62,305.43

4.5.2

Coșuri gunoi

29,087.50

9,947.93

62,305.43

29,087.50

5,526.63

34,614.13

4.5.3

Pergole

111,408.00

21,167.52

132,575.52

111,408.00

21,167.52

132,575.52

4.5.4

Elemente decorative tematice (statui -3m înălțime)

4,258,410.00

809,097.90

5,067,507.90

4,258,410.00

809,097.90

5,067,507.90

4.5.5

Echipamente de fitness

60,502.00

23,875.02

149,533.02

60,502.00

11,495.38

71,997.38

4.5.6

Fântâni apa potabila

14,250.00

2,707.50

16,957.50

14,250.00

2,707.50

16,957.50

4.6

Active necorporale

TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.544.6

490,997.00

93,289.43

584,286.43

9,460,186.00

1,797,435.34

11,257,621.34

9,951,183.00

1,890,724.78

11,841,907.78

DEVIZ GENERAL ETAPA 1 (- scenariul nr.2)

privind cheltuielile necesare realizării investiției „REGENERARE URBANA IN MUNICIPIUL CRAIOVA PRIN REVITALIZAREA ZONEI CORNITOIU" - conform HG 907/2016

Proiectant SC SMM INVEST CO SRL

DEVIZ GENERAL

al obiectivului de investiții

Total

Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare fără TVA

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

1.2

Amenajarea terenului

2,606,790.57

495,290.21

3,102,080.78

1.2.1

Curățarea terenului de vegetație spontana, gunoi

558,480.00

106,111.20

664,591.20

1.2.2

Amenajarea terenului (nivelare, taluzare, compactare, pante de scurgere ape meteorice) - m3

351,363.50

66,759.07

418,122.57

1.2.3

Realizare locuri de parcare

356,031.00

67,645.89

423,676.89

1.2.4

realizare alei pavate - ecologice

1,340,916.06

254,774.05

1,595,690.11

1.3

Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială

1,155,916.31

219,624.10

1,375,540.41

1.3.1

Plantare vegetație înaltă

290,875.00

55,266.25

346,141.25

1.3.2

Plantarea vegetație medie

121,004.00

22,990.76

143,994.76

1.3.3

Plantare vegetație joasa (gazon)

726,007.71

137,941.46

863,949.17

1.3.4

Fasonare vegetație existenta

18,029.60

3,425.62

21,455.22

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților

5,000.00

950.00

5,950.00

Total capitol 1

3,767,706.87

715,864.31

4,483,571.18

CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

2.1

Cheltuieli pentru asigurare utilități

325,780.00

61,898.20

387,678.20

2.1.1

Branșament curent inclusiv PT

325,780.00

61,898.20

387,678.20

Total capitol 2

325,780.00

61,898.20

387,678.20

CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare și asistenta tehnică

3.1

Studii

50,000.00

9,500.00

59,500.00

3.1.1. Studii de teren

50,000.00

9,500.00

59,500.00

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului

3.1.3. Alte studii specifice

3.2

Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

8,000.00

1,520.00

9,520.00

3.3

Expertizare tehnică

3.4

Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor

5,000.00

950.00

5,950.00

3.5

Proiectare

361,000.00

68,590.00

429,590.00

3.5.1. Temă de proiectare

3.5.2. Studiu de prefezabilitate

3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general

50,000.00

9,500.00

59,500.00

3.5.4. Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor

1,000.00

190.00

1,190.00

3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție

10,000.00

1,900.00

11,900.00

3.5.6. Proiect tehnic și detalii de execuție

300,000.00

57,000.00

357,000.00

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

3.7

Consultanță

30,000.00

5,700.00

35,700.00

3.7.1. Management de proiect

30,000.00

5,700.00

35,700.00

3.8

Asistență tehnică

35,000.00

6,650.00

41,650.01

3.8.1. Asistență tehnică din partea proiectantului

10,000.00

1,900.00

11,900.00

3.8.I.I. pe perioada de execuție a lucrărilor

7,500.00

1,425.00

8,925.00

3.8.I.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții

2,500.00

475.00

2,975.00

3.8.2. Dirigenție de șantier

25,000.00

4,750.00

29,750.00

Total capitol 3

489,000.00

92,910.00

581.910,00

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții și instalații

5,466,355.70

1,038,607.58

6,504,963.28

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

33,508.80

6,366.67

39,875.47

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

223,392.00

42,444.48

265,836.48

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

4.5

Dotări

404,898.00

76,930.62

481,828.62

4.6

Active necorporale

Total capitol 4

6,128,154.50

1,164,349.35

7,292,503.86

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

159,593.35

30,322.74

189,916.09

5.1.1. Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier

9,593.35

1,822.74

11,416.09

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului

150,000.00

28,500.00

178,500.00

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

192,020.03

-

192,020.03

5.2.1. Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

-

5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții

16,001.67

16,001.67

5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții

80,008.35

80,008.35

5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC

80,008.35

80,008.35

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare

16,001.67

16,001.67

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute

288,088.34

54,736.78

342,825.12

5.4

Cheltuieli pentru informare și publicitate

16,110.00

3,060.90

19,170.90

Total capitol 5

655,811.72

88,120.42

743,932.14

CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

6.2

Probe tehnologice și teste

Total capitol 6

TOTAL GENERAL

11,266,453.10

2,104,142.28

13,370,595.38

din care: C + M (1.2 + 1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)

9,602,944.73

1,824,559.50

11,427,504.23

DEVIZ PE OBIECT ETAPA 1 (- scenariul nr.2)

privind cheltuielile necesare realizării investiției „REGENERARE URBANA IN MUNICIPIUL CRAIOVA PRIN REVITALIZAREA ZONEI CORNITOIU" - conform HG 907/2016

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare fără TVA

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalații

-

-

4.1.9

realizare scena teatru

20,943.00

3,979.17

24,922.17

4.1.10

Toalete (ansamblu 8 cabine+4 lavoare separate pe sexe +| loc persoane cu handicap)

159,632.20

30,330.12

189,962.32

4.1.11

Fântână arteziana

418,860.00

79,583.40

498,443.40

4.1.12

Lucrări de instalații

3,261,290.50

619,645.20

3,880,935.70

4.1.13

Amenajare accese si împrejmuiri

1,605,630.00

305,069.70

1,910,699.70

TOTAL 1 - subcap. 4.1

5,466,355.70

1,038,607.58

6,504,963.28

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

4.2.5

Montaj Montare elemente de joaca pentru copii (ansamblu)

33,508.80

6,366.67

39,875.47

TOTAL II - subcap. 4.2

33,508.80

6,366.67

39,875.47

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

223,392.00

42,444.48

265,836.48

4.3.5

Montare elemente de joaca pentru copii (ansamblu)

223,392.00

42,444.48

265,836.48

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

-

-

4.5

Dotări

404,898.00

76,930.62

481,828.62

4.5.1

Bănci

73,300.50

13,927.10

87,227.60

4.5.2

Coșuri gunoi

40,722.50

7,737.28

48,459.78

4.5.3

Pergole

216,123.00

41.063,37

257.186,37

4.5.5

Echipamente de fitness

60,502.00

11,495.38

71,997.38

4.5.6

Fantana de apa

14,250.00

2,707.50

16,957.50

4.6

Active necorporale

-

-

-

TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6

628,290.00

119,375.10

747,665.10

DEVIZ GENERAL ETAPA 2 (- scenariul nr.2)

privind cheltuielile necesare realizării investiției „REGENERARE URBANA IN MUNICIPIUL CRAIOVA PRIN REVITALIZAREA ZONEI CORNITOIU" - conform HG 907/2016

Proiectant SC SMM INVEST CO SRL

DEVIZ GENERAL

al obiectivului de investiții

Total

Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare fără TVA

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

1.2

Amenajarea terenului

1.2.1

Curățarea terenului de vegetație spontana, gunoi

1.2.2

Amenajarea terenului (nivelare, taluzare, compactare, pante de scurgere ape meteorice) - m3

1.2.3

Realizare locuri de parcare

1.2.4

realizare alei pavate - ecologice

1.3

Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială

1.3.1

Plantare vegetație înaltă

1.3.2

Plantarea vegetație medie

1.3.3

Plantare vegetație joasa (gazon)

1.3.4

Fasonare vegetație existenta

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților

Total capitol 1

CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

2.1

Cheltuieli pentru asigurare utilități

2.1.1

Branșament curent inclusiv PT

2.1.2

Foraj apa

Total capitol 2

CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare și asistenta tehnică

3.1

Studii

3.1.1. Studii de teren

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului

3.1.3. Alte studii specifice

3.2

Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

3.3

Expertiza re tehnică

3.4

Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor

3.5

Proiectare

3.5.1. Temă de proiectare

3.5.2. Studiu de prefezabilitate

3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general

3.5.4. Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor

3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție

3.5.6. Proiect tehnic și detalii de execuție

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

3.7

Consultanță

3.7.1. Management de proiect

3.8

Asistență tehnică

31,500.00

5,985.00

37,485.01

3.8.1. Asistență tehnică din partea proiectantului

7,500.00

1,425.00

8,925.00

3.8.1.1. pe perioada de execuție a lucrărilor

5,000.00

950.00

5,950.00

3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții

2,500.00

475.00

2,975.00

3.8.2. Dirigenție de șantier

24,000.00

4,560.00

28,560.00

STUDIU DE

FEZABIUTATE - REGENERARE URBANA IN MUNICIPIUL CRAIOVA PRIN REVITALIZAREA ZONEI CORNITOIU -

| Exemplar: 1     |     Rev.: 0

Total capitol 3

31,500.00

5,985.00

37,485.00

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții și instalații

4,756,388.00

903,713.72

5,660,101.72

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

1,639,138.80

311,436.37

1,950,575.17

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

5,201,776.00

988,337.44

6,190,113.44

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

4.5

Dotări

7,097,350.00

1,348,496.50

8,445,846.50

4.6

Active necorporale

Total capitol 4

18,694,652.80

3,551,984.03

22,246,636.83

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

103,197.76

19,607.58

122,805.34

5.1.1. Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier

3,197.76

607.58

3,805.34

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului

100,000.00

19,000.00

119,000.00

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

5.2.1. Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții

5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții

STUDIU DE

FEZABILITATE - REGENERARE URBANA IN MUNICIPIUL CRAIOVA PRIN REVITALIZAREA ZONEI CORNITOIU -

| Exemplar: 1     |      Rev.: 0

5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute

63,987.25

12,157.58

76,144.83

5.4

Cheltuieli pentru informare și publicitate

Total capitol 5

167,185.01

31,765.16

198,950.17

CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

6.2

Probe tehnologice și teste

Total capitol 6

TOTAL GENERAL

18,993,337.82

3,608,734.19

22,602,072.00

din care: C + M (1.2 + 1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)

6,398,724.56

1,215,757.67

7,614,482.23

DEVIZ PE OBIECT ETAPA 2 (- scenariul nr.2)

privind cheltuielile necesare realizării investiției „REGENERARE URBANA IN MUNICIPIUL CRAIOVA PRIN REVITALIZAREA ZONEI CORNITOIU" - conform HG 907/2016

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare fără TVA

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalații

-

-

4.1.1

Construire castelul lui Vlad Țepeș

335,088.00

63,666.72

398,754.72

4.1.2

Construire casa bântuită

93,080.00

17,685.20

110,765.20

4.1.3

satul piticilor

628,290.00

119,375.10

747,665.10

4.1.4

casa piticilor

162,890.00

30,949.10

193,839.10

4.1.5

casa vrăjitoarelor

186,160.00

35,370.40

221,530.40

4.1.6

mașina vânătorilor de vampiri

-

-

-

4.1.7

amenajare labirint tematic (cu vampiri, vârcolaci)

3,257,800.00

618,982.00

3,876,782.00

4.1.8

Pavilion board game

93,080.00

17,685.20

110,765.20

TOTAL 1 - subcap. 4.1

4,756,388.00

903,713.72

5,660,101.72

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

4.2.1

Montaj Roata mare h= 30m

1,396,200.00

265,278.00

1,661,478.00

4.2.2

Montaj Carusel mediu pentru adulți d= llm

93,080.00

17,685.20

110,765.20

4.2.3

Montaj Carusel caracatiță d=13m

93,080.00

17,685.20

110,765.20

4.2.4

Montaj Carusel mic pentru copii

9,308.00

1,768.52

11,076.52

4.2.6

Montaj Trambulina electrica patru posturi

6,981.00

1,326.39

8,307.39

4.2.7

Montaj Carusel cești fermecate

9,308.00

1,768.52

11,076.52

4.2.8

Montaj Mini trenuleț

9,308.00

1,768.52

11,076.52

4.2.9

Montaj Mașini tamponabile

5,584.80

1,061.11

6,645.91

4.2.10

Montaj Platforma mașinuțe tamponabile

16,289.00

3,094.91

19,383.91

TOTAL II - subcap. 4.2

1,639,138.80

311/436.37

1,950,575.17

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

5,201,776.00

988,337.44

6,190,113.44

4.3.1

Roata mare h= 30m

2,420,080.00

459,815.20

2,879,895.20

4.3.2

Carusel mediu pentru adulți d= llm

1,000,610.00

190,115.90

1,190,725.90

4.3.3

Carusel caracatiță d=13m

1,000,610.00

190,115.90

1,190,725.90

4.3.4

Carusel mic pentru copii

139,620.00

26,527.80

166,147.80

4.3.6

Trambulina electrica patru posturi

146,601.00

27,854.19

174,455.19

4.3.7

Carusel cești fermecate

116,350.00

22,106.50

138,456.50

4.3.8

Mini trenuleț

93,080.00

17,685.20

110,765.20

4.3.9

Mașini tamponabile

145,205.00

27,588.95

172,793.95

4.3.10

Platforma mașinuțe tamponabile

139,620.00

26,527.80

166,147.80

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

-

-

4.5

Dotări

7,097,350.00

1,348,496.50

8,445,846.50

4.5.4

Elemente decorative tematice (statui -3m înălțime)

7,097,350.00

1,348,496.50

8,445,846.50

4.6

Active necorporale

-

-

-

TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6

12,299,126.00

2,336,833.94

14,635,959.94

DEVIZ GENERAL CUMULAT ( ETAPA 1 + ETAPA 2 - scenariul nr.2)

privind cheltuielile necesare realizării investiției „REGENERARE URBANA IN MUNICIPIUL CRAIOVA PRIN REVITALIZAREA ZONEI CORNITOIU" - conform HG 907/2016

Proiectant SC SMM INVEST CO SRL

DEVIZ GENERAL

al obiectivului de investiții

Total ca parc

Total ca parc tematic

Total final parc + parc tematic

Nr.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de

Valoare fără TVA

TVA

Valoare cu TVA

Valoare fără TVA

TVA

Valoare cu TVA

Valoare fără TVA

TVA

Valoare cu TVA

crt.

cheltuieli

lei

lei

lei

lei

lei

lei

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

3

4

5

3

4

5

CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

1.2

Amenajarea terenului

2,606,790.57

495,290.21

3,102,080.78

2,606,790.57

495,290.21

3,102,080.78

1.2.1

Curățarea terenului de vegetație spontana, gunoi

558,480.00

106,111.20

664,591.20

558,480.00

106,111.20

664,591.20

1.2.2

Amenajarea terenului (nivelare, taluzare, compactare, pante de scurgere ape meteorice) - m3

351,363.50

66,759.07

418,122.57

351,363.50

66,759.07

418,122.57

1.2.3

Realizare locuri de parcare

356,031.00

67,645.89

423,676.89

356,031.00

67,645.89

423,676.89

1.2.4

realizare alei pavate - ecologice

1,340,916.06

254,774.05

1,595,690.11

1,340,916.06

254,774.05

1,595,690.11

1.3

Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială

1,155,916.31

219,624.10

1,375,540.41

1,155,916.31

219,624.10

1,375,540.41

1.3.1

Plantare vegetație înaltă

290,875.00

55,266.25

346,141.25

290,875.00

55,266.25

346,141.25

1.3.2

Plantarea vegetație medie

121,004.00

22,990.76

143,994.76

121,004.00

22,990.76

143,994.76

1.3.3

Plantare vegetație joasa (gazon, trifoi)

726,007.71

137,941.46

863,949.17

726,007.71

137,941.46

863,949.17

1.3.4

Fasonare vegetație existenta

18,029.60

3,425.62

21,455.22

18,029.60

3,425.62

21,455.22

STUDIU DE FEZABILITATE - REGENERARE URBANA IN MUNICIPIUL CRAIOVA PRIN REVITALIZAREA ZONEI CORNITOIU -            _________________________

I Exemplar: 1            Rev.: 0

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților

5,000.00

950.00

5,950.00

5,000.00

950.00

5,950.00

Total capitol 1

3,767,706.87

715,864.31

4,483,571.18

3,767,706.87

715,864.31

4,483,571.18

CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

2.1

Cheltuieli pentru asigurare utilități

325,780.00

61,898.20

387,678.20

325,780.00

61,898.20

387,678.20

2.1.1

Branșament curent inclusiv PT

325,780.00

61,898.20

387,678.20

325,780.00

61,898.20

387,678.20

Total capitol 2

325,780.00

61,898.20

387,678.20

325,780.00

61,898.20

387,678.20

CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare și asistenta tehnică

3.1

Studii

50,000.00

9,500.00

59,500.00

50,000.00

9,500.00

59,500.00

3.1.1. Studii de teren

50,000.00

9,500.00

59,500.00

50,000.00

9,500.00

59,500.00

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului

3.1.3. Alte studii specifice

3.2

Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

8,000.00

1,520.00

9,520.00

8,000.00

1,520.00

9,520.00

3.3

Expertizare tehnică

3.4

Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor

5,000.00

950.00

5,950.00

5,000.00

950.00

5,950.00

3.5

Proiectare

361,000.00

68,590.00

429,590.00

361,000.00

68,590.00

429,590.00

3.5.1. Temă de proiectare

3.5.2. Studiu de prefezabilitate

3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general

50,000.00

9,500.00

59,500.00

50,000.00

9,500.00

59,500.00

3.5.4. Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor

1,000.00

190.00

1,190.00

1,000.00

190.00

1,190.00

3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție

10,000.00

1,900.00

11,900.00

10,000.00

1,900.00

11,900.00

3.5.6. Proiect tehnic și detalii de execuție

300,000.00

57,000.00

357,000.00

300,000.00

57,000.00

357,000.00

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

3.7

Consultanță

30,000.00

5,700.00

35,700.00

30,000.00

5,700.00

35,700.00

3.7.1. Management de proiect

30,000.00

5,700.00

35,700.00

30,000.00

5,700.00

35,700.00

3.8

Asistență tehnică

35,000.00

6,650.00

41,650.01

31,500.00

5,985.00

37,485.01

66,500.00

12,635.00

79,135.02

3.8.1. Asistență tehnică din partea proiectantului

10,000.00

1,900.00

11,900.00

7,500.00

1,425.00

8,925.00

17,500.00

3,325.00

20,825.00

3.8.I.I. pe perioada de execuție a lucrărilor

7,500.00

1,425.00

8,925.00

5,000.00

950.00

5,950.00

12,500.00

2,375.00

14,875.00

3.8.I.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții

2,500.00

475.00

2,975.00

2,500.00

475.00

2,975.00

5,000.00

950.00

5,950.00

3.8.2. Dirigenție de șantier

25,000.00

4,750.00

29,750.00

24,000.00

4,560.00

28,560.00

49,000.00

9,310.00

58,310.00

Total capitol 3

489,000.00

92,910.00

581,910.00

31,500.00

5,985.00

37,485.00

520,500.00

98,895.00

619,395.00

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții și instalații

5,466,355.70

1,038,607.58

6,504,963.28

4,756,388.00

903,713.72

5,660,101.72

10,222,743.70

1,942,321.30

12,165,065.00

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

33,508.80

6,366.67

39,875.47

1,639,138.80

311,436.37

1,950,575.17

1,672,647.60

317,803.04

1,990,450.64

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

223,392.00

42,444.48

265,836.48

5,201,776.00

988,337.44

6,190,113.44

5,425,168.00

1,030,781.92

6,455,949.92

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

4.5

Dotări

404,898.00

76,930.62

481,828.62

7,097,350.00

1,348,496.50

8,445,846.50

7,502,248.00

1,425,427.12

8,927,675.12

4.6

Active necorporale

Total capitol 4

6,128,154.50

1,164,349.35

7,292,503.86

18,694,652.80

3,551,984.03

22,246,636.83

24,822,807.30

4,716,333.38

29,539,140.69

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

159,593.35

30,322.74

189,916.09

103,197.76

19,607.58

122,805.34

262,791.11

49,930.31

312,721.43

STUDIU DE FEZABIUTATE - REGENERARE URBANA IN MUNICIPIUL CRAIOVA PRIN REVITALIZAREA ZONEI CORNITOIU -            _________________________

I Exemplar: 1            Rev.: 0

5.1.1. Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier

9,593.35

1,822.74

11,416.09

3,197.76

607.58

3,805.34

12,791.11

2,430.31

15,221.43

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului

150,000.00

28,500.00

178,500.00

100,000.00

19,000.00

119,000.00

250,000.00

47,500.00

297,500.00

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

192,020.03

192,020.03

192,020.03

192,020.03

5.2.1. Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții

16,001.67

16,001.67

16,001.67

16,001.67

5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții

80,008.35

80,008.35

80,008.35

80,008.35

5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC

80,008.35

80,008.35

80,008.35

80,008.35

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/ desființare

16,001.67

16,001.67

16,001.67

16,001.67

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute

288,088.34

54,736.78

342,825.12

63,987.25

12,157.58

76,144.83

352,075.59

66,894.36

418,969.95

5.4

Cheltuieli pentru informare și publicitate

16,110.00

3,060.90

19,170.90

16,110.00

3,060.90

19,170.90

Total capitol 5

655,811.72

88,120.42

743,932.14

167,185.01

31,765.16

198,950.17

822,996.73

119,885.57

942,882.31

CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

6.2

Probe tehnologice și teste

Total capitol 6

TOTAL GENERAL

11,266,453.10

2,104,142.28

13,370,595.38

18,993,337.82

3,608,734.19

22,602,072.00

30,259,790.92

5,712,876.47

35,972,667.38

din care: C + M (1.2 +1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1}

9,602,944.73

1,824,559.50

11,427,504.23

6,398,724.56

1,215,757.67

7,614,482.23

16,001,669.29

3,040,317.17

19,041,986.46

DEVIZ PE OBIECT CUMULAT ( ETAPA 1 + ETAPA 2 - scenariul nr.2)

privind cheltuielile necesare realizării investiției „REGENERARE URBANA IN MUNICIPIUL CRAIOVA PRIN REVITALIZAREA ZONEI CORNITOIU" - conform HG 907/2016

ETAPA 1

ETAPA 2

TOTAL ETAPA 1+2

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare fără TVA

TVA

Valoare cu TVA

Valoare fără TVA

TVA

Valoare cu TVA

Valoare fără TVA

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

lei

lei

lei

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

3

4

5

3

4

5

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalații

4.1.1

Construire castelul lui Vlad Țepeș

335,088.00

63,666.72

398,754.72

335,088.00

63,666.72

398,754.72

4.1.2

Construire casa bântuită

93,080.00

17,685.20

110,765.20

93,080.00

17,685.20

110,765.20

4.1.3

satul piticilor

628,290.00

119,375.10

747,665.10

628,290.00

119,375.10

747,665.10

4.1.4

casa piticilor

162,890.00

30,949.10

193,839.10

162,890.00

30,949.10

193,839.10

4.1.5

casa vrăjitoarelor

186,160.00

35,370.40

221,530.40

186,160.00

35,370.40

221,530.40

4.1.6

mașina vânătorilor de vampiri

4.1.7

amenajare labirint tematic (cu vampiri, vârcolaci)

3,257,800.00

618,982.00

3,876,782.00

3,257,800.00

618,982.00

3,876,782.00

4.1.8

Pavilion board game

93,080.00

17,685.20

110,765.20

93,080.00

17,685.20

110,765.20

4.1.9

realizare scena teatru

20,943.00

3,979.17

24,922.17

20,943.00

3,979.17

24,922.17

4.1.10

Toalete (ansamblu 8 cabine+4 lavoare separate pe sexe +1 loc persoane cu handicap)

159,632.20

30,330.12

189,962.32

159,632.20

30,330.12

189,962.32

4.1.11

Fântână arteziana

418,860.00

79,583.40

498,443.40

418,860.00

79,583.40

498,443.40

4.1.12

Lucrări de instalații

3,261,290.50

619,645.20

3,880,935.70

3,261,290.50

619,645.20

3,880,935.70

4.1.13

Amenajare accese si împrejmuiri

1,605,630.00

305,069.70

1,910,699.70

1,605,630.00

305,069.70

1,910,699.70

TOTAL 1 - subcap. 4.1

5,466,355.70

1,038,607.58

6,504,963.28

4,756,388.00

903,713.72

5,660,101.72

10,222,743.70

1,942,321.30

12,165,065.00

STUDIU DE FEZABILITATE - REGENERARE URBANA IN MUNICIPIUL CRAIOVA PRIN REVITALIZAREA ZONEI CORNITOIU -            _________________________

I Exemplar: 1            Rev.: 0

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

4.2.1

Montaj Roata mare h= 30m

1,396,200.00

265,278.00

1,661,478.00

1,396,200.00

265,278.00

1,661,478.00

4.2.2

Montaj Carusel mediu pentru adulți d= llm

93,080.00

17,685.20

110,765.20

93,080.00

17,685.20

110,765.20

4.2.3

Montaj Carusel caracatiță d=13m

93,080.00

17,685.20

110,765.20

93,080.00

17,685.20

110,765.20

4.2.4

Montaj Carusel mic pentru copii

9,308.00

1,768.52

11,076.52

9,308.00

1,768.52

11,076.52

4.2.5

Montaj Elemente de joaca pentru copii (ansamblu)

33,508.80

6,366.67

39,875.47

33,508.80

6,366.67

39,875.47

4.2.6

Montaj Trambulina electrica patru posturi

6,981.00

1,326.39

8,307.39

6,981.00

1,326.39

8,307.39

4.2.7

Montaj Carusel cești fermecate

9,308.00

1,768.52

11,076.52

9,308.00

1,768.52

11,076.52

4.2.8

Montaj Mini trenuleț

9,308.00

1,768.52

11,076.52

9,308.00

1,768.52

11,076.52

4.2.9

Montaj Mașini tamponabile

5,584.80

1,061.11

6,645.91

5,584.80

1,061.11

6,645.91

4.2.10

Montaj Platforma mașinuțe tamponabile

16,289.00

3,094.91

19,383.91

16,289.00

3,094.91

19,383.91

TOTAL II -subcap. 4.2

33,508.80

6,366.67

39,875.47

1,639,138.80

311,436.37

1,950,575.17

1,672,647.60

317,803.04

1,990,450.64

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

223,392.00

42,444.48

265,836.48

5,201,776.00

988,337.44

6,190,113.44

5,425,168.00

1,030,781.92

6,455,949.92

4.3.1

Roata mare h= 30m

2,420,080.00

459,815.20

2,879,895.20

2,420,080.00

459,815.20

2,879,895.20

4.3.2

Carusel mediu pentru adulți d= llm

1,000,610.00

190,115.90

1,190,725.90

1,000,610.00

190,115.90

1,190,725.90

4.3.3

Carusel caracatiță d=13m

1,000,610.00

190,115.90

1,190,725.90

1,000,610.00

190,115.90

1,190,725.90

4.3.4

Carusel mic pentru copii

139,620.00

26,527.80

166,147.80

139,620.00

26,527.80

166,147.80

4.3.5

Elemente de joaca pentru copii (ansamblu)

223,392.00

42,444.48

265,836.48

223,392.00

42,444.48

265,836.48

4.3.6

Trambulina electrica patru posturi

146,601.00

27,854.19

174,455.19

146,601.00

27,854.19

174,455.19

4.3.7

Carusel cești fermecate

116,350.00

22,106.50

138,456.50

116,350.00

22,106.50

138,456.50

4.3.8

Mini trenuleț

93,080.00

17,685.20

110,765.20

93,080.00

17,685.20

110,765.20

4.3.9

Mașini tamponabile

145,205.00

27,588.95

172,793.95

145,205.00

27,588.95

172,793.95

4.3.10

Platforma mașinuțe tamponabile

139,620.00

26,527.80

166,147.80

139,620.00

26,527.80

166,147.80

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

4.5

Dotări

404,898.00

76,930.62

481,828.62

7,097,350.00

1,348,496.50

8,445,846.50

7,502,248.00

1,425,427.12

8,927,675.12

4.5.1

Bănci

73,300.50

13,927.10

87,227.60

73,300.50

13,927.10

87,227.60

4.5.2

Coșuri gunoi

40,722.50

7,737.28

48,459.78

40,722.50

7,737.28

48,459.78

4.5.3

Pergole

216,123.00

41.063,37

257.186,37

216,123.00

41.063,37

257.186,37

4.5.4

Elemente decorative tematice (statui -3m înălțime)

7,097,350.00

1,348,496.50

8,445,846.50

7,097,350.00

1,348,496.50

8,445,846.50

4.5.5

Echipamente de fitness

60,502.00

11,495.38

71,997.38

60,502.00

11,495.38

71,997.38

4.5.6

Fântâni de apa

14,250.00

2,707.50

16,957.50

14,250.00

2,707.50

16,957.50

4.6

Active necorporale

TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.544.6

628,290.00

119,375.10

747,665.10

12,299,126.00

2,336,833.94

14,635,959.94

12,927,416.00

2,456,209.04

15,383,625.04

- costurile estimative de operare pe durata normată de viață/de amortizare a investiției publice.

Etapa 1

LI

L2

L3

L4

L5

L6

L7

L8

L9

L10

LII

L12

TOTA L:

Personal

> Personal suplimentar 4 persoane îngrijire parc

18,5

16

18,5

16

18,5

16

18,5

16

18,5

16

18,5

16

18,5

16

18,5

16

18,5

16

18,5

16

18,5

16

18,5

16

222,1

92

> Personal suplimentar 4 persoane paza parc

18,5

16

18,5

16

18,5

16

18,5

16

18,5

16

18,5

16

18,5

16

18,5

16

18,5

16

18,5

16

18,5

16

18,5

16

222,1

92

Mentenanță

> Consumabile echipamente

10,0 00

10,0 00

10,0 00

10,0 00

10,0 00

10,0 00

10,0 00

10,0 00

10,0 00

10,0 00

10,0 00

10,0 00

120,0 00

> Costuri întreținere parc

10,0 00

10,0 00

10,0 00

10,0 00

10,0 00

10,0 00

10,0 00

10,0 00

10,0 00

10,0 00

10,0 00

10,0 00

120,0 00

Energie

3,00

0

3,00

0

3,00

0

3,00

0

3,00

0

3,00

0

3,00

0

3,00

0

3,00

0

3,00

0

3,00

0

3,00

0

36,00 0

Apa

3,00

0

6,00

0

11,0 00

11,0 00

11,0 00

6,00

0

3,00

0

Total:

60,0

32

60,0

32

60,0

32

63,0

32

66,0

32

71,0

32

71,0

32

71,0

32

66,0

32

63,0

32

60,0

32

60,0

32

720,3

84

Surse de finanțare

Bugetul local

60,0

32.0

0

60,0

32.0

0

60,0

32.0

0

60,0

32.0

0

60,0

32.0

0

60,0

32.0

0

60,0

32.0

0

60,0

32.0

0

60,0

32.0

0

60,0

32.0

0

60,0

32.0

0

60,0

32.0

0

720,3

84.00

Total:

60,0

32

60,0

32

60,0

32

60,0

32

60,0

32

60,0

32

60,0

32

60,0

32

60,0

32

60,0

32

60,0

32

60,0

32

720,3

84

Etapa 2

LI

L2

L3

L4

L5

L6

L7

L8

L9

L10

LII

L12

TOTA L:

Personal

> Personal

148,

148,

148,

148,

148,

148,

148,

148,

148,

148,

148,

148,

1,777

suplimentar 32

128

128

128

128

128

128

128

128

128

128

128

128

,536

persoane echipamente

> Personal suplimentar 4 persoane îngrijire parc

18,5

16

18,5

16

18,5

16

18,5

16

18,5

16

18,5

16

18,5

16

18,5

16

18,5

16

18,5

16

18,5

16

18,5

16

222,1

92

> Personal suplimentar 4 persoane paza parc

18,5

16

18,5

16

18,5

16

18,5

16

18,5

16

18,5

16

18,5

16

18,5

16

18,5

16

18,5

16

18,5

16

18,5

16

222,1

92

Cheltuieli cu reclama

40,0 00

40,0 00

40,0 00

40,0 00

40,0 00

40,0 00

40,0 00

40,0 00

40,0 00

40,0 00

40,0 00

40,0 00

480,0 00

Mentenanță

> Consumabile echipamente

10,0 00

10,0 00

10,0 00

10,0 00

10,0 00

10,0 00

10,0 00

10,0 00

10,0 00

10,0 00

10,0 00

10,0 00

120,0 00

> Costuri întreținere parc

10,0 00

10,0 00

10,0 00

10,0 00

10,0 00

10,0 00

10,0 00

10,0 00

10,0 00

10,0 00

10,0 00

10,0 00

120,0 00

Energie

20,0

00

20,0

00

20,0

00

20,0

00

23,5

00

23,5

00

23,5

00

23,5

00

23,5

00

20,0

00

20,0

00

20,0

00

257,5 00

Apa

3,00

0

6,00

0

11,0 00

11,0 00

11,0 00

6,00

0

3,00

0

Total:

265, 160

265, 160

265, 160

268, 160

274,

660

279,

660

279,

660

279,

660

274,

660

268, 160

265, 160

265, 160

3,199 ,420

Surse de finanțare

încasare din activitățile parcului (încasarea medie per vizita 31)

363, 475. 00

363, 475. 00

363, 475. 00

363, 475. 00

363, 475. 00

363, 475. 00

363, 475. 00

363, 475. 00

363, 475. 00

363, 475. 00

363, 475. 00

363, 475. 00

4,361 ,700. 00

- vizitatori locali Craiova 30% din populația Craiovei anual

285, 975. 00

285, 975. 00

285, 975. 00

285, 975. 00

285, 975. 00

285, 975. 00

285, 975. 00

285, 975. 00

285, 975. 00

285, 975. 00

285, 975. 00

285, 975. 00

3,431 ,700. 00

- vizitatori externi (30% din vizitatorii Craiovei)

77,5

00.0

0

77,5

00.0

0

77,5

00.0

0

77,5

00.0

0

77,5

00.0

0

77,5

00.0

0

77,5

00.0

0

77,5

00.0

0

77,5

00.0

0

77,5

00.0

0

77,5

00.0

0

77,5

00.0

0

930,0

00.00

Total:

363, 475

363, 475

363, 475

363, 475

363, 475

363, 475

363, 475

363, 475

363, 475

363, 475

363, 475

363, 475

4,361 ,700

 • 3.4. Studii de specialitate, în funcție de categoria și clasa de importanță a construcțiilor, după caz:

-studiu topografic

-studiu geotehnic

-studiu hidrologic

 • 3.5. Grafice orientative de realizare a investiției:

Scenariul 1 recomandat - Etapa 1 proiectare +executie. Etapa 2 proiectare

A. DURATA DE REALIZARE A PROIECTULUI ESTE ESTIMATĂ LA 20 LUNI

PENTRU etapa de IMPLEMENTARE/ execuție a lucrărilor prevăzute în proiect: 7 luni

B. ETAPE PRINCIPALE ALE REALIZĂRII PROIECTULUI:

După aprobarea investiției:

Pregătirea documentației pentru achiziție publica de proiectare si execuție :

 • •  Elaborarea documentației de atribuire (caiet de sarcini, fișa de date a achiziției, formulare și clauze contractuale obligatorii)

 • > Responsabil: Primăria Municipiului Craiova

Derularea procedurilor de achiziție:

 • • Publicarea anunțului de participare la procedura de cerere de oferte;

 • • Numirea comisiei de evaluare;

 • •  Primirea ofertelor;

 • • Deschiderea ofertelor și întocmirea procesului verbal de deschidere;

 • • Verificarea și evaluarea ofertelor, stabilirea ofertei câștigătoare;

 • •  Notificarea privind rezultatul aplicării procedurii;

 • • Perioada de așteptare;

 • • Semnarea contractului;

 • •  Publicarea anunțului de atribuire;

 • > Responsabil: Primăria Municipiului Craiova

întocmirea proiectului faza DTAC (ambele etape l+ll)

 • • Elaborarea Proiectului faza DTAC;

 • •  Recepția proiectului faza DTAC;

 • > Responsabil: firma contractata

Obținerea avizelor:

 • • Obținerea avizelor de construire și a altor documente specificate in cadrul Certificatului de Urbanism

 • > Responsabil: firma contractata

Obținere autorizație de construcție:

 • • Obținerea autorizației de construcție

 • > Responsabil: firma contractata

întocmirea Proiectului faza PT(ambele etape l+ll)+DE(ambele etape l+ll)+AS BUILT

 • • Elaborarea Proiectului faza PT+DE+AS BUILT;

 • • Recepția proiectului faza PT+DE+AS BUILT;

 • > Responsabil: firma contractata

Faza de construcție:

 • •  Execuția lucrărilor de construcții

> Responsabil: firma contractata

Recepția lucrării:

 • •  Organizarea unei întâlniri formale cu factorii de interes implicați în derularea proiectului (beneficiar, finanțator, proiectant, firma de construcții);

 • •  Recepția obiectivului de investiții la terminarea lucrărilor;

 • •  Realizarea procesului verbal de recepție a obiectivului de investiții.

 • •  Responsabil: Primăria Municipiului Craiova si firma contractata.

înainte de începerea lucrărilor, constructorul are obligația sa instruiască personalul tehnic si de execuție pentru fiecare faza/etapa din procesul de realizare al lucrării.

Scenariul 1 (recomandat) - Etapa 2

A. DURATA DE REALIZARE A PROIECTULUI ESTE ESTIMATĂ LA 6 LUNI

PENTRU etapa de execuție a lucrărilor prevăzute în proiect: 5 luni

B. ETAPE PRINCIPALE ALE REALIZĂRII PROIECTULUI:

După aprobarea investiției:

întocmirea Proiectului faza AS BUILT:

 • •  Elaborarea Proiectului faza AS BUILT;

 • •  Recepția proiectului faza AS BUILT;

 • > Responsabil: firma contractata

Faza de construcție:

 • •  Execuția lucrărilor de construcții

 • > Responsabil: firma contractata

Recepția lucrării:

 • •  Organizarea unei întâlniri formale cu factorii de interes implicați în derularea proiectului (beneficiar, finanțator, proiectant, firma de construcții);

 • •  Recepția obiectivului de investiții la terminarea lucrărilor;

 • •  Realizarea procesului verbal de recepție a obiectivului de investiții.

 • •  Responsabil: Primăria Municipiului Craiova si firma contractata.

înainte de începerea lucrărilor, constructorul are obligația sa instruiască personalul tehnic si de execuție pentru fiecare faza/etapa din procesul de realizare al lucrării.

GRAFIC SCENARIUL 1 (RECOMANDAT) ETAPA 1 + ETAPA 2

Nr. Crt.

Denumire etapă

Durata (luni) Luna

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

ETAPA 1 - PROIECTARE +EXECUTIE

ETAPA 2 - PROIECTARE

1

Achiziție servicii de proiectare si execuție (inclusiv echipamente) etapa 1 + etapa 2

2

Elaborare DTAC ( proiect autorizare) - etapa 1

3

Elaborare DTAC ( proiect autorizare) - etapa 2

4

Elaborare proiect tehnic - etapa 1

5

Elaborare proiect tehnic - etapa 2

6

Elaborare detalii de execuție - etapa 1

7

Elaborare detalii de execuție - etapa 2

8

Verificare proiect - etapa 1

9

Verificare proiect - etapa 2

10

Obținere avize si autorizație de construire etapa 1+ etapa 2

11

Asistenta tehnica

12

Execuție lucrări

13

Achiziție dotări

14

Recepție la terminarea lucrărilor - etapa 1

ETAPA 1 SI 2 SUNT CONSECUTIVE

ETAPA 2 -EXECUȚIE

1

Asistenta tehnica

2

Execuție lucrări

3

Achiziție dotări

4

Recepție la terminarea lucrărilor - etapa 2

Scenariul 2 - Etapa 1 proiectare +executie. Etapa 2 - proiectare

A. DURATA DE REALIZARE A PROIECTULUI ESTE ESTIMATĂ LA 21 LUNI

PENTRU etapa de IMPLEMENTARE/ execuție a lucrărilor prevăzute în proiect: 8 luni

B. ETAPE PRINCIPALE ALE REALIZĂRII PROIECTULUI:

După aprobarea investiției:

Pregătirea documentației pentru achiziție publica de proiectare si execuție :

 • •  Elaborarea documentației de atribuire (caiet de sarcini, fișa de date a achiziției, formulare și clauze contractuale obligatorii)

 • > Responsabil: Primăria Municipiului Craiova

Derularea procedurilor de achiziție:

 • • Publicarea anunțului de participare la procedura de cerere de oferte;

 • • Numirea comisiei de evaluare;

 • •  Primirea ofertelor;

 • • Deschiderea ofertelor și întocmirea procesului verbal de deschidere;

 • • Verificarea și evaluarea ofertelor, stabilirea ofertei câștigătoare;

 • •  Notificarea privind rezultatul aplicării procedurii;

 • • Perioada de așteptare;

 • • Semnarea contractului;

 • •  Publicarea anunțului de atribuire;

 • > Responsabil: Primăria Municipiului Craiova

întocmirea proiectului faza DTAC (ambele etape l+ll)

 • • Elaborarea Proiectului faza DTAC;

 • •  Recepția proiectului faza DTAC;

 • > Responsabil: firma contractata

Obținerea avizelor:

 • • Obținerea avizelor de construire și a altor documente specificate in cadrul Certificatului de Urbanism

 • > Responsabil: firma contractata

Obținere autorizație de construcție:

 • • Obținerea autorizației de construcție

 • > Responsabil: firma contractata

întocmirea Proiectului faza PT(ambele etape l+ll)+DE(ambele etape l+ll)+AS BUILT

 • • Elaborarea Proiectului faza PT+DE+AS BUILT;

 • • Recepția proiectului faza PT+DE+AS BUILT;

 • > Responsabil: firma contractata

Faza de construcție:

 • •  Execuția lucrărilor de construcții

 • > Responsabil: firma contractata

Recepția lucrării:

 • •  Organizarea unei întâlniri formale cu factorii de interes implicați în derularea proiectului (beneficiar, finanțator, proiectant, firma de construcții);

 • •  Recepția obiectivului de investiții la terminarea lucrărilor;

 • •  Realizarea procesului verbal de recepție a obiectivului de investiții.

 • •  Responsabil: Primăria Municipiului Craiova si firma contractata.

înainte de începerea lucrărilor, constructorul are obligația sa instruiască personalul tehnic si de execuție pentru fiecare faza/etapa din procesul de realizare al lucrării.

Scenariul 2- Etapa 2

A. DURATA DE REALIZARE A PROIECTULUI ESTE ESTIMATĂ LA 7 LUNI

PENTRU etapa de execuție a lucrărilor prevăzute în proiect: 6 luni

B. ETAPE PRINCIPALE ALE REALIZĂRII PROIECTULUI:

După aprobarea investiției:

întocmirea Proiectului faza AS BUILT:

 • •  Elaborarea Proiectului faza AS BUILT;

 • •  Recepția proiectului faza AS BUILT;

 • > Responsabil: firma contractata

Faza de construcție:

 • •  Execuția lucrărilor de construcții

 • > Responsabil: firma contractata

Recepția lucrării:

 • •  Organizarea unei întâlniri formale cu factorii de interes implicați în derularea proiectului (beneficiar, finanțator, proiectant, firma de construcții);

 • •  Recepția obiectivului de investiții la terminarea lucrărilor;

 • •  Realizarea procesului verbal de recepție a obiectivului de investiții.

 • •  Responsabil: Primăria Municipiului Craiova si firma contractata.

înainte de începerea lucrărilor, constructorul are obligația sa instruiască personalul tehnic si de execuție pentru fiecare faza/etapa din procesul de realizare al lucrării.

GRAFIC SCENARIUL 2 ETAPA 1 + ETAPA 2

Nr. Crt.

Denumire etapă

Durata (luni) Luna

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

ETAPA 1 - PROIECTARE +EXECUTIE

ETAPA 2 - PROIECTARE

1

Achiziție servicii de proiectare si execuție (inclusiv echipamente) etapa 1 + etapa 2

2

Elaborare DTAC ( proiect autorizare) - etapa 1

3

Elaborare DTAC ( proiect autorizare) - etapa 2

4

Elaborare proiect tehnic - etapa 1

5

Elaborare proiect tehnic - etapa 2

6

Elaborare detalii de execuție - etapa 1

7

Elaborare detalii de execuție - etapa 2

8

Verificare proiect - etapa 1

9

Verificare proiect - etapa 2

10

Obținere avize si autorizație de construire etapa 1+ etapa 2

11

Asistenta tehnica

12

Execuție lucrări

13

Achiziție dotări

14

Recepție la terminarea lucrărilor - etapa 1

ETAPA 1 SI 2 SUNT CONSECUTIVE

ETAPA 2 -EXECUȚIE

1

Asistenta tehnica

2

Execuție lucrări

3

Achiziție dotări

4

Recepție la terminarea lucrărilor - etapa 2

 • 4. Analiza fiecărui/fiecărei scenariu/opțiuni tehnico-economic(e) propus(e)

Scenariul 1 - Parc de distracție de tip „Dracula Park"

Zona studiata se dorește revitalizata prin eliminarea disfuncțiilor existente, prin introducerea de noi funcțiuni, si prin sporirea atractivității zonei.

Astfel este necesara rezolvarea problemelor regăsite la nivelul zonei studiate prin:

 • •  Realizarea si amenajarea unor cai noi de acces

 • •  Realizarea unor trasee noi de circulații pietonale in interiorul zonei studiate

 • •  Dezvoltarea vegetației într-un mod armonios si controlat.

 • •  Realizarea unui sistem de iluminat public

 • •  Implementarea unorfunctiuni/activitati noi

Nerezolvarea acestor probleme, va duce la o degradare si mai accentuata a spațiului verde dar si o creștere a infractionalitatii. De asemenea, din punct de vedere al atractivitatii, zona studiata va ramane un teren viran fara niciun fel de beneficiu pentru locuitorii municipiul Craiova.

Pentru o dezvoltare armonioasa a zonei si pentru creșterea dezirabilitatii zonei sunt necesare intervenții in cadru zonei studiate. Scenariul nr. 1 are in componenta doua etape distincte.

Astfel, s-a luat in considerare o prima etapa in care se pune accent pe amenajarea peisagistica a amplasamentului si cea de-a doua etapa in care accentul este pus pe dotarea parcului conform tematicii propuse (Dracula Park).

Intervenții in cadrul scenariului nr. 1 constau in :

Etapa 1.
 •  Amenajarea unui acces principal. Acesta este localizat pe Str. Toporasi si va fi prevăzut cu un info point(Etapa 1).

 •  Se vor amenaja 5 accese secundare (etapa 1). Acestea sunt amplasate astfel:

 • -  3 accese secundare Str. Paraului

 • -  1 acces secundar Str. George Enescu

 • -  1 acces secundar situat in imediata apropiere a locuințelor colective

 •  Se propune imprejmuirea parcului. împrejmuirea va fi realizata din plasa bordurată, dublata cu un gard viu. Inaltimea imprejmuirii va fi de maxim 2.50m (etapa 1)

 •  Se propune realizarea de alei. Acestea vor fi realizate din dale de tip piatra naturala, bordurată si vor fi montate pe un pat de pietris/nisip. Aleile sunt poziționate in interiorul parcului astfel incat sa permită o buna circulație a fluxurilor pietonale si totodată sa permită un acces facil la funcțiunile si activitatile nou propuse (etapa 1)

 •  Se propune realizare a circa 40 de locuri de parcare. Acestea vor fi dispuse de-a lungul străzii Paraului si vor fi realizate din dale inierbate (etapa 1)

 •  Se vor efectua lucrări de pregătire si amenajare a terenului. Aceste lucrări constau in nivelare, taluzare, pante de scurgere ape meteorice si curatare a tereneului prin indepartarea vegetație spontane si a resturilor menajare. De asemenea, se vor realiza instalații de canalizare, apa, gospodărie de apa si instalații de curent pentru iluminat public, pentru echipamentele montate dar si de curenti slabi. Iluminatul public se va realiza prin racordarea la rețeaua

orașului (etapa 1)

 •  Se propune dotarea parcului cu mobilier urban - banei, coșuri pentru gunoi, pergole, fantana arteziana, elemente de joaca pentru copii, echipament fitness si scena de teatru. De asemenea, se propune dotarea parcului cu toalete publice. Acestea vor fi impartite pe sexe dar vor tine cont si de nevoile oamenilor cu dizabilitati; fântâni cu apa potabila (etapa 1)

 •  Instalarea unei rețele de wi-fi in 10 puncte (etapa 1)

 •  Din punct de vedere al vegetație se propune defrișarea vegetației mici si medii, crescute spontan. Se propune taierea arborilor si arbuștilor cu circumeferinta trunchiului mai mica de lOcm, acolo unde situația o impune. Defrișarea vegetației se va afectua sub atenta supraveghere a unui horticulotor. Se vor planta specii noi de arbori decorativi, abusti decorativi, plante ornamentale, plante cu flori, gardurii vii si plante cataratoare. Totodată scenariul nr.l prevede plantarea de trifoi pe zonele verzi si pentru raționamente economice, implementarea unui sistem mixt de udare, alcătuit din aspersoare în cazul vegetației mici si medii si din hidranti, udarea realizandu-se manual in cazul vegetației inalte. (etapa 1)

Etapa 2
 •  Acessul principal va fi amenajat cu o intrare menita sa sublinieze tematica parcului - Dracula park (etapa 2).

 •  Dotarea parcului cu elemente decorative tematice (statui de circa 3 m inaltime) (etapa 2)

 •  Accesele secundare vor fi prevăzute cu statui conform tematicii parcului (etapa 2).

 •  Se propune introducerea de noi activitati si funcțiuni in cadrul parcului (etapa 2). Acestea se incadrareaza in tematica parcului si au fost alese astfel incat sa ofere posibilitatea vizitatorului a unei palete cat mai mari de opțiuni. Se propun următoarele puncte de atracție:

 • -  Castelul lui Vlad Tepes

 • -  Casa bântuita

 • -  Satul piticilor

 • -  Casa piticilor

 • -  Casa vrăjitoarelor

 • -  Amenajare labirint tematic (vampiri, vârcolaci)

 • -  Pavilion board game

 • -  Carusele

 • -  Roata panoramica

 •  In faza de execuție

Deșeurile rezultate din procesul de construire cuprind resturi inerte precum:

 • -  pământ din excavații,

 • -  moloz,

 • -  pietriș,

 • -  material lemnos si resturi metalice, ambalaje hârtie, etc.

Aceste deșeuri vor fi colectate in containere specifice de unul din operatorii locali specializați in salubritate.

 •  In faza de funcționare

In urma funcțiunii rezulta următoarele deșeuri:

 • -  deșeuri din hârtie si carton;

 • -  deșeuri din sticla,

 • -  deșeuri ambalaje de polistiren si folie PVC;

 • -  deșeuri menajere.

Deșeurile menajere se vor depozita in europubele amplasate pe o platforma betonata in cadrul incintei de unde vor fi evacuate periodic de firma specializata in salubritate, cu care s-a încheiat un contract prealabil.

CENTRALIZATOR SUPRAFEȚE / FUNCȚIUNI
 • •  Funcțiunea principală: REGENERARE URBANA IN MUNICIPIUL CRAIOVA PRIN REVITALIZAREA ZONEI CORNITOIU

 • •  Domeniul de activitate: Parc de distracții tip Dracula Park

 • •  Dimensiuni suprafața amenajata: 35.777 mp

 • •  Număr accese principale amenajate: 1 buc (etapa 1)

 • •  Număr accese secundare amenajate: 5 buc (etapa 1)

 • •  împrejmuire parc: 1340 ml (etapa 1)

 • •  Locuri de parcare amenajate: 40 locuri (etapa 1)

 • •  Alei nou propuse: 2401.5 mp (etapa 1)

 • •  Amenajare teren (nivelare, taluzare, compactare, pante de scurgere): 35.777 mp (etapa 1)

 • •  Suprafața desfasuarata Castelul lui Vlad Tepes: 36mp (etapa 2)

 • •  Suprafața desfasuarata Casa bântuita: 20mp (etapa 2)

 • •  Suprafața desfasuarata Satul piticilor: 135mp (etapa 2)

 • •  Suprafața desfasuarata Casa piticilor: 15mp (etapa 2)

 • •  Suprafața desfasuarata Casa vrăjitoarelor: 20mp (etapa 2)

 • •  Suprafața desfasuarata Grdina labirint tematic (vampiri, vârcolaci): lOOOmp (etapa 2)

 • •  Suprafața desfasuarata pavilion boardgame: 20mp (etapa 2)

 • •  Suprafața desfasuarata scena de teatru: 20mp (etapa 1)

 • •  Suprafața desfasurata toalete: 49 mp (etapa 1)

CENTRALIZATOR ECHIPAMENTE
 • •  Roata panoramica mare - 30m h, 18 cabine: 1 buc (etapa 2)

 • •  Carusel mediu adulți D=10m, h= 4.5m, 20 pers.: 1 buc (etapa 2)

 • •  Carusel tip caracatiță D=13 m, h= 5m, 36 pers.: 1 buc (etapa 2)

 • •  Carusel mic copii D=7m, h=5.3m, 24 pers.: 1 buc (etapa 2)

 • •  Ansamblu tematic de joaca pentru copii: 3buc (etapa 1)

 • •  Trambuline electrice copii - 4 pers: 3 buc (etapa 2)

 • •  Carusel cești fermecate - D=9m, h=3.5m, 36 pers: 1 buc (etapa 2)

 • •  Mini trenuleț copii - 4 cabine, 1 stație: 1 buc (etapa 2)

 • •  Mașinuțe electrice tamponabile: 12 buc (etapa 2)

 • •  Echipamente de fitness pentru exterior: 10 buc (etapa 1)

 • •  Mașina vânătorilor de vampiri: 1 buc (etapa 2)

CENTRALIZATOR MOBILIER URBAN
 • •  Bănci lemn + fier forjat: 50 buc (etapa 1)

 • •  Coșuri de gunoi metalice: 50 buc (etapa 1)

 • •  Pergole lemn: 30 buc (etapa 1)

 • •  Elemente decorative tematice (statui): 30 buc (etapa 2)

 • •  Fanata tematica: 19 m : 1 buc (etapa 1)

 • •  Fântâni cu apa potabila : 2 buc (etapa 1)

CENTRALIZATOR VEGETAȚIE
 • •  Plantare vegetație înaltă: 200 buc (etapa 1)

 • •  Plantare vegetație medie : 150 buc (etapa 1)

 • •  Plantare vegetație joasa (trifoi) - 31199.3 mp (etapa 1)

Scenariul 2 - Parc de distracție de tip „Dracula Park"

Zona studiata se dorește revitalizata prin eliminarea disfuncțiilor existente, prin introducerea de noi funcțiuni, si prin sporirea atractivității zonei.

Astfel este necesara rezolvarea problemelor regăsite la nivelul zonei studiate prin:

 • •  Realizarea si amenajarea unor cai noi de acces

 • •  Realizarea unor trasee noi de circulații pietonale in interiorul zonei studiate

 • •  Dezvoltarea vegetației într-un mod armonios si controlat.

 • •  Realizarea unui sistem de iluminat public

 • •  Implementarea unorfunctiuni/activitati noi

Nerezolvarea acestor probleme, va duce la o degradare si mai accentuata a spațiului verde dar si o creștere a infractionalitatii. De asemenea, din punct de vedere al atractivitatii, zona studiata va ramane un teren viran fara niciun fel de beneficiu pentru locuitorii municipiul Craiova.

Pentru o dezvoltare armonioasa a zonei si pentru creșterea dezirabilitatii zonei sunt necesare intervenții in cadru zonei studiate. Scenariul nr. 2 are in componenta doua etape distincte.

Astfel, s-a luat in considerare o prima etapa in care se pune accent pe amenajarea peisagistica a amplasamentului si cea de-a doua etapa in care accentul este pus pe dotarea parcului conform tematicii propuse (Dracula Park).

Intervenții in cadrul scenariului nr. 2 constau in :

Etapa 1
 •  Amenajarea unui acces principal. Acesta este localizat pe Str. Toporasi si va fi prevăzut cu un info point(Etapa 1).

 •  Se vor amenaja 5 accese secundare (etapa 1). Acestea sunt amplasate astfel:

 • -  3 accese secundare Str. Paraului

 • -  1 acces secundar Str. George Enescu

 • -  1 acces secundar situat in imediata apropiere a locuințelor colective

 •  Se propune împrejmuirea parcului. împrejmuirea va fi realizata din stâlpi de beton armat si elemente de fier forjat. Inaltimea împrejmuirii va fi de maxim 2.50m. (etapa 1)

 •  Se propune realizarea de alei. Acestea vor fi realizate din dale de tip piatra naturala, bordurată si vor fi montate pe un pat de pietris/nisip. Aleile sunt poziționate in interiorul parcului astfel incat sa permită o buna circulație a fluxurilor pietonale si totodată sa permită un acces facil la funcțiunile si activitatile nou propuse, (etapa 1)

 •  Se propune realizare a circa 40 de locuri de parcare. Acestea vor fi dispuse de-a lungul străzii Paraului si vor fi realizate din dale inierbate. (etapa 1)

 •  Se vor efectua lucrări de pregătire si amenajare a terenului. Aceste lucrări constau in nivelare, taluzare, pante de scurgere ape meteorice si curatare a tereneului prin indepartarea vegetație spontane si a resturilor menajare. De asemenea, se vor realiza instalații de canalizare, apa (inclusiv cișmele potabile),, gospodărie de apa si instalații de curent pentru iluminat public, pentru echipamentele montate dar si de curenti slabi. Iluminatul public se va realiza cu stâlpi de iluminat prevazuti cu panouri fotovoltaice. (etapa 1)

 •  Se propune dotarea parcului cu mobilier urban - banei, coșuri pentru gunoi, pergole, fantana arteziana, elemente de joaca pentru copii, echipament fitness si scena de teatru. De asemenea, se propune dotarea parcului cu toalete publice. Acestea vor fi impartite pe sexe dar vor tine cont si de nevoile oamenilor cu dizabilitati (etapa 1)

 •  Fântâni cu apa potabila (etapa 1)

 •  Instalarea unei rețele de wi-fi in 10 puncte (etapa 1)

 •  Din punct de vedere al vegetație se propune defrișarea vegetației mici si medii, crescute spontan. Se propune taierea arborilor si arbuștilor cu circumeferinta trunchiului mai mica de lOcm, acolo unde situația o impune. Defrișarea vegetației se va afectua sub atenta supraveghere a unui horticulotor. Se vor planta specii noi de arbori decorativi, abusti decorativi, plante ornamentale, plante cu flori, gardurii vii si plante cataratoare. Totodată scenariul nr.2 prevede plantarea de gazon pe zonele verzi si implementarea unui sistem automatizat de udare, alcătuit din aspersoare, pe intreaga suprafața a parcului.

Etapa 2
 •  Acessul principal va fi amenajat cu o intrare menita sa sublinieze tematica parcului - Dracula park (etapa 2).

 •  Dotarea parcului cu elemente decorative tematice (statui de circa 3 m inaltime) (etapa 2)

 •  Accesele secundare vor fi prevăzute cu statui conform tematicii parcului (etapa 2).

 •  Se propune introducerea de noi activitati si funcțiuni in cadrul parcului (etapa 2). Acestea se incadrareaza in tematica parcului si au fost alese astfel incat sa ofere posibilitatea vizitatorului a unei palete cat mai mari de opțiuni. Se propun următoarele puncte de atracție:

 • -  Castelul lui Vlad Tepes

 • -  Casa bântuita

 • -  Satul piticilor

 • -  Casa piticilor

 • -  Casa vrăjitoarelor

 • -  Amenajare labirint tematic (vampiri, vârcolaci)

 • -  Pavilion board game

 • -  Carusele

 • -  Roata panoramica

 •  In faza de execuție

Deșeurile rezultate din procesul de construire cuprind resturi inerte precum:

 • -  pământ din excavații,

 • -  moloz,

 • -  pietriș,

 • -  material lemnos si resturi metalice, ambalaje hârtie, etc.

Aceste deșeuri vor fi colectate in containere specifice de unul din operatorii locali specializați in salubritate.

In faza de funcționare

In urma funcțiunii rezulta următoarele deșeuri:

 • -  deșeuri din hârtie si carton;

 • -  deșeuri din sticla,

 • -  deșeuri ambalaje de polistiren si folie PVC;

 • -  deșeuri menajere.

Deșeurile menajere se vor depozita in europubele amplasate pe o platforma betonata in cadrul incintei de unde vor fi evacuate periodic de firma specializata in salubritate, cu care s-a încheiat un contract prealabil.

CENTRALIZATOR SUPRAFEȚE / FUNCȚIUNI
 • •  Funcțiunea principală: REGENERARE URBANA IN MUNICIPIUL CRAIOVA PRIN REVITALIZAREA ZONEI CORNITOIU

 • •  Domeniul de activitate: Parc de distracții tip Dracula Park

 • •  Dimensiuni suprafața amenajata: 35.777 mp

 • •  Număr accese principale amenajate: 1 buc (etapa 1)

 • •  Număr accese secundare amenajate: 5 buc (etapa 1)

 • •  împrejmuire parc: 1340 ml (etapa 1)

 • •  Locuri de parcare amenajate: 40 locuri (etapa 1)

 • •  Alei nou propuse: 2401.5 mp (etapa 1)

 • •  Amenajare teren (nivelare, taluzare, compactare, pante de scurgere): 35.777 mp (etapa 1)

 • •  Suprafața desfasuarata Castelul lui Vlad Tepes: 36mp (etapa 2)

 • •  Suprafața desfasuarata Casa bântuita: 20mp (etapa 2)

 • •  Suprafața desfasuarata Satul piticilor: 135mp (etapa 2)

 • •  Suprafața desfasuarata Casa piticilor: 15mp (etapa 2)

 • •  Suprafața desfasuarata Casa vrăjitoarelor: 20mp (etapa 2)

 • •  Suprafața desfasuarata Grdina labirint tematic (vampiri, vârcolaci): lOOOmp (etapa 2)

 • •  Suprafața desfasuarata pavilion boardgame: 20mp (etapa 2)

 • •  Suprafața desfasuarata scena de teatru: 20mp (etapa 1)

 • •  Suprafața desfasurata toalete: 49 mp (etapa 1)

CENTRALIZATOR ECHIPAMENTE
 • •  Roata panoramica mare - 30m h, 18 cabine: 1 buc (etapa 2)

 • •  Carusel mediu adulți D=10m, h= 4.5m, 20 pers.: 1 buc (etapa 2)

 • •  Carusel tip caracatiță D=13 m, h= 5m, 36 pers.: 1 buc (etapa 2)

 • •  Carusel mic copii D=7m, h=5.3m, 24 pers.: 1 buc (etapa 2)

 • •  Ansamblu tematic de joaca pentru copii: 3buc (etapa 1)

 • •  Trambuline electrice copii - 4 pers: 3 buc (etapa 2)

 • •  Carusel cești fermecate - D=9m, h=3.5m, 36 pers: 1 buc (etapa 2)

 • •  Mini trenuleț copii - 4 cabine, 1 stație: 1 buc (etapa 2)

 • •  Mașinuțe electrice tamponabile: 12 buc (etapa 2)

 • •  Echipamente de fitness pentru exterior: 10 buc (etapa 1)

 • •  Mașina vânătorilor de vampiri: 1 buc (etapa 2)

CENTRALIZATOR MOBILIER URBAN
 • •  Bănci lemn + fier forjat: 70 buc (etapa 1)

 • •  Coșuri de gunoi metalice: 70 buc (etapa 1)

 • •  Pergole lemn: 55 buc (etapa 1)

 • •  Elemente decorative tematice (statui): 50 buc (etapa 2)

 • •  Fanata tematica: suprafața: 19 mp : 1 buc (etapa 1)

 • •  Fântâni cu apa potabila : 2 buc (etapa 1)

CENTRALIZATOR VEGETAȚIE
 • •  Plantare vegetație înaltă: 250 buc (etapa 1)

 • •  Plantare vegetație medie : 200 buc (etapa 1)

 • •  Plantare vegetație joasa (gazon) - 22578 mp (etapa 1)

Analiza construcției din punct de vedere structural:

Scenariull

In vederea creșterii atractivitatii parcului si implicit a numărului de vizitatori se propune introducerea de noi activitati si funcțiuni in cadrul parcului. Acestea se vor incadra in tematica parcului de distracții si au fost alese astfel incat sa ofere posibilitatea vizitatorului a unei palete cat mai mari de opțiuni.

Din punct de vedere structural scenariul 1 propune realizarea construcției (Castelul lui Vlad Țepeș) din beton armat atât la nivel de infrastructura cat si la nivel de suprastructură. Casa piticilor/Satul piticilor vor fi realizate din beton armat la nivelul infrastructurii iar la nivel de suprastructura din lemn. Infrastructura va fi de tip fundații continue.

Suprastructura constructilor propuse va realizata atat din stâlpi / diafragme din beton armat (Castelul lui Vlad Țepeș) cat si din stâlpi si grinzi de lemn (Casa piticilor/Satul piticilor). De asemenea, planseele vor fi realizate din lemn, cu podele de lemn tratat antifoc si antifungic in cazul Casei Piticilor/Satul piticilor dar si din beton armat cu o grosime de minim 15 cm in cazul Castelului lui Vlad Tepes. Stâlpii si grinzile principale vor fi realizate din lemn de esențe tari. Pentru inchiderile laterale si compartimentările interioare s-au ales materiale tradiționale si ușor de pus in opera, astfel incat sa exprime cat mai bine identitatea parcului. Astfel acestea vor fi realizate din pamant, piatra, lemn si polistiren decorativ in cazul Casei Piticilor/Satul piticilor dar si din beton si cărămidă in cazul Castelului lui Vlad Tepes.

In cazul elementelor mobile propuse (carusele, roata panoramica, etc) fundațiile vor fi de tip radier general, turnat pe un strat de beton de egalizare de lOcm.

Fundațiile pentru echipamente se vor realiza după achiziționarea echipamentelor( in funcție de cerințele acestora, tipul si conformația fundațiilor se pot modifica).

Scenariul 2.

Din punct de vedere structural scenariul 2 propune realizarea construcțiilor (Castelul lui Vlad, Satul piticilor si Satul piticilor) din beton armat de tip cadre din beton armat / diafragme de beton armat. Infrastructura construcțiilor propuse va fi de tip fundații continue din beton armat. Fundațiile continue vor fi armate cu o rețea de armare ce urmărește trama stâlpilor.

Suprastructura construcțiilor propuse va realizata din stâlpi / diafragme si grinzi de beton armat. De asemenea, planseele vor fi realizate din beton armat, cu o grosime de 15.

închiderile laterale se propun a fi realizate din cărămidă iar compartimentările interioare din structura ușoara. De asemenea, ca si materiale de finisaje se propune folosirea polistirenului decorativ, a lemnului dar si a tencuielii decorative de exterior.

In cazul elementelor mobile propuse (carusele, roata panoramica, etc) fundațiile vor fi de tip radier general, turnat pe un strat de beton de egalizare de lOcm.

Fundațiile pentru echipamente se vor realiza după achiziționarea echipamentelor( in funcție de cerințele acestora, tipul si conformația fundațiilor se pot modifica).

Instalații - Aceste tipuri de lucrări se vor efectua in etapa 1 a proiectului pentru ambele scenarii propuse

Instalații sanitare - Scenariul 1 / Scenariul 2 (etapa 1)
 • - au rolul de a alimenta cu apă rece și caldă de consum obiectele sanitare din grupurile sanitare si fântânile cu apa potabila

 • - au rolul de a colecta și evacua la rețeaua exterioară de canalizare menajeră a incintei a apelor uzate menajere de la obiectele sanitare din grupurile sanitare.

 • - au rolul de a colecta și evacua la rețeaua exterioară de canalizare pluvială a incintei a apelor pluviale

 • - au rolul de a asigura irigarea vegetației din parc

Racord apa/canal (etapa 1)

Aportul de apa va fi asigurat prin bransarea la rețeaua de apa existenta in zona.

Se va realiza un grup de pompare pentru a se asigura debitul necesar consumului de apa. Se va avea in vedere segmentarea sistemului de irigare astfel incat necesarul sa nu depaseasca debitul maxim al forajului realizat.

Grup pompe Irigații - pompe presiune buc 2

 • - cămin pompe buci

 • - rezervor - lOmc

Se va asigura un debit de cirla 51/mp pe zi in perioada de vara, in cazul folosirii metodei de aspersie. In cazul utilizării sistemului de hidranti se va asigura un debit de circa 31/mp pe zi in perioada de vara.

Canalizarea se va uitiliza rețeaua de canalizare menajara si canalizare pluviala existenta.

Instalații irigare (etapa 1)

Irigarea plantelor este în primul rînd o metodă de a reduce riscurile. Prin irigare, mai ales în

perioadele de secetă, calitatea, randamentul si durata de viata a plantelor creste.

Se propune instalarea unui sistem de udare. Sistemul de udare va fi alcătuit din grup de pompare pentru irigații. Udarea se va face prin intermediul aspersoarelor in cazul vegetației mici si medii dar si manual, cu ajutorul furtunelor legate la o rețea de hidranti, in cazul vegetației inalte.

Se propune un sistem de irigații:

Scenariul 1

Scenariul 2

Suprafața irigata cu aspersoare/picurare 12000 mp

Suprafața irigata cu hidranti 14950 mp

Suprafața irigata cu aspersoare/picurare 26950 mp

Instalații de apa/canal (etapa 1)

Din grupul de pompare se va realiza un racord de apa a clădirii WC public in vederea deservirii:

 • -   9 toalete

 • -   4 lavoare

 • -  2 cișmele cu apa potabila

Clădirea WC public va fi conectata la reteau de canalizare menajara din incinta.

Instalații electrice - Scenariul 1 / Scenariul 2

Denumire

KW

Etapa

Echipamente

Trenuleț

3.5

2

Carusel cești fermecate

3

2

Trambuline electrice

8

2

Carusel mediu adulți

8.5

2

Carusel caracatiță

80

2

Carusel copii

4

2

Roata panoramica

20

2

Mașini tamponabile / per mașinuța

4.2

2

Iluminat decorativ, funcționare

Casa piticilor

3

2

Casa vrăjitoarelor

7

2

Casa bântuită

7

2

Castelul lui Vlad Țepeș

12

2

Satul piticilor

20

2

Labirint tematic

3

2

Pavilion boardgames

3

2

Statui

6

2

Fântâna arteziana

3

1

Iluminat alei

30.5

1

Sisteme funcționale

Alimentare rețea wi-fi

0.5

1

Alimentare gospodărie de apa - pompe

9

1

STUDIU DE FEZABILITATE - REGENERARE URBANA IN MUNICIPIUL CRAIOVA PRIN REVITALIZAREA ZONEI CORNITOIU -             _________________________

I Exemplar: 1 I Rev.: 0

CARACTERISTICI ENERGETICE

Putere instalata noua Pi ~

235

Putere absorbita Pa ~

192

Tensiune nominala Un = 3 x 400 V/230V, f = 50 Hz, cos<|) ~ 0,85

Instalația electrică de iluminat normal și prize - Scenariul 1 / Scenariul 2

Instalații de iluminat alei

Lucrările propuse au ca scop principal crearea unu ambient plăcut, sigur si eficient din punct de vedere energetic, astfel incat la finalizarea proiectului consumul de energie electrica sa reprezinte o valoare cat mai scăzută.

Din punct de vedere vizual, se dorește ca prin implementarea sistemului, rezultatul sa fie unul deosebit. Se dorește punerea in evidenta a aleilor secundare si a spatiilor nou create/amenajate. Astfel se propun realizarea sistemului de iluminat in următoarele tipuri de spatii:

 • •  Alei nou propuse

 • •  Funcțiuni nou propuse

Se propun următoarele sisteme de iluminat:

Scenariul 1

Scenariul 2

Sistem de iluminat cu led al aleiilor legat la rețeaua electrica publica (etapa 1)

Sistem de iluminat cu led al aleiilor va fi alimentat de panourile solare si la bateriile aferente fiecărui corp de iluminat, (etapa 1)

Având in vedere realizarea statiei de pompare pentru irigații acestea vor genera un consum suplimentar numai in perioada de irigare de 5 kwh.

Consumul suplimentar va fi asigurat din rețeaua publica de alimentare cu energie electrica.

Instalația electrică de forță și comandă - Scenariul 1 / Scenariul 2

Pentru alimentarea electrică a unor receptori de forță se prevede execuția unei instalații electrice de forță dimensionată corespunzător puterilor instalate(acesta va fi dimensionat la faza „Proiect tehnic" in funcție de echipamentele achiziționate). In prima faza a proiectului (etapa 1) se vor realiza instalațiile electrice de iluminat exterior, de comanda pentru aspersoare, toalete, gospodăria de apa si fantana arteziana, urmând ca in etapa 2 sa fie realizate execuția instalațiilor pentru echipamentele achiziționate. Comanda a agregatelor de forța se va face local de la cutia de comanda a echipamentului. Alimentarea circuitelor de forța va putea fi intrerupta prin intrerupatoare trifazate sau monofazate de la tabloul electric de forța. Instalația electrică de forță, carcasele motoarelor, borna de pământ a tabloului electric de distribuție pentru forță se vor racorda, printr-o centura interioara din montata perimetral in clădire, la priză de pământ naturală și paratrăsnet tip tijă captare, (acesta va fi dimensionat la faza „Proiect tehnic" in funcție de echipamentele achiziționate)

Instalația de protecție prin legare la priza de pământ - Scenariul 1 / Scenariul 2

Pentru protecția în timpul exploatării a personalului de execuție se va realiza o priză de pământ artificială comuna pentru instalația de paratraznet si cea de protecție impotriva electrocutării. Rezistența de dispersie a prizei de pământ nu va depăși 1 O. La priza de pamant vor fi racordate coborârile instalației de paratraznet, tablourile electrice de distribuție precum si echipamentele (carcasele metalice) ce vor fi montate in laboratoare.

Instalație de distribuție date - Scenariul 1 / Scenariul 2 (etapa 1)

Instalații curenti slabi

In vederea creșterii nivelului de dotări regăsit la nivelul parcului, se propune instalarea unei rețele wi-fi. Aceasta va avea 10 puncte de acces. Acestea sunt amplasate in locurile interes astfel incat sa existe o acoperire a intregului parc.

4.1. Prezentarea cadrului de analiză, inclusiv specificarea perioadei de referință și prezentarea scenariului de referință:

Analiza financiară s-a efectuat pornind de la următoarele premise:

 • -  moneda funcțională considerată a fost RON.

 • -   proiecțiile financiare s-au estimat pe o perioadă de 15 de ani;

Surse finanțare:
 • •  Buget Local

 • •  Fonduri nerambursabile

 • •  Concesionare,

 • •  Investiție public/pivata

Nr. Crt. Surse de Finanțare:

ETAPA 1

TOTAL GENERAL (inclusiv TVA) = 9,416,774.51 lei

TOTAL GENERAL (fără TVA) = 7,937,862.72 lei

Din care C + M (inclusiv TVA) = 7,668,728.90 lei

Din care C + M (fără TVA) = 6,444,310.00 lei

ETAPA 2

TOTAL GENERAL (inclusiv TVA) = 19,104,733.40lei

TOTAL GENERAL (fără TVA) = 16,054,397.82 lei

Din care C + M (inclusiv TVA) = 7,614,482.23 lei

Din care C + M (fără TVA) = 6,398,724.56 lei

STUDIU DE FEZABILITATE - REGENERARE URBANA IN MUNICIPIUL CRAIOVA PRIN REVITALIZAREA ZONEI CORNITOIU -             _________________________

I Exemplar: 1 I Rev.: 0

TOTAL CUMULAT (Etapa 1 + Etapa 2)

TOTAL GENERAL (inclusiv TVA) = 28,521,507.91lei

TOTAL GENERAL (fără TVA) = 23,992,260.54 lei

Din care C + M (inclusiv TVA) = 15,283,211.14 lei

Din care C + M (fără TVA) = 12,843,034.56 lei

Prezentarea scenariului de referința - Scenariul 1- Parc de distracție de tip „Dracula Park":

Arhitectura:

Etapa 1
 • Amenajarea unui acces principal. Acesta este localizat pe Str. Toporasi si va fi prevăzut cu un info point(Etapa 1).

 • Se vor amenaja 5 accese secundare. Acestea sunt amplasate astfel:

 • -  3 accese secundare Str. Paraului (etapa 1)

 • -  1 acces secundar Str. George Enescu (etapa 1)

 • -  1 acces secundar situat in imediata apropiere a locuințelor colective (etapa 1)

 • Se propune imprejmuirea parcului. împrejmuirea va fi realizata din plasa bordurată, dublata cu un gard viu. Inaltimea imprejmuirii va fi de maxim 2.50m. (etapa 1)

 • Se propune realizarea de alei. Acestea vor fi realizate din dale de tip piatra naturala, bordurată si vor fi montate pe un pat de pietris/nisip. Aleile sunt poziționate in interiorul parcului astfel incat sa permită o buna circulație a fluxurilor pietonale si totodată sa permită un acces facil la funcțiunile si activitatile nou propuse, (etapa 1)

 • Se propune realizare a circa 40 de locuri de parcare. Acestea vor fi dispuse de-a lungul străzii Paraului si vor fi realizate din dale inierbate. (etapa 1)

 • Se vor efectua lucrări de pregătire si amenajare a terenului. Aceste lucrări constau in nivelare, taluzare, pante de scurgere ape meteorice si curatare a tereneului prin indepartarea vegetație spontane si a resturilor menajare (etapa 1). De asemenea, se vor realiza instalații de canalizare, apa (inclusiv cișmele cu apa potabila), gospodărie de apa (etapa 1) si instalații de curent pentru iluminat public (etapa 1) dar si de curenti slabi (etapa 1). Iluminatul public se va realiza prin racordarea la rețeaua orașului (etapa 1).

 • Se propune introducerea de noi activitati si funcțiuni in cadrul parcului. Acestea se incadrareaza in tematica parcului si au fost alese astfel incat sa ofere posibilitatea vizitatorului a unei palete cat mai mari de opțiuni. Se propun următoarele puncte de atracție:

 • -  Scena de teatru (etapa 1)

 • -  Echipament de fitness (etapa 1)

 • -  Elemente de joaca pentru copii (etapal)

 • Instalarea unei rețele de wi-fi in 10 puncte (etapa 1)

 • Se propune dotarea parcului cu mobilier urban : banei, coșuri pentru gunoi, pergole, fantana De asemenea, se propune dotarea parcului cu toalete publice (etapa 1). Acestea vor fi impartite pe sexe dar vor tine cont si de nevoile oamenilor cu dizabilitati.

 • Din punct de vedere al vegetație (etapa 1) se propune defrișarea vegetației mici si medii, crescute spontan. Se propune taierea arborilor si arbuștilor cu circumeferinta trunchiului mai mica de lOcm, acolo unde situația o impune. Defrișarea vegetației se va afectua sub atenta supraveghere a unui horticulotor. Se vor planta specii noi de arbori decorativi, abusti decorativi, plante ornamentale, plante cu flori, gardurii vii si plante cataratoare. Totodată, se prevede plantarea de trifoi pe zonele verzi si pentru raționamente economice, implementarea unui sistem mixt de udare, alcătuit din aspersoare în cazul vegetației mici si medii si din hidranti, udarea realizandu-se manual in cazul vegetației inalte.

Etapa 2
 • Acessul principal va fi amenajat cu o intrare menita sa sublinieze tematica parcului - Dracula park (etapa 2).

 • Accesele secundare vor fi prevăzute cu statui conform tematicii parcului (etapa 2).

 • Dotarea parcului cu elemente decorative tematice (statui de circa 3 m înălțime)

 • Introducerea de noi activitati si funcțiuni in cadrul parcului. Acestea se incadrareaza in tematica parcului si au fost alese astfel incat sa ofere posibilitatea vizitatorului a unei palete cat mai mari de opțiuni. Se propun următoarele puncte de atracție:

 • -  Castelul lui Vlad Tepes (etapa 2)

 • -  Casa bântuita (etapa 2)

 • -  Satul piticilor (etapa 2)

 • -  Casa piticilor (etapa 2)

 • -  Casa vrăjitoarelor (etapa 2)

 • -  Amenajare labirint tematic (vampiri, vârcolaci) (etapa 2)

 • -  Pavilion board game (etapa 2)

 • -  Carusele (etapa 2)

 • -  Roata panoramica (etapa 2)

 • se vor realiza instalații de curent pentru echipamentele montate (etapa 2)

CENTRALIZATOR SUPRAFEȚE / FUNCȚIUNI
 • •  Funcțiunea principală: REGENERARE URBANA IN MUNICIPIUL CRAIOVA PRIN REVITALIZAREA ZONEI CORNITOIU

 • •  Domeniul de activitate: Parc de distracții tip Dracula Park

 • •  Dimensiuni suprafața amenajata: 35.777 mp

 • •  Număr accese principale amenajate: 1 buc (etapa 1)

 • •  Număr accese secundare amenajate: 5 buc (etapa 1)

 • •  împrejmuire parc: 1340 ml (etapa 1)

 • •  Locuri de parcare amenajate: 40 locuri (etapa 1)

 • •  Alei nou propuse: 2401.5 mp (etapa 1)

 • •  Amenajare teren (nivelare, taluzare, compactare, pante de scurgere): 35.777 mp (etapa 1)

 • •  Suprafața desfasuarata Castelul lui Vlad Tepes: 36mp (etapa 2)

 • •  Suprafața desfasuarata Casa bântuita: 20mp (etapa 2)

 • •  Suprafața desfasuarata Satul piticilor: 135mp (etapa 2)

 • •  Suprafața desfasuarata Casa piticilor: 15mp (etapa 2)

 • •  Suprafața desfasuarata Casa vrăjitoarelor: 20mp (etapa 2)

 • •  Suprafața desfasuarata Grdina labirint tematic (vampiri, vârcolaci): lOOOmp (etapa 2)

 • •  Suprafața desfasuarata pavilion boardgame: 20mp (etapa 2)

 • •  Suprafața desfasuarata scena de teatru: 20mp (etapa 1)

 • •  Suprafața desfasurata toalete: 49 mp (etapa 1)

CENTRALIZATOR ECHIPAMENTE
 • •  Roata panoramica mare - 30m h, 18 cabine: 1 buc (etapa 2)

 • •  Carusel mediu adulți D=10m, h= 4.5m, 20 pers.: 1 buc (etapa 2)

 • •  Carusel tip caracatiță D=13 m, h= 5m, 36 pers.: 1 buc (etapa 2)

 • •  Carusel mic copii D=7m, h=5.3m, 24 pers.: 1 buc (etapa 2)

 • •  Ansamblu tematic de joaca pentru copii: 3buc (etapa 1)

 • •  Trambuline electrice copii - 4 pers: 3 buc (etapa 2)

 • •  Carusel cești fermecate - D=9m, h=3.5m, 36 pers: 1 buc (etapa 2)

 • •  Mini trenuleț copii - 4 cabine, 1 stație: 1 buc (etapa 2)

 • •  Mașinuțe electrice tamponabile: 12 buc (etapa 2)

 • •  Echipamente de fitness pentru exterior: 10 buc (etapa 1)

 • •  Mașina vânătorilor de vampiri: 1 buc (etapa 2)

CENTRALIZATOR MOBILIER URBAN
 • •  Bănci lemn + fier forjat: 50 buc (etapa 1)

 • •  Coșuri de gunoi metalice: 50 buc (etapa 1)

 • •  Pergole lemn: 30 buc (etapa 1)

 • •  Elemente decorative tematice (statui): 30 buc (etapa 2)

 • •  Fanata tematica: 19 m : 1 buc (etapa 1)

CENTRALIZATOR VEGETAȚIE
 • •  Plantare vegetație înaltă: 200 buc (etapa 1)

 • •  Plantare vegetație medie : 150 buc (etapa 1)

 • •  Plantare vegetație joasa (trifoi) - 31199.3 mp (etapa 1)

Rezistenta:
 • Din punct de vedere structural se propune realizarea constructie(Castelul lui Vlad Tepes) infrastructura si suprastructura va fi realizata din beton armat. Casa piticilor/Satul piticilor vor fi realizate din beton armat la nivelul infrastructurii iar la nivel de suprastructura din lemn

 • Suprastructura construcțiilor va realizata atat din stâlpi / diafragme, grinzi din beton armat cat si din stâlpi si grinzi de lemn in cazul Casei Piticilor/Satul piticilor.

 • Planseele vor fi realizate din lemn, cu podele de lemn tratat antifoc si antifungic dar si din beton armat de minim 15 cm in cazul Castelului lui Vlad Tepes

 • Stâlpii si grinzile principale se realizează in ateliere specializate, din lemn de esențe tari.

 • Compartimentările si inchiderile perimetrale se vor realiza beton armat, cărămidă dar si din pamant, piatra, lemn si elemente decorative din polistiren.

 • In cazul elementelor mobile (carusele, roata panoramica) fundațiile vor fi de tip radier general, turnat pe un strat de beton de egalizare de 10 cm

 • Fundațiile pentru echipamente se vor realiza după achiziționarea echipamentelor( in funcție de cerințele acestora, tipul si conformația fundațiilor se pot modifica).

Instalații:
 • Se vor realiza instalații sanitare ce vor alimenta cu apa rece si calda de consum obiectele sanitare din grupurile sanitare si cișmelele potabile. Colectarea si evacuarea se va realiza la rețeaua exterioara de canalizare menajera a apelor uzate, (etapa 1)

 • Debitul de apa va fi asigurat prin bransarea la rețeaua existenta in zona, (etapa 1)

 • Se vor realiza instalații de irigare a vegetației. Acestea vor fi compuse din pompe presiune ( 2 buc), un cămin de pompe si un rezervor. Debitul minim va fi de circa 31/mp pe zi in perioada de vara, (etapa 1)

 • Se va realiza un sistem de iluminat pentru aleile si funcțiunile nou propuse. Iluminatul se va realiza cu corpuri de iluminat de tip led si va fi alimentat din rețeaua publica de energie electrica, (etapa 1)

 • Pentru alimentarea electrică a unor receptori de forță se prevede execuția unei instalații electrice de forță dimensionată corespunzător puterilor instalate(acesta va fi dimensionat la faza „Proiect tehnic" in funcție de echipamentele achiziționate). In prima faza a proiectului (etapa 1) se vor realiza instalațiile electrice de iluminat exterior, de comanda pentru aspersoare, toalete, gospodăria de apa si fantana arteziana, urmând ca in etapa 2 sa fie realizate execuția instalațiilor pentru echipamentele achiziționate (acesta va fi dimensionat la faza „Proiect tehnic" in funcție de echipamentele achiziționate)

 • Instalarea unei rețele de wi-fi in 10 puncte (etapa 1)

Prezentarea scenariului de referința - Scenariul 2 - Parc de distracție de tip „Dracula Park":

Arhitectura:

Etapa 1
 • Amenajarea unui acces principal. Acesta este localizat pe Str. Toporasi si va fi prevăzut cu un info point(Etapa 1).

 • Se vor amenaja 5 accese secundare. Acestea sunt amplasate astfel:

 • -  3 accese secundare Str. Paraului (etapa 1)

 • -  1 acces secundar Str. George Enescu (etapa 1)

 • -  1 acces secundar situat in imediata apropiere a locuințelor colective (etapa 1)

 • Se propune imprejmuirea parcului. împrejmuirea va fi realizata din stâlpi de beton armat si elemente de fier forjat. Inaltimea împrejmuirii va fi de maxim 2.50m. (etapa 1)

 • Se propune realizarea de alei. Acestea vor fi realizate din dale de tip piatra naturala, bordurată si vor fi montate pe un pat de pietris/nisip. Aleile sunt poziționate in interiorul parcului astfel incat sa permită o buna circulație a fluxurilor pietonale si totodată sa permită un acces facil la funcțiunile si activitatile nou propuse, (etapa 1)

 • Se propune realizare a circa 40 de locuri de parcare. Acestea vor fi dispuse de-a lungul străzii Paraului si vor fi realizate din dale inierbate. (etapa 1)

 • Se vor efectua lucrări de pregătire si amenajare a terenului. Aceste lucrări constau in nivelare, taluzare, pante de scurgere ape meteorice si curatare a tereneului prin îndepărtarea vegetație spontane si a resturilor menajare (etapa 1). De asemenea, se vor realiza instalații de canalizare, apa, gospodărie de apa (etapa 1) si instalații de curent pentru iluminat public (etapa 1) dar si de curenti slabi (etapa 1). Iluminatul public se va realiza cu stâlpi de iluminat prevazuti cu panouri fotovoltaice. (etapa 1)

 • Se propune introducerea de noi activitati si funcțiuni in cadrul parcului. Acestea se incadrareaza in tematica parcului si au fost alese astfel incat sa ofere posibilitatea vizitatorului a unei palete cat mai mari de opțiuni. Se propun următoarele puncte de atracție:

 • -  Scena de teatru (etapa 1)

 • -  Echipament de fitness (etapa 1)

 • -  Elemente de joaca pentru copii (etapal)

 • Instalarea unei rețele de wi-fi in 10 puncte (etapa 1)

 • Se propune dotarea parcului cu mobilier urban : banei, coșuri pentru gunoi, pergole, fantana De asemenea, se propune dotarea parcului cu toalete publice (etapa 1). Acestea vor fi impartite pe sexe dar vor tine cont si de nevoile oamenilor cu dizabilitati.

 • Din punct de vedere al vegetație (etapa 1) se propune defrișarea vegetației mici si medii, crescute spontan. Se propune taierea arborilor si arbuștilor cu circumeferinta trunchiului mai mica de lOcm, acolo unde situația o impune. Defrișarea vegetației se va afectua sub atenta supraveghere a unui horticulotor. Se vor planta specii noi de arbori decorativi, abusti decorativi, plante ornamentale, plante cu flori, gardurii vii si plante cataratoare. Totodată, se prevede plantarea de trifoi pe zonele verzi si pentru raționamente economice, implementarea unui sistem mixt de udare, alcătuit din aspersoareîn cazul vegetației mici si medii si din hidranti, udarea realizandu-se manual in cazul vegetației inalte.

Etapa 2
 • Acessul principal va fi amenajat cu o intrare menita sa sublinieze tematica parcului - Dracula park (etapa 2).

 • Accesele secundare vor fi prevăzute cu statui conform tematicii parcului (etapa 2).

 • Dotarea parcului cu elemente decorative tematice (statui de circa 3 m înălțime)

 • Introducerea de noi activitati si funcțiuni in cadrul parcului. Acestea se incadrareaza in tematica parcului si au fost alese astfel incat sa ofere posibilitatea vizitatorului a unei palete cat mai mari de opțiuni. Se propun următoarele puncte de atracție:

 • -  Castelul lui Vlad Tepes (etapa 2)

 • -  Casa bântuita (etapa 2)

 • -  Satul piticilor (etapa 2)

 • -  Casa piticilor (etapa 2)

 • -  Casa vrăjitoarelor (etapa 2)

 • -  Amenajare labirint tematic (vampiri, vârcolaci) (etapa 2)

 • -  Pavilion board game (etapa 2)

 • -  Carusele (etapa 2)

 • -  Roata panoramica (etapa 2)

 • se vor realiza instalații de curent pentru echipamentele montate (etapa 2)

CENTRALIZATOR SUPRAFEȚE / FUNCȚIUNI
 • •  Funcțiunea principală: REGENERARE URBANA IN MUNICIPIUL CRAIOVA PRIN REVITALIZAREA ZONEI CORNITOIU

 • •  Domeniul de activitate: Parc de distracții tip Dracula Park

 • •  Dimensiuni suprafața amenajata: 35.777 mp

 • •  Număr accese principale amenajate: 1 buc (etapa 1)

 • •  Număr accese secundare amenajate: 5 buc (etapa 1)

 • •  împrejmuire parc: 1340 ml (etapa 1)

 • •  Locuri de parcare amenajate: 40 locuri (etapa 1)

 • •  Alei nou propuse: 2401.5 mp (etapa 1)

 • •  Amenajare teren (nivelare, taluzare, compactare, pante de scurgere): 35.777 mp (etapa 1)

 • •  Suprafața desfasuarata Castelul lui Vlad Tepes: 36mp (etapa 2)

 • •  Suprafața desfasuarata Casa bântuita: 20mp (etapa 2)

 • •  Suprafața desfasuarata Satul piticilor: 135mp (etapa 2)

 • •  Suprafața desfasuarata Casa piticilor: 15mp (etapa 2)

 • •  Suprafața desfasuarata Casa vrăjitoarelor: 20mp (etapa 2)

 • •  Suprafața desfasuarata Grdina labirint tematic (vampiri, vârcolaci): lOOOmp (etapa 2)

 • •  Suprafața desfasuarata pavilion boardgame: 20mp (etapa 2)

 • •  Suprafața desfasuarata scena de teatru: 20mp (etapa 1)

 • •  Suprafața desfasurata toalete: 49 mp (etapa 1)

CENTRALIZATOR ECHIPAMENTE
 • •  Roata panoramica mare - 30m h, 18 cabine: 1 buc (etapa 2)

 • •  Carusel mediu adulți D=10m, h= 4.5m, 20 pers.: 1 buc (etapa 2)

 • •  Carusel tip caracatiță D=13 m, h= 5m, 36 pers.: 1 buc (etapa 2)

 • •  Carusel mic copii D=7m, h=5.3m, 24 pers.: 1 buc (etapa 2)

 • •  Ansamblu tematic de joaca pentru copii: 3buc (etapa 1)

 • •  Trambuline electrice copii - 4 pers: 3 buc (etapa 2)

 • •  Carusel cești fermecate - D=9m, h=3.5m, 36 pers: 1 buc (etapa 2)

 • •  Mini trenuleț copii - 4 cabine, 1 stație: 1 buc (etapa 2)

 • •  Mașinuțe electrice tamponabile: 12 buc (etapa 2)

 • •  Echipamente de fitness pentru exterior: 10 buc (etapa 1)

 • •  Mașina vânătorilor de vampiri: 1 buc (etapa 2)

CENTRALIZATOR MOBILIER URBAN
 • Bănci lemn + fier forjat: 70 buc (etapa 1)

 • Coșuri de gunoi metalice: 70 buc (etapa 1)

 • Pergole lemn: 55 buc (etapa 1)

 • Elemente decorative tematice (statui): 50 buc (etapa 2)

 • Fanata tematica: suprafața: 19 mp : 1 buc (etapa 1)

 • Fântâni cu apa potabila: 2 buc (etapa 1)

CENTRALIZATOR VEGETAȚIE
 • Plantare vegetație înaltă: 250 buc (etapa 1)

 • Plantare vegetație medie : 200 buc (etapa 1)

 • Plantare vegetație joasa (gazon) - 31199.3 mp (etapa 1)

Rezistenta:

STUDIU DE FEZABILITATE - REGENERARE URBANA IN MUNICIPIUL CRAIOVA PRIN REVITALIZAREA ZONEI CORNITOIU -             _________________________

I Exemplar: 1 I Rev.: 0

 • Din punct de vedere structural scenariul 2 propune realizarea construcțiilor (Castelul lui Vlad Tepes, Casa piticilor si Satul piticilor) din beton armat de tip cadre din beton armat / diafragme de beton armat.

 • Structura de cadre va fi așezata pe fundații continue din beton armat, amplasate sub adancimea de inghet.

 • Fundațiile continue vor fi armate cu o rețea de armare ce urmărește trama stâlpilor.

 • In cazul elementelor mobile (carusele, roata panoramica) fundațiile vor fi de tip radier general, turnat pe un strat de beton de egalizare de 10 cm

 • Stâlpii / diaragmele vor fi realizate din beton armat si vor fi legate cu grinzi.

 • Planseele vor fi realizate din beton armat de 15 cm grosime.

 • închiderile perimetrale vor fi realizate din zidărie de cărămidă de 20 cm, elemente decorative de lemn si polistiren iar pereții interiori vor fi realizați din structura ușoara.

 • Fundațiile pentru echipamente se vor realiza după achiziționarea echipamentelor( in funcție de cerințele acestora, tipul si conformația fundațiilor se pot modifica).

Instalații:
 • Debitul de apa va fi asigurat prin bransarea la rețeaua existenta in zona, (etapa 1)

 • Se vor monta doua cișmele cu apa potabila (etapa 1)

 • Se vor realiza instalații de irigare a vegetației. Acestea vor fi compuse din pompe presiune ( 2 buc), un cămin de pompe si un rezervor. Debitul minim va fi de circa 31/mp pe zi in perioada de vara, (etapa 1)

 • Se va realiza un sistem de iluminat pentru aleile si funcțiunile nou propuse. Iluminatul se va realiza cu corpuri de iluminat de tip led si va fi prevăzut cu corpuri dotate cu panouri fotovoltaice. (etapa 1)

 • Pentru alimentarea electrică a unor receptori de forță se prevede execuția unei instalații electrice de forță dimensionată corespunzător puterilor instalate(acesta va fi dimensionat la faza „Proiect tehnic" in funcție de echipamentele achiziționate). In prima faza a proiectului (etapa 1) se vor realiza instalațiile electrice de iluminat exterior, de comanda pentru aspersoare, toalete, gospodăria de apa si fantana arteziana, urmând ca in etapa 2 sa fie realizate execuția instalațiilor pentru echipamentele achiziționate (acesta va fi dimensionat la faza „Proiect tehnic" in funcție de echipamentele achiziționate)

4.2. Analiza vulnerabilităților cauzate de factori de risc, antropici și naturali, inclusiv de schimbări climatice, ce pot afecta investiția:

Analiza de risc cuprinde informații asupra variabilelor critice, valoarea de comutare în fiecare caz, factorii relevanți și măsurile legate de schimbările în aceste variabile critice, precum și estimarea distribuției probabilității pentru indicatorii de profitabilitate financiară sau, dacă nu este posibil, simpla lor valoare în cadrul scenariilor optimist și pesimist.

Principalele riscuri ce pot interveni in derularea proiectului sunt:

Riscuri tehnice

Riscurile interne sunt acele riscuri legate de proiect și care pot apărea in timpul si/sau ulterior fazei de implementare:

• Executarea necorespunzătoare a unora dintre lucrările de construcții;

 • • Nerespectarea graficului de execuție;

 • • Organizarea deficitara a fluxului informațional intre diferitele entități implicate in implementarea proiectului;

 • • Riscul producerii de accidente in cazul in care lucrările de construcții nu se vor executa conform normativelor si legilor in vigoare

 • • Creșterea costurilor investiționale datorita lucrărilor de execuție;

Din punct de vedere structural construcțiile propuse vor fi concepute conform cerințelor de minimizare a ricurilor de producere a deteriorării elementelor structurale/nestructurale ale clădirilor.

De asemenea, din punct de vedere arhitectural si al instalațiilor (electrice/de scurgere a apelor/de udare) parcul a fost conceput conform cerințelor de minimizare a riscurilor.

Se vor utiliza produse de construcții si instalații pentru care există documente de atestare a conformității - certificat de conformitate/declarație de performanță, în concordanță cu cerințele și nivelurile minimale de performanță prevăzute de actele normative și referințele tehnice în vigoare, aplicabile, asa cum vor fi impuse prin memoriile tehnice și caietele de sarcini in cadrul proiectului tehnic din etapele viitoare.

în cazul materializării acestor riscuri in perioada de implementare a proiectului, se impune identificarea și adoptarea de către beneficiarul proiectului și de către principalele entități implicate în proiect a unor soluții adecvate, atât din punct de vedere financiar, cat și din punctul de vedere al respectării termenelor prevăzute.

Pentru prevenirea riscurilor interne beneficiarul proiectului va lua măsuri de natura administrativa cum ar fi: selectarea adecvata a proiectantului și companiei de construcții, întocmirea unui contract clar și strict, selectarea unui inginer cu experiența in domeniu, etc. De asemenea se impune existenta unui plan S.S.M. in stricta corelare cu activitatea de șantier. Coordonatorul S.S.M se va asigura in permanenta de respectarea legislației si normativelor in vigoare. Este necesara informarea continua a cadrelor medicale si a vizitatorilor/pacientilor cu privire la zonele de risc din cadrul șantierului.

Riscurile externe sunt acele riscuri aflate in strânsă legătură cu mediul socio-economic și cel politic, având o influenta considerabila asupra proiectului propus.

Riscuri financiare
 • •   creșterea inflației;

 • •  deprecierea monedei naționale;

 • •  creșterea preturilor la materiile prime și energie;

Riscuri instituționale
 • •  creșterea costurilor cu forța de munca;

 • •   lipsa personalului calificat;

Riscuri naturale
 • •  cutremure

 • •  incendii

 • •  biohazard

Pentru a diminua eventualei pagube produse atat parcul cat si construcțiile propuse au fost dimensionate conform normativului de proiectare in vigoare.

Pagina 110 din 152

Riscurile externe sunt mai greu de anihilat cu atât mai mult cu cat ele se produc independent de acțiunile întreprinse de managerul de proiect (beneficiarul) sau de celelalte entități implicate.

 • 4.3. Situația utilităților și analiza de consum:

ul. rețea de alimentare cu apa

Rețeaua interna de canalizare este legata la rețeaua de canalizare a Municipiului Craiova.

u2. rețea de canalizare

Rețeaua interna de canalizare este legata la rețeaua de canalizare a Municipiului Craiova. Rețeaua se afla in stare buna.

e3. rețea de gaze naturale

nu se aplica la proiect

e4. rețea de termoficare

nu se aplica la proiect

e5. rețea de cabluri electrice

nu exista in locație

e6. rețea de telecomunicații.

nu exista in locație

a) - necesarul de utilități și de relocare/protejare, după caz;

Cateva canalizări din incinta sunt mai elevate fata de cota terenului, necesita poziționarea capacelor la cota terenului amenajat.

b) - soluții pentru asigurarea utilităților necesare.

Cantitatea de apa menajară necesara va fi asigurata prin branșare la rețeaua existenta in zona si prin realizarea unei gospodarii de apa.

Se va realiza prin racordul la instalația publica de furnizare a energiei electrice si instalarea unui post de transformare.

Se va realiza o legătura cu fibra optica la unul din furnizorii de servicii de internet din zona.

 • 4.4. Sustenabilitatea realizării obiectivului de investiții:

a) impactul social și cultural, egalitatea de șanse;

Investiția propusa va aduce beneficii semnificative pentru utilizatorii directi ai parcului cat si pentru Municipiul Craiova.

Regenerarea urbana prin revitalizarea zonei Cornitoiu este necesara pentru creșterea si imbunatatirii calitatii mediului, a amenajărilor spatiilor verzi dar si a spatiilor urbane. De asemenea, prin revitalizarea zonei Cornitoiu se va imbunatatii accesibilitatea, infrastructura dar si dezvoltarea vegetației intr-un mod armonios si controlat.

Ținând seama de poziționarea si caracterul zonelor verzi majore din cadrul Municipiului Craiova, se poate observa ca, prin implementarea acestui proiect, se va dezvolta o noua nisa de spatii verzi. Aceasta nisa noua va imbina atat funcțiuni de recreere cat si funcțiuni de loisir si distracții.

Prin funcțiunile nou propuse parcul va atrage vizitatori de diferite vârste si categorii. Parcul se va adresa atat copiilor cat si oamenilor varsta a doua si a a treia.

b) estimări privind forța de muncă ocupată prin realizarea investiției: în faza de realizare, în faza de operare;

Număr de locuri de munca create in faza de execuție:

Etapa 1

Manager coordonator

1

Sef șantier

1

Responsabil Tehnic de Execuție

1

Protecția Muncii si managementul calității

1

Muncitori calificați (dulgheri, fierar-betonisti, zidari, faiantari etc)

10

Muncitori necalificati

20

Mecanici utilaje construcții (șofer auto, macaragiu, șofer buldozer etc)

11

Ingineri (electrice)

2

Ingineri (termice + sanitare)

2

Mecanici utilaje construcții

8

Diriginte de șantier

1

Etapa 2

Manager coordonator

1

Sef șantier

1

Responsabil Tehnic de Execuție

1

Protecția Muncii si managementul calității

1

Muncitori calificați (dulgheri, fierar-betonisti, zidari, faiantari etc)

10

Muncitori necalificati

20

Mecanici utilaje construcții (șofer auto, macaragiu, șofer buldozer etc)

11

STUDIU DE FEZABILITATE - REGENERARE URBANA IN MUNICIPIUL CRAIOVA PRIN REVITALIZAREA ZONEI CORNITOIU -             _________________________

I Exemplar: 1 I Rev.: 0

Ingineri (electrice)

2

Ingineri (termice + sanitare)

2

Mecanici utilaje construcții

8

Diriginte de șantier

1

Număr de locuri de munca create in faza de operare:

Locurile de muncă create direct de proiect sunt în număr de 40 ( 2 ture), după cum urmează:

Etapa 1
 • •  4 îngrijitori vegetație

 • •  4 Agenti de paza

Etapa 2
 • •  2 Casieri vanzari bilete

 • •  2 Operatori - Castelul Lui Vlad Tepes

 • •  2 Operatori - Casa bântuita

 • •  2 Operatori - Casa piticilor

 • •  2 Operatori - Casa vrăjitoarelor

 • •  2 Operatori - Roata panoramica

 • •  2 Operatori - Carusel mediu adulti

 • •  2 Operatori - Carusel tip caracatița

 • •  2 Operatori - Carusel mic copii

 • •  2 Operatori - Carusel cești fermecate

 • •  6 Operatori-Trambuline electrice

 • •  2 Operatori-Masinutetamponabile

 • •  2 Operatori - Mini trenulet

 • •  2 Operatori - Mentenanta aparate mobile

Noile locuri de muncă vor fi ocupate de persoane angajate în baza unui contract de muncă pe pe rioadă nedeterminată cu normă întreagă.

c)  impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversității și a siturilor protejate, după caz

Investiția propusa nu va afecta negativ mediul natural.

Materialele rezultate in urma lucrărilor de construcții vor fi preluate de către o firma de gestiune a deșeurilor.

d) impactul obiectivului de investiție raportat la contextul natural și antropic în care acesta se integrează, după caz

Investiția propusa va aduce beneficii semnificative atât pentru utilizatorii direcți ai parcului cat si pentru Municipiul Craiova.

Pentru oraș se va îmbunătății aspectul peisagistic al parcului prin utilizarea de noi materiale, compoziții si vegetație. De asemenea, va scădea riscul de inundații atât in parc cat si in zona adiacenta.

Pentru utilizatorii direcți ai parcului se vor îmbunătății parametrii interior, precum :

STUDIU DE FEZABILITATE - REGENERARE URBANA IN MUNICIPIUL CRAIOVA PRIN REVITALIZAREA ZONEI CORNITOIU -             __________________________

I Exemplar: 1 I     Rev.: 0

 • •  Dotări

 • •  Aspect

 • •  Dezirabilitate

 • •  Iluminat public

 • •  Servicii

Intervențiile propuse au rolul de a creste confortul fizic si moral al utilizatorilor.

Deoarece zona in care se va executa lucrarea este constituita (beneficiază de cai de acces, utilități etc)dar este neamenajata, pentru a permite si a facilita funcționarea parcului, lucrarea in cauza are impact însemnat asupra terenului. Se poate crea disconfort datorita lucrărilor de amenajare si construire si dar acestea au un caracter izolat si frecventa redusa.

Natura impactului este directa si pe termen scurt si mediu asupra terenului studiat si minima asupra vecinătăților. Lucrările in cauza vor avea un caracter pozitiv asupra zonei studiate si vecinătăților imediate datorita faptului ca lucrările vor îmbunătăți imaginea zonei si vor ajuta la creșterea gradului de mulțumire atât a vizitatorilor direcți cat si a celor ce trăiesc in imediata apropiere a parcului.

- magnitudinea și complexitatea impactului;

Impactul va fi redus, construcțiile in cauza sunt de mărime medie si complexitate redusa, nefiind necesare tehnica si echipamente complexe de execuție si funcționare.

- probabilitatea impactului;

Probabilitatea impactului este redusa

- durata, frecvența și reversibilitatea impactului;

Impactul asupra mediului va fi pe termen scurt, aproximativ 12 luni (in conformitate cu graficul de realizare ) de la data începerii construcțiilor si va avea un caracter temporar, pe durata execuției lucrării.

- măsurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului;

Se vor lua masurile necesare de protecție si control a lucrărilor de construcție astfel încât sa se asigure protecția mediului înconjurător conform legislației in vigoare.

- natura transfrontalieră a impactului.

Nu este cazul.

 • 4.5. Analiza cererii de bunuri și servicii, care justifică dimensionarea obiectivului de investiții:

Motivarea cererii:

De-a lungul timpului zona studiata a suferit variate tipuri de alterări, atat naturale, cat si prin intervenții succesive ce au neglijat intr-o măsură mai mare sau mai mica valoarea sa de spațiu verde.

In cursul anului 2014 Primăria Municipiului Craiova a derulat lucrări de execuție pentru proiectul „ Amenajare Canal Cornitoiu -Tronson III - Preluarea izvoarelor costiere de pe strada Paraului", cu scopul asanarii zonei propuse spre studiu, darfara a trata amenajarea peisagistica a zonei. Zona studiata se dorește revitalizata prin eliminarea disfuncțiilor existente, prin introducerea de noi funcțiuni, si prin sporirea atractivității zonei.

Astfel este necesara rezolvarea problemelor regăsite la nivelul zonei studiate prin:

 • •  Realizarea si amenajarea unor cai noi de acces

 • •  Realizarea unor trasee noi de circulații pietonale in interiorul zonei studiate

 • •  Dezvoltarea vegetației într-un mod armonios si controlat.

 • •  Realizarea unui sistem de iluminat public

 • •  Implementarea unorfuncțiuni/activități noi

Nerezolvarea acestor probleme, va duce la o degradare si mai accentuata a spațiului verde dar si o creștere a infractionalitatii. De asemenea, din punct de vedere al atractivitatii, zona studiata va ramane un teren viran fara niciun fel de beneficiu pentru locuitorii municipiul Craiova.

Pentru o dezvoltare armonioasa a zonei si pentru creșterea dezirabilitatii zonei sunt necesare intervenții in cadru zonei studiate. Aceste intervenții constau in :

 • •  Creșterea atractivității și îmbunătățirea calității mediului, a amenajării spațiilor verzi si a spatiilor urbane

 • •  îmbunătățirea imaginii orașului

 • •  Dezvoltarea vegetației într-un mod armonios si controlat.

 • •  Reducerea poluării aerului si promovarea masurilor de reducere a zgomotului.

 • •  îmbunătățirea accesibilității si a infrastructurii in zona

 • •  Descurajarea infracționalității

Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investiției publice:
 • •  Creșterea atractivității și îmbunătățirea calității mediului, a amenajării spațiilor verzi si a spatiilor urbane

 • •  îmbunătățirea imaginii orașului

 • •  Dezvoltarea vegetației intr-un mod armonios si controlat.

 • •  Reducerea poluării aerului si promovarea masurilor de reducere a zgomotului.

 • •  îmbunătățirea accesibilității si a infrastructurii in zona

 • •  Diminuarea riscului producerii de inundații in zona.

 • •  Descurajarea infracționalității

Indicatori de proiect:
 • •  Creșterea numărului de vizitatori in cadrul parcului

 • •  Creșterea accesibilității si gradul de dotări a parcului

 • •  Diversificarea tipurilor de vizitatori in funcție de vârsta si educație

 • •   Diversificarea activităților si creșterea atractivității in cadrul parcului.

4.6. Analiza financiară, inclusiv calcularea indicatorilor de performanță financiară: fluxul cumulat, valoarea actualizată netă, rata internă de rentabilitate; sustenabilitatea financiara:

Din punct de vedere al vizitatorilor se estimează un procent de circa 30% din totalul numărului de populație din cadrul Municipiului si zonei metropolitane a Craiovei (circa 300.000 de oameni conform „Studiului de Sociologie Urbana si demografica - 2015) vor vizita parcul in decursul unui an, cu un buget mediu de cheltuiala de circa 40 lei / persoana. De asemenea, se estimează ca un procent de circa 19 % din numărul de vizitatori care vizitează Municipiul Craiova anual (circa 100.000 vizitatori anual) vor vizita parcul tematic de tip „ Dracula Park".

Din punct de vedere al sustenabilitatii se poate observa ca in prima etapa a proiectului acesta nu se poate autosustine necesiatand intervenție financiara.

Sustenabilitatea in etapa a doua a proiectului este demonstrata prin proiecția fluxului de numerar, care arata ca proiectul se poate auto susține financiar, fluxul de numerar înregistrând valori pozitive pe întregul orizont de analiza, astfel ca investiția se poate realiza, activitatea fiind sustenabila financiar, pe perioada de operare, după cum se poate observa din proiecțiile financiare.

Alocarea financiara este esențiala, condiționând practic realizarea integrala a proiectului.

Din punct de vedere al capacității de a asigura operarea si întreținerea investiției după finalizare exista doua opțiuni:

 • 1. Responsabilitate locala

2. Concesionare

Proiectul aduce un plus semnificativ in ceea ce privește funcționalitatea, accesibilitatea si diversificarea funcționala pe care parcul propus, o poate avea atât la nivel zonal cat si la nivel local.

Se recomanda ca investiția, operarea cat si întreținerea investiției sa fie realizata pe baza de concesionare, eliminându-se astfel, riscul de performanta.

Calcul indicatori din venituri si cheltuieli incrementale

Etapa 1.

Nr. crt.

Denumire

Implementare

EXPLOATARE

ani

an 1

an 2

an 3

an 4

an 5

an 10

an 15

1

Venituri operaționale

0

2

Venituri subvenții

720,384

720,384

720,384

720,384

720,384

720,384

720,384

1.

Total VENITURI

720,384

720,384

720,384

720,384

720,384

720,384

720,384

2

Costuri operaționale

720,384

720,384

738,394

756,853

775,775

877,718

993,057

3

Cheltuieli cu investiția

7,937,862.72

4

Valoarea reziduală

-

3,500,000

II.

Total COSTURI DE EXPLOATARE

720,384

720,384

738,394

756,853

775,775

877,718

993,057

rata de actualizare (4%)

1.00

0.96

0.92

0.85

0.82

0.68

0.56

III.

Flux net de numerar

18,010

36,469

55,391

157,334

272,673

RIRF

Negativ

VANF

5,443,061

” CF VR

> Valoarea actuala neta (VAN) s-a obținut pe baza formulei:        VAN = V-----l--r -I,

h(y+ry (l+r)‘

Unde r=rata de actualizare (5%)

lo= investiția inițiala

CF=fluxurile de numerar anuale (diferența Vi-Ci) VR=valoarea reziduala n=durata de viata a investiției

Pentru ca un proiect să necesite intervenție financiară din partea fondurilor structurale, VAN trebuie să fie negativ, iar RIRF/C mai mică decât rata de actualizare utilizată (RIRF/C < 5%).

Cum se vede din tabelul de mai sus VANF/C = -5.443.061 deci proiectul necesită intervenție financiară.

> Rata internă de rentabilității financiare (RIR):

Rata internă de recuperare (RIR) rezulta din ecuația de egalare a valorii nete actualizate (VAN) cu zero.

CF< .+  ™ -Zo=O

(1 +          (1 + 72Z7?)'    0

in care           lo= investiția inițială

CF=fluxurile de numerar anuale (diferența Vi-Ci)

VR=valoarea reziduală

n=durata de viata a investiției

Pentru determinarea RIR s-au calculat diferite valori ale VAN la diferite rate de actualizare, până în momentul în care valoarea VAN a trecut de la valoarea negativă la cea pozitivă, astfel putându-se stabili intervalul ratei de actualizare în care VAN este zero.

Etapa 2.

Nr. crt.

Denumire

Implementare

EXPLOATARE

ani

an 1

an 2

an 3

an 4

an 5

an 10

an 15

1

Venituri operaționale

0

4,361,700

4,470,743

4,582,511

4,697,074

4,814,501

5,447,166

6,162,968

2

Venituri subvenții

1.

Total VENITURI

4,361,700

4,470,743

4,582,511

4,697,074

4,814,501

5,447,166

6,162,968

2

Costuri operaționale

3,199,420

3,279,406

3,361,391

3,445,425

3,531,561

3,995,637

4,520,697

3

Cheltuieli cu investiția

16,054,397.82

4

Valoarea reziduală

3,500,000.00

II.

Total COSTURI DE EXPLOATARE

3,199,420

3,279,406

3,361,391

3,445,425

3,531,561

3,995,637

4,520,697

rata de actualizare (4%)

1.00

0.96

0.92

0.85

0.82

0.68

0.56

III.

Flux net de numerar

1,162,280

1,191,337

1,221,120

1,251,648

1,282,940

1,451,528

1,642,271

RIRF

3.1%

VANF

2,441,332

T7A-KT                  VR

> Valoarea actuala neta (VAN) s-a obținut pe baza formulei:        VAN = 7 -----7-1--r-/0

tT(l + r)‘ (l + r)‘

Unde r=rata de actualizare (4 %) lo= investiția inițiala

CF=fluxurile de numerar anuale (diferența Vi-Ci)

VR=valoarea reziduala n=durata de viata a investiției

Cum se vede din tabelul de mai sus VANF =   2,441,332 .

> Rata internă de rentabilității financiare (RIR) = 3.1%:

Rata internă de recuperare (RIR) rezulta din ecuația de egalare a valorii nete actualizate (VAN) cu zero.in care


Io= investiția inițială

CF=fluxurile de numerar anuale (diferența Vi-Ci) VR=valoarea reziduală n=durata de viata a investiției

Pentru determinarea RIR s-au calculat diferite valori ale VAN la diferite rate de actualizare, până în momentul în care valoarea VAN a trecut de la valoarea negativă la cea pozitivă, astfel putându-se stabili intervalul ratei de actualizare în care VAN este zero.

4.7. Analiza economică

Obiectivul analizei economice este de a demonstra că proiectul are contribuție pozitivă netă pentru societate.

Având in vedere natura proiectului, respectiv, parc, contribuția neta pentru societate este evidenta prin sporirea spatiilor verzi la nivel local, diversificarea dotărilor si serviciilor furnizate în in cadrul acestuia, în scopul acoperirii unei arii mai largi de petrecere a timpului liber. De asemenea, se va imbunatatii accesibilitatea in zona, imaginea generala a spațiului, se va descuraja rata infractionalitatii in zona.

Toate acestea demonstrează fara echivoc constributia pozitiva pentru societate.

Sustenabilitatea proiectului

Pe baza informațiilor prezentate în subcapitolele anterioare - prognoza veniturilor și a cheltuielilor bugetare ale beneficiarului, evaluarea costurilor investitionale si a celor de operare si întreținere - se poate evalua acum gradul de sustenabilitate al proiectului (vezi tabelul următor).

Tabel ilustrativ cu privire la fluxurile/riscurile financiare ale proiectului:

Faza 1

Denumire (fluxuri/riscuri)

scenariul realizare

scenariul nerealizare

Venituri

Fara

fara

Cheltuieli

 • •  Personalul

 • •   Utilitati

Cheltuieli de operare mai mari decât veniturile de operare

Constante

Constante

Faza 2

Denumire (fluxuri/riscuri)

scenariul realizare

scenariul nerealizare

Venituri

Venituri operaționale mai mari decât cheltuielile operaționale

fara

Cheltuieli

 • •  Personalul

 • •   Utilitati

Cheltuieli de operare mai mici decât veniturile de operare

Constante

Constante

Proiectul de fata in prima etapa nu este un proiect generator de venituri. Toate cheltuielile generate vor fi suportate de către municipalitate.

In ce de-a doua etapa proiectul de față se dovedește a fi unul sustenabil din punct de vedere financiar, deoarece veniturile din operare sunt mai mari decât veniturile de operare.

RIR reprezintă rata de actualizare la care VAN este egala cu zero. Altfel spus, aceasta este rata interna de rentabilitate minima acceptata pentru proiect, o rata mai mica indicând faptul ca veniturile nu vor acoperi cheltuielile.

Cu toate acestea, o RIR negativa poate fi acceptata pentru anumite proiecte în cadrul programelor de finanțare europene - datorita faptului ca acest tip de investiții reprezintă o necesitate stringenta, fara a avea insa capacitatea de a genera venituri (sau generează venituri foarte mici): amenajări urbane, drumuri, stații de epurare, rețele de canalizare, rețele de alimentare cu apa etc. Acceptarea unei RIR financiara negativa este totuși condiționată de existenta unei RIR economice pozitiva - același concept, dar de data aceasta aplicat asupra beneficiilor si costurilor socio-economice.

Indicatorii financiari ai proiectului (VAN si RIR) sunt pozitivi (etapa 2) avand in vedere ca proiectul este economic viabil si este generator de venituri.

Analiza economică; analiza cost-eficacitate;

Pentru realizarea analizei cost-beneficiu s-au avut în vedere

 • •  Legislația națională care cuprinde prevederi referitoare la analiza cost - beneficiu

 • •  Ghidul pentru Analiza Cost - Beneficiu, întocmit de Ministerul Economiei și Finanațelor, Autoritatea pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale

Identificarea investiției și definirea obiectivelor, inclusiv specificarea perioadei de referință;

Zona studiata se dorește revitalizata prin eliminarea disfuncțiilor existente, prin introducerea de noi funcțiuni, si prin sporirea atractivității zonei.

Astfel este necesara rezolvarea problemelor regăsite la nivelul zonei studiate prin:

 • •  Realizarea si amenajarea unor cai noi de acces

 • •  Realizarea unor trasee noi de circulații pietonale in interiorul zonei studiate

 • •  Dezvoltarea vegetației într-un mod armonios si controlat.

 • •  Preintampinarea riscului de inundații

 • •  Realizarea unui sistem de iluminat public

 • •  Implementarea unorfunctiuni/activitati noi

Nerezolvarea acestor probleme, va duce la o degradare si mai accentuata a spațiului verde dar si o creștere a infractionalitatii. De asemenea, din punct de vedere al atractivitatii, zona studiata va ramane un teren viran fara niciun fel de beneficiu pentru locuitorii municipiul Craiova.

Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investiției.
 • •  Creșterea atractivității și îmbunătățirea calității mediului, a amenajării spațiilor verzi si a spatiilor urbane

 • •  îmbunătățirea imaginii orașului

 • •  Dezvoltarea vegetației intr-un mod armonios si controlat.

 • •  Reducerea poluării aerului si promovarea masurilor de reducere a zgomotului.

 • •  îmbunătățirea accesibilității si a infrastructurii in zona

 • •  Diminuarea riscului producerii de inundații in zona.

 • •  Descurajarea infracționalității

Analiza opțiunilor;

Varianta zero (variantă fără investiție)

Pentru această variantă s-a avut în vedere continuarea activității beneficiarului fără nicio intervenție.

Varianta scenariul 1/scenariul 2 (variantă cu investiție)

Pentru această variantă am avut în vedere realizarea investiției propuse în vederea atingerii obiectivelor așteptate.

Alternativa optimă a fost selectată pe baza următoarelor criterii de analiză:

 • •  criteriul strategic definit pe baza politicilor naționale si europene

 • •  criteriul economic care asigură atingerea obiectivelor așteptate la costul cel mai scăzut pe termen lung

 • •  impactul extern pe care proiectul îl are asupra societății

Matricea de evaluare a variantelor

Criteriul strategic:

Indicatori de analiză

Varianta zero

Varianta maxima

Atingerea unor ținte privind conformarea cu legislația națională / internațională/europeană

0

1

Atingerea unor ținte stabilite ca priorități la nivel internațional

0

1

Atingerea unor ținte stabilite ca priorități la nivel european

0

1

Atingerea unor ținte stabilite ca priorități la nivel național

0

1

Atingerea unor ținte stabilite ca priorități la nivel regional

0

1

Atingerea unor ținte stabilite ca priorități la nivel local

0

1

Total:

0

6

Criteriul economic:

Indicatori de analiză

Varianta zero

Varianta scenariu recomandat

Creșterea suprafețelor de spatii verzi la nivel local/regional

0

3

Realizarea de împrejmuire, accese, locuri de parcare, alei in interiorul parcului

0

3

Introducerea de noi funcțiuni / dotări in cadrul parcului

0

3

Diversificarea si introducerea de noi tipuri de vegetație

0

3

Creșterea gradului de satisfacție si a numărului de vizitatori

0

3

Total:

0

15

Punctajul a fost calculat după cum urmează:

 • 1 atingerea obiectivelor așteptate la costul cel mai ridicat pe termen lung

 • 2 atingerea obiectivelor așteptate la un cost mediu pe termen lung

 • 3 atingerea obiectivelor așteptate la costul cel mai scăzut pe termen lung

0 nu se pot atinge obiectivele așteptate

Totalul reprezintă media aritmetică a punctajului acordat indicatorilor de evaluare.

Impactul extern:

Indicatori de analiză

Varianta zero

Varianta

Scenariu recomandat

Impact asupra mediului politic

0

0

Impact asupra cadrului legislativ

0

0

Impact asupra mediului economic

0

1

Impact social

0

1

Impact asupra sănătății populației

1

1

Total:

1

3

S-a aplicat modelul de analiză PESTLE prin care sunt analizați factori politici, economici, sociali, tehnologici, cadrul legislativ și impactul asupra mediului.

Punctajul a fost calculat după cum urmează:

-1 acțiuni cu impact negativ

0 acțiuni cu impact neutru sau fără impact

+1 acțiuni cu impact pozitiv

Totalul reprezintă media aritmetică a punctajului acordat indicatorilor de evaluare.

Concluzii:

Indicatori de analiză

Varianta zero

Varianta Maxima

criteriul strategic

0

6

criteriul economic

0

15

Impactul extern

0

3

Total:

0

24

Scenariul selectat este scenariul pentru care suma mediilor aritmetice, calculate pentru criteriile de analiză, are cea mai mare valoare. Astfel vom opta pentru scenariul recomandat care reprezintă alternativa optimă din punct de vedere strategic, economic și din punct de vedere al impactului asupra mediului pentru atingerea obiectivelor proiectului.

4.8. Analiza de senzitivitate*3)

*3) Prin excepție de la prevederile pct. 4.7 și 4.8, în cazul obiectivelor de investiții a căror valoare totală estimată nu depășește pragul pentru care documentația tehnico-economică se aprobă prin hotărâre a Guvernului, potrivit prevederilor Legii nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, se elaborează analiza cost-eficacitate

Nu este cazul.

 • 4.9. Analiza de riscuri, măsuri de prevenire/diminuare a riscurilor

Analiza de risc.

Analiza de risc cuprinde informații asupra variabilelor critice, valoarea de comutare în fiecare caz, factorii relevanți și măsurile legate de schimbările în aceste variabile critice, precum și estimarea distribuției probabilității pentru indicatorii de profitabilitate financiară sau, dacă nu este posibil, simpla lor valoare în cadrul scenariilor optimist și pesimist.

Principalele riscuri ce pot interveni in derularea proiectului sunt:

Riscuri tehnice

Riscurile interne sunt acele riscuri legate de proiect și care pot apărea in timpul si/sau ulterior fazei de implementare:

 • •  Executarea necorespunzătoare a unora dintre lucrările de construcții;

 • •  Nerespectarea graficului de execuție;

 • •  Organizarea deficitara a fluxului informațional intre diferitele entități implicate in implementarea proiectului;

 • •  Riscul producerii de accidente in cazul in care lucrările de construcții nu se vor executa conform normativelor si legilor in vigoare

 • •  Creșterea costurilor investiționale datorita lucrărilor de execuție;

Riscuri financiare
 • •   creșterea inflației;

 • •  deprecierea monedei naționale;

 • •  creșterea preturilor la materiile prime și energie;

Riscuri instituționale
 • •  creșterea costurilor cu forța de munca;

 • •   lipsa personalului calificat;

Riscuri naturale
 • •  cutremure

 • •  incendii

 • •  neadaptare sau incompatibiliate a vegetației cu mediul inconjurator

Din punct de vedere structural construcțiile propuse vor fi concepute conform cerințelor de minimizare a ricurilor de producere a deteriorării elementelor structurale/nestructurale ale clădirilor.

De asemenea, din punct de vedere arhitectural si al instalațiilor (electrice/de scurgere a apelor/de udare) parcul a fost conceput conform cerințelor de minimizare a riscurilor.

Se vor utiliza produse de construcții si instalații pentru care există documente de atestare a conformității - certificat de conformitate/declarație de performanță, în concordanță cu cerințele și nivelurile minimale de performanță prevăzute de actele normative și referințele tehnice în vigoare, aplicabile, asa cum vor fi impuse prin memoriile tehnice și caietele de sarcini in cadrul proiectului tehnic din etapele viitoare.

în cazul materializării acestor riscuri in perioada de implementare a proiectului, se impune identificarea și adoptarea de către beneficiarul proiectului și de către principalele entități implicate în proiect a unor soluții adecvate, atât din punct de vedere financiar, cat și din punctul de vedere al respectării termenelor prevăzute.

Pentru prevenirea riscurilor interne beneficiarul proiectului va lua măsuri de natura administrativa cum ar fi: selectarea adecvata a proiectantului și companiei de construcții, întocmirea unui contract clar și strict, selectarea unui inginer cu experiența in domeniu, etc.

De asemenea se impune existenta unui plan S.S.M. in stricta corelare cu activitatea de șantier. Coordonatorul S.S.M se va asigura in permanenta de respectarea legislației si normativelor in vigoare. Este necesara informarea continua a cadrelor medicale si a vizitatorilor/pacientilor cu privire la zonele de risc din cadrul șantierului.

Riscurile externe sunt acele riscuri aflate in strânsă legătură cu mediul socio-economic și cel politic, având o influenta considerabila asupra proiectului propus.

 • 5. Scenariul/Opțiunea tehnico-economic(ă) optim(ă), recomandat(ă)

5.1. Comparația scenariilor/opțiunilor propuse, din punct de vedere tehnic, economic, financiar, al sustenabilității și riscurilor:

La propunerea obiectivului „REGENERARE URBANA IN MUNICIPIUL CRAIOVA PRIN REVITALIZAREA ZONEI CORNITOIU" s-au luat in calcul doua scenarii tehnico-economice posibile.

Scenariul 1 (scenariul recomandat) este mai avantajos din punct de vedere economic deoarece folosește ca sistem constructiv fundații tip continue din beton armat cu suprastructura ușoara (stâlpi, grinzi si plansee) realizata lemn dar si o suprastructura de tip cadre de beton in cazul construcției Castelul lui Vlad Tepes.

Soluția 2 este relativ mai scumpa, respectiv materialele, costurile de realizare si transport, dar se folosește o tehnologie cunoscuta si utilizata de toti constructorii, fata de scenariul nr. 1 unde este nevoie de forța de munca mai specializata in cazul realizării suprastructurii de lemn cu inchideri din materiale ecologice (pamant, lemn etc).

Din punct de vedere al timpilor de realizare, ambele variante sunt sensibil egale.

Ținând cont de tematica propusa a parcului (Dracula park) scenariul nr 1. se incadreaza mai bine din punct de vedere arhitectural fata de scenariul nr.2. Acest lucru se datoreaza in primul rând materialelor folosite in cadrul finisajelor, utilizandu-se materiale de tip pamant, lemn, polistiren decorativ. De asemenea, forma si tematica construcțiilor propuse fac utilizarea scenariului nr. 1 mai ușoara, fata de scenariul nr. 2 unde formele, volumetriile construcțiilor sunt constrânse de utilizarea betonului si a inchiderilor din cărămidă.

5.2. Selectarea și justificarea scenariului/opțiunii optim(e) recomandat(e):

Scenariul 1 a fost ales pentru ca îndeplinește cele mai multe avantaje tehnico-economice. De asemenea, prin alegerea scenariului 1 sunt introduse o serie de masuri tehnice ce duc la îndeplinirea obiectivelor prezentului proiect.

 • 5.3. Descrierea scenariului/opțiunii optim(e) recomandat(e) privind:

a) obținerea și amenajarea terenului;

Amplasamentul studiat cu o suprafața de 35.777 mp se afla in intravilanul Municipiului Craiova, domeniul public al Municipiului Craiova

Zona studiata este delimitată de Strada Pârâului , Str. Toporași si Strada George Enescu si proprietăți aflate pe Strada Pașcani si se afla poziționată in nord-vestul orașului, in vecinătatea parcului Craiovita si a Colegiului tehnic Constantic D. Nenitescu.

Conform Planului Urbanistic General al Municipiului Craiova, aprobat cu HCL nr. 23/2000 si prelungire valabilitate cu HCL nr. 479/2015, amplasamentul este situat in zona de parcuri, recreere, turism si ape.

Conform PUZ aprobat cu HCL nr 446/2011 - referitor la reglementarea construrii documentațiilor aprobate anterior, a destinației si înălțimii conform PUG aprobat, in Municipiul Craiova, zona Str. George Enescu, amplasamentul este situat in zona spatii verzi

Zona inconjuratoare nu adăpostește clădiri cu valoare istorica sau situri arheologice.

b) asigurarea utilităților necesare funcționarii obiectivului;
Instalații de apa/canal

Debitul de apa va fi asigurat prin bransarea la rețeaua existenta in zona.

Sistemul va fi compus din pompe presiune ( 2 buc), un cămin de pompe si un rezervor.

Din grupul de pompare se va realiza un racord de apa a clădirii WC public in vederea deservirii:

 • -   9 toalete

 • -   4 lavoare

 • -   2 fântâni apa potabila

1 fantana decorativa

Clădirea WC public va fi conectata la reteau de canalizare menajara din incinta.

Instalații irigare

Irigarea plantelor este în primul rînd o metodă de a reduce riscurile. Prin irigare, mai ales în perioadele de secetă, calitatea, randamentul si durata de viata a plantelor creste.

Se propune instalarea unui sistem de udare. Sistemul de udare va fi alcătuit din grup de pompare pentru irigații. Udarea se va face prin intermediul aspersoarelor in cazul vegetației mici si medii dar si manual, cu ajutorul furtunelor legate la o rețea de hidranti, in cazul vegetației inalte.

Grup pompe Irigații - pompe presiune buc 2

 • - cămin pompe buci

 • - rezervor - lOmc

 • - Suprafața irigata cu aspersoare/picurare 12000 mp

 • - Suprafața irigata cu hidranti 14950 mp

Instalații electrice

Denumire

KW

Echipamente

Trenuleț

3.5

Carusel cești fermecate

3

Trambuline electrice

8

Carusel mediu adulți

8.5

Carusel caracatiță

80

Carusel copii

4

Roata panoramica

20

Mașini tamponabile / per mașinuța

4.2

Iluminat decorativ, funcționare

Casa piticilor

3

Casa vrăjitoarelor

7

Casa bântuită

7

STUDIU DE FEZABILITATE - REGENERARE URBANA IN MUNICIPIUL CRAIOVA PRIN REVITALIZAREA ZONEI CORNITOIU -             _________________________

I Exemplar: 1 I Rev.: 0

Castelul lui Vlad Țepeș

12

Satul piticilor

20

Labirint tematic

3

Pavilion boardgames

3

Statui

6

Fântâna arteziana

3

Iluminat alei

30.5

Sisteme funcționale

Alimentare rețea wi fi

0.5

Alimentare gospodărie de apa -pompe

9

CARACTERISTICI ENERGETICE

Putere instalata noua Pi ~

235

Putere absorbita Pa ~

192

Tensiune nominala Un = 3 x 400 V/230V, f = 50 Hz, cos<|) ~ 0,85

Se prevede execuția unei instalații electrice de forță dimensională corespunzător puterilor instalate (acesta va fi dimensionat la faza „Proiect tehnic" in funcție de echipamentele achiziționate)

 • c) soluția tehnică, cuprinzând descrierea, din punct de vedere tehnologic, constructiv, tehnic, funcțional-arhitectural și economic, a principalelor lucrări pentru investiția de bază, corelată cu nivelul calitativ, tehnic și de performanță ce rezultă din indicatorii tehnico-economici propuși;

Scenariul 1 (scenariul recomandat)

Zona studiata se dorește revitalizata prin eliminarea disfuncțiilor existente, prin introducerea de noi funcțiuni, si prin sporirea atractivității zonei.

Astfel este necesara rezolvarea problemelor regăsite la nivelul zonei studiate prin:

 • •  Realizarea si amenajarea unor cai noi de acces

 • •  Realizarea unor trasee noi de circulații pietonale in interiorul zonei studiate

 • •  Dezvoltarea vegetației într-un mod armonios si controlat.

 • •  Realizarea unui sistem de iluminat public

 • •  Implementarea unorfunctiuni/activitati noi

Nerezolvarea acestor probleme, va duce la o degradare si mai accentuata a spațiului verde dar si o creștere a infractionalitatii. De asemenea, din punct de vedere al atractivitatii, zona studiata va ramane un teren viran fara niciun fel de beneficiu pentru locuitorii municipiul Craiova.

Pentru o dezvoltare armonioasa a zonei si pentru creșterea dezirabilitatii zonei sunt necesare intervenții in cadru zonei studiate. Pentru o dezvoltare armonioasa a zonei si pentru creșterea dezirabilitatii zonei sunt necesare intervenții in cadru zonei studiate. Scenariul ales (scenariul 1) are in componenta doua etape distincte.

Astfel, s-a luat in considerare o prima etapa in care se pune accent pe amenajarea peisagistica a amplasamentului si cea de-a doua etapa in care accentul este pus pe dotarea parcului conform tematicii propuse (Dracula Park).

Etapa 1
 • Amenajarea unui acces principal. Acesta este localizat pe Str. Toporasi si va fi prevăzut cu un info point(Etapa 1).

 • Se vor amenaja 5 accese secundare. Acestea sunt amplasate astfel:

 • -  3 accese secundare Str. Paraului (etapa 1)

 • -  1 acces secundar Str. George Enescu (etapa 1)

 • -  1 acces secundar situat in imediata apropiere a locuințelor colective (etapa 1)

 • Se propune imprejmuirea parcului. împrejmuirea va fi realizata din plasa bordurată, dublata cu un gard viu. Inaltimea imprejmuirii va fi de maxim 2.50m. (etapa 1)

 • Se propune realizarea de alei. Acestea vor fi realizate din dale de tip piatra naturala, bordurată si vor fi montate pe un pat de pietris/nisip. Aleile sunt poziționate in interiorul parcului astfel incat sa permită o buna circulație a fluxurilor pietonale si totodată sa permită un acces facil la funcțiunile si activitatile nou propuse, (etapa 1)

 • Se propune realizare a circa 40 de locuri de parcare. Acestea vor fi dispuse de-a lungul străzii Paraului si vor fi realizate din dale inierbate. (etapa 1)

 • Se vor efectua lucrări de pregătire si amenajare a terenului. Aceste lucrări constau in nivelare, taluzare, pante de scurgere ape meteorice si curatare a tereneului prin indepartarea vegetație spontane si a resturilor menajare (etapa 1). De asemenea, se vor realiza instalații de canalizare, apa, gospodărie de apa (etapa 1) si instalații de curent pentru iluminat public (etapa 1) dar si de curenti slabi (etapa 1). Iluminatul public se va realiza prin racordarea la rețeaua orașului (etapa 1).

 • Se propune introducerea de noi activitati si funcțiuni in cadrul parcului. Acestea se incadrareaza in tematica parcului si au fost alese astfel incat sa ofere posibilitatea vizitatorului a unei palete cat mai mari de opțiuni. Se propun următoarele puncte de atracție:

 • -  Scena de teatru (etapa 1)

 • -  Echipament de fitness (etapa 1)

 • -  Elemente de joaca pentru copii (etapal)

 • Instalarea unei rețele de wi-fi in 10 puncte (etapa 1)

 • Se propune dotarea parcului cu mobilier urban : banei, coșuri pentru gunoi, pergole, fantana tematica si fântâni apa potabila

De asemenea, se propune dotarea parcului cu toalete publice (etapa 1). Acestea vor fi impartite pe sexe dar vor tine cont si de nevoile oamenilor cu dizabilitati.

 • Din punct de vedere al vegetație (etapa 1) se propune defrișarea vegetației mici si medii, crescute spontan. Se propune taierea arborilor si arbuștilor cu circumeferinta trunchiului mai mica de lOcm, acolo unde situația o impune. Defrișarea vegetației se va afectua sub atenta supraveghere a unui horticulotor. Se vor planta specii noi de arbori decorativi, abusti decorativi, plante ornamentale, plante cu flori, gardurii vii si plante cataratoare. Totodată, se prevede plantarea de trifoi pe zonele verzi si pentru raționamente economice, implementarea unui sistem mixt de udare, alcătuit din aspersoareîn cazul vegetației mici si medii si din hidranti, udarea realizandu-se manual in cazul vegetației inalte.

Etapa 2

STUDIU DE FEZABILITATE - REGENERARE URBANA IN MUNICIPIUL CRAIOVA PRIN REVITALIZAREA ZONEI CORNITOIU -             _________________________

I Exemplar: 1 I Rev.: 0

 • Acessul principal va fi amenajat cu o intrare menita sa sublinieze tematica parcului - Dracula park (etapa 2).

 • Accesele secundare vor fi prevăzute cu statui conform tematicii parcului (etapa 2).

 • Dotarea parcului cu elemente decorative tematice (statui de circa 3 m înălțime)

 • Introducerea de noi activitati si funcțiuni in cadrul parcului. Acestea se incadrareaza in tematica parcului si au fost alese astfel incat sa ofere posibilitatea vizitatorului a unei palete cat mai mari de opțiuni. Se propun următoarele puncte de atracție:

 • -  Castelul lui Vlad Tepes (etapa 2)

 • -  Casa bântuita (etapa 2)

 • -  Satul piticilor (etapa 2)

 • -  Casa piticilor (etapa 2)

 • -  Casa vrăjitoarelor (etapa 2)

 • -  Amenajare labirint tematic (vampiri, vârcolaci) (etapa 2)

 • -  Pavilion board game (etapa 2)

 • -  Carusele (etapa 2)

 • -  Roata panoramica (etapa 2)

 • se vor realiza instalații de curent pentru echipamentele montate (etapa 2)

Realizarea investitieii se va face astfel încât pe toata durata de viată (execuție, exploatare, post utilizare) sa nu afecteze in niciun fel echilibrul ecologic, sa nu dăuneze sănătății, liniștii sau stării de confort a oamenilor, prin modificarea calității factorilor naturali. Asigurarea evitării poluării aerului exterior se realizează prin respectarea prevederilor STAS 10576 care prevede concentrațiile maxime admise pentru potențialii poluanți emiși in atmosfera.

In faza de execuție

Deșeurile rezultate din procesul de construire cuprind resturi inerte precum:

 • -  pământ din excavații,

 • -  moloz,

 • -  pietriș,

 • -  material lemnos si resturi metalice, ambalaje hârtie, etc.

Aceste deșeuri vor fi colectate in containere specifice de unul din operatorii locali specializați in salubritate.

In faza de funcționare

In urma funcțiunii de locuire rezulta următoarele deșeuri:

 • -  deșeuri din hârtie si carton;

 • -  deșeuri din sticla,

 • -  deșeuri ambalaje de polistiren si folie PVC;

 • -  deșeuri menajere.

Deșeurile menajere se vor depozita in europubele amplasate pe o platforma betonata in cadrul incintei de unde vor fi evacuate periodic de firma specializata in salubritate, cu care s-a încheiat un contract prealabil.

CENTRALIZATOR SUPRAFEȚE / FUNCȚIUNI

Funcțiunea principală: REGENERARE URBANA IN MUNICIPIUL CRAIOVA PRIN REVITALIZAREA ZONEI CORNITOIU

 • Domeniul de activitate: Parc de distracții tip Dracula Park

 • Dimensiuni suprafața amenajata: 35.777 mp

 • Număr accese principale amenajate: 1 buc (etapa 1)

 • Număr accese secundare amenajate: 5 buc (etapa 1)

 • împrejmuire parc: 1340 ml (etapa 1)

 • Locuri de parcare amenajate: 40 locuri (etapa 1)

 • Alei nou propuse: 2401.5 mp (etapa 1)

 • Amenajare teren (nivelare, taluzare, compactare, pante de scurgere): 35.777 mp (etapa 1)

 • Suprafața desfasuarata Castelul lui Vlad Tepes: 36mp (etapa 2)

 • Suprafața desfasuarata Casa bântuita: 20mp (etapa 2)

 • Suprafața desfasuarata Satul piticilor: 135mp (etapa 2)

 • Suprafața desfasuarata Casa piticilor: 15mp (etapa 2)

 • Suprafața desfasuarata Casa vrăjitoarelor: 20mp (etapa 2)

 • Suprafața desfasuarata Grdina labirint tematic (vampiri, vârcolaci): lOOOmp (etapa 2)

 • Suprafața desfasuarata pavilion boardgame: 20mp (etapa 2)

 • Suprafața desfasuarata scena de teatru: 20mp (etapa 1)

 • Suprafața desfasurata toalete: 49 mp (etapa 1)

CENTRALIZATOR ECHIPAMENTE
 • Roata panoramica mare - 30m h, 18 cabine: 1 buc (etapa 2)

 • Carusel mediu adulți D=10m, h= 4.5m, 20 pers.: 1 buc (etapa 2)

 • Carusel tip caracatiță D=13 m, h= 5m, 36 pers.: 1 buc (etapa 2)

 • Carusel mic copii D=7m, h=5.3m, 24 pers.: 1 buc (etapa 2)

 • Ansamblu tematic de joaca pentru copii: 3buc (etapa 1)

 • Trambuline electrice copii - 4 pers: 3 buc (etapa 2)

 • Carusel cești fermecate - D=9m, h=3.5m, 36 pers: 1 buc (etapa 2)

 • Mini trenuleț copii - 4 cabine, 1 stație: 1 buc (etapa 2)

 • Mașinuțe electrice tamponabile: 12 buc (etapa 2)

 • Echipamente de fitness pentru exterior: 10 buc (etapa 1)

 • Mașina vânătorilor de vampiri: 1 buc (etapa 2)

CENTRALIZATOR MOBILIER URBAN
 • Bănci lemn + fier forjat: 50 buc (etapa 1)

 • Coșuri de gunoi metalice: 50 buc (etapa 1)

 • Pergole lemn: 30 buc (etapa 1)

 • Elemente decorative tematice (statui): 30 buc (etapa 2)

 • Fanata tematica: 19 m : 1 buc (etapa 1)

 • Fântâni cu apa potabila : 2 buc (etapa 1)

CENTRALIZATOR VEGETAȚIE
 • Plantare vegetație înaltă: 200 buc (etapa 1)

 • Plantare vegetație medie : 150 buc (etapa 1)

 • Plantare vegetație joasa (trifoi) - 31199.3 mp (etapa 1)

Din punct de vedere funcțional amenajarea parcului cu tematica de tip „Dracula Park"se compune dintr-o serie de obiective grupate astfel:
 • 1. Obiectiv 1 (Etapa 1) - Lucrări de amenajare a terenului: Se va curata zona ce va fi amenajata, se va nivela/taluza/compacta terenul, astfel incat acesta sa permită scurgerea apelor meteorice. Astfel, se propun lucrări de amenajare a terenului pe intreaga suprafața de 31.199.3 mp. Se vor realiza rigole de scurgere a apelor meteorice. Acestea vor fi amplasate in jurul circulațiilor pietonale. Suprafața ce urmeaza a fi curata si igienizata prin indepartarea gunoaielor si a resturilor de materiale de construcții are o suprafața de 12.000 mp

 • 2. Obiectiv 2 - Lucrări de construcții:

Se propune introducerea de noi activitati si funcțiuni in cadrul parcului. Acestea se incadrareaza in tematica parcului si au fost alese astfel incat sa ofere posibilitatea vizitatorului unei palete cat mai mari de opțiuni. Se propun următoarele puncte de atracție:

Etapa 1
 • •  Fantana tematica; Suprafața construita= 19 m; Poziționare: In partea de sud a parcului la intersecția principalelor axe de circulație. Se propune amenajare unei fântâni tematice. Aceasta va fi realizata din masive de travertin si va fi iluminata decorativ.

•  Fântâni cu apa potabila:

Va fi achizitionata ca obiect complet si se va racorda la rețeaua de apa potabila. Va fi realizata din metal si va fi vopsita anticoroziv. Fantana va avea dispozitiv de pornire-oprire pentru consum si nu va fi de tipul -curgere continua. Fântânile se vor amplasa in piateta dinspre intrarea principala si pe aleea din zona amfiteatrului.

 • •  Scena de teatru; Suprafața construita=20mp; Poziționare: In partea central-nordica a terenului; înălțime maxima: 4 m (perete de fundal); Finisaje: beton si lemn. Scena de teatru va fi realizata din beton si va fi finisata cu elemente de lemn.

 • •  Ansamblu toalete; Suprafața construira=49mp; Poziționare: In partea centrala a terenului; Finisaje: tencuiala texturata de exterior, gresie, faianța si vopsea lavabila pentru interior; Ansamblul de toatele va fi realizat din beton cu inchideri de cărămidă. Se propune amenajarea unui ansamblu de 8 cabine + 1 cabina pentru persoane cu dizabilitati si 4 lavoaire, separate pe sexe.

Etapa 2

SMMINVESTCOSRL

Beneficiarul investiției:

S.F.

MUNICIPIUL CRAIOVA                                                                       Pagina 133 din 152

 • •  Castelul lui Vlad Tepes; Suprafața construita=36mp ; Poziționare: Nord-vest; înălțime maxima: 7m; Finisaje: conform tematicii parcului, piatra decorativa de exterior si vopsea pe baza de solventi. In acest spațiu va fi amplasat un punt de belvedere. Castelul va fi alcătuit camere de tip „escape room" si sala principala va fi un spațiu de tip expozitional.

 • •  Casa bântuita; Suprafața construita=20mp : Poziționare: Partea central vestica a terenului; înălțime maxima: 7m; Finisaje: conform tematicii parcului; Se propune a fi achizitionata integral si poziționată pe platforma de beton. Principala funcțiune a acestui spațiu va fi de distracție, avand un traseu bine stabilit si va funcționa după modelul „casa groazei".

 • •  Satul piticilor; Suprafața construita=135mp / maxim 8bucati; Poziționare: Partea centrala a terenului; înălțime maxima: 7m; Finisaje: conform tematicii parcului, piatra decorativa de exterior, lemn, tencuiala decorativa de exterior. Construcțiile vor fi realizate din beton armat la nivelul infrastructurii iar la nivel de suprastructura din lemn. Infrastructura va fi de tip fundații continue.

Pentru închiderile laterale si compartimentările interioare s-au ales materiale tradiționale si ușor de pus in opera, astfel incat sa exprime cat mai bine identitatea parcului. Astfel acestea vor fi realizate din pamant, piatra, lemn si polistiren decorativ. Construcțiilor au caracter comercial, de unde se pot cumpără, suveniruri, băuturi si mancare. De asemenea, in funcție de necesitati/cerere, doua sau mai multe construcții se vor amenaja in case de tip „escape room".

 • •  Casa piticilor; Suprafața construita=15mp ; Poziționare: Partea centrala a terenului, in imediata apropiere a Satului Piticilor; înălțime maxima: 7 m; Finisaje : conform tematicii parcului, piatra decorativa de exterior, lemn, tencuiala decorativa de exterior. Construcția var fi realizata din beton armat la nivelul infrastructurii iar la nivel de suprastructura din lemn. Infrastructura va fi de tip fundații continue.

Pentru închiderile laterale si compartimentările interioare s-au ales materiale tradiționale si ușor de pus in opera, astfel incat sa exprime cat mai bine identitatea parcului. Astfel acestea vor fi realizate din pamant, piatra, lemn si polistiren decorativ. In acest spațiu se vor realiza proiecții pe diferite tematici.

 • •  Casa vrăjitoarelor; Suprafața construita=20mp ; Poziționare: Partea central vestica a terenului; înălțime maxima: 7m; Finisaje: conform tematicii parcului; Se propune a fi achizitionata integral si poziționată pe platforma de beton. Aceasta va fi amenajata după un traseu bine stabilit si va funcționa după modelul „casa groazei"

 • •  Amenajare gradina labirint tematic (vampiri, vârcolaci); Suprafața amenajata =1000mp: Poziționare: In partea centrala a terenului; înălțime maxima: 2 m; Se propune realizarea unui labirint tematic, alcătuit din gard viu, plante decorative, statui si decoruri tematice (aproximativ 10 statui).

 • •  Pavilion board game; Suprafața construita=20mp ; Poziționare: Partea centrala a terenului; înălțime maxima: 5 m; Finisaje: lemn; Pavilionul va fi realizat pe o platforma din beton si va fi realizat din lemn, acoperit cu policarbonat. In acest spațiu se vor desfasura activitati de joc si relaxare.

STUDIU DE FEZABILITATE - REGENERARE URBANA IN MUNICIPIUL CRAIOVA PRIN REVITALIZAREA ZONEI CORNITOIU -             _________________________

I Exemplar: 1 I Rev.: 0

SMMINVESTCOSRL

Beneficiarul investiției:

S.F.

MUNICIPIUL CRAIOVA                                                                       Pagina 134 din 152

 • 3. Obiectiv 3 (etapa 1)- Lucrări de instalații:

Lucrările propuse au ca scop principal crearea unu ambient plăcut, sigur si eficient din punct de vedere energetic, astfel incat la finalizarea proiectului consumul de energie electrica sa reprezinte o valoare cat mai scăzută. Din punct de vedere vizual, se dorește ca prin implementarea sistemului, rezultatul sa fie unul deosebit. Se dorește punerea în evidenta a aleilor si a spatiilor nou create/amenajate. Astfel se propun realizarea sistemului de iluminat în următoarele tipuri de spatii:

 • -  Alei propuse

 • -   Spatii cu funcțiuni diferite

 • -  Amenajări peisagere si puncte de interes

Sistemul de iluminat va avea în componenta circa 77 corpuri pentru iluminat. In vederea creșterii eficientei energertice a grădinii, în conformitate cu destinația și funcțiunile propuse, pentru satisfacerea nevoilor de iluminat, de funcționare și protecție în timpul exploatării se va prevede dotarea parcului cu corpuri de iluminat tip led.

Se propune realizarea unei construcții cu funcțiunea de toaleta. Aceasta va fi impartita pe sexe si va avea in componenta 8 cabine, 4 lavoar-uri si o cabina pentru persoanele cu dizabilitati.

Se propune realizarea unui sistem de rigole menit sa preia surplusul de ape meterorice. Acesta va fi dispus de-a lungul circulațiilor pietonale.

Se propune instalarea unui sistem de udare. Sistemul de udare va fi alcătuit din grup de pompare format din cămin si grup de pompe. Udarea se va face prin intermediul aspersoarelor în cazul vegetației mici si medii dar si manual, cu ajutorul furtunelor legate la o rețea de hidranti, în cazul vegetației inalte.

Se propune realizare a unui grup de pompare. Acesta va fi dispus astfel incat sa se asigure a buna accesibilitate si funcționare a sistemului.

In vederea creșterii nivelului de dotări regăsit la nivelul grădinii, se propune instalarea unei rețele wi-fi ce va putea fi accesata din interirorul parcului de distracții.

 • 4. Obiectiv 4 - Accese, parcaje si impreimuiri:

Etapa 1

Se va amenaja un acces principal. Acesta este poziționat pe Str. Toporasi.

De asemenea, in imediata apropiere a accesului principal va fi amenajat un info point. Acest spațiu va deservi ulterior parcul, atat ca info point, casa de bilete, cat si ca punct de vanzare pentru harți si regulamentul jocurilor de tip „quest" care se vor desfasura in intregul parc.

Totodată se vor amenaja 5 accese secundare. Acestea sunt dispuse astfel:

 • -   3 accese secundare Str. Paraului

 • -  1 acces secundar Str. George Enescu

 • -   1 acces secundar situat in imediata apropiere a locuințelor colective împrejmuirea parcului de distracții se va realiza din plasa bordurată, dublata cu un gard viu. Inaltimea maxima a imprejmuirii va fi de maxim 2.50m.

STUDIU DE FEZABILITATE - REGENERARE URBANA IN MUNICIPIUL CRAIOVA PRIN REVITALIZAREA ZONEI CORNITOIU -             _________________________

I Exemplar: 1 I Rev.: 0

Se vor amenaja 40 de locuri de parcare. Acestea sunt poziționate de-a lungul străzii Paraului si vor fi realizate din dale inierbate

Etapa 2

Accesul principal va fi amenajat cu o intrare menita sa sublinieze tematica parcului Dracula Park". Intrarea de tip poarta va fi amenajata din confecții metalice si va fi finisata cu vopsea pentru metal, de exterior.

Accesele secundare vor fi prevăzute cu statui conform tematicii parcului.

 • 5. Obiectiv 5 - Echipamente de agrement:

In vederea introducerii si diversificării funcțiunilor regăsite in cadrul parcului de distracții, se propune dotarea acestuia cu echipamente de agrement. Acestea sunt compuse din:

Etapa 1

o Ansamblu tematic de joaca pentru copii: 3buc - Acestea vor fi realiazite si montate de către o firma specializata si se vor integra in tematica parcului. Ansamblurile de joaca vor fi amplasate pe pardoseli din cauciuc turnate din amestec de granule din cauciuc si poliuretan in diverse culori. Acestea vor fi amplasate in partea de sud si centru a parcului de distracție.

Etapa 2

o Roata panoramica mare - 30m h, 18 cabine: 1 buc - Va fi montata pe o platforma de beton si este amplasata in partea de sud a parcului

o Carusel mediu adulti D=10m, h= 4.5m, 20 pers.: 1 buc - Va fi montat pe o platforma de beton si este amplasata in partea de sud a parcului

o Carusel tip caracatia D=13 m, h= 5m, 36 pers.: 1 buc - Va fi montat pe o platforma de beton si este amplasata in partea de sud a parcului

o Carusel mic copii D=7m, h=5.3m, 24 pers.: 1 buc - Va fi montata pe o platforma de beton si este amplasata in partea de sud a parcului o Trambuline electrice copii - 4 pers: 3 buc - Vor fi montate pe platforme de beton si sunt amplasate in partea de sud si centru a parcului

o Carusel cești fermecate - D=9m, h=3.5m, 36 pers: 1 buc - Va fi montat pe o platforma de beton si este amplasat in partea centrala a parcului.

o Mini trenulet copii - 4 cabine, 1 statie: 1 buc - Va fi montat pe o platforma de beton si este amplasat in partea centrala a parcului.

o Masinute electrice tamponabile: 12 buc - Va fi montat pe o platforma de beton si este amplasat in partea centrala a parcului.

 • 6. Obiectiv 6 (Etapa 1)-Alei:

Se propune realizarea de alei noi. Acestea vor fi realizate din dale de tip piatra naturala, bordurată si vor fi montate pe un pat de pietris/nisip. Aleile sunt poziționate in interiorul parcului astfel incat sa permită o buna circulație a fluxurilor pietonale si totodată sa permită un acces facil la funcțiunile si activitatile nou propuse. Latimea aleilor va fi de 3 m in cazul aleilor principale, respectiv 1.5 m in cazul aleilor secundare. Suprafața ocupata de alei/circulatii la nivelul parcului este de circa 2401.5mp.

 • 7. Obiectiv 7 (Etapa 1)- Lucrări de plantare vegetație:

Vegetația inalta a fost aleasa pentru a se putea realiza compoziții de forma si culoare De asemenea, s-a tinut cont de talia plantelor, coloritul frunzelor si perioadele de inflorire astfel incat sa fie acoperit tot timpul anului.

Toate elementele de vegetație au fost alese astfel incat sa reziste la mediu si clima zonei. Prin multitudinea de plante si arbuști alese, se pot organiza diferite compoziții. Astfel, au fost alese plante cataratoare pentru pergole si accesele din parc. De asemenea, s-au ales plante pentru imprejmuirea parcului.

Se propune completarea vegetației inalte cu arbori din aceasi specie în cazul aliniamentelor existente de arbori sau în zonele ce necesita acest lucru.

Se propune realizarea de aliniamente noi pe aleile nou constituite Arbuștii decorativi s-au ales în funcție de coloritul frunzelor si al florilor.

Culorile variaza de la verde, galben pana la roșu. De asemenea, vegetia media si mica a fost aleasa astfel incat sa fie acoperit tot timpul anului. Vegetația mica si medie se planteaza în primul rând, respectiv al doilea rând fata de alei pentru a avea o trecere lina, succesiva, de la mic la mare.

Se propune ca lucrările de defrișare si costurile acesteia sa fie suportate de către societatea responsabila cu acest aspect în schimbul cedării materialului lemnos astfel incat, costurile pentru acest proces, sa fie minimale

 • 8. Obiectiv 8 - Lucrări de mobilier urban:

Etapa 1

Se va monta mobilier urban nou în cadrul aleilor si zonelor nou propuse. ( 50 bucăți banei si coșuri de gunoi noi). Aleile vor fi dotate cu pergole. Acestea vor fi realizate din lemn si pot permite plantarea de vegetație cataratoare.

Se propune dotarea aleilor cu 30 bucăți de pergole.

Pe langa elementele menționate anterior se vor monta si 10 buc de echipamente de fitness. Echipamentele de fitness vor fi amplasate pe pardoseli din cauciuc turnate din amestec de granule din cauciuc si poliuretan in diverse culori. Acestea vor fi amplasate in partea de nord-est a parcului de distracție.

Etapa 2

Totodată, se propune montarea a 30 de statui tematice. Acestea vor fi amplasate in zonele de interes cum ar fi, accese, alei si funcțiuni nou propuse

Rezistenta:

In vederea creșterii atractivitatii parcului si implicit a numărului de vizitatori se propune introducerea de noi activitati si funcțiuni in cadrul parcului. Acestea se vor incadra in tematica parcului de distracții si au fost alese astfel incat sa ofere posibilitatea vizitatorului a unei palete cat mai mari de opțiuni.

Din punct de vedere structural scenariul ales (scenariul 1) propune realizarea construcției (Castelul lui Vlad Țepeș) din beton armat atât la nivel de infrastructura cat si la nivel de suprastructură. Casa piticilor/Satul piticilor vor fi realizate din beton armat la nivelul infrastructurii iar la nivel de suprastructura din lemn. Infrastructura va fi de tip fundații continue.

Suprastructura constructilor propuse va fi realizata atat din stâlpi / diafragme din beton armat (Castelul lui Vlad Țepeș) cat si din stâlpi si grinzi de lemn (Casa piticilor/Satul piticilor). De asemenea, planseele vor fi realizate din lemn, cu podele de lemn tratat antifoc si antifungic in cazul Casei Piticilor/Satul piticilor dar si din beton armat cu o grosime de minim 15 cm in cazul Castelului lui Vlad Tepes. Stâlpii si grinzile principale vor fi realizate din lemn de esențe tari. Pentru inchiderile laterale si compartimentările interioare s-au ales materiale tradiționale si ușor de pus in opera, astfel incat sa exprime cat mai bine identitatea parcului. Astfel, acestea vor fi realizate din pamant, piatra, lemn si polistiren decorativ in cazul Casei Piticilor/Satul piticilor dar si din beton si cărămidă in cazul Castelului lui Vlad Tepes.

In cazul elementelor mobile propuse (carusele, roata panoramica, etc) fundațiile vor fi de tip radier general, turnat pe un strat de beton de egalizare de lOcm.

Fundațiile pentru echipamente se vor realiza după achiziționarea echipamentelor (in funcție de cerințele acestora, tipul si conformația fundațiilor se pot modifica).

Instalații:

Instalații sanitare (Etapa 1)
 • - au rolul de a alimenta cu apă rece și caldă de consum obiectele sanitare din grupurile sanitare

 • - au rolul de a colecta și evacua la rețeaua exterioară de canalizare menajeră a incintei a apelor uzate menajere de la obiectele sanitare din grupurile sanitare si fântânile de apa potabila

 • - au rolul de a colecta și evacua la rețeaua exterioară de canalizare pluvială a incintei a apelor pluviale

 • - au rolul de a asigura irigarea vegetației din parc

Racord apa/canal (Etapa 1)

Aportul de apa va fi asigurat prin racordarea la rețeaua existenta in zona.

Se va realiza un grup de pompare pentru a se asigura debitul necesar consumului de apa. Se va avea in vedere segmentarea sistemului de irigare astfel incat necesarul sa nu depaseasca debitul maxim al rețelei.

Grup pompe Irigații


 • - pompe presiune buc 2

 • - cămin pompe buci

- rezervor - lOmc

Se va asigura un debit de cirla 51/mp pe zi in perioada de vara, in cazul folosirii metodei de aspersie. In cazul utilizării sistemului de hidranti se va asigura un debit de circa 31/mp pe zi in perioada de vara.

Canalizarea se va uitiliza rețeaua de canalizare menajara si canalizare pluviala existenta.

Instalații irigare (Etapa 1)

Irigarea plantelor este în primul rînd o metodă de a reduce riscurile. Prin irigare, mai ales în perioadele de secetă, calitatea, randamentul si durata de viata a plantelor creste.

Se propune instalarea unui sistem de udare. Sistemul de udare va fi alcătuit din grup de pompare pentru irigații. Udarea se va face prin intermediul aspersoarelor in cazul vegetației mici si medii dar si manual, cu ajutorul furtunelor legate la o rețea de hidranti, in cazul vegetației inalte.

Se propune un sistem de irigații:

 • •  Suprafața irigata cu aspersoare/picurare 12000 mp

 • •  Suprafața irigata cu hidranti 14950 mp

Instalații de apa/canal (Etapa 1)

Din grupul de pompare se va realiza un racord de apa a clădirii WC public in vederea deservirii:

 • -   9 toalete

 • -   4 lavoare

 • -   2 fântâni

1 fantana decorativa

Clădirea WC public va fi conectata la reteau de canalizare menajara din incinta.

Instalații electrice

Denumire

KW

Echipamente

Trenuleț

3.5

Carusel cești fermecate

3

Trambuline electrice

8

Carusel mediu adulți

8.5

Carusel caracatiță

80

Carusel copii

4

Roata panoramica

20

Mașini tamponabile / per mașinuța

4.2

Iluminat decorativ, funcționare

Casa piticilor

3

Casa vrăjitoarelor

7

Casa bântuită

7

Castelul lui Vlad Țepeș

12

Satul piticilor

20

Labirint tematic

3

STUDIU DE FEZABILITATE - REGENERARE URBANA IN MUNICIPIUL CRAIOVA PRIN REVITALIZAREA ZONEI CORNITOIU -             _________________________

I Exemplar: 1 I Rev.: 0

Pavilion boardgames

3

Statui

6

Fântâna arteziana

3

Iluminat alei

30.5

Sisteme funcționale

Alimentare rețea wi fi

0.5

Alimentare gospodărie de apa -pompe

9

CARACTERISTICI ENERGETICE

Putere instalata noua Pi ~

235

Putere absorbita Pa ~

192

Tensiune nominala Un = 3 x 400 V/230V, f = 50 Hz, cos<|) ~ 0,85

Instalația electrică de iluminat normal și prize (Etapa 1)

Instalații de iluminat alei

Lucrările propuse au ca scop principal crearea unu ambient plăcut, sigur si eficient din punct de vedere energetic, astfel incat la finalizarea proiectului consumul de energie electrica sa reprezinte o valoare cat mai scăzută.

Din punct de vedere vizual, se dorește ca prin implementarea sistemului, rezultatul sa fie unul deosebit. Se dorește punerea in evidenta a aleilor secundare si a spatiilor nou create/amenajate. Astfel se propun realizarea sistemului de iluminat in următoarele tipuri de spatii:

 • •  Alei nou propuse

 • •  Funcțiuni nou propuse

Se propune următorul sistem de iluminat: Sistem de iluminat cu led al aleiilor legat la rețeaua electrica publica

Având in vedere realizarea statiei de pompare pentru irigații acestea vor genera un consum suplimentar numai in perioada de irigare de 5 kwh.

Consumul suplimentar va fi asigurat din rețeaua publica de alimentare cu energie electrica.

Instalația electrică de forță și comandă (Etapa 1/Etapa 2)

Pentru alimentarea electrică a unor receptori de forță se prevede execuția unei instalații electrice de forță dimensională corespunzător puterilor instalate (acesta va fi dimensionat la faza „Proiect tehnic" in funcție de echipamentele achiziționate). Comanda a agregatelor de forța se va face local de la cutia de comanda a echipamentului. Alimentarea circuitelor de forța va putea fi intrerupta prin intrerupatoare trifazate sau monofazate de la tabloul electric de forța. Instalația electrică de forță, carcasele motoarelor, borna de pământ a tabloului electric de distribuție pentru forță se vor racorda, printr-o centura interioara din montata perimetral in clădire, la priză de pământ naturală și paratrăsnet tip tijă captare.

Instalația de protecție prin legare la priza de pământ (Etapa 1/Etapa 2)

Pentru protecția în timpul exploatării a personalului de execuție se va realiza o priză de pământ artificială comuna pentru instalația de paratraznet si cea de protecție impotriva electrocutării. Rezistența de dispersie a prizei de pământ nu va depăși 1 O. La priza de pamant vor fi racordate coborârile instalației de paratraznet, tablourile electrice de distribuție precum si echipamentele (carcasele metalice) ce vor fi montate in laboratoare.

Instalație de distribuție date (Etapa 1)

Instalații curenti slabi

In vederea creșterii nivelului de dotări regăsit la nivelul parcului, se propune instalarea unei rețele wi-fi. Aceasta va avea 10 puncte de acces. Acestea sunt amplasate in locurile interes astfel incat sa existe o acoperire a intregului parc.

Racorduri electrice exterioare

Nu este cazul. Se va realiza un post de transformare.

Indicatori economici:

indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectivului de investiții, exprimată în lei, cu TVA și, respectiv, fără TVA, din care construcții-montaj (C+M), în conformitate cu devizul general;

Valoarea investiei:

Nr. Crt. Surse de Finanțare:

ETAPA 1

TOTAL GENERAL (inclusiv TVA) = 9,416,774.51 lei

TOTAL GENERAL (fără TVA) = 7,937,862.72 lei

Din care C + M (inclusiv TVA) = 7,668,728.90 lei

Din care C + M (fără TVA) = 6,444,310.00 lei

ETAPA 2

TOTAL GENERAL (inclusiv TVA) = 19,104,733.40lei

TOTAL GENERAL (fără TVA) = 16,054,397.82 lei

Din care C + M (inclusiv TVA) = 7,614,482.23 lei

Din care C + M (fără TVA) = 6,398,724.56 lei

TOTAL CUMULAT (Etapa 1 + Etapa 2)

TOTAL GENERAL (inclusiv TVA) = 28,521,507.91lei

TOTAL GENERAL (fără TVA) = 23,992,260.54 lei

Din care C + M (inclusiv TVA) = 15,283,211.14 lei

Din care C + M (fără TVA) = 12,843,034.56 lei

d) probe tehnologice și teste.

Proces verbal de punere in funcțiune dotări si echipamente.

 • 5.4. Principalii indicatori tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții:

 • a) indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectului de investiții, exprimata în lei, cu TVA și, respectiv, fără TVA, din care construcții-montaj (C+M), în conformitate cu devizul general;

Valoarea investiei:

Nr. Crt. Surse de Finanțare:

ETAPA 1

TOTAL GENERAL (inclusiv TVA) = 9,416,774.51 lei

TOTAL GENERAL (fără TVA) = 7,937,862.72 lei

Din care C + M (inclusiv TVA) = 7,668,728.90 lei

Din care C + M (fără TVA) = 6,444,310.00 lei

ETAPA 2

TOTAL GENERAL (inclusiv TVA) = 19,104,733.40lei

TOTAL GENERAL (fără TVA) = 16,054,397.82 lei

Din care C + M (inclusiv TVA) = 7,614,482.23 lei

Din care C + M (fără TVA) = 6,398,724.56 lei

TOTAL CUMULAT (Etapa 1 + Etapa 2)

TOTAL GENERAL (inclusiv TVA) = 28,521,507.91lei

TOTAL GENERAL (fără TVA) = 23,992,260.54 lei

Din care C + M (inclusiv TVA) = 15,283,211.14 lei

Din care C + M (fără TVA) = 12,843,034.56 lei

 • b) indicatori minimali, respectiv indicatori de performanță - elemente fizice/capacități fizice care să indice atingerea țintei obiectivului de investiții - și, după caz, calitativi, în conformitate cu standardele, normativele și reglementările tehnice în vigoare;

Capacități (în unități fizice și valorice);

în unități fizice:

CENTRALIZATOR SUPRAFEȚE / FUNCȚIUNI

 • Funcțiunea principală: REGENERARE URBANA IN MUNICIPIUL CRAIOVA PRIN REVITALIZAREA ZONEI CORNITOIU

 • Domeniul de activitate: Parc de distracții tip Dracula Park

 • Dimensiuni suprafața amenajata: 35.777 mp

 • Număr accese principale amenajate: 1 buc (etapa 1)

 • Număr accese secundare amenajate: 5 buc (etapa 1)

 • împrejmuire parc: 1340 ml (etapa 1)

 • Locuri de parcare amenajate: 40 locuri (etapa 1)

 • Alei nou propuse: 2401.5 mp (etapa 1)

 • Amenajare teren (nivelare, taluzare, compactare, pante de scurgere): 35.777 mp (etapa 1)

 • Suprafața desfasuarata Castelul lui Vlad Tepes: 36mp (etapa 2)

 • Suprafața desfasuarata Casa bântuita: 20mp (etapa 2)

 • Suprafața desfasuarata Satul piticilor: 135mp (etapa 2)

 • Suprafața desfasuarata Casa piticilor: 15mp (etapa 2)

 • Suprafața desfasuarata Casa vrăjitoarelor: 20mp (etapa 2)

 • Suprafața desfasuarata Grdina labirint tematic (vampiri, vârcolaci): lOOOmp (etapa 2)

 • Suprafața desfasuarata pavilion boardgame: 20mp (etapa 2)

 • Suprafața desfasuarata scena de teatru: 20mp (etapa 1)

 • Suprafața desfasurata toalete: 49 mp (etapa 1)

CENTRALIZATOR ECHIPAMENTE
 • Roata panoramica mare - 30m h, 18 cabine: 1 buc (etapa 2)

 • Carusel mediu adulți D=10m, h= 4.5m, 20 pers.: 1 buc (etapa 2)

 • Carusel tip caracatiță D=13 m, h= 5m, 36 pers.: 1 buc (etapa 2)

 • Carusel mic copii D=7m, h=5.3m, 24 pers.: 1 buc (etapa 2)

 • Ansamblu tematic de joaca pentru copii: 3buc (etapa 1)

 • Trambuline electrice copii - 4 pers: 3 buc (etapa 2)

 • Carusel cești fermecate - D=9m, h=3.5m, 36 pers: 1 buc (etapa 2)

 • Mini trenuleț copii - 4 cabine, 1 stație: 1 buc (etapa 2)

 • Mașinuțe electrice tamponabile: 12 buc (etapa 2)

 • Echipamente de fitness pentru exterior: 10 buc (etapa 1)

 • Mașina vânătorilor de vampiri: 1 buc (etapa 2)

CENTRALIZATOR MOBILIER URBAN
 • Bănci lemn + fier forjat: 50 buc (etapa 1)

 • Coșuri de gunoi metalice: 50 buc (etapa 1)

 • Pergole lemn: 30 buc (etapa 1)

 • Elemente decorative tematice (statui): 30 buc (etapa 2)

 • Fanata tematica: 19 m : 1 buc (etapa 1)

 • Fântâni cu apa potabila: 2 buc (etapa 1)

CENTRALIZATOR VEGETAȚIE
 • Plantare vegetație înaltă: 200 buc (etapa 1)

 • Plantare vegetație medie : 150 buc (etapa 1)

Plantare vegetație joasa (trifoi) - 31199.3 mp (etapa 1)

c) indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultat/operare, stabiliți în funcție de specificul și ținta fiecărui obiectiv de investiții;

Indicatori financiari.:

Nr. Crt. Surse de Finanțare:

ETAPA 1

TOTAL GENERAL (inclusiv TVA) = 9,416,774.51 lei TOTAL GENERAL (fără TVA) = 7,937,862.72 lei

Din care C + M (inclusiv TVA) = 7,668,728.90 lei

Din care C + M (fără TVA) = 6,444,310.00 lei

ETAPA 2

TOTAL GENERAL (inclusiv TVA) = 19,104,733.40lei

TOTAL GENERAL (fără TVA) = 16,054,397.82 lei

Din care C + M (inclusiv TVA) = 7,614,482.23 lei

Din care C + M (fără TVA) = 6,398,724.56 lei

TOTAL CUMULAT (Etapa 1 + Etapa 2)

TOTAL GENERAL (inclusiv TVA) = 28,521,507.91lei

TOTAL GENERAL (fără TVA) = 23,992,260.54 lei

Din care C + M (inclusiv TVA) = 15,283,211.14 lei

Din care C + M (fără TVA) = 12,843,034.56 lei

Indicatori de operare :

Etapa 1

Costuri curente suplimentare de operare ca

urmare a realizării investiției

LI

L2

L3

L4

L5

L6

L7

L8

L9

L10

LII

L12

TOTA

L:

Personal

> Personal suplimentar 4 persoane îngrijire parc

18,51

6

18,5

16

18,5

16

18,5

16

18,5

16

18,5

16

18,5

16

18,5

16

18,5

16

18,5

16

18,5

16

18,5

16

222,1

92

> Personal suplimentar 4 persoane paza parc

18,51

6

18,5

16

18,5

16

18,5

16

18,5

16

18,5

16

18,5

16

18,5

16

18,5

16

18,5

16

18,5

16

18,5

16

222,1

92

Mentenanță

> Consumabile echipamente

10,00

0

10,0 00

10,0 00

10,0 00

10,0 00

10,0 00

10,0 00

10,0 00

10,0 00

10,0 00

10,0 00

10,0 00

120,0 00

> Costuri întreținere parc

10,00

0

10,0 00

10,0 00

10,0 00

10,0 00

10,0 00

10,0 00

10,0 00

10,0 00

10,0 00

10,0 00

10,0 00

120,0 00

Energie

3,000

3,00

0

3,00

0

3,00

0

3,00

0

3,00

0

3,00

0

3,00

0

3,00

0

3,00

0

3,00

0

3,00

0

36,00 0

Apa

3,00

0

6,00

0

11,0 00

11,0 00

11,0 00

6,00

0

3,00

0

Total:

60,03

2

60,0

32

60,0

32

63,0

32

66,0

32

71,0

32

71,0

32

71,0

32

66,0

32

63,0

32

60,0

32

60,0

32

720,3

84

Surse de finanțare

Bugetul local

60,03

2.00

60,0

32.0

0

60,0

32.0

0

60,0

32.0

0

60,0

32.0

0

60,0

32.0

0

60,0

32.0

0

60,0

32.0

0

60,0

32.0

0

60,0

32.0

0

60,0

32.0

0

60,0

32.0

0

720,3

84.00

Total:

60,03

2

60,0

32

60,0

32

60,0

32

60,0

32

60,0

32

60,0

32

60,0

32

60,0

32

60,0

32

60,0

32

60,0

32

720,3

84

Etapa 2

Costuri curente suplimentare de operare ca urmare a realizării investiției

LI

L2

L3

L4

L5

L6

L7

L8

L9

L10

LII

L12

TOTA L:

Personal

> Personal suplimentar 32 persoane echipamente

148,

128

148,

128

148,

128

148,

128

148,

128

148,

128

148,

128

148,

128

148,

128

148,

128

148,

128

148,

128

1,777 ,536

> Personal suplimentar 4 persoane îngrijire parc

18,5

16

18,5

16

18,5

16

18,5

16

18,5

16

18,5

16

18,5

16

18,5

16

18,5

16

18,5

16

18,5

16

18,5

16

222,1

92

> Personal suplimentar 4 persoane paza parc

18,5

16

18,5

16

18,5

16

18,5

16

18,5

16

18,5

16

18,5

16

18,5

16

18,5

16

18,5

16

18,5

16

18,5

16

222,1

92

Cheltuieli cu reclama

40,0 00

40,0 00

40,0 00

40,0 00

40,0 00

40,0 00

40,0 00

40,0 00

40,0 00

40,0 00

40,0 00

40,0 00

480,0 00

Mentenanță

> Consumabile echipamente

10,0 00

10,0 00

10,0 00

10,0 00

10,0 00

10,0 00

10,0 00

10,0 00

10,0 00

10,0 00

10,0 00

10,0 00

120,0 00

> Costuri întreținere parc

10,0 00

10,0 00

10,0 00

10,0 00

10,0 00

10,0 00

10,0 00

10,0 00

10,0 00

10,0 00

10,0 00

10,0 00

120,0 00

Energie

20,0

00

20,0

00

20,0

00

20,0

00

23,5

00

23,5

00

23,5

00

23,5

00

23,5

00

20,0

00

20,0

00

20,0

00

257,5 00

Apa

3,00

0

6,00

0

11,0 00

11,0 00

11,0 00

6,00

0

3,00

0

Total:

265, 160

265, 160

265, 160

268, 160

274,

660

279,

660

279,

660

279,

660

274,

660

268, 160

265, 160

265, 160

3,199 ,420

Surse de finanțare

încasare din activitățile parcului (încasarea medie per vizita 31)

363, 475. 00

363, 475. 00

363, 475. 00

363, 475. 00

363, 475. 00

363, 475. 00

363, 475. 00

363, 475. 00

363, 475. 00

363, 475. 00

363, 475. 00

363, 475. 00

4,361 ,700. 00

- vizitatori locali Craiova 30% din populația Craiovei anual

285, 975. 00

285, 975. 00

285, 975. 00

285, 975. 00

285, 975. 00

285, 975. 00

285, 975. 00

285, 975. 00

285, 975. 00

285, 975. 00

285, 975. 00

285, 975. 00

3,431 ,700. 00

- vizitatori externi (30% din vizitatorii Craiovei)

77,5

00.0

0

77,5

00.0

0

77,5

00.0

0

77,5

00.0

0

77,5

00.0

0

77,5

00.0

0

77,5

00.0

0

77,5

00.0

0

77,5

00.0

0

77,5

00.0

0

77,5

00.0

0

77,5

00.0

0

930,0

00.00

363,

363,

363,

363,

363,

363,

363,

363,

363,

363,

363,

363,

4,361

Total:

475

475

475

475

475

475

475

475

475

475

475

475

,700

d) durata estimata de execuție a obiectivului de investiții, exprimată în luni.

Durata efectivă de realizare a investiției: 20 Luni (etapa 1)

6 Luni (etapa 2)

 • 5.5. Prezentarea modului în care se asigură conformarea cu reglementările specifice funcțiunii preconizate din punctul de vedere al asigurării tuturor cerințelor fundamentale aplicabile construcției, conform gradului de detaliere al propunerilor tehnice

Investiția propusa va aduce beneficii semnificative atât pentru utilizatorii direcți ai parcului cat si pentru Municipiul Craiova.

Pentru oraș se va îmbunătății aspectul peisagistic al parcului prin utilizarea de noi materiale, compoziții si vegetație. De asemenea, va scădea riscul de inundații atât in parc cat si in zona adiacenta.

Pentru utilizatorii direcți ai parcului se vor îmbunătății parametrii interior, precum :

 • •  Dotări

 • •  Aspect

 • •  Dezirabilitate

 • •  Iluminat public

 • •  Servicii

Intervențiile propuse au rolul de a creste confortul fizic si moral al utilizatorilor.

Funcțiunea de parc se integrează in specificul si caracterul zonei. Din punct de vedere vizual si al materialelor folosite, atat amenajarea cat si funcțiunile nou propuse, se intergreaza in specificul zonei.

Prin realizarea lucrărilor pentru aceast proiect se va contribui la dezvoltarea zonei, atat din punct de vedere al spațiului urban, cat si din punct de vedere al calitatii mediului. Totodată, realizarea investiei va contruibui la imbunatatierea imaginii orașului dar si la descurajarea infractionalitatii. Lucrările in cauza vor avea un caracter pozitiv asupra zonei studiate si vecinătăților imediate datorita faptului ca lucrările vor îmbunătăți imaginea zonei si vor ajuta la creșterea gradului de mulțumire atât a vizitatorilor direcți cat si a celor ce trăiesc in imediata apropiere a parcului.

 • 5.6. Nominalizarea surselor de finanțare a investiției publice, ca urmare a analizei financiare și economice: fonduri proprii, credite bancare, alocații de la bugetul de stat/bugetul local, credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile, alte surse legal constituite

 • •  Buget Local

 • •  Fonduri nerambursabile

 • •  Concesionare,

 • •  Investiție public/pivata

6. Urbanism, acorduri și avize conforme
6.1. Certificatul de urbanism emis în vederea obținerii autorizației de construire

Pentru realizarea lucarii s-a emis un certificat de urbanism cu NR:567 din 03.04.2018. Scopul lucrării: Regenerare urbana in Municipiul Craiova prin revitalizarea zonei Cornitoiu.

6.2. Extras de carte funciară, cu excepția cazurilor speciale, expres prevăzute de lege

Exista un extras de carte funciara. Acesta este anexat certificatului de urbanism.

6.3. Actul administrativ al autorității competente pentru protecția mediului, măsuri de diminuare a impactului, măsuri de compensare, modalitatea de integrare a prevederilor acordului de mediu în documentația tehnico-economică

A fost clasata notificarea. Acesta se regăsește atașat la documentația de Studiu de fezabilitate.

6.4. Avize conforme privind asigurarea utilităților

Alimentare cu apa

Canalizare

Gaze natural

Salubritate

S.C. Flash Lighting Service S.A

S.E. Craiova 2

6.5. Studiu topografic, vizat de către Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară

A fost executata o ridicare topografica Stereo 70 vizata de OCPI. Aceasta a fost folosita pentru realizarea proiectului existent.

6.6. Avize, acorduri și studii specifice, după caz, în funcție de specificul obiectivului de investiții și care pot condiționa soluțiile tehnice

Raport privind fondul dendrologic existent

Studiu geotehnic si hidrotehnic

 • 7. Implementarea investiției

7.1. Informații despre entitatea responsabilă cu implementarea investiției

Entitatea responsabila de implementarea proiectului este Primăria Municipiului Craiova. Aceasta are o structura complexa si dezvolta o serie de proiecte pentru orașe ce au ca scop, optimizarea utilizării resurselor, furnizare de servicii clar definite si asigurarea pe termen lung a fondurilor de investiții.

Instituția are ca viziune "satisfacția permanentă a clienților (persoane fizice si juridice), a angajaților, apreciați ca și colaboratori și a societății civile, urmărind să devină un lider regional si național". Deplin integrat in viata comunității, Primăria Municipiului Craiova urmărește implementarea unor serii de proiecte conform unor strategii integrate de dezvoltare urbana.

In acest sens se dorește creșterea tuturor standardelor la nivel european, printre care si creșterea numărului si suprafețelor de spatii vezi din cadrul municpiului.

 • 7.2. Strategia de implementare, cuprinzând: durata de implementare a obiectivului de investiții (în luni calendaristice), durata de execuție, graficul de implementare a investiției, eșalonarea investiției pe ani, resurse necesare

 • A. DURATA DE REALIZARE A PROIECTULUI ESTE ESTIMATĂ LA 20 LUNI (ETAPA 1) PENTRU etapa de IMPLEMENTARE/ execuție a lucrărilor prevăzute în proiect: 7 luni (Etapa 1)

DURATA DE REALIZARE A PROIECTULUI ESTE ESTIMATĂ LA 6 LUNI (ETAPA 2)

PENTRU etapa de IMPLEMENTARE/ execuție a lucrărilor prevăzute în proiect: 5 luni (Etapa 2)

B. ETAPE PRINCIPALE ALE REALIZĂRII PROIECTULUI:

După aprobarea investiției:

Scenariul 1 - Etapa 1+2

DURATA DE REALIZARE A PROIECTULUI ESTE ESTIMATĂ LA 26 LUNI

PENTRU etapa de IMPLEMENTARE/ execuție a lucrărilor prevăzute în proiect: 12 luni

GRAFIC ETAPA 1 + ETAPA 2

Nr. Crt.

Denumire etapă

Durata (luni) Luna

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

ETAPA 1 - PROIECTARE +EXECUTIE

ETAPA 2-PROIECTARE

1

Achiziție servicii      de

proiectare si execuție (inclusiv echipamente) etapa 1   +

etapa 2

2

Elaborare DTAC ( proiect autorizare) etapa 1

3

Elaborare DTAC ( proiect autorizare) etapa 2

4

Elaborare proiect tehnic - etapa 1

5

Elaborare proiect tehnic - etapa 2

6

Elaborare detalii      de

execuție etapa 1

7

Elaborare detalii      de

execuție etapa 2

8

Verificare proiect - etapa 1

9

Verificare proiect - etapa 2

10

Obținere avize si autorizație de construire etapa 1+ etapa 2

11

Asistenta tehnica

12

Execuție lucrări

13

Achiziție dotări

14

Recepție    la

terminarea lucrărilor    -

etapa 1

Total

200

11

100

1016

1016

1061

1061

1061

1061

1061

1061

ETAPA 1 SI 2 SUNT CONSECUTIVE

ETAPA 2 - EXECUȚIE

1

Asistenta tehnica

2

Execuție lucrări

3

Achiziție dotări

4

Recepție    la

terminarea lucrărilor    -

etapa 2

Total

4071

4071

4071

4071

4071

4071

ETAPA 1 SI 2 SUNT CONSECUTIVE

STUDIU DE FEZABILITATE - REGENERARE URBANA IN MUNICIPIUL CRAIOVA PRIN REVITALIZAREA ZONEI CORNITOIU -

| Exemplar: 1     |      Rev.: 0

7.3. Strategia de exploatare/operare și întreținere: etape, metode și resurse necesare

Se vor respecta indicațiile din manualele de mentenanta si utilizare a echipamentelor. Necesarul de personal este necesarul uzual pentru echipamentele propuse. Se propune, ca si element urmărit la achiziționarea echipamentelor, ca mentenanta sa fie cat mai scăzută.

7.4. Recomandări privind asigurarea capacității manageriale și instituționale

Din punct de vedere al asigurării capacitatii manageriale si instituționale, actuala conducere si intregul personal din cadrul primăriei beneficiază de o experiența vasta in domeniu. Regenerarea urbana prin revitalizarea zonei Cornitoiu va ușura si va inlesni munca intregii echipe. Practic, prin prisma proiectului propus se va adauga un plus de resurse unei echipe mai mult decât calificata.

Exemplar: 1


Rev.:O


8. Concluzii și recomandări

Obiectul strategiei de dezvoltare este prezentarea exhaustivă a activităților, a evenimentelor existente ce pot avea loc, și armonizarea intereselor ale factorilor de decizie politică și administrativă cu cele ale tuturor actorilor implicați: instituții, fundații și asociații, uniuni de creație, personalități culturale etc. din municipiul Craiova.

Strategia de dezvoltare in materie de spații verzi elaborează prioritățile și măsurile care sunt necesare pentru realizarea obiectivelor. Procesul de planificare și dezvoltare este un mecanism crucial pentru implicarea cetățenilor în dezvoltarea unei reale și tangibile politici in materie de spatii verzi, impreuna cu activitatile conexe pe care acestea le pot găzdui.

Dezvoltarea spatiilor verzi reprezintă un instrument esențial în furnizarea unui mediu ecologic, prin dezvoltarea biodiversitatii.

în acest sens municipalitatea dorește creșterea tuturor standardelor, la nivel european, printre care și funcțiunea de loisior-relaxare cu activitățile conexe.

Prezentul proiect prin masurile propuse se integrează in caracterul zonei. Din punct de vedere vizual si al materialelor folosite, propunerea de regenerare urbana se intergreaza in specificul zonei.

Prin realizarea lucrărilor pentru aceast proiect se va contribui la dezvoltarea zonei, atat din punct de vedere al spațiului urban, cat si din punct de vedere al calitatii mediului. Totodată, realizarea investiei va contruibui la imbunatatierea imaginii orașului dar si la descurajarea infractionalitatii.

Având in vedere situație existenta cu privire la dezvoltarea urbana, atat regionala cat si locala, se recomanda regenererea urbana prin revitalizarea zonei Cornitoiu, menita sa răspundă nevoilor actuale.

Exemplar: 1


Rev.:O